Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1896

35ste Jaargang Dinsdag 30 September 1800 No 7081 fiOIDSOIE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CEN TE S mi OPBNBARE YfiRKOOPIHG te GOUDA ten oreratun Tan den NoUrie G C POBTOIJN DBOOGLEBVER op MAANDAG 5 OCTOBER 1896 des morgana ie elf uren in het Kofflehnia HabHomK Min de Markt van No 1 Ken goed onderbonden aangenaam gelegen HEERENHÜIS mat ERF en TOIN ataande en liggende aan de Gouwe te Oouda wjk C No 33 met een GEBOUW daarachter nitgang hebbende aehter de Tischmarkt ter grootte Tan 1 are 61 Centiaren Het Hnia van waterleiding en Tan Tele gemakken Toorzien herat 6 Kamera Kenkani Kelder en Zolder met Meidenkamer het ia te aanraarden l NoTember 1896 En No 2 Een goed onderbonden rnira ingericht op goeden atand gelegen Winkelhuis WOONHUIS SCüüUR en EBF atiande en liggende aan den Langen Tieudeweg te Oouda wyk D No 40 ter grootte van l Are 77 Centiaren Bet Huis van Gas en Waterleiding Toorzien berat behalve de Winkel Tier Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken Het is Terhanrd aan de heeren PolDKKHAN en Pbtit tot den 31 December 1898 Toor ƒ 400 per jaar drie maandelgks fay voormtbetalingf te voldoen De perceelen z n te bezichtigen den len en 2en October a s des namiddags van 2 tot 4 aren en den 3n en 5n October b s des morgens van 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTOIJN DROOQLËEVSR te Gouda en wat peroeel 1 betreft ook Notaria J KOBMAN te ffaastrechl St Jftnskerk te Goada SmSDAQ 29 SEPTEMBER 1896 dea namiddaga te 2 nren Uitvoering van Gewijde Muziek door het AISTSRDilSCH VOCAAL KWARTET Mevr A NOOaUËWiËR REDDINGIUS 8opraan Mej CATO LOMAN Alt J J ROGMANS Tenor JOH M MESSCHAEHT Baa Entree 1 Toegangabewyzeu en Tekatboekjes a 0 10 ign dagelgks verkrygbaar bg de Firma H C EDAÜW Jr Op verzoek Tan onze geachte Clientèle zgn in het Sigaren Magazijii D 25 eveneens al onze gefabriceerde tabakken voorhanden MAKYLAIND PORTORIGO VAm AS VIRGirVI SHAGr Genoegzaam bekend is t wg nitslnitendzaiTere onrerTalacbte rgpe Ie kwaliteit Tabidt Terwerken AanbeTeIcnd j F mm y Qeuda Dral na A BBINKMAN k ZOON OPeBHICHT t M Hoeren en Kinderkleèdingstukken Bericht de On TVAilfGISlT der 9 CU IN Fransche en JEngelsche Stoffen VOOR Goederen naar Maat welke Jn den kortst mog elijken tijd geleverd worden onder leiding van een BEKWAAM COÜPEUR Reëele bediening Billijke prijzen MuHbeeeletta Wed A PI1 0 Tol I October nog verkrijgbaar LOTEN IN DE Paarien Loterü te Gonila f per stuk INa 1 October wordt de prijs verhoogd A Brinkman en Zn uffdtt l cfotJaJBron fïïCber ahnsfeiabjf m Tafeldrann f Vanlié maklykef ujsder derlanden HEERLIJK K WAS T per Kogelflesch 8 Cl per Liter Siroop f I Slijters genieten rabat S STEENSMA Nonne water 63 OOXJaDaaA tf a H a 1 DöaM Uri Vat M M ataeda i Mm halneilii Piw eo Mat 75 MBi a fl36 da laaak wirhuju ia da meaata ii lkd UUk t ga t Sattnim Ta Gonda hg A WOLFF i Markt A Utt en DE LAAT en VAN ftON apothkar Markt DE I is van ai heden GESLOTEN Db Comjhssie Het BOBGEBLIJK ARMBE8T0ÜB te Gouda zal op dan 7deB OCTOBER 1890 aanbesteden De levering en uitdee ing van p m 100 000 stuks goede BAGGERTÜRF voor den aanstaanden Winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De Terdera Condition liggen Tan af Maandag 28 September tot en met Zaterdag 3 October 1896 dagelgka in de Armkamer ter Hijnland s Buade rgeld Ingelanden worden herinnerd dat op 1 October f S0S Terachgntiie luMtte termy va het Uffmtana ê BtaidergeU over MS99 en derhahe Tarioobt om het nog Terachaldigde ipoedig te Toldoen VKB8TER VAN WÜLVEBHORBT Rentmeeater Tan Rgnland MSSfflT M Meerenberg nabU Station Santpoort In bovengenoemd Gesticht kunnen GEPLAATST worden Bleekers ongehuwd op een loon Tan 150 tot 200 Waschmeiden op een loon Tan 150 tot 200 Werkmeiden op een loon Tan 100 tot 150 Schoenmaker ongch op een loon Tan 120 tot 100 Mattenmaker op een loon Tan ƒ 120 tot IfiO Vleeschsnijder op een loon Tan 120 tot 150 ftierbottelaar op een loon Tan 120 tot 150 Aanbiedingen in persoon s morgens voor 12 uur aan het Gt sticht of met franco brieven aan den Ie Geneesheer Di recteur J van Deventer Jz Zeer nette Cfesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAK 4 ZN BINNENLAND GOUDA 27 September 1896 Zaterdagoacht omstreeks half twee nur wer lan de benrooers op da Gouwe hg do Keizeritraat uit bun slaap gewekt door het aaohoudend geschreeuw en gegil vau eenigeperaoDen Ëea Tan t getelschsp wilde eoa einde aan zyn le eB makfD door werkelyk maar in het byzya ¥ aa geliefde en vrienden iu de Goawe te sprÏD eD Na oit het water gehaald te zqd schreeuwden allen om het harst ik heb je gO red eu haast zouden zq ongenoegen omtrent de eer der redding gekregen hebben üoo de held Tan den nacht niet voor de tweede maal toonde een bad te willen nemen Gelukkig werd hy echter hierin verhinderd door zijn geliefde Aaltje die bet erg op de zenuwen had maar nog de tegenwoordigheid Tan geest bezat haar liereling ran een anders wissen dood te redden De Ie luit J G Leverland van het 4e reg inf alhier wordt 1 October voor vier maanden gedetacheerd bg het Ie reg vesting art te Utrecht Men meldt uit Lebkerkerk Gisterennacht is een schooraloenbrand ontstaan i n de woning van A d J binnen de kom der gemeente Woning en inboedel zgn een prooi der vlammen geworden U t Den Haag wordt aan De Standaarde geseind In staatkundige kringen worden de heeren Gleichman voorzitter eu M MacKsy lid der Tweede Ktmer genoemd als in aanmerking komende voor de vervulling vau het vicepre sideutscfaap van den Raad van State In de afdeelingeo der Tweede Kamer was Zaterdag met de behandeling d r wetsvoorsleUen omtrent de iuvoeriug der peraoneele belasting en de tydelyke vergoeding nan de gemeeoten nog geen aanvang gemaakt Het onderzoek daarvan zal eerst Dinsdag beginnen De openbare vergadering der Kamer ia iamiddels tegen Woensdag des voormiddags ten elf ure uitgeschreven Uit Amsterdam wordt gemeld Naar wg vernemen heeft H M de KoninginRegentes dezer dagen de gevangenisstraf vao 14 dagen waartoe een schutter alhier wegens overtreding der scbnttenjwet door den rechter FEViLLETOK DE HYPOTHEEK OP 26 yËa kent papa hem jfMiatohien met meer maar ik zou eeggan dat hij de kamerbewasrder was van uw grootvader toen deze minister wrb sik weet niet of papa wel boel veel Ewak heeft voor zulke ooaneotieo Maar ik zal het Trageu Wilt ge oen oogeoblik wachten of zal ik het u laten weten Vt heb den tijd aan mij Otto bleef alteen meer dan ooit dwepend met zigo ideaal Het ontanappen aan zijn boodschap was hem een pak van het hart zijne reis naar Parijs had nu vmI meer kaus naar hij meende en in disn toestand vond bij da wereld en dus bovenal Nelly mooier dan bij ze ooit gevonden had En toen kwamen er allerlei onbestemde denkbeelden bij hem op die hem zoo vervalden dat bij schrikte toen fa j Nelly s stem weder hoorde die terugkeerde met het antwoord dat de heer Vink tegen eeu ure zou worden gawaoht Otto was opgestaan en het kg in den aard der zaak dat h weg ging U begreep evenwel dat hü nog iets zeggen aoast en hij nidt dat ktt mooi in alle inplanten was veroordeeld veranderd in eene geldboete van f 200 Men ichryft uit Schiedass In het bericht over den brand aldaar is door sommige bladen o a gemeld dat onder deu vloer der Lumenfabriek kisten mei baskroit geborgen waren Dikt is onjuist Wel Kyo enkele vaatjes chloorcalinm gevonden doch onvermengd ia die stof gevaarloos Wat vermengd was is in het met groote voorzorg gebouwde laboratorium als in een komfoor verbrand Het vervaardigen van lu iifers door kinderen is geen bgzonderheid t is ook elders r el De brand die ondanks den storm tot één pand beperkt bleef bewees dat de concessie niet lichtvaardig verleend was Hy was waaracbyniyk in den aanvang gestuit Kooala steeds b eft kannen plaats hebben er is nog nimmer eenige brandschade betaald wanneer de directeur de heer J H Koster zijn fabriek niet had opgeofferd aan het leven van een kind Dat later moest blyken dat zgn offer vergeefs gebracht was we zeggen hartgrondig helaas 1 t verandert de feiten niet We stelden t echter nogmaals in t licht om te doen uitkomen in welke verhnndiag de direc teur tot zgn jeugdige arbeidere stond De ongelabken die gebeurd zgn stemmentot weemoed maar konneo geen gegrond verwflt nitlobken tN R Ci Uit den Haag meldt men De sargeant majoor Malherbe die Donderdag hg de manoeuvres een Bobampuchot ter hoogte van het oog kreeg zal rermoedetgk voor den verderen militairen dienst ongeschikt blijven De soldaat der grenadiers die bg hetschgfacbieten een schot in den dij kreeg zat binnenkort het hospitaal kunnen verlaten boewei de kogel niet is gevonden De toestand van den milicien van het regiment grenadiers en jagerit die Zaterdag door het spelen met scherpe patronen verwond werd ia beterende Zaterdagavond had op het station Utrecht bij vertrek van trein 9 het volgende plaats Toen du trein reeds iu beweging was kwam een reiziger aanloopen die nog mee wilde Hg sprong op de treeplaok en hield zich aan den handgreep van den waggon vast viel echter en bleef hangen terwyl het bovengedeelte van z JQ lichaam over het perron werd med esleept De opzichter machinist H C Hoes dit be wow was Nelly begon te lachen on Otto ook Gij vindt het heel onooozel wat ik daar zeg F ft Nog al Toch doet het me nu pleizier dat ik het gesogd heb Het beeft u doen laohon en dat heb ilc in langen tijd niet gezien Ik daobt dat ik voor altyd uit uwe gratie wa Eent zondt gij moeten weten of ge ooit In myae gratie geweest zgt zeide Nelly een weinig uit de hoogte tf i Is missobian wat sterk uitgedrukt ik moen dat ik dikwijls zoo pretiif met u en uw papa bob zitten praten maar na dat ongelukkige briefje daobt ik dat u voor altijd boos op my waart Boos F och neen maar ik kan me niet begrijpen dat gij zulks dingen doet irAla secretani van manheer Binaenslün moest ik wel ffik zou in uw geval zijn socrütaris niet willen wezen Ik begrip niot hoe tiet mogelijk ia dat gij hem in de couranten zoo ophemelt zoo goed en loo edel noemt t ia een erg nare man dat west ge even goed an boter dan wij fir t Is waar zeide Otto Ik geloof dat ik maar bedanken zal voor die betrekking en au ik naar Pariji ga Gaat ga naar Parijs vroeg Nolly nieuwsgierig ffWat gaat ge daar doen ffVoor zaken freule en daarmede staat het bezoek vsa mijnheer Vink in verband AU uw pipa hem aanraadt mij raar Par J8 te zenden dan ga ik als hg het afraadt dan blgf ik hier Kaar Auigi herhaalde Nelty Ik hengd n merkende sprong tnsschen dun reeda in flinke vaart zijnde trein en ontkoppelde de slangen der lachtrem waardoor onmiddellgk de trein tet stilstand werd gebracht Men kon hierdoor den onvaorziohtigen reiziger voor een groot ongeluk behoeden Zaterd vergaderde ten raadbuize te Rotterdam de commissie uit de provincie Zuid Holland tot het aanbieden in 1898 aan H M de KoninginRegentes van een nationaal huldebigk Voorloopig werd besloten in de verachillende gemeenten dezer provincie aub commissiën op te richten Eero Toorzittor van de commisaie is de heer F B a Jacob burgemeester van Rotterdam Berelid rai A 1 Roest burgemeester van i Gravenbage voorzitter de heer M M de Modcfay peoningmeeater de heer A van Hohoken van Cortgene aecretaris de heer W H van Oordt H W Az Aan de hoofden der rainisterieele departementen de Provinciale Staten en de gemeentebeaturan ia Nederland is door de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank een adres ingediead waarin verzocht wordt voortaan in doir hen op te maken bestekken van aanbestedingen de bepaling op te mcD jdat het ten strengste verboden if op die werken sterken drank te gebruiken on dat het loon op de erken in gepast geld moet worden uitbetaald Een spoortrein die door de passagiers weer op gang wordt geholpen dat zeldzame schouwspel heeft men onlangs gezien op de amalle apoorwegign van Angoulème naar Roaillar De trein vol passagiers die naar de revue gingen reed langzaam een kr steilste gedeel en van den weg op toen opklap op bet midden van de helling de locomotief ala buiten adem bleef st an De Wielen draaiden oog wel maar de tr in kwam niet voort Een aantal roizïgers stapten uit de waggon om den trein wat lichter te maken doch dat hielp niet Toen besloten al de passagiers het vermoeide stoompaard wat te helpen Zg duwden de waggons voort en zoo kwam men met vereeude krachten de helling op Daarna nomen allen weer plaats m de waggons en men kwam langzaam maar zonder verder oponthoud op de plaats der bestemming aan Het Hand v Antw c bevat een stukje dat overweging verdient ook buiten België Ik woet zeker dat paps het wet zal aanraden ik zal een goed woord voor u doen Papa beeft zelf zoo veel gereisd hij zal het dus zeker wol goed vinden Wat is die mijnheer Vink o jn karaordienoar N ik aal er papa over spreken Du8 zgt ge niet moer hoos op me f vDat ben ik nooit op u geweest Maar schrijf DU ook nooit mrer dat die Binnenalijn zulk en recbtschapsn mati is en vooral schrijf niet moer tegen papa Otto had op dit oogenbtik kunnen belosvsn dat hij nooit meer over iets of iemand ter wereld schrijven sou en nam afscheid Maar voor dat hij de deur nog uit was riep Nelly bom terug Mijnheer Ludeman zeide ze met ceergeslagen oogeo u kent dia zaak van de hypotheek op Wasenstsin Als ge zoo goed bev iend zijt met mijnheer Vink zou het u wel mogelijk frezen misiohien van hem hot geld te krijgen Papa zou er hem nooit om durvon vragen Ali ik er over spraken mag maar Vink wil nooit ieta weten van zg o geld Wdt gij u beat doen Al wat ik maar doen kon zal ik doen of bot voor u was Nelly liet plotseling du band los die zij hem bad toegestoken om zijne belofte Ie outvaugon en Otto voelde dat h eno dwaaabeid had ge7eg l Toch had hij er geen berouw van eu lang oodat hg was vertrokken klonken ook Nelly die woorden nog in de oorec Den gauiolieu dag kwam haar die kleine Boone voor den geest Hoe tg ook baar best deed die te verbannen ea ondanks tich ulve was het oob of die woorden haar gonoegeo hadden gedaaai Er zjjn 120 plaatsen van halpklerk by het bestuur der spoorwegen die ploatsea wosden in prgskamp gesteld Raada eens hoeveel poatalanien er voor dit 120 plaatsen zijn Niet minder dan 1400 en zelia vele gediplomeerden Wat kan dat plaatsje van hulpklerk wel opbrengen Niet veel doch bet is genoeg als men een plaatsje heeft hoe ellendig ook De drift in België om een plaatsje te bamachtigen overheerscht t enwoordig alles de vakken en ambachten worden er voor verwaarloosd en verlaten Het zijD niet z lden vreemden die zioh in ons midden komen neerzetten en op de hoogte van den 4iid vak en ambacht uitoefenen terwgl ouzel jongens zich gaan behelpen met een plaatsje en mager trnctementje Velen van die vuemden worden rgk omdat zg onvermoeid werken en hun vak in de perfectie hebben geleerd Wg hebben reeds dikwgls aan onzeYlaam ehe jongeua gezegd dat zg ongelijk 4adden bet vak van vader tot zoon uitgeoefend niet voort te zetten met al de vereisohten van onze dagen In dat geval zoudeW vreemden hier niet het gras onder de voeten komen wegscheren waarover men zich dikwgls beklaagt Doch onze jongens hebben het heers spelen in het hoofd gekregen en ziedaar waarom er 1400 postulanten zgn naar 120 plaatsen met een klein tractementje Czaar Nicolaaa zal Pargs niet in zgn eigen trein binnenrgden Zooals men weet hebben de Russische spoorwegen een breeder spoor dan die in de overige Europeesche landen zoodat men onder de zware keirerijjke wagens smallere onderstellen heeft moeten maken Dientengevolge zouden de bochten tosseben Pargs en Versailles gevaarlyk kunnen worden voor het ovenwicht van den trein des keizers derhalve xollen de czaar en de ozarina met bun gevolg te Versailles overstappen in den trein van preBident Faure Deze zat beslaan ait twee gewone wagens vier slaapwagens an drie salonrgtoigen Van deze laatste wordt er een gereserveerd voor de vorstelgke gasten een voor den president en de derde ingericht tot gemeenschappelgk salon De trein weegt eleohts 250 000 KG terwgl de keizerlglte Rnsaisobe trein een gewicht heeft van 430 000 KG Vermoedelijk zal hjj worden getrokken door twee locomotieven Da waggons zgn aan de buitenzede geheel bekleed met taek hont afgezet met breede vergulden banden Tuaschen de vensters zollen Rrhilden worden aangebracht met de wapeos en dat dit genoegen noK eeno andere oor aal bad dan bet b ef eone ooiiquête genaakt te heb ien Kon paar uur lator molddo zich de heer Viok aan Hg werd iii de salon ontvungeu on ofschoon het slechts hot bezoek was van een gowezen kamarbowasrdor ja miisohien wel juist daarom ontving van Bèrnhelm hem mot at do onderscheiding dia bij aan zich zelven en aau de voormalige betrekking van zijn vader verplicht was Vink toonde zich ook oiet zooals bij gewoonlgk was Iu plaats van den kleinen roaleuier die stil zgn weg ging en ovor de diagen van den dag de gebruikehjke aardigheden zaide was hij tegenover van Bornbelm onderdanig belcofd en hoiïehjk zijn verleden herleefde weder Vink wkb weer do oudo kamer be waard er de hatvo vertrouweling van den minister die met ren mengsel van onderwerping en vertrouwelijkheid met zgu m erdero sprak Die meerdero was de zoon van zjja vroegereti meester den minister die hij hem nog altijd in rdankbaro bcnnoering was ifWel mljnhear Vink waaraan heb ik ketgeuoegeu van u bezoek te danken P vroeg van Berohelm met een uedordalendon glimlach Wij hebben ellunder in lang met gezien De laatste maal zal wel geweest zijn in don tijd dat ik uog student wae ffVt geloof dat mijnheer gelijk geeft Twintig jnar zal het w 1 geleden zijn ten minste mgnfaeer uw papa iB al een heelen tgd van oDs van dsaa pJa ea nu al oen jaar of twaalf dood ook Wg worden oud mgnhepr Vink maar ik moet zeggen dat gg u goed houdt Ik minder bg mg komen d grgza haren al te vooriobgn