Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1896

II 8 67 4 60 6 19 6 51 7 11 7 68 8 89 8 48 I Bl 9 67 1 1 4 67 V t 7 69 ff ff 10 4 II 5 4 II 8 8 ff ff 10 11 ff H 6 11 ff 8 18 ff ff h 10 18 ff 4 16 BA 1 44 6 80 6 89 8 10 7 8 8 88 8 47 9 8 9 10 10 87 11 80 8 60 8 44 4 7 4 40 6 81 8 17 7 M 8 6 9 48 10 4 1 64 r 4 50 ff 9 87 ff 9 47 M 8 01 tl 4 67 ff 9 84 ff g 1 64 w 8 08 § ff 6 04 ff 8 41 ff § 10 01 K 8 14 S 09 4 04 4 87 6 10 6 51 9 47 7 45 8 86 10 07 10 84 Directe SpoorwegverblndlngeD met GOUDA Zomerdlenst 1896 AaogevaogeD 1 Mei TlJd va Greeswicb GOCDA ROtimBAM 10 16 10 60 11 1 U 18 U 96 l l 8 60 1S S8 I 19 1 18 66 1 44 4 8 OITIKBi M e O ü D i 10 7 47 11 60 1M7 7 46 8 07 8 l8 h 9 60 10 11 OODDl DEN BAAO 18 08 11 47 DEN HAAG OOUBA Hsgs 6 617 80 7 48 8 60 9 19 9 49 loTll 11 8618 89 1 85 8 44 8 40 4 04 4 8 8 6 17 9 187 18 7 68 8 88 tM Toorb 5 57 t i 10 17 1 41 4 89 9 18 9 84 Z Zeir 9 11 a 10 88 1 66 4 63 9 80 8 48 Zer M 9 88 ff ff ff ff ff 10 48 8 08 5 04 9 89 9 69 Onadi 9 837 60 8 18 9 18 9 47 10 1910 64 18 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 47 6 507 488 8810 1010 18 Stopt te BleUwük Kiuiiwei en Nootdorp Leidsohmdim ea Hekendorp UTïïCHTG OÜD Ulreokl 83 7 60 9 8 88 10 10 88 11 88 18 60 3 08 8 68 4 46 8 88 7 50 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 66 4 18 68 S8 10 84 8 19 10 81 ff ff 4 84 lint 9 89 Ooud 7 88 B SS 9 84 10 10 10 44 11 1018 111 88 8 46 4 87 6 17 7 09 8 88 8 419 49 11 10 9 37 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 5 88 6 54 7 14 7 49 8 88 8 64 9 54 11 6 ff ff 11 ff ff 18 40 4 57 ff ff ff 8 01 10 09 ff ff 11 11 ff ff 18 49 ff 6 08 ff ff ff 8 19 10 16 ff ff 11 86 ff ff 1 08 ff ff 6 80 ff ff ff 8 89 ff 10 87 Hagg 8 18 9 18 10 7 10 48 11 30 ri 46 18 46 1 0 1 67 4 17 6 85 6 68 6 88 7 44 8 81 8 66 9 8 10 88 11 49 S O l D A IJ T E E C H T Uouda 6 86 7 66 8 09 9 88 10 19 10 57 18 56 8 80 8 17 4 86 6 57 Oud w 6 50 ff ff ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff Woerden 5 69 8 18 11 88 8 46 8 84 ff 9 17 Utrwlit 6 18 8 38 8 41 9 64 10 51 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 9 86 e O U U A A M8TIKBAM 8 81 9 59 10 67 18 10 4 11 5 80 7 61 10 17 J7 10 68 1 1 1 r t li 10 8 86 1U AHSTtEDAU SOODA 7 16 9 10 48 8 84 8 8S 4 46 18 7 46 8 41 8 11 11 10 UKll Mt 8 68 1 48 M M 11 1 10 80 talkeQB aaa den grond Boven een rietpolle sprongen er plotseling twee geheel naakte m nnen uit waRrna de ballon weder mei groote snelheid rees en in de richting vau St Nicolaasga uit het gezicht verdween Bofen de Zaiderzee hadden de passagiers zich van banne kleederen ontdaan om zich desnoods zwemmende te kannen redden en deza verTo gena over boord geworpen om den ballon te doen f t jgen Nadat zy tich in een nabyzgnde woning hadden gereinigd en van eeoige kleeren voorzien T ögaTen ze zich naar De Lemmer Door de zorg van den burgemeester die hen gastvrij in zgn woning opnam werden zy in ataat gesteld zich weder voegzaam te bleeden Men zegt dat het twee Belgische genieofficieren zyn die s morgens te Antwerpen waren opgestegen en op reis hou anker verloren hadden zoodat zy het nederdalen niet konden regelen toeu het gas langzamerhand begon te ontsnappen Volgens de Indépendance beige waren deze Inchtreizigers inderdaad twee Belgische genieofficieren kapitein Touruay en luitenant Mes ens Zy hadden te vergeefs getracht op Schokland te landen Ten behoeve van den Landboaw zya o a op de Begrooting de volgende posten oitgetrokken De subsidie ain het Nederlandiche LaadbouW Comité is f 1500 hooger £ r is f 6300 aangevraagd voor het bevorderen van berloeiingen van nvoudigen aard en om voorts eene commisale in te stellen die de Regeering in bevloeiiogazaken zal hebben voor te lichten Het snbsidie strekt o a om de Nederlandscbe Heidemaatschtppy in staat te stellen tot het uitzenden van een leerling naar eene Wieaenbauschnlef voordrachten te doen honden en wintercursussen te orgauiseeren ontwerpen van voorbevloeiiugen te doen opmaker en een proef te nemen met het leggen van vloeiweiden N g wordt f 3000 uitgetrokken als subsidie aaa de Hollandscbe Maatschappy voor Landbouw in ds kosten der tentoonstelling by haar 50 jarig bestaan Verder wordt de oprichting van een geologisch burean te Utrecht in uitzicht gesteld ter samenstelliog van een oienwe geologische kaart hoofdzakelyk met bet oog op de belangen van den landbonw Hare Majesteiten de Koninginnen zyn naarwy vernemen voornemens io de eerste dagenvan November zich te begeven naar het bnitenland en een verblijf te honden te Fugnyles Gorbiéres by Aiz leB lpainB Na een varblyf van drie weken aldaar hebben de Vorstinnen het plan een bezoek te brengen aan de voornaamste steden van Noord Italië o wel een verbyf te houden aan do Italiaausche meren Uit Boologne sur Mer wojdt gemeld dat T oan zyne dageq in gezetacbap zyner medegevangenen doorbre t Hy heeft den gezant der Vereenigde Staten onder dagteekeuing van 15 September een schryven toegezonden waarin hy vooreent in herinnering brengt dat hy in Maart 1883 in de Vereenigde Staten aankwam Kort daarop vroeg Engeland zyne uitlevering aan de Unie doch deze weigerde inbrengend dat Tynan a misdrüf van palitieken aard was In April 18S9 deed Tynan zich tot Amerikaaoach burger naturaliseeren door rechter Daly thans opperrechter aan het hof te New York 8 40 8 47 8 54 9 1 9 10 Gouda S 80 Moordreoht g Nieuwerkerk y Oapelle Kotterdi 7 86 1 88 7 89 7 46 7 66 8 88 7 96 Botterdun 6 Oipells 6 10 Nisuwetknk 6 19 Hoordrwht 6 86 6 67 8 08 S 16 84 9 80 8oud loovil 7 80 8 86 2ar M 7 48 8 47 Z Z g r 7 58 8 6 Voorb 8 07 9 08 6 88 aouda 87 Alutudu ast 8 14 Hy woonde toen met zyn huisgezin bestaande uit vronw acht kinderen en twee dienstmeiden op een villa aande Hndsonrivïer Tynan noemt de namen van verschillende Amerikaanscbe rechters op die vrienden van hem zyn en verhaalt vervolgens dat hy den 8en Augustus New York heeft verlaten om naar Europa terug te keeren en daar men hem zeide dat de Engelaohe politie hem bespiedde reisde by ooder een aangenomen naam Italië Frankryk en België door Hy zoo zieh indien hy niet aaDgehonden was den volgenden Zondag i het Duitsche stoomschip Saaie at vafa Cherbourg vertrok naar Awerika ingeschetmt hebben Tynan geeft zyn eerewoord dal by zich in Èoropa met geen enkele politieke zaak bemoeid heeft dat hy alleen als toerist gereisd eu aan teek eni ogen gemaakt heeft Hy besluit mei bet inroepen der tosscbenkomsfc van den gezant en hoopt dat het Fransche gouvernement hem niet zal itleveren aan de Engeliche regeeriog wat voor hem gelyk zon staan met den dood Ala de Fransche regeeriog mij toeataatc zegt hy laanstaandeu Zondag naar mijn land te vertrekken en als n myn verzoek witt steunen zulleiruwe Excellentie endeFransohe regeering recht hebben niet alleen op myn erkentelykbeid maar ook op die van millioenen Ieren welke over alle deelen van den aardbol versprejd wonen Tynan schynt er van overtuigd dat de gezant der Vereenigde Staten der Fransche re geeriog van de ontvangst van deien brief in kennis zal stellen en meteen op het Amerikaansch bnrgeischap van Tyoan zal wyzen Intussoben wordt ait Washington gemeld dat Olney de staatssecretaris van buiteolandsche zaken het bewys van de Amenkiansobe nationaliteit van Tynan heeft gekregen en onmiddellyk instructies beeft gegeven voor het toezien op de regelmatigheid der procédures welke door d Europeeache magistraten tegenover Tynan worden gevolgd Een bewoner der Regaliersdwarsstraat te Amsterdam beeft by de politie aangifte gedaan dat hy door zyn kleinzoon oud itjaar wieus woonplaats hem onbeKend is voor een bedrag van 6 a 700 gulden is bestolen De politie onderzoekt da zaak Dinsdagochtend werd een flinke boeienbe hsiiziDge op het zoogenaamde Noorden te Smild bewoond door den landbouwer M Klok een prooi der vlammen De brand werd het eerst in de schuur ontdekt en men vermoedt dat hooibroei d oorzaak ia Het huis eu de sohaur waren verzekerd doch inboedel oogst eh landbouwgereedachappen niet De levende have en een groot gedeelte van den inboedel heeft men nog kunnen redden Tot president der hondenliefhebberfivereeni giog CyDopbi iac is gekozen jhr mr D Roëll Een student nit Praag die te Weenen in een hotel logeerde werd ia zyn eersten slaap gestoord door een krachtig gesnurk Hy sprong nit het bed stak een kaara aan en doorzocht zyn kamer onder bet ledikant rond by een jongen man in diepen slaap De student riep een paar kellnera die den vreemdeling vastgrepen en naar het politiebureau brachten Daar werd hy herkend als een in de politiebladen gesignaleerd sintenmakersgezel nit Müncben Hg bekende dat by met het doel diefstal te plegen in de kamer was geslopen toen hg geen voorwerpen van waarde had gevonden had hy besloten de terugkomst van den logeergast af te wachten om diens horloge en pottemonnaie te stelen Hy was onder het ledikant gaan liggen en daar door deti alaap overmand ly scheen zelf niet te vermoeden dat hy zoo snorkte Men schrijft aan de N Rolt Ct € In vroeger jaren kwamen de zoogenaamde sLipschersc uit het wastfaalsche Lipp naar onze venen in Groningen en Drente om daar turf te graven en jaarlyks zag men hoaderden dier Duitaobe turfgravera aan bet werk efeoals het ook gebruikelijk waa dat de Hannekemaaiers fl ook uit Westfalen naar Friesland en Holland togen om het graa te maaien Duizenden guldens verdiend geld werden dan op de terugreis aan deze zyde dor grenzen in Dnitsch geld omgezet 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 11 81 9 81 1 S8 9 61 10 86 8 55 10 19 lO St 10 86 10 48 10 49 9 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 Dit alles ia tbans veranderd De Hannekemaaiera behooren byoa lot de geschiedenis eu de Lipechprs evenzoo Het zjjn thans IVent sche eu Frieache maaiers die a zomers in Holland en Friesland den grasoogst ten einde brengen en ook zyn het Drentacbe Groningsche en Frieache arbeiders die tegenwoordig naar Doitscbland trekken niet alleen om aan de kaoaal werken daar een werkzaam aandeel te nemen tegenwoordig gaan er ook reeds van onze turfgravera naar Ooat Friealnnd en verder naar Oldenburg om er op de manier dor Groninger veenkoloniaten turf te graven en verder te bewerken Zoo cyo o a dit jaar flit de GroDingsobe dorpen Termonten Weiwerd Heveiüces en Oterdum een veertigtal veenarbeiders in de veenderyen by Ramadok in Oldenburg werkzaam geweest Wellicht dat ook de venen in Sleeawyk Holatein van waar een commissie ouze veon nyferheid is komen zien en bewonderen een volgend jaar werk voor ooze veeolieden zullen opleveren Op een buitengoed onder Arnhem zyn uit Bobt zaadkorrels op een compostbed twintig metoenen gekweekt die te zamen 450 kilo wegen Fraaie toestandun geeft Amerika op politiek gebied te aanschouwen men weet het maar het il toch goed daarop nu en dan eens te wijzen omdat menigeen nog dezer dagen Het Centrum tegenover ons zoo geueigd is de Vereenigde Staten als voorbeeld aan te halen RecluB een erkend socialist zegt daarover zyn gevoelen dat door den heer J Versluys aldus wordt weergegeven Men kan zeggen dat in de Vereenigde Staten van Amerika de moreele elementen zich by deze staatainrichting meer en meer ontrekhen Hit beatnor wordt hoe langer hoe maer overgelaten aan imanupn van het vake aan apecialiteiten c die zich èan de boogeschool voorbereiden op de politiek die leeren spreken niet om gedachten uit te drukken maar om de menigte te behagen eu ziob toeleggen op de nog voordeeliger praktyk om de hartstochten en de dwaasheden van anderen ten eigen bate aan ti wenden Zulke personen bekleeden zelf spoedig allerlei foDcties en spelen dikwyls een groote politieke rol sla het te verwondereu dat bescheiden en eerlyke meuechen zich niet inlaten met dit sobaamtelooze bedrijf en niet tegenwoordig wenschen te zyn by het verkoopen van staatsbelangen en ambten Een derde vau de kiezers 61yft gemiddeld thuis I Het recht is er slecht de rechtspleging dikwyls barbaarsch In verscheidene Staten worden ook de rechterlijke ambtsnaren door het algemeen kiesrecht gekozen De Lynchwet bgua overa toegepast wordt in sommige Staten officieel goedgekeurd hoewel deze inatelling fneestal dieoen moet tot koeling van rassenhaat Het geld wordt zorgeloos uitgegeven Zelfs heeft men een verderfelyk middel bedacht om het overtollige geld op te ruimen door een klasse menschen io het leven te roepen die ten koste van de aebatki t leven In een land dat ontstaan is door bet vrye initiatief en den arbeid is het een zonderliog verval om de bargers belang te doen hebben by het verkwisten van de opbrengst der belastingen Da vrygevigheid is zoo groot dat het voor zyn leger dat aindq een kwart eeuw tot byoa niets is teruggebracht uog meer aan peusioeoen en gonstbewyzen uitgeeft dao het jaarlyksch onderhoud der enorme legers van Frankryk en Duitsobland kost Aaiit duie 8U e d 7 18 Een Amerikaan prof Mc Clook komt tot het rsgaltaat dat by elke verkiezing in Connecticut elf pet der kiezers ban stem verkoopen In de steden ia bet gemiddeld zestien pet De pryzen der stemmen wisselen af van f 3 50 tot f 1 20 Io Oonueeticut zyn naar zyo raming 26 400 stemmen te koop at En dit zyn nu de vruchten van een politiek die Het Centrnm zoo zeer pryst omdat in de Vereenigde Staten de positieve godsdienst hoog gehouden wordt door schier alle partyen en niet atelaelmatig wordt gekozen tot mikpunt voor politieke aanvallen Het katholiek blad vergeet dat in die SUten evenals in Engeland bet vormelyk belgden van een godsdienst hoog in eere staat Maar wy zijn niet begeerig naar zulk een niterlyk vertoon terwyl de daden der politici vaak zoo 10 en in alaobt zyn Maandag was Winterwyk in rep en roor Een bende Zigeuners trok met snellen pas van t Duitsche grondgebied over de grens en op t stsdje aan Onmiddelijk waren folitie ea marechaussee aanwezig om den vreemden gas tea desnoods met geweld het biDoendringen in ons land te beletten De aanvoerder van de bende een kerel met eu woest uiterlyk weigerde aanvankelyk aan bet bevel gehoor te geven zoodat een gevecht oovarmydelyk scheen maar op bet zien van het gereed gemaakte machtavertooo kozen de Zigeuuera de wyste party en keerden met hunne wagens naar Doitscbland tarng De omwonenden hadden in hun angat reeds hunne kostbaarheden in veiligheid willen brengen Aan it goede adres Ter éere van het keizertyk bezoek te Pargi is men bezig verscheidene gebouwen wat op te knappeQ ea aohoon te maken O a ia min bezig io t frontespice van bet paleis Boorbon waar de Kamers vergaderden de woorden Liberté Egalité Fraternitelc die wat verbleekt waren even als binnen in t gabonw ook nieuw te vergulden zoodat de tsaar na dnidelyk zal kanoen lezen Vryheid Gelykheid Broederschap Tot dusver gold de mreaing dat de Röogtgeo stralen niet door metalen drongen althans niet door platen van noemenawaardige dikte Een onderzoeker te Bremen de heer Dormann heeft no naar wordt bericht eene toepassing van die stralen uitgevonden waardoor men ook photografische afbeeldingen kan maken door yaeren platen van 22 cM diHe heen Hy moet op die wyze 60 photografieëen hebben gemaakt Dti proefnemingen zullen onder leiding van prof Stabyc van de polytechnische school te Charlotteoburg worden voortgezet Volgens een eergisteren hier te lande uit Bataiia ontvangen telegram is de vulkaan Lamongan op de grens der lesidentiën Frobolingo en Besoeki iu werking De valkaan werpt een groote hoeveelheid asch nit die aan de omliggende plantages veel last en schade veroorzaakt In de Boterstraat te Utrecht is giaternaobt eene 37jarige ongunstig bekend staande vrouw die nogal eena misbruik maakte van sterken drank tengevolge van vergiftiging overledvn Des avonds laat weder in besebonkeo toestand tbnis gekomen zynde was zy zooalszy dat meestal deed zonder veel drakte te maken naar bed gesukkeld zoodat baar kostgaa ger die in een aangrenzend kamertje sliep er niet eens wakker van was geworden Tegen den morgen word hy echter uit zyn slaap gewekt door hpt kermen dat zy deed waarop by begrypende dat er iets moest zyn gebeurd opstond en naar haar toeging Zooals zy hem toen mededeelde had zij toen zy wakker was geworden behoefte gevoeld aan een borrel waarop zy waa opgestaan doch in den donker een verkeerde fiescb oamelyk die waarin zich koolteerwater bevond had gegrepen en daaruit een paar flinke teugen genomen Toen zy hare ▼ ergissing bemerkte had ty dadelyk een brandende pyn gevoeld die steeds heviger werd Hoewel zoo spoedig mogeiyk de hulp van eea geneeskoudige werd ingeroepen mocht deze echter niet baten daar ly reeda kort daarna overleed Eergislereu is een bewoner der Trouwste te Rotterdam In den jenever geslikt KantODgerecht te Gouda Zitting Tsn Woeniditg 23 Septembar 1896 D Tolg nd p rH n n iga ttroordteld vegeni Overtreding wet 0 1 spoorwegen M V hnieir na G t Z te Haarlemmermeer tot f 2 of 2 dagen üaggerea zonder Terganning K 7 te WaddingiTeen ootglagen ran rechta rrolging Bg naobt rgden zonder licht A i y te Moordrecht tot f 1 of 1 dag Overtreding wet op den kinderarbeid P B te liangernigeweide tot f 5 of 3 dagen Ovartrediog politie verordening W d Z te Oonda tot f 0 50 of 1 dag By nacht ryden zonder licht te Gouda H M en H B te a Oravenhaga ieder tot f 1 of 2 dagen Overtreding marktpolitia te Goada J D te Goada en I S U Amsterdam ieder tot f 1 of 1 dag Naobtelljk burengerucht W E an J E ta Bargschenhoak ieder tot f 2 of 2 dagen Toor het als logauenthoadef niet bghouden van het naohtregifltar J N B ta Oonda tot f 8 of 3 dagen Opanbara dronkaniohap en nachtrnmoer i d O ta Nieuwarkark a d IJael tot f 6 of 6 dagen Opanbara dronkenacbap P J an C J T W ta Gouda ieder tot 2 of 2 dagen A W te Stolwgk tot 1 of 2 dagen S da H ta Oudawatar tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd T W de G te Rotterdlim tot f 8 of 4 dagen Opanbare droakensohap 2 maai hg herhaling G van £ te Zwanmerdam tot f 4 of 4 d Opanbara dronkenschap bij 2de herhaling P y ta Gonda tot heehtanis van 2 dagen Bulteolandscil Overzicbt Uit Kaïro melden de laatste berichten hel vlochten dar Darwiachen naar het Zuiden en liet bezetten van Dongola terwjjl uit Kaapstad wordt bericht dat nieuwe goudlagen te GroItamtonu zgn ontdekt Giatereo waa het een gedenkwaardige dag voor de koningin van Engeland H M heeft langer over baar volk geregeerd dan eenig ander vorat in de geschiedenis van Engeland Tot uog toe was George III die 59 jaar geregeerd beeft de houder van het record c Koningin Victoria heeft het record gaslagen niet alleen van alle Engelsohe vorsten maar ook van alle thans levande Europeeicho vorsten Zg heeft al de vorsten lien verdwgnen die m 10 1837 aan de regaering vond en die tot 1848 aan de regeering kwamen Keizer Franz Joseph van Oostenrgk de oudste vorst van Europa volgt in ancienneteit op de koningin van Engeland Wat al veranderingen heeft koningin Victoria in die jaren in Europa bggewoond Qelieele generaties van vor telgke families heeft 7 y zien voorbggaan Terwgl zg den aoh pter voerde in het Vereanigd Koninkrgk zag zg koman en gaan vgf soavereinan in Pruisen vier in Rosland in Denemarken in Spanje en in Portugal drie in Zweden en io Holland twea in Oostenryk en in België n de geschiedenis van Europa is slechts é o voorbeeld te vinden van een vorst die langer aan bet bewind is geweest da Roi Soleil Lodawgk XIV van Frankryk die van 1643 tot 1715 dus 72 jaren geregeerd beeft maar feitelgk is het bewind van koningin Victoria het langste ook in de geschiedenis van Europa omdat B M onmiddellgk zelf de tangels in banden kon nemen en niet onder een regentschap beeft gestaan Juist bglgds om dezen gedenkdag mede te vieren is de Czaar van Rusland gisteren te Leith aan wal gestapt Zgo oom de prins van Wales was hem tot Leith te gemoet gegaan De ontvangst van Engelachen zgde was zoo hartelgk mogelgk De schepen losten saluutschoten de troepen salueerden da maziek liet licb hoeren de menigte juichte den Czaar ea den prins van Wales luide toe toen de voratalgks penonen na aan boord van den Standard bat dejeuner gebruikt te hebben aan wal kwamen Zg warden plechtig begroet door den lord provoost van Edinbnrg en vertrokken daarna met een eitratrain naar Ballatar van waar zg mat galargtuigan naar Balmoral weiden gebracht Koningin Victoria was tot aan de poort van bet kasteel gegaan om hare gasten te verwelkomen Alia bladen wgden artikelen van begroeting aan den Czaar en algemeen wordt de hoop uitgesproken dat de Czaar gedurende zgn varbigf ta Balmoral genezen zal worden van het wantrouwen dat zgn omgeving hem heeft ingeboezemd tegen de Ëngelscbe politiek Bet gevolg biervan zon zgo dat de strgdvragen door een vriendacbappelgke overeenkomst kunnen worden opgelost en dat door samenwerking gameanscbappelgke doeleinden kunnen bereikt worden Keizer Frans Jozef dia pas van de Oostan ksaha lagermanoauvres in Qalloi6 ii tarng gekeerd is au weder met groot gevolg ter bgwoning dar Hongaarsche manoenvres naar Csakatburn vertrokken In den tusschentgd beeft de 67jarige vorst te Weenen met da voornaamste bewindsmannen van beide landen overlegd wat men do n kan om den Aosgleioh d i de ovaraenkomlt die de wederzgdsche reebtan en plichten omfsobrgft voor een nieuw tienjarig tgdvak vast ta stellen Deze zaak blijft bet groote struikelblok omdat flongarge iedere varhooging van zgn aandeel in de gemeenscbappelgke kosten der monaicbie weigert En die verhoogiog is toch reed tot een klein bedrag herleid want inplaats van 30 pCt zou bat voortaan 35 pCt bgdragfn zoodat Oostanrgks aandeel toch nog 65 pCt wezen zoo De zaak zoo zgnde ligt er niets vreemds in dat de keizer koning tot een ontbinding der Kamers overhelde Hg had zelfs in dien zin reeds instructies aan den minister Banffy gegeven Maar de agiinlio welke hierdoor ta Budapest is gewekt scbgnt zoo groot dat het plan weder onzeker geworden is te meer daar de regeering aarzelt den koning van Hongarge te adviseeren om met snik een krasse daad de grootscbe viering van Bongarga s lOOOjarig bestaan te beslniten De meening wint dan ook veld dat de bestaande Ausgleiob voor één jaar zal verlengd wor n om te zien of man in 97 welliobt beter dan in 96 slagen zal In Duitschland houdt een groot deel der pers zich bezig met net dezer dagen weer op den voorgrond getreden vraagstuk der verzekering tegen werkeloosheid Uit de bekende statistiek over den omvang van deze kwaal bad de sFr Z de conclnsie getrokken dat waar het gemiddelde aantal werkloozen ongeveer even groot is als aantal pensioen trekkende arbeiders de verzekering legen werkeloosheid ongeveer evenveel zon kosten als de pensioenverzekering Deze stelling lokten van verschillende zgden bestrgding nit Oover bet algemeen meent men dat de conclusie te vlug is getrokken en wordt de vrees genit dat de uitingen van het blad aanleiding zullen geven tot een beweging om ook dezen tak van verzekering op het rgk te laden Het blad merkt op dat bet zgn raming van koaten niet lichtvaardig maakte en dat bet heeft willen nantoonen hoe da sociaal democrattscbe party ongeiyk heeft als sg de werkeloosheid eei vraagstuk noemt dat door de tegenwoordige maatscbappg niet is optelossen Het blad is echter maar al te teer overtuigd dat bg den tegenwoordigen stand van den sociaalpo litieken barometer weinig of geen kans bestaat dat de zaak vooreerst ter band zal worden genomen De kosten dever verzekering alleen op de patroons ta doen drukken ware naar het blad opmerkt een zoo harde en onrechtvaardige maatregel dat men daaraai niet kan denben Zg zonden das door de pattoons de arbeiders de gemeenten de staten en het rgk gedragen moeten worden daar dezen allen voordeel hebben by de verzekering welke bun andere uitgaven bespaart Het blad beeft aan de Kr Z c toe dat de werkeloosbeii een vraagitnk is dat alleen de steden vooral de groote steden aangaat en wgat daartoe op de reeds door ons vermelde cgfers van de verhooding tusschen de werkloozen in eu bniten de groote steden Oe veldarbeiders hebben bij deze zaak dus geen of weinig belang t Wil ons voorkomen dat het blad dit zoo sterk op den voorgrond geplaatste punt wel een weinig uit het oog verliest bg bet stellen zgner prsctisohe conclnsie Immers bet zegt dat het streven van de Duitsche volkspartg welke in haar programma de gemeentelgke regeling dezer verzekering verlangt met een weinig goeden wil van de zgde der patroons en arbeiders niet op al te groote moeieiykheden zal stniten Bet is zeker jammer dat het Frankfortar blad een belangrgk pnnt stilzwggend voorbggaat en de fiaantieele bezwaren van een regeling voor de gemeenten over bet hoofd ziet Waar vaststaat en erkend wordt dat de werkloosheid een kwaal ia walke bgua oitsloitand in de groote steden voorkomt daar moeten deze plaatsen onder de gevaariyke risico s gerangschikt kunnen worden Indien men nn geHjk wordt beoogd dezen tak van Terzekering voorloopig voor de gemsenten regelt of daar ean proef neemt dan zullen de kosten geheel nit den gis vallen De 100 millioen welke voor de pensioenvarzekering noodig zgn worden door bet gebeele land gedragen maar de 100 millioen welke voor verzekering tegen werkeloosheid geraamd worden zullen zullen zoo men geen Toor heel Dnitachland geldende ngeling maakt bijna geheel door de groote en middelsoort sleden moeten worden gedrages Daar wordt dus de last ta zwaar tarwgl het nog minder aangaat ook da werkgeven de arbeiders en da gemeenten ten plaltenlande dia werkloosheid niet kennen te doen bydragea in de kosten van de verzekering welke alleen aan de arbeiders in de groola staden ten goede komt Te Egnin in bel village Eharput hebben da Koerdan zooals reeds in hel kort per telegraaf bericht is den 15 en 16 dezer een jacht op da Armaaiën gehonden TM Arme nische kwartieren werden aangevallen in brand gesloken en geplunderd Volgens rapporten bg de Porte ontvangen hebben 500 a 600 Armeniërs bierbij het leven verloren De Armeniërs moeten echter zoo beweert zelfs de te Konitantinopel gevestigde correspondent van de Daily News zelf aanleiding tot de alacbliug gegeven hebben Eguin waa een der plaatsen welke het vorige jaar bat minst van de ongeregeldheden te Igden hebben gehad daar de Armsaische bewoners getrouw hun schatting aan de Koerden betaalden Men vreest dal nu ook andere plaatsen zullen worden aangevallen dat de moorden t Egnm hel begin zullen zyn van serie andere wreedheden Bovendien geeft ook de correspondent der Dailj Newsc nitdrokking aau het feit dat te Konstaatinopal groote verbazing bestaat over den brief dien Lord Kosebery heeft geschreven aan dr Guinness Rogers en waarin deze verklaart dat de Armeniërs werden vermoord omdat zy Christenen waren Deze verklaring geeft een volkomen onjuieten indruk daar de baal der Turken uitsluitend gericht is tegen ds Gregoriaansobe Armeniërs en andore Armenische secten ook de katholieke gedurende de jongste oninsten niet lastig gevallen werden Zbf Staats loteriJ 6e Klanej Trekking van Donderdag 848ept8mber 1899 No 773 10 000 No 13377 en 18996 ieder 1500 No J8481 1000 No SlOi 6945 6409 11390 en 13631 ieder 400 No 7831 on 9100 ieder 800 No 4446 316 9000 9289 15169 on 16128 ieder 100 Prgzen van 70 18 280S 6439 S109 10806 12B93 16377 17957 86 8858 6669 8884 10227 12997 16662 17980 191 2878 5760 8320 10384 130ll 1S631 18302 812 9642 6816 8432 10tl6 18136 16868 18306 814 2603 S976 8660 10427 13396 16998 18323 488 2670 0069 8669 10704 13463 16027 18387 647 3024 6119 8694 10002 18464 19171 18503 566 3066 8186 8789 10919 18517 19239 18826 k 960 3214 6176 8778 10918 1363S 16320 18642 805 8876 6181 8914 10989 18649 19420 18943 868 3379 6192 9109 11048 13876 19614 18902 014 3326 6460 9163 11160 13966 16613 18918 974 3402 6647 9217 11200 14003 16614 18944 1038 3601 662 9298 11474 14037 16623 16974 1082 3623 6674 9801 11648 141S8 16661 18996 1194 8737 6702 9349 116B4 14J63 16980 19606 1992 4044 6736 9380 11702 14806 16985 10616 1490 4064 6903 9499 11864 14816 16099 19618 1479 4128 6020 9510 12008 14386 17183 19867 1647 4206 6930 9646 12018 14414 17188 20019 1617 4321 6993 9549 12107 14476 17228 20070 1888 4891 7178 9613 12123 14619 17889 20199 1181 4648 7194 9698 12168 14701 17230 30825 1686 4782 434 9728 12197 14928 17471 80244 1743 4867 7438 9787 12838 11995 17660 20259 1847 4886 7687 9934 18269 160 9 17673 20361 1876 4985 7661 9966 12373 UVn 17684 20387 1983 4049 7767 10011 12398 IMjf f 730 20414 1936 6049 792110063 12686 ll Ul 7735 20779 19 1 6071 809110077 12703 mii 7886 20839 1990 6370 8006 10097 12842 16 0 17940 80911 2020 6400 8060 10176 6o Klaue 6e Hjsl No 1170 m z 1179 ƒ 70 Nationale Militie KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Gouda doen te weten dal bet Register van Inscbryvig met de Alphabetische Neaiclgst van hen die ia dit jaar in deze gemeeole voor de Militie zgn ingeschreven van den 24n September 1896 tot en met den 2n October daaraanvolgende de Zondag oitgezonderd van des voormiddags 10 tel des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen Registeren Lgst bezwaar kan worden ingebracht hy den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt elk verzoekschrift vó6r of op den 2o October 1896 moet worden ingeleverd bg den Bu gemeester dezer gemeente Gouda den 23b September 1896 Borgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER 1IIARB TBERICHTEN Oonda 24 Sept 1896 Heden beflond er voor granen goeds vraag tot kooger prgaen Tarwe Jarige üoeuwaohe 6 86 4 6 60 Nieuwe dito 8 20 i f 6 60 Miodore dilo 6 80 J Afwijkende 5 85 a 6 60 BogRO Zoouwsche 4 U ü 4 f0 Polder f 3 70 a 3 90 Builenlandaoho per 70 k ƒ 8 70 k f 8 90 Gerst WMia i i i f tM lomt f 3 60 i f 4 Cliovtmel 4 76 i 6 50 Haver per lioot 2 76 iljfj 96 per 100 kilo 6 i 6 96 HennepfiSl Inlandsob 7 a 7 26 Builenlagdsohe 5 50 a 6 76 Kanarietaad i 7 60 ICooUaad nUuw ƒ 7 76 i ƒ 3 25 Erwten Kookerwten 7 75 i 8 50 Niet kokende i Buitenlandsohe voererwten per 80 Kilo 4 75 i 4 90 Boonen Bruine boonen 9 75 i 10 75 Witte boonen a f Ouivesboonen f Paardenboonen Mais per 100 Kilo Bonte Tekmarkt Melkvee goede aanroer baodel en pryaen matig Vette varkens go e aanvoer handel vrq wal 19 a 18 ot per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrg wel 16 a 151 t ot per half KO Magere biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 40 a 0 86 per week Vette Bohapen goede aanvoer handel 6attw 16 a f 23 Nuchtere kalven eeoige aanvoer handel vlug 8 i ƒ 10 Qraskalveren groote aanvoer handel vrü wel ƒ 39 4 ƒ 66 Fokkalveren ƒ 10 i 19 Aangevoerd 98 partyen kaas Handel zeer vlug Ie qual ƒ 26 a f 38 2o qoal 98 f 36 Zwaardere ƒ 29 i f NoordHollaodsohe S3 a 38 Boter red aanvoer handel vlug Qopbotor 1 80 i ƒ 1 40 Weibot r f 1 10 ü 1 20 p Kilo Nieuwe Zending DEENSCBE GLACÉ DAMES en HEBREN A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beur van Imsterdam Vorkra slolkn 100 l 0 l 99IV1 100 83 83 l 86 5Vi 96 J si l 63 98v 104 60 78 IS l 19 1 7 110 931 49 100 48 630 614 01 68 101 199 0 100 looV 136 101 26 z 1091 91 206 2341 235 108 6D 862 2 1 98 69 78 101 101 101 101 98V 144 18 10 10 90 40 lOOV lO i 38 SEPTEMBER K8DZ1U 1ND Cert Ned W S 3 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HONOAI Obl Gottdl 1881 88 4 ITALIB losohrgving 1863 81 5 OosTBNE Obl inpapie 1868 dito in zilver 1868 6 PoRTUOil Oblig met coupon 3 dito ticket 8 EliauNU Ubl Binnenl 1894 4 dito OeoouB 1880 4 dilobgltotha 1889 4 dito bü Hope 1889 00 4 dito in goud loea 1883 6 dito dito dito 1884 5 3PANJI Perpet schuld 1881 4 Tculij Oepr Oonv leen 1890 4 Gec leening serie D Geo teening serie C ZoiDAra Hip v obl 1892 5 Mllioo Obl Buit 9ch 1890 6 VimzDSLi Obl 4 onbep 1881 A USTKBUAU Obligation 1896 3 Arendsb Tab My Oertilioalen Deii Maatsohappg dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Vorstenl aand Gr Hypotbeekb pandbr 3 ij Nadsrlandaohe bank aand Ned Handelmaat rh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotbeekb pandbr S i Utr Hypotbeekb dito S üosTSKR Oost Hong bank aand ÏUSL Hypotheekbank pandb 4 HSKIKI Equit bypoth pandb 6 Maxw L G Pr lien eert 6 D Holl IJ 8poorw Mij aand Mij lot Eipl V at Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik apm aand 9 dito dito dito 1891 dito 6 lTALll Spoorwl 1887 89 A obl 8 Zuid Ital Spwmij H obl 3 PoLBK Waraohau Weenen aand 4 Rust Gr Ruai 8pw Mij obl 4 Batilsobe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand S Knrak Ob Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHEaiKA Ceot Pac Sp Mg obt 6 Chio Il North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm cert r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv t NaahvilleCert v aand Mexico N Spw Mg lehyp o 6 Miaa Kansas v 4 pet pref aand N Tork Ontario t Weat aand I dito Penns Ohio oblig 6 1 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 73 at Paul Minn k Maait obl 7 106 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 i dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OiMU Can South Cert v aand 1 43 Va 0 Ballw k Nav Ie h d o O 11 Amsterd Omubui Mg aand 192 Kotterd Tramweg Maats aand 200 Nin Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Rollerdam aand 3 lOO BiloiJ atad Antwerpenl887 3 103 Sud Brussel 1886 2V 104 u HoNS Theus ReguUr Qesellsoh 4 118 OosTlNK Staatsleening 1860 5 123Vi K K Oost B Cr 1880 3 170 SrtHJB Stad Madrid 3 1868 34 Nail Ver Boa Hyp Spobl oert 107 BurgerlUke Btant GEBOREN 22 Sept Jacobus Philippas ouders J P Isarin en P Zandvoorl Cornelis Johannes ouders J Bergman en J L Zwanenburg 23 Jannetje Cornelia ondora B Klein eu C Stooker Ida Marie Wilbalmina Elizabeth ouders W J van de Kaatealan an M P A WiUamsa