Goudsche Courant, donderdag 24 september 1896

l l 7 11 7 M I SO 7 8 ff r 1 1 V ff ff 1 11 a 10 7 M i is 8 47 4 7 4 40 1 81 1 17 4 80 f 8 17 4 87 V 1 14 8 04 1 41 4 87 1 10 8 81 8 47 DIM Hi e OOUDA 11 18 11 18 1 14 8 10 8 87 4 80 f 11 88 f V 4 87 1I H v a t 1 4 11 41 V 1 11 11 81 11 11 1 44 4 1 4 11 8 80 aOTTIlDl M e 0 D D A atl 10 11 11 80 U 87 1 44 8 80 ff u n ff s 1 14 s u n ff 1 01 1 M 8 08 f 10 11 10 41 18 11 11 47 8 14 8 08 8 88 8 81 11 17 7 10 s 10 84 7 18 8 48 IMl 7 M 04 11 07 Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aanj evangen I Mel TUd vai Greeawl 4 10 7 11 7 47 8 07 aovDi d c n Baie M7 10 18 10 48 11 1 A ll 18 88 1 17 l 47 4 48 I H 1 84 7fl4 7 4 8 88 8 14 8 84 U O 11 a 40 4 87 8 01 10 01 11 11 11 4 Wl OI t 8 11 10 18 voorn B Uï ua ll iS 1 08 4 t 8 80 8 88 f 10 87 sHage 8 18 1810 7 10 41 U M ll l 18 41 1 08 1 87 t ll 8 88 8 M I M 7 44 8 111 88 I MlO M 11 41 aHaga 8 117 10 7 48 8 80 I ll 41 10 1111 8818 811 81 8 44 8 40 4 04 4 88 8 17 I 187tt8 7 11 S8 MVoort 8 87 10 17 1 41 4 89 1 18 84 Ï Kerv8 11 10 88 1 81 4 81 8 10 48 Zev k 88 10 48 8 01 8 04 8 8 8 Onuda 1 88 7 80 8 18 18 47 Undawaler7 07 8 18 10 81 4 84 Ooada 7 88 8 81 8 14 10 10 tO 44 11 10 18 Ï1 1 88 8 41 4 87 1 17 7 0 I M r AmstosdaaaV t 7 11 10 48 84 I M 4 41 1 11 7 41 J 1M U lUO lt U M ♦ Sma Wed P S 144 0 wia 0VDa DT4 ICBT 10 87 18 81 8 80 11 14 é 8 87 ll B 8 48 n 48 1 87 8 08 o o U u 1 a HSTllDaM 1 87 1 81 8 10 11 18 10 4 11 8 10 7 81 10 17 8 14 MT 10 8 1 U UI MO Mi lUI l M BtatWI OtmerMl 2e KAïna Zitting Ttn Oinidag 22 September UTer de algemeens atrekling rao bat Adraa tan Antwoord op da Troonrede ia niet ge proken Bg paragraaf 2 noeg da beer Van Kerkwgk inlicbtiagen pmtrent den toeataad in Turkije met welk land wg niet tip vrieodRchappelgken roet moeiten taan na de moorden en doodalageo daar gepleegd Eigenlijk moail de Sultan uit zyn land rerdreran worden Ook komt h op tegen de aanwezigheid ran omen gezant in Tnrkge bier te lande tgdeoe die reracbrikkelijke gebeurteniiaen Miniater Roëll proteateerde tegen de nitlatingen ran den heer Van Kerkwgk omtrent bet hoofd ran een berrienden itaat een uitlating die bg niet kon toelaten Over de toeatandan in Tnrkge ia nog niet bel roll licht rerapreid Onse gezant waa met rerlof hier eo iniirnctiea waren gegeran aan den Urogman dia goad gewerkt bibben De Hollandieba kolonie ia in niets gekrenkt eo zelfs ie indirect hvlp rerleend aan anderen Dat bg den gezant niet dadelgk terugzond is roor zgn rerantwoordelgkhaid Oe hear Van Kerkwgk was onroldaan en meende dat in tgden ran ipauniug bel hoofd der missie aanwezig moest zgn Uiniiter Roül wees er op dat ook de Franleha gaunt te Constantinopel atweiig wa Orerigens zou da Minister niet willen deelnemen aan beraadslaging ran de groota mogaodbeden ten aanzien ran Tnrkge £ indelgk sprak de heer tan Bylandt een oord ran sympathie roor de arme rerrolgde Armeniërs By de koloniale paragraaf stelde de heer Borgecias het debat orer Atjeb ait tot de Indiaefae begrootiog maar rroeg inlichtingen omtrent de juistheid ran het bericht dat Igken ran Atjahers worden gekopt Hjj proteslearda tagan dergeljjka barbaaracbbeden Da heer Bulgara rerheogde zich in de gerolgde tatiek op Atjeb waardoor het spoedigat een einde aan den atrijd wordt gemaakt Men moet echter den rgand geen wapen in de handen geren door de rerklaring dat wg ona nooit meer bniten de geconcentreerde linie anllea restigen an ons ontbonden inlchtingen te rragen waarmede de rjjand zgn roordeel kan doen Hg waarichnwt dns den Minister aich niet t storen aan den aandrang der wankelmoedigen en nlenwsgierigeo en als roededlelingan uit Indië komen die in comiU aan de Kamer te geren Orerigens ziet hn in da handelingen talb da door den beer Borgeaiue gewraakte gaan wandaad maar noodzakelijkheid De beer Oremer lichtte toe dat de comminie opiettelgk het Aljeh debat wil verdra gen tot Indische begrootiog opdat de regeering wel een orerlegd antwoord kunne geren op goad geformuleerd rragen De Minister ran Koloniën antwoordt den baar Borgeiins dat het bericht orer kapitein Jansen bepaald onwaar is dat wal aan eeaige Aljehers het hoofd ie afgeslagen maar in den itrgd en dat daarna de hoofden als middel om da identiteit te bewjgaen zgn aangebracht Het adres wordt zonder boofdelgka stamming goedgekeurd Het luidt aldns Merroaw 1 t sBoogelgk waardeerde de Tweede Kamer bat roorrecbt Uwe Majesteit te midden ran da artegenwoordigers ran het Nederlandsohe rolk te zien tot opening ran de gewone zitting der Blaten Oeneraal iivf naam der Koningin sVoor de mededeelingen omtrent de aangalegenhedin des lands en den toestand der orerzeeaohe bezittingen betuigen wg Uwer Uajertait ontan eerbiedigen dank sTerwgl wg ran hart instemmen met de hulde door Uwe Mafrsteit gebracht aan de krjjgsmachl in Nederlandaoh Indie berdenken ook wjj met weemoed de oSen door dan strgd in Atjeh geiiicht Aan de behandeling ran de reeds ingediendeen ran de door Uwe Majesteit aaogekoadigdewetsontwerpen hopen wg onze beste krachtente wgden i 8 10 8 40 8 47 1 84 8 1 10 7 1 7 H 7 M 7 41 7 11 i i lO i ia 1 16 Oouda Uoordraekt 8 18 8 17 8 08 t ll l 4 llfO 7 Kiaiiwtrkerk 0 Batindam 7 48 Oobda 7 80 8 18 Ïav H 7 48 8 47 I Ze w 7 iSI 8 Voorb 8 07 8 08 7 81 8 0 8I 10 1 Honda i 8 Oude 8 80 Woerden 816 Vtraekt 0 18 8 18 8 11 8 41 I4 10 81 Seada S Bt Bottarda Oapelle Xieuwerkerk MoordreeHt Oouda Hat rartronwao ran Uwe Hajaatail op onzen ijrer en onze toewijding op boogen prgs stallende hopen wg dat de arbeid ran Uwe Hijeateil en ran de Volkirettegenwoordiging onder Gods zegen moge etrekken tot waTzgn ran ona dierbaar Vaderland Het gerechtehof ta Amaterdam bereatigde gisteren in booger berorp bet ronnis der reebtbaok te Haarlem waarbg Hermans redactenr ran de riioode DolreU werd rrggeeproktn ran eene beichnidiging ran majesteiteicbennis De officier was ran dit ronnis in booger beroep gekomen en de adrocaat generaal bad 2 maanden gerangeniutraf geSiscbt De rechtbank te Ameterdam deed gisteren uitspraak in de zaak ren Jan Hendrik Pgnappel 2e luitenant der hozareo en l ibo Antonins Pgnappel eaodidaat in de rechten beklaagd van mishandeling en beleediging van den inspecteur van politie A J van der Schriaok Tegen den eersten beklaagde waa een gevangenisstraf van 4 maanden gecisebt tegen den tweeden beklaagde een gevangenisstraf van 3 maanden De rechtbank achtte de ten laete gelegde feiten overtoigend en wettig b wezen en veroordeelde Jan Hendrik Pgnappel tot 2 maanden hechtenis en Pibo Antonius Pgnappel tot 45 dagen hechtenis Mr D Simons verdediger van beide beklaagden bad vrgspraak gepleit voor eerstgenoemd feit voor beiden voor eersten beklaagde verder eenvoudige mishandeling en da vraag of de rechbank bevoegd was te ronniaaen daar deze beklaagde in krggedienst is roor tweeden beklaagde ontslag ran rechtsverrolging Maar men rerneemt is de commissionair in effecten te Ameterdam op wien door aenige rakgenootan de eigenaardige baura lynohwet werd toegepast gezwicht voor de wraak der meerderheid Hjj heeft zijn prgzeo namelgk bg nieuwe circulaire in overeenitemming gebracht met de usance In de rBabkersbodec leest men het volgende Aau de cotip broodbakkerg De Volharding te sOravenbag brak Donderdagmiddeg bg het loesen van bloem plotseling een werkstaking sit Oe aanleiding biertoe was bet rolgeude een der gezellen looper had de laag neid gehad 6ea zgner kameraden op de gemeenste wgze te rerraden Het bestnnr der rareeniging bad beeloten den aanbrenger in dat geral te handbaren en aan dan oonlrolau opgedragen te eischen dat ook door den betrokken persoon aan den arbeid werd deelgenomen De gezellen konden zich niet met de zienswgze ran t beetuur rereenigen men wilde niet dat da bakkerg schade zou lijden en men waa daarom bereid allen arb id ook zonder den man die zich aan t rerraad had schuldig gemaakt Ie rerrichten doch met hem te arbeiden werd beslist geweigerd De controleur wien door t bestuur was opgedragen roor de bandhariog der bestnnrabesluiten te wakes bleef bg aijn eiscb wat tengerolge had dat t met dien aibeid belaste pereonael den arbeid weigerde en rertrok De bloam werd nndoor niet tot t personeel beboorande personen gelost Volgens de personen die aan de ligareofabriek ran Willeman te Schiedam het werk hebben gestaakt ia er een andere oorsaak roor bat oatalag ran de 2 sigarenmakers dan d quaestie orer het nitweiken ran tabak De ontslagenen zonden laden ziJn van den Ned Sigaraomakeriboud en omdat rjj R K zgn zou de heer Willeman hebben geëisch dat zg voor bon lidmaatschap van dien bond bedankten en zich aanaloten bg den U K Volksbond wat zg niet hebben willen doen ao daarom zouden zg ontslagen zijn 11 11 10 10 10 17 U 4 11 11 11 80 11 81 10 88 1 88 1 11 8 18 l in 8 10 8 17 4 11 8 87 1 84 8 80 1 17 8 88 8 07 Men schrijft uit Maastricht De beide peraonen uit Qravenvoeren dia ta Gulpen zijn aaageboudeo worden niet verdacht van dan moord op dan valdwacfalar Van Loo te Ooipen maar van varzat tagan da politie ten rongen jare gepleegd N Gt t De politie Boemd beer B Wigboldaa hoofdagent rai te Breda is ntt vale sollicitantan batot iuspectear ran politie to Meppal Maèudagmiddag rertrokkeo ran bet Cealraalsfation tfl Rotterdam per extra trein ria België Frankrijk en Zwitserland naar Piemont in Itolië 20Ü stnks kalreren en jonge stieren welka ran f 70 tot f 100 gekoet hebban en zoowel in Zuid Holland als in Krieeland door de firma C F Ockborst to Rottordam zgn aaagekoeht en rereonden De redactie ran Semperrirensc ontringeen reusachtige zonaebtoem ran den heer Meeuw te Maiderberg De bloembodem beeft krap gemeten 1 60 M omtrek Een sBierreisec op grooto schaal zal worden ondernomen door een aantal Berliners De voornaamste biercentra in Beieren Wnrtemberg Oostoorijk en Saksen worden bezocht en bet heilige Mnncben is natnnrlgk het hoofddoel van den tocht De deelnemers aan dezen s Qambrinoazng t zjjn nitgenoodigd zich eorrect te houdrn en den naam van Berlijn als hoofdstad der intolligantia geen oneer aan to dosn Prinsaa Olga van Montonegro is to Weanen overledaa Dientoogerolge sal bat huwelgk rao bare nicht prinses Helena met den Itoliaanichen kroonprine eenigen tjjd worden oitgastold De koning van Itolië beeft to kennen gegeren dat de hnwelgksroltrekking een intiem karaktor zal hebben men is er dns blgkbaar niet ingeelaagd den tsaar en ander hooge gaston naar Rome to krggea Voor de Utrechtaoba rechtbank stond e rgistoren torecbt eene rronw uit Amersfoort die beklaagd was van het to t6ndeling leggen van een kind Uit het getoi enverhoor bleek dat baar door bare docMer was opgedragen het kind uit to bestodea maar zg het in plaato daarvan eenvondig op e n weg nabg Amersfoort bad neergelegd wa ir bet den volgenden dag gevonden werd Hst O M eischts togen bekl die bekende 1 jaar gevangenisstraf Katatdag kaatt to Breda aan wedren plaato gehad zooale hier to lande nog niet gezien is een scross countrywedstrijdf door de Militaire Sportvereeniging georganiseerd De ministor van Oorlog had prgzeo van f 300 f 150 f 100 en f 50 beschikbaar gesteld De afaland bedroeg 4500 metor maar bet karaktoristieke ran den wedstrijd was dat de rerumelplaaU en bet te doorloopan torrain tot den dag zelren werden geheim gebonden Dee morgens werden beide den deelnemere aangewezen doch uitdrukkelijk wa bun rerhodeo rooraf de hindernissen to nemen om er kennis mede to maken De weg liep orer heg en steg door bosch en bonwland torwijl een flatraca den strgd besloot Er kwamen 19 ran da 23 ingeachreven mitors op Da 2e lnitonant der huzaren van Manen waa winner met Flik no 2 luitonant der huzaren van Qellicom mat Baba no 3 leInitoaant der artillerie Immink met sRob Roy en no 4 idem ran Haersolte met Ezit 8 1 8 44 4 04 De gewezen 2e luit kwartierm bg het 4e reg inf M L Jochem die voortvluchtig was doch door de Belgische antoritoiten na zgne arraatatie to Antwerpen ie aitgeleverd ie door den Krggsraad in het Ie militairs arrondiaeement atsndplaaU to s Oravenbage schuldig verklaard aan 1 deeertie als officier in tyd van vrede met het oogmerk e lands dienst vnor goad to varlataa gevolgd dnor aneataliai 2 ontronw in eene militaire adminiatratie of bewind van penningen door zich als aesbtaoaar opzettolgk geldea die aan bet rgk toabahoorea wederrechtelijk toe to eigenai Hjj is to dier zake veroordeeld tot eena militoire gevanganiaatral voor den tijd van drie jaren met verrsllenverklaring van den militairen etaod De advocaat fiskaal voor Br Hs ze en landmacht ia van deze aitopraak in booger beroep gekomen bg bat Hoog Militair O rechtohof dagen geleden viel in den achoivborg to Sydney aan toeachoawer van de galerg boven op een beer die io het partorre zat Niet lang daarna stierf da haar aan de gevolgen van da bekomen kaeozingen De andar die ongedeerd was gebleven werd tot zee maanden gavangeniaitraf veroordeeld Hjj ba hoefde echtor zgn straf niat uit to zitton op grond dat bjj roor de eersto maal het misdrijf pleegde first ofbnders act Zoodra da beeehaldigde zich nogmaals aan aan dergelgk feit schuldig maakt zal de straf in toapaasing worden gebracht De man zal due zeer reretandig doen lakg bg rerdera aebouwborgbezoeken kalm bde benedensto rangen plaato neemt T Op bet to s Grarenkage gehouden congresvoor hygiëne is het woningrraagstnk ran rer schillende zjjden b handsld nit hygiënisch nbouwkundig oogpunt door de faeereo Haizinga Tellegeo Saltot en Simons Professor Drnekerwil een wettelgken dwang voor de gemeei ta bestaren tot bet maken ran boowrerordeningeo en bet stollen ran mazimom eischen later to rerecherpen De beer van Resena deedeenige mededeelingen omtrent den afvoer vanfaecalien to Amstordam waarbg hjj de voorkeur gaf aan bet Lierourstoliel dat lolgenadr Overboek de Mejjer een goede toekomstheeft Da beer de Jong directoar der gemeentowerken to Rottordam wilde de reehtenen verplichtingen der politiebestoren tegenoverde gemeeotobeaturen geregeld zien Met deaanneming der daartoe betrekkelijke conclusieusprak bet Congres de wenichelgkheid uit eenerrgkswet tot het verbeteren van woningtoestanden Op vooretol van dr Saltot werd aandoencommissie opgedragen de minimum eiscliaovoor een gezonde woning voor een volgendCongres aan de orde to etellen I Het onderwerp drinkwatorveraobaffing werd ingeleid door da beeren dr Ali Cogeo en P E Rijk Aan het debat namen deel de heeren dr Van t Hoff Halbertsma dr Roysch dr Kaptogo en Van Hasselt directour der watorleidingen e Amsterdam welke laatato aan rivierwatorleiding met gernsthe d aanbeval Rivierwator is zijns inziens geen gevaarlgk surrogaat voor drinkwater De toak van hygieniiton en ingenieora inzake watorleidingen moet niet geaehieden worden De hygiënische en tecbnieche eischen zgn bjj watorleidingen onverbrekelgk aan elkander verbonden Op voorstol van den beer Balbertoma is basloten da qoaestie der drinkwatorleidiog voor t volgend Congres aan een commissie tor voorbereiding op to dragen De oommiaaie bestaat uil de beeren Ali Cohen Royich Halbertsma Rgk en de Jong Het Congraa is gesloton I ll lUI l I7 10 4 10 11 10 18 10 17 48 47 I4 10 01 1I 07 1 10 8 IIJI 10 4 7 18 8 8 10 U 7 48 8 11 I M 1 07 10 S4 il 10 14 81 1 41 4 11 10 Dat bet gevaarlgk kan zgn onbeetold goed to zenden heeft onlange een Duitocb koopman ondervonden Hg had aan een firma in aan andere stad een briefkaart gazonden houdende aanbod van goederen met de bgvoegiag De goederen zullen worden toagazondan sla niat binnen 8 dageneen weigerend antwoord komt c De geadreasaerda antwoordde niet en de koopman sond hem inderdaad de waren mat poatqailantie De ander weigerde za to ontvangen en nu dreigde hem de afzender met een proces dat heal wat kon koatou De ontvanger stelde het dreigement in handen van het openbaar mioisurie dat alaan eaugrvolging inatelda wegsna af parsing s MflMlfr oordeelde er ook 100 Ter aa varwaea das kaklaagda tot 10 dagen gtvaagaaiaatraf Bet baatto dczan niet af hg ia beroep kwam bet hoogato gerechtshof to Leipzig keeft dat beroep tluns verworpaa Da Bassisabe bladen maken nelding van een noodlottige gerecbtoljjke dwaling Ssnige jaren geleden werd to Omsk een zekere Shonkiin veroordeeld tot den dood door den strop daar da rechtbank hem ten onrechto hield voor den balling Losef die twee zgner wschtors bad vermoord en ontonspt was Ofschoon Shonkiin bezwoer dat men zich in xjjne identiteit vergiato werd bjj opgehangen maar au is da ware Loaef gevonden in den persoon ran aan laadloopar Eiadalgk ia het bierboycott in ZOrich geëindigd Da brouwerijen hebben toegegeven en alle ostalagen werklieden weer in dienst ge Ean onaangenaam arontour ia dan beer Certis bibliolbecaris van bat congres d r Vereanigde Statoo io Zwitearlaad orerkomen Te Orindarlaod werd hg in hecbtonia genomen door twee detactiree die hem aanzagen roor zekeren Knbinowaki gesignaleerd ala handelaar in blanke slarinnaa ondanks zjjn protest werd de heer Gurtie naar latarUkaa gebracht en eerst daar bleek de rergisaiug die het gerolg was ran zjjn sprekende galgkenie met Rnbinowski Aan het station te Qenère gekomen werd de beer Cnrtie opnieuw gearraeteerd Nu werd bet hem tooh al to kraa en hg heeft de bemiddeliug ran den Amarikaanschen rertegenwoordiger to Bern ingeroepen om geen last meer to hebben ran da rergissingen der politie Het 25jarig bestaan der B B S met 5j c to Amersfoort ia feesleljk herdacht Om 12 nran rereeaigden liab d reaniston in de societoit Amicitac waar hun s middags door officieren een cootert werd aangeboden a Aronda was er een aoiréa varié door leerlingen der H B S gerolgd door bal Beden wordt de school bezocht wsarbg de directoor een herinaeringsrede houdt In den namiddag rjjtoer en s avonds feestmaal in sAmicitiac Doar dan directour der echool den heer G J Bays is eau gedsnkbfck uitgegeven tor gelegaaheid van bet 25jarig bestaan der Inrichting voor middelbaar onderwijs to Amersfoort Priasea Olga van Montenegro ean nicht van da verloofde van dan Prins van Napels is to Venetië overleden Het hnwalgk zal nn itgestold moeton worden De sFrisot sn de Zeehond c dia tor bascbermiog van de Nederlandscbe belangen naar Knnstontinopel gaan zullen op 2G dezer vertrekken Zondag 27 Sept ia vastgaetold als da dag waarop de afstandsrit d r militaire wielrgders van Winachoton naar Den Baag zal plaats hebben Een 12 tol heeft reeds zijn medewerking toegezegd Posterlien eo Telegraphie Bevorderd 1 Dat Tot commiezen der tolegraphie Ie klaaaa de commiezen 2e klasse A Kolting to Leiden W K Kuiler to Amstordam R J A Rust to Breda en W Smito to Rottordam tot commiaian dar tolegraphie 2a klasse de commiezen 3e kUtsae U C Kngpsr P B Groenameijer beiden to Amstordam Qealaagd Voor coamiea dar poetorijen en tolegraphie da aarnnmeraiv der postorijea P C W Worst to Vljjman Verplaatat 16 Bapt Da ooinmiaaan der tbatorgan 2e klasse A M Lagarway van Rottordam naar Amatardua sn W Ribbink van Amatordam naar bet spoorwegpoatkantoor no 2 alandplaato Rottordam de commiaa der poatorgen en tolegraphie 4a klwae J H Ofaont tijdeljjk to Middelbnrg nau Rotterdam poatkantoor l Oct De kmk dar poetorijen an tolegnpkia Ie klasse VI van dan Bosch van Wageningen naar a Qravenka Balistraat 1 0 i da vronwalgke klerk der poetorijen en tal paphie 3e klasse F J W van Dam van aGnvenhage Baliatraat naar Wageningen Varlof verleend wegens ziakto Aan dan commies der tolegraphie 2a klasse C Schwaanhui sar to s Oravenbage van 6 Septomber5 October 18 Eervol ontslagen 1 Sapt De commies der poetorjjen 3e klaata W J Bomans BultMlandsch Ovenlebt Zasdig il ar to Doornik ean verkiezing roor den Belgischen Senaat g h od n tor vervnlling van dan zetol opangavalleo door den dood van den heer Slienon een der meest invloedrgke leden ran de clsrioala partg die er roonl door zgn geld het meeet toe beeft bggedragea zgn party to doen zegerieren in het dietrict dat lange jaren als aan dar burebton ran de lib ralan was baschonwd De clericale candidaat van thans was de zoon van dan overledene en da hoofden zgner partg hadden zich ingebeeld dat reeds die titoi alleen voldoende was om de liberalen op de vluebt to jagen Maar deze trokken dapper ton strgde Hon candidaat was de notaris Hnet die bg de rerkiezingen van 1894 de nederlaag lee l De strgd waa hevig De eenator Bara miniator van staat voorzitter van de liberale vereeniging to Doornik stolde zich flink aan het hoofd van zgn troepen en leidde d a gansoben veldtocht met jeugdig vuur Hjj trok de verschillende kantons door preaideerde vergaderingen en hield tol van redevoeringen Niettomin waren de omstondigbeden waaronder de strgd werd aangebonden vrg ongnastig Bg de verkiezing van 1894 wonnen de clancalen bet met 1800 stommen meerderheid Er moeat dns een verplaatoing van mmr dan 900 stommen verkregen worden en dat tegenover tegenatondera die over zooveel geld beeobikken konden als zg wilden Ondanks dat hebben de liberalen den strgd met open vizier aangevangen noch de candidaat noch zgn vrienden hebben hun program in den zak gebonden De vraag zeide de be r Hnet in hel begin van da redevoering welke hij den dag roor de verkiezing beeft uitgesproken is niet deze of er een liberaal meer of een clericaal minder in den Senaat zal zijn waar bet er hier voor het dietrict Doornik veeleer op aankomt ia ean oordeel uit to braogen over de politiek van de regeering an over de nieuwe afgeraardigden die het dialrict twee jaar geleden heeft gekozen Hat thana rerkregen reeultaat herat dua de reroordeeling van de regearingspolitiek Want volgens de efBcieele cgfers gisteren togen middernacht to Brussel bekend gemaakt haeft de liberale candidaat Huet met meer dan 1000 stommen meerderheid de overwinning behaald Dit ie een merkwaardige zegepraal welke een niet minder merkwaardige démenti geeft aan hen die beweerden dat bet liberalisme in België ter ziele ia De verkiezing van Doornik bewgst dat het nog leeft en dat bet slecbU aan mannen als dan beer Bara gebrek heelt die niet aarzelen zich aan het hoofd der troepen to etollen om ze ton strgde to voeren Al bei voorbeeld van dan haar Bara inzonderheid to Brnaaal gevolgd waa dan zou de nitoUg der vorige verkiezing geheel anders geweest zgn DÓ onderhandelingen tuascben Oostoargk en Hongarge orer de nieiwa overeenkomat hebben niet tot een resultaat geleid De bepaling van bet aandeel dat ieder der beide atotou ral bijdragen voor de gemeeneehappelgke uitgaven ia het atruikelblok gebleven En er worden thans plannen gemaakt voor ean referendum over de qneetie Te Weeoan is nn de keizer van de msnoeurree in Galicië teruggekeerd ia een rergadering gebonden ran de beide niiniatories het Oostenrgksche en het Hongaarsebe Daar is ernstig orer den toestand beraadslaagd met het waarscbgnlgke resultaat dst da Parlementon der beide landen zullen worden ontbonden Naar da Nene Freie Prasae rerneemt zullen de bealuiton tot ontbinding ran Ooatonrgkscben Rjjksraad en de Hongaarsebe Kamer in de eersto helft ran October worden nitgeraardigd de nienwe verkiezingen zullen dan onmiddellgk worden nitgeechreven zoodat da nienwe vertegenwoordigingen reeds den 20en November moeton bgeenkomen Op deze wgze zal man de baida volken ia de gelegenheid atollen uitopraak to doen bgda atombue over de gaechilpnnton die het hernienwen van de overeenkomat tusscheo beide landen onmogelgk makes De nieuwe vertegenwoordigingen zullen dade Igk na hun optreden ean commiesie benoemen om de onderhoodelingen over de overeankomaton to hervatton Inmiddels zal de keizer de bestaande overeenkomst voor Mji jaar verlangen in de hoop dat de nienwe Parlementon de qnota zuUea vaatotollan op 65 pot voor Ooatonrgk en 3K pel voor Hongarge Da Czaar is naar Laith geetoomd m t ryn nieuw jacht Standaard t en verder naar Balmoral doorgereisd waar hg door Koningin Victoria net bartolijkheid ls ontvangen Da Fnnsche ministor van buitonlandscha zaken heeft gistoren den heer Giars ontvangen die nit Kopenhagen kwaas Het program voor de onlangst van dan Tsaar ia nu definitief vastgeatold Tengevolge van moailgkfaeden met den keizarlgken trein die bij de proefritton op de Fnnsche Ignen smkller van spoor dan de Hnaaiache al aana gederailleerd nj zal de Tsaar niet in zijn eigen trein tot rija doorrüdan maar zal bat kaizarlgk paar ito Veraaillee ovaratoppan In den train van praeident Fann De grooto ravna Van ChMons zal V middags to twe Bur plaato hebban Dir nuueh Kamara znll B 87 Oct geopend worden D begroolinga ammiail t l 2 October bgaangeroepan De telegraaf bracht bericht van de overwinning van da Eagelscb Egyptiacba troepen op de IWwiwhen E ptiache kanonneerbooten agn tot Dongolt opgeetoomd Da Italiaaaache majoor Naraazini die op weg is naar Menelik om over den Trede to to onderhandelen is 10 dezer to Harnr aangekomen waar hg door lias Makonnen met groot eerbetoon werd ontrangen Den 20n raiel Neraszini verder naar Abbi Sabeba daar de samenalelling der karavaan hem lang ophoudt De verkiezingscampagne in de Verwaigde Staton is thsns zoo v r gevorderd dat de managers van de oaodidatoo met eenige kaas op succes meenen den nitolag to kunnen berekenen Nataurlgk meanea alle partgea dat hun candidaat er wel komen zal maar bg een onpartgdig onderzoek zegt de Pall Mali Oazetto bigkt dat de beeli siog bernst bg de Midden en Westolgke stoton De cgfers dia Jonee de manager van Bryan geelt sga mooier dan dis van Hanna den manager van Me KinUy doch de laatote heeft betor gronden voor zgn berekeningen Daarom acht de Pall Mali Gazatto de verkiezing van Mc Kialey daa ook vrjjwal gewaarborgd bet blad maant dat da republi keineche candidaat zeker kan rekenen op 150 etommen en wel Maine U New Hrmpihire 4 Massaohuietta 15 Vermout 4 Rhada Island 4 Connecticut 8 New York 36 PenosyltaniS 32 New Y reey 10 Uryland 8 Ohio 23 Verder ago de republikeinen bjina zeker van de overwinning in Virginia met 6 Wieconain met 12 en Minnesota met 9 stommen zoodat daardoor het aantal stommen roor Mc Kiuley reeds op 177 komt TwijfeUchtig zijn Indiania met 15 Jowa aaet 13 Michigan met 14 Illinois m t 24 en Kentucky met 13 et dus 79 stommen Toch ia da kans rrg groot dat Me Kinlsy met een meerderheid van vgf stommen nit de bus komt De Pall Mali Gatatto wyat er op dat dit to verwachton waa Gen geaeldrift ala ontstond na de benoeming van Bryan tol candidaat kan geen vier maanden duren De Silver craze verliest lederen dag aan kracht en men vracht thans zelfa dat Bryan niet eens de meerderheid zal krügen iu Nebraska zgn eigen land dat vsronderatold werd het centrum der Tilrorhewegiiig to zijn 352 Staats loteriJ 8e KIsne Trekkiet ren Wosnsdsg aSSeptember 18 No 84 0 000 Ka 10 1 8081 188 1 tSIII en 0811 i ler 1000 No 8883 en 11048 ieder 400 No 11 8 4S1 4118 1807 ea 1080S i ler 800 No 748 1101 8840 6S 7 1181 en 18187 i ier 100 Prijzen vso 70 3059 8330 8881 1187 1487 1 1 8 1B89 7 181 9108 8870 870 11868 14468 iei9 18888 881 814 6380 8887 11798 14484 18983 19130 880 8648 6438 9180 US6t 14668 16380 18689 401 3873 6478 9868 11866 14667 16776 18684 616 4070 6664 9893 11877 14818 1684 18687 731 4201 6646 368 U946 14164 16908 18730 981 4388 6648 366 11093 14878 17096 18818 991 4383 6789 8 1 19308 1I0 1 17187 18884 1170 4640 6917 9 68 11666 16183 17161 18918 1918 4684 6909 1666 18660 16164 17861 19011 1147 4908 7088 78t 11708 18814 17876 18060 1368 4941 7803 9831 137136 16849 17311 19186 140 4946 7806 9948 II873 16868 17331 19800 1408 4968 7988 9967 19991 18861 17S 9 19360 1868 6084 7884 10008 18087 16886 17484 19378 1786 6089 780010876 ISlll 16897 17609 19891 1886 8178 7483 10489 13106 16306 17691 19760 1888 8880 7448 10449 18878 16819 1760t 19774 1189 6868 746010734 18613 16384 17633 1979 8196 6888 7499 1076 13861 16401 17643 19808 8898 8111 7699 11016 186S8 16430 17708 11967 8447 6677 7646 11088 18787 1141 17788 80088 474 1781 668 UlO 18798 16678 17801 0064 67 8716 Tf98U161 18916 16660 17818 80166 8606 6384 789111191 18970 11761 17917 80388 8786 6838 7977 11118 14067 16801 18 34 10467 1881 6841 7989 11886 14186 18810 18088 80669 8867 B9 8 8180 U864 14148 16867 18881 80818 3080 6064 817111498 14171 16985 18801 80908 8066 6806 8187 11663 14333 16061 18390 80914 R E C L A M E Sehoenmken Zleedermaken n het kort allen die ean uUtend Uiven eiden staan erg bloot aan Verstopping enala men nieto daartegen doet zjjn de gevolgenzeer onaangenaam Jiant daardoor ogtataan h emorrhoideu af9Ö ien bloedsaandrang duizelingen hartkloppingen hoofdpijn schemeringen gebrek aan eetlust enz Daarommoenton alle personen die een hoofdzakelgkzittond leven leiden er op toezien dat zg dagelgks mime darmontlastins hadden en omdie to bevorderen zoo noodig de ZwitaarschePillen van Apotheker RICHARD BRANDTinnemen door aoo vele bekeaide Profeaaorenin de geneeeknnda beproefd en a nbavolen en wel r dagelgk gebruik alecUa 3 canton kost W i kost Niet anders to varkrggen dan in dooriaa 70 Cento in de Apotfaeken HoofddapttF VAN BANTKN KOLET BetUrdam Nieuwe Zending DEENSCHE GLACÉ DAMES en HEEREN A Tan OS Ai Kleiweg E 7S 7Sa OOUDA Beurs van Amsterdam slolkn IJ SKWRMBRU Torkïfc O s loo 100 oy tl is NtpaaUK dart Ned W a l 91 i dito dito dito 3 IOO dito dito dito 8 u HoNOAa Obl lovai 1881 88 4 ITUIS InMbrijring 1863 81 8 81 UaeTSNS Obl in papie 1868 l4 l dito in silrer 1888 6 Sir PoaruoiL Oblig met coupon 3 104 V 78 l l nol V ♦ lOO 961 48 880 OW 68 101 199 100 186 101 88 108 91 808 ♦ 108 168 Vi 8 78 lOlV 101 101 ly 110 wil 40 1001 1 i v dito ticket 8 881 aisuau Ubl Binniinl 1891 4 18 ditoOeooni 1880 4 8 ditobüKolh l889 4 8l dito bij Hope 1889 90 4 98 dito ia froud leea 1883 6 dito dito dito 1884 8 SFiNja Psrpet Mkuld 1881 I TuuBiJ topr üonr leen 1890 4 Oee teeaing Mrie D Qee leeoiaK Mrie C Ziiio An aar v obl 1898 8 Kail0O Obi Buit 8ch 1890 8 VsHasuau Obl 4 onbep 1881 JtnnsauiLll Obligalisn 1881 3 Etotraauu Stad leen 1894 3 Mbd N Ut IIuiililiv tand Arenil b Tab llil Oerttflealen DeuMutwhsppi dito Amh KjrpothiMtkb paadbr 4 CuU Mij i r Voratonl aaud Or llynolli Hikb paadbr 8 NedtirluidKhe bank ssnd Keil KandolmuLrh dito N W k Pao H p b pandbr 8 Re HjrpotbMkb pandbr S i Ulr Uyöotheekb dito 8Vi Oo TSXa Oost HoDK baukuod Kuil llypotheekbank usnitb 4 i AliaallA Kquit hypotb psaüb 6 llaiw L 1 Pr Liea oert I Nin Holl U 8poorw Mij sand M j lot Kipl 8t Spw aand Ned Ind Bpoorwegm uad Ned Xuid Afrik Spm saad I dito dito dito 1891 dito 8 ltins 8poor l 1887 89 A ltobl 8 2uiil IUl Spony A U obl 8 PoLSK WsrMhsu Weeaea saod 4 ausi Or Ruas gpw Mij obl 4 BslilMbe dito send lOl s Psstows dito aand 8 Iwaaa Dombr dito aand 8 Knrik Ch Aso 8p kap oU 4 dito dito nbllg 4 10 78 101 AaaaiiA I I Pse 8p II j obl 8 Obie k Nortb W pr v uad dito dito Win St Vator oU 7 Denver li Rio ir Spm Mrt v s Ulinoi Caotral obl in goud 4 Uuiav k N kvms ert v saad j Hszieo N 8p Uij lebyp o I Hls Kanu r 4 pet prsf asad N York OoUrio k Wmt aand dito Fenn Übio obllg 8 Oregon Calif la byp in goud 8 8t Paul Mina k Haait obl 7 l n Pao Iloordlija obllg 6 dito dito Line Col 1 kyp O 8 i k LBk Ca South Cert v aand 48 II i 800 117 l Vis WJ 104 118 18 I 170 84 107 V C Ball Il Nar Ie h d e O Aairterd Omnlbua Hij saad j RotUrd Trsmweg Msata saad KlD 8tad Amsterdam aand 8 Btsd Rotterdam sand 8 Btuis Stad Autw rp nl887 l i Buul HriiMel 1188 8 Ho a Tkals Regullr JeullKh 4 OoSTiaia Btaatsleening 1880 8 K JCOoat B Cr 1880 8 Shmjs 8Ud Uuirid 8 1868 KsD Var Uei Hy Spubl oerL ADVERTEWTIEN Voor de vale bewijzen van deelneming ondervonden bg hel overlijden van mgnen gelielden Broeder d i WelBd birOel Heer Dr U KEVSCER betuig ik miJnaB hartolükan dank C iie fii BiiL l 0 eI liM r vu k t MMStrui Si yA BAiaj BOOB rwSjÜaliuw bl i P H J V WANKüM J MELKEBT Ooathavaa Itot bM ouMhaddvkM n ga aukkslykal poMmldM voor ll atow m vooral damw m KlndWMbomwwfc l d AparMtrar vanO 11 Miller A a lertla laalfctlr l4 MMVM op naam i fabft kMMrk h llMn Miami NU i t a lMU iM Ma MSr SM ul 0 Ht Ir w avMMM AnNNw Mevr de Wed i BADBaBIXRi Kinn GToiKia 23 Bept 1896