Goudsche Courant, maandag 21 september 1896

Ml 7 11 7 68 8 89 7 69 t 8 8 t 8 18 S 10 7 80 8 88 8 47 4 7 4 40 5 81 0 17 4 50 f 0 87 4 57 8 84 5 04 r 6 41 4 87 5 10 6 61 8 47 DIN HAAO OOUDA Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TlJd van ereenwlch QOUDi ROTTIXSlIi 18 86 1 84 8 80 8 57 18 88 18 88 18 48 18 65 1 44 4 8 4 16 KOTTIRDA M O O D i 11 50 18 87 7 86 7 47 8 8 56 S1 8 61 18 08 18 47 7 46 8 07 8 18 8 11 8 60 10 11 aOIIDA DEN BtAS lUlgo 6 617 80 7 48 8 50 9 19 9 4810 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 0 187 18 7 58 9 88 8 88 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 89 0 18 9 84 Z Z gw U f 10 88 1 66 4 68 8 80 8 46 ZoT k 0 88 10 48 8 00 5 04 0 80 9 69 Onnd 6 887 60 8 18 9 18 9 47 10 1010 64 19 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 885 15 5 47 0 507 488 88 10 1010J8 Stopt te BleUwijk Krauweg en Nootdorp LoidiekeDdAn oa HekOBdorp B T K 8 C H T 0 O U D 4 Dtmbt 0 88 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 8 80 7 50 8 09 9 07 10 84 Woeldm 0 68 8 11 10 88 11 66 4 18 0 58 0 88 10 84 Oudmtn7 07 8 18 10 81 4 84 f 8 80 Oo d 7 88 8 89 8 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 845 4 87 6 17 7 00 8 88 8 41 8 48 11 10 AII8TIIDA M O V D A AMltwlwS Bt 7 15 9 10 4 8 84 8 88 4 46 0 18 7 41 9 45 awdl 1 88 840 10 10 Mil M M MO 8 4 tia Ooud 7 80 6 86 8 87 10 18 10 48 11 18 18 18 18 88 1 87 8 47 4 46 6 88 6 547 14 7 48 8 88 8 54 8 64 11 8 T ll 7 48 8 47 11 18 40 4 57 8 01 10 08 I ia W 7 58 8 68 11 11 18 48 5 08 8 18 10 16 Vooib 8 07 8 08 11 85 l OS 6 80 8 88 10 87 tHugt 8 18 8 18 10 7 10 48 11 80 11 4518 46 1 01 1 67 4 X7 6 86 i 58 0 88 7 44 8 81 8 56 8 8810 8811 46 aOVS A VTtICBT 7 55 8 09 88 10 19 10 5 18 65 8 80 8 17 4 85 5 67 0 66 11 14 8 87 t 7 10 8 18 11 81 8 46 8 84 0 17 7 18 8 88 8 41 8 84 10 81 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 6 86 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 e O U D A A HSTIIDAU 8 87 8 81 8 58 10 57 18 10 4 11 6 S0 7 51 10 17 0 14 M lO l rU 10 80 D heer mr J H L Hkffm ns tid wiens oteriydea wjj meldiag mukten was 70 jaar oad Zgo eigenaardige sobryf en spreelttraot de openhartigheid waartan hg ztMn tegenoier zgne partygeaooteD blgk gaf stempeldeD hem tot een figuar die in de Twe de Kamer eu Id de p T8 zeker wel gemist zat worden Zgo politiek bad zegt bet Vad c dan ook dit met die vaa Bismarck gemeen dat zg zeldzaam opeobtrtig was at ging zg niet uit ran byzo idar hooge staatkundige beginselen en b1 deed zg geen beroep op de nobelste aspiratiSn der mensebeo De Katholieke kerk wai hem No 1 zgn geliefd Limburg No 2 voorts zwoer hg bg de protectie n de reit was hem Worst om in zgn gemeenzame taal te sproken Zgo radevoeriogeD badden in den goeden ondea tyd soms een sDCcds de foo rire bg bezat eel gexood rerstand en een goede doiii humor en oit de combinatie tan deze eigenschappen konden speeches geboren worden die te midden Tan een ernstig debat een allergrappigst affect hadden Wanneer klassieke herinneringen bem niet in toom hielden orericbreed raak zgn scherts degrenzee der platheid maar bg wglen waren zgne zetten werkelgk geestig Doch dit is hiatoire aocienne evenals de storm in een glas water door hem gewekt toen bg nogal door een bevriend mioisterie niet werd herbenoemd als kantonrechtor te Venlo in de richtige vervullicg van welke betrekking zgn kamerlidmaataobap bem hinderde Binds dien tgd zocht hg zgn troost in zgn wekelgkscboo joarnalistieken arbeid voor bet tVealoosch Weekblad c dat hg week op week van een artikeltje voorzag dat altgd met graagte door vriend en tgand gelezen werd Een tgdlaog was hg president der katholieke kamerclub maar niet voor zgo genoegen Ten slotte ging bgweg de jongeren weten tegenwoordig alles beter zachtte hg in zgo V W Nn moeten de jongeren het voortaan zondar den oode doen In Oost Indië beeft zloh het ongehoorde feit voorgedaan dat de spoorweg naar Pajacombo begroot op 2 millioen is voltooid voor 14 ton das 70 pCt van de begrooting Daar is dos geld over maar voor een andere betangrgke zaak in Indië komt geld te kort Te Makasser heet zekere heer Weber in het bezit te zgn van een onfeilbaar middel tegen do vreeialgke beri berie Da waarnemando assistent resident voor de politie steMe den heer W in de gelegenheid zgn kuur op een twintigtal dwangarbeiders toe ta paaien met bat gevolg dat binnen de drie weken twaalf der patiënten radicaal waren genazen De Makasiaaricba Ctc deelt mede dat het den heer Weber aan het noodige ontbreekt om zgu behandeling verder voort te zetten En dat in een tgd waarin de troepen op Atjeb vooral de Madoreezen van bet 7de zoo vreeeelgk door da beri beri worden geplaagd dat men ze door anderen noet vervangen B Ct De Weener correspondent der N ichrgft Binnen anderhalf jaar is nn reeds voor de derde maat een deel van den grond onder de Boheemsche stad Brox tengevolge van den mgnbouw aan het wegiinkeo De toestand is ernstig en de door het rgk benoemde commissie van deskundigen stelt wel voortdurend onder lodingen in maar zg is het ovsr de maatregelen om een herhaling van zoo o ramp te verhinderen nog niet eens geworden Brox staat feitelgk op een volkaan wel niet op een die door onberekenbare natDorkrachten in bet laven is geroepen maar wat veel erger is op een valkaan veroorzaakt door menscbetgke be c t Tn noordwestel k Bobemen oiet ver van êb Sakiische grens en nabg de Elbe liggen de Qttgestrekte kolenveldan en op een van die valden staat de ongelukkige stad De vraag naar de Bobeemscne broinkolen wordt ieder jaar grooter voortdurood wprden myngan jten 8 40 1 47 8 54 8 1 8 10 7 85 7 88 7 88 7 40 7 55 8 88 5 67 0 08 0 10 8 84 0 80 7 Gouda Moordrwbt Nifiumrkerk Upalle EtttsrduB 5 5 10 8 18 5 80 1 18 Umdl 6 85 OhIiv 6 60 Toardeii 5 69 ülnokt 0 18 Oonds O St Bottordua Otpalla KUavttkerk llooTdrwkt Sndi gegraven om de zwarte diamanten een poëtische uitdrukking van Jokay aan bet daglicht te brengen eo ze naar alle deelen der monarchie en naar de naburige diitricten van ZoidDuitschlaod lo vervoeren Voor tien jaren prodoceerde Bohemen 100 millioen centenaars bruiokoleD die grootendeela in de districten van Annsig Komotaa en Brox gewonnen werden Sinds dien tgd is de opbrengst nog toegenomen Oroote welvaart hebben die kolen in bovengeooemde districten verspreid heele steden bebben er hare opkomst aan te danken Maar waar veel licht ifi is ook veel schaduw en bet beeft fr veel van alsof de schadawzgden dier mgnindustrie bare lichtzijden overtrefien Een paar menschen zgn eigenaars van die reosach tige knienveldeo zy wonen ver weg van de mgneo ia welke dagelgks daizenden arbeideit tegen laag loon moeten werken en al bnp streven is er op gericht zooveel geld als mogelgk uil ban bezit te halen Daarom laten zg onverschillig voor bet lot der steden en dorpen die boven die mgoen staan te veel kolen graven ea die tegen een door een kartell gefixeerden boogen prgt verkoopen 0e bevolking in de bedreigde districten heeft reeds herbaalde malen tegen bet egoïsme dier kolenharons geprocesteerd Men heeft da regeering op de gevaren der exploitatie opmerkzaam gemaakt eo hare beKhermiog verzocht tegen roofbouw en hooge kartetlprgzoQ De catastrofe in Brox die anderhalf jaar geleden voor het eerst heeft plaats gehad bet ft aller o n geopend voor bet groote gevaar dat stad en tand Ie gemoei gaan als de regeering oiet krachtiger optreedt Vgfhonderd golden beloooing De officier van juititie te Maastricht bericht dat hem machtiging is verleend om om uit te keeren een belooning van f 500 aan hem die den dader van den op 12 l ptember jl opdan veldwachter Josepbus Van Loe te Qolpen g6 pleegden moord in handen der juititie brengt of zoodanige aanwgzingen geeft dat hg aangehouden wordt Men ichrgit ons oit Dalem In den nacbe an Dinsdag op Woensdag heeft het hier verbazend geregend Het waterpeil in de polders Vuren en Dalem is daardoor 20 30 cM gastegen Te meer ig dit voor bet oogeoblik te bejammeren omda hut stoomgemaal dier polders wegens het onheil vnn 5 Sept 11 delect is Ten inde het noodzak et gkste werk te kunnen verrichten beeft men de bgna geheel afgebroken schoor steen pyp voorloopig van een gzereu koker of buis voor Niettegenstaande de rgzende bloemprgtenzijn e n H brood fabrikanten te Rotterdam van plau de prgzen van het brood weer teverlagen De reden hiervan is dat terwglmen vóór de laatste verhooging niets dan klagen hoorde van de kleine bakkers loromigenhunner nu bet brood tegen ongeloofelgk goedkoopen prgs omzetten B B Ct Van twee broeders die bg elkaar inwoonden was de eene schrikkelijk doof Dezer dagen werd de kleermaker ontboden om een der broeders een pnk nao te meten De kleermaker kwam en vond een der heeren thois Deze waa echter zeer lastig Nu wilde hg dat de zak links en dan weer dat hg rechts zon zga en zoo voorts De kleermaker die niet vetti tgd had mompelde halfluid Ik won dat je wat baast maakte doove kwartel 1 De doove kwartel is op het oogenblik niet thuis baas antwoordde de heer tot groote ontsteltenis v n den aogder lO li 10 60 10 57 11 4 11 11 11 80 11 88 18 88 10 85 10 19 10 88 18 80 10 4 10 48 8 48 9 04 Ankje Veldman te Terhome is door de rechtbank te Heerenvaen w ens het werpen van glasscherven in het gras met het doel om de koeien van baren banrman met vien za in onmin leefde te doen sterven veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf d i bet dubbele van den eisch van bet O M Aangaande dan moord op den veldwachter van Loo te Gulpen verneemt men dat thans andermaat als vermoedelgke dader in becbtenis genomen is de 24 jarige arbeider JanGerards □ it Billenboizeo een terke jongeling row van aard eo zeden Door eene vronw die toevallig bet bosch Toorbgkwam waar de moord is gepleegd was hg gezien op den rand van dat bo cb maar aan den overkant met een geweer in de hand naar men beweert op de hurken zittende eene booding welke stroopers meestal aannemen als zg op den loer zitten Uit Canada vertrokken in den laataten tgd vele landverhuizers naar Brazilië aangelokt door de scboone beloften van de regeeriog dier repnbliek Men werd echter gewaar dat die beloften niet werden nagekomen en daar om beerscht er na groote agitatie Eeoige malen beproefde men bgna met geweld de emigrtnten terog te honden Velen gaven daaraan gehoor Nu er te Montreal weer een aantal menschen op t pnot staan naar Brazilië te vertrekken beeft de regeeriog der kolonie zich er mee bemoeid en de geastelgkbeid oitgenoodigd haar invloed aan te wenden om de menschen van die gevaarlgke landverhuizing terug te houden De Vereenigiug ter behartiging van de belangen der Vronw gevestigd te llotterdam heeft een open brief gericht aan de firma R out te Maastricht waarin zg opkomt tegen de bandelwgze dier firma tegenover de bestunrgleden der Vereenigiog van glaaslgpers Zeker zegt zg do fabrikaoten hebben het recht werklieden te kiezen en te ontstaan maar de billgkbeid eiecbt ook dat zg daarbg de wetten dea lands eerbiedigen en de Nederlanders hebben het recht van vereenigiog hun door de grondwet in art 9 gewaarborgd Door nu personen die van de opbrengst van bon arbeid moeten leven niet in dienst te willen nemen wanneer ig bestuurders van een vakvareeoiging zgn schendt nwe firma moreel het grondwettig recht van vereeniging want daardoor maakt zg organisatie voor al bare arbeiders teo eeoenmate onmogelijk derhalve art 9 der grondwet tot eene doode lettar De stelhooder G v D te Utrecht is het slachtoffer geworden van een paar geslepen oplichten Gepasseerden Zondag kramen nl twee Duitschers bg bem aan den slal om een paard en rgtuig te hnren ten einde daarmede naar Driebergen te rgden waar zg eon 30 tal varkens moesten koopen Daar v D ben echter niet kende vorderde hg van hen een flink bedrag als onderpand hetgeen zg zonder de minste bedenking gaven doch weder terug ontvingen toen Kg des avonds op tijd paard en rgtuig weder in orde terogbracbteo Pen volgenden dag werd op dezelfde wgze gehandeld en wareo zg ook toen op den door hem bepaalden tgd weder terng zoodat de stalhouder dan ook iu het minst geen kwaad vermoeden hebbende er niet meer op stond om onderpand ta bflbben toen zg het ger i tegen Dinsdag weder besproken Dien avond keerden zïj echter niet weder terog terwgl hg sedert niets andera omtrent hen heeft vernomen dan dat men hen bet laatit ia de riohtiag van Rhenen had zien rgden waarna men hnn spoor is kwgt eraakt f De stalhouder een oppassend man diehard moet werken voor zgn brood Igdt bierdoor eene schade van ongeveer f 300 6 18 4 60 4 67 5 4 6 11 5 80 8 50 5 88 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 08 4 04 Sir Lionel H kolonel van bet EogelscbIndische leger die zich op zgn terogreib naar het vaderland te Pargs bevond was zeer ver wonderd ieder oogenblik nu eens op de bonlevards dan weer in de paleizen die hg bezocht 660 elegant gekleed jongmensch te ontmoetten dat iu zpn gezelschap van Marseille naar Lyon de reis had gemaakt Zondagavond zat de onbekende beer die den kolonel als diens schaduw volgde in dezelfde restauratie waar de kolonel zooeven plaats bad genomen De sobadnw van den ofBciar nam ovmiddelgk plaata aan da tafel waar é kolonel ut an bestelde een flesch spuitwater Flotselingipiong de oflBcier woedend op zgo buurman had door een onhandige beweging de lipbon in zgo richting geopend waardoor de ioboud van da flescb bem gedeeltelgk in bet gelaat apoot De onhandige potte al zgn welsprekendheid oit om ign nederigste excuses Ie maken hg stond op en droogde de bemorste uoiform van den armen kolonel die eeo allerzotst figuur maakta met de grootste zorg af Terwgl de kellners de wanorde aao tafel faeratetdea eo terwgl da kolonel voor een spi J sgu toilet in orda bracht verdween de jonge man met buitenga wonen spoed zonder zelfs de moeite te nemen zgn hoed op ta zetten Toeo het oogenblik van betalen gekomen was bemerkte sir Liooel dat tijn portefeuille met haar inhoud van 4000 frs spoorloos waa verdwenen De onhandige mgohear wat en handig zakkenroller Als een wgoetok wat hoog ii gaat het dikwgls uiterst moeielgk om de bovenste trotse te krggen Daarvoor bestaat een uar eeovoodig werktuigje dat men desnoods zelf mae ken kan Op een stok is een kleïa emmertjbevestigd welkt boven raad met scherpe tt tandjes is voorzien Men dnwt het voorwerp onder den tros z66 dat de scherpe rand den steel aanraakt Dan draait men den atok wat heen en weer de steel wordt afgesaedeo of gezaagd en de tros valt in het emmertje Donderdag bielden de honden liefhebbers leden van de club Cynophiliac te Amsterdam een vergsderïng waarin de bekende in dea boezem van het bestuur der Vereenigiog gereten verschillen een oplossing zouden vinden Tegen de zes leden die bedankt hadden waren door de vrienden van den aangebleven voorzitter den heer Louis R Dobbel man candidaten gesteld Toen dr J Kloppert een der bestoorsleden die bedankt hadden echter met 74 stemmen werd herkozen tegen 47 op den beer Noordogn te Nymegen uitgebracht en dus de ledpn tegeu den voorzitter partg kozen trokken de vgf andere bestuursleden ban aanvraag om ontilag in De beer Dobbelman trad daarop als voorzitter af Hem werd dank gebracht voor betgeen bg voor Cjnophiliai en dat is veel bad verricht Oomiddellgk na afloop van deze vergadering werd door de verslagan partg een nieuwe club opgericht de Kj nologen Vereeniging Nederland Alfl bestunraleden werden gekozen de heeren L R H Dobbelman A Gouka F € W Noordoyn N Cuopios A F M Dupper D Azo E Lofvers Hbs Lnkwel Jr T Meseka en M Nasaeleio Houben Ia eene groote vergadering van dokwerkers te Bamburg is hcltig geprotesteerd tegen het wegjagen van Buzzo Tom Manu en Fehr van het grondgebied der stad Twee duizend werklied n woonden de meeting hg Aan het lid van den Ryksdag von Elm werd opgedragen naar Londen te gaan om daar met Manu een onderhoud te bebben Mano zeU beeft voordat hg door de politie aan boord van de Eogelsche stoomboot gebrsobt werd aan den Briticbeo consul geschreven Ook de senaat van Bremen beeft bet twelaït genomen Manu ea Wilson van bet grondgebied der stad ta terwgderen als zg er in werkliedenvergaderingen willen optreden De bestnurdere van de Londensche dokken werven eo graanpakbuizen hebben besloten aan den Internationalen Dokwerkershond mede te deelen dat zg weigeren met den bond in onderhandeling te treden maar vasthouden aao de regeling van 1894 In eene z r druk bezochte vergadering van de dokwerkers verklaarde Wilson dat de bond de bonding der patroons billykan noch dulden kan Mochten deren daari Tolharden dun 8 4S 8 61 8 67 10 4 10 11 10 18 1037 8 4S 9 47 8 64 10 01 10 07 1 18 7 86 11 80 7 45 8 88 10 84 ebgot mn nieam groot wetkitakiog ran d dokirnkeri un de Theems oii eriiigd l jk Het conflict in de coufectie mAgitynfn te Londen ie geëindigd met de OTerwinning der werklieden die irermindering nn werktgd krggen nn 13 op lOi or d 8 Ook de Berlgniche glaebluen rnllen hooger loon eiecben oi het werk abtken 0 er da een millioen twee maal honderd dnicaud galden die de heer Herman Haas te imalardam nn den heer Bndoli Lehniann conial ren Oriokanland te Amiterdam roor het niet nakomen eener overeenkomst aU schadevergoeding Tordert wordt voor de rechtbank te Jlmstardam nog steeds drnk geprocedeerd De heer Rodoi Lehmann schgnt eene besliasing over de laak zelve nog lang ta nillan venchnivan bg laat toch door igne advocaten allerlei incidenten en aicepties opwerpen Dinsdag jl diende daie laak wederom en werd op venoek van een der partgen de verdere behandeling aaogahonden tot den 29aD Sept a 9 Daarna zal waarachgnlgk de mondelinge behandeling plaata grgpen over een door den heer Lehmann opgeworpen exceptie Donderdagnacht brak te Enschedé een Mie brand oit io do achnor im den heer F G Ter Beek achter dieni hnia aan de Qaakabergaratraat gelagen De brandweer was tamelgk vlag ter plaatse Een paard en twee varkens zgn in de vlammen omgekomen Na drie kwartier had men den brand geblascht Er leeft te Gambke bg Bremen Mn meisje dat nu reeds 12 jaren achtereen slaapt In de eerste jaren ontwaakte zg nog wel eens voor een korten tgd maar sedert jaren gebenrt dat niet meer Zg wordt op de gewone wgze gcapgzigd wat men haar in de mond geeft onttigt ze ala een wakende en alles bekomt haar goud Te rergeeti hebben de grootste geneeskundigen beproeft de arme zieke te genezen Het andera zoo stille Alfen a d Rijn vertoonde Woensdag bg gelegenheid van de jaarlyksche paardenmarkt een waren drnkkeu feestdag Van alle haizen wapperde de driekleur terwijl het muziekkorps Beethoven zich gedurende de markt liet hooran Heeds vroeg in dan morgen begon de drukte eo den geheelsn dag bleet het weder zeer gunstig Detachement Genietroepen in Drente Holtensche Bei 14 Sept Heden arriveerden alhier de detachementen 5 en 6 Genietroepen welke ieder voor zgn bataljon een kamp opaloegen Een nor na de Qenie kwam ook reeds de lulanterie aan die gverig mede hielp tot het volmaken van deze legerplaats Behalve de detachementen 5 en 6 bevinden zich nog twee detachementen Qenie bier welke ook alhier hunne kampen hebben ingericnt zoodat er nu een flinke troep is gelegerd Inatede van een of twee zooals meestal t geval in andere kampen waa zgn er dan ook hier wel een stok of 6 z g o cantines gehouden door bnrgera io door bon van hout eu zeildoek opgealagen tenten waarin zg allerlei eetwaren en dranken den soldaat tegen tamelijk matigen prys aanbieden M zonden het geloof ik niet over tiun hart kunnen krggen om den laadaverdediger van zijne niet overvloedige Boldy af te zetten en zon er nog eens éene zjiii aooala op dan Hellendooroichen berg das treden onze beschermers wel tusaohen beiden ooB denznlken het slechte van zgn daad onder het oog te brengen Het geeft hun toch al redalgke winat genoeg Aan de prettige geest die onder de manschappen heeracht is het teer goed op te maken dat niettegenstaande da zware dienat het reizend leven nog al goed bevalt en hoewel men liarar in zgn garnizoensplaats ia heeft toeh iedef er acbik van ook eens een poosje de rnwhedan ni een nomaden leven ta verduren lader op zich zelf ia dan ook overtuigd dat hij zga plicht als soldaat gedurende de laatste 12 dagen uitstekend na kwam en hoort men aavonda de groepen soldaten die juieheod en zisgwid door de oaastbgzgnde dorpen trekken dan ii et veelal dit bg sHet late 2de 3de 4de of 5do enz gaat nooit verloren valderalderire enz c t Geen ieder regiment en korpa dan ook met recht kan zingen overtuigd ala M zgn dat ze zich kranig geJroegen Margen vertrekt de Infanterie naar agn gamiioaa nn nog eerat mede de groote ravne gebonden ta hebben F B F V S 15 September Slot Dinadagmorgen te 9 uur waa er groot retue op t voorveld bg Bgaaen Et werd kranig gedeBlserd en de commaadanten betuigden herhaalde malen hunne tevredenheid over de houding der troepen Duizenden toescbonweti uit de naburige dorpen waren op de been om dit ongewone schouwspel bg te wonen Jammer genoeg vielen op t laatst der andera zoo goed gestaagde revue een paar ongevallen voor n l een hnzaar werd zandruiter en een militair der Ugdende Artillerie had het ongeluk met paard en al om te storten en bekwam eenige kwetauren van geringen aard Vooral na de revne waa t een aardig gezicht om zooveel militairen en burgera dooreen te zien woelen Hier vAg men eenige militairen met joelende meisjes daur weder eenige oude loidjes die zich een eg trachtten te banen door de muur van levende uniformen dan weder eenige militairen die zich verdrongen naar een marketentster om hun troost bij Schiedam te zoeken Daarna marcheerden de verscbiltende troepen in vroolgke stemming naar het station Holten om naar hun wederzgdsche garnizoensplaatsen terog te keeren Alleen voor de voorposten detachemeoteo van bet korps Genietroepen waren de werkzaamheden nog oiet afgeloopeo Na bei kamp bg Holten te bebben afgebroken werden de tenten dekens enz naar het station Halten vervoerd en a middags io de wagoaa geladen waarna wg in genoemd dorp ingekwartierd werden waar het uilmontend was Den volgenden morgen verzamelden wg ons te 10 uur weder aan het station om weder aan Utrecht het oude aanzien terug te geven F B F V S Bultenlandscli Overzicht De toestand bl jit te Konstantinopel gespannen en onrustig Het revolutionaire Armenische comité speculeert op nieuwe ongeregeldheden om een directe iomenniog vao de Mogendheden te provoceereo Het Mobammedaansche gepeupel zoekt naar een nieuwe gelegenheid om Armeniers te koappclen Er wordt veel veerkracht vereiscbt om onder deze omstandighcden de orde te handhaven meer veerkracht dan de Torkache Regeeriog heeft Over daden kunnen de ambassadeurs t nog maar niet eens worden en er is een nieuwe nota gemaakt voor de Porte Daarin wordt gezegd dat bet antwoord der Porte op de vorige nota deze niet weerlegt Na eenige pauten ts hebben opgesomd verklaren de ge zanten dat de orde en de rost alleen oppervlakkig hersteld zyu en dat de verantwoorde lykheid voor verdere ontaaten op de Tork che Regeeriog zat komen De nota sluit met de verzekejiug dat de gezanten niet langer zullen redetwisten over feiten die nn volkoman vatttstaaa De ambassadeora hebben bedankt voor het aanbod der Porte hun woningen door TurkHche troepen te laten bewaken Ook heeft do Porte strenge atrafien bedreigd tegen de verBpreiders van valsche berichten De samea zweerderfl die in het bezit van wapenea be vonden worden zullen eveneens streng gestraft worden De vreemdeliugen dte deet hebben genomen aan de sameozweriogen zullen door tosschenkomst der gezantschappen oit het tand worden gezej Bt Aan de oneac wordt gemeld dat Canea allengs haar gewoon aanzien terog krfjgt Alle vreemde oorlogaebepen zyu vertrokken en het militaire cordon ïs opgelmt De opgewondenheid onder de Muzelmannen verdwijnt ou vrees voor verdere ongeregeldheden behoeft niet gedocht te worden Zeer noodzakejijk wordt het geacht dat onmiddellyk maatregelen worden genomen om de terugkeer der vluchtelingen te vergemakkeiyken De grootste moeilijkheid dienaangaande bestaat te Ueraalion waar meer dan 25 000 Mohammedanen opeen gehoopt zgo Toezending van hout wordt dringend noodig geacht ten einde te kunnen voorzien in het boowen der vereiachte woningen De Tarkscbe regeeriog heeft baar tevredenheid over de hooding van veraohillende Cretenzera te kennen witten gaven door dezen onderscheidingen te verleenen De vati van Creta heeft het groot cordon van de Osmanioh orde ontvangen de metrapolitaan het ridderkruis tweede klas der zelfde orde tervyt verscheiden Mohammedanen en Christenen eveneens zyn gedscoraerd of promotie bebben gemaakt Nog steeds wordt in de Fransche en Eogelsche pers de vrai besproken of bet ontdekte dyoamiet complot gericht was tegen dea Czaar of niet De feiten kunnen naar de tVoss Ztg c meant thans reeds voldoende doen uitkomen dat de aanslag werkelyk tegen den Czaar en bovendiea n legeu een ander gekroond hoofd gericht was Uit de itukkea van den brief die te Uot terdam werd in baalag genomen bg de arrestatie van Wallace en Kearny is duidelgk t lezen dat de aanslag gericht was tegen een gekroond hoofd die binnenkort koningin Victoria zou bezoeken c £ n de Ëngelscbe deteoiiva O Jïrlen die ta Antwerpen het onderzoek voortzet is eveneens van meening dat bet op den Czaar was gemnnt Want in aan brief van Tjman aan Wallace wordt desen gevraagd eerat oog naar Boulogne te komen voordat de Caur naar Balmoral vertrekt Verder wordt gemeld dat de Russische nihilist Rabbinowitzin New York een bekwaam scbeikondige den samenzweerders het vervaardigen van bommen heeft onderwezen en voor Tynan een plaats gnnomen neett aan boord van de Angnste Victoria waarmede No 1 naar Europa vertrokken is Tynan reisde onder den naam Becker Sedert eenige dagen in Robbioowitz verdwenen Het verbood tusscbeu Nihilisten en Fenians wordt duidelijk door deze verhouding van Tynan tot Rabbinowitz De gevangenen Tynan Wallace Kearny en Bell behooreu tot het Tgkste deel van den ClAn na Gael liet ia bekend dat deze geheime vereenigiog der luren na den moord van dr Cromin te Chicago in twee partyen is gesptitat waarvan bet eene onder de leiding staat van William Lyman een welvarend ondernemer te NewYork die meer dan honderddoiieod dollars bezit en zyn vermogen geheel ter beschikking van den Clan heeft gesteld De andere party itaat onder de leiding van John De oy oen fer die in verscbiltende gevangenissen een deet van ayo leven heeft doorg iacht Bij gelegenheid van bet bezoek van den Tsaar aan Frankryk al president V aure waarsobynlijk kwytscbeldiug van strat verleenen voor disciptinnire eu andere kleine vergrypen Volgens den i Temps t ia het program der feestetgkhedpn bij de ontvaogat van den Tiiaar in Frankryk nn ook door den hoofdpersoon definitief goedgekeurd De minister van Buiteulandsche Zaken heeft dienovereenkomstig tot zyn ambtgenooten een roodachryven gericht waaaby by bun verzoekt dadelyk de noodige maatregelen te nemen eu HnaotaQz zelf heeft reeda met don directeur der nfdeeÜng Scboone KoDHten een onderhoud gehad over den ontvangst van den Taaar in het kasteel te Versailles De contre nmiral Roustan commandant van het algorynache eskader iadeoTeaar toegero d Kort na den groothertog van Baden vierde Woensdag een ander regeerend dottsch vorst zyn 70en verjaardag Ernst van SakaeoAtten burg Het landje ii onder zyn langdurig bestuur by kwam den 3n Augustus 1H5H aan de regeering tamelyk welvarand geweeat Herlog Ernst schaarde zich in 18G aan de zydo van Pruiaen en beeft deelgenomen aan den veldtocht in Frankryk By pruisisohe en laksische armeeko psen bekleedt hy den rang vaa generaal der infanterie Ih Beieren begint by de voortdurende on volstrekt ongeneeslyk blykende krankzinnigheid van den ongelokkigen koning Otto opnieuw het verlangen levendig te wordeo dat do regent Luitpold don koningstitel zal aannemen en dus niet langer oit Otto s naam maar oit eigen mochtavolkomenbeid regeereu zat zelfs do Hijksdag öfgevaardigde dr öchödter heeft dezer dageo op een vergadering van znid doitecbe werkliedenvoreenigiogen zich ia dien geeat uitgelaten meenende dat het koningschap by de gratie Qodat er niet door gesobaadt wordt eu dat het een waarborg zou zya tegen zekere unitarische strevingen £ en ander Centrumaman echter de leider Orterer noemde op oen vergadering te Tuotenhauseo zalk een titelverandering ongepast en voorbarig KEIMlMlSGEf iXG ISBICimSOBN WBLKB OBVAUl 8CIIADB OF HlNUf a KUNNEN VKaOOnZAKKN BUKGEMBESTEK en WETUOUDEUS van Gouda Gezien ArI 8 der wot van Jen 2u Juui 18713 Staatsblad No I5 Doen te weten dat zg op het verzoek van W Tieaemn teQonda tot het oprichten en vestigen eonersmederg met gasbewerking in het perceel aa ide Markt wgk A No 54 kadastraal bekendgemeente Gouda in Sectie C No 180 afwijzendhebben beschikt Gouda don II September 1896 Bnrgemaester en Wethouders voornoemd II l MARTENS De Secretaris BKOIJWER Burgerlijke Stand GEBOREN IC Sept Maria Francisca ondera A de Korte en E van der Laan 18 Cornelia ouders i Bloot un A de Jong OVERLEDEN 17 Sept H Verburg huisvr von J van den Berg 35 j E Uoroegn wed D D Luliaa van Goor 5 1 j 11 m J A Meijer 2 m P van Velzen 79 j A F Hulachor 5 ra Moordrecht t GEBOREN Maria Adriana ouders A Bouwman en J A Torken Hohertoa Cornelia ouders J A Ham en E van flertnm OEHüWOi W Compagnie te Averemt en C Kiaman Haaitrecbt GEBOREN Tennis ouders T tan Vliet en M Oudijk OVERLEDEN 3 van Boren 93 jaM SPECIALITEIT in Eeeren Mode Artikelei Dames Parapluies en Handschoenin A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Vmsterdam lotkrs looi 100 85J 63 I Vorkrs IV 10 Vl 991 83 86 16 I 98 8Vl 104V 181 73 I9 1 iioy 3 100 961 4 80 1H lOl 681 101 l l 199I 1 19 SO 100 I00 136 101 191 18 SEPTKMBRH SBDB i i n Cort Neil W 8 S ilito dito dito 3 dito dito dito 3 IIoNOia OU GoaiU 1881 18 4 iTAUX lawlirijviug 18R2 S1 fi OuSTSNa Obl inpspie 1888 Itto in eilvor I8S8 5 PoaTVQAl OSIig met raiipon l dito ticket 3 ausUNO Ubl Biunuul Uut 4 ditoOeeoni I88D 4 ditoh Hoths l8a 4 ilito bg Hope 1339 90 4 ilito inhoud leen 18S t 6 dito dito ililo 1884 S S NJB I erpel schuld 1831 4 ruazaij lepr CoDV leen 1390 4 loc loouiii serie I loc tooain serie 2li U Fa BzF V olil 18 i Mzilcii Olil Buil Sell 18BI 6 VzNazUKl A Obl 4 otiliep 1881 AuarsaiiAM ültlitfntion 1385 3 RoTTzauui Sted leen 1894 3 NZD N A fr Ilandeliv sand AroniUb Tab Mg ertifleuleri DuuMaatwlisppij dito Aruh Ilypothoükt punilbr 4 CuU Mij der Vorstenl ssod b Or Uynolhoukb paailbr 3Vi NMilorlaiiclscho baak aanil Koil Usnilolmaa rli dito 851 löi s lö i N W k Pao Hyp k psudbr Roti Ilypolheokb panJIir 3 Utr Hypotheokb dito 3 UOBTBNa OoBt Hong bsnk aand ttusL Hypotbeelclmiik naudb 4 i Vaatowa dito aand 6 78 Iwanftllombr dito aand 5 101 V Kursk Ih Aiow Sp kap obl 4 101 dito dito oMig 4 101 AuzBlBA Uent l ac 8p Itij obl A 98 Uhve k KoiUi W pr G v aaad 144 ilito dito Win at PoloT obl 7 ISO Douvork Kio Ir S m een v a 10 iltinois Central obl in goud 4 90 LouIbv k NaihvilloCort v aand 401 Moiioo N 8pw Mij lohyp o 100 Uisa KaoBss r 4 pet prof aand 10 N ïotk Ontario k Wu t aand dito I enna Ohio oblig 6 j Oregon Calif Ie hyp iu goud 6 73 8t I aul Uinn k Mnnil ubl 7 106 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Oasaoa Cau South Cort v aand 43 Vbn J Ilallw k N ï 1 h d o O 1 l J AmBterd Omiiibu Wij aand l I9ÜI Rotterd Tramweg MaatB aand i 800 Nau Btad AmBterdam aaiiil 3 107 Btail Kollorilam iiaod 3 106 IIILOlB atail Ant orponV887 8 108 Sud UruBsel 1886 2 104 llOMO ThntBb Rogullr losellBub 4 118 ÜoiTENR StsoUleoning 1860 6 ISit K K Oo t I Cr 1380 3 170 SPANja 81iul Madrid 3 1868 34 Nao V r It i Hvp 8piibl rt 1 107 ADVERTENTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling in den ouderdom van bijna 54 jaren onze innig geliefde Moedor on Bohuwdmoedor ELISABETH KOMEUN Vi eduwe van den Heer LuLiiia van ÜOOB O B LULIim yA OOOlt U E LULIUS VAM GOOR A LEIJDS LuM 7a van Gooh J L LE1 IDH Oei 17 Sept 1890 Amsterdam Eenvje en algemeene iennUgeving Heden overleed plotseling in den £ 1 ouderdom van bgna 54 jaren on7 o geliefde I JBefanwdzaster Mevrouw ELISABETHI IK M CIJN Weduwe van don Heer Dibk Lui iua lAN Gooa J M NOOTHOVEN tA 1IO0R i A V N0OTaP ïté f OOORftt f j uiaoao hfr 19W