Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1896

Dinsdag ZZ September 1890 September J89 35ste Jaargang No 7075 mimm mmmi NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost 1 70 Aizonderüjke Nommers VIJF CENTEN fGoduld maar mijnhoor Ludeman wia weet of dat jonge menscb wel zoo lang bij u blijft Uut zou my niets verwonderen waoucer yoe nanitelling bjj het gouvernement alteen dienda om hem den voet in der stygliengel te helpen als hij eens eene betrekking heeft vindt raon gsmnkkeiykor geUtganbeid hem verder voort te helpen Dat heb ik by ons ook wel gezien Pe oude heer begon op eens te boesten toen hy zich zoo onvoorzichtig had uitgelaten By ous Dat kwam lan dat anderhalf glaasje punch in de sociëteit dat hij over die dingen nu aan bet praten va Gelukkig dal Lademan en niemaod fan do familie ar op lette Alleen Anno eng hea eeaigr ios verwonderd san en t on Vink met ija blaker het vertrek verlaten had vroeg ze Ps wat is mijnheer Vink eigelük geweest Wat hy eigenlijk geweest is zeiüe Ludeman met oen heel gewichtig gezicht ik begryp niet Anna waarom ge dat vraagt Wel pa om het te weten Hij sprak straks van ons is ny ook aan een gouvoraement geweest f vKind het past u niet naar lulke dingen te vragen Je vader on moeder zullen wel morgan dat geeo menscheo in huis komen die Och heer neen pa zoo meen ik bet niet Ik zou het alleen maar eens willea weten maar eigon lyk is het me onverschillig Is t waar pa dnt bij ïoo yk is P Mynheer Vink kan boel fatsoaalijk leven zeido Ludensan weder met dezelfde zekerheid of bij alius van zyn commensaal wist maar zich zelvan moest hy bekenen dat hij bem in buis had genomen op aaoa advartactla aa v ial htiagaa vaa aaa halves OPENBARE TËRK00PIN6 te GOUDA ten OTerstaan rau den Notaris a C FORTUUN DUOOGLKEVEK op MAANDAG 5 OCTOBER 1896 dee mor gene te elf uren in het Koffiehnis Hia HONiic aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen HEERENHUIS met ERF en TOIN itaande en Uggende aan de Qouire te Gouda wyk C No 33 met een GEBOUW daarachter uitgang hebbende achter de Vischmarkt ter grootte Tan 1 are 61 Centiaren Het Huis ran waterleiding en ran veie gemakken roorzien berat 6 Kamers Kenken Kelder en Zolder met Meidenkamer het ia te aanraarden 1 November 1806 En No 3 Een goed onderhouden ruim ingericht op goeden stand gelegen ¥ Vinkelhui8 WOONHUIS SCHUUR en ERF taande en liggende aan den Langen Tieudeweg te Gouda wgk 1 No 40 ter grootte ran 1 Are 77 Centiaren Bet Hnis fan Oai en Waterleiding Toorzien herat behalve de Winkel vier Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken Het is verhuurd aan de heeren Pot tnauiN en Pani tot den 31 December 1898 voor 400 per jaar drie maandelyks by vooruitbetaling te voldoen De perceelen zgn te bezichtigen den len en 2en October a b des namiddags van 2 tot 4 uren en den 3tt en 5n October a s des morgens van 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarii FORTDUN DROOGLEBVER te Gouda en wat perceel 1 betreft ook Notaria J KOEMAN te HaaitreclU Opealjaro Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FORTUUN UROOGLBEVER op DINSDAG den 22en SEPTEMBER 1896 des morgens te O uren aan het Hnis wjjk E No 252 aan de Peperstraat van al KASTEN STOELEN TAFELS BEDDEN en BEDDEQOED KACHELS KOPER BLIK GLAS AARDEWERK enz enz De Goederen zgn daags vóör de Verkooping des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris FORTUUN DROOGLEBVER te Qouda BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAK iu a gi V te yen en onder i Fabrieksprijzen Deze l ilverkoop daort slechb korten ti flliUIMiii Mie te Frifmem in ie ÉTMÊbStaB TANDARTS E CASSÜTO bthalve ZONDAGS en WOENSDAGS Torfmarkt 172 Gouda Bketunttiek Lendeop an kortom fe tolierPaiiiExpBHer Ifit laaatkattMilMNautewMiilentefea lEiBfafcerlilBlxpriter TerksndheM V iMSt u steeds la Mei hmifeiji 0 Alkerf ainlxpelle E M cent 76 wat tn f 1 26 da flasak Tocthmdea in da maeata Aratketaii ae ba I A Waicktai k Ca te BetHriam Te Gouda bjj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apothker Harkt Mevrouw R0BBEM0N1 te HARMELEN vraagt eene DIENSTBODE P U neijes kaaneade werken koken geen Tflreischie Zich te vervoegen CUABEïHSTBAAT Q 272 n morgens van 10 12 en s avonds van 7 9 t T FOIEE ODDB SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrygbaar bij i PEETER8 Jz Copae fiB Bois AU bewijs vaa echtheid ia caflbet en kurk ateedi voorzien van den naam der Firm P HOPPE D oodiTAO nu BOia ▼ an ds Uoidéti Adodtid wordt i lavMrd In rcnsnl de bemajad fleitabsn T nB i ltai Inhoud voonim Tftn bet Mtcatviui Dr P VAN HAlSaURaOB Fro n wih 4 f 1 80 DIUl lUiMl i kil P H J v WANKUM arma Wed P J MËLKERT Oosthaven B 144 Gouda tnaalVrNKELjfcO BUDCXIK KdMMvIXlk MM KVl KI I Hl wvssriin Agentuur by de Firma Wed BOHMAIV te Gouda FEANSCHE STOOMVERYEEU Ckeroiscke WassoberlJ VAN 11 OPPE IIEIMER 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verrea van alle lieerenen Damesgarderoben alsook alle Kinderyoederen Speciale inrichting voor het stoom n van piauie mantels veeren bont enz Oordgnen taielkleeden eni worden naar de nieawflte en laatite methode geverfd Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gesondheid en rolgeni staal bewerkt Weg QH uitbreiding der fabriekM zgn de prüxen 25 gedaald Gooda Drak rau A Bbinkmis k Zoo Te stoomeu goederen ata nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week De Rotterdamsche LETEmSSEEEHIl EN TOOfiSGSOTBANS vraagt op gunstigffi voorwaarden te Gouda een soiled en ijverig AGEI T speciaal voor het verleenen zijner tussclienkoinst bij het verstrekken van Voorschotten aan den Handel en aan particulieren JiandtesJtealBff nxet roodm lettera i op de Franeo brieven worden ingewacht hg de Directie te Rotterdam Maatêchdppij tot Exploitatie der Victoria Br m gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 LOTERIJ ZAA DA II Trekking Woensdag 23 September e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS Door het Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aangekocht o a als Hoofdprijs Ben prachUge tMnOauer met twee WaarOe eu Tutgen De gelukkige winner kan bovengenoemde prijs onmiddellijk tegen 9000 contant geld verzilveren bij de heeren Gebr Siselaar Stalhouders N Z Voorburgwal 77 Amsterdam Verder zijn er nog i uim 1000 prijzen waaronder ilogeart met paartt Koeien Varkens Schapen en Pluimgedierte Prachtig jtaauieh Xilverwerk waaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Beelden Pendules Byouteriën en Schilderijen Velocipedes Sport Stal en Landbouwartike len enz enz Prijs per Lot i Ko tang de voorraad ttrekt De LOTEN jn verkrijgbaar bij J T SWARTSENBURO Qouda AMERSK ORT AIHBRSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitlabriek stoom Automatüehe Walêen Meélfabriek Prima Wittebrood k ood puik soort wittebrood van de beste ingreiHtinten 0 fabriceerd is hierdoor ororlieertijk vsn smaak en zeer goedkoop VOrkrijSbaar in panvorm met twee keepen in elk einde van den rag in stuks van 5 ot 7Vs ot 10 et FiJQ FaaSChkrenteDbrOOd wordt van de lijnste zuid ruclileD iMSte tifiil 1 oatuurboter eieren ziitvpre volle beste melk enz gemaakt is hierdoor eon limtengewoou I lioorlijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze voortreiïelijke kwaliteit zoer j goedkoop verkrijgbaar is in busvorm In stuks van 20 ot 0 et I 40 ct eo et 80 ot en als Fijne Erenteubroodjes van aVi ol Zoet Roggebrood wordt vaq de amakelijkflte soorten rogge en tünata zwarte tafelstroop vervaardigd ia hierdoor byzonder beerlijk van smaak en verkrijgbaar iu j I gegarandeerd gewicht van 1 Eg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de pulkate soorten tarwe gemalen 1 maar is een minder Tijne ea blanke sorteering dan Prima Tarwebloem wordt apeoiaal I I aanbevolen als uitstekend geschikt voor bebangersmeel om met water gekookt plakstijfsel I van Ie maken on is verkrijgbaar in Vb Kg pakjes van 5Vi ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande 1 I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöt houders welke te herkennen zijn aan de Mpötborden en da wa 1 I gens beschilderd met de fabrlekstitels en w H MEURSINQ Te OODDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt 1 een dépöthonder met klein gezin gevraasd tegen vrij woning unr 1 matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle en ledige kisten ♦ NAAMKAARTJEaf A BRI K IIA ZN BINNENLAND GOUDA 21 September 1896 Zaterdi had zich voor de ArrondisaemeDiarechtbank te Rotterdam te veraotwoordaD Oom D 22 jaar rgwielhandelaar geboron te Koudekerk wonende alhier thans fce Hotterdam gedetineerd O vereen komstig de aanklacht zoo hy ia den nacht van 16 op 17 Juli dezes jaara ongeveer li nar alhier opzetteiyk brand hebben gasticht in de bij hem in gebrnik zpnde benedenwoning van een perceel aan den Kleiweg waarvan gemeen gevaar voor goederen en leVVDsgevaar voor anderen te duchten was De beklaagde die het ten laste gelegde zoowet bij den commisstris van politie alhier aU ia de iostruotie volledig had bekend hield thans zgne ontchold partinent alaaude De eerste getoige de weduwe Kruit is eigenares van het pftnd uo 51 atu den Kleiweg waarvaa bet benedeogedeelte aan den beklaagde waa verhoord Zg geeft eeo nauwkeurige omschrgving van de looaliteit Dien bewosten AVond tnsachen 11 en U uur toen zy en haar logé meenden naar bed te gaan hoorden zy beneden ie de hoiakamer loopen en iets later noorden zg aan weêrizyden eeu slag Even daarna werd er brand geroepen Qetoige bé0tt hare kinderen later by overburen in nachtgewaad aaogetrofifen Do benedenwoning bewoond door beklaagde was geheel uitgebrand torwyl ook kleeden die daar lageUf verbrand waren De laatste drie maanden buor was beklaagde haar nog sehuldig zgnde f 78 De Mingmeester J Sickens bevotid zich omstreeks half twaalf dien avond op den Kleiweg in de nabyheid van bekl s woning toeo hg een peraoon die in lengte met beklaagde overeenkomt dia woning zag verlaten en de richting van het station uitgaan Toen get voor bedoeld perceel kwam hoorde hij eeu barden tlag en zsg tegeigkertyd een tam dia in hevigheid eo omvang toenam waarop getuige de joffroaw boren belde en met anderen de vier kinderen die op zolder lagen te slapen hg boren in veiligheid bracht De brand liet zich xeer ernstig aanzien docb werd in een half uur geblnscbt Da gemeente opzichter C J R Spruit tevens Ie onderbrandmeester werd dien avond tegen half twaalf gewaarachuwd dat er brand waa Hg is er heeng F dacht aanvenkelgk dat het gebeele perceel zon oitbrandan De vlammen bodden zelfs de kozyoen van de b ren verdieping aangetast Drie braodspniten en n Insodkroao waren by de blnvsehiog werkaoam IfBder de bolp der brandweer zon er getaar FEVlLLETOHa DE HYPOTHEEK WASENSTBin 1 U die DDoit iets gevraagd had dan dit Üm dat siJD KOOD hem lou opvolgen iets wat dao toch BMMde hy in dei aard der zaak lag en sinds jaren her bijna in alle betrekkingen had plaats gehad wird ham geweigerd niet allaca aaaar men spotte BOg met E jn verzoek door een ander aan te stallen dia op verre na zooveel aanspraak niet tiad als z n zoon die er trouwens geen enkele bad Otto trachtte hem te trocslen eene taaV die hem te lichter moest valleu omdat bq ulf zwr getroost onder de miskenaing was maar toen keerde aioh Ludeman s graiasohap tot tijii soon die soo onverschillig was en missohien wel door zjJE omgang met die borounen en groote lui te trotsch was geworden om by tgn vader op het bureau te zitten Wat dien baron betreft vader daar zal ik niet toaar haan gaio die heaft mij m jn oongé gegeven ËQ wat heeft hü je betaald F Niets radar ik heb het gald geweigerd x de baron naetat het my kwalijk dat ik bij zija neef BinDensl n werk en toen enfin vader ik kon het geld niet aaanemen Hoeveel wat kat bestaan hebben voor de beleodande padden i n de bovenverdieping De directeur der waterleiding D C W d Laar heeft dien avond na eeo knal te hebbon gehoerd aan den Kattensingel een jongen man mot een licht sportpetje ontmoet die in grootte overeenkomt met den beklaagde Ook deze getuige beefi aan de redding der kinderon geholpen Do gymnastiekondervuzpr H Ondeikerk heeft door de glazen deur van het door beklaagde bewoonde pand vlammen gezien welke van den grond opkwamen Hg heeft ook een der kinderen oi enomeu Bij deo winkelier Omgert heeft een koecbtje van beklaagde herhaaldelijk petroleom gehaald het laatst op 13 Joni De slager J P v Leeawen had den lantsten tgd veel omgang met beklaagde en is dien dag voorafgaande aan den brand byna steeds in zyn gezelschap geweest Tegen 7 nur s avooda bedt getuige bekl s woning verlaten terwgl ook beklaagde wegging zonder overjas Zg zgn daarop samen uitgedaan en omstreeks elf uur nam getoige ran beklaagde hg diens woning afscheid Een andere getuige de kellner Titskie heeftaan den Kattensingel dien nvood een msnhard zien loopen terwgl eeu oogeoblik laterde brand uitbarstte Die persoon trok eenoverjas uit ol oao Beklaagde beweert thans dat hom die overjas door eeu onbekend persoon wa ter hnud gesteld De asnuradetfr C Plomp correspondent der maatachappg Concordia te Zwolle hoeft op 1 Maart jl den inboedel van beklaagde voor f 29GO verzekerd Op 10 Juli ontving de stoffeerder G A Googmans een briefkaart van beklaagde waarin de7e hem renocht den nacht in zgn werkplaats te mogen doorbrengen lig kwam dien avond om kwart over twaalven rertrok den volgenden middag met achterlating van een orerjaa Waarom ging jo dien nacht naar dienman vraagt de voorzitter mr A H VanTieohoreD den beklaagde Ik had b avonds geen tgd en moest f OOvan hem hebben luidt bet antwoord Ën je bent dien heeten avond met VanLeeuwen oitgeweest Waarom liet je die jasdaar achter Die jaa was mg in de Nieuwehavenstraatin Den Haag gegeven O was hij in Dan Haag gegeven vraagtds voorzitter Getoige W N v Gardereu commissaris van politie te Gouda heeft daags na deo brand Otto haalde de schouders op Dat int hij niet dat deed er ook niets toe h bad lOt immers toob l eigerd tJa bent een dwaas zeide de oude heer irrerelig Zoo 8l jo wel door de wereld koipeo werken en voor de betaling bedanken Die trotsoba heertjes vau den tegen woord igen lyd zullen er wel komen I Straks bedankt ge bjj Binneoslyn missohten ook nog Wees gg maar wyzer dan je vader dia heeft tiet nooit geschaamd om geld aan ta nemen voor zgn werk Op dien toon ging Ludeman een poos lang voort en wat Otto er ook tegen inbracht bij bad geen begrip van zulk een toMtand Hg vergat byos geheel zijn nieuwen amotenaar en eerst des sviHids werd hy er weer aan herinnerd door Vink die toen hy de stemminc der huisgenooten zoo gedrukt zag een veilige toevlucht had gezocht in da sooieisit en daar al zeer spoedig bet groots nieuws bad gehoord Want een groot nieuws was hot die benoeming van jonker de Watte die geen zes maanden geleden door e n vader van de akademia was gehaald om het vroolyko laven dat hy er leidde eo die nu plolaeUng aan het gouvernement eene betrekking bad gekregen In oene provinciestad is elke gebeurtenis vooral zoodanige dia men afkeurt welkom sli een onderwerp ran gesprek en het ontbrak ook nu niet aan laltooze bMchouwingen waarin de Watte in bos langer hoe ongunstiger daglicht voorkwam AU Laderaan er bij t enwoordig was jawaest zou hij zekar de onracbtvsardigheid an raiskenniag oog grooter hebben gerondan maar in een sociëteit kaasa b nooit en Vink was ta verstandig on ham al wat hy geoord bad ta vertellen Het was tyds genoeg als hjj kat iel eodarfiadan aon COUR voor Gouda en € itDVERTEN 1 5 regfek 4 5 10 Centen Gr naar plaatsruimt Inzending van Ad itDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ygu geweaat Wg staan hier voor bet iterkwaardige feit dnt een beklaagde die tot indd kleinste bgzonderhedou bekend heeft hier thaoa een soo onzinnige houding aanneejot Hat komt voor dat man met personen die voor een zwav l ifldrgf terecbtstaan medeigdeu krggt wegens bet door hen betoonde be rouw Hiervnn ia bg dezen beklaagde geen Bprako Rpreker gaat no nog eena in dea breede al hetgeen oit bet onderzoek in deze zaak gebleken ia ua Op bet oogeoblik dai de brnnd reslicbt wordt gaat er nog één trein naar Den Haag eo beklaagde maakt van dien trein gebT ik Spreker doet het bespottelgke van het verhaal hier door beklaagde opgedischt uilkonian Hoe konden die dria onbekenden weten wie hg was Hg heldert evenmin op hoe hg zeo precies weet hoe bat gegaan io De bekentenis in de inslraoiie afgelegd itaut aIh een paal boren water on wordt door de geboorde getuigen volkomen bevestigd Z K A acht het hr ogst uoodzakelgk eo boogat gewanscht dat roor dit feit een voorbeeldige atrat worde opgelegd en r qniroert mitsdien bekl s veroordeeliog tot twaalf jaar gevangenisstraf De to evoegde verdediger rar Ë M Driebeek refereerde zich aan a rechts oordeel eo verzocht clementie Uitspraak over veertien dagen rea plaatsopuemin Kt daan en ilaarraa e ti teekeniug opgemaakt Op sommige stokken dar unweziga vleerkteedjefi wm mn sterke petroleumlucht waarDeembaar Uokiaaj de heeft hem aaogewezen hoe hy don brand gesticht had nt door met eeu petrolcumkin de kleedjei ta Wsproükploo Ilji bekende toen Tolledig het gedaan te hebbeo uit geldrerlegeohoid Waarom heb je hier aau mynheer dencommiMaria oo precies aaogewezeu hoe jehet gedaan hebt vraagt de prfqidonl Ja mynheer Troeg m hoe ik het gedaan had Ik muest natoDrlijk wat aoiwonrden Neen je hoefde niet te antwoorden alsje bet oift gedaan had Ja ruaHf ik had een eeil gezworen aandfie personen Waar beb jo die driaperaonen ontmoet In de NieuwohnvenRtrait in D q Haag 7 y Tortelden mij toon dat 7 y drn boel tn brand liadden gentoken Ën waarom hadden 7 e dat gedaan Ze wilden inbreken in het poHtkantoor naait het Terbrande pand Na eene kortstondige ziekte la in zgne woonplaats Stratum hg Eindhoven overleden bet lid d ir Kerste Kamer mr P J A Snitt Do overledene was van 1B68 tot 1877 lid der Tweede Ksraer on werd in 1877 tot lid der Kerste Kamer benoemd waarvan hg sedert onafgebroken deol uitmaakte Hg bekleedde voorts nog de betrekking van kantonrechter on arrondissemantsschoolopziener Dat heb j allemaal naderhand heet mooi verdunnen dnt moet ik zettgen AU jy diemeuRcheu betrtlpt had was je verhaal aannemelijk maar s nachth om balf cén komen diemenscheu in Den Uaag naar je too en latenje een eed zweren ouder modedeeÜiig dat zej boel in brand geatoken hebbeu Je raoeat jnBcbamen om te denken dat je iemand de dopekant maken van zulk een verhaal Niemandonder het pifbliok die zoo iet al gejooven De restaurftifiur O II F 1 Werrnér heeft den befvuRtfn avond ongeveer half twaalf den bekluagde in gnjaagden toeatund aan hot atatiou zien piaatfl oemen in don trein naar Den Uaag Üg de familie Hi amtn te Dordrecht ia zoo meldt de D C f Zaterdag van dan minister vau kolonït o den heer Bergsma W volgende telegram ontvangen Aan Gourernaur Generaal gevraagd of bericht luitenant Ilagemau gegrond is waarop autwoord ontvangen Volkoman ongegrond verhaal verzonnen Ten filotte wordt nog gehoord de rüwielhan delaar C Meulendyk to Rotterdam die van bekl f 08 foor ingedrienten te vorderen en na herhaalde aaonmning dit bedrag met de post Afgegeven had Dat waa eonigo dagen Toor den brand Nog wordt voorlezing godaan van da zeer omstandige bekentenii van beklaagde by den rechterH ommtaiarifl aigelegd Boklaagde verklaart dat by daar wel moest bekennen omdat hy dien eed gezworen had De rechtbank ta Zierikzee beeft naar de openbare terechtzitting verwezen M K 52jaar ood ontvanger griffiar ran het watenchap Scberpeoiase eo secretaris ontvanger dier galuueute beklaagd van verdoiateriog van geloBn die bg in doKO betrokking onder zgo beheer bod By monde van den anbst officiar mr J K I Eoderlein wees het O M op het hoogst ernstige dezer strafzaak Uet geldt hier een brandaiinhtiBg van eo zeer erustig karakter want er heeft groot gevaar bestaan voor het verlies van menscheuleveaf Wanneer toch niet koit na het uitbreken van don brand eenigö personen de kinderen van den zolder geretl hadden ouden de gevolgen noodlottig tt WPHP eMfSMWSSIBlWiWnpwWii4 MPHPPM MHHIB bekende di t hem ook omtrent liot verludoii of bet vermogen van don ouden boer wbinig of nieiq had medegedeeld waarschiJDlIjk omd t hij er zcir niet voel van wist De toon waarop bij het antweo rd gaf was evenwel voldoende om Anna ti doen r wygen eti al bad ity oOk moer willen vragoo mevrouw Ludeman begreep dat bet tijd was om den dag te Qtndigen Ludeman weet je t niet wal münbeor Vink geweest isP vroeg t op bare beurt toen lij op hunne ksmar waren Noen Have Me dunkt ge moest er toch eens naar informeereo de man is goed en wel maar ge kuut toch nooit weten vKn gesteld eens dat bij vioeger niet goweast was wat hy baboorda te z o zouden wy bcm Jin wegdoen V Dat is te zoggen men weet toch gra welkemanschan men ia huis heeft Ja zaido Ludeman rrin huis zou je ze weren eo op het bar au zendru ze dto by ja zonder dat men hot vraagt Is hij dan zog Klocbt die de Wattel Slecht antwoordde Ludeman slecbiP en al was by oen engal my zulk een inenach te geren in plaats van mjjn jongen voor wjcn ikge alliciteard heb Maar Ludeman Oito vifflangt bet lelf niet gij moet wat aiuUrs voor bem zoeken nu dat bwuiije btj deo baron ook al geëindigd is Nu dst is maar goed ook want die omgang met do van Uernbelm s bevalt mij ook niet voor den jongen Ilij vorilieoter geen cent en zoo n jong freuletjo ii niet goed roor oBsaa Otto Wvrdi tmnol