Goudsche Courant, woensdag 23 september 1896

lai Ml l W V I II ê B 1 1 f 1 11 7 10 8 11 8 47 4 40 8 11 8 17 4 10 J7 4 87 J I4 8 04 1 41 8 10 8 11 8 47 Directe Spoorwegverbloillngen mi GOUDA ZouerdleDSi 1896 AaDgevaDgen 1 Hel TUd vaB GreenwIcti fiODDa lOTTIKlH 1 14 8 80 10 7 41 1 44 4 8 KOTTIIBa H a o V D A 11 10 11 17 11 18 li 47 7 48 8 07 8 18 118 0 80 10 11 9QD0A DIN HAAO DEM HAAG SOCDA sHage 6 817 10 7 48 8 101 101 4810 1111 1111 11 l Jl 1 441 40 4 04 4 111 17 117 18 7 881 18 l llToorb 1 67 10 17 1 41 4 1 8 18 1 84 Z Zsgwl ll 10 11 1 61 1 4 81 101 1 41 Zev lLt ll 10 48 1 08 1 04 8 10 0 8 Omida 1 88 7 60 8 18 0 18 1 47 10 1810 64 11 06 11 681 17 8 14 4 08 4 818 18 1 47 I 807 488 I810 1010 I8 Stopt te Bleisw k Kraisweg en Nootdorp Leidsohwdam ea Hokeadorp C T 11 C E T g O V D A llnekt I 7 80 l ll 10 10 18 11 8111 10 8 08 8 614 48 l ll 7 10 I OI 1 07 Woerdea II 8 11 10 88 11 66 4 11 1 18 1 18 Oudewater7 0 1 1 10 11 f 4 14 f s 88 Gouda 7 11 8 111 14 10 10 1 44 1 87 10 18 10 48 11 18 18 10 18 18 1 17 8 47 4 48 8 11 8 147 14 7 4 8 18 8 14 1 84 11 U 18 40 4 87 I é 8 01 10 01 11 11 11 4 1 08 8 11 s 10 18 ll kl 1 08 1 10 8 88 10 1 sHaga 8 18 I U 10 7 10 41 11 80 11 4111 48 1 08 1 87 4 17 8 18 1 811 18 7 44 8 81 8 81 l M 10 1111 48 OUD A V TUCHT r 7 18 8 0 Il 10 1 10 67 11 88 1 10 1 17 4 18 1 87 88 11 14 1 17 e 7 10 11 11 1 46 1 84 8 17 7 11 8 41 1 84 10 11 11 48 1 87 8 08 8 80 8 07 II 7 11 ié i7 10 1 10 41 11 07 BOOD A A HITKBAM 4 17 l ll l ll 10 17 11 11 4 11 840 7 81 l lf 1 14 Ml 10 11 1 1 1 li M 1 11 U M AMITIBDA H a O S D A 7 11 I 11 41 LM l lt Ml lUO M tl Ml M II 7 41 Ml Mt M tut 10 M Aisatacdam t w t Tin 16 Die 1886 W no SlSinirmt worden g t 1d t r uke m de lo booti hem opgelegd bij tobou t i den 7en Mei 18y6 d 15 met de loeten onrerminderd het meerdere door hea iogefolge oormeld TODD Terechaldigd c Hieriit rolftt dat alleen iegefel D folgeoi de wet HD 16 Dec 1886 in arreet werd ge nomen het Tonoie geeplilet zou worden in meerdere doelen ie bogingen met een onderdeel lan f 15 Hoewel de wettigheid T n die Toorwaardeljjke bedreiging ontkennende wilde D geen moeielykheden maken en begaf zich frgwiUig in arreet waardoor doe die bedreiging rechten e zonder gerolgen moeit blgren Toch werd bem later opnieuw een oproeping tot bet ondergaan ran proroüst arreflt geataurd no voor de tweede boete Blylcent bet rorenitaande oordeelde D dat d oproeping onwettig wai weehalre hg er niet aan Toldeed Hë werd toen in arreet genomen en ontwikkelt thane de volgende grieven 1 £ r is met voldaan aan letter en geeit van art 71 der wet van 11 April 1827 Stbl no 17 aangezien dit art bepaalt dat den gevonniade das den persoon in betrekking tot bet vonnis een provoost arrest van hoogstens 14 dagen kan worden opgelegd zoodat dezelfde persoon niet voor betzelfde vonnis in onderdeeleu meermalen in arrest kan worden gesteld 2 Er is niet voldaan aan letter en geest van betzelfde art aangezien de daarin voorgeschreven aanmaningen vooraf moetende gaan aiin de toepassing van provoost arrest volstrekt achterwege zyn gebleven ter zake van het provoost arrest waartoe hg 29 Aoguetos werd opgeroepen 3 Ér beeft misleiding plaats gehad in zooverre de eerste oproeping tot het ondergaan van provoostarrest eene voorwaardelijke bedreiging bevatte welke bedreiging toch werd nitgevoerd ondanks aan de geetelde voorwaarde waa voldaan D verzoekt das rjjne onmiddellöke iavrghaldatelling desnoods gedarende oader onderzoekfoorloopig Volkadbl Men meldt nit Gorinebem Tn den naebt van Zaterdag op Zondag is bg den heer B Meger goudsmid en winkelier in da Molenstraat alhier op eer brntale wgze ingebroken Door een slop op sea paar bnizen afstands van den winkel schgnen de dief of dieven door een poort te openen in een taia te zgn gekonen van daar mat een ladder over den mour te gn geklommen en zich daarna toegang in bet achterbnis tan dei winkel te hebben verschaft Vermoedelgk was het eerste werk der indringen het waakzame hondje onschadelijk te ma ken dit werd althans met afgesneden hals in de kenken gevonden Het toeval wilde dat de haishondster voor dien nacht afwezig en de beer M die een weinig hardheorig is alleen thais was Met deze omstandigheden scheen men bekend la zgn alsmede mst de lokaliteit van het hnis want om niet door den bewoner overvallen te worden had men de gangdeur gebarricadeerd waardoor de toegang van de slaapkamer naar beneden was rifgesloten Van deze zgde gerustgesteld is men in den winkel gedrongen en beeft daar ontvreemd ongeveer 160 gouden ringen 16 of 18 massief gouden vestkettingen de holle werden op zg geschoven eenige zeer fraaie medaillons en nog enkele gonden voor werpen Bovendien werd eene lade opengebroken en dasruit medegenomen bet reparatiewerk zoodat ook versohillenda klanten bestolen zgn Wanneer men nu weet dat de heer M slsohts zeven huizen van de hoofdwacht afwoont waai altgd een schildwacht op post staat en bet politiehnreau zich schuin tegenover zgn bois bevindt dan wordt deze inbraak nog brutaler 8 10 80 8 40 1 47 8 84 1 1 1 10 7 11 7 18 7 7 81 7 41 7 81 Ooada Ueordreeht Nietwerkark tOapalle t aatlerdam 7 Botlerdam 1 8 88 8 67 8 08 10 8 14 8 80 8 10 8 11 8 18 l ll Oapalle Xieuwsrkerk Moordrecht Oeoda Oobda 7 80 8 88 fev U 7 48 8 47 l Zs 7 88 8 88 Voorb 8 07 8 08 Uonda B tl Oudsw 8 80 Woerden 8 8 8 18 Utieekl 8 18 8 18 ast Bg de Tweede Kamer is thans bet verwachte wetsontwerp ingediend tot regeling der finanriesle verhouding Insecheti het rgk en de ge meenten en lot kersiening van de algeaaena regelen voor de plaateelijke belastingen In hoofdzaak komt de regeling hierop neer I e gemeenten ontvangen van bet rpk over elk jaar een oitkeeriag bestaande ait een vast t stellen bedrag voor lederen inwoner der gemeente op 1 Januari Het bedrag wordt voor iedere gemeente atgeleid uit twee verschillende sommen De eerste eom wordt bepaald naar de bevolking op 1 Januari 1H96 Zg bedraagt in dien déze bestond uit niet meer dai 5000 inwonere f 50 voor lederen inwoner meer dan 5000 en niet meer dan 20 000 inwoners f 2500 benevens f 1 voor lederen inwoner boven 5000 meer dan 20 000 inwoners f 17 500 benevens f 1 50 voor lederen inwoner boven 20 000 Tot berekiog van de tweede som worden bgeengeteld a de znivere inkomsten der gemeente alshoofdelyke omslag of andere plaateelgke directebelasting belasting op voorwerpen van verbruik voor zoover afwgking vsn art 241 der ga meentewet is toegelaten en opcenten op depereoneele belaetieg b hetgeen door de gemeente is omgealagsnin natura tot geld herleid naar de daarvoorbepaalde afkoopsommen of dagloonen c de som wsarover zg heeft kannen beschikken krachtens de wet van 26 Jnlil885 d de nit s Rgks kas verleende onderstandin de kosten der gemeente bnishonding alssubsidie in de gewone kosten van booger en lageronderwgs volgens de wettelijke bepalingen een en ander over bet jaar 1896 Van het totaal wordt afgetrokken de som berekeod naar de sterkte der bevolking hiervoren medegedeeld Het verschil wordt gedeeld door het totaal der huurwaarde van alle tol woning dienende perceelen in de gemeente welke op 15 Jan 1897 in gebruik zgn an de uitkomst vermenigvnldigd met bet totaal dor huurwaarde alleen van die welke buiten de personeele belasting valteo Bet totaal van de beide sommen hierroren aangegeven wordt gedeeld door bet getal dar inwoners op 1 Jan 1896 De uitkomst is dan bet voor lederen inwonfr nit te keeren bedrag Voor gemeenten waar de armenzorg buitengewoon zware lasten oplegt wordt eene bgzondere voorziening voorgesteld Die voorziening kan bestaan in verhooging der som welke over de bevolking op 1 Jannari 1891 wordt omgeslagen ter rekening van het bedrag dat telkenjsre per inwoner lal worden nitgekeerd Ue noodzakelgkhoid van znlk eene verhol ging wordt door het ontwerp aangenomen waar de gewone kosten voor armenzorg meer dan 15 pot bedragen van de overige gewone uitgaven der gemeente of ten naaitebg 13 pet van alle gewone uitgaven Voorgesteld wordt den toestand gemiddeld over de jaren 1894 1805 en 1896 als maatataf te neman Wat de flaanoieele gevolgen voor het rgk van den voorgestelden maatregel betreft wordt in de Mem v Toel opgemerkt dat met voldoenden graad van naowkeurigbeid is te becijferen hoeveel sal moeten worden uitgekeerd in verband met de bevolking der gemeenten en wegens verhooging ter zake van kosten voor armenzorg WarO de wet op de personeele belasting van 1895 reeds in werking dan zou aak het andere gedeelte der nitkeering met lamelgke juistheid zgn te begroeten thans kan dit niet De conclusie der hecgferiogen is dat de vermeerdering van uitgaven voor het rgk inderdaad slechU zal bedragen f 2 250 000 welk bedrag jaarlgks kan gerekend worden met + f 150 000 toe te nemen 11 11 11 18 10 18 10 10 11 87 11 4 11 11 11 10 11 18 U M II M 11 48 11 18 11 11 11 11 10 11 I 8 88 i 91 l ll 10 11 10 11 11 18 10 48 10 41 l ll 1 48 04 Met betrekking tot de verruiming van het belastinggebied der gemeenten wordt door de Regeering vonrg iteld de voorschriften voor de bestaande belastingfu op inkomen of verteringen zóó verbeteren dat deze te zamen met goed geregelde heffing van de onroerende eigendommen en met matige rechten en loonen ook hen di zonder hio hoofiverbigf in da gemeente te hebben ragelasatig met baar in aanraking komen op bèboorlgken voet in de kosten te doen dragea Debietreehten ea opcenten op vermogens en bedrgfskalastiog acht de minieter niet geraden Daarentegen wordt voorgesteld verlof te geven tot heffing van 20 buitengewone opcenten zoowel voor de gebonwde als ongebouwde eigendommen met bepaliog dat voor het bedrag daarvan indien de belastingschuldige in de gemeente zgn hoofdverblgf hebbende in den boofdelgken omslag is aangealagen of wel daarin niet of voor oen lager bedrag is aangealagen aftrek of reetitutie wordt veilsend In verband hiermede omvst het ontwerp hoofdbeginselen waarnaar op billgke wgze straatgeld kan worden geheven ter voorziening in t geval waarin door heffing van opcenten niet voldoende bgdragen van vaste goederen kunnen warden geheven Bet behoud van rechten en loonen ten bate der gemeentekassen wordt voorgeeteld doch onder gewgzigde bepalingen waardoor bet behalen van winst door de gemeenten wordt toegeleten waar dit noodig moeht zgo voor zoover anders de belastingen tocb zonden moeten verhoogd worden De bepaling der privaatrschtalgke vergoeding wordt aan de goedkeuring ven den Raad van State onderworpen en het voorschrift van artikel 254 der gemeeatewet betrekkelijk uitslaiting van winst wordt beperkt tot die werken en inrichiisgen voor welke bet naar hunnen aard behoort gehandhaafd te worden om hg verplichte aanrakingen met het gezag onbillyke vexatiën en winstbejag ten koste van oabarige gemeeoten nit te slaiten Eindelgk wat betreft opcenten op de Personeele Belaeting en Boofdelgken Omalag wordt door de nienwe redactie van de artt 240 ea 245 der Gemeentewet aan de gemeentebesturen volkomen vrgbeid gegeven om met eheele loslating van begrip en maatstaf van inkomen c den boofdelgken omslag vast te kaoopen aan de vertering c Art 245 beperkt den aanslag van elders hoofdverblgfboudenden tot 4 maanden zonder t vragen of het rerblgf nog ietwat langer danrl of ia een maaod eeas hervat wordt en of de woning beschikbaar blgft De aanslag zal ook gelden wanneer men in een gemeente buiten het hoofdverblijf een kantoor of andere inrichting voor de nitoefening van eenig bedrijf heeft en ten dien einde die gemeente veelvuldig en regelmatig bezoekt Ter plaatae van het hoofdverblgf zal dus ten volle moeten worden betaald e in de gemeente van verbigf hetag dit etrekke voor zomer of voor winter betzg voor de nitoefeniag vao zaken zal eene matige vsst voor een derde of 4 maanden gerekende belaeting moeten worden Iragen PosterUeD eo Telegraphic Vacante directies Postkantoor Middelburg Jaarwedde f 2700 met 1 Apnl 1897 f 2800 en vrije woning Borgtocht f 25 000 Telegraafkantoor Schiedam Jaarwedde f 2200 Borgtocht 1000 Sollicitaties in te zenden vóór 1 October a s Bsnoemd 16 Sept Tot adsistent te Tilburg Mej J O J van der Paardt thans geagre erd klerk te Basselt 1 Oct Tot directenr van het poatkantoor te Borkeloo P C Bondam thana in gelgke betrekking te Markeloo tot directenr van het postkantoor te Zntpben J A J van der Scbaaff thans in gelgka betrekkiag te Middelkorg 1 Oct tot directear van het post en telegraafkantoor te Terschelling W F K Wethmar tbans commies der telegrapbie 2e klasse te Haarlem l ll i ll 1 87 4 80 4 87 s 8 4 l ll 4 18 8 10 DA 1 44 1 10 1 84 s I Ol I OI f 1 14 8 00 8 10 4 7 4 04 4 17 IM tot directear van het telegraafkantoor te s Gravenbage J Jl Moeren thans in gelgke betrekking te Schiedam tot tgdalgk klerk der telegrapbie t I Oek Hej H AbnAMa se B via da Heim te Kotterdam 1 Nov Mej A WaÜHid Q A Smit B W Smit ea Cb A Snor U AoMtordaa thans allen beambten Vj de Nedailandicha Bell Telephoon maataebappij BolteBlaidsefe Ovenicht De toebereideelea die te Pargs voor de oatvangst van deo Czaar worden gemaakt sjjn in meer dan een opzicht merkwaardig Oroolaoba ontwerpen wordan gapablieeerd voor de veraiering van bet deal der etod dst door de keizarlÜke gasten sal bezocht worden en voor de decoratie der openbare gebouwea die ia bet ptaa voor datocbtea zullen wordea opgenomen In hun jjver om het voor den Czaar toch eena recht mooi te maken in Par s komen da Parjjzenaars zelfs met de meest onzinnige ontwerpen voor den dag Ëea kunstenaar Pierre Roche wil een groote bronzen beer oprichten die van binnen hol is en waarin een afkoeliagstoeatel tal worden geplaatat op bet ooganblik dat de Czaar roorbg gaat zon da beer zich met sneeiiw bedekken Andereu hebben het plan gemaakt om ta Pargs een reproductie te maken van het Kremlin of eei sledevaart door de straten ta organiseoren Met elkaar ziJn ongeveer 6400 plannen gemaakt die alle behoorlgk genummerd en geclassificeerd zijn Het zonderlingste ie wel bet denkbeeld de buizen af te breken die voor bet stadhuis het uitzicht bederven en een groot plein aan te leggen tot aan den toren SaiatJacques Later zoa men dan kaooen zien ai mea met die lap graad moet beginnen Voortdurend beraadalagen da ministers mat den Preeident der Repabliek over de plannen tot ontvangst en over de inrichting van verschil lenda bnderdeelen Qeheel Pargs wordt omgehaald schoongemaakt keratald opgepoetat vernieuwd de hoofdetad van Frankrijk het shart der wereld c wil sich mooi maken om baar gaatea wsardigiyk te onivaageo In het noorden van Engeland is een adres in omloop door een aantal lezers van de North üasiern Daily Gazettes opgeeteld waarin den Czaar wordt verzocht zgn machtigen invloed aan te wenden om aan de christanmoorden in Tarkija een eind te maken Dit adrea zal van een groot aantal onderteekeaingea voorzien den Czaar te Balmoral worden aangeboden De heer Gladstone aan wien afschrift van dit adres is gezonden heeft geantwoord dat by zich gelukkig zou achten als de Czaar ar in slagen mocht de droevige gevolgen dar staatkunde van sjjn vorigea minister vais bd tenlandsche zaken te doao opbonden Lord Roeeberjr beeft verklaard dat hg niei kon instemmen roet ben die meenen dat Engeland het initiatief moet nemen om den Saltan af te zetten nu Rnsland te kenuen heeii gegeven dat het zich zon verzetten tegen bat zelfstandig optr o van eenige andere mogeiidbeid Wat da Britache regeering thans te doen heeft sobgnt lord Rosebery seer duidelgk toe alle maatregeien nemen om een eind te maken aan hbt Torksche wanbeheer mits die maatregelen niet knanan leiden tot een Suropeaaohan oorlog l Lgkt eenvoadig en afdoend maar da premier had er wel bg mogen zeggen welke maatregelen er alzoo genomen kunnen worden De andere mogeodheden willen niets doen en het water maar over den akker laten loopen Als dos Engeland in het seoncerts blgfi zal bat niet veel zeer weinig zelfs kuuueu uitvoeren tegen het Turkscbe wanbeheer De Engelache bladen komen geleidelgk tot de overtni ng dat de Tarksebeinaaetie zonder medewerkiug vaa Rnalaad niet Op te loaaen is Lord Salisbary blgft voorzichtig de eenheid vau handelen met de overige mogendheden op deo voorgrond stelten en Basland vat zjja taak als beachermer van Turhgezaler ernstigjop Bn zoo sagi de sVoae Ztg offert EngO land zgo aaiionalen trota op en bnigi zicb voor den Csaar Konstantinopel dat in 1854 en in 1878 door Engeland werd beschermd 8 U l ll 1 17 10 4 10 11 10 11 1 41 1 47 M4 10 11 10 17 ll ll 8 1 7 11 I i è 11 10 10 4 110 41 10 14 wordt thaaa daa Ciaar aangebodea op oaa preeenlearbkadje lalb Cypraa wil man prgagaven als slechts de Sultan niei langer wordt gehaadhaafd Openigk zeggen bladen als de sMaaeb Quardiauc en de sNewcaetle Deitj Leader m de Kogelscbe regeeriug moet de verklariog aflagga dat bat haar volkomeu ouveracbillig is of Hnsland van Koaaiantinopel of van een andar deel der Turksche Isodeo bezit neemt En de Economist c verklaart zich dsarbg volkomen san te slniten omdat bet de eenige weg ia waarop aan bet tegenwoordig wanbeheef ia Konstantinopel een einde kaa worden gemaakt Dit alles kan niet nit seutimenlaliteii geecbïadaa het Eogetsche volk is oisi seatimenteel al ia bat eolÊ vatbaar voor grootere geestdrift aa edele aaadoeningen Da sVoes Ztg c ziet ar een groeten aanval vaa da liberalea op bet kabiuet Salisbnry in En om aan de regeering te bigven zal lord Saliabar rekening moeten boadea met de meaniag des volks Mea meeat daa ook dat de conferentie tusecban lord Salisbury en deo Csaar wel sal nitloopaa op voorstellen tot deeling van Tnrküa Da Czaar moet met trotech zelfbewustagu den toefltaod gadeelaaa Bst fiere Albioa buigt voor hem eo de Sultan van Turkije ie aaa aüa genade overgeleverd Nog nooit wee Raalaad zoo dicht bg de verwezenigking van dan wanack dia ala aan bavel van Peter den Grooia staads d alaatknnda van Roeland heeft bebaancht Uit Konstantinopel komen geen onrnstbarsade berichten De toestand blgft kalm de opgewondenheid bedaart de straten hernemen haar gewone aanzien Steeds doorkruisen patrouilles de stad doch men gelooft niet dat een herhaling der moorden binnenkort te verwachten is Da mseete Europeaache mogendheden hebban oorlogsschepen oaar het Ooiten gezonden die in de golf van Satoniki of aan de eilanden vaa deo Archipel gsetatiouneerd zijn De Selamlik Vrgdag is kalm verloopen Er was eeu groot aantal troepen op de been maar er hs dan geen ongeregeldheden plaata Na afloop der plechtigheid oatviug de Saltan dea Daitscbsn gezant baron Von S nrroa Jeltach in audiëntie Gedurende de afwezwheid van dan Tsaar in Eagalaod zal de Eogelscbe poli ie baar waakiaambeid te zgaer bescbermiag zeker tot bet uiterste versoherpen en ongetwijfeld de bekende anarcbistiache woelgsesteo geen oogenblik uit bet oog verliezen ofsshoon bij velen bat gavoelew veld wint dat de dynamietmannen niet een aanslag op den Tsaar op het oog hadden maar bg hoi concentreeren van de aandacht der politie op den Tsaar slecbta bedoelden eenige minder goed bewaakte goovernamsnts of rijksgebouwen iu de lucht te laten vliegen Volgens de Freisinnige Zeitnogc werden te Londen ten gevolge van de papieren die gevonden sga bg den dynamietman Bell uitgebreide maatregelen genomen ter bewaking vaa voorname openbare geboowen Zoo zgn de politiewBobteu bjj het Parlement de Benn de kathedraal van Sint Paul da abdg van Waatminster het Britech Maaenm en het Mansioa Honse verdubbeld U ti vsn brieven geadresseerd aa Onbekenden gedurende de 2e helft der maand Angnstus 1896 en lerug te verkrggea door tawkenkomst van het postkantoor te Gouda Varaoadam van UOUDA Van Doovea Dordrecht J C Scbilte Ldldea De Directeur vaa bat Postkantoor V0K8TEE 352 Staats loteriJ 5e Klsase Trekking vsn Piisdsg 88 9eptember 18 e Ko 71 1 10 000 Ne 1711 en 18188 ieder 1000 Ne 7081 8071 9689 en 11881 ieder 400 No 1181 166 17770 sa 80688 ieder 100 No 187 8461 118 9140 1117 11801 11744 189 6 11881 10410 eO l l 4 ieder 100 Frijsea vaa 70 4 8081 8071 886 10848 ISIIO 18117 18608 81 SOM 088 8848 UI885 19376 18117 18680 344 SISS 118 8779 1D8I7 18448 1816 18 S7 881 8103 887 S7 7 UOII 18610 18198 18 i7 8M 3i 3 0 0 8883 1089 13685 18880 18830 18 8367 488 8887 11870 13639 18S01 18878 818 8886 8681 8 6S USli 13661 18818 IStOl 848 8886 8 8 8891 11338 1877 18387 18913 941 3688 891 081 11484 13811 l li7 18 I8 1140 8879 980 IOO 1U98 18869 10448 19036 11 4 3 84 7081 1306 11888 14088 I 44 19148 1174 8941 7011 t08 1178 14839 18481 19118 1888 4018 7184 9408 11740 USM 11494 19K7 1818 4011 717 407 117 8 14 86 1867 1 95 1474 4371 718 9490 11149 14388 16 38 19388 1477 44 1 7116 1111 11J 7 14678 1 40 1988 1861 4810 7884 87 iJ M 14 04 ll 10418 1881 4611 7861 767 M 14760 18 S7 19481 1 1 4688 7171 778 iim 1IM7 17008 19484 1801 4806 7481 1841 lllll 16175 17007 1I I7 1 1 4 l 7600 1866 11470 15SI4 17318 1OO70 1 8I 6081 1084 6081 1147 6M ml 6111 1889 6111 1419 6179 1431 5398 1667 5398 9814 5489 leil 6584 8890 689 1967 5708 7 4 lOOM 7 lOIOO 74 10 4 778510187 7814 10488 738 10441 7971 10573 1066 10578 8890 10813 8895 10791 8384 10793 8485 11841 II48I 19887 11811 18740 16804 11767 16 84 11984 15718 19987 16733 199 8 15747 18080 16771 13088 16909 ISIU 18008 13143 18087 1741 10 l 17486 10173 17511 10181 17718 10616 17773 10848 18041 8071 18110 10741 18133 80781 18808 90785 19350 80887 1S490 i0 0 Nieuwe Zending DEENSOHE GLACÉ DAMES en HEERRN A van OS At Kleiweg E 73 73a GOUDA Be urs van Amslenlam alotkrs 0 Vorkrs 91Vt I loo 100 iVn 100 8sy 8V1S s 8V 83 8 86y 18 l W 8 J 98 I l i 104V 8 8 l s uoV 9 ♦ 1 100 9 l 41 630 614 lOl 88 lOlii 1 I IM Vl 807 mfi 10 181 10l 19V I 18 SKITEMBRK NBDZU ia Gert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S HoMOta Obl Ooedl 1881 88 4 Italiz ïusehrijviug 1889 81 5 OoSTSNa Obl Inpapio 1868 diti in silver 1868 if PoaTUoil Oblig met coupoo 3 dito ticket 8 tvsuiin Ubl Biaaeal 18 4 4 diM Oaoons 1890 4 ilitobijllalbilS8 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito 10 goud loBB 1888 A dito dito dito 1884 6 SruJB Perpet schiilil 1881 4 TllusiJ Oepr oiiv loan 1890 4 Oee loeomg serie 1 Geo leeniog serie U ZuidAra Bar v obL 1899 6 Ualioo Obl Buit Sob 1890 6 Vsaazviu Obl 4 onliep 1881 Atinaauui 0 i atieulll96 3 aoTTBaDAM Sted leen 1894 8 Kau N Afr Hscdelsr aaud Arendib Tab Ujj Certiicslen DttliMaatsebappij dito Amh llvpotheekb paeilbr 4 OulLMij der Vorstenl ssitd 1 Gr Hypotfaoekb psudbr S Hsderlsadaoho bank saad tied HaDdelmsa srb dito N W k Pao Hyp b psndbr 5 gott Hypotbeekb paudbr 3V Utr Hypotbeekb dito 8 UoiTSKZ Oost lloDg bsnl sand Rlisl Hypotheekbank pandb 4l HZalK Kqait hypoth pandb 6 II 10 l s 106 II4V 101 607 8681 i V 8l 78 101 101 101 98 144V 180 10 WV s 401 loov lov 183V 81V 101 10 Kazw L O Pr Ltan eert KsD Holl U Spoorw Mij saod Mij lot Kzpl V 8t Spw sand Ned Ind Hpoorwegm saud Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 hu lz 9poor l 1881 89 A Kobl Zuld Iul Spwmu A ll obl 8 PoLBN Warschau VVeoaen aaii 1 4 EusL Or Ross Spw Mij obl 4 Batilscbe dito aand Fastowa dito aand 5 Ivana llombr dito sand 6 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 78 108 11 i lV 100 107 io Vm 1081 104V lU Iftl 170 14 107 AHZaiZji leDt Pao 8p Mij obl 6 ühie fc North W pr O v saud dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl tn good 4 Louisv k Naskvitle ert r aand Uezico N Spv Hg lehyp o Uiss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West sand dito Penns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 91 Paul Minn k Manit obl 7 I n Pac Hoofdlija oblig dito dito Lino Col le hyp 0 6 OiliiDi Can Soutb Oon v aand Vbk U Ballv k Nav Is h d e 0 Ansterd Omolbus Mij aaod Bottsrd Trsmweg Maats aand Nbd Stad Amiterdem sand 8 Stad Botlerdam aand 3 BZLan Stad Antwerponl887 Stad Brassel 1886 9 i Hoxa Tbeies Begullr Gewillsch 4 OoaTlKR BtaaUlening 1880 5 K K Ooet B Cr 1880 3 raxn Stad Madrid 8 1888 Nan Ver Bes Hyp gpobl cert BnrgarlUka atknd 0EB0RÉN 19 Sept Johanna Elisabetfa ouders J do Jong en V da Hoi 20 Johannes ouders C van Dam eo E P van Erkel Alberdina Bendrika onden C van der KUX en E de Jong 21 Gerardus Johannes onden W Caatalein en W Wakkier OVEBLEDBN 19 Sept N Bontenbal hniavr van J vaa der Heü 28 j Savanli iwii GEBOREN 19 Sept Jan anders C Metaelaar en M van Delft Cornelia ouders P Hordgk en L van den Bode OVERLEDEN 19 Sept H Nienwiand 49 j F V d Bos 19 m ADVERTENTIEN Openlsare Verkooping te GOUDA ten overataan von den Notaria Q C FORTÜIJN DBOOOLEKVBB op WOENSDAG U OCTOBER 1896 dea moigena te elf nran in bet Koffiehuis Hat onif aan de Markt van No 1 Hot goed oaderhouden aangenaam gelegen HEERËi HIIIS genaamd Stad an UaaaUichts Ervan Pakhuis en Tuin benevens het daarnaast staande WOONHUIS en ERF iu het Buurtje van den Turfsingel te Oowdi Wgk P Noa 34 en 3 te samen groot 5 Aren 90 Ccntiareu Terstond te aanvaarden Het perceel zeer gunstig aan da Vaart gelegen bevat 7 Kamers Badkamer Meidenkamar Kanken Kelder Zolder 3 Privaten en velerlei gemakken Het ia van Gaa en Waterleiding voorzien Het Woonhuis Wgk P No 35 ia verbnuid voor 2 10 per week No 2 Ben BUIS KOESTAL SCHUUR ERVEN en GROND aan den Tnrfsiagel Wgk P No 72 groot 2 Aren 78 Centiaren Verhnnrd bg de week voor 2 50 No 3 tot 5 Drie HUIZEN ERVEN en GROND naaat het vorige perceel Wjjk P Nos 73 74 en 75 Bg de week verhaard Toor f 1 05 1 56 en 1 75 No 6 Een ruim PAKHUIS en ERF naaat het vdrige perceel Wgk P No 76 groot 2 Aren 20 Centiaron Verhaard bg de 3 naaaden togen 80 per jaar No 7 Ben perceel TUlNQROND liggeade achter de perceelen Nos 2 tot O Kadutraal bekend in Sectie E No 1051 groot 19 Aren 80 Centiaren Verhuurd aan den Beer Sthüsui tot den le Mei 1897 voor 125 per jaar De perceelen Noa 2 tot 7 t samen groot 27 Aren 70 Centiaren door hunne ligging Uiouder geechikt tot het oprichten eener fabriek worden na afzonderlijke veiling en aialag gettonbineerd No 6 Een goed ondeihoadea gemakkelijk ingericht en vrolgk aitzicht hebbend T TooxLlxMis ERF en fiinken TUIN aan den Tnrfaingel ta Gouda Wgk P No 81 groot 1 Are 80 Centiaren Het Buis h Tat 6 Kamers Keuken en Zolder en ia van goa en Waterleiding en van vele gemakken voorzien Bet ia verhaard aan mevrouw de Wed Spmyt tot 1 Mei 1897 voor 215 per jaar met recht van 3 optiejaren No 9 Ben HUIS LOODS ERVEN en TUIN naast het vorige perceel Wjjk l No 82 groot 1 Ara 25 Centiaren Verhuurd bjj de week voor 2 15 No 10 tot 13 Vier HUIZEN ea ERVEN aan den Tnrfaingel te Qouda Wjjk P No 85 86 89 en 90 Allen bjj de week verhuurd alk voor 1 75 No 14 Een op aaogenamen stand gelegen aed onderhouden woai Huis en £ RF afui de Oosthaven te aouda Wgk B No 76 Verhuurd aan den Heer Dr A G Qaini tol 1 Februari 1898 voor 375 per jaar Het Haia van waterleiding en van veterlei gemakken voorzien bevat 5 kamera keuken kelder en zolder No 15 Ken HUIS en ERF in de Vronwensteeg te Gouda Wjjk £ 0 1392 Verhuurd bg de week voor 1 30 No It Een ERF achter de Turfmarkt te Gouda liggende Insschen eigendommen vaa de gemeente Goada van de Ileeren VnviHsa en Tix nn Hiuun en van Mevrouw de Wed Enooaa kadastraal bekend in Bwsüe B Nq U 75 groot 4Q centiaren No 17 R a HUIS SCHOORTJE ERVEN en QEOND in den zak te Gouda Wgk L No 282 Te aanvaarden 15 November 1890 En No 18 Een HUIS en ERF in het Kloofisr aan de Nienwe Haven te Gouda Wijki N No 53 Verhaard bg de week voor 0 80 De perceelen No 8 o U zijn ia hezichtigaB op Donderdag 8 Maaadag 12 on Diaadag 13 October dea namiddaga van 2 tot 4 aren en de overige perceelen op dezelfde dogen van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U aren Nadere ialichtingan en noiitiën dezer veiling zgA van 7 October a a af te bekomen ten kantore van voomoemdeu Notaria FURTOIJN DROOGLESVEK te Gouda Voor en jongen nn 17 jaar die te Gouda eene der Inrichtingen van onderwgs bezoekt wordt bg eene beschaafde familie gavraagdl KOST iiTwoirara hutêelijk erkttr en mtrgmUdig toemMU op gedrag en êtudte Br fr met opgave van condities onder No 468a d boekh BLANKWAARDTenSCHOONHOVEN Smxnhagt CESTICHT Meerenberg nabU Station Santpoort Iu bovengenopinil Geitticht kunnen GËPLAAST worden BIcekers on jfehuwd op een loon van 160 tot 200 Waschmeiden op en loon van 150 tot 200 Werkmeiden op een loon van 100 tot f 150 Schoenmaker ongch op een loon van 120 tot 160 Mattenmaker op een loon van 120 lot 160 Vleeschsnijder op een loon van 120 tot 150 Bierboltelaar op een loon van 120 tot 160 Aaiibieding en in péraoon s morgens voor 13 uur aan hetOesticHt ot mot frani i brieven aan den le O encesheerDirecteur J van Deventer Jz WlO KOlktis üv de l htO Elkel CaCM t i ntvaagaD tiaamengesteld OD na vele prisfnemingea la den handel gekomen onder dan naam dea uitvindors Dr Mlchaalls Temardigd op de bcüto machiuHi in liet wereldbertemde 6tabbliaaomeut van Qebig StoUwcrok ta Keulen iIioIm Bikel acao in Tierkanfm bnasm Deze Eiktd Cocaa ia met melk gekookt eena aangename gezond drank Toor dagelijkach gebruik een A 2 theetofilz raa t poeder voor een kop dmeolat Ala genaeik raobtln drank by gerd van durrhee decflta inet water te gebnilken Verkrijgbaar by de vootnaiait H HApotMknv u r i 1 80 o W eLÓ 35 Q iMnalT rl genwe rdi er war Héder hnd iunm MattonkMI AmsUttdam Kalvaatmat 108 VRUB PAARSEIWABST NiRp € S nSbII 3 n stm Si Zaterdag 17 October voor boven noemde TREKKING zijn Tar krijgbear bg 1 BROfKlAN A Zl Prijj per l l f 1 lola tw f 10 Bg plaatsing der loten il e en 2e PrHa COMPLBETE BB8PANNIN0 benavena min ten 20 PAABDSN