Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1896

35s e Jaargang Woensdag 23 September 1806 No 7076 mmm oohaivt iVtetitr eti Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è SO Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oe Uitgfave decer Courant g esdiiedt d a g e 1 y k a met uitcondering van Zon en Feestdagen De pr is per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Afconderl jke Nonuner VIJF CENTEN Beprostd ea aanbevolen door de hoeren i rof Dr Herlnlére i r j I Prengruber Uujardin Bau metl Parijs BOUChOt Parijs Geh Katb Dr Schering Kms Hm Ralb Dr CVUrkOWeob ky Weonun Upperslafnrts Dr JeOhl Waenon Opperstafarla Dr Sohlesl Vmi Ghef arts Dr DarSOB Parijs f tier Aken Distririsarts Dr Qrossmann uliliugen nit DistrirtsartsDr BUBbach ürk Kranknrts Dr stelngreber barenton lonsttl Dr v Asobenbaoh Corfu Dr iped COrraZZa Venttie ADgevUle Pargs Lavabre Parus Wille Taufkirohen It CabiliOt ArcJichon Fortget lionzao Quilloaeau Bordeaux I v LabatUt Bordeaux BOOgavel la Parrière L BiTsohfeld Weenen II liieber lunsbnink 4 Hammer Piancn Weiner Weenen V Au8t Broeton Hatusohlechner Brixn Qoada Ih k van A Bunuur Zoo Afevronw DBOST te HAASTRECHT waagt tegen 1 NOVEMBEB eene REURENMEID P o om met eene Tweede Meid ook Hoi wffk t Terrichten Koninklijke MaeblnalcFaliriek BS mmm TIN 11 N vanScbaik cCo geTeatigd te Gravenhage ü eppler ttr amt e nabg de Regenteeaelun Eoflöveranciers TAK Z U den Koning van België INDIBNGUÏOEST gebruikt rte Allerwege bekroonde M WrrddbrroiniiltSaprxior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS n 40 Cte TO Cti en J Terkrügba hü K H A WOLFF Drogitt Markt Gmtiia B H N MILD Veerntal li 126 te amda A BÜUMAN Moordreekt i C BATKLAND Bot cof B WIJK OxuUvécr liet wissel en Klfeclenkantoor BAEENDS C 187 WAllMOKSaTIlAAT by den DAM telephoon 877 koopt en verkoopt Effecten Coupons ens Sluit BELGËNINOEN UitToeripg ran Bpecolatie order tot de meeat veordeeHgnte conditUn ISF Uitgave T n het Maandblad FORTUNA f per jaar franco per post proefnommen koatelooa VRIJE FAAEDENUAEET Zaterdag 17 October Toor boTongenoemde TBBRKINO 190 verkrijgbaar by L BRINIIAN m Prijs per lol f 1 H lolen mi f 10 B j plaataing der loten U en 2e Prye COMPLBBTE BESPANNING benetens minttuia 20 PAARDEN tLOr PDIKE OUDE f SCHIEDAMMEB GEITEVEE VerkriigbMr bij M PEETER8 Jz 1 B AU bewgi vao achtlioid ia cachet en kurk steeds roor tien nu den aw der FinD F HOPJPB Merkt om Airfct In dientt te treden EKNB FLINKE DIENSTBODE üidh te terfot en ftan het Boresa dezer Coarant Voor LOOP of PAKIIUISWEKK biedi sfleh aan ma geschikt PERSOOl bekend met bet maken van PAKKISTEN enz Adrea VB0UWE8TBEÖ H 194 Een ware Schat Toor de ongelukkige alacbtoffera der Zelfbevlekkiog Onanie en geheime nitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWARII G llullaudauhe uitgave met 27 atb Prba 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeia en m eiken boekhandel in Holland Wat IjeauDp en kortom hiliBrPaiiExpeller jeauDpij il de b Bta ShenoiAtiek p an Tas alIniei aarir Ifgt laautkttMiinMaiatewaiidaatafn Vat ta n I rt ie to hl ieder hoiifes t AiitBr Piliiixpelle rri i so Mat 75 oeat an fiSli d Saliik Toorlünden in da maaate Apothefcan an bü r Ai tlinlitar t On la Bottai am Te Oonda bg A WOLPF Markt A i44b en DB LAAT en VAN SON apothker Markt Wie zeker zgu wu da Eclite Elkel COCao te ontvangen teeauiengeeteld en na vele proefnemingen Ib dun handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelie verraardigd op de boste machines in liet wereldlwrcemde ótabbliBwjment van Qebr £ StoUwerck te Keulen licbc J rT121cfeiLClly Bikel Cacao in vierkanten basaen Deze Eikel Cacao Is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelgksch gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor een kdp Chocolate Ut geneeskracbtige drank bij gevd van diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de Tooroumitt Q HApothekers enx Prii Vt K U He pwBlbn ea f 1 80 e 0 90 aOSB OtneraalTirtegenwoordigw voor Hedar and Juliut Mattenkltdt AmaterdaSn Kalverstraat 108 FRANSCKE STOOMVERVEEU BH Chemische WasseheriJ il OPPE IIEIMEU J KrttUkade Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgan V Iloofddepót voor ÜOUDA de Heer A VAN OS 1 Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vn plucne mantels veeren bont ent Oordguen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de geiondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbrei diBg der fabriekra zjjn de priiien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieow alleverbaaf ia 8 dagen te verven goederen in eena week AHEH8FOORT AHERSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Besehuiirabriek Htoom JutomrUlHche WalHen Meellabrtek Prima Wittebrood een pmk loort witlelirood van fla bosto ingr dietitrn pre ftbrioeerd is liieriloor oïerheorlijk Tan amnak en Z6n goedkooii verkrijgbaar in l panTorm met twee keepen in eik einde van den rog in staks van 5 ot TVi et 10 et Fijn PaaSChkrentenbrOOd ordt van do lijmle zuid ruchl n baste tafol l natuurboter iteffn zuivere toIIo beate aiolk enz gemaakt ia htenloof een baiten woon 1 heerlgk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze voortrelTelijka kwaliteit aeer I I goedkoop verkrijgbaar is In busvorm in stuks van 20 ot aO ot I 40 et 60 et 80 Ot en als FUne Kreotenbroodjes van 2Vi ot Zoet Roggebrood wordt mn de smakelgkate soorten rogge en fijnite zwarte 1 tafelsiroop vervanrdiKd is hierdoor bÜEonder heerlijk van smaak en verkrijgbaar in I gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 et Ordinaire Tarwebloem wordt ook ran de puikate soorten tarwe gemalen I maar is een minder üjne en binnke aorteenog dan Prima Tarwebloem wordt speciaal I aauberoten als uitstekend gesclukt voor bebangersroeel om met water gekookt plakstijfset I van te maken en is vorkiikbaar In Kg pakjes van BVi et Onze dépótbouderif ogen niet duurder verkoopen en verande 1 I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onse dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa 1 I gens beschilderd met de fabriakstitelg en W H MBUBSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dèpöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der voile en Io tige kisten Aan Zenuwli ders en Zenuwzwakken Thans ia de S6o oplage veraahenou van bet boek Do ZO uuwzlekten en Beroerte Uiddelan ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent ilen aard der tonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen onderneht te geron en genesiug te vinden liet handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons üenuwgeslol kan gewerkt worden en wel met aon sucoes dataoowel oen groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtügheld lijdt welke zich kenmerkt door hahitneele hootdpijll mi fraine congestie groote gevoeligheid opgewonenheid Slapeloosheid algemeene UohamelUko onrust en onaangenaam gevoel verder aai zieken die door Beroerte getronen zijn en nan de gevolgun daar van lijden zoomede aan Verlammingen Bpraak verlies of moeielljk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende p n in dezelve partieeie zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp Inriepen en door de bekende bulpmidtlclon aU onthoudlags en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen emdeiijk annaile personen die vreezen door beroerte overvallen te worden an daartoe reden hebben wegens veisnhijnsclen van voortdurend angBtgOVOel benOVeldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiaeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten I evens nun allen die tot do bovengenoemde cathegorien van Zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige an daardoor tut zwakte vervallende jonge mrisjee ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangoradeB zioh in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dal franco en kosteloos je vorkr jgsn is te Amsterdam M CLEBAN Co Ueiligeweg 4i Rotterdam K f van santen ICOLFF Korte Hoofdaleeg 1 DtreOhtil OBRY t POEÏON Oudegraobt b d Gaardbrug V i Kalhreiner s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebiijvoegsel moriawater uiftie VicfotIê Bron f QberlahnsUin byEms Tafeldranh Vanh£f o y f derjfederlênden BINNENLAND OODDA 22 September 1896 De bewonen vaa de Nieuwe Baven willen avaoala da kewooers van den Langen en Korten Tiendewag door ekelgliiche bgdtagen trachtaa da Nieuwe Haven hg het Kroniagsfeest te verlichten en te versieren Ook is men bazig op da Spieriogstraat see comiU te verman Het voorbeeld door de bewoners van den Tiendeweg gegeven verdient bepaaldelgk aanbeveling en bat is te hopen dat op alle strateu buurtcomiK a worden opgericht die sich met de versiaring baliuten Bg da gistena 21 denr gehande schisteefaning te Rotterdam voor bet prijaacbieteo iaat de R jksvaldwacbtara in bet strondisaamant Uatterdam waaraan door 19 Rgksveldwaehtsrs ward dealgeaomea ago de prgien behaald als volgt la prga dea keer Scboaleo te Rotterdam 2s r d StraalentaRottardain 3 a a a da Qlopper te Rotterdam T d Magde te Qiavsnunde Hoek vaa Holland SeK Beatebrenrtje te Rotleidam Stigtar te Öooda w NagtafeataBeiksawoode a Roodnat te Brielle Ter vervulling dar vaeant komende betrakking van ondarwgzerea aan de Ie openbare sahool te Berg Aubacht zal op Vrijdag a a sane prdefles gehouden worden met de daartoe opgeroepen oadecwgiereaaen Da keer J O Bettink hoofd dar Ie openbare school te Berg Ambsuht heeft tot den gamaeateraad een adres gericht om eervol oatalag uit die betrekking met ingang van l Deo om geiondbeijsredenea Hen scbrjjft uit Alfsa a d Rgn Naar man verneemt zal de burgemeestar nog in het einde dezer of in het begin der volgende week eene vergadering beleggen in het hotel St Joris om t spreken over de wqte van feastvierïng binnen deze gemeenie gelegenheid van de inhnldiging van H M de Ëoniagio De voorloopige heehtanis van W 1 de Vos dia sieh reeds gedorende vier maanden in de strafgevangenis te Rotterdam bevindt werd weder door de ret tbank verlengd FEViLLETOJX JDE HYPOTHEEK at SO Wat ugt geP de joogeo ui het took niet in i n hersens kragen om op de dochter w a loo n katen beroa te verlievfla I Ik weet ket siet en ik hoop ket niet ook maar irg katjaeo Biet te rooniohtig cija Zoo b baroD die Diets heeft is bly dat h j zijd dochter aac den man helpt en odec Otlo is jong en fa ziet er knap uit In htsr moederiyken trots ug mevrouw Ludemao geheel voorbjj dat aoo al ran Beruhelm eene ptrl TOOT ziiae dochter aiocbt wenschen baar looa toch wuriyk oiet in unnerking kwam Otto mocht er zoo nap uituen aU h wilde een josg menech HMider naam lOMder bet ekkieg rn tonder Tooruitziohten was teker de part aiet die een vader roor KJifle dochter zoekt Het geeprek werd nieUaagrr roortgezet HeTronw liudaman was een ginscbea dag nin het touw en Hep wanneer tg de oogen sloot Ludemen vond ook geen reden om langer over die dingen voort te spreken Ook by alool de oogen naar i6ór hy inslt gaf BBvroDW hen oog de vernaoing om took aesi tv adtnuekMi wie et Ml1jk a UMr ZoodagiTond keerde de Kogelache volksteider WiieoD DS Braaael n Antwerpen beïocht te hebljen t Rotterdam torog Gisteren brscht by eea bezoek un da op stroom li EflDd Eogelsche aebepen om giaterensrond lASr ËDgfUnd Urng te ktorea Tijdens zga rerblijf slhier werd bg roortdannd door een iaapeetenr vao politie gerolgd De heer M den Hartog vrosger onderwij r te AmstndftDi is alt soodanig benoemd aan bei iDetttaot de TrompechooU te Bil versnai directenr de beer J Kleefatrs Uy beelt dia betrekking reads MBvaanl Man nialdt nit Middelbaraii van 20 Sept aan de N R Ct i In den afgeloopen nacbt bg bet binnenkomen in bet Gooreesche Zeegat ran de alhier tebois beboorende viecheleep Pionnier schipper Arg da Waard stootte drie op t a droogte en was daardoor lek geworden Met oitaonJering van den sobipper die bet vaartuig niet wilde verlaten ging da bemanning in de boot over £ enige ooganblikken later zag de bamanning bat vaartuig met den schipper m de diepte wegainken De man laat een weduwe mat één kindje aa De sloep kwam van de groote Komarreis terug Da matro7 en kwamen in da boot te Hellefoatolóis aan Men meldt nit Bteenbargen su da N R Ct Het Toorgerallene met den onderwijzer alhier is TOor éêtm toch niet zonder gevolg gableven In da raadsvergadering van heden werd door eea der leden de volgende motie voorgesteld en aangenomen met 6 itarumsn vóór waaronder de beide wethoodari en 1 tegen terwijl 5 leden sieh vso stemming ontbieldeo waaronder de Voorzitter De raad der gemeente Steenturgen verno men hebbende dat een der ooderwgzers aan d6 openbare school de heer Hezemaos een der leden van den raad in bet openbaar heeft bej end met de namen ploert en aapff om kt deze gabrnik makende van art 40 der gemeentewet had medegewerkt eene raada Tergadering te doen bgeenroepen kenrt zolk eene handalwgse ten caersta af omdat zg den ygewenschten eerbied en het noodaakelgk ontssag TSn den onderwjjcer t enover de kinderen en bttone ouders ondermgnt en daardoor schade 1 toebrengt aan het onderwgs i De rud besluit van desa motie van afkearing afsebift te eenden aan den betrokken onderwyzer en aan den inspeotear van het lager onderwga iu de provincie N Brabant Vink was VI De kansiu na fiinnenslijn stonden nitneuiend niemand wist vroeger dat hy Hd vande protiooiele staten hul willen worden £ en dacht dat hg tevreden WAS met zyn fortuin Hear nb bij eenmaal zgn wensoh had iton doorschemeren om voor die iMtrekkiog te worden kozen vond men dat iemand als hg die al den tijd aan eieh had toch zulk een kwaad lid niet wezen zou De boeren echter wit den dat hun lid grondbezitter was dat wa een wsarboif zeiden ze want de heeren uit de stad maakten mooie reglementen maar ce wisten niet bij onderrinding hoe ze werkten anders zouden sq te zeker tóó niet maken Wilde men Ud van de staten worden dan werd bet tjjd om er nu voor te gaan xoi on en Binnenilüd begon dus zeer te rerlangeu dat zgii neef hem Wnsenstein sou afstaan hü hau r zelfs nog wel iets meer voor over als bij er niet laag mede draalde Maar hoe van Bembeiu daartoe te bewegen t Uit vriendschap of welwillendheid zou deze zeker in geene schikking treden att winzucht nog veel minder en het rooht was aan x ne Kjjde Binnentlyn xou nochtans beproeven of hq een middel kon vinden om den ovei ang van Wasenstein te verhaasten want die overgang Au een natuurlijk gevolg wezen van de opzeggËDg der hypotheek en seer uker zou van Berohelm de voorkeur geven aan een ooderhandsflhen verkoop waardoor die gsherie kypotheak gesebiedcnis onbekend bleef boven een publielcen rerkoop waardoor allerlei moetelgkheden zouden ontstaan en waaraan bovendien SMsr galdelyke baswaren sondea verboadea s a Het bleek in desa tting dat in deze gemeente bg het uiten van oritiek niet alleen een onderwgzer zich van minder gepaste nit drnkkingen bedient Althans aan het einde der vergadering wees een der leden er op dat da bnivameester om uitdrnkkelgk zgne minaehtiaf te kennen te geren voor de personeu die de raadntittingen bgwoondeu hen in het onenbaar bad betiteld mat den naam van sbalieklDiTers int Wageningen schrijft men aan da N R Gt c ni er omtrent de doodslgke verwonding van W Minkman Het btgkt dat met een puntig uitloopaad mat ean sneds van 3 cM lengte is toi ebraoht in da bals en eene snede toaicban de Cs en 7e rib welke de longen heeft geraakt wat bleek ottdat M telbens schuimend bloed opgaf Qftchoon de dader A A v d H eerst sv i bleef ontkennen ii het toch nog denaren nacht aan den commissaris vau politie gHHÉt hem tot bekeoteuii te brengen Ook wtrd het mes waarmee de daad is gepleegd oé aanwijzing ven den dader gevonden hy h4d het in den grond begraven in bet plantadui nabg de statl jDioozelfden nacht beeft de commissaris met lil getuige aau Minkman gevraagd ot H ds di er was en aangezien hij niet mocht spre beeft by hierop hooldkaikkand bevestigend geantwoord Het blgkt dat M met r d 12 geheel alleen op den solder was toen deze de daad volvoerde Minkman die Zondagavond nog ia leven was is gehuwd ea vader van ï kinderen Te Tilburg wordt door den beer Hubert van den MngaenDorgb bij zyuo bestaande vatlichtenfabriek nog eene fabriek opgeiitht ter vervaardiging van alle soortsa van huishoudingen toiletieep Ia het Rott Nieowsbl c vap 21 Sept komt het rolgende ingezonden stuk voor Het vioolondorwgs asn de Mutiekschool der Maatschappg voor Toonkaast Mgobeer de Redacteur Toen de heer B Dosau zgn betrekking als learoar aan de vioolkuoat klasae dar Maatach tot bevordering van Toonkunst nederlegde dacht men algemeen dat het onderwgs van rijn opvolger den haar Messias sou aanslniten aan dat van eeratgsnoemdon artïit Tot rerwondering van velen werden leerlingen die van 8 tot 10 jaar ooderwgs aan de moziekiohool genoten hadden gewaar dat sg nog niet eens geleerd hadden bun viool of bon itrykstok goed vast te houden en dat zg nog Maar boe dit don tegenwoordigen eigenaar aan bet verstand te brengen f Zelf hem to spreken Bin nenslgn kon ziih van een persoonlijk bezoek weinig goeds voorspellen Sohrijren ging nog minder or waren dingen die men wel cesgen maar niet schruvso kon fien advokaat in de uak ie nemen de adrokaten maakten ziob altijd zoo geheel meester van de taken die hun toevertrouwd werden dat ky lelf niet meer vrij ou zgn te doen en te laleo wat hg wilde Misschien vreesde by ook wel eeoigszins nit een onbestemd besef van het ware Iiarakter zijner handelff te dat de advokaat zou jto en bem tot andere gedachten te brengen Kt n middel schoot hem nog over een vertrouwd persoon die van hem afhankelijk was met de ond rbandeling te belasten en de eenigo die in de loroten viel was Utto Iai deman s n secretaris die hem bij de gebeele rerkitting al van veel dienst was ga aest maar die hem in dit bijzonder geval ter dan ieder ander kon ter t de slaan De voreerende last werd dOit aan Otto Ludeanan opgedragen die er byzooder weinig nelging toe gevoelde Hg was in geen mken bij vsn Ufrr helm geweest maar id ware bg nog dageljjkii bg hem san huis gekomen dsn ton hem toob kei bespreken van zulk eeu teedero kwestie zeer tegen de borat hebbeo gestuit De verkouding aaschen den baron SB Otto was vsn dien aard t hy oamogoiyk op sen ontgdig standpunt kon blyren Daarvoor kendan lij elkander te goed Hf k hy voor Bbnenslyn dan sprak by t an zyn gevoel en laadde den sohgn on zich dat hy van BÏBnihelm rancune toedroeg koos hy daartegen party voor deseo dsn lOtt hy de saken raa s lastfsrer seer sUeht niet eens naar befaoorea hnn riogert op de snaren konden letten redenen waarom sëileH 1 Sept aaa de kanaiklaasa roor oaderwgs in oefeningen voor allea aenibeginBande gegaTan wordt Daar de beer Meesias als deskondige wel een bevoegd oordeel ia knnnen uitspreken moet men wel tot de conelasie komen dat bet on derwga aan die eebool toover de knnstklasaa viool batrsft icer gebrekkig is gaweait Willen onden en voogden kinderen en papitlsn aan een school laten waar men roor f 80 s jaars niet Issrt aoo zgn xg daarin volkomen vry Anders wordt de aaak wanneer degaaseMte de lobool tmUidieert door aan haar Kosteloos bat botarh iis iu gebruik af te staan Dat gebouw vertegenwoordigt een kolossale waarde aan bnor en kan ook seer goed door de stad S ebruikk worden Daarom ware bet wanaohelgb at in de zaak meer licht verepreid werd want 19 het oordeel van den beer Messias juist dan gaat bek niet op soo n inrichting langer e subsidieeian ÜEd by voorbaat dank teggenda roor da gastvrije opname binf ik hoogachtend UKd dw Diaiwar Q MAJBDR De Froneobe Ragoering basit aa vaa da Engatseba Regeeriog bat vanoek on itlararbig van Tjaan ontvangen Da politie te Antwerpen verhoort un verschillende personen die sg t ook maar korten tgd in gezelschap van de dynamiatasaanea geweest zgn Versonetdanett hebben verklaard op zekeren dag Tynan mat Kearney an Baisas gsaien te bsbben De Haagsche klompen Hhotter Dnivasstaya is Zsterdaigoehtand dos binnenstyds uit de provoost ontslagen Tarmoedaiyk staat dit In verband met een adres door hem aan dan minister van binnenlandscha saken vsnoodan aa waarvan wg den inbond bier mededeelen D beklaagt zich over onwettige bebandelin en roept s ministers tossohenkomtrt in H werd bg een vonnis veroordeeld tot 4 geld boeten van f 15 en eenigen tgd later werdaa bem aanmaniugen gedaan tot betaling van het verschuldigde zgade natuorlgk f GO aaagetien van splitsing van bet vonnis toen nt geen sprake was In overeenstemming hisrmeda werd hg opgeroepen tot het ondergaan van provoostarrest en aan bet slot van het stok waarmede deze laatste oproeping gesobiedde stond znllende indien aan deze oproeping niet wordt voldaan de opgfn epene ingevolge de behartigen rn teker de sohjkkinf oiet bevorderea Dat allM kwam beip ia de gedaohtm ter yt Binnensign hem de iiutrueties gsf waar by aohyabaar naar luisterde en bg was het met licb ulvsn ni niet eens toen de rentenier eindigde met de woerden Oa or on morgen ochtend maar eens keen iu vertel het op die manier aaa van Bembelm Maar Alles Uat ik asn u over de groote saak la na maar hoe eer koe liever Waaenstein te krijgen Bovendien jr houdt altgd een sUg om den arm je moet met my spreken Het U xulk e n telre kweelis mynheer Bin neosiyn Dat is te rieadje maar juist daarom droeg ik ze u op en Je hoeft niet bang te weten dat ik te kuip vergeten tal Brtug gy die zaak maar eeaa in haar voegen als ik over u levredeu ben zult gy het ook over mg wezen Otto bad toob reden om over llinnensiyo althans In den zin waann deze het bodooldo tevreden te zyn ea hy besefte dat eepe weigering hem syss betrekking zou kunnen koeten liy aarzelde nog toen Btonsneiya hem op de gewone wyze zyn sfsoheiil gsf en Otto kwam niet eer tot volkomea bewustsyn van den toestand waarin hy geplaatst was dsn toen hy de voordeur aohtwr ziok haddtefct getrokken en er niets metr aan Ie veraaderM vM Woréi asrve jr