Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1896

Mlk4 8 67 4 60 6 19 S 51 7 11 7 69 29 8 43 8 61 9 67 l 18 4 67 f n 7 69 ff ff 10 4 K ir 6 4 K H 8 6 ff ff 10 11 6 11 n K 8 18 ff ff 10 18 § 4 16 DA 1 44 6 20 6 89 6 10 7 80 8 98 B 47 9 8 9 10 10 87 11 80 9 60 3 44 4 7 4 40 6 81 6 17 7 86 8 6 9 43 10 4 1 64 K 4 60 f 6 87 ff 9 47 n 8 01 K a 4 67 K 6 84 ff 9 64 8 08 H H 6 04 ff 6 41 ff 10 01 8 14 3 Q9 4 04 4 27 6 10 6 61 6 47 7 46 8 86 10 07 10 24 DEN H A A 0 GO U D A g 0 V D A tl T B I C B T Oonds 6 86 7 66 8 09 9 88 10 19 10 87 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 8 81 10 17 üudew 6 60 11 14 8 37 7 10 n 10 34 Woerden 6 69 8 19 11 99 8 46 3 84 6 17 7 18 8 48 10 41 mreokt 6 18 8 28 8 41 9 64 10 61 11 46 1 97 8 08 3 60 6 07 6 86 7 S9 9 04 11 07 e 0 U D A A M8TESDAM liimAt 37 8 91 9 69 10 6 18 10 4 11 6 80 7 1 10 17 10 80 Igulaidam C 8t 8 14 9 87 10 66 l 1 1 6 16 6 0 8 tt 1U6 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst t896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicli 6 0UDA nOTTERDAM 18 86 1 84 3 60 18 48 18 66 1 44 4 8 ItOTTÏHDAM 10 7 47 11 60 18 87 18 08 19 47 8 07 GOUDA DEN HAAG aUage 6 B1 7 807 48 8 S0 9 19 9 4 10 1111 8612 211 86 2 44 S 40 4 04 4 38 6 17 6 127 18 7 68 9 111 MSVoorb 6 67 w w a w 10 17 1 41 4 89 u 6 18 9 S4 Z Zegw6 11 u H tt 10 82 n 1 66 4 88 6 S0 48 Zev M 6 82 10 48 n 2 06 6 04 6 89 n 9 6 LOnuda 6 88 7 60 8 18 9 1S 9 47 10 1610 6412 0612 62 2 17 8 14 4 08 4 826 16 6 47 6 607 488 2510 10IOifl8 Stopt te Bleisvük K ruis weg ea NooMorp Leidschendam en Hekendorp U T K E O H T G O ü Ö A Utreebt 6 8S 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 12 60 8 08 8 62 4 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 S4Woerden 6 68 8 11 10 28 11 56 4 16 6 68 9 28 10 84 Oudewater7 07 6 1 10 81 n n t u 4 84 i 9 80 Qouda 7 81 8 8S 9 84 10 10 Ï0 44 11 10 12 11 1 22 8 46 4 87 6 17 7 09 8 22 8 41 9 49 11 10 AUSTEBDA M 6 O U D A Amatetdam Cl St 7 1S 10 48 2 84 2 88 4 41 6 18 7 46 8 41 ftoKda 7 82 8 19 10 10 M 11 8 41 M 748 M ll lft 6oi da 7 30 8 86 9 87 10 13 10 4811 16 18 16 19 88 1 87 3 47 4 46 6 92 6 64 7 14 7 49 8 28 8 64 0 64 U O ï M 7 42 8 47 11 12 40 4 67 8 01 10 06 Z gw 7 63 8 86 H ll 12 49 6 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 26 1 03 6 20 8 96 10 87 Hage 8 12 9 1810 7 10 48 ll SO 11 4612 46 1 08 1 67 4 17 6 26 6 69 6 22 7 44 8 818 68 9 M 10 88 11 46 mot het faooren van prof Siegenbeek tsh HeuIcelom die het Igk geschouwd heeft Volgens den hoogleeraar was de toegebrachte steek per se doodelijk ea bad zelfa dadelgk aangebrachte geoees of haelkundige bolp bier niet knnnen helpen VerrolgenB werd geboord de comm v politie Dietz die beklaagde dadelyk in den nacht na bet miadrjjf heeft 0Dder raagd De beklaagde WB8 toen hoewel onder den invloed van sterken drank niet atorodronken en volgens getoige moet hy zeer goed geweten hebben wat by eefiigen tyd van te voren gedaan bad Beklaagde verklaart zich waioigof niets meer te berinneren van het voorgevallene erkent nooit ieU met den verelageoe gehad te hebben hem vroeger nooit gezien of ontmoet te hebben en zon den stumperd zelfs nn nog niet herkennen Uit bet verhoor der 25 getuigen die verder werden gehoord volgen hier thans de voornaamste verklaringen in de eerate plaats die van de kaateleiuea en van bare dienstbode Volgens beider getuigeuia was Bendeker vooral ala by beacbonkeo waa een zeer gevaariyk peraoon die altyd een mes of dolk in dea zak droeg en dikwyis bezoekers van de herberg bedreigde Nog in den avond via 15 Jqü bad by eerst een hnzaar bedreigd toen de kaateleines die by den dolk op het hart zette en toen de verslagene met zyn kameraad die voor de jaffroow party trokken En de joffronwen en de dienatman badden daidelijk beklaagde booren dreigen de twee artiUeriatan door boa d te steken en gezien dat hy Jan Fortnin een stoot met den dolk in de ricbtiig van den rag toebracht waarop de getroffene in elkaar waa gezakt De artilleriat B van het Indische leger d kameraad die met Fortnin op den noodlottigen avond in bet kolBehnia was verklaarde mede dat bekl met zyn dolk gedreigd bad Hy bad z n kameraad alleen in elkaar zien zakken Vooraf waa er niet de minste ruzie geweest en zeker geen klap gevallen Een getnige beweerde bniten staanJe door bat gordyntje van de herberg gezien te hebben dat de artillerist Fortuin in de herberg aan Bendeker den eersten slag met een stoel gegeven zou hebben Daar by in de instrnetie hiervan geen woord gezegd bad maakte de president hem hierop opmerkzaam Door andere getuigen werd die verklaring Eoo beslist mogetyk tegengesproken De beklaagde zelf vermoedt dat by een klap beeft gekregen De zetbaas in een kroeg op de Kalvermarkt beweerde ook gezien ta hebben dat Fortuin aan Bendeker bet eerat een slag met een stoel gegeven bad Ook deze getuige werd door den president er op gewezen dat hy evenals de vorige getnige alleen bad gezien wat Bendeker tot verlichting kon strekken en verder niets De dieoatbode hield evenwel vol dat Fortuin hoegenaamd nieta in de banden beeft gehad om zich Ie verdedigen Zy is van het begin tot bet einde in de gelagkamer gebleven en beeft alles gezien tot Fortuin naar bniten ging en Bendeker naby den uitgang een stoot met den dolk deed in de richting van den rng van Fortuin Eeae vroow deelde mede dat zy staande in eene poort naast de herberg met een manspersooui plotseling een man zag komen oor de poort die baar toeriep ga nit den w of ik steek je overhoop c Eernt na lang aanhoudea verklaarde de vronw dat die man de bekl was In verband hiermpde dient gemeld dat dia gang gemeenschap heeft met faetkoffiebnis van Albers en bekl das langs dien weg de herberg verlaten heeft in plaats van door de voordeur Den volgenden dag werd door bedoelde meid met nog eene andere de dolk in bet fornuis achter degelagkamer van vrouw Albers gevonden met versch bloed aan de punt De eomm politie Dietz deelde mede wat in de stukken niet was vermeld dal by in de gelagkamer inderdaad snachta een stoel had gevonden waarvan een der pooten veraeb was afgeslagen 3 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 96 7 82 7 89 7 48 7 66 Qoada Moordrecht Nieuwerkerk Oapelle Eottordam 7 6 67 8 08 6 16 6 84 6 80 Botterdam 6 Oapellg 6 10 Nieuverkerk 6 19 Kootdreobt 6 26 7 46 Souda 6 88 Nadat het getuigenverhoor was afgeloopen en beklaagde volhield niet te weten of by den artillerist gestoken had vorderde subst ofGcier van justitie mr Van Buttingha Wicbera de veroordeeling van Bendeker wegens bedreiging met een misdryf tegen bet leven gericbt en doodslag tot 20 jaren gevangenisstraf Mr Jules ÏDutboveu betwisten dat hier aen bedreiging met een misdrijf tegen het leven heeft plaats geb id daar bet noodiakelyk element de bedreiging ik zal je dood maken ontbreekt Hoogstens kan er sprake zyn van bedreiging met mishandeling Wat dua bet eerste punt der aanklacht betreft concludeerde pleiter tot ontslag van rechtivervolging en voorts betoogf nde dat volstrekt bet bewijs niet is geleverd dat de steek is toegebracht met bet doel hem te doodeo en er nog op wyzende da bekl eerst met een stoel geslagen zynde uit noodweer bad gehandeld concludeerde hy dua ten aanzien van het tweede pont der dagvaarding tot vryspraak De uitspraak is bepaald op 1 October Zooals men meldt is de voorloopige hecbtenia van W J de Vos die zich reeds gedorende vier maanden in de strafgevangenis te Rotterdam bevindt alweder door de rechtbank aldaar verlengd Het geldt hier zooals men zich nog wel zat herinneren den persoon die in hechtenis werd genomen nadat degenen die eerst verdacht waren van moord op den jongen Hoogsteden in vryheid waren gesteld De rechtbank zal natuuriyk wel haar redenen hebben voor de herhaalde verlenging der voorloopige hechtenis Toch knnnen wy zegt de ZwoIsche Ct c niet nalaten den weaach nit tw spreken dat by de aanstaande begrooting van justitie deze aangelegenheid eena ter sprake zal worden gebracht Reeds byna negen maanden verliepen sedert den moord en sinds dien tyd is eerst Van Berkel eenige maanden van zyn vryheid beroofd terwyl tbana De Vos sedert vier maanden in voorloopige bechtenia zit Er moobt in ieder geval wel een regeling worden getroffen tot bet even van vergoeding aan den betrokkene ala by onschuldig biykt te zyn of althans tot onderhoud van het gezin weike kostwinner in t belang van het algemeen aan zyn bezigheden wordt onttrokken Op eene boerenwoning in Sleeawyk badd D zoo verhaald een Deenaob blad een paar ooie vaars hun nest gebouwd Het wyfje bad twee eieren gelegd waarmede de bezitter van bet buis een proef nam hy verwissslde heimel k het eene ooaevaarsei voor eau groot endenei Beide eieren werden tegelykertyd oitgebroeid maar nauweiyks had het mannotje h it tleelyke jonge eendje gezien of hy plaatste zich tegenover het wijQe en hield een lang klappergesprek met haar hetwelk hiermede eindigde dat de vaar wegvloog en korten tyd daarna lEet een tiental andere ooievaars terugkeerde waarop de mannetjea onder voordurend geklapper met bnnne scherpe snavels het arme onacbuldige wyfje dat de vreemde spruit nitgebroed en naar bun meening uok het ei gelegd had op zulk een geweldigde wijze bavende dat het ten slotte dood van het dak viel De weduwnaar zorgde daarna verder goed voor beide jongen die allebei zyn ontwikkeld Dioedagmiddag ontstond in de te 12 20 van Pormerend naar Amsterdam vertrekkende tram al heel spoedig tusschen twee marktbezoe Hlr die met nog eenige anderen zonder daartoe gerechtigd te zyu in eene der eerste klasse coupes hadden plaats genomen eene bevige woordenwisseling die weldra tot handtarteiykheden overging en tot groot ongerief der reizigers tot Amsterdam voortdourde Aan den steiger aldaar aankomende begon bet gevecht opnieuw waaraan toen door de politic een eind werd gemaakt door ben op te bergen in het politiebureau van bet Centraalstation 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 10 16 18 39 9 61 11 32 9 81 10 19 10 80 10 36 10 48 10 49 8 18 9 15 9 60 10 11 Het geschiedt Dinsdags berhaaldelyk dat de marktbezoekers de eerste klasae rgtuigen bestormen waar zy niet thuis bebooren hetgeen oogluikend wordt toegelaten zeer ten ongerieve van de werkelyk passagiers eerate klasse Pas waa het verkeer op den apoorweg van Bruz naar Eomotau hersteld of er had een nieuwe aardalorting plaats tengevolge waarvan in den spoordyk een gat van vyftig voet diepte ontstond Een deskundige beeft het vermoeden uitgesproken dat de aarditortingen nog twee of drie jaren zullen voortdure De politie te Petersburg is sinds eenigentyd druk in de weer met arresteeren van nihilisten en andere verdachte personen Deze arrestaties worden meestal voorafgegaan door uachtelyke buiszoekingeu in de woningen der verdachten de gevangenen worden na een summier verhoor naar de gevangenis te Soblüsaelburg op veertig mylen van Petersburg gezonden Uit bet zuiden van Drenthe meldt men dat de landbouwera en andere werkgevers besloten hebben voortaan geen ongunstig bekend staande personen meer in dienst te nemen of te bonden Dit besluit is een gevolg van de algemeene verontwaardiging over het voorval te Veningen twee weken geleden toen de bazaar Hofman vermoord werd door een boerenkuechl Indien aan dezen maatregel de band wordt gehouden kan dit een nitnemend middel zyn om een einde te maken aan de barbaarscbe ruwheid en vechtluat der boerenknapen en sniien de gezinnen der landbouwers gezuiverd worden van personen die door banne dronkenschap zedelooze taal en straatachendergen zeer atechte voorbeelden zyn voor de zoojaa en andere huisgenooten COBRESFONDENTIE Het ons hedenmiddag per post uit deze Gemeente toegezonden verhaal betreffende het lot der Staats Lotenj kan wel geplaatst worden indien de inzender zyn naam aan de Redactie bekend maakt De Bidactib BultenlandsGh Overzicht Onder lord Derby s voorzitterschap hielden ruim zevendui eod Liverpoolera gisterenmiddag eene geestdriftige protestmeeting tegen de Armeenscbe gruwelen welke in eene eerste resolatie krachtig werden gebrandmerkt terwyl in eene tweede de revolutie wordt uitgesproken dat bet Britsohe Kabinet alle maatregelen nemen zal noodig om d Tarkache Armeniërs voortaan te vrywaren voor eene herhaling waarby de Britsche regeering rekenen kan op den hartelyken steun der Liverpoolsche burgery Toen Gladstone de tweede resolutie voordroeg begroetten den grysaard oitbundige toejnichiogen Hy sprak ruim een uur met zyn gewone berhaaldelyk toegejuichte welsprekendheid Gladstone zeide bei woord te voeren als mensch en borger alteen londer partijgeest of partysonvenira Spreker verklaarde zich gaarne overtuigd te bonden dat de treurige toeatand in Tarkyo niet het gevolg ia van fouten of nalatigheid van de Britacbe regeering Hy ontkende dat het Britacbe volk de Armeenscbe gruwelen brandmerkt dewyi de Armeniërs medechristenen zyn De kraistocht is geen kmistocht tegen Mosiemin maar een kraiatocbt tegen de Turksche Mohammedanen Spreker erkende dat edelmoedige muzelmannen deze gruwelen met alle macht beatreden maar het Britacbe volk zoude die recbimatiglyk mede brandmerken ala deslaohïoffera Mohammedanen of Hindoes waren Deze Britsche volbsbeweging berust op den zuiveren grondslag der menschelykbeid en ontleent hare kracht niet langer aan geruchten door onruststokers verspreid doch aan geloofwaardige ambtelyke bericbteo Tbans evftnals in 1876 zyn de gepleegdegra vrelen het uitvloeisel van het Turkscbe regaaringsbeleid alleen maakt nu de Turksche regeenngsbeleid alleen maakt no de Turksobe fleering hare schuld aan de moorden erger door snoode verloochening daarvan hetgeen zal voortduren zoolang Europa dit duldt Spreker omschreef het doel dezer meeting als verwerend en toekomBtig zy beoogt wraakneming noch vergelding maar bet nemen van maatregelen om eeae herbatiog der gruwelen galyk ieder die tegemoet ziet zoo mogelyk te Terhinderen Aan bet slot zguer rede zeide Gladstone t vertrouwen dat de stem van bet Engelsche Tolk de diplomatieke zwakbeden te Konstantinopel zal vervangen Hy geeselde die zwakbeden als onwaardig geknutsel als een waarde loozen oorlog op het papier De verklaring der diplomaten aan den Sultan dat deze Europa tegen zicb zoude krygen als de grnvelen aanhielden geleek op eene aanmoediging om daarmede voort te gaan totdat alle Armeniërs verdelgd waren hetgeen de bedoelhig ia Spreker noemde het samengaan der groote mogendheden eene nuttige goede en roaohtige combinatie doch hare oitkomaten in de Turksche crisis waren niet gelukkig Zeker werkt de aanwezigheid der gezanten van de groote mogendheden te Konatantinopel tegenwoordig ala een steun voor den Sultan Hg is onze bondgenoot en moet als bondgenoot bejegend worden Spreker ohtte bet oogenblïk gekamen dat Engeland zelfstandig moet optreden Men zeide dat dit gelykstaan zoo met den oorlog tegen Europa doch dit kon spreker niet toestemmen In elk geval ia Engeland bevoegd en gereebtigd zelfstandig te oordeelen en daarna op te treden zonder zyne reohten en verplicbtingen verzakend eenvoudig de nederige alaaf te worden van andere mogendheden met allicht afwykende inzichten en belangen dav reode byval Dat was de manier niet om baren eerbied en bare wedewerking te verwerven De verbreking der vroegere beloften door de Forte geeft Engeland bet recht Torkye met dwangmaatregelen te dreigen bijaldien andere maatregelen falen en andere mogendheden weigeren mede te werken Doch d aankondiging van dwangmaatrregelea staat geenszins gelyk met eene oorlogsverklaring Vooreerit behoort Engeland den Britschen gezant te Konatantinopel terug te roepen en den Tnrkachea gezant te Londen naar huis te zenden Ook dat lal geen oorlog uitlokken toejoichiog en gelach want verbreking van de diplomatieke betrekkingdn gebeurt tegenwoordig dikwerf Deze verbreking zonde Engeland vrymaken en Eijgeland s rerantwoordelykbeid voor de gebeurtouisBen in Tnrkye wegnemen Mocht ook dit middel falen dan behoorde Engeland den Sultan te verwittigen dat bet voornemens was zijne reebtmatige vorderingen desnoods met geweld door te zetten Gladstone verklaarde geen oogenhlik te gelooven dat de Sultan daaraan weerstand zou bieden of dat eenige mogendheid hem tegen Engeland zon steunen om de voortzetting der gruwelen mogeiyk te maken welke afgryselyker zyn dan ooit in de geschiedenis werden geboekstaafd Spreker eindigde met te ziuape en op het hengelyk feest der Koningin en met te verklaren dat het besluit van deze meeting te Lirerpool niet strekken zal om den glans van hare regeering te dooven maar eerder om hem op te luisteren Langdurige davereude byval Een spreker zeide dat bet hier gesprokene weerklank zonde vinden in het palei an den Sultan te Koostautinopel Hij vertrouwde hierop voora ook omdat hy overtuigd waa dat in datzelde paleis onder de oogen van de gezanten der groote mogendheden de gruwelijke daden werden beraamd en geleid Maar de snoode en afacbuwoiyke moorddaden te Konstautinopel achtte by nog minder gedrocbtölijk dan de gruwelen ia Armenië want hier was enkel moord daar gingen moord en roof en folteringen en verkrachting en allerhelachte misdaden en onawnnheiyke sooodbeid samen De heer Haaotanx Fransch minister van buiteulaDdsohe saksn heeft het officieel pr9gramma der feestelykhedeu te geven lei golegenheid van de komst des keizers aan de pers medegedeeld De Boasische souvereinen znUen 5 dagen in Frankryk blyven van 5 tot 9 October Zy znllen officieel worden ontvangen te Cherboni Farys Versailles en in het kamp te Chalons Den eersten dag zal de keizer een vtootrevae böwoneu op de rede van Cberbourg den vyfden dag een troepenrevne te Gbatons Om 12 uur zullen de keizer en de keizerin den 6a te Cherbourg aankomen De Eussischsohepen znllen op een deet der reia door Frane Bche oorlogschepen worden geëscorteerd De Fransche president omgeven door de ministers zal de booge bezoekers op de Qaai de l Arsenat ontvangen Des avonds zal de president een feeiimaaltyd aanbieden in het arsenaal Den volgenden morgen om 10 uur aankomst te Parys den 7eu Oct bezoek aan de monumenten da keizer tal den eereten stesn leggen van de groote brug welke bet voornaamste monnment der tentoonstelling van 1900 moet lyn en die den nsam ontvangt van den Alexander Illbrog Des 8en Oct vertrek naar Versailles waar de keizer en de keizerin znllen overnachten Da berichten uit Londen en nit Konstautinopel zyn bevredigend In Engeland neemt de beweging tegen Turkye geleidelyk af maar men verwaeht dat de redevoering van Gladstone die gister avond in de meeting te Liverpool zal optreden weder een opleving r van zal ten gevolg hebben Doch de kalme toon van de regeeringfibladen en de overtaiging dat Engeland alleen staat en nieta kan doen zonder grooter gruwelen te veroorzaken dan gedurende de gebeele regeering van Abdnl Ëamid in Turkye zyn bedreven hebben hun uitwerking niet gemist En ala het zoo voortgaat zal er tegen 18 October als de groote proteatmeetiog gehouden zal worden heelemaal geen geestdrift meer over zyn voor een zaak die in den beginne en zoo te recht in Engeland de algemeene verontwaardiging opwekte Ten minste als de Snltan zorg draagt dat de orde in zijn ryk wordt gehandhaafd ea ala het optreden van de Koerden in Eharpoet tot de uitzonderingen blyft bebooren De kans hierop neemt toe naar nit Konstautinopel wordt gemeld De WestmiDster Oazettec verneemt dat de vrees voor zy o troon den Snltan gedreven heeft tot het aannemen van een tydelijke staatkunde van verzoening tegenover de Armeniërs En in Konstantioopel beeft dit een kalmeerenden invloed gehad Onder deze omstandigheden ia het niet woarfcbynlyk dat de wi nachen van Engeland vervnld znllen worden Het is wellicht daarom dat in sommige kringen gepoogd wordt de beweging die Engeland beeft aangegrepen te doen overslaan naar bet vasteland De heer Gladstone maakte zicb tot tolk van dien wensch door zyn brief aan het Franache volk die in dan Figaroc is opgenomen Met nitzonderiDg van Gladstone hebben de liberale leiders byna algemeen bun scherpaanvallende houding tegenover Lord Sahsbury laten varen Sir Henry Fowler maakt in een toespraak te Wolverhampton opmerkzaam op de verbazende moeilykheden waarmede Lord Salisburj ie kampen heeit en die geen denkend Engelschman kan voorbyzien En zelfs de heer Laboucbere heeft van de zonnige oevers van het meer Combo eenige wyce raadgevingen naar Engeland gezonden Ëen geïsoleerd optreden is byna onmogelyk bet zoD de moeilykbeden nog doen toenemen Ala wg Konstantinopel bombardeereu wat zou er dan gebeuren Het in brand steken der stad en het uitmoorden der Christenen niet alleen in de faoofdatad maar in alle deelen van het Llyk zouden slechts de eerate gevolgen van ons optreden syn De brief van den beer Laboucbere beatnit met de opmerking dat het overweging zon verdienen Rusland de vrye hand e laten in Konstantinopel Keizer Franz Joseph is van de Hongaarsche I eroefeningen naar Wcenen teruggekeerd maar vertrekt Zaterdag naar Orsowa wegens de groote feesten van de plechtige openstelling der verbeterde Donau doorvoait by de zoogenaamde IJzeren Poort Tan d ar gaat hy zyn reeds aangekondigd bezoek brengen aan koning Carol van Bumenië te Boekarest om daarna over Boedapest naar Gödöllö terug te reizen waar by de maand October denkt door te brengen Bij de verkiezingen voor den Landdag in Stiermarken zyn 10 conservatieven gekozen naast 8 Slowenen 4 onafhankelgke i rariërs en 1 lid der Daitsche volksparty De hertog en bertogin van Cnmberland staan op het pant door oen sinds lang dreigenden slag getroffen te worden Hun oudste zoon en vermoedelijk erfgenaam van den Branswykscben troon de 16 jarige pnns Gsorg Wilhelm sedert maanden aan bloedvergiftiging lydende is door de geneesbeeren opgegeven Aanvankelgk ware hy misschien door amputatie van het aangetaste been te redden geweest maar zyn ouders zich Vleiende met de ydele hoop op zyn langzaam herstel zonder dioD nitersten maatregel verzetten er sioh tegen totdat het te Iaat vroa Zga grootmoeder de 78 jarige ex koningin Marie van Hannover zal zich naar Qmnnden begeven om den bedroefden ouders in hnn zware beproeving ter syde te staan daar de toestand geheel hopeloos scbynt Door het eventueel overlyden van prins Georg Wilbelm zyn de oitzichten van het Huis Cnmberland ep bet hertogdom Bronswyk weder veel verdonkerd Hertog Ernst August heeft door zyn protest tegen Hannover s annexatie by Pruisen zich persoonlyk onmogelyk gnmaakt voor de uitoefening zyner rechtmatige aanspraken op den Bronswyksohen troon die naar men weet thans onder regentschap staat van prins Albrecht van Pruisen in afwachting dat missobien prina Georg Wilhelm zoodra deze 18 jaar zou wezen zoo kunnen opvolgen als zyn vader te zynen behoeven afstand deed zyn jongere broeder Chriatiaan is pas elf jaar oud en kan dus vooreerst oog in het geheel niet in aanmerking komeo Nieuwe Zending DEBNSCHE GLiCÉ UAMES en HEBREN A van OS As Kloiwag E 73 73a GOUDA Hours van Amslerdam slotkrB 90 100 100 SSVs 85V 26 631 Vorkn lOO i 99 Vl as SEl TEMBF R NüDiM iND Cort Neil W S dito dito dito S dito dito dito 8 HoNOi Obl Goadl 1881 88 1 Italië laBotirijvitig 18IÏ2 81 5 OosTBNK Obl in papio 1868 i 86 WW 8 981 98 9 Vs 104 60V 731 19 l 19 1101 931 49 100 96 42 580 5141 lOl 681 101 199 189 i i oy loov 138 101 26 1091 917 805 102 5 558 141 98Vi 59 78 lOlV 101 101 98 1441 130 lOll i 90 401 100 10 dito in silver 1868 6 fOHTUGAl Oblig met coupon i dito ticliet 3 aouKD Ubi Binneol 1894 4 dito Oeconi 1880 4 dito bij Rolha lSSil 4 dito bii Hope t8Sa 90 4 dito in goud leen 1883 8 ilito dito dito 1884 i 3PJIIIJB Perpet achuld 1881 4 TwKlil Gepr Cony leen 1890 4 Ge leening serie D 19 Geo leening serie O t Zoid Afï Hip ï obl 1892 6 Mixioo Obl Buil Scb 1890 8 Vbnezubla obl 4 onliep 1881 A1UTSKD LH Obligstieu 1895 3 RoTTUUAU Sted leen 1894 8 Nru N A fr llacdelsv aand Arendsb Tab My Certificaten Dwl Uaatscliappü dito Amh Hypotheelcb pandbr 4 Ou t Mü der Vorstenl aand s Gr Hypotbeeltb pandbr S i Kederlanaacho banir aand tied Handolmaat rh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotlieeltb pandbr SV Utr Hypotkeeltb dito 31 OoBTSNB Oost Hong bank aand HusL Hypotheekbanit pandb 4V Ahbbika Ëquit hypotb pandb 5 225 loiv 10 Maxw L G Fr Lien eert 6 Nbd Holl U 8poorw Mq aand Mü lot Eipl V 9t Spv aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zui4 Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAl l Spaorifl 1887 89 A Sobl S Zuid Ital 9pwmij A H obl 8 Polbn Warschau Weenen aand 4RuBL Gr RuBS 3pw Mg obl 4 Batilsohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 ICursk Ch Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 73 108 43 11 192 200 107 106 1081 104 118 1881 170 34 107 AllEBlEA Cout Pao Sp Mij obl 6 Ckio fc North W pr 0 aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Ie Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LoulBV b NaBlivilleCert v aand Mexico N Spw Mij lebyp o 8 1 Mias Kansas v 4 pot prof aand N Tork Ontario li West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 5 at Paul Minn it Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Ganadi Can South Cert v aand Vb C Rallw Il Nav lo h d c O Amsterd Omnibus M aand Rotterd TramwegMaats aand I ITbd Stad Amsterdam aaud 8 Stad Rotterdam aaud 8 1 Bklqib Stad Antiverpenl887 S i Sud Brussel 1888 27 HoNQ Theis Regullr Gefletlsch 4 OobTBNR Staatsleening 1880 6 K E Oost B Cr 1880 3 SriNJB Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei Hyp SpobI eert 352 Staats loterij SeKlaase Trekking van Vrydag 25 September 1896 No 109 60 000 No 11436 18810 en 20149 ieder 1000 No 12948 18856 en 19408 ieder 400 No 4971 200 No 7844 8144 8767 9788 10160 10667 11115 12817 18866 18276 18118 en 19181 led r 100 Prijzen van f 70 862 2400 4883 7596 10098 12949 15807 18816 879 2506 5041 7607 10607 12965 16989 18326 861 8512 6091 7612 10769 18481 16136 18434 441 2S16 5227 7680 10772 18498 16147 18462 452 9794 5388 7801 10871 18645 16148 18610 560 2816 5648 7826 11014 18773 16279 18522 688 8084 6645 7860 11060 18787 16294 18578 696 3169 5662 7853 11054 13819 16315 18617 803 3160 6783 8080 11107 1397 18830 18689 829 3805 6799 8117 11283 14027 16408 18766 e78 3268 6812 8263 11566 14164 16478 18946 915 3496 6853 8298 11582 14208 16607 18952 995 8497 5940 8317 1164S 14326 16620 18963 1104 3660 6074 8407 11726 14361 16690 19111 1136 3589 6189 8474 11830 14376 16729 19173 1168 3705 6272 8492 11875 14611 16887 19318 1160 3885 6386 8641 11932 14626 17063 19495 1118 3888 6465 9089 11985 14950 17106 19614 1460 4079 6641 9224 12032 14950 17113 19621 1566 4204 6672 9269 12086 15180 17122 19711 1669 4291 6799 9367 12037 16142 17268 19849 1779 4325 7071 9408 18893 15168 17813 19917 1860 4892 7086 9418 12480 16SJ2 17348 20022 1856 4611 148 9667 12639 16874 17613 80139 8017 4526 7222 9727 12763 15386 17527 80378 2066 4610 7305 9836 12778 15433 18018 20383 2126 4642 7413 9841 12846 18686 18022 20685 2366 4642 7534 9891 12880 1668 18081 20796 2372 4647 7662 9988 12943 15806 18288 20913 2379 RECLAME Schoenmakers Eleedermakers ia het kort allen die een xittend leven leiden staan erg bloot aau Verstopping en ala men mets daartegen doet zyn de gevolgen zeer onaangenaam want daardoor ontstaan haemorrhoideu aambeien bloedaaandrang duizelingen hartkloppingen hoofdpyn schemeringen gebrek aan eetlust enz Daarom moesten alle personen die een hootdzakeiyic zittend leven leiden er op toezien dat zy dagelyks ruime darmontlasting hadden en om die te bevorderen zoo noodig de Zwitsersche Pillen van Apotheker RICÏÏAED BRANDT innemen door zoo vele bekende Professoren in de geneeskunde beproefd en aanbevolen en welker dt elyks gebruik alechta 3 centen kost Niet undera te verkrygen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F E VAN SANTKN KOLFF Rotterdam ADVERTENTIEN iigim PD IK E OODE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz If B Als bewiji van eclitlieul is oacbet en kurk steeds voor Cu I E r A u zien van den naam der Firma HIEDAM p HOPPE Cognac fiB Bois f X 40 de Uter D OOOrNAO mr BOIS Tan de BoetetA Anooyme wordt galavard In renegêlde BAmand flsiMhsn t q o Xiltsp Inhoud Toonrivn van hBjt att it Tan Dr P F yAJV BAUBL HOOS ProafflsHoh 4 f 1 30 DlUInltead rnkrljgbaar Wi P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B U4 Gouda TANDARTS E CASSUTO Torfmarkt 172 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Het Wissel en EITectenkaDtoor EAREFSS C 187 WAKMOESSTBAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slait BËLEENINOëN DitTOering van Speculatie orders tot de meeet voordeeligate condUiën BMF nitgare Tan het Maandblad FORTDNAt ƒ M per jaar franco per post proefnommers kosteloos Koninklijke MaeblnaleFabrlek IE nOHIBEM VAN H I van Schalk Go gereatigd te a Qravenhage IC e i plerilraat X9 en 29 uabg de Regentesselaan Hofleveranciers VAM Z IL den Honing van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de k iSêTA Allerwege bekroonde WereldberoeoideSuperlor DRÏÏIVEIT Borst Bonig Extract MELIANTHE VLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrijgbaar hij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordricht J O KATELAND Boskoop B Y WIJK OudiKatcr mam Jeerenberg nabU Station Santpoort In boveng enoemd Gesticht kunnen GEPLAATST worden Bleekers ongfehuwd op een loon van 150 tot ƒ 200 Waschmeiden op een loon van 150 tot 200 Werkmeiden op een loon van 100 tot f 150 Schoenmaker ongch op een loon van 120 tot f 160 Mattenmaker op een loon van ƒ 120 tot 160 Vleeschsnijder op een loon van 120 tot 150 Bierbottelaar op een loon van 120 tot 150 Aanbieding en in persoon s morgens voor 12 uur aan het Gesticht of met franco brieven aan den Ie Geneesheer Directeur J van Deventer Jz trliki besta onicbailalylcfte en c makkelyktte poetimiddel voor Ueerea en vooral dames en Kinderschoenweck l9 de Appretuur van C M MHIIer Ot v Berlin Beuth Str 14 Men letteicoed ÜUV op naam en fabrlekamerk VerkryibuVby He r H WlnkeliBri In lehDvnwBrk lelanlerleii ersfiryanflni sni Oenirail Dspolby W tardimtnn ArnKm VRIJE FA LRDENUARKT Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TRËfi EINQ zyn verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H lolen voor f 10 i B plaatsing der loten 1 en 2e Prgs COMPLEBTE BESPANNING beneveni minatans 20 PAARDEN