Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1896

Ulrecle SDoorweKverblodingen mei GOIÜA Zomerdlenst 189 AsDgeviDgen 1 Md TUd van GrceDwlch 11 11 18 18 18 85 1 84 8 80 8 57 18 88 18 88 18 48 18 88 1 44 4 8 4 18 UOTTimii 0 o o D A 11 80 18 87 18 0 18 47 RAAS eoDDA sUage S ll 7 tO 7 48 S IO 19 M 10 11 U 8I IM I l h 1 44 8 40 4 04 4 88 UT 6 II7 10 7 B8 M8 f 18Toorb 1 87 f 10 17 1 41 4 80 6 18 9 84 rl 2egw8 U t 0 10 81 l BS f 4 88 8 80 9 48 Sev SLfl lt f 10 48 F 8 0 v 8 04 6 8 1 ir r 9 19 Gouda 6 88 7 10 8 18 9 U 47 10 1610 14 tl OS lt 8l 1 17 8 14 4 08 4 8t8 1B 8 47 1 807 488 8810 1010 88 Btopt te Bleiswiik Kruiswes ea Nootdorp LeidsebuidadI ea Hekeadorp D T K £ C H T G O D D 4 Ulieeht 6 88 7 80 0 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 M 4 48 6 86 Woerdea 6 68 Bfll 10 88 11 88 4 18 8 88 Ottdewater7 07 ff l9 10 81 4 84 Ooa4a 7 91 8 8 9 84 10 10 10 411 U IO IS ll 1 89 8 48 4 873 17 7 00 iHITIKDA H O U D 4 7 16 9 10 48 8 84 9 88 4 48 6 18 7 41 9 48 8 9 11 10 Wil 1 1 I 88 1 69 746 8 49 U offer aan brengt dan zgn handen door de beide spleten naar bniteo terwgl zg door de jm zelve beièekt btgven en steekt Vi io den zsk van het slachtoffer De beide spleten vormen nu bet kanaal waardoor portemonoaies en zakdoeken verbuixep terwgl de jes van den zakkooroiter de manipulatie voor hst oog der omstanders bedekt Frank siïhgnt oog niet voldoeode geo fend te zgn in dexe wgze van doeo Althans de methode faalde ditmaal Twee recfaerrhenr die h m wel kenden kregen b m in het f ug terwgl bg zich begaf onder een grcp juffrouwen die op de gracht voor het stadhuis naar het trouwen keken £ erst koos Frank een oude dame de rechercheurs zagen sgn band in deo zak dier dame verdwijnen doch ledig teragkomeo waarop Frank eeoig kameraden die zich in de buurt ophielden door bet opsteken der vgf vingers beduidde dat de zak der dame ledig was Tuen kwam eea aardig dienstmeisjs aan de beurt ditmaal konden de recbercheors niet goed zien of er al dau niet iets was gevonden weshalve zg den tgd gekoraeD achtten om Frank tb arresteeren Het ditontmei e dat geboeid door het schouwspel van een bruid en bruidegom io de trouwkoete B ets bemerkt had bleek later slechts een zakdoek bg sicb gehad te hebbeo dia door Frank versmaad wa B rank trachtte de heeren rechteis af te brengen van de gedachte dat de tpteteo in den zak en in de voering van zgn jasje eenige andere beteekenis badden dan die van gewone schenren De ambteoaar van bet O M eiichte Biettemin een gevangeaisstraf voor den tgd vao twee jaren w ens poging tot diefstal Mr Benjamins als verdediger optredend betoogde dat ip dit geval de poging tot diefstal gestatkt WAS uit eigen beweging en zonder eentgen invloed onafbankelgk van den wil des daders Daarom vroeg hg fOor Frank ontslag van rechtsvervolging eo onmiddellijke invrgheidstelling subsidiair vrgspraak N U Cl De rechtbftok t Dordrecht teroordeelde Cornelii Ten K te Ood Be erland wogens ehftkiag tot zei mModeo geTingeDintnif met miDtleriDg feu deo tgd io preveDtiofe becbtenia doorgebruht Men meldl uit Amiterdeai Dok Zaterdag ie bet den commluioonir in effecten E O K op de beun door rgq coqfreteri zoo leettg gemaakt dst bj bet geboaw heeft moeten verlaten Vrgdag melddoo wg boe de rfidsii van bet optredco tegen dezen cominiMioDair hierin moet worden getocht dat bg de cliënteele in de proTiocie bg io eu verkoop van waarden zgnetDiachenkomit aanbiedt 7 0Dder eeoige prorieie in rekening ie brengen Uit de door hem rondgezonden circulairebigkt echter iné r nog nl dat hij in sommigegetallen zelfi geld toegeeft Zoo biedlbgaaa Yi pet vergoeding bg aankoop van 4 pcU Prior Hen Northern Pacific verder offreert hg pet onder den middenkoer eo hg aankoopfao 4 pGts Hongaarsche hypotheek pandbriefen franco toe Voor ieder ingevijde is bekdaidelgk dat deze eebgnbaar voordeetige tran aetieo moeten berasten op de noteering in deprgicoorant en de wgze waarop deze meermalentot lUnd korat tN U Ct Een iterk iprekend voorbeeld Van de gevoeligheid van zenuwachtige menachen voor bloaInengaaren ie te Baltimore voorgekomen Eenjooge dame kreeg als zg aelfe maar een roosnaderde amvalien van aathma niezen en coryza Zg raadpleegde een dokter dttt haar verkocht op bet volgende ipreekoar terug te komen Toen zg we r binnenkwam had de geoeeiheorew prachtige roos in de hand D verwachteaanvat hrau werkelgk los eo de dokter wistook hoe h zgn patiënte verder te raden had ds roos was nl van papier F v G Op het Museum van Kunstogverbrid te Haarlem is de tentoODstelliog van schoeisel afngvvald met eenige paren laarzen en sandaten uit CentraalAfrika Genoemd sohoeiael is afkountig van bet uitgebreide volk der Hantsa s etiD Mabomedaan che stam die zeer verspreid m CeatrsaI Afrika eo voorD melgk ïn West Soedan woont nijvere handeldrgvende menachen en van alle Afrikaansche volken miisohien we bet eenige dat zich zeer veel toelegt op bet vervaardigeu van schoeisel en ledarwerk iu het algemeen zooal scheden van zwaarden tassobon enz De mannen ondernemen uitgebreide voetreizen en dragen dan gawoan k sandalen welk schoeisel vooral door de Haas Ik s van minder stand zeer geschikt is met het oog op de wgze van groeten die hg hen in gebruik is Ontmoet n zulk eeo inboorling een booger geplaatst stamgenoot dan ontdoet hg zich op het oogeablik dat bg d ten op zgde gekomen is vlug vao zgu voetbekleedsel eo neemt naast hem een hurkende hooding aan De laarzen zouden voor dat doel niet geschikt zgn en worden dan ook alleen door ouAthankelgke mannen gedragen eo dan nog slechts bg enkele gelegenheden Sen meer algemeen schoeisel zgn een soort van pantoffels die door platleggen van den contrefort meestal in muilen veraoderd worden Vooral het aanbrengen van groene vereiering in leerwerk is eer in twang De mannen zgn b fina altgd de vrouwen nooit van schoeisel roorziea Deze merkwaardige inzendiog ven den heer L te Wechel lllmina Goldooast Weit Afrika zal zeker de belaogstetliog voor deze tentoonstelling doeo toenemen Zg die nog nitheemsch Bchoeiaetof ichoeisel uit vroege tgdperken tot hou beschikking hebben worden verzocht die tot uitbreiding der verzameling beiehiklMar Ie willen tellen Aan de slatistiek over deo daconessenarbeid in ons land is bet volgende ontleend a ooh land zgn da volgende Verefnigingen werkxaam Te Amsterdam de Luthnrsobe Dieconesseoiariebting opgsriobt in 18 6 met Uzaslerseo 2 aitsluitend voot wgkarbeid de Ned discinr opger iu 1891 raet 22sB8terseo 13 voor wgkarb Te Apeldoorn met 1 zuster eo 1 voor wgkarb Te Arnhem t Ned Herv diao bois opger ia 1883 met 43 zosters en 6 r w de wykvereenigiag Klaraodalc 1890 vet 1 I an 1 V w wijkhais Roermoodiptein mei 1 en 1 de Ned Lotb Geoootscb voor iaën uitw zending 1893 met 1 en l Te Burn Vereen tot ziekenverpl 1891 nset 3 ei 3 Te Breda diao hais 1890 met 4 en 1 Te Eerbeek met 1 eo 1 Te Gorioobem Ver voor xiekeaverpl 1895 met 2 en 2 Den Haag diao iarichting 1875 met 44 en 4 Ta Haarlem diac hais 1877 met 45 en 11 Te HiU rtrsBm diac arbeid 1892 met 2 en 2 Te Leeuwarden diao hais met 19 lailers Te Meppel Ned Herv Ver tot inw zending 1893 met 1 en 1 Te Iteeda met 1 en 1 Te Bobefeniogen ziekenverpl 1891 met 3 en 3 Te Utrscbt diac hais 1844 met 63 en 3 Obr wgkver Boorkerk 1883 met 2 en 2 Velp diacarbeid 1892 met 1 en 1 Te Tliardiogen 1892 met l en l Te Voorst en Wilp 1 voor wgkarbeid Te Zwolle Lath diac stichting 1890 met 2 en 2 Naar aanleiding van minister Van Hoateni opwe kiog aan alle Ifberalen om zicb te vereeiiigeti tar bastrgdiog van clericalismeen protfctonisme waarsohuwt De Üb Nederlander 8 40 8 47 8 84 9 1 10 7 8 Voor ds Amsterdamscbe Reobtbsnk verscheen een zekere Frank lid eener bende zakkenrol Iers die een vernuftig gevonden uetliode iu praktijk brengen waardoor het gnlukken kan den inhoud van eens andersmans r k in kun eigen rakken te doen overgaan zonder dat orastaaders i ts van dit prooiis gewaar worden Da bsereo dragen korte jasjes zoogeneamde oolberts met tgaakkan In de roering dezer ukken ii op de helft der diepte een split gesneden eo evinxoo is eau fplit gemaakt in de voering der jw De zakkenroller dringt rich als een standje of eea volks verzamel ing v n aod rrn aard hem een goede kans biedt met dtt handen in de zakken dirhttegeu zgn slacht 10 10 10 87 11 4 11 11 11 80 10 18 7 88 7 88 7 8 7 7 11 11 88 i 81 10 7 47 18 81 8 51 10 88 8 38 i i 8 08 18 8 84 80 I OoadA lioordraeht Hiattwninrk Oiifdlt tUttmUai lo ia 10 88 10 88 10 48 10 48 B tonlui 8 10 8Ü0 i 88 Xicuwnbrk Moordnwkt Bottda 50 10 11 7 48 8 07 8 18 t n OUDA DEN BAAS Cl Ooud 7 80 8 85 J 10 18 10 48 U U 18 18 18 18 1 87 8 47 4 46 8 88 8 847 14 7 4 8 84 4411 Ï T M 7 4 8 47 11 18 40 4 87 8 01 10 08 Ï Ï W 7 68 68 U U 18 4 8 08 8 18 0 1 VMrb 07B 08 U 8 1 08 8 80 r i 8 88 10 87 f ïC 8 1 i8 18 7 10 48 11 80 11 48 1 48 1 0 1 87 4 1T 8 88 8 5 8 88 7 44 8 81 1 88 8 M 10 88 ll 8 81 Ol DA UTllOHT 10 17 10 84 10 41 U 07 U ldA 8 8 1 Old 4 50 ITlMtlleil i 5 UtlMkt 18 7 1 8 0 88 10 1 10 87 18 88 8 80 8 17 4 88 8 87 85 11 14 8 87 7 10 8 48 04 8 18 11 8 8 48 84 17 7 18 8 88 8 r 4 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 8 07 8 85 7 8 SOU DA AMBT KB AM 1 87 14 Otodi 8 81 88 10 87 18 10 4 11 6 80 1 61 10 17 atk 8J7 10 84 l U 846 8 80 8 68 IkH de voomitetrevende liberslea sTOor bat soet gefluit van dezen vogvlaar doof te bigven c Het blad veronderstelt dat zg die de bemoeiingao der overheid zooveel doenigk willen beperliea zich voor eea goed deel onder de vaan van deo heer Van Honteo zullen sebareo Dat dez die vóór Kgn ministerschap ie meer dan ééa opzicht vol bewondering was voor de juiste iozicbteo ran sonze katholiehe landgonooteo eo die op het kusiengebrsebt isdoor de overwinning die de katboliekeo eu conservatieven in 1894 op de democratische parigeo bevochten vo t het hietaao toe dat juist deze staatsroauf oog wel van den mioisterieelsn zetet den aanval op het clericalitme meende te moeten begtoosn behoort zeker tot die verraaeende wendingen waaraan hg zgn publiek sedert jaren gewend heeft Ëo dan vervolgt kOe Nederlander c met de verklaring dat ook de vooruitstrevende liberalen het elericaliame oiet wensebeu te bevorderen eo dat zg deo vrgen handel voorstaan maar dat hno streven veel venter reikt Zg meeoen dat het algeuisen helaog eischt het gfzag van deo Staat ia veel hoogere mate dan tot beden aan te wenden om de zwakken in deo industrieëlen strgd tegeoouderdrnkkiog door de sterkeren te beschermen Id dit opzicht staan zg op menig punt Ignreebt tegenover de liheraalconservatieven en veel dichter bg de democratischgeztode leden van andere partgen Ëen kiesrecht in den geest van het ontwerpTak zou waarecbgnlgk ten gevolge gehad behhea dat d liberaal conservatieve partg zich in de hervQrmiogsge7 iode oploste loo vervolgt het blad maar daaraan valt onder het tbaos tot stand gekomen kiesrecht niet te dtnkeo De minister van Houten en de zgnen beoogeo juist het tegenovergestelde namelgk oploising van de vooruitstrevende elementeo io de liberaalconiervatieve Ëeoe liberale partij met een negatief program dst bestrgdiog van clericalisms en protectionisme ten doel bad zou uit den aard der zaak slechts kunnen werkzaam zgn voor hetgeen hare leden vereenigde doch moeten laten ruiten hetgeen ben verdeelde Nu worden de liberaal conservatie ven van de vnornitstrevende liberalen gnacbeiden door de overtuiging rau laatstgenoemden dat in hst belang der maatschappeliik mïsdeelden maatregelen van overheidswege rereischt worden die met de liberaal conservatieve leerstellingen in strgd zgn Door dit verschil te laten rosten souden dus de rooruttstreveode liberalen zoo al niet hunne overtuiging verloochenen dan toch voor onbepaaldeo tgd er van afzien baar ia tladao te belichamen Uit het jaarverslag van den Nederl Protestantenbond deflt De Herv t bet volgende m de aangaande den staat en de werkzaambeden van den Nederlandschen Protestanteobond Onder bgzonder gunstige omitt adighedeu is de Ned Protestantenbond de tweede kwarteeuw van zgn bestaan ingetreden Werd zgu 25jarig jubilee op 29 en 30 Oct 1 1 met groote opgewektheid gevierd het schgut dat da kleine zoowel uilals inwendige verzwakking die de Vereeniging gedurende de paar laatste jaren bad ondergaan na butr zilveren feest io kracht is verkeerd Van veterlei kanten toch hebben ziob ia dit jaar teekenen van voorni ang voorgedaan Niet alleen is de wensch door den voorzitter der Uaigsohe afdeetiog deo beer Glockener Brousson aan den maaltijd te Zwolle geuit dat voortaan geene vermindering van leden aantal meer behoeve geconstateerd te wordea aaovankelgk io vervulling getreden ja 1 is dit getal zelfs tt veu verwachting vermeerderd maar ook kan ditmaal met betrekking tot het iooerlgk leven van dec Bood op zooveel goeds gewezen worden dat er ruime stof is tot vreugde voor hen aan wie de toekomst van onze beginselen ter harte gaat 11 J ll 8 18 4 80 4 87 8 4 8 11 8 80 8 80 8 10 4 7 7 80 4 40 4 60 4 67 04 8 10 8 88 8 44 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 4 04 8 0 4 87 DEN Aautai aaa a 8t Aa T t8 Met grooio erkentelgkbeid wordt herinnerd uu lie gift van den heer Jansen waardoor de Bond is io staat gesteld eeos Uels ter baad te nemen wit wel voor da hand lag maar btj gebrek aan finaneieele kracht nog niet kon worden saojj vat aoderdeala balw la vanorgen wat aaovankelgk reeds ter hand gasomen was Daarnaast is de feeetgave vao raim f 3000 die aan giften wtrd bgeeagebracbt bg gelegenheid van bet 25 jarig jubilee wel geen Kbitterend maar in aanmerking genomen Ati tu eokele opwekking zonder reclame makerg voldoende was om ze bgeeo ta krggeo toch eea welsprekend bewijs van offervaardigheid en liefde voor den Bood £ eo heoglgK verschijnsel is het dat dit jaar het ledental eeni weder bgoa mat bet vroeger stereotype aantal van 1000 leden vooruitging Dit jaar bracht een aanwas van 800 leden zoodat bet aantal in sgo gabeel het cgfer van 18 000 begint te naderen Enkele afdeelingeo vertoonden achteroitgaog Daartegenover staat eene winst te Schiedam van 152 te sGraven bage van 84 te Utrecht van 57 ta Vlaardingeo van 55 te Brielle en te Olit van 43 te Amsterdam van 41 te Wormerveer van 24 te Harlingen eo Ie Friezenvees van 22 ta Arnhem van 17 te Almeloo van 16 ta EN kkum en te Haarlem van 15 te Bnssum van 14 te Hoogeveeo vab 11 te Oldaboorn en te Helmond van 10 leden Bg elkaar genomen waaatn de bestaande afdeeliugen 500 nieuwe leden terwgl door niéuwe afdeelingeo 315 leden werden aangebracht Ooder de laatste komt Tersehelliag voor met 40 Zotfen met 127 en De KgpGraft met 142 leden De heer Treuh beeft zgn mededceliog ing zonden dat hg ootOag neemt als lid van denRaad te Amsterdam Het is echter sgne bedoeling om zitting ie houden en ook als wethouder te hlgven fuogeereu totdat zgn opvolger is benoemd Ook heeft de beer Treobzgne benoeming tot boogleeraar aan ds Universiteit alhier aaogenomen Tot no toa wasdit nog oiet geschinl De infante Isabella is aan aan groot gevaar ontsaspt Een minuut nadat baar rijtuig hg Segovia een overweg van de spoorign waa gecasseerd kwam eeo loeomotief aanrgden £ en brik die baar rgtui vol e werd verpletterd en de daarin gatoten hedNr een m Madrid zeer bekend sportman gedood Het wetsontwerp tot regeling der ffnancieele verhoudingen tuischen bet rijk en de gemeenten en herziening der aigemeene regeling ten aanzien der plaatselgke belastingen is bg de Tweede Kamer der Staten Qeuaraal ingekomen Men gelooft dat T nan niet meer dooT de Franscbe jostitie ondervraagd zkI worden en dat aan eiken verderen maatregel de beslissing der Franscbe regeering ter zake van sgae uitlevering zal moeten voorafgaan Na wordt weer beweerd dat bet verzoek om uitlevering oiet enkel op T oan s medeplichtigheid aan den moord io bet Pboeoix park gegrond zal rgn daar men zieb overtaigd hondt dat de FraoBche regeering het daarop berustende ver zoek zou moeten afwyien maar dat de Engelsche justitie oog bezig ii met het hgeen brengen van gegevens op grond waarvan ag met meer kans op aucces het vorzoek om niUevering kan doeo Tjoan wordt ta Boulogne nauwlettend he waakt en die voorzorg icbgnt niet overbodig ta zgn men verhaalt ten minste dat daar nog kort geleden drie gevangenen ontsnapt zgn door aan gat iu het dak van de gevaogeois te maken Aodertfó zalleo denken dat Tynan aan menigeen heel wat hoofdbrekens zou beepsren als hg in de gelegenheid was de netelige nitleveriugs quaestie op die onverwachte wgze lot een open quaestie te maken 8 81 J l l 10 4 10 11 10 18 8 10 10 87 11 80 8 5 48 10 4 f 47 f 4 10 01 8 86 10 07 10 84 8 U 7 88 7 6 8 0 8 18 8 88 6 81 8 47 t 17 87 8 84 41 47 7 85 7 45 6 61 7 80 8 09 9 07 10 84 V 8 88 10 84 f w 9 86 t 8 88 8 41 9 49 11 10 Louis Boiio do officier van justitie Ha Btplogne moet een dreigbrief ontvangen heliwu die naar de sohrijvor voorgeeft vau de nverwinlgken komt Ook Pepperdioe deaiKeuaar van bet hotfl Folkestone verzekert dat hg draigbriavaD ontnmgt Het ia echter de vraag of daar geen poging bgkooii om zich tot eea iateressant slaehtoffar van do wraak der djnaraietmannen te maken De justiUa te Antwerpen had ontdekt dat twaa mannen on e n vrouw een poos geleden ia aen rgtoig naar het bekende huis no 21 in de Veldstraat te Berchem waren gereden Aan dat hnis badden tij aangetteld maar toen bon nist opengedaan werd waren zg w geredan Madame GoU erkent nu dat zg de vrouw was die de twee mannen verbeelde Ctoze bftddaa baar naar Kearoej gevraagd en zg bad hen nur Berchem gebracht lamand die mat K rnej te Antwerpen siABgewoond heeft vertelt dat Kearnej zga Trouw een zuster an madame Ooll heeft laaien kennen toen sg dienitbode was in bet laodvarbnizersbureaa van de Red Star Line Nadat Kearney naar Coblentz was gegaan om dé toestemming zgner ouders te verkrggen vertrok het paar naar Amerika en huwde daar Tpan vestigdea zg zich te New York eo Caarnej werd er redacteur van de Irish Na lioaalist Drie weken geleden keerde hg te Antwerpen terug met den broeder vao madame QoU en eeo rasn dia zich Tom Wilkios noemde of ook Wilkinson eo die niemand anders was dan Hainoa Laatstgenoemde was in t en talHag met Kearnej een matig en sennwachtig pereouage Men beeft de twee vrienden nooit over aoarchiaiiscbe onderwerpen hooren spreken maar wel flaiaterden zg veel met elkaar Kearney kocht eiken morgen alle Engaiscbe krauteo Zg waren vooroemeos Zaterdag aan boord vsn een der mailbooten der Ued Star Line ta gun maar Vrgdeg kwam er een vreemdeling met een bril op die eeo Amerikaan sebsea te zgn en haastig eenige woorden met de beide mannen S k Kearnej eo Haioes gingen toen been en kwamen niet terug De Deensche minister van justitie heeft last graven den Duiteebeu anarchist Machner die t Kopenhagen gearresteerd werd dadeljjk over de grenzeu te zetten De Amerikaansehe politie moet een belangrgk spoor ontdekt hebben zg heeft de woning van Ivory Bell ontdekt io de Leziogtoo Aveooe ta NewYork Ii dai buis werd een d a twinkel gedreven do6r Edward J Ivory Deze was echter Vrgdag uiet meer te vinden eo xgo bediende wilde niet veel vertellen maar beweert dat zgu patjrooo hem n deu 14en Beptanbfr uit Boston een brief gezonden beeft Beel dit bericht van de Indépeodanoe Beige aiet er oiet zee dnidelgk uit Ook te Verviera waar twee onbekenden gotraoht hebbftn in een cbemicaliea bandel oen grootte hoeveqlbeid salpeterzaur te koopen wordt uu elan nauwkeurig onderzoek iognMd De feniiio John Kearney ia naar de straU gevangenis aan den Noordeingel te Rotterdam overgebracht Op het politiebureau iu de Lsnge Torenstraat waar men hem aaovankelgk berbergde waren dag en nacottwee politieageuleu voor zgn bewakiug aan den gewonen dienst onttrokken eu dit gevoegd bg de voortdnrende vrees dat bg pogingen zon aanwenden om te ontsnappen bad zgn overbrenging naar een zekerder verblgf ten gevolge BuitenlaDdsch Overzicht De keizers van Dnitscbland en Rusland hebben te Breslau eo G5rlitz elkasr iu belQptdheden wemig toegegeven ofschoon ds Daitscbe ed ook de vreemde pers langen tgd aicb heeft verdiept in de vraag welke de juiste tekst eu da juiste beteekenis was van de woorden welke door Czaar Nieolaaa gesproken ago Over het algemeen werd men bet na lang redeueereo eaos dat de Russische keizer oirt vdbrneméos WM eeneinde te maken aan de vriendscba f wUke nu reeds eeuige jaren tuischen de heide groota rgken baataat Maar oauwelgka is de Czaar uit Duttschland vertrokken als er eeo bericht komt waaruit bIgkt dat de eensgezindheid tusschen de regeeringen niet zoo groot is als die tusschen de vonten Ër it n l weer aprake van een lariavea oorlog toischen Rnslaod eu Duitschland nitgaande van Roeland De maatregelen welke door dit land genomen zgn worden iu Duitschlaud van zooveel gewicht geacht dat volgens ofBcienae bladen de Duitaohe regeering omgaat met het plan em het beleeoeo van Raniicbe papi reo door de Rijkebank weer te verbieden Zooali m a weot haait de Duitecbe regeering dergalgke belaa iogao eenige jaren geleden eveneens verboden welk verbod een anderhalf of twee jaar iipleden is ingetrokken In Duitechlaod en in vele Duitsche staten heeft men door de steeds stygende uitgaven geld noodig Niet alleen voor de oorlogsbe grootÏDg eu voor de maatregelen welke uit de ociafai politiek voortvloeien Maar men wenseht eindelgfc een plan uit te Toereo dat reedt lang bestaat en dat reeds velen in een zoete hoop heeft doeo leven De jaarwedden au de meette hoogere en lagere ambtenaren zouden aaa een herziening worden onderworpen eo verhoogd Dat desa tarhof ing niet geriog zal zgn kan daaruit blgkan dat de rgkibegrooting met 10 ea de Pruisische staatsbegrooting met 24 millioen zou stggen welk hooge cgfer voor oen niet onbelaogryk deel bet gevolg ui zgn van de verbooging der onderwgzerstracte menten Huiverig deia niet oaaaiiaienigke kosten op de fchoudera der belastiogplichtigeu te leggen wordt andermaal het denkbeeld eener conversie der rgks eo staatssohutd welke thans nog 4 e B overwogen Duitscbland heeft zich ten auizien van dit vraagstuk steeds op een eigenaardig itendpunt geplaatst dat voor zoover wy out herinneren door geen anderen staat wordt ingenomen Er wordt oiet in de cerate plaats gevraagd naar de belangen vao de aigemeene schatkist Maar de economiiche belangen van de bevolking hebben tot dusver hg de regeering zoo zwaar gewogen dat geen conversie plaata had De regaering locb acht het voor velen die van eeu na langen arbeid opgelegd bescheidea kapitaaltje leven hard zooveel te moeten misaen dat zg verder met rood zulten kunnen komen eu vreest dat door de daling van den rentevoet der staatsschuld de zocht om te sparen tal verminderen Maar boveoal vreest de regeering dat een lage rente der staatstebald tengevolge lal hebben dat een groot deel der spaar pen niuf n zal worden bel iu fondsen welke booger raote afwerpen maar alles behalve solide zgn Verlies of vernietiging ran Duitech kapitaal eu wel van kapitaal van kleine bezitters zou uit deze gewgzigde gflldbel ging voortvloeien en dit wordt in strgd met bet algemeen belang geacht Nieuw zgn deze bezwaren juist niet Wg meeueu ze reeds vroeger bij de eerste conversie oozer staatsechold maar zeker bg de jongste conversie io de Tweede kamer te hebben hooren aanvoeren Maar wel is het nieuw dat deze bezwaren zoo zwaar wegen by de regeering dat deze vac een conversie afzag en daardoor feitelgk uit de scbatkist een premie bleef toekennen aan de spaarders eu tegelijk natuurtyk aan de grootere kapitalisten Dst deze teer op den duur niet opgaat daarvan is de regeering zelve overtuigd want reeds ten vorigen jare sloot g een leeniug tegen den mnrktprgt vau bet kapitaal tegen 3 pet en wierp dsardoor ganscb haar stelsel omver Want de nieuwe 3 pet stukken zullen voor de kleine kapitalisten en spaarders al niet aaotrekkelgker zgu dan eventueel tot denielfdeu r entevoet geconverteerde oude schuldbrieven Deze voortgaande daling van den rentevoet brengt thans nu rgk en staat voor zoo aanzienlgke uitgaven staan een conversie andermaal ter sprake vooral nu Beieren ten deze il vooi egnaii en ego schold beeft ge eoo saleerd Vrg evenwel wM men in Duitscbland overtnigd dat een der eerste ontwerpen welke den rgksdag io zgu oajaarszitting zullen bereiken zou strekken om over te gaan tot een conversie der 4 pet schuld in een 3t pet fonds Het schgnt dat dit type gekomen is i n om den overgang niet te groot te doeo zgn t o omdat Het nog te kort geleden is sedert een kleine 3 pet leening werd geeloleo om nu reeds eene zeer groote conversie leooing van hetzelfde type ter markt te brengen te minder omdat Pruisen in deze niet zou achter blgven en ook ter markt zou gaan daar waar voor 3 pet geld te krggen wai Ondertostchen bIgkt dat de bezwaren welke tot heden van eea convarne deden afzien oog lang niet zgn opgegeven en dat men nog eenigen t d het verloop der geldmarkt zou willen afwachten In hoever eeo bepaald vorband wordt gelegd tusschen de bedoelde tractementsverhoogingeu en de conversie bipkt nog aiet dnidelgk Mnar zeker is dat vooral Pruisen een groot deel van de torlOogiog yyner h grootiug uit de converie zou kunnen dekken en wel 18 van de 24 mHioen mark Voor het rgk zou deze verbooging minder gunstig zyn daar de nieuwe uitgaven op 10 ao de rente besparing op sloehtt 2 millioen worden gesteld Dh Kaapsche afgevaardigden ter ZoidAfri kaaoschs tolcoofereotie te Bloemfontein hebben Dinsdagavond een banket gegeven waarbg President Steyn antwoordende op een toost op zgn gezondheid gewaagde vao de hartt lgke betrekkingen tusschen de afgevaardigden ter conferentie die middelen badden gevonden waardoor de algemeen gevoelde druk in hot Noorden kon verlicht worden De OranjeVrgstaat voegde hg er aan toe kon stecbtt 66a beleid hebben namelgk zgn landbouwers te beÜobermen Drinkende op de gezondheid van Koningin Victoria verzekerdS bg met afgrgsen vernomen te hebben van faetafKhowa Igke dynamietkomplot naar het heette tegen het leven van Hare Majesteit geimeed en hg besloot zgn rede met de woorden AII wat ik dan z gen is Qod save the Queen Sir J Gordon Sprigg de eerste minister der Easpkolonie zeide te gdooven dat het tarief waarover men het eens was geworden zou worden goedgekeurd door de wetgevende vergaderingen van beide landen Het zon eeo aanzienigkc verlaging brengen io den prgi der levensbe hoeften en de badrgven bioaao da Uaie be schermen Uit Buluwayo wordt gemeld dat kolonel BftdenPowell deu 13a met 150 man en voor acht dagen mondvoorraad naar bet Somaboriawottd getrokken is om de muiters iuda i n van Masbooalaud te bevechten Eeu der hoofden der opstandelingen Wienia door Riddley s colonne gevangen genomen werd doodgeschoten Sir Richard Martin heeft erkend dat de opstaudeltngen in de Blatoppo s volstrekt niet den ecbyu aannemen zich binnenkort te zullen onderWk rpen Na eenigen tgd tot niets doen gedoemd tetgu geweest hebbec da Ëgjptieohe en Eugetsebe troepen onder leiding van generaal Kitchener baar marech naar Dongola vervolgt Kn wauzg komen overwinnen zg Derwitchenrerdwgnen waar bon corpsen zich vertOooeoen de bevolking is uatuurlgk i igsoomeumet de komst van Egyptisch en EogelscheIrospen Ds opperbevelhebber heeft zgn troepen slechts uiterst laagzaam laten voortrokken Want het WM hem zooals eeo Ëogelsch bia l opmerkt niet U doen om ign trijdmarbt in de nabgbeid van den vgand te brengen in deu kortst mogsigken tgd maar in zoo goed mogelgke conditie Daarom worden de Untiche troepen waar dit kan per scheepigelegenhatd vervoerd De Egyptische troepen igu beter tegen deu iufioed van bet klimaat hoatnud en mogen marcheereo en zg zgo nadxn laatsten marsoh even friscb aangekomen aan bet punt waarzg zgn moesten alt toen zg vertrokken Deu ilrdar Kitchener wordt dan ook do lof toegezwaaid Oeen betere maatregeleo zouden mogelijk zgu geweest to organise victory roet eau mioïmnum van verlieten een mazimum voordeel Eo men hoopt dat de voordeeleo welke door ben zgn behaald lan langen duur en vau groote waarde zollen lyo Wanneer de expeditie terug was geslagen zou bet kwynendfl prestige van den Khalifa oiet alleen hersteld zgu maar nog in grooter mate ign toegenomen Zooals de taken nu staan is hg door de herbaalde nedeilagen soo in de achting gedaald dst het oiet zoer te verwonderen zou zgn wnntieer hg werd afgezet Eeu tweede strgdmaoht der Derwischen boodt naar bet heet Et Hafir bezet een kleine stad lU mglen boven Kerraau op deu tegenovergosteldeo oever der rivier Van Et Hafir naar Donguia is slfchlt eenafstapd van 30 mglen eu daar do weg laugiden Ngl loodt die daar door geen enkelenwaterval onveilig wordt gemaakt zullen landen rivierraftcht tegetgk kunnen opmarcbeereu Io kort zoo schrijft de Olobec degrootste mnoieiykheden Uggon nu achter de iroipen iu plaats van iu het front INGEZONDEN JüijnJuér dé Ré3aeUurl Voor het onderstaande wordt beleefd plaatsing verzocht Mg hedenmorgen nsar Utrecht moeteudo begeven bevond ik mg ten 8 uur in de vestibule van hot station da trein vertrok teu B 09 alzoo vro gouoog doch wat waa hit geval voor het afgeveu van kaartjes en voer het afteekenen vau kiloraeterboekjes wat slechts eén ambtensar belast en dat nog wel in eeo geval dat de gebeele vestibule vol was qut personen die naar de Utrechtacoa paardwi markt moesten eo ook handfllaars dia naar Rotterdam ter woekmarkt gaan Had een dat reizigers naar Utrecht voor mg geen kaartje genomen dan wat mgn reis te vergpcfsch goweeslt danr do trein reeds afgeliiid werd Nu weet ik wel dat de coodacl eurR personen ten kaartje kunnen geven in den trein maar geeu retour das men beloopt dao boete en nog een derde verhooging Op een door mg gedane informatie kreeg ik ten autwoord dat er tiechts twee peraonen aanwefiig zgu 6 voor t loket en de andere voor de goederenloods Kan de directie der Btaatttpoorwegen niet zorgen dat ap drukke dagen meer personeel beschikbaar is voor het afgeven vau plaatskaarten en afteekeoen van kilomeierboekjie De diractio der tetegrnpbie sorgt dat b v hg verkiezingen op de kleioe kantoren genoeg personeel aanwezig i teneinde ieder te gerieven De directie der Htaatsspoor mag ook biwvoor wel eent een open oog hebben dsar vele klachten daardoor zonden voorkomen worden Aobtwd üw Ed Dr R RECLAME Scboenmakers Eleedermakers hot kort allen ii een Mttend leven leiden ilau erg bloot uii Yentopping en al men niaiU daartegen doet i 1 ge Olgen leer oo ngenaam want dBHTdoor ontstaan baemotrhoideu aam beien bloedaaandrang dniielijigen hartkloppingen hoofdpgn acb emeringen gebrek aan eetlait en Daarom moefiten alle penonen dio ee hootdikiselük zitt dnd leven leiden er o p toe eien dat zg da gel ki rnim darmontlaKting iiadden b om lodig I lOÏÏA dia Pillen van Apotheker RlOfFAUD BRANDT innemen door zoo vele bekende Professoren in de geneeskunde beproefd en aanbevolen eo welker dagelgks gebruik tlechta 3 eenten kost Niet andere te verkrügen dan ïn doosiea k 70 Cents in de Apotheken HoofddepdtF E V4 SANTEN KOLFF Rotterdam Nieuwe Zending DEENSCHE OL CÉ DAMES eu KEKRBN A van os Al Kleiwf E 73 73a QOU DA lletirf van A nsleniani Vorkrt 91V lOOÏ T I 11 ƒ M v 7 V l 110 100 41 MO 1 lOl lOllI 1 I 100 1001 1 101 alolkn 0 l 100 5V V HV 1 io U SK ITFMBKH NKiHRUKn Crt N a W a 1 dibi dito liiu S thlo dito ililo S llnNOAl OUI UiHull U81 I8 4 iTAUR luKbrijring IStiS St 5 OiMTRNR Otil in papi UOS 1 Uito in Kilrm Ufl8 S l uiiTiUAi USIi ni t eoiipon 3 aao tick t 3 Rl iU l Obl HmiHinl ISI 4 4 dllo Isroiii 1110 4 ditohij Knilii UI 4 ilito bg liopg ItJtl llO 4 tlilo in Kouit Iwn 1 RUS K dito dito Hlm 1814 4 Sp hji farlHit uliuld 1181 4 TuftKtu t pr k iiv mi tSVO 4 4e UwninK riv U OtM looniu lenc C 7mttKr lUr v obl 18V8 I MlIlua Ulil HuU ab 1890 ViHiiutu Illil 4 anlwp 1811 HnR l H Oldi tiaii 1818 S KOTTIUUK SUd lm IID4 8 Nrii N kfi Ilandei v Miid Arond li T b Mü C rtiltM lQ IWuMuUcliKppu dito Arnh Hjrpolbet kli piiidbr 4 Cult My it r VontAnl wul Ir Ilypollintkli pwdlir S l NwttirluidMhfl iMak MHd Ned i ndallAUi li dito N W k P i Hjp b p nilbr 8 Hotl Ilypotbukb p ndbr l Utr llyiKilliwlLb dito l l t u TKNR OoRt tlouK bank uad Kvm Ilypotlieokbiiitk nkndb 4Vi fi it jv löjv lö Uu L O Fr Ummil 8 10 S D Holl lJ 8pnarir M i und 10 i MIJ lot Klpl tSpw uUHl I Dl Ked Ind Bpoorwtixii Mwl 106 Nod Zuid Afrik 8pm und 8 I Ii4l tdilo dilo dito lam dito I 101 lTAUI apoor l 1887 111 A ICold I Bt i üuidI Ui p tiiy A U obl 8 I 889 CoLlH WarHh u Whhud Miid 4 14 Kuil Ilr KiiM 8p HtJ Jbl 47 98l u lliililMlio dito und 8g i Vutoir dito und 8 It Iwikng Doubr dito uud S 101 Kunk Cli Aiow Sp kap obl 4 101 dito dito obllg 4 lOIV AanilA Uoul l ao Hp Mitohl 8 Chio It North W pr I r und 1 44 dito dito Wiiu 8t I otor obl 7 180 Ubovot k Bio Ir Spm oort 101 niinoii Ooatral obl in oud 4 DO Uuiir k NaabriUoliart aaud 40 Molleo N Bpw Mij loh p o lOO i Mi Kanua r 4 pot prof und tO i N tork Jotario k Woat und d to Fonna Ohio obllg 8 OroKOU lalif lebvp in goud 8 78 81 i aal HioD k Maoit obl 7 iO l o Fao Ilooraiijn oblig dito dito I ine Jol la hyp 0 8 Oanaua Jan Houtb Oort v aand IS Vin o Kallw k Na Io b d 0 O IV Amalord Umiilboi M und n Hottord TramwrgMuti und 100 N D Bta 1 Amalerdam und 8 107 niaii Holtiirdani aand S lOO ii ilILOll Stad Anl rninl887 S i lOS l lad llrnHol 1888 t I04 lloKO Tb iu Ilogullr lowdlub 4 118 OnaTtlin StuUloening 1800 8 lifl K K Ooit B O 1880 8 1 170 inuïi StadMadrrd 8 1888 34 N D V r Iloi lijp BpobI rt 107 ADVERTENTIEN BÏÏITENGEWONE FINALE niTYERKOOP TAS 4I LI Icjfcn en onder Fabrieksprijzen Deze l ilwrkoo duart slerhls korten tijd Xte 4e Frtfmem