Goudsche Courant, maandag 28 september 1896

4 60 6 1 1 61 7 11 7 61 n M 1 tsiL 1 4 67 7 6 e 10 4 a 6 4 f 10 11 6 11 1 ff V 10 18 § 6 10 6 l 1 10 7 1 u 8 41 8 1 10 10 17 11 80 1 10 8 44 4 7 4 40 6 11 17 7 i i 4S 10 4 f 1i 4 60 8 17 47 s 4 67 8 84 I4 6 04 f 8 41 10 01 9 09 4 04 4 17 6 10 6 61 8 47 7 46 8 11 1 7 10 S4 AMERSFOORT AHERSFOORTSCHE HACHINALK 1 Stoom Brood en Beschuitfabriek I stoom AutonuaUche WaUen Meelfabriek I Ftjn gebuild Melk Tarwebrood wordt va de lijaale ootlen tarwe gemaakt I nlltién met suivere oiiafgeroomde beate raell vermougd blij t hierdoor minstona vier da I gen v hGh eu overhetrigk van smaak en ig verkrijgbaar in pan geknipt I pan vloer Uard geknipt plaat Engelsoh Daitsob en I Gallenvorm in stuks van 6 ot 9 ot 12 et in vloervorm ook I van 18 ot 24 ot in extra fljn geknipten vorm in stuks van 7 I I et lO s Ct 14 et en met toevoeging van prima tafel ilatuurbotür als Melkka I I detjes van 2 ot 1 ot I I Gewoon Krentenbrood wonll aU Vijo gebuild Melk tarwoorood maar met I toevoeging van prima krenten en andere prima znidvruchtoi vervaardigd blijfl biardoor 1 I vele dagen versoh on biJMndar heerlijk van smaak en is verkrijgbaar in bUS I I vorm en Sngelscben vorm in stuks van 8 ot 12 ot 16 ot 24 1 I ct 32 ot en als Krentenbolletjes van 2 ot 1 ct 1 I Munitiebrood bruinbrood wordt van speoiaal or voor gosohikto beste tarwasoor I I ten getabrioeerd smaakt hierdoor buitongowoon heorlgk 18 oer gezond on Verkrijg 1 I baar in ronden vorm van 60 Dg 6 ct 120 Dg 12 ot en in lanI gen vorm 50 Dg 5 ct 75 Dg 7 ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct I deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd I I Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande 1 I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd I Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bH onze dépötI houders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de waI gans besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING I Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonmghuur I matig vast loon plus flinke provisie on franco vrachten dor olie on I loili e kisten J Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zoaierdienst 1896 Aaoxevaogeii 1 Nel THd van Greeawlcli eOUDÜ ROTTIlSAH lO li 10 10 11 11 II IS It li l i4 S iO a t l i7 ll SI 11 1 i ll 11 11 1M 10 11 11 10 ll tS K M llti 1 44 4 1 4 1t KOTTIXDA U e O D B 1 11 10 11 ll iO li t7 1 44 lO n 1 14 lO M t i Ol 10 41 1 08 10 4 la Ot 11 47 1 14 DIN H A A e SeUD A sHsge 6 617 807 488 60 9 1 i 4 lo ll 11 8 11 111 86 1 44 8 40 4 044 81 17 18 18 7 1 ittl 8 Toorb 6 67 10 17 1 41 4 8 8 18 1 84 Z Zegw6 11 10 81 1 66 4 8 8 80 48 Zev it 8 11 10 48 1 0 6 04 8 8 Gouda 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6418 0611 81 17 8 14 4 08 4 811 16 6 47 8 607 488 9810 1010 18 Btopt Ie Bleiswijk Kriusweg en Nootdorp Leidaohendam ea Hekenderp O T a B O H T Q o n D A Jtreeht 8 88 7 60 9 9 81 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 14 4 8 88 7 60 8 0 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 18 11 66 4 11 8 68 18 10 84 Oudewsler 7 07 8 1 10 81 4 14 1 18 Goads 7 118 119 84 10 10 10 44 11 1018 111 81 8 46 4 87 6 17 7 00 8 18 8 41 41 11 10 Afloop van Openban ysrkooplng ran Onroersnde Ooederen Verkoop woning en rnim 20 hektaren weiaa hooUaad iD initar ta Stolwgk 23 September AM TIXDAH COODA 7 16 10 41 l M 1 6 4 46 8 11 7 4 46 1 11 UM M 11 M M 6 4 Ml 4 lid doorloopen on hftd dMrn hun Vpl idtag ifi ene daneainrickiiag te Bonn Na opgemukt proceBrerbaal is ig uur de geTangeoia te VC ravenhage ofergebraobt ier beschikking van don officier ran justitie aldaar De Bchade is belangrëk KooWel de inbofdels als bet hois hebben vee geleden In den naobt van 20 op 21 Sept ii te s HertogenboBoh door middel van ioeluipiDg en biooenbraak ootrreemd 1 geiloteo gzereu gemoiseeid geldkistje iohoudeode 2 of 3 bankbiljetten ran f 60 1 of 2 van i 40 vprmoedelgk een paar mnntbiljatieD van i 10 eo erder rykadaalders eo galdens allei te zameo tuasofaen 400 eo 500 gntdeo voorta eea spaar pot inboadende I Fransch bankbiljet ran 140 frank 4 Belgische bankbiljetten van 50 frank 1 gonden 20 franostok oagereer 12 Belgische en Fransohe 5 fraocitukkeD 2 gouden 20 markatukken wRarrao eea Beierscb 1 gonden 10 markctak en eenige zilverea voor werpen 2 rolletjes van 40 kwartjes ieder eo 3 rolletjes van 50 dubbeltjes elk l rijkspoatspaarbankboekje wasrop een bedrag van f 7 50 is ingeschreTea en 1 dito waarop thans staat een bedrag an f 10 ïi f 15 Voor den Hoogen Raad werd Dondardag gepleit over de vraag of wanneer een aa een ander verhuurd huis do r den eigenaar verhuurder wordt verkocht met het verhaarde zelf ook de rechten eu verptiobtiugeo van den vorige eigenaar voortvloeiende uit de bnurovereenkomat op den kooper overgaan zoEiader dat hiervoor uoodig ia eeue afsooderlyke overdracht die eerst voor den huurder verbindend ia alt ze hem beteekend of echriftelgk door hem erkend is De kantonrechter en da reebtbank te Wintcboten beantwoordden dia jvra g beveetigend en verklaarden op dien gtonl den kooper gerechtigd om van den hawder nakoming of ontbinding te vorderen vaf de hunrovei ankomit door den huurder n t verkooper voor den verkoop aangegaan lis van 50 oenten ening ats die van i I i dei Ned tiuiaehe DostzegelB tinUten guldan enxrnis Kr zgn uitgegeven f 250 Uit India meldt men di r l riag voorneEeua vervaardigen fan 1 5 banden van 2 centen nieuwe poet in dezelfde teel Voor den hoorder tradUp mr P J Snel eo voor den kooper mr W Thorbeek Te ÏJsselstélin zyn igi8t4FBa ht dt lfabriekgebouweu der hootdr aierfll van Gebf Sobilte afgebrand iardoor nietJi de i firnfa groote schade leed daar de geHouwJen niet waren verzekerd maar ook meer dan 2p man werk loos zgn geworden Twee BeKj nBO e studeüteo dje den Hoehfeiler een f pi der Tiroler Alp i huldenboklomm l lebben drie dagen lalng in n bnt ingesneeuwd gezi ten Met bovenmenacUellgke inspanning kgn ze er eindelgk in geilaogd behouden weer beneden te kónlen Volgens oader bericht oit leraeke zon achip per D K ran wtenfi ongeluk te Antwerpen melding werd gemaakt waarachijolynlyk Oinsdagvorgen en wel io de sluis te Wildebroeki rerdronken zyo De knechts werden om half ses gawaarschuwdi dat er om half drieiemaud te water was geraakt Die kenoisgevingkwam vry laat Sfwedig werd het Igk opgerieobt waarop nog f 40 gevonden werd doch de portemoonaie was verdwenen Utterlgke teekenen van geweldpleging waren niet te beapeVren Hoe Tolrkge zgne heldei eert Osmao lpacna de held van Ptewna is en woordig erzegelaar in de keiaerlgke k keo Ieders scQOtel die voor de n Qrooten heer persooolgk bestemd ia wordt versegeld om pogingen tut vergiftiging a voorkomen t ia niissobien een heel gewichtig aicbt maar voor een beroemd goneraal wel wat min Omstfeeka 12Vi nur gisterennacht irerd te Rotterdam de stad gealarmeerd voor een oitalaanden brand in het Hang die reeds in dee aanvang een gedacht aanzien ferkreeg doordien in zeer weinig tïjds de vlemmea licb met hevig geweld een uitweg door het dak baanden Vóór nog de brandweer ter plaatse kon ign had hg reedt een bednidenden omvang gekregen Voor de sluiting van het vredecongres te Boedapest deed zich een eigenaardig incident voor hetwelk door het blad cNemxat op la volgende wyze wordt verteld De Duiscba gedelegeerde dr Richter stelde voor bet congres niet jaarlyks maar om de twee jaren te laten byeenkomen en tevens het volgende uongrea te doen plaats hebben te Hamburg Aller oogen wendden zich naar de Fransohen en men was nieuwsgierig hoe zg dit voorstel zonden opnemen Daar verhief zioh de gryze senator Frederek Paasy en aprak Wg moeten de vredegidee steeds levendig houden en daarom is het noodig dat wy jaarlyks teramen komen Wat de plaats der samenkomst betreft hierover zeilen wy ons niet uitlaten wy zullen ons houden aan de interparlementaire conferentie die dezelfde bedoelingen beeft als wy Waar deze gaat gaan wy ook evenals nn Ëen daverend applaus volgde op deze woorden vooral V8Q de zijde der Fransohen Daarop werd besloten de keuze der plaats voor de volgende byeeokomat over te laten aan het bureau dat tnaschen Lissabon en Bimbarg zal te kiezen hebben Men achrgft uit Wageningen De Rykatninbouwschool nadert hare voltooiing Bjl de opening op 3 October door den minister Van Houten denkt men het gebouw grootendeels gereed te kunnen opleveren Het ruime gebouw waarin ook de woning van den directeor bevat flinke sehoollokalen bergplaats seu en kelders terwyl met hnt oog op braud Hoogst vermoedetgk entitaan op de eerste verdieping van pand No 51 in het Hang in gebruik bg den heer A Samitowsky eigeüaar van het oredietbnia Au bon Oeniec tevens bewoner van het aangrenzende hais hetwelk met deze verdieping door middel van een deur gemeenachap heeft breidde hg zich van daar tot de tweede en derde verdieping uit welke laatste in gebruik zgn by den beer A A CoU lentear firma A Klegkamp die er zgae maudenmakery heeft Zeer reel Uoht ea fel brandbaar materieel was bier aanwezig De eerste verdieping diende tot alles vat tot bet beddenvak behoort In het benedenhuis bevindt zich de winkel van gaagloeiliohttoastellen van den heer Bonbear Hoewel de vlammen hoofdzakelgk het dak en de bovenste verdieping uitsloegen brandden inwendig al de andere rerdiepingen eveneens grooteodeels uit £ en verstikkende rook belette evenwel eeoe nanwkenrige opueming Het dak met den zolder ging totaal verloren doch voor verdere oitbreiding vao den brand bleef men gespaard dank zij het vooral in den beginne krachtdadig optreden van de brandweer onder de leiding van den hoofdman de beer Mildara Op diens laat werden de haodbrandspniten 3 4 8 11 en 5 apoedig rerschenen in werking gesteld en van rerachillende zgden tal van waterstralen in het brendende hois geworpen Ook de apuiten 10 en 2 de atoomapniten van het ooatelyk en westelyk stoomgemaal en de reddingabrigade verachenen doch behoefden geen dienst te doen Ds heeren A A Collsnteur S Samstowaky en J Bonbenr rgn allen tegen brandachade verzekerd De gezamenigke hoofdlieden en een zeer talrgk personeel waren in het Hang vereenigd terwgl er ondanks bet nacbtetgk nur veel publiek was bgeengekomen op den Steiger vanwaar men het beste gezicht op den brand bad 1 10 8 40 8 47 8 64 1 1 0 10 7 16 9 40 80 7 7 7 7 4 7 16 6 38 6 67 8 08 14 8 80 10 7 47 7 Ooada Hoordreoht Nieawerkerk OapaUe ftatterdam 9 S1 I 8 66 Rotterdam S Oapelle 1 10 Nieuwarkerk 6 19 lloordraeht 6 1 7 46 8 18 im 9 60 10 11 8 0 Soada 6 111 eOGDA D£N Bi AC Gouds 7 80 8 86 9 8710 18 10 4811 16 11 1818 18 1 17 8 47 4 46 6 11 6 64 7 14 7 4 8 18 8 64 9 64 11 C£ev U 7 48 8 47 11 11 40 4 67 8 01 lO Ot 2 Zegw 7 68 8 68 11 11 11 49 6 08 8 11 10 11 Voorb 8 07 9 08 11 16 1 08 6 10 8 18 u 10 17 sHage 8 11 9 18 10 7 10 48 11 80 11 46 11 48 1 08 1 67 4 17 6 16 6 616 117 44 8 818 66 9 M 10 8111 48 O l O A U TUCHT 8 81 10 17 10 84 10 41 11 07 Gouds 6 86 7 16 8 09 9 11 10 19 10 67 11 66 1 10 8 17 4 86 6 67 8 66 Oudew 6 60 11 14 1 87 7 10 8 48 04 Toerden 6 9 8 18 11 88 i i 8 84 8 17 7 18 G o V U A A HSTEISAII 1 87 8 11 6 1DJI7 11 10 4 11 6 10 7 61 10 17 8 14 9 87 10 6 1 U 1 8 10 8 68 1U8 UIrsskt 8 18 8 18 8 41 9 64 10 61 11 46 1 17 1 08 8 60 6 0 8 86 7 3 10 80 Sends 0 8t garur de trappen van aiaen of gser zgn vervaardigd Het gebeele terrein ten dienste der school is 5 U A groot Het wordt bmzoamd door boomen waarvoor ongeveer 3000 atoks noodig syn Out het terrein ukuéén te bonden heeft men een poblieken weg moeten verleggen De woning van den chef de culture komt aan de groote oprglaao naar de school Itfet het egaliaeeren van bet terrein zgn ruim 70 arbeiden bezig Op sommige plaatsen wordt de grond ongeveer 2 M mep omgewerkt terwgl over aene groote oppervlakte 1 meter wordt afgegraven BulteDlaodscb Overzicht Da reda walks na heer OluletoDe hteft gehoudeo te Lifamool wordt in de Eoftelecbepen drak besprolüW De St JtmeifOazelte noeiit hur a bliut from the Grand Old Ballol J e haar Gladtlotae keral o a aan het Uuligroepen taa den Engelechan ge tn ie Kifaistantioopel het wegieoden van den TijrhKohn gezant te Londen het ahouderlgli optreden Tan Engeland legen den Saltan doobtte by geen gener o achion in het O g mo korden geboiften dat Tan tUk éen optre tb geen indiridiael raor eel is te trekken t Dat davdoor bi Earopeeache oorlog ion oraetaai geloofdi niet maar tboh achtte hg Ibet i rkietiyker rair te loopen dan den t4 en oordigen tan zaken Ie lateu oortdi ii ii plaats geba f voor jde betde bevolkiog i I hands of the De rede werd ihealoten t het aambei bener motie wArran eah Veel aldos luj f Dat dfz4 lOïgadbring haar isrontWaardigi ti haar afichnif te kamtl n igee ft aTai ds wreede haildeli g waaraak de iirmeniache Chriatene n door f het Tnrkuhe l eitenr zijn onderworpen en nier ds moeiden welke on lan a te Konstantinopei Ifebb welke moorden etja aoba lde sohaving dar uegeiitiendi ben a De heer Gl itjone hwft nitgenoodigd ito atreogtl aa Execntire Goraromest ooals ide Time hetll nitdrukt Daarorer zgn ds Times c ea da Standard het niet met den spreker eens iVan de regeeriog moet Torwacht worden dat ig het Sestl ban beoordeelp of ig het lertterkan door zulk een sUp noodig heeiFt of niet wy weten rolgens de hoogits antoritait dat ten minste twee der groote mogendheden geen dwang op Turkge znllen toestaan Dit achrgft ds Times Ën de Standard aagt Het Engalsobe Tolk kan orertaigdzgo dat het Tooroamelgk het doel van lord Salisbury Ml zgn om ons land ter wille van de misdaden van Turkije boiten een oorlog te houden en hg gelooft dat dit doel niet zal worden bevorderd wanneer Engeland op eigen gelegenheid geheel onafhankelijk optreedt Sommige beoordeelaars schgnen dit een onwaardige politiek te vinden Maar wanneer Rusland of Frankrgk of Oostenigk zon trachten OBi onafbaokelgk vsn de andere mogendheden met Tnrkge te onderhandelen zog de Staat welke dit deed zich tegenover dezelfde moeieIgkneid en hetzsifds gevaar bevinden Terwgl de oade Gladstone op de groote protestmeeting Ie Liverpool hst woord voert om Engeland op te roepen tot een krachtig en desnoods afzonderlgk optreden tegen het Torkscbe rgk gaat ds Engelsche regeering voort de mogeadhsden tot een gemesoscbappelgk optreden op te wekken Da Daily Telegraph zegt dat bat streven van lord Salisbury allsen ten doei heeft in gemeenichappelgk overleg met de aii Iere Europeesobs mogendheden de invoering van hervormingen in Tnrkge tot stand te brengen opdat daardoor veiligheid voor personen en goederen ontatsao zal Aautardaa 1 ik 7 11 De Neue Allg Zeitnng ontvangt uit Weeuen het beriebt dat in de jongste zitting van den ministerraad onder voorzitterschap van den keizer uitsluitend de gebeurtenissan in Turkije besproken zgn Want de regaeriag wilde op alle gabaorlgkbedeu votrbanid weien in je regeeringakringen te Wcenen wordt de toestand als zeer ernstig beschouwd en worden vooral da persoonlijke daden van den Sultan streng afgekeurd Abdoel Hamid die reeds gerulmeu tgd zeer angstig is en voor zyn levtn vreest moet nog wantrouwiger geworden zyn door de konding der Europeeacbe mogendheden Hg vertrouwt nismaod maer dan wellicht zijn Daitschen kaiaei Volgens aan beticht nit Konatantinopel is OMabkof pacha met een eigenhandig schrgven van den SnltaAi in geheime zending naar Berlgn vei trokken Elke dag brengt nieuwe berichten er bat zenden van oorUigsachepen naar de OoitEnropeesobe zeeën Thans heeft Frankrgk weder zgn eskader vsistarkt met twea panbersohepen en twea kruisers Deze herhaalde versterkingen dar eakadera stsekken niet om hel wantrouwen tan dan Sultan te veoninderen De ilnd beige beeft met aei booggaplaatat Fransch ambtenaar die niet genoemd wordt een onderbond gehad over de beteekenis vap het bezoek des Czaren ia de oogef der Frantche regeering De verklaringen van den onbekende beslaan drie kolommen droka naar leveren geen vermeldenswaardige geziobtspanten op Het merkwaardigst ia kei de opmerking dat de Czaar bg het vi lk sdat ham parsooolyk vereert qii lui porte n cnl persennal komt als een vriend by vriel den s In den aanvang van bet onderbond had i Staatsman erkend dat Fhuikryk na droevige ervaringen niet meer het volk wau datzich zonder be keniiilg wydde aan het vlaagstnfc der nationaliteiten Maar van bet Ojuté sprekende nenjite h op di t Frankrgk Lfdlinfcs alle veifendaring Tau nfinisteis dkar BD traditionlele phliiiek volgde ilaeea land Uindil opzfbht minder vüraodeflgk geweest wajuist FrankrSkT ft Men betreurt in m Repljibliek de jotHMta gebfurtenissen doch g looftl dat als mein de bemiddelende voorstel virleden jai r mr den Franaohan gezant si boii gedsan gsbsai had aanvaard en diens riohtlig tot bet eio e toe had gevolgd de jongste pawelen vopi die in AtmeniS niet zoudai hebben plaats gehad Mafir man kaa sanaea n dat ren bevredigende regeling op til ia en dat het moeilgkste deel van de taak aan vredelievende oploaaing te vinden is verricht Over de beteekenis dezer woorden het de ongenoemde staatsman ich niet verder nit Alleen bleek dat de handhaving van da onschendbaarheid van het iTurksehe rgk op den voorgrond staat en É n i I De vredelievende gezipdheid vah Frankrgk was overigens seheriag en inslag in het onderhoud En als bawys van die gezindheid werd als naar gewoonte de Imitoonatelliag VBB 1900 aangehaald Ia verband met de nitlating over da te verwachten bevredigende oplossing der Armeniaeho qnaeatie verdient bet de aandacht dat de bnitenlandache bladen vaal gewicht hechten aan een onderbond dat de Fransohe gezant te Londen vóór het vertrek van Salisbury naar den Czaar mat dea Engelschen premier bad Aangaande het bezatten van Dongola door het EngelschEgyptische expedilieleger onder den sidar of Britsebeo opperbevelhebber generaal Kitschner worden thans nadere bijzonderheden gemeld Dinsdag hield de eipeditionnaire macht halt op 10 mglen ten noorden van Dongola aan den Ngloever De cavalerie en het ksmeelenkorps dreven de roiterg der Derwisjen die nit de wosstyn de flsnk dsr colonne lastig viel tarng Woensdagochtend vroeg rokten drie brigades op de vierde blaei in de acbterbnede die flink werd beeobarmd evenals den vorigen dag au daarenboven door de rgdande artillerie De Derwisjen bg Dongola 5000 in getal wilden het graan dat ig daar opgeatapeld hadden madenemen maar wetden door het geschatvuur van de kanonneerbooten daarin verhinderd Alleen de Kngelsche rniterü ondervond eanigan tegenstand de infanterie kwam zelfs niet in bet gevaoht Yóór tienen waa Dongola bezet waarna kanon neerbwtan den vgand tot El Debbeh vervolgden De Derwisjen zgn daarna de woestgo ingevlucht velep marden gedood eo bg troepen komen zg naar het Engelache kamp om hun onderwerping aan te bieden Men houdt bat er voor dat da Derwisjen geheel gademaraUaaerd zgn Voorname opperhoofden waaronder da emir Hassan Nedsjoemi hebben zioh overgagaven In de volgende maand zullen nog 184 officieren en aoldatan van hel North Stafiordshirereginent nasr Egypte Ve trekken Weldra zal da expeditie tot niepwe veroveringen uitrokken ant de Engelache pers bewimpelt het niet langer Khartoem ie het daal da i gebeele herovering van Soedan zoover het vroeger reept onder de macht der Khedivao vsn ügyptej stond i Rusland ea Frankrijk zien dit all i me leedh oogen eu raeda waarsohnwt do aNoiroje W nij 8 Engelands duurzame bezetting in Ei ypte I waarvoor het in de oi breiding iin Egypte s macht natuorlgk ein gereed vo wendael zal vinden meer dan ooit zegt het bl zal Engeland die bezetting Ooodig noemen om ip het veroverde gebied de ijnat te bewaren Het blad geelt daarom dezen MogendMen Duitschlaad Frankrgk en Knilaud d P dringenden I raad gezsmonigk de vereiacble stappen te doen voordat de inneming van harfélBm hun het optraden onmogelgk maakt n in Soedan ftemdbeid te Ier kans op Hoe meer Engelicbe veroMirinl zegt de Nat Zlg hoe meer oi Petaraburg en Parga en hoe m bat samengaan van Engeland en Etoslaad in I het Oosten 1 Vol kU alotkra 91 K 0 a 10 lUO a 99V 100 1 88 83 Wis ru 1 86 itl 8 69 i i 104 80 1 781 1 19 is no 19V 98V 49 1 100 s 48 630 6141 lOl 68 loi Vii 1 I looy looV 186 101 88 IM s 1V 906 114 HiV 101 6 UlJ K s 8V 697 78 101 101 101 loiv 8 144V 180 10 lov loov loVi 78 108 48V ll I i V 800 107 io v 108V 104 m 118 lllV 170 84 107 Beur van Vmsle n ilam j 86 SEPTEMBKH l ll l 4ND CertNedW 3 S dito dito diCo 3 dito dito dito 8 llol a a Obl aondl 1881 88 4 ItAUZ Iliaohrijfiag 18B2 81 5 OosTVNft Obl in papte 1688 dito in zilver 1868 5 f oSTvejil ObllE iBet ooupen 8 dito ticket 8 RoéuNU Ubl Biunoel lSet 4 diu Gecona 1880 4 ditobijAotlia l88V4 I dito bg Hope 1889 90 4 M dito lu Kond lees 168S 0 dito dito dito 1884 b SviKJi Perpet sebuld 1881 4 To lKIl Gepr CoDV leen 18911 4 Bet leeuing aerie L I Qm leenlnK aerie C üdoArs ItiP V obl 1892 6 tUxioo Obl Buit aeh 1890 6 VS31BZVZI A Obl 4 onbop 1881 Ahstbboam Obligatien 1896 8 amTlBOAH Steil leen 1894 S Sv N Air Hscdelav uui ArenJsb Tsb Mij OerliSoalen l iiMa taohsppli dito Arak Hypotbeekb pandbr 4 Ünlt Mi der Voratonl send a Gr Hypotheekb psudbr 8 Nsderlsndache bsak ssad Ned HsDdelmsa U dito N W k Psc Hyp b pandbr Roti Hypotheekb paudbr S i Utr Hypotbeekb dito 8 UoaTINZ Ooat Hoog bank aand Kusb Hypotheekbank pandb 4 i Amkbika Equit hypotb pftudb S Uaiw L O Pr Lien eert 6 N l Holl U 8poorw Mg aand Hij lot Elpl V at Spw aand Ked Ind Bpoorwogm aand Ned Kuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 1 lTUja 8poor l 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLBK Warsohau Weeneo aaud 4 Koai Or Ruas 8pw Mij obl 4 fiatilaehe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kiirak Oh As w Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aiiaaiii Oant Pao 8p Mij obl 8 Okie fc North W pr C v Mnd ditoditoWtn St Peter obl 7 Denver It io Gr Bpm oert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav k KaabviUeCert v aaad l£exico N Spw My lehyp o 8 1 Nbaa Kaaaaa r i pot pref aand N York Ontario It West aaad dito Peana Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in good 6 9t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 I dito dito Line Col la hyp 0 6 pANADjL Can South Cert v aaad Tb 0 Sallw fc Nav le h d c O Amaterd Omnibus M j aaod Botterd TramvregHaals aand Kid Stad Amaterdaa aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLSlB Stad Antwerpenle87 8Vb Sad Brussel 1886 I a HoNa Theiu Begollr Geaellsch 4 OosUNIt Slaalalaeaing 1860 6 K K Ooat B Or 1880 8 ariMB Stad Madrid 8 1888 Nan V r Bel Hyp SpobI cert 1896 door Notarissen J P Mahlatede to Bergambacht en J van der Leeden te Ouderkerk a d IJsel gebonden Koopers percaalen I en 20 H Hoi voor f 1880 perceel 2 J Schilt voor 825 pereeelen3 4 19en21 M Donkvoor 2430 5 en 18 C Verburg Jz 1360 6 7en8Anth Kaptegn 2265 perceel 9 Arie Mak 1050 perceelen 10 eo 11 E Overboacb 2460 perceel 12 M Veifloold 220 13 Arie Kaptegn 230 peiceelen 14 15 16 en 17 J Stoppe lenborg voor 3780 Totaal f 16500 Nieuwe Zending DEENSCHE GLACÉ DA WE8 en HEBBEN A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Burgerlijke Stand GEBOBEfI 24 September Jobanne ouders F J Brngstens en M van den Berg 25 Corn lis ouders J T Steenkamer en T Campier 26 Uoaiua onders R Hagemau en S Flauderhgn ONÜEBTROÜWD 25 SeptJ M BOOT 19 j en T J Nederberg 19 j J Molenaar 26 j eo S vaa Hoorn 24 j H J Eottarree 40 j en A E Visser 80 j Hoordrecht GEBOBEN Daniel ouders H Tober en A van den Dool PosterUen en Telegraphic POSTDIENST VolgeoB eene nadere mededMÜug van de Britsobe posiadmiDi tratie bedraagt het maximum gewicht der door hare taMoheukomBt met befllemming oaar Perzië te verzendea pakketten 3 kilogrammea ia plaat taq 5 kilogrammen POST EN TELEGRAAFDIENST Beuoemd 1 Oct Tot adsisteot te VGraTenhage L F Yerheydt thana kaDtoorkoecbt aldaar 1 Oot Tot brioreogaarder te Wardaveld A Klaver thaog geagreëerd klerk te Haitem Verplaatst 1 Oct De klerken der posteryeo le klaase O Boer van Emmeu naar Stadskanaal en R H Schoringa fan SUdikanaal naar Emuea Bevorderd IC Sept Tot comDiÏBs der poiteryen 3e kl de commies 4e klasse O M BusnaiDD te s Hertagenboacb Eervol ontslagen 1 Oct De commies der telegrnphie 3e klasie D Helmena le Arnbem1 Oct De commies der telegraphic le klaase O Monna te Delft Orerleden Sept De met ingang van 1 Oct a a eervol ontslangen adaiitent H Wiggelaarten apoorwegpi stkantore no 1 standplaatsAmsterdam Sept De adaistent F Nickel ten spoorwegpostkantore no 1 aiandpiaata Amsterdam ADVERTENTIEN SU die iets te vorderen hebben van 1 rerschuldigi zgn aan of onder hunne berusting hebben behoorende tot de Nalatenschap van Mevrouw MARIA ANTOINETTA COLLEWIJN Weduwe van den Heer PincR TAN EssiN gewoond hebbende te Gouda en aldaar den lOn September 1896 overleden worden verzocht daarvan vóór den 14 O0TOBEB a s 0pgaaf bettMmg of afgifte te doen ten Kantore van den Notaris O C FORTÜUN DBOOQLE BVEB te Oouda MEDBLEZEBS gevraagd voor N V da üag Dag blad van Gouda en msm GOüMT Te bevragen bg den Boekhandelaar A JÜNGENEBL Oosthaven Tl ti Hal bast onsoaaddykst sn makk l rkstaiK ttmldd lvao Hnr l ea vooral amM snKlndcrschoeowtfk b d Apprrtuur van C H MBIlar L B srlla BaiM to M Mso l Haico l op naam n fabrlekanaerk Vwlmlurky ilMrMWnih llv i l fcMawwh l ateriM HSfywi H H a BwaiU DH t hfi V SwMsSM Arskw TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Trekking Donderdag ei StaatsLoten TURKIJE met Hooldpryien van f 83520 £ 69S0 benevens een groot aantal prgzen van t 2784 f SS6 t 548 enz enz De ondergeteekende bericht dat by den Boekbandelaar HaC EDAUWJr DDBBtLE BOÜRT B 3 te GOUDA verkrygbaor zyn Gelieelc Aandeelen i f 1 30 op welke Aandeehn men op Donderdag e k de meer dan buitengewoon groote kans heeft de volU bovenstaande prijzen te trekken Me terstond door mi worden uitbetaald De officieele uitslag der trekking wordt teritond na de trekking franco en gratis toegezonden Naar buiten franco per keerende post tegen toezending van postwissel of postzegels ü E COSMAN AïSTEEDlM in Efeeten Bnas VrNKEI iC KIININKLUhl SldlIMVl RVl RH rl iiri iis m wAssniii i Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEU BN Chemische Wasscherij H OPPEKilEIMER 19 KruUkade Rotterdam Gobreveteerd door Z M djiji Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verven van alle Heererfen Oomesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pinche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden ent worden naar de oienwate en laatate methode geverfd Koninklijke Maclilualcffaliriek BE BONISBLOEU TAN 11 1 van Schaik Co gevestigd te a Gravenfiage Kepplerttraat en 9 nabg de Begenteaselaau Hofleveranciers TAN Z M den Koning van België INDIENiQÜÏOEST g ebruikt de TiSSV Allefwege hekroonde WereldlierefindfSuperloi DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cta en ƒ i verkrijgbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viK MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bodcop B V WIJK Oudewatrr Wie zeker zij wii de Ecbte I Elkol Cacao te ontvangen tesamen I gesteld en na vele prisfuenuiigen in den 1 handel gekomen onder den naam des I uitvindors Dr Mlchaelis verraardigd I op de beate machines In het wereldbe1 rcemde 6tabblisaement van Gebr Stoll I werck te Keulen elsche I DpTQie aeU 1 Cikel Cacao in vierkanten bussen 1 Deze Eikel Cacao u met melk gekookt I eene aangename gezonde drank voor da1 geiyksch gebruik een i Z theelepela van I t pceder tooi een kop Chocolate Ala I geneeskrachtige drank by gerd van 1 diarrhee slechta met water t gebroikea 1 Terkrygbaai b j de Tooinaimite H ü Apothekers enz p Va Ko Va K praftusje i t 1 80 cTÜSÖ e 0 35 OeneraalTBrtagenwoordiger voor Hedar1 land I Julius Mattenkladt I Amsterdam KalTeietraat 103 I