Goudsche Courant, donderdag 24 september 1896

Séste Jaargang Vrijdag 25 September 1S96 No T078 ttOMHE mmm Nieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 6 regels 4 60 Genten iedere regel meer 10 Oenten Wroote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gpeachiedt d a g e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is li25 franco per post 1 70 Alionderlyke Nommers VUF CENTEH Beproetd en aanlMvolen door de hoeren Prof Dr Merlnlére Parlja Prengruber Dujardin Bau metZ Parijl t BouchOt Parijs Oeh Ratb Dr Schering Kmi les Raib Dr Ovurkoweoh ky Weenen Oppentafsrli Dr Jeohl Weenen OpperstafarU Ur Sohiesl Kssi ühef arU Dr DarSOB Parijs tier Aken Distrielsarls Dr Qroismann óhlingen nitz DiatrioturtiDr Busbaoh iM Krankartl Dr St in reber Charenton 1 Conaal Dr v Aiobenbaob Corfu Dr med Corrazza Vemtit AogeviUe Pargi I Lavabre Parys Wille Taufkirohsn CablliOt Arcachon Fortjfet Louzae Ouilloaeau Bor doaux LabatUt Bordtaul BOUgaval La Per rièra L Blrsohftlel Weenen K Iiieber Innsbruck Hammer Pianen Wemer Weeoso Aust Brocton Hatusohlectuier Brixa Agentnur bg de Fima Wed BOSMiliVteGoada Voor LOOP of PAKHUI8WERK buat leh aan een getchikt PERSOOl bek Dd met het maken Tu PAKKISTEN em kin VROUWBSTKEO B 194 BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP Xe en en onder Fabrieksprijzen Deze I ilverkoop duurt M s korten lijd zie ie Frtfmen lm de iSTMLMOB FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemlsclie WuselierlJ II OPPEKIIEIMER 1 KruUkade Rotterdam lebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep4t Toor OOUOA de Heer A VAN OS Specialiteit roor het itoomen en renrea Tan alle Ueerenen Dameagarderoben almok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n ras plnche manteli Teeres bont enz Gordgnen tafelkleeden ene worden naar de nienwete en laatate m hode gererfd Alle goedenn hetz gestoomd ot gererld worden onichadeljik roor de gezond heid en rolgene itoal bewerkt Wegene nitbreiding der fabriekea zgn de proaen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week Een ware Schat roor de oogelakki e ilachtoffere der Zelffaerlekking Onanie en geheime oitepattiugen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFDE WARIi G IloUftnclsche uitgare met 27 afb Prhs 2 aul u Ieder die aan de TerRchrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlykfl duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerIftgi Magazin te Leipïig Neumarkt 84 franco t en inEending ran het bedrag ook in postsegeU en ia eiken boekhandel in Holland Wm ShtniBaUek UnJeaAo kortom I eii AafcerPihiExiiriter IgfX lewtMMiMaiiuuileweulMtHui Wal Met te ilaali la iecbi kiiiwidi a ta Pt DO leat T6 at 1 36 di lM k ITaor Ie 4a mMita AF Outwi l Te Oonda g A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en aN SON apothker Markt Het Wlsset en FJecienkaoloor BASENSS C 187 WAKMOESSTBAAT bg den DAM l l tel phoon C77 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz 8li i4 BELEENINOBN Uitvoering ran SpecaAüe orders tot e meest voordeeHgale eoAdUUn t Uitgare ran het Maandblad FORTüNAa f por jaar franco per poet proelnommer kosteloos Qonda Druk ran A Hukkiiin 2oo i Koninklijke MaebliialePabrlek BE If SLOEU H K vanScbail Co gevestigd te Qravenhage IC ep piertlraat aU en juta nabg de Regenteeaelaan Hofleveranciers Z U den Honing van België INDIEN GIJ HOEST g el ruikt de J SSir Allerwege bekroonde Wrrrldbrrornde Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 CU TO Cts en 1 Terkrggba hg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H VA MJLD Veerstal B 126 te Oouda A BOUMAN Moordnehl J C BATELAND Boihop B y WIJK Oud4aaicT Wie zekuf de Echte Elkel CacaO te ontvangen teaamenrateld en na vele proBfoemingen In den handel gekomen onder den naam dea uitvindera Dr MiohaeliB Terraardigd op de beste machines in het wereldbóroemde étabblisaoment van Oebra StoUwarck to Keulen liche J r1I2iel 2aeIir Bikel acao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eone aangename gezonde drank voor dagelijksch gebriük een i 2 theelapeU van t pmder voor een kop Chocola Als gcneeskracbtige drank by geval van diarrheo slechtB met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voonuuut H HApotbekers eni Flik PwaftaiJ f 1 80 c 0 90 e 0 35 Generiflrertegenwoordiger toot Kader htnd Jullut Mattenkltdl Amsterdam Kalvetstraat 103 i 7RUE FA RDENU LRSÏ Zate rdag 17 October voor bovengenoemde TBERKINO zyu verkrijgbaar bg O i BRIHKIAM A ZM Prijs per lol f 1 M Irten wr flO na f raEL O Bg plaatsing der loten It en 2s Prgs COMPLEETE BE8PANNIN benevens minstens 20 PAARDEN AHEBSrOOBT AHEBSFOOBTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek atoom AutomatUehe Walneii Meel abriek Prima Wittebrood is een pnik Moit iltekrawl u a Imu ingridicnlto KO abrtOflcril il liienloor orerheerlijk ran imajik eo teer goedkoop verlU gbaar In panvorm met twee keepen in elk einde van den rag in stoks van 5 ot 7 ot 10 et F n Faaschkrentenbrood wonlt van de jmte zaidfnehten bate UfelDStuarboler eieren tutrere volle beeto nelk 6de gemaakt U bienloor eeo buitengewoon beertijk gebak hetwelk nirt droog wordt en voor deze voortretfeltjke kwaliteit zee goedkoop verkrijgbaar is in buvorm In stuki van 30 ot HO et 40 et 60 et 80 ot en ali FUne Krenteubroodiea van 2 ot Zoet Roggebrood wordt van de imakelijkale soorten rogge en fijnata zwarte tafebjroop vervaardigd 1 hierdoor bijzonder beerlijk van smaak en verkr gbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de puikate aoorten tarwe gemataD maar is eea minder fijne en blanke sorteeriog dan Prima Tarwebloeia wordt speciaal aanbevoleo als uitstekend geschikt roor behangerimeej om met water gekookt plakslijfsel VBO te maken en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjee van 6 ot Onze dipötbouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der pilzen worden door onB eerst geadverteerd Onze artikelen a o altslnitend verkrijgbaar b i onze dépdtbouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabrieksUtela on W H MEUBËINQ Te OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraasd tegen vrlJ woninghnur matig vast loon plus flinke provisie en franoo vrachten dn voile ea ledige kiaten flH BBMHI HiiB VHIlHi H HI I B ëtoria jvn i fiif S ictai iaJBronleCber hnffeini y£n Tafelqranh Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakkeii Tkaoa ia de l e oplage verschenen van het boek De 8e l ittwzlekten en Beroerte Middelen ter voorko l lng en genezing Uet doei van illt werkje 11 kennis te veripreiden omtrent ilen aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen ondernebt te gtven en genazing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhysiologiache ootdekking boe op de eenvoudigst denkbare wjjze op ona Hh j unwgeslel kan gewerkt worden en wel met een suooei dat too wel een groot aantal uitstekende artsen als ds geneeskundige pen aanleiding tot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelilken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgneld mdt welke zich kenmerkt doot habitueele ndotdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liobamelUke onrust en onaangenaaif gevoel verder aan ilwen die door Beroerte getroSen liJn m aan de gevolgen dhar van tgden zoomede san ferlammingMl Sprftak l verliee of moelelUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve portieele zwakte toestanden zwakte van geheoïen Slapeloosheid enz en die reed geneeskunaige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen dfe vreezen door beroerte overvallen te worden an daartoe reden hebbon wegene versobijnielen van voortdurend angttgeVOOl beneveiloheid van hoofd hoofdpijn met aanyaUen van duiaeligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsulien kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathworien van zenuwlijdorsbehooren zocmede aan bleek ZUOntige en daardoor tot zwakte vervaUende jonge raeiüe ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriofiten en die da reactie der gesatelgke bezigheid voorkomoD willen dringend aangeraden B neb in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dl franoo sn kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN b Oc Heiligeweg 4 Botterdam P e vih santen KpLP KorU Hoofdaleer l DtreOhtitOBBY ir POBTON Ondegnnht b d Oaardbrug ï Kathretner s ILneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel tm BINNENLAND GOUDA 24 September 1896 In take de hangende gaa qaaestie te Amers oort is door don raad eene commiiaia benoemd welke te bealissea tal hebben of de concessie verlengd oi de gasfabriek in eigen beheer lal ord genomen D eommiuie benoemde tot haren techniscken advis ar den heer J J Prins directeur der stedeIgke gasfabriek te Qonda Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Leerbroek en Middelkoop ds F F J van de PUeiebe te Ooaderak Bg KoD besluit is met iogang van 1 Nov in gn rang overgeplaatst bg bet regiment gtenadien en jagers de eerste laiteoaot J P A van Weeren van bet 4de regiment infanterie De loterg vereeaigi Hoop op de Toekometc te Zeveoboizea bestaande oit 36leden heelt bat genoegen op 1 10 lot in de Utaatalolerg de 100000 te trekken Daar de leden bijna allen jongelieden tgn begrgpt men dat bet een aardig tortointje is legen den aanstaanden winter Ook tgn er bnis vaders bg die het niet ten onpas komt Men meldt eit AarlandervMn De werkstaking ender de sigarenmakers der £ rna A van Vliet ie als geëindigd te beachonweo De stakers ontvangen van denBond geen onderstenning meer en loeken elders erk Twee bestnnrsleden van de alhier gevestigde afdeeling van den Bond agn gisteren mat hnn geiianen naar Amsterdam vertrokken Qedep SUtek van Gelderland Bebbeo bet bealoit van den raad van Duiven waarbg de beer C J van Rgn als hoofd der openbare lager school te Leo werd ontslagen ver ietigd Qet beetoor der vereeniging tot bestrgdicg vaa kneeiergen in den boter en kaashandel drelt ona mede dat door haar aan Z Eze den Minister van Waterstaat Handel en Mgverheid als ook aan Z Eic den Minieter van Justitie adr eea van adhaeaie sgn geiond naar aanleiding vaa de adressen geaonden door het Medarlandaeb LandbonwComité eenige wöil giagea beheliend aangaande de thans in jlbrnik ignde boterwet FEVILLETOX DE HYPOTHEEK WASBlIiSTBIN SS iuiit pr dM Mida BinocDil n die da hatelijkheid uiet begreep lAéi ge ik ug niet det ik Terdiaeite heb atut ik ben het nUTt u eeu een belrekkiag noet men door eigen Terdienrten TorwerrfB Dia BinneDilJjn ia wurlyk soo doi niet dacht de Watte weder b cich EelreD Zou de man ticb naar leo oddoozcI honden F Ook dat tweede ant woord tooh waa een goed ingekleed verwijt maar hy Eou hem den bal wel terug kaataen Eigen verdienate I Oob die hebben wy geen Tan allm Herreuw en de danatjea knikten Uur dat komt bg eerfè verkieting niet te pai Daar betrt u niaacbieo eenigaxioi gelqk ia w tien dan ook dat de ainat geaohikten bet m gekosn wordep Het hangt er naar ran af of aiea veto Triebden heeft en deae de aaak goed aanpakken Ik weet niet mljabeer de Watte of men an dat at dpuDt da laak moet beaohonwan Ik wiL ook Biet beweren dat men het moeit dcm maar moi flwt het Oovda rrtonden hèlpei Daar in naburige landen de Regeeringen dewettelgke bepalingen tegen bet bedrog in denboterhandel steeds meer hunne aandacht waardigkearen en daartegen strengere maat egelennemen vordert bet belang van onten Nederlaodicben boterhandel dat er ook door onaeitegreritig meer de aandacht aan geschonkenaal worden en strengere straffen sollen worden Ontvreemd door middel van bntak ten nadeele van Willem Yergonw Jaoob van Kaupenstraat 9 te Amsterdam 1 vierkant gi geldkistja bevattende een brniu ledereu portefeuille waarin geboortebewijzen ten name Wm Vergouw en diens gezin een braadpolis en quitautiëu ten name Wu Ver r iiw en eenige waardeloote papieren bankbiljet van f 25 letter L S no 8546 1 id L K 686 la id G S 6530 1 id L D 8989 1 id a L B 4184 1 id K W a 0699 1 id a E N 3281 1 id M E 2031 I muntbiljet f 10 G IJ 162 1 a id D T a 9242 1 id D C 08006 id Z 07073 mnatbiljetten waarvan lettere en nummersonbekend sgn 23 gouden tieugulden stukken benevene I 2S8 aan rgkadaalders en guldens 1 spaarbankboekje van de stad Amsterdam ten name Willem Vergonw waarop een bedrag van f 315 is geetort Hiervan wordt verdacht een persoon naar gis 30 il 35 jaren oud klein haar en kneveltja blond gekleed met iwart colhfrk oostoum en zwarten fantawnoed welke persoon bg wederzien zal knSeo w rden herkend De commiasaris van politie in de 5e sectie te Amsterdam verxoekt opsporing aanhouding en bericht Ontvreemd in den avond van 30 September jL ten hniie van Marianne de Hoop weduwe vkn L Dribbelaar Huddestraat 4 Amsterdam 1 paar diamant3n oorknoppeo in étui granw zakje met geld inb 3 bankbiljettenvan f 100 4 van f 25 en 2 van f 40 gouden Aieotjes en f 100 aso ailvergeld 1 gooden flacon in itni 1 gooden potlood 1 beeren verrekijker fantaisie r gouden heeren manchetknoopen damee pence net met handvat 1 goideu diamanten broehe ovaal met 42 diamaotjea briljant veel mser dfcn goede hoedanigheden Daarom mynheer Bionenslyn houd m m jne openhartigheid ten goede daarom piija ik het in u maar ik vind hrt in de gegeven omatandighedcn niel roorkifthttg om aoo velen van u t varAaamden Oeloof me i $ vet wie wy deun avond waren luUen niet ipoedig voor een man Stammen of apreken die hen veronachteaamt Uw wegbleven is met eeu goed doel geaohied maar de gevelgen londen wet eens in trgd kannen s jn met awa verwtehtiageii De Watte tweeg lbn utte een teer bedeakelykgelicht Binnanalyn was bljjkbaar uer weinig in lya schik met dia voontelling waarvan hij do juistheid niet kon ontkennen fu zoo hem nog eenige hoop mocht orerblyven de Watte faaaitte zich met die weg U nemen door op te marken dat bo Binnenalijn nu nog moobt terugkeeran dit weinigmeerj baton kon juist dsn zoa men Eyne terngkeerUD eerzuchtige bedoelingen toesohryven hTevrouw f wu van oordeel dat haar echtgenoot nu reeda de Kevolgen ondervond van zyne laakbare onveraebttligheid Zy zocht niet naar awzian of grootheid maar het bleek nu dat zij die er naar atreafden tich zalven in hel licht stonilen Zoo werd het gesprek nog eeu poos lang voorto set en Binnebalijn kreeg de overtuiging dat hij zich zalven deerlgk bod bedr en en door den omgang met de goaatverwaDten lynar vrouw te staken of hx ala deze het noemde door zgoe hoogere vooruitiichteL te benodaelen ook aan zgne weraldache rooruiuiohteo veel echade Ead gedaan Miaaehieo echter was ar nog herstal mogelyk fhij zou er de Watte dea anderen daaga over gaan sprekon Dte dt Watto wtt mi n die da akm iMfMp I 1 paar diamanten knopjea I 1 gouden dames remontoir horloge op de aoh I tereijde gegraveerd de letters L D met I vsatketting voortien van twee kwastjes sn I eenige pareltjes I 1 breeds goudeo armband in étui de armband I gouden randen I 1 gouden armband waarop twee pareltjes I 2 vleageltjea geborgen in étui waarbg lag een diamanten steen I 4 gouden dames ringen dele met een diamant I de 2e dito en twee kleinere diamanijes de I 3s nat een langwerpig plaatje en de 4e een I platte breede met parels I 1 gooden damea koordhaltketting met dito I oraleo medaljon Diverse kleine gouden kindervoorwerpen als I eeaige braceletjes van blauwe koralen met gouden slootjes eenige kettinkjaa en ringetjes I 1 kleine witte beacbuitbua niet gleuf waarin I naar gia f 50 aan klein geld I 1 plat silvoran horloge met dito schakalksltiagi I 1 litVeren Incilersdooaje I 12 zilveren lepala en vorken in papier gepakt 1 brom doosje ongevoerd mei 12 lilvereo I tbeelepeltjea I De commissaris van politie in de 2e sectie bureai J D Megerplein te Amsterdam ver loekt opsporing en bericht I Overneming iu de dagbladen is gswenichl Voor de arr rechtkank U sOravanhago werd gisteren gepleit in de volgende taak i Eischer wonende te Gorioob em had zjjogetamenlgk personeel verzekerd tegen ongelukken bjj de Eerste Nederl VeAekenngmsal scbappü op het leven ent Na uittreding uiteiacbera dienst overkwam nu iemand van datpersoneel een ongeluk dat den dood ten gevolgehad Op grond hiervan vroeg eischer uiikeeriog I van bet besproken bedrag ad f 1000 I De gedaagde maatachappg pleitte hiertegen dat de aanspraak van eischer ongegrond was I omdat de persoon tengevolge van wiens dood 1 het bedrag lou verschuldigd ij n tgdens het I ongeval zich niet meer in dienst bevond bg I eischer maar in dienM was ala metselaar bij I een anderen persoon te s Gravenbage die op 1 sgn beurt zga werklieden bjj dezelfde maat 1 acbappg had venekerd tegen ongelukken 1 Eiscber meende echter gerechtigd te tgo iu I zgne vordering aangezien toch de premie steedi I betaald was en de polis melding maakte van 1 ongelukken overkomen zoowel in als builen 1 dienst waartegen de Maatschappg aanvoerde dat gebreke van voortgezette dienatbelrek Iking de grond tot nitkeering verviel al ver I klaarde ds Maatscfaappü licb bereid tot terog I betaling der te veel gestorte premiea zMcer nog wel zoo goed als Otto Deze wai maar een goed werktuig de andere was meer dia had veraUnd van de dingen vn Voor tiet ent zoo laag TInk by de Imdemana inwoonde kw m hij dee aroods niet béneden Er was een brief voor hem gekomen juist toen mtin op het punt waa aan tafel te gaan Ofer dan brief had hij nadat hjj het adres gelezen had teer wtinix gesproken en terstond jia afloop van het mlddagma had hij cijue kamer gezocht an zich niet meer vertoond Mevrouw Ludeman bad hem zelve z jn kopje 4tee gebracht om te fragen of hem irta schortte aar Vink had varklaard dat hum niets deerde aat hy den brief mo at beantwoorden en dat men hem maar alleen moest laten Tegen negen u o echter had hg gearbeid om U vragen of Otto t buis was Om half üan weder en om tien ure zou hij het missohien nog eens gedaan hebben ala Otto niet uU zich zelvan naar de kamer van den ouden heer waa gegaan om te vragen wat by van lAm ariangde Vink roiaaohien weet dé lezer het nog ulet waa een lielyk oud aaan lïen ond ao it nooit een ndonis maar de levendige oogen van aan grijsaard geven soms aan zgae vervallen gelsststrekken eene uitdrukking dte hum schooner maakt dan menig jong mensch Vink echter droeg een grooten schildpadden bril en zyoe oof en misten dus alte ui drakkin Tanden bad hy weinig tijua wmgetf wa en ingavallan en zgn voorhoofd mat diepe rimp la dooranedaa Voerta droeg bij een zwart nruikje at hy HMita di smt voren aohobf looott h t i De betrokken werkman was bat slaehtolfet geweest van de ramp die voor eeainn Igd in de ttgklof van loentstraat u aUravenkage plaats greep het inetorten vao een mnnr van een in aanbouw tgnd buis Ur zake van welk ongeval boieogenoemde Maatacbpy leedt een vertekerde som tegen ongalokken aitbelaald bad aan de reohlhebbendsu van dsn overledene Voor den eisohei trad op mr Van Andsl uit Qorinobem voor de gedsagde mr A F K Harlogb Uitspraak 21 October Mm meldt one uit Alkmaar Aan de secretarie deier gemeente meldde licb gisteren aan iemand die in 1892 voor da nationale militie wu ifgeechrevee en na tyne insehrgving doch voor de definitieve alniling van het inachryvingarogialer met agna moeder naar Noord Amerika vertrSa Op grond van art 21 van het kon besluit van 7 Dee 1861 S 127 had tjjn naam omdat hü ophield iagetetene te gn op hst inschryvin reglater moeten worden dpoifebaald wat evenwel verruimd is wellicbt tengevolge van de onbekendbeid met bet vertrek Ildt gevolg biervan waa dat de vertrokkene voor den dienit werd aangswaaen en daar h $ een dienstplichtig nommar had getrokken werd hg ter inlüving opgeroepen waaraan natuurlgk niet werd voldaan zoodat hg werd beschouwd ala eea ontbrekende aan d lichting an au andar du ia tgM phals ia dieoet trad Tbana evenwel meldt bg tieb alt lungge keerd uil Amerika vrgwillig aan om aga dienattijd too noodig nog Ie volbrengen Art 172 der militiewet ia op hem ida toepaMing weshalve hg zoo apoedig mogalgk voor GeAap Staten deter provioeie tal worden gebraohl dia de taak tullen ondertoekeo Wellicht tal htj vegena veruim van doorhaling op het inscbrgvingaregister worden vrggeeteld van den dienst Gebeurt dit niet dan tal hg voor den tgd van teven jaren moeten worden ingelgfd waarvan hy de eerste 5 jaren onder de wapenen tal worden gehouden Men schrijft aan de sN B Ct i Dinjidaimiddag legen 3 uur ontdekte men in De Lemmer in snidalgke richting een luchtballon die 0 laag over de lee tweefds dat het scha tje nu ea dau godeelielijk onder water was Deidelgk kon men waarnemen dat er looveel mogelgk ballast werd uitgeworpen Even ten noorden van De Lemmer werd het strand bereikt Hst schuitje sloeg tegen den tcedgk waarna de ballon weder een weinig rees en over den dgk kwam Binnendgks daalde bji wsdar en ichuarde h t sehoitje hoofd van den ouden bear in geau opzicht Khoon kon heeten Krnttig was hij zelden met gewiobllge zaken liet hy zich nooit i bij ba4 neer gevoel en besef voor kleinigheden en toen Otto biJ ham boven kwam meende hy dsn ook oen van dis klaiogeeatiga grieven van den ouden man te sulten boo ren dia gemakkelijk mat aan weinig goeden lalm en een vrooiyk gaslcbt uit den we zou kunnan ruimen Hy romt echter den ouden heer gebael veranderd Vink had zijn bril afgeaetf en zijn pruik ver nau achter geaehoven lijn hoOg voorhoofd en zijn ernatige strakke blik muktan hem tot een ander man zoo als daar aan K jne tafet zat mat het hoofd in de magere hand rustende erwyi h in da andere en blad papier hield dat hif niet meer behoefde te lezen om den inbond geheelden nauwkeurig te kannen Rr ia toch geen iwarigheid myobeer Vink V vroeg Otto toen hjj bet aombere gelaat van den grijaoard ug ia Otto er is zwarigheid grooUr dan ik b hail kanen vooratoltan en ik heb behoefte om er met iemand over te apreken Ja vader is een baal mensch maar die begrijpt de dingen zoo niét en vrienden heb ik hier niet in de alad Behalve ona tooh aUyd Nu ja behalve u en daarom heb ik je aane bier laten komen Je bent oud genoeg om mQ te begrijpan al ben ja mtawibieo nog te jong om mi raad te geven irtrit uno i