Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1896

r Maandag 38 September J896 35ste Jaargang No t080 mmm amm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adv tentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afionderlvjte Nommers VIJF CENTEN Op verzoek van onze geachte Cliëatèle zgn in het Sigaren Magazijn D 25 eveneens al onze gefabriceerde tabakkeu voorhauden MARYLAND PORTORICO VARINAS VIRGINI SHAG Genoegzaam bekend is t wg uitalaiteud mvere onTeryalachte rjjpe ie kwaliteit Tabak Telwerken Aanbevelend j p nEmH ff Itfn ia de bestfl iawruria togen Jiobt Rh nraatiek Lendenpijnon kortom E ffi AnfcerPaiB Expeller 1gf ÏB met ket knti Httn aan ta wenden tegen = r AnkerfaliilxpBHer Vat i09t du itMdi Ib e wordu howlM haiflgezb tAnher Painïxpelleir Mja 50 omt 76 oent u 1 26 de Saaah Voorkasdan In d mMita Apotheken ni bq r A Biektar Oo ta Botlaidim T Goud by A WOLFF Markt A 144b eu DK LAAT en VAN SON spothker Harkt BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP TIK Aua teg en en onder Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop duurt siecbts korten tijd Xie de PrijMen Wie zeEer zgu mi de £ cMo I Eikel Cacao te ontrangen tesamengesteld en na vele praïfnenmigea in don 1 handel gekomen onde den naam des 1 uitfinders Dr Michaelis yervaardigd 1 op de beate machines in net wereldbe1 roemde 6tabbUsaement van Qebr Stollwerck te Keulen eitche J rTDicft LCliy Cikel Cacao in vierkanten bussen i Deie Eikel Cacao w met melk gekookteene aangename gezonde drank voor da I gclijksch gebruik een ik 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Alsgeneeskncbtige drank bg gevd vandiarrhee slechts met water te gebruiken Terkr gbaar by de Toorniunt B i Apot cers ens Vi Koi U laceflinsje f 130 0 0 90 a 0 35 QenenalTeHagenwoordiger voor Nederland Jultus Mattenkltdt Amsterdam Ealveistraat 103 Bn VrNKEL 0 r Kl I K J lKi SrHIIMVLKVll l i I Ciir iis iii wissi mv Agentuur by de Firma W ed BOSM iiWteGuiida TAN STEENKOLEN Het BESTUUR vau den Polder WOlenê is voornemens aan te betteileui De Levering va 45000 E 0 MACHINEKOLEN De voorwaarden liggen ter lezing en de mschr viugsbitletten worden ingewacht tot Donderdag 30 Sept v m U uar ten kantore van den Secretaria J B 6IËZËNAAR Jzn Gouwe GouUa FBANSCHE STOOMVEEVEEU au Gbeiulsclie WasscheriJ VIN H OPPEKHEIiHER 19 Kruiskade JRotterdatn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inncbting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz j gestoomd of geverfd worden ouschadeLgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekao zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 da en te verven goederen m eene week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffera der ZeU bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandsche uitgave met 2 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft radt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags M azin te Leipzig Nenmarki 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Geen QriósEaarmeer DE NIEOWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoot Eischt op denhals van en flacon 1 DÉFOfi £ Verkrygbaar in flacons van 1 S0 Jb f 0 8S by J 1 Citl S 6000 Stuks uit de falliete nifta rener der ntfl haitenUndacbp fabnekeo over genomene roajïi iiaamilc Leger Paarden Dekens mouten tegen den ixrfjinjs van fl 2 75 p r Btnk wonlen aitveikocbt Daze dikka onsifjtbtre deksns lijn 200 viam alt ee peil oa 140X190 cm irroot dtu bet geheele psard bedt kki ii lj aai wol opgenaaid en 8 breede itreepen TOortii een kleine parttf witte woUefle SlaapDekens E t 140X190 cm fKfiia ze r kleiue bti door Taklai lx merkt U e fbatfln in reedel aangebofien ui fl 3 60 peratak Korten anders lieE tublicle mr IWielUk lefchreï n itt Mt Hnirw woriiu M Use da Toemud itreki ti eri taewBdJax van iMt bfldns ef idrr icmtioLiii oronpi mIi B Hnrwlüs @ Maa lrlcht G ooi S nat SI Oaoda rak lu A Buxuuil k iooii AHEHSFOORT AStERSFOORTSCHK UACHINALE l 8 loom Brood en Beschuitlabriek stoom Automatische Waltien Meelfahriek 1 Fijn gebuild Uelk Tarwebrood wordt im i tijnste soorten tamegemuakt all lin m t zuivere onafgeroorndo bcstQ melk vermengd blij t liWdoor rainslena vier dagen voraoli en overheerlijk van smaak ea is verkrijgbaar in pan gOkulpt pan vloer hard geknipt plaat Bngelsoh Daitsch en Gallenvorm in stuks van 6 ot 9 ot 13 ot in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknlpten vorm in stuks van 7 et XOVi et 14 et en met toevoeging van prima tafel oatuurboter alS Molkka detjes van 3 ot 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt als Vgn gebuild Melk Tarwebrood maar met toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvrucbten vervaardigd bhjft liisrdoor vele dagen veracb en bijzonder beerlek van smaak en iS Verkrijgbaar in bUB vorm en Engelschen vorm in stuks van 8 ot 13 et 16 ot 24 et 33 ot en als Krentenbolletjes van 2 ot 1 et MunitiebrOOd bruinbrood wordt van speciaal er voor geschikte beste tarweaoorten gefabriceerd smaakt bierdoor buitengewoon heerlijk is zeer gezond en verkrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 et 120 Dg 13 ot en in langen vorm SO Dg 5 et 79 Dg 7 ot 1 Eg 10 et 3 Kg 20 et deze gewiobteu twhalve van kantbrood worden gegarandeerd Onaie dépötbouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen xijn uitsluitend verkrijgbaar bij oase dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MKUBSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vraohten der volle en ledis e kisten Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans is do 26e oplage vorscheneu van het boek DO Ze nuwziekten en Beroerte Middelen ter voiJrko Beproefd ea aanbevolen door de hoeren Prof Dr Merlniére Parijs Prengruber Uüjardin Bau metz Pnrgs j V Bouehot Parijs Geh Bath Dr Schering Kms Gez iiaib Dr Cyurkoweoh ky Woonen Opperstafarte Dr Jeohl Weenen Opperstafarls Dr SchieSl Essi Chef arts Dr DarsOS Parijs tier Aken Districtsarts Dr Qrossmanu oblingen nitA DistricUnrtsDr Busbach Zirk Krankarts Dr Steingreber Charenton Oontnl Dr v Asoheubaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië Angeville Parijs Lavabre Parijs Wille TaufUrchan V u Cabiliot Arcachon II H Fortget Lonzac Guilloaean Bar deaux IiabatUt Bordeaux Bougavel I a K rnère L Hirsohfeld Weenen r II Lieber Innsbruck II Hammer Piauen II Weiner Woenen H AUSt Brootou fflatusohlechner Bnxn ming en genezing Het doel van dit werkje is kounis te verspreiden omtrent len aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden liet handelt over het bekend worden van de Fhysiologisohe ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons ze□uwgesfel □ kan gewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve ann ieder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zennwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueete hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewon denheid Slapeloosheid algemeene Uobamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien z n en aan de gevolgen daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten eu voortdurende pUn in dezelve psu tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskimdlge hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelon als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk a malle porsouen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wogens verschijnselen van voortdurend angstgevoel boneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duite ligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan uilen die tot de bovengenoemde cathegorien van ZOUUWlijderS behooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dio do reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bazit van bovengenoemd boekje te stellen dal frantïO en kosteloos te verkregen is te Amsterdam M CLEBAN Co lleiUgeweg 42 Rotterdam l E van santen KOLÏP Korte Hoofdsteeg 1 utrecht LOBttY h PORTON Oodegraoht b d Ga rdbrug ï ü ui f de VictofiaBron fiCber êlm ïeillbjfSm Tafeldranh Vanhé onlüklykef m£ er M$Tidéri S s Patent H Stollen WièFë VtUeitt H SÜMan errangen hat Anlm IM nrtchMenw wertlUoften Ifar uthmuuf m i i Mmji kaufe daher unura iftêfg êclutrffii H St9lt n mr von a u d nel otfor In tolchm ekoihêndHrnimh k liênan uaaar Plaiët wla nebaoit iemtf mugthiii lit = 1 rrMsMwtmt uitë ZeuffnisMt gntk m fmmf 1 Warnung Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel BINNENLAND GOUDA 26 September 1896 Id het PooUoh Koffiehuis te Rotterdam bad gister middag ta halfdrie de aanbesteding plaats fan het maken van eene y ereo Sbed met bgbeboorende werken op bet opon terrein tea ooafcan van en in aanitaiting mat bet terrein der UaDcbesierlüo aan de Bynha en N Z aldaar ten behoeve der firma s Pb Van Ommeren en F A Van Ëa Go De aanbesteding geschiedde in 2 perceelen te weten Perceel ï Het maken eeaer paaUundeeringvoor een yzeren Shed voor gieren toegaugshekkaa en toor booten terreiasafdluiting aUmede keien klinker best rating v Voor peroeel I waren ingekomen 5 biljetten fan C P W Dessing alhier f 7834 0 Verneol Rotterdam f 9485 G Key Rotterdam i 9620 B J Nederhortt alhier f 9743 A KoB Koolhaalder Rotterdam f 9910 Men meldi oit Woerden i Oe £ v LDtb gemeente alhier taveos de ondate protestantsobe in Nederland hoopt Zondag 27 September het 250jarig beitaan vao baar kerkgebouw te herdenken lo 1520 ongeveer werd deze gemeente door den bekenden Jan van Woerden ot loannea Fistorins gestiobt Oe Groote Kerk aanvankelyk by baar in gebruik moest aan de Calfioisten worden afgestaan ten gevolge vao moeielgkheden door de Staten van Holland aan de belgders vao de Aagibargsebe confeasie te Woerden io den weg gelegd De Lutb gemeente van baar kerkgebouw beroofd ver darde gernimen tyd in eene schuur ter plaatse waar de tegenwoordige kerk is opgetrokken die deo 25 September 1646 werd iogswgd Ia de jaren 1672 en 1673 waa die kerk by de Fraasobeu als hoolBcfauur in gebruik Niet onmogelyk is t dat bij die gelegenheid t ooroaaaiste deel van eene belangrgka verzameling scbitdergen die blykens handschrift in het arehtef aanwezig n de Luth gemeente moet hebben toebehoord is ferloren gestaan Thans worden op de consistoriekamer nog alleen gevonden de geschilderde portretten van Joannes Pistorius en lan Maarten Luther trelk laat te portret volgens oTerleTerïng soa Mohilderd zgn naar eene besohrgTiog door ritiorins FElliLLETOX D £ HYPOTHEEK OP WASBNSTEIN Si Maar Vlak sag de moeielgkheden beter in sd toch was de reis van Otto het eenige middal om sender opspraak te teiwakken van sgo bood iets Iehoeren en kern ta helpen met zoo weinig last mo lÜk ivNeen voor wij iets besluiten Oito moeten wy er iemand vaa ervaring over spieken Ik ga morgen naar van Bemhelm U mynheer Vinkt kent u hem dan persoonlijk Viak knikte toestemmend yVk heb kern als knasp SD als jongeling gekend missdiien zal hg my wel vergen bebbeo naar als eerlijk man zal hij bereid EÜQ Blij te raden ook al kent hü mü i n eerlek a n de van Berahelms allemaal Nu was de kans geheel verkeken dacht Otto Als van Bernhelm advïseeren moest of Otto al dan niet naar Fare s zon gaan zou hij sekar wel het laatste aanradeOi vooral wauaeer bij eerst met de commissie van BinneaslIJD b hem wu geweest Dan zou hij Otto weinig gensgec zijo Onwillekeurif tooh beschouwde dsze de geheele zaak nog altijd als iets dat meer bgzonder voor zijn genoegen plaats VtA Wsst Je wat ga gjj er morgen by l ds heen De herdenking van bet 250jarig bestaan aal plaats hebben in eene morgeu en avondgodsdienatoefening Ulijkeus bet programma zal de de predikant der gemeente ds Gralïpré Molière des morgens optreden terwyl ds Lobr fan Rotterdam des avonds zal voorgaan De plechtigheid zal worden opgeluisterd door de aitvoeriog eener cantate wairtoe solisten oit Utrecht zullen medewerken De S node der Latb kerk B daartoe oi eQoodigd al tegenwoordig zijn Bedankt voor het beroep naarde Cbr Geref kerk te Dordrecht voor de 2e maal door ds G Bos te Aarlanderveeu De ambtenaar van bet O M hg het kantongerecht te Oud Begerland heeft een geldboete van 15 gelden geëischt tegen een ingezetene dier gemeente die tydens de jongste onlusten weigerde aan de opdracht dar in de Nobelstraat gestationeerde politie te voldoen om aan den bergemeeiter kennis te gaan geven dat zgue aanwezigheid in die straat noodtg was tegen een ander ingezetene die op een anderen avond geweigerd beeft de politie behulpzaam te zgn in het opbrengen van een beschonken man werd een geldboete van t 5 geëisoh De bnrgeraeester van Krimpen a d IJael ontving deze week ten behoeven der raadzaal van den heer Sgtbofl uitgever van het Rotterdamich Nienwsbladc cadeau een prachtig portret in Ijist van onze geëerbiedigde Koniogio Namens den raad is aan den heer Sgthofi eene dankbetniging gericht Dinidag 22 Bept werd in de sehaol aan a Gravenweg de 6de openbare vergadering gebonden van de werkliedenvareenigiog Ondersteuning zji ons doel c te Nieowerkerk a d IJsel Bg het openen dier bijeenkomst door den voorzitter wees deze op den voortdorenden en steeds toenemeuden bloei Slechts een lid bad men door den dood verloren terwgl bet aantal leden van 59 tot 62 geklommen was Uit het versl van deo penningmeester bleek dat er op 1 Sept 1395 in kas wa if492 96i lat de ontvangsten na dien tijd badden bedragen f43S 29i en de oitgaveo f431 45 dat er alioo den eersten Sept 1896 iu kas was f 486 02 Als commissarissen van toezicht werden herkozen de heeren P De Wit en H Stolk Ten slotte werd er gesproken om art 9 van het reglement te bemieo maar aangezien het vereischte aantal leden om het r lement te kunnen veranderen niet tegenwoordig was werd er besloten binnenkort een vergade en vraag hem op welk onr ik hrm spreken kan zeg dat de zaak baast heeft en dat ik er bijzoader veel belaag bij heb En aU hg u aiet meer kent V Viak schoof eens aan zgn pruikje zeg dan maar de kamerbewaarder van zgn ouden heer toen dis minister was Dan zal hij bet wel wotfla De grijaaard bkwsde toeu hij dit zeide en keek verlegen vtïór zich bij die vermelding van hetgeen hjj was geweest Hij aohaamde zich zgoe vroegrre betrekking wel niet maar bg had zich voorgenomen er nooit over te spreken hg bad er tgne bjjzondsre leden Toor Hg wist hoe de wereld over hem oordeelen zou sa miisehien waa sga geweten ia zeker opzicht oiet Koo geheel vrij te pleiten Hg haastte zich dan ook Otto op het hart te drukken dat hg ran die vroegere betrekking tegenover anderen maar zwggea zou de measehea behoefdsa niet alles te weten Koo fcheidde het tweetal beiden met dezelfde zaak vervuld maar die zij van geheel versohiltende zgden beaokouwden Op Otto maakte zg zulk eea indruk dat hg bijna geen oog kon sluiten Oaophoudelgk dacht hg aan Parijs naar nu en dan w n en zgne mijmeringen op de onaangenaamste w zc afgebroken door de boodschap bq van Bemhelm wiens persoon toeh talksBS als hg aan de Parysohe reis dacht op den voorgrond trad Tegen den morgen riel hg in een diepen slaap waarin hg maar in mindereo sameuhaug alles nogmaals overdadit Bemhelm en Vink Ludeman en de verloren zoon Nelly en bij zelf eo zijn vader en de Wette en allen die hg kende warrelden zich dooreen eo rerwisselden van rol en voorkonun tot dal de stem zgoer moeder aan alles èen einde maakte en h wakker werd met het be ring te beleggen om over dat art 9 te spreken Niets meer aan de orde sloot de voorzitter de vergadering met den wenscb datde vereenigii g bet ingetreden jaar door s Heeren zegen moge groeien en bloeien Het werk te Boxtel dat door den hoer M C Van Wgngaarden te Oudewater voor i 63500 was aangenomen is thans herbesteed d laagftte inacbrgvingosom was ditmaal f 80500 De burgemeesters vau de gemeenten waar If iug voor de militie plaats heeft is door den Commissaris der Koningin in Zuid Holland verzocht tot het bonden der loting zoo mogelgk een lokaal aan te wgzen zoo ver mogelykverwyderd van herbergen en andere plaatsen waar aleike drank te verkrggen is en verder om al da hun ten dienste staande middelen aan te wenden toor rerkoming vau dronkenschap by gdegenheid der loting Reuter seinde gisterenavond uit Londen De zaak van Bell of Ivory is vandaag weer voor den rechter io Bowstreet gebracht Twee getoigan zgn geboord vronw Goll ait Antwerpen en de inspecteer van politie Van Beasekom oit Rotterdam Oe laatste verklaarde onder het boofdkassen iu het bed van Kearney oen doek gevonden te hebben met eeu dertigtal ktEtotsea voor bommen De verdere behandeling der zaak is een week uitgesteld Door Italiaanscbe kooplieden worden in de laatste dagen veel kalveren opgekocht io Friesland in de jongste week meer dau 200 Deze graskalverpu worden dunr betaald de prys loopt van f 70 tot f 100 per stuk ür zgn boeren die in één koop 7 it 8 stuks verkochten en zoodoende een aardis potje maakten voor de hoursom die 15 November a s betaald moet worden Nu de meesteo past zoo u bnitenkansje De Italianen koopen hg voorkeur kalveren die io Januari en Februari geboren ign In de Zuiderzee ten noorden van Marken lag Vrydag een tjalkschip voor anker Door het noodweer was er voor bet diep met steenen geladen schip groot gevaar voor zinken De schipper zekere C Asser van Wieringen beeach de noodvlag Nauwetyks was dit te Volendaii opgemerkt of de kloeke acbipper I Mol van daar verliet met zgn botter de haven en het mocht hem met veel inspanning gelukken den schipper diens beide dochters en den knecht te redden Zy werden by Mol opgenomen ea liefdergk verpleegd wastïijn dat bij over een paar uur de onaangename taak zou hebben volbracht viir yPapa is niet te sp eken mijnheer Ludeman Hg heeft versooht dat ik maar zou aaobooren wat n te zeggen hadt zeide Nelly terwijl ze met zekere waardigheid plaats nam en Otto een stoel aanwees Nelly zag er in haar eenvoudig morgengewaad nog bavalliger uit dan gewoonlijk of wel Otto vond haar na zoo langen tgd haar niet gezien te hebben nog bevalliger wat voor hem op b zelfde nederkwam eu den lezer wel onverschillig zal zgn U komt zeker vao mijnheer Binnenslgu V vroeg zg met eene kleine trilhng in bare stem waur juist do vrees daarvoor had van Bernheira uewogen Otto niet af te wachten yNeeo freule antwoordde Otto plotseling een uitweg viodendc Hij koo aan Binnenslgn zeggen dat hij diens neef niet had te huis gevonden dat hg zelf onverwacht op reis moest eo op die wijze zioh ontstaan van de taak die h m was opgedragen j Niet vroeg Nolly verwonderd en haar gelaat helderde een weioig op ik dscht Ja freule u weel dat ik tegen wil en dank in de zaak van mgnheer van Bernhelm not mgnheer Binnenalijn betrokken ben goweest Maar ik b oef u wel niet te zeggen dat bet mg leed deed ffMoar dan moest u het niet gedaan hebben mynheer Ludeman vDat is zoo Iteht gezegd freule Maar ik heb geen fortuin ik moot werken Voor ieder die a betaalt vulde Nelly aan terwgl sij hem met hare groots blauwe oogen aanug Staton Ganoraal 2e Kakul Zittimi tmi Zitting van Woensdag 25 September 1896 Na mededeeling van de sedert da Torige vergadering ingekomen atnkken enz zegt da Voorzitter dat de centrale afdeeling hetaectieonderzoek van d staatsbegrooting voor 1897 en van eeniga andere ontwerpen aan de orde heeft gesteld tegen Dinsdag 6 October Op voorstel dea voorzitters wordt voorts besloten om a 8 Woensdag om 11 uren of indien de stand der sectie werkzaamheden dit mocht vorderen te half 2 ure in behandeling te neoun de hierna te noemen onderwerpen wgziging der wet op bet lager ondarwjja vryeen ordeoafeningen eni wyzigiog van de wet op het kranktinnigenwesen en in varbaad daarmede suppletoirabegroeting van Binnenl Zaken gesticht te Grave nataralisatie van eentge personan wgziging van de artiketeo 379 380 an383 Wetboek van Koophandel aoheapaverklaringen voorts eenige conclnaiën van verslagen over regeeria jsbeacheideo alles met dien verstande dat waaneer a s Vrydag deie werkzaamheden niet mochten zijn afgeloopen de voortzetting er van zal worden gesoborat tot na afloop van het begrootingsonderzoek Met bgna algemeene stemmen werden daarna benoemd tot leden van de buiahoudalgke oommissie de heeren Beelaerts van Blokland en Veegens en tot leden der gemengde commissie voor de atenographie de heeren De Beaafort A Sobaepman en T Mackay De Kamer is daarna tot Woensdag gesoheiden Ëeo jonge dame met een zeer gedistingeerd niterlgk en nette manieren nam dezer dagen baar int ek in een hotel te Leiden Heel apoedig bleek het der politie dat meu te doen had met eene sluwe oplichater die oader valsche voorgevens ïu verschillende winkels goederen kooht en medeoam Ëokele winkeliera die haar minder vertrouwden boden aan de goederen aan haar adres te zenden in znik een geval gaf zy een gefingeerd adres op ten gevolge waarvan die goederen weder in het bezit dor leveranciers kwamsn De dame werd aangebonden en uit bet verder door de politie ingestelde onderzoek bleek bovendien dat de aangehoodene onder gelgke omstandigheden ook goederen was machtig geworden te Amsterdam Haarlem en Deventer en dat zg als ziekenverpleej er echter stechU voor korten tgd In verschillende gestichten was werkzaam geweest Zg behoort tot eene nette familie heeft eene huogere bnrgerKhool rrOob daar zou papa ook nooit iets vau gezegd hebben maar dat ge tegen hem geschreven heeft dat heeft hem erg gegriefd Ik wist het zelf niet freule Het zijn ook eigenlgk mijne zaken niet mgnheer Ludeman ik heb van die dingen geen verstand en ik moest er ook niet over spreken Maar papa beeft zoo niemand om eens meê te praten en dan gaf ik wel eens den raad om u te laten roepen maar hg wilde er nooit van weten Hij kan u niet vertrouwen en uwe verhouding was zoo valsoh geworden vËa wit mijaheer van Bernhelm g nu ook niet zien Nelly schudde even het hoofd Hg ia voor niemand te aprekoa van daag Dat hoop ik niet ik kwam juist belet vragen voor iemand die hem spreken wilde eu die er heel veel prgs op stelt hem zoo spoedig mogelijk te zien Toch niet en Nelly hïeld eensklaps op terwgl zg even bloosde en met een gezioht dat van bigde verwaohting getuigde Otto aaszag Wat meent u vU kent papa s toestand mijnheer Ludeman U weet dat apa maar Ik behoef bet u niet a les te vertel en Nu dacht ik dat er iemand waa die papa in de gelegenheid wilde stellen om Waaensteiu te behouden vDat is het doel van zgn bezoek niet maar dat het er van zou kunnen komen sou misschien niet oomogelgk zijn De oude keer Vink is rgk Vink P wat is dat voor een man P Sea oude heer die hg mjjne familie woont 1