Goudsche Courant, donderdag 24 september 1896

Ji So TOIT Donderdag S4 September 1806 35ste Jaargang mwim mmmi NieuwS en Advertentieblad vQor Gouda en Omstreken Oe ITitgfave dezer Courant geschiedt d a g e lij k g met uitrx ndering van Zon en Feeatdag en De prys per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Afn nderl ike Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat t B 1 6 regel è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertendën tot 1 uur des midd Openljaar Onderwijs Twliting vafl Leerliageii op den Cursus voor Volwassenen De COMMISSIE Tan TOB IOHT op het L GKR ONDKKWIJS alhier maakt bekend dat do InsclirIJviDK van Lcerltni en die met len Utep Uetob r 1896 op de boTCDgeDoemde Rchoo plaaiamg Terlaagen ge ichiedea zal ia de BChoollokalen op VRIJDAG 35 SEPTEMBER 1806 dei aronds ten 8 anr Voor Terdere byzooderhedeD wordt rerwexen uur de sanpliüibiljetten NauieDi de Commiiwie Dé SwrttarUt J H VAN DEB VOORT Goudlt 22 i3 ptembet 1986 Pro Dw Faillmnegl VIRIEIJLEN De eerêle eerytcuUe fitrgaéert g il rerdaagd en nn bepaald op WÜENSDAQ 30 SBPTEMBEB te 9 uur De Cnator Mr M M SCHIM n u LOKFF Oouda Ten Kantore van den CoUecteur dér Staatslotery Wed A O COBIJN in gevallen de 100 000 op Nummer 7 © zijnde een gehwl Ijot gpesplitst in I Vi Citroen en S3rroop BIJ 8L0TEMAKER Z Een ware l $chat Toor de oogelukkise ilacutoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen iH net beroemde werk Z Dr Retaü s 1 ELFBEWABIIMél Hollandmhe uitgave met 27 alb Prga 2 gulden Ieder die aan de lenchnkkelgke gevolgtn yan deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die m geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending van het bedrag ook in poitzegeU en ia elktn boekhandel in Holland UTn Il df b flta tnwr Tioi Ugui Jioht Itni Rhenmakltk Ijsnunp nfn kortom Tgf lantkstMimMtBatamadHitifn Val Mat ém itaeili la Mur kolweite AikBrfiiRlx ller Ft 50 seat 76 oaat w 1 9e de SaK Tooriündn In da aaaata Apalkakaa ao k T Ai IUo tat Oe ia Batlmdam 2E T Oouda bü A WOLFK Markt A U4b eu DE LAAT e VAN SON apothker Markt f liet Wissel en Efflectenkaotoor BABEITES ü l 187 WARMOEbrfTltAAT bji den DAM telephoon 077 koopt en verkoopt EffecieB Coupons eas Sluit BELGENIFfOBN Uitvoering van Specnlatie ordera tot de eeat voorcteMtgMe otuUtUn IMF Uitgave van het ïlaandblad FOBTÜNA 1 per jaar franco per poat proafnommen koateiooa Voor UM of PAKHUISWBRK MmU xieh aan een geachikt PERSOOi bekend met het maken vaa PAKKISTEI drei VBOUWE STEEG U 194 EEN NETTE lËi STBOIIË iet goede getuigen met 1 OCTÜBEB gevraagd te Uihermm Br fr lett T bg den boekh J HEEK te JlUvtrium BUrrENGEWOIIE FINALE UITVERKOOP TAN Al LE teg en en onder Fabrieksprijzen Deze ritverkoop duurt slechls korten lijd IftK tie êe i HImen in Oe ÉiTMÊjMÜB Koninklijke MaehinalePabrlek DE mmM TAH li I van Schaik Co gevestigd te Qravenlutge i e tplertlraal 9 n 00 naby de Regeutesselaao Hofleveranciers TAS Z U deaSoaing van België INDIEÏ OEST gebruikt dg ÜitA Allerwege kekrtonde Vfrt ldttrotmdeSuperlqr DEÏÏIYE Borst Honig Mfêtract MEUANTHE FLACONS van 40 Cta TO Cte en i verkrjgbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gmtda E H VA MILD Veerstal B 120 te Gomla A UÜUMAN Moordrteht J 0 BATELAND Bot ctp B V WIJK MmalcT FBAirSCEE STOOUVEBV if Gkenil8o4fl WasscherIJ TA H OPPEKHËIMER 10 KruUkada Sotltrdat tiebr reteard door Z M den Koning der Belgen Uoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN os Az Specialiteit voor het stootaen en verven van alle Heerenvu Damesgarderobe alsook alle Kindervoederèn Specuile inrichting voor het atoom n vu plucïie mantels veew bont enz Qordgnen tafelkleeden enz vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfdworden onscbadelijk voor de gezondheid envolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zgn de prnzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflaverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week Qonda Druk an A UaiNciuK t Zoos AHERSFCXJRT AHEBSFOOSTSCBE MACHINALE Stoom Brood en Beschoitfabriek stoom AutotnatiiMshe ffalten MeH abrlek Prima Wittebrood i oe pulk oort witlebrood van d beito tngrsilienteu ie falinowrj 19 hierilnor overlieerlük ran imaak ea aeer gotdkooft VOrlKrilgbaSr in panvorm met twee Iceepen In ellc einde van den rag in stnltg I van 5 et 7 et 10 et FUn FaasChkrentenbrOOd ordl vaa de fijmte igidvrurlilea bMtc UM uatuurbolor aiereit zutfere volle beste saeik enz gemaakt ia hierdoor eon liuitengfiwooa beorlgk sebak hetwelk niet droog wordt en voor deze voortreffelijke kwaliteit zeer I Rowlkoop verlcrijgbaar is in busTorm in Btulci van 20 ot ao et I 40 et 60 et 80 ot en all Fijne Krenteabroodjei van aVi ot Zoet Roggebrood wordt van de makolijklte soorten rogge en fijnste ewarte I tafatiiroop vervaardiKi is hierdoor bgzonder heerlijk van amaak en VOrlcriJgbaar In j I gegarandeerd gewicht van 1 Eg 10 et Ordinaire Tarwebloem wordt ook van Je puikate aoorten tarwe gemalen j maar is eea minder fijno en blanke sorteenng dnn i rima Tarwebloem wordt ipeeiaat I aanbevolen als uitstekend gesrhikt voor bthangerameel om met water gekookt plakstijfsd I lan te maken en is verkiTlJgbaar In Vi Kg pakjes van 5 ot Ome dépötbouders mogen niet duurder verkoopen en veranda I ringen der prijaen worden door ona eergt goadverteerd Onae artikelen aijn nitslnitend verkrljKbaar bU onse döpötboudere welke te herkennen zijn aan de dépfltboraan en de wa1 gena beiohilderd met de fabriekaUtels en W H MEUBSINO Te OOUDA woonhnizen voor depots in huur gevraagd m wordt 1 oen dépöthonder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur I matig vast loon plas flinke provisie en iranoo vraonten dar roUe an l ledige Kuten Het groote aantal zenuwkwalen TU MaBWbMMMla êt tot 4a Tunfnuuidt kenteaksnen rui kpoiiltxia k tMik naffM lifc to Mm QMitMCl U Mlddslao door Semedlaohe w tQiiMb4pua rM4rBMilMk 4m HinS ttJ4 kont B Mr tM Bt lij door h t abnilk makea vn dta easToitdicftmi wai uplift lül da hsld a M phnislttfUofa nMakUDC gt im n baart die bk hoaAn aprMtBrattm ua nE da caliMl warald Tarbrald la as tonrtfl fU in wato soliuMUlka rj g Ti it t T M M vaUud UUkt to bUb voor da auDMBowkmlni i nïïTtfhrlT Wnft iM TviBis wsi u mil uiassBaa auwToai vuBasia nftt yWM W isaskrsTsn wsrkj QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bar woarkaralni in ginazlng kinnan kortan Uid rMdi da Ila ank venotaeneB la ült boekja barftt tdat alta i mm hrt BMit pnbllak v ratauk n TMkluliittii omtrant bot wwn der nlonwara tharapia an da teHMMs Kalh In w a iaplca gavailM ▼ arkracao Bltwarking umi vok vindt mm durln watMMtenrtUh i f 4 diaa BdotoganoaawljMMTrUÏrijB MnSSSêSSSmi da OftarMtfa iMlfilaraHi Dr Oafe la aMa Tti t afcalM n lI i Dr t iliii H iaamm wr aa aa ttM lw hwMttH VMT IMHN te 6arfk Dr ÈêtlütS iwC arb 4 i rvrttiT m U HdH H to rniakH k n vala aadaraiL wiar WKMital M r rmiBdlar iMBVMlai wKAtlffhaM Hi m wurvu do kanteakenen lUn Mr haaflalja klaüudraab raati rriiikaWaarliald atlaaHliaU ilafilMahald I kMiQka tMataadt vtrdar nlla tfAkaa dia door Icroarto elrorran aittlai JCMMMi Dr P raraaHar nmriiair dlmlaar vaa h t MiMmI tl Aia i titaaMa lad lau Dwmjiwd dr laatMkMr dIraalaar dar iWaaa ni n la f MB a iahaMiK iftotiopluUU nntaakiuidlpn oBfar U P MÜitrt Md dr an IhKSi V MMrafeK M4 r pr Wlu w w d lainHnr amlk twart t 4 al M M k nlfaa duürUi MO to vaflaaHnlB R sMvariM aa dar laanMrtM aiat vMriiaraada bI o plaalaBl k iwaMo anwakkUi vaa aabaMaa nu êm SM KMWMdcuilge balundolliii nwoMt eljn mur door do bokonda nloduaB au n koodinrtwkau ijj van alactriisoionj atoonkitrf of leetwdon ê i canailBC af l hWMl irnkdaa hMïw an ten alotte lU dlo r a v v I m ndoBlMbbanwaeaaaTanohljBaalan ala ileb aanbaMflnt ittii vaala flNtkarfaiH aa ëaiikar rt vMtaa van knabakni I wllja ra ftla ook n MM ia M Hraenan ToorkoBMi wordt drtBfaaa un ar den Elch het boven verveLdo werkja MU toB aflH ilMMMwataaaTi Nt i ial lliM flNtkarfaiH aa ëaakar wardtn aar da oaian i lilatail la arms kat vMtaa van kMabakni In at hat Hapao van mntoa aa vmIm eatH rtaa TK8 MMlwllJ an aU ook aan oo a miltjia lilisiria aaa klaakiuM aa knMMaïmbM ook a B MBit laM mm ia M Hrtenan dia veel nel bat heofil worfcH s fMttaUJka rikrtld trlUlK iKOwoK tL r K vnn aAKTEN kolVp ïpothokar Korte BatMlw L kt I OBHT A FOBTVII Undavracht bij d GHtélRnicT Op irtM Mr TglaBnlao mo iiolnale tentoonstelUQK lo do Dr WelssMwaa Hfa utl M t a lllT re m I Rathreiner s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste keffiebijvoégsel Cat voorai op de Jiiuadtoakêatxiif ECHT V n 5èf v JOberlahnstcin 9fKSt£Ulti tifVieTOAMBitoHMe fiSiSBllli K overal 4£££1£S wwkrijgöiiN llattiièhapp titt Exploitatie der VMoria BfWt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND OOVDA 23 Sapfcember 189t Door de ArrondinemeDti rechtbaDk te Rotterdaai werden in de Eittiog tkd 22 September de rolgende TODBiiaea gewezen P J Th Sö jaar werkinaD gedomicilieerd te Amiterdam wegeas diefital vaa eeD lilraren horloge met ketting tea oadeele van een ilaapgaooot in eea li emeot alhier tot 3 lUMndaa geTangeaiietraf Diefital fan eeaden braeht daarna io de eerate lilaatfl op de bank der beacholdigiog Jacob v R Tliaeber alhier Bg zon op den 18tn Aag off daaromtrent alfaier ten nadeele ran Nicolqu Both eeoige eandan minsteni ze hebbeo w genomen De beetolene die aan bet Draagpid woont rerklaarde in den mor a van den 19en Aogoitna a u ond eend met tien jongen te hebben Termiet Vier jonge eenden die by den vermiflten koppel behoorden zwommen nog in het water btj het Draagpad rond Donderdag 20 Augoatoe begaf by zich met zyn banrman naar de markt alhier waar hy een onderzoek instelde Op een kroiwagen zag Both een met een zak bedekte mand staan waarin by nadere ioipeetie zes der Termiste jonge eenden kenbaar aan d geknipte ten aanweaig bleken te zga Beklaagde als eigenur rao de eenden optrad verkocht de dieren in t enwoordigheid van den beetolene en sgn bonrman aan den poetiar Gntteliog Gevraagd hoe by aan de eenden kwam verklaarde Van R dat hy ze gekocht had Zyn draaiergen tegenover den beatolene en de politie die zich weldra met de zaak bemoeide wezen er eehter op dat het zaakje niet zaiver waa Bekladde beweerde tbans dat hij de eenden gekocht had van een hem onbekend persoon Pres Van Tienhoren Den onbekende zeker Bek Ja edele heer Pres Hoe was die man gekleed hoe zag hg er nitf Bekl Dat weet ik nist by had een ziTart pAje of een grgs pakje aan of zoo iels Vyf getuigen werden in deze gehoord wier verklaringen ten aanzien van den diefstal toUal niets zeggend waren Bet O M waargenomen door mr T K H Etoderlein meende dat het vaststond dat de eenden waren gestolen en dat niemand anders dan bekl de man kon zyn die het feit bad gepleegd Z £ A deed hier als bewps gelden de omstandigheid dat bekl zich had beroepen op den traditioneelen onbekende ea reqaireerde B gevangeniialraf van n en maanden FEVILLETOK DE HYPOTHEEK WülSBNSTBIIII Toen eent besefte hg si vst hg had IfOODsn en nueten mj b ea voerde bg in zijne gedflshte met BiDosDBljjn eea geiprek vsaria hy bij elk antwoord meer eï motr meester rsn het terrein vsrd on ten lotte den Aui ontvmg san vsn Bsrnbelai nteds te defies dat hg de gtniebe kvestte vso Waseuitein ils aitgemaakt koo beachouweti en alles bleef i ket vroeger geweest Was Maar daarvoor waa bet SQ te laat Wat hy had Hoeten uggeu kon hij niet mssr z g n ui er schoot hen niets anders over dan zich van sijnTast te kwgten Van sgn kont vos BinnenJg n die niets van Otto s inwendigen strgd bemerkt hiüd teer in iQn sehik dat bij tot een besluit wu gekomen Lodeman os sen handigs vluggs jongso die alles wel bMt io orde zou brengea hg had al veel eerder hen moeten gebruiken sn hy stelde perfect Die laatale gedschtc kwam bg hen tip toen kg zijn oog liet vstIsn op een opeiigeslogen dagblad waarin veeoige kiezen hem weder aU deu besten kandidaat aanbsvolen en in kiesehe bewoordingen igne goede etgsDichappen vemsUden Ëen bwtje aooi kon het wel doekt Buwenstiin naar sM was het toek Mr Jos Van Raalte de toegevo e verdediger meende dat waar hot O M dooreM ezemplaire straf te vorderen de eendjes ten platten lande in beachermiBg had genoman Z E A by tyo reqoiaitor een vraag onbeantwoord bad gelaten nasialyk of de eendjes hier verdienen dat de dief n n maanden wordt opgesloten Volgens pleiter was in dese schgn noch ichsdow van bewijs en zou bakladde wien alleen kon worden bewezaa dat hg eendjes van Both in zyn msnd had gehad ongetwgfsld moet worden vrggesproken Daarna stond terecht W O 25 jaar arbeider te Ammerstol ld den nacht Tan lOopilJnli jl alhier door de agenten van politie C Plokhooy en K Akkermans naar agn naam goTraagd omdat hg nachtelgk bnrengerncht maakte weigert by dien op te geven waarop bg door den agent Akkermans werd aangegrepen om naar bet politiebursaa te worden overgebracht ïo de gang van het politieboreao gekomen verzette bg sioh tegen dien ambtenaar door tegen te rukken en te trekken en tegen den ter hulp anelleoden agent B Van den Bosoh door dezen zyn sabel ta ontrukken en hem daarmede in het aangesicht te slaan tengevolge waarvan het linkeroog van gemelden politie beambte opiwol Beklaagde gaf het ten laste gelagde gedeeltelgk toe doch verklaarde dat hg zioh eerst had verweerd nadat hg door de politie in de gang van het politiebureau was mishandeld Door de beëedigde TerklarilB n van drie polifciebsambien werd deze beweinog achter gedsstrueerd De politie had dien nacht reel moeite gehad met een clubje personen die ran een Leg r des Hei Is festiviteit terugkeerende op den Finweelen singel de stilte verbraken door in besofaonken toestand een groot misbaar Ie makrn Ten venoeke van de verdediging werden nog twee getuigen h décharge gehoord die echter niet in staat warao meer licht in deze te ontsteken daar zy van moeielgkbedsn met de politie niets hadden gezien H et O M achtte het feit door de laer pertinenie Terklaringen der drie politiebeambten wettig en overtuigend bewezen en reqaireerde beklaagde s gnmtige antsoedenten in aanmerking oemeni een maand gevangenisstraf Mr Jos Van Raalte beklaagde s raadsman wilde laten rusten wat in bet politieborean al dan niet gebeurd zon zga Maar 6m qnaestie wilde pleiter aan de rechtbank in overweging geven Was de aanbonding van beklaagde rechtmatig geweest Volgens pleiter niet Want geen enkel wetsartikel kent den politiebeambte het recht tos iemand te arresteeren die weigert desgeviaagd ook best AU Waienatein nu in zijn bezit wm over gegaan dan sou er een artikel kunnen komen dat klonk als een klok Terwijl Binnenslyn dosrover nog mymsrde hoorde hy tijae vrouw ea doohteii te hnis komsn Inden laatsten tgd waren zy er aan gewoon geraakt dat paps haar niet meer naar de oefeningen vergezelde Eerst had mevrouw zich wet doen gelden maar langzamerhand h sd eij den meed opgegeven en nu bepaalde zy ziob alechts met hem telkenmale te doen gevoelen hoeveel hij wel gemiit bod Hg had dui weinig lust om ua r bensdon te gaan toen de knecht hem kwam mededeelen dat de heer de Watle ds damea bad te huia gebracht en mevrouw hem uitnoodigde in de salon te komen De Wette was eene go e afleiding ea Binnenslijn voldeed aan het ver langen au zÜne vrouw Jonkheer de Wette waa cijns interessante bleekheid daargelaten een knap jong meaaoh met een uitpattelgk flux de boncbe Hy bad vier jaar gestudeerd of althans aan do skodemie doorgebracht maar zyn vader di op seKbuiteu in den omtrek woonde had ingezien dat zyn zoon nog wsl tien jaar dis levenswijze sou kunnen voortzetten tonder ooit sen grasd te h en maar dat hy da hsIFl van dien tgd niot noodtg ion hébben om tyn erfdeel ar door te brengen De Wstte had toen de akademis moelsn verlaten en om hem niet aaa laiheid en ledigheid ten prooi te geren dat hem uker nog verder van den goedm weg sou hebben afgebracht had da oude keer önmiddelgk zgn werk zeniaakt van eene betrekking HionenalgD die voor zyne oandidatuur ham noodig had wsi taratond bereid Vreest s as tnsirteikosast bjj den oonyaisssris des agn naaiu op te geven En dan moet de rechtmatigheid van de aanhouding vaststaan omhet Terzet legen die arrestatie strafbaar temaken Volgens pleiter zoo zelfs Iemand die en valschen naam opgeeft een feit strafbaar geateld bg art 435 strafwetboek nietgaarresteerd mogen woi s daar door da wetniet io dit geval is voorzien x Beklaagde conclodeerde pleiter is dus onreebtmAtig gearresteerd en behoort te worden vrijgesproken of ontslagsn van rechtsvervolging Ba en dupliek betreffende de strekking der dagvaarding volgde op dit pleidooi Men schrgft nit Berg Amlmehtdd 213ept Heden morgen ongeveer lÜ minnten v6or twaatfeo werd de geheele 3de o 1 school alhier opgeschrikt door het geroep van brand en weldra bleek ds droevige werkelgkbeid ant het huis vlak naast de onderngzerswo niug stond reeds in lichtolaais Hpoedig waren eenige rappe banden waaronder vooral de heer Tempelman met zyn personeel uitmuntte gereed om nog hst een en ander te radden eo de aardappeloogst werd dan ook nog zoo goed als geheel geborgen Intusscben woedde hoir Tuur voort en te 1 ure ongeveer stortte tlltt in alleen een klein gedeelte van het hais vroeger sfzonderlgk bewoond bleef uog staan Deze braud toont aan hoe noodiakelgk bet fa Hoi eea afgelegen deel der gemeente als dit de beschikking orer een spuit Ie hebben want als de wind een beetje gedraaid was waren onder wgzers won ing en school beide eene prooi der vlammen gewerden Naar men verneemt is de brand door hooibroeiing ontstaan De bewoner was geassn reerd Üe heer A F M Dopper DAz te Haastrecht is als bestuurslid gekozen der te Amsterdam opgerichte De Kjnologen Veresnigingc De leden daarvan zgn allen voorstanders van Uet veredelen van het bondenrai Tot wethouder der gemeente Waddingsveen is in de plaats van deu heer U Sprngt As benoemd de heer J C Tan der Torren Beroepen by de Ned Hervormde kerk te Berkenwoode ds W P U Moulga leOirschot Tot onderwyAes aan de Chr achool te Ter Neazen is benoemd mej J J de Jenge tbans in gelijke betrekking werkzaam te Nieuwerkerk aan den IJsel dis deze benoeming heeft aangenomen kouings aan te wenden dis van zyoo tijde ook niet ongenegen wu ts helpeu H om llinnsnal ji met bet oog op dteoi oiludidatuur t n om ds Watte wiena odotijke titel bem toch wel eenlgo aanapraak gaf op protectie Ds jonge da Watts was daar ook zeer ipoedig geplaatst ua ingowonnen advtea van zgn ssnstsandan ehaf Ludeman en terwijl hy au zys dagsn op het bureau doorbraoht altnans een gedeelte er VSD want de Watte wu nist van he hout waarvan men amhtetfaren maakt sleet hy zyns avonden in de nriitocratiioke en sanzisnlijks krin S n die ondsnks zgn vsHedsn roor hem opsustonden ik do orfesiagen woonda hd by mindar om deze dan om de families dis by er ontmoette en Vooral om een avond zoek te makso wurloe schier elke oudere gelegenheid ontbrak Ditmaal had hij zich veel siet de damea Binneualyn bezig gehouden en daar mevrouw io hooge mste vereerd dat een jonkheer hare dochters hfl hof maakte hem bijzonder vriendelgk bejagende had hg verlof gevraagd en teer spoedig bekoman om hsar naar huia ts geleiden en thsna zat bg in de aalon van den reatanieriear oAogensam te kaurelen mst de drie dames die h langzamerhand de gsheela oefening V rgeten deed ofiKshoon hg zorg droeg dat er arn tinUa gemoedelykheid en dierbare tin io hst geaprak bleef Di komst van Bionenslyn gaf eerat eeue andere wending asu het gesprek maar wstdrs was bg op zyde geateld en bleven de Wstta aa mevibuw de koofdpersonen ï u en dan plaatste de Keer dn hiitss zijn woorden wel maar meestal mot neer weinig sncces Merrouw deed bem gevoeteu dat ienuad die mkt basr niet naar de tfefenmg ging ook aiot vesl aamaak kmi ssakeaomdeelteBemsn Benoemd tot onderwgierH te HilTermn dH j L J Arends Kapelle a d IJeel Bij het einde ran dea rorigen onrns heeft de heer U F Redeker gemeente arcbilact te Schoonhoven ontslag geTraagd als leeraar in het rechtlgnig en boowknudtg teekenen aaa de teekenschool die Toor korten tgd werd opgericht door de NgverbeidsTsreeniging TOor gond en zilrersmeden aldaar Deze Bobool dia door het rgk met eenjaar lijksche subsidie van f 1400 wordt gesteund ea onlangs werd OTsi ebracht io een afzonderlek daarvoor ingericht gebouw gaat een goede toekomst tegemoet Voor de goud en silverindnstrte sedert een paar eeuwen daar zeer bloeiende zal deze school een ware weldaad zgo Zg staat onder leiding van den heer F Tepe Tot opvolger van den beer Redeker is vmr eenige dogen benoemd de beer Adrianos Kok Atn gemeentearchiteet te Ammerstol Eergisteren vierde de beer O A Boongaard te Orohiagea sgu lOSsten verjaardag Er w s veel deelnaming in dit i ldzams fait en in den ouden heer die zoor bedaard bleai onder de drukte Onder de brieven wae eea Aan mija onbe kenden vriend Boomgaard t DeaoM TW4oolde den neer Bodugaard mode doi volgéne kavl lyke berekening de jobitaris geboren was op Zondag 21 liepUmber 1788 en alzoo S9 4i7 dagen bod beleefd In die 108 jaren waren over hem 1336 uienwe manen opgegaan de eerste Tersobeen 30 Hept 1788 de laatsU 7 Sept 18 een golgk aantel volle manen h d boven het hoofd van den ood zeekapiteia gezweefd de eerste roes op den 15 Ooiober 1788 de loabite ging eerguteren op De sohrgver spreekt Toorto de hoop ait dat de heer Booiigaard 110 jaren mag worden De A msterdamache Omnibas Maateobappy vervoerde in Augustus 1 976 145 peraoneo tegen 2 006 053 in Jnlf Aan de rechercheurs van politie te Utrechtis het gistereoocbteud rcogen Relukken eea derpersonen op te sporen die Zondanvond opden Vlentanschen W den smid K hebbenaangsvatleu en van agn zilveren horloge gooden vingerrtag en portemonnaie beroofd zoodatde anderen na ook wel spoedig bekend zullentjju De aaugehoudene is de 18 jarige t d B die re s een paar malen met de juatitiein aanraking is geweest ff U 0 c asn een uudsfboud tussohci personen dis daze bfjoaukorottea wsl bywoooden en do Watts had zulk een diepe mioacbtiog voor bet wsinigje roritsod vaa Binnenslijn dat hy zicb teriiauwarnood ds sweite gaf heai te autwoordsn Wat dankt gg wet van myne kandidatuur n n hesr ds Wstta r vroeg Btnuensiyn op ews vsn een oogenblik van stilte gsbruik makend Dssr heb ik sigeniyk aog in het gehesl nistovsr gedacht mijnheer Binasoalyo Voor wst is u ksndidoat F ffVoor de proviooiale Htateo Ik sends dat men aan bet gouveraomeut op de boogls van dis uken wA sntwoorde Bmneiialijn zoiidrr bat te willen of te weten de Watte heriDnerande aan tijaa voer spruk by diena betrekking Dets begresp bet vsrwytptrn voad dst die Bmueastya toob n niet slle verstand mistts Och Hinnenaiyn sprak mevrouw roor ds Watle nog bod knnnen arftwoorden tst toch dis dingsn wat uit uw boofd Wy hebiMO ona van avQud mst gsbesl iets andsn bezig gehouden irJnist dss xim begon ket hoofd des ezins ssosr mevrouw liat ham lijne redoneering niet vollooiso en bei i roord richtande tot de Watte vroeg te Niet waar mijnhW de Wstte wü hebbeu vrtf w beton dingen behandeld al ivit mgnbaer Bia snsiya er niet vsn weten Ik prys het in mgnbeer msvroaw dat hy Juist in daze dogen onze byeénkonsten niet al te getrouw bezoekt men zou zoo Hebt kusiien gelooven dsl hy hst met bgoogmerksn used sn ik weel zeker dat mynbsar lyna varkietiag allsso san siKsn vsrdieustea te daakeu wil hebbea F r sersejpd