Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1896

35ste tlaargang Zaterdag 36 September 1806 No W79 mimm coüramt I j fieuws ien Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering v n Zon en Feestdagen Oe priys p r drie maanden is 1 35 franco per post L70 Akonderlyke Nommers lif CENTEN i t 25 Se e Algemeeoe Politietofen 18 afeekoi igd wori d yk byroWsel by oi ee te loBko pEr dt Itf van 4 na e i l j f iwatf een wiosei m ydaa n aait g egeu eifbi Mba ie te A BRI KMA ZN OVEELEDEN 22 Sept B de Graaf 8 m L Broere 74 j 23 N Hotstede hnisir Tan M Tan der Maai 24 j Beeuwijk QEBOKËN Albertas oadan G de Knikker en J van Hoogdalem OVERLEDEN H Baars 32 j H Hagen 51 j APVERTENTIEN Ten Kantore n den Collecteur der Staatsloterij Wed A C COSIJN ia gevallen de 10 000 op 3ïT a ïnr£a ex 770 een g eheel Lot gesplitst in lio no AANBESTEDING TiS STEENKOLEN Tolgens Monstera ten diensten der QemMinte 60VDA OP Woensdag den 30 September 1896 des namiddags ten half twee ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie Koninklijke MacbinalePalirle k DE HONMOEf V4N H N van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage IC eppler Hraat O en 9 nabfl de Regentesselaan Hofleveranciers VAS Z M den Koning van België indienImïoestü gebruikt de l SSSTa Allerwege bekroonde Wereldbero nideSnperior DRÏÏIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f l Terkrflgbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te aouda A BODMAN Moordrecht J C EATELAND Boskop B T WIJK OuditeatcT VRUI FAUISEIIHAREI Zaterdag 17 October Toor bovengenoemde TREKKING zpn verkrggbaar bij A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H loten voor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 2e Frgs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Good Dmk van A Beihiicam Zoos Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op den Corsus voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAOER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de liisdirijvinu van Leerlingen die met den Isten October 1896 op de borengenoemde school plaatsing verlangen geschieden zal in de achooUokalen op VliUUAU 25 SKPrËUUER 1896 des avonds ten 8 nar Voor verdere bgzonderheden wordt vervreïisn naar de aanplakbiljetten Namens de Commiusie Dê Stcrttarü 3 H VAN DBB VOORT Gouda 22 September 198G BUITEHeEWONE FINALE UITVERKOOP VAN ALLE H v tegfen en onder W Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop danrt slethts korten tijd Xte de PKifite n de ÉVMMjMGE FEAKSCHE STOOMVEEVERU Gheniiselie Wasscherij TAS H OPPEr HEIIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd ol geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een Schat ware voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbcTlekking Oname en geheime itspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiriG HoUandsche uitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Maganin te Leipsig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeis en in eiken boekhandel in Holland imm worili ryK ZAïpMTbftok w lk0 op lg n Mrdig W7M d lost tot Inriohtlnr duar tpaurbuk kan man wal kwu M PrysMciaiH SS S perteeitra £ S ftltdiui da ipMilMiik iloh wttnutiaob T maetTa emt NaMm nU m ntSS da luit tol p m T r 4 ïl iMt r kof TJO l Com Xaataek a Bohnbnt U Oo Amian H E Tmwlnirjwia I AMERSFOORT AKERSPOORTSOHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuittabriek stoom Automatische ffalsen Meelfabriek Pnma wittebrood ia een puik sooi t witlobrood van da bestu ingriditiiiteii ga abriooerd ia bierdoor ovürheerlijk van amaak en zeer goedkoop verkrijgbaar in I 1 panvorm met twee keepen In ilk einde van den rug In stuks I van 5 ot 7 f ot 10 et Fün PaaSChkrentenbrOOd wordt j van do lijnale zuidtruohten beate tafeluataurboter eioren auivere volle beste melk enz gemaakt is hierdoor een buitengeiroon 1 beerlyl gebak belwolk niet droog wordt en voor deze voortreifelljke kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar is In busvorm in stuki van 20 ot 00 et I 40 et eo et 80 ot en als Fijne Erenteubroodjes van 2V ot Zoet Roggebrood wordt van de amakolijksle soorten rogge en innate zwarte tofslsiroop tervaardiïd ia bierdoor byzonder heertijk van smaak en verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Eg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van da puikste aoorten tarwa gemalen I maar is eea minder fgne en blanke sorteeriog dan Prima Tarwebloem wordt apeoiaal aanbellen als uitstekend geschikt voor behangersmeel om met water gekookt plakstijfael I van 10 maken on is verkrijgbaar in Vs Eg pakjes van 5 p ot Onie dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Bun uitsluitend I Verkrijgbaar bij onze dëpót 1 bonders welke te herkennen zijn Aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekatitels en W H MEUR81NG Te GOUDA woonhuizen voor dtpots in huur gevraagd en wo t een dépöthouder met kleM gezin gevraagd tegen vrU woninghuujr matig vast loon plus fllnM provi lie en Jbmoo vraonteif voile II Tl T irr rM l let Aiodali Cet roorai op de lECHT iberlahnstlin y mtvir otifVicTOtdABiton oacniAHJIStm w i JitURèehappU to exploitatie der Victoria Brop ffevestiffd te Rotterdam Zuidblaak S Rathreiner s Kneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel Gebr Stoll erck s Chocolade en Cacao Do lmatige door de nieuwste uitTindtn ea op machinaal gebied rerbeterdo fhbrtcatio eu uitalaitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei 3en verbruiker rm Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbriknat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der T Etikotten De Firma behaalde 87 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploiua s gouden enz Medailles een bewgs van uitmuntend l n fitbrikaAt Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua voua dd emoi nne IfedaUle d or première elanHe en aoneldértition devotre ezoeUent fStbrloatlon de Chocolat bonbone variea eto ote SMiwank t bbrikaat is verkrijgbaar bij U H CunHseura Banketbakkers ena enz I G nM Ivertegenwoordiger voor Nederland JoliDS Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 NAAMAARtJES smÊfÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊimÊimmaÊÊÊÊÊÊÊimi imber 1896 rordeaiag die gismorgen ais aizouioiiraot gevoegfl L pSl liptember is in h t café Ruitp beneden het i afé een winkel ilfa i ienieiswareD D fie Jwouiigen zynmedeeen prooi er Tladimitn fteworSii De Jred G diej b MI I afiha r inbf el te relden kr wne Uj erlniim g ijUi nlen schnk Wauaau lyd el k b bzi eek Wier persoillenba jdeQ baar uit de braddeDd jw niug dophdooier kon sleohtSf deïU dold ouatateerjeh een der arbeiders nstl arm allen éceassu 1 Ëen Tierlal spuitm waarbij d ïeowebrai dsp t die aitstekeua voldsfid war noom bel Toor te blastèhen i l r digbd Tot candidaat arts werd aan de Leidscfaehoogeicbool bevorderd de heer H van Praagte Oadewater Door Burg ea Weth van Amstepdam wordt den gemeenteraad voorgesteld eervol ontkïag te verleeoen op terzoek aan dr W 11 Julius buitengewoon hoogleeraar aan de gemeenteaniversitoit Door bet provinciaal college vao toezicht op het beheer der kerkeiyke goederen en tondaen by de Uerv gemeenten iu Zuid Holland ib tot lil van het algemeen college gekozen de heer J W D Röell tot secundus de heer mr P R Feitb In een hoiahoDdelgke vergadering van het nütadepartement Oudewater werd 1 1 Woensdag door den penningmeeatsr den beer A van Aelat rekening gedaan over t afgeloopeo jaar Tevens werd door de commissarissen der bibliotheek de beeren A C van AeUt en H T Verhoef verslag nttgebracht over den toestand d r boekery en op een verzoek der BewaarBchoolVer eenigiog aldaar om subsidie gnustig beschikt Tot secretaris tan het departement werd benoemd de heer J A Verhoef Jit Schiedam wotdt gemeld aan de N B Cf Van de twee jongens die by den brand van FEVlLLETOBi DE HYPOTHEEK OP WASENSTEm SS Dien vrnag ik je dua ook niet mnar ziet e als men drie en zeventig is dan trekt men sioh de weretdaohfl zaken wel niet meei zoo aan ninar men is er toch nog niet geheel en al ongevoelig voor Wist ge wel dat ik een zoon gehad had Otto F jrik heb sous wel eens gemeend het te moeten afleiden uit de eene of andere uitdrukking rrJuist IV trachtte hem wel to vergeten maar zelfa twintig jaar e q voor een vader niet lang ge Doeg om de herinnering aan zijn kind uil te tviaschen Hy was een knappe jongen indertijd een mooie flinke jongen Nu ia h een man van in de veertig jaar ÜU8 leeft hjj nog Xa zeide Vink hy leeft nog en hij knikte een poos lang bedenkelijk met bet hoofd Hij leeft aog herhaalde h j en na een poos gezwegen te hebben zeide hij nogmaals hy leeft nog En waarii hy tegenwoordig ver van hier Vink antwoordde niet op die vraag Hij dacht blijkbaar boe hij Otto zou vertellen wat hji wilde dat deze weten zou zonder hom meer te teggen dan noedig wu Oade mdnioheQ cijn niet loo mild de Lamen fermiel werden ia er een behouden en een omgekomen Toen een van de omstanders verklaarde dathg gesien had dat eejp jongen zich nog enigeoogeoblikken aan den brandendeu zolder badvaelgehouden VQor hg zich liet vallen waamen eerat geneigd aan zelfbedrog te dauken want in dea hoek van ban gebouw waar hetgeschied zou zga was niiHs te Ion dau vuur terwgl het dak reeds as ingestort Toch driiog men zQo4ra bet WjufareeuigszinA bedwongen was heL gebouw IbiuDen eo b gon menhet puin weg te laimeq Na een uur arbeidehft fond men het Verkoolde liJk j De ocBgekbmene was oim 13 jaar u geéaamd A J Loomaui Hy waa kloek radgest lte De 14jarige Jac Soeterst die ernstige braqidwoodeD bekwaió verkeert in zorgwekk aden toestand Men vreest voor zijn bubond De directeur de heer J B Koster ia buiten ge j r 1 I Om een idee te geven van de snelheid waarmed e het vuur 2ich verspreid heeft dient getijeld dat de politie die de vlammen uit het dak zag slaan bet peraoneel dat beneden werkte morist waarschuwen Door oiermacht van water is de benedenverdieping en het zich daarin berindende voor een groot deel behouden De fabriek waarin men bezig was nienwe maobinei ie plantseo wm legea braadsebado verzeVprd aan het assurantiekantoor voii den heer K J van ïlrpecam De Haagsche rechtbank veroordeelde een jonkman aldaar wegens in verschillende stedeu gepleegde oplichting en verduistering van rijwielen tot 1 jsar jo G maanden Drie Brneselsohe toeristen eene dame eo twee heoren zgo Woensdag met hun luchtballon van een slechte reis tbnia gekomen In den namiddag daalde de luchtballon neer op de zoogenaamde Boeimeer ouder Prinsenhage Het aan land stappen ging alles behalve gemakketyk De sterke wind joeg den ballon nu eens door eeoige slooten zelfs dreigde bg in de rivier de Mark ta vallen dau we rstoeg het ohuilje legen den grond waardoor de lucbtschippers die doornat waren kwetsuren bekwamen tot eindelyk het anker hield en de in doodsangst vfrkeerende toeristen den ballon konden verlaten De dame werd bewusteloos in een nabijzyod koffiehuis gedragen Door den wachtmeester der matècbauasée te Woudrichem wordt een yverig onderzoek in met hunne herinneringen aU men wel beweert misschien is het omdat hot verleden hun zoo holder niet meer voor den geest staat misschien omdat zij meer doordrongen zijn dat hetgeen Toorbij is niet weerkeert en de overpeinzing hun niet moer baten kan Wat hielp het dan ook den ouden man of hij de gaheele geschiedenis van KÏjn zoon al aan Otto mededeelde die geschiedenis die hij zelf eiken dag meer trachtte te vergeten door zich geheel te wijden aan de heuzelingen van het dagalykscb leven Het was ook zulk eene bekende geschiedenis slechts de bijzonderheden verschilden Vink had eene opvoeding gekregen boven zgn stand hij had getracht zich bij de aauzienlljken aan te sluiten deze hadden hem afgestooten met de jongelui met wie h j door geboorte gelijk stond voelde hg zich niet meer gelgk door zijne meerdere kennis en beschaving bij was in een kring geraakt die ofschoon esteld op uiterl jke vormen niet aan afkomst hechtten omdat zij slechts voor één doet oogenblikkelijk genot leefden en langs die helllag was Vink afgegleden tot hg in een afgrond was gestort waaruit niets meer hem redden kon Het land had hij moeten verlaten maar in zgn tweede vaderland had h j de oude Ievenswgze voortgezet en van trap tot trap dalende was bij eindelijk terecht gekomen in het schuim dor maatschappij Da straf was niet uitgebleven een deel van lijn leven had hg in de bagne doorgebracht en thans afgeleefd naar lichaam en ziel had hij aan zyn vader geschreven Het was de eerste brief sinds twintig jaren waarin ieta doorstraalde van kinderlgke lieftia de eerste herleving van de herinneringen der jeugd het eente beroep op het vaderlijk bait geteld tegen zekeren W K vroeger woonachtig te Werkendam later te Gorinohem en nu ie Rotterdam gezien die als reiziger in koloniale waren voor verschillende bnizeu en ia hoofdzaak iu sigaren enz voor de firma A La Grand te Waddingsveeu tea nadeele dezer firma bij tril ïan winkeliers te Werkendam De Werken Almkerk Nieuwendyk enz grove oplichting en verduistering bee gepleegd Op eene fiets door geno do firma hemverstrekt snorde by die dorpen af zond geregeld oommissieorders ontviug daarna zelfdie goederen die hg weer zag te plaatsenbuiten wetted der betrokken firma stak decenten op en liet zgn crediteur tevergeefs opbetaling wachten sB Ct c Gliiteren bejeft het echtpaar Golt iu de Braziliaanache straat te Antwerpen het bezoek ontvangen van twee Ëugelscbe detectives die het kwamen nitneodigen om zich naar Engeland te begaven ten eiude voor deEngelochejuskitie getuigenis af te leggen in de zaak der d natnietmauneu en lo t bijzonder in die van Wallace alias Kaeruey die zooals men weet een scbooubroeder van vrouw Goll is Nadat de raadsman van de familie QoU een onderhoud heeft gehad met den rechter van iustmcti Maris ia besloten dat het echtpaar Goll te Antwerpen zal ondervraagd worden door een oommisalon rogatoire Wat Tynad betreft geen enkel blad noch in Frankryk noch in Engeland gelooft meer dat hy uitgeleverd zal worden De brief van den gevaugeuB aan Enatia den gezant der Vereenigde Staten scliünt de quaestïe definitief opgelost te bebbeu Tynan kan als genaturaliseerd Amerikaau niet aan Engeland worden overgeleverd eu de Daily Telegraph o a erkent dan ook dat de uitlevering onmogelyk 18 Bell Ivory zit nog altyd in zyu cel in de Holloway gevangenia nieraaad wordt hg hem toegelaten De gevangene weet natanrlgk nieta van hetgeen het publiek thans bekend is d w z van de arrestatie van Tynan Kearney en Haines Hg spreekt weinig slaat geen boek op schryft geen regel en bewaart in èérx woord de houding van een beklaagde die de kat uit den boom wil kyken IntQsschen is door de Engelsche politie een brief ontdekt die aan Tynan in bet hotel Folkestone was geadresseerd Deze brief die aanstonds naar bet parquet te Pargs is opgezonden lag in een exemplaar van het l ok Bits gedateerd van ID September Op de achtste bladzijde bevinden zich twee regels mengelwerk van karakters en figoren De brief zelf is aldns gedateerd 170 G T Maar het hart van den ouden Vuik was niot meer to heroveren lig vond hot indioa mon op den bodera zijns gemoeds lezen kon meer lastig dat zgn zoon weCr iets vaü zith hoeren deed Hg had al zooreel door en voor hem geleden hij meende dat nu alles voorbij zou zijn en ziot daar lag wefir die ongelukkige brief uit een der panjsohe hospitalen waarin hij hem zijn toostaud schreef en te gelijk woör een beroep deed op zijne beurs Ook dat was voor den ouden man een grief als men op jaren komt krggt men meer zwak voor het geld on zoo bij zich nooit ontzag kleinigheden te koopen om anderen genoegen te deon eene groote som te gelgk uit te gaven en het vooruitzicht nog meer uitgaven te moeten doen vervulde hem met eone onbestemde vrees dat bij zich ruiueoren zou Was het maar een vreemde 1 maar het gold zijn zoon en het vaderlgke hart mocht zoo warm met meer voor hem kloppen hot plichtbesof was V om toch bggebleven ja meer als hg het zich ernstig afvroeg voor wien kij zgn geld bewaarde dan was het voor dienzelfden zoon maar als dezo er eigenaar van word dan zou hij er niet meer wezen en van de last en de narigheid geen binder meer hebben Zoo althans had hg het zich voorgesteld en nu kwam daar die ongelukkige brief Zgn kind hulpeloos in den vreemde te laten kon hij niet hem naar HiilUad te doen komen ging ook met zgn vonnis hing hem nog altijd boven het hoofd en naar Parijs te gaan daarvoor bad Vink den moed en da kracht niet meer Kaad kon niemand hem geven toch kon hg hetgeen hem drukte niet alleen dragen en hij maskte er Otto deelgenoot van die van zgoo zijde het verhaal geduldig aanhoorde zjjna belasg Gr P September en geschreven in ilocht Engelsch de hand verraadt de Italiaati che afkomst van den correspondent De brief verwyat naar bet nummer van bat Book Bits en de onderteekemug J Boe wordt gevolgd door bjgzoudere teekens die eenige overeenkomst hebben met da telegrafische teekens vau het Morsa stalael door figuren die drie dolken voorstellen een slechts teekeuing van de Britaobe kroon eu een van da Russische kroon Het adres is in Engelsch sobnft Men vraagt zich af of het geen fopperg is Volgens de Glasgow Herald wordt hei onderzoek aldaar in alle stilte voortgezet Ër wordt verzekerd dat onder de by Bell of Ivory gevonden papieren zich een Igst met de namen en adressen van 27 Ieren bevindt dietsGlaagow woonachtig zyo Verscheidene dezer personen zgn op het politiebureau in verhoor ganomen By de gisteren te Waaldorp gehouden manoeuvres iu het vuur beeft een sergeant majoor der jagers die zich op ongeveer 300 passen van da tegenparty bevond een schampschot aan het voorhoofd bekomen Men vermoedt dat en scberpe patroon losschen de loaae ia geraakt Op het terrein werd door de hotpicuilsuldatea een voorloopig verband gelegd waarna de gewonde naar bet militair hospitaal is overgebracht Voor d Haageche rechlbank werd gisteren behandeld de zaali van Adr Jan Beodeker werkman te s Gravenhage wien na binnen de laatste 5 jaren wegens mishandeling veroardeeld te zgn geweest ten laste is gelegd dat by op den 15en Juli jl Jan Fortuin stukryder bg de treinafdeeling gedetacheerd te s Gravenbage die zich met nog een militair ïn het koffiehuis van Albers daar ter stede bevond gedreigd beeft hem met een mes door zgn d te steken hem daarbg bedreigeude met een dolkmes en dat by genoemden Fortuin een steek in den rug beeft gegeven welke in een der tongen is doorgedrongen en den dood tengevolge heeft gehad Zoowel binnen als bniten de rechtszaal was een zeer talrijk publiek aanwezig Al dadetyk begon de verdediger mr Jules Eothoven de nietigheid van de dagvaarding te pleiten als zóó onduidelgk gesteld dat niet helder is aangegeven welk strafbaar feit den bekl wordt ten laste gelegd hetgeen de wet toch vordert Nadat de subgt officier mr Tan Buttiogha Wichers de dagvaarding verdedigd had ging mr Eothoven niet verder op dit punt in en vin de behandeling der zaak aan stelling betuigde en zich bereid verklaarde te heipau maar zonder te weten op welke wijze ffZoudt gij niet eens naar Pargs willen gaan vroeg Vink op eens Olto werd gskoud en terstond daarop gloeijend heet Hg vergat voor eon oogenblik den ouden eo den jongen Vink en het gaosohe doel van zoodanige reis bij de gedachte dat hij Otto Lademao zelf Parijs zou zien voor niemendal ovormorgeo misschien reeda I Gelukkig bedwong hg dien uitroep van vreugde die in da gogeven omstandigheden zeker niet zeer op zgne plaats zon wezen maar zijne stem beefde toch toen hg antwoordde als u meent dat ik daardoor u van dienst zou kunnen zijn ben ik dadelijk bereid Ik weet niot jongen of het zaak zou wezen antwoordo Vink peinzend t geloof wel dat dit bet beste zou zijn maar gij weet den veg niet in Parijs ffBio ia wol te vinden Kn dan zie je Vmk aarzelde een oogenblk eer hij er langzaam bijvoegde ik weet niet of alles wel waar is wat in dien brief staat En als t eens niet waar wai I Gij zijt nog zoo jong Otto en zoo onervaren Op zijn negentiende jaar gelooft men niet onervaren te zijn of liever men gelooft aan geen ervaring en Otto geloofde er nu allerminst aan na het hem zijne reis naar Parlja kosten kon H zag zloh al staan bij het ziekbed van den sterrenda en met de goede boodschap te buis komen dat h j eene goede en eerigke begrafenis had gehad