Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1896

Woensdag 30 September J896 1 0 708S 35ste Jaargang tOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda St Janskerk te Gouda I DINSDAQ 29 SEFTEUBER 1896 dea namiddags ie 2 nren Uitvoering VKQ Gewijde Muziek door het AHSTERDAHSGH VOCAAL KWARTET Mevr A NOORDËWIER RËDDINGIüS Sopraan Mej CATO LOMAN Alt J J ROGMANS Tenor JOH M MESSCHAERT Bas Entrés f To gang bewyieu en Tekstboekjes a 0 10 ayn dageiyks verkrjjgbaar by de Firma H C EDAUW Jr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 jnlden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van deze onden d Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in Iken boekhandel in Holland i bests inwT vlBji tsgen Jioht Lstuuapgoeii kortom pqusB van al lerisi 14 y g ismaikttmtlimn iitoviiideiiiegss EiS fafcer Paiii Expeller AnkerPain Expeller tl iaitr hoügfli 11 imw Anber Paiiilxpeller Prijs SO at 79 Dent sa 1 39 ds assoli Toorlüiides in d mSMtt i potheken sd by F AcWRIoliter t Oo l Batt rdtm T Gouda bS A WOLPF Markt A 144b on DE LAAT en VAN SON apothker Markt 1Ê©¥ J PDIKE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AU bowiji van eclithoid is cachet en kurk steeds oorC Hl E DAM zien van den naam der Firma 1 p HOPPB wie aeÜLV i r ü hebte Eikel Cacao te 0Dtvang n tegameugesteld en na vele proefnemingen in den 1 handel gekomen onder den naam des 1 uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd I op de beste machines In het wereldbe1 rcemde ótabblissement van Gebr Stollwerok te Keulen eitche J r n2icft LeIMr Bikel Cacao in vierkanten bnaaen Deze Eüel Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde drank voor dar gelijksch gebruik em 2 theelepel van t poeder voor een kop Chooolato Als I geneeskrachtige diank bij geval van I diarrhee slechts met water ts gebruiken J Verkrijgbaar bij de Toonuamtts B Apothekers enz Vt Ko V Kft prolbnsje f 136 êTÓiSö e 0 35 QeneraalTettegenvroordiger vmr Nederland Juirus Mattenkladt Amsterdam Kalveistraat 103 gouds Druk van A BKINKMAN ZOOxV Rijnland s Buzide rgeld Ingelanden worden herinnerd dat p Ê October f890 verschyntde laattU termen van het HifHlaud Bhudergeld over ËS9S en derhalve verzocht om het nog verschuldigde spoedig te voldoen VEttSTER VAN WULVERBOOST Rentmeester van Rynlaud 6ESTIGHT Jeereiiberg nabU Station Santpoort lu boveng enoenul Gestioh kunnen GEPLAATST worden Bleehers ongehuwd op een loon van 150 tot 200 Waschmeiden op een loon Tan 150 tot 200 Vl erknieiden op een loon van 100 tot f 150 Schoenmaker ongch op een loon van 120 tot 160 ilattenmaker Op een loon van ƒ 120 tot 160 Vleeschsnijder op een loon van 120 tot 150 Bierbotielaar op een loon van 120 tot 150 Aanbiedingfen in persoon s morgens voor 12 uur aan het Gesticht of met franco brieven aan den Ie Geneesheer Directeur J van Deventsr Jz TANDARTS E CASSUTO Tarffoarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS FEANSCHE STOOMVEEYERU Chemische Wasscherij VAN 11 OPPEr llEIMEK 19 Sruiêkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót yoor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het sfcoomen en verven van alle Heereaen Dam68garderoben alacok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n vao pluclie mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatate methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid in volgens 8taal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekuo gn de prnzen 25o o gedaald Te sfcoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week K ïMrSh r WKl Su mv kvi ri i 1 a Het beite onschadelykste en ge JÊÊÊ makkelykate poctsmlddel voor Heerea en vooral dames en Klnderschoenwerk la de Appretuur van C M MUIlcr ft CO B rtin fieuth Str 14 M nletta Koed LÜi op naam en fabrieksmerk Vtrkrviluv by Httrui Wlnkellgr in iDhosnwerk galantirlia druwyaii Ml aaii rul D pat b r W SvieniaHn VahiM Tot I October nog verkrijgbaar LOTEN IN DE PaarileD IoteriJ te Gonda ü f 1 per stuk i a 1 October wordt de prijs verhoogd A Brinkman en Zn AMERSFOOBT AUBRSFOORTSCHE HACHINAIiE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walaen JUeelfabriek Pijn gebuild Melk Tarwebrood wonU ran de JijaBte soorten tarwe gemaakt alléén met zuirere onafgeroomde beate melk vermongd blij t hierdoor rainstona viar dagen vcrsch en oTorheerlgk van amaak en 18 verkrijgbaar in pan geknipt I pan vloer hard geknipt plaat Bngelsoli DuitsoU en 1 Oallenvorm In stuks van 6 ot 9 ot 12 ot in vloervorm ook van 18 ot 24 ot in extra fijn geknipten vorm in stuks van 7 et lOVs et 14 et en met toevoeging van prima lafel natnurboter alS Iffolkka I dotjes van 2 ot 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt ala Fgn gebuild Melk Tarwebrood maar met toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvruclitei vervaanUgd blijft liiardoor vele dagen verach en bijzonder heerlijk van amaak en ia verkrijgbaar in bUB 1 vorm en Engelsolien vorm in stuks van 8 ot 12 ot 16 ot 24 j et 32 ot en als Krentenbolletjes van 2 et 1 et MunitiebrOOd bminbrood wordt van apceiaal er voor geschikte beate tarweaoorI ten gefabriceerd smaakt hierdoor buitengewoon heerlqk Is zeer gezond en verkrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 et 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 et 15 Dg 7 i ot 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerdOnze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen ijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépdtborden en de waI gens beschilderd met de fabriekatitels en W H MEUBSINQ Te GOODA woonhuizen voor depots In huur gevraagd wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrj woninghuur matig vast loon plus flinke protrisie en tranoo vraonten der volle on lodige kisten Het groote aantal zenuwkwalen deeebesle wenldTerlirQidii en terwgl zij in wetenBchnppelljke kringen de boogitibalaintaÜliif west taveiia eesé veldasd blijkt te Eijn voor de aan zenuwkwalen llidenda menMlüMQL Sue Kenaeiwljie li nitceTonden d or den gawesen UITicier van Oasondhelt Dr Bonus WtUnHUU tt vilshofen en beroit op de ondervindtoc opi edaan In ene 60 Jarlge praktijk n w wiwaahlM v m hes hoafd e niDBHl p r dar wortlen dnnrtoe i m tkOLtm stoflira 4 r4 kaM nmldilsllljk aftn hetianawEeiitel ni le ed eld Met date feaeaiwljH tu Ïb warksUJk cbitteranda renltatan Terkragen en zij maakte zooveel opg nff lit vu md Imv êw iWi lM ig t chr v n werw QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voDrkonilnB en genejElng binnen korten tijd raada d 8le arak vereolienon li Dit boekje berat niet aUaen r9W ktt giMl pnbllek ventaanbua Terklarlvceu omtront het waten der nlanwere therapie en da taamH lelfa In wuboplga laTallen verkregen nitwarking maar ook vindt men daarin watenaobappalÜka TorhandelingMt fiit da nacdilBclie liladen die aan deie geneatwljBe gewijd n aooiHd tnohrUI nn tal nn getolgaolirlftea van hooggeplaatste geaeeakundlgen onder welka P BéaMn Md dr prehaaar aan da ralyklalak ta PtrIJi raa Reiigamont tOj ttelagreber Ml dr prakflaaaraad MHeabiar au iMt liraHlLtlnRliaa luliobt da Charentos Saniwtrath Dr Ooba te Stattla trotinaaa aad dr raaCatta to idhllnuiii Dr T foriatter ganaeahaar dh eolBur van hM haipneal ta AgM aettarnrath Dr tatortag JuntMl flutennla Bad Eni DarBM mBil dr lanfeaheer dlreotflur dir galvanD tharapeiitlaoha Inriahtlng veer iHaii lijden te Parlli ree 8t Honoré 334 Comul von Aichsubach med I Bad Ênii DarBM mBd dr lanfeaheer dlreDtflur dir galvaRD tharanButlaoha Inriahtlng veer i Parlli ree 8t Honoré 334 Comul von Aichsubach med dr ti Oerfa Dr Baabaea arraftd arte taZIrfcntti OW ttakiant Jaohl med dr te Wflenen Dr 0 Bongavnl Ie La FarrtAra Eara lid vaa daa Conaail Oantral d byglèna et da éanlè n Frankrijk en vele anderen Aas allBD vier enawseniel meer of mlndar aaiiv daanla f f w BDW htlBli ld llJdAH waarvan de kanteekanen eUn ohrontBOhe hoofdnija ariffr eobele hoDfdptJn blOBdandrang groeta prikkalbsarhaid gajaagdheld aiapahieihald HebamBlUke anraat Ml aabahafle l ke taaataad Tsrdar alle ateken die door beroerte i volgen dauTka looala verlammlngan anvermogaa tot iprtVon o dBr gewriobtaa niBt voortduranda Bi n ilnatiell k iwaktB vsriwakking o der geiiMiköadlf a bebaudeling geweest zijn maar door de bel eo kondwatetknar vrijven elecirlseeren ntoomlooi of zeebaden nnnii uiiiiinliig aflaii gba taiimar kwaal gfliTOiiJbui hebbes en ten ntotte cij die vr v4v laii vAfei e w tn aaaÜM reden hebben wagens Tersohljnnelen aln iich aanfioudand angitlg vaelaa vardaovtag la hal MaM baafjl plln mat aliangkMd Wkkaringan bh denkBr wordao vaar la oagen drakkinda pijn ander bet vaarbaan aatilng la da eorMii htt vstien van kHabeilag in en hel aiapaa van FbMdaa n VMtaa a B Mt 4aM rto oategorlnn van lawllidsra aln ook aan Jonge meitjai HldenBa aan bleekiaebt aa towhtatetakald ook aan geaonda lelfB aaa ïoaga pBraoaea dta vaal met hal hnold warkea es geerteltjke taaatU nfllM Toorbonan worst dilngena aangeraden zloh het boven vftrmelde wwkje aaa MhaflMi IwlW fc ap aaavraca ktatalaoa en ftvnee verzonden wordt doof Amaterdiun door M GLERAM dt Heillgewag 41 i d Bn F E VRD HANTROr HOI F Apotheker KozU SMfetHt L ekt LOBRT A pAHTOir OndFgraofit bij da Ourtbngïvtlli p t f iennlBoh medlclnale tentoosHtelUiw de Ur mrntaaawH Elin waMfr ViJaa dcM Jnrii aast d XUveren Bladalli bakroamd Ktoriawdier Tafeldranm VafihjAo u y f derjfederlsnden BINNENLAND GOUDA 29 September 1S9B Maaadagatond bebbea de bewonen der Spioriagslrikat ook eeae vergadering gehoQdeii met het doel door wakelgkacbe contributie gelden te verzamelen voor fael aanataaDdü Eroningsfeeat teneinde ook huu straat een net aanzien Ie geveo Ër ward beeloteo aanstaanden Maaiid reeds te gaan coatribueereu Uit bun midden ig een bestuur gekoten bestaande nil de volgeode bb H F Gorisaeo Pre J J Bik Secr H I Lugthart Pen B UozeBtrat n F Lens M M V Looo en M M Heerketta Noodgodsteg Het Jaarboekje c van de Maat8cliB npu tol Nnt van t Algemeen is verscbenen Het be vat een overzicht vao het verhandelde ter algemeene rei aderiog o a de openingsredt van den voorzitter de rekening en rerantwoording over 95 96 de begroeting voor 96 97 enz Voorts vinden wy een overzicht door mr K B Oreren van den toestand der armverzorging in ona vaderland aan de band van bel bekende Natsrapport De StaaUcoDraot van ISondag 27 en Maandag 28 September heeft aso baitengewooen omvaoK Dit nammer beataat uit twaalf vellen vraarvan roim negen zgo gsvnid met de artikelen van eeu der groote wetboeken het Wetboek van Borgerlyke rechtsvordering Dat wetboek is in 1838 ingevoerd bg dn vervanging der Frauiche codes door Nederlandwhe wettaa Sedert dien tjjd syn in dat Wetboek 17 malen door afzonderlgke wetten veranderingen gebracht De laatste uitgegaan van het initiatief van bet Kamerlid Hartogli is de omvangrijkste en beeft in aen groot getal artikelen wysiging gebracht Daarom heeft de Regeering het wenschelyk geacht den tekst vaa h t Wetboek zooals het Bo luidt algemeen bekend t makeu wat insooderheid voor de rechterlyke macht en de balia van groot nat ia Volgens het thans verschenen verslag is roor de WeesinriohtiDg te Neerboach van 1 April 1895 tot 31 Maart 96 aan giften legaten en andere inkomsten ontvangen de zeer aanzienlijka som van f 101 933 De inrichting telt thans meer dan 1000 pariouen Ê KLMLLk i OJ DE HYPOTHEEK OP WASfNTSTBIK 88 O miar dit is geen eigep m ahaar seide Vink zya pruikje ev Q versohnivende Ik beu nu drie en Eevsatig Uiv papa zou ook zoo watvnn disjarea aijn Ik weet wel ali ik en de minister als zijne sxmilentie met mij sprak dat wi j dan wet eens ean aardigheid zeiden op dezen laeftgd Zgne bxoclleDtie uide soms dat by wel in mijn plaats zou willen wezen dat ik bet veel langer zoa maken don b en zijne exoellentie had gelijk Ik heb altjjd veel van zgn dood geweten ik hield veel van müabeer uw papa De beide mannen zagen elkander eon oogenblik aan en beiden diehten aan dezelfde zaak imaar die baidan ztoh wel wachten zouden aan te roeren De Bohendbladen van dien tijd haddea ze genoeg geëxploiteerd en zoowel de minister als de kamerbewaarder hadden hua deel gekregen Hst heette dat zijns excellentie niet zd had gespeculeerd maar zijn kamerbewaarder die taak op zich had güoomen ea dat 1 zamen de winst haiddeu gedeeld waardoor beiden ssn aardig kspitaaltjs hadden byeengebrachl Was het wonder altyd indien de Ksohendbladen gelgk hadden dat zijne excellenüe nog altijd in ffdankbare herinnering by den kamerbewaardsr Zaterdagavond beeft in een herberg in hst Weateinde te aGravenbige ï L twist gekregen met een polderwerker tgdena het bil jarten Laatstgenoemde nit Utrecht afkomstig en werkzaam aan de Weaterbonwmaatscbappy moet aan L een i teek in den bnik hebben toegebracht waardoor de getroffene vry ernstig is gewond en per brancard naar bet ziekerhui is overgebracht De dader is in arrest Het iNederlandsche Tüd tchrift voor Geneeskundig n vermeld de tot dusver verkregen resoltateo mei bet anti diphtheriacb serum van Prof Spronck en Dr Wirtz Van 855 m t dit serum behandelde lyders zyo er 751 d i 87 8 proc genezon Wat de aehadeljjke werking van het seram betreft werden rerscbynselen van uitslag plaatselyke en min of meer uitgebreide te zamen in 125 = 14 6 pCt gevallen gevnllen waargenomen plJn in de gewrichten in 3 gevallen in sommige gevallen wellieht nog lichte ver heffing van de temperatuur Kort na de iujeetie deden zich in 4 gevallen voorbijgaande catUpsversohlJnseten voor in 1 geval somnolentiv in 1 geval misselyhbeid Tn 8 gevallen word geklaagd over pyu op de plaats van de injectie in 1 geval ontstond een abces dat na incisie spoedig genas Door niemand is aaogegsveo of hel vermoe den genit dat bet serum tot den dood van een lijder zon hebben aanleiding gegeven nf biji e dragen Preventief werd bet seram slechts in beperkte male aangewend Dergelyke inspoitingen z ju uitsluitend verricht by buisgenooten van diphtkerielyders nt 1 7 gezinnen aantal porponeu niet vermeld In één vbu die gezinnen werd niettemin een kind dat 14 dagen te voren 5 oM serum ontvangen had aangetast Dit kind is na toediening van 20 cM SBrnm hersteld De overige personen bleven gezond 2 48 kinderen nit verschillende gp innen Allen zyn voor zoover nagegaan kon worden gezond gebleven Als coQclnsie deelsn prof Spronck en dr Wirtz o a bet volgende mede Zoowel by de therapeutische als bij de preventieve aanwending ziju resultaten vorkregen die inderdaad gunstig mogen worden genoemd Voor de Haarlemscbe rechtbank is verleden week gedurende eenige dagen behandeld de zaak van de bloemisten Buddeoborg de Groot en Serné de eerste beklaagd van bedriegelyke bankbreuk de beide laatsten van bet onttrek leefde en dat deze verklaren kon dat hij voel van den miniitor bietd Ja die ïb nu gpruiraen tijd dood zeido va Bernhelm of hü zoggen wildo dat ia nu een afgeloopen zaak vertel nii maar waarvoor gij eigenlijk komt Jfin Vink scheen die wenk ook te vatten want hij begon terstond over zijn zoon Frits die mynbeer van Bernhelm wel lou g end hebben Ik herinner mij wel dat u een ïoon hadt j eide van Bernhelm de rechterhand in zyn borst stekende terwyl hy Vink aanzag op eene wijze die heiu van alle vortrouwe ijkheden moest doen terugdeinzen fik meen zelfs dat hy te gelyk met u gestudeerd beeft Dat kan wel wezen j er zyn too veel jongelui aan de Akaderaie men kent zoo niet al zijn lüdeeoooten Moar dezen tijdgenoot had de baron van Bernhelm aeer goed gekend In dezelfde zaak waarvoor Vink het land had moeten ontruimen was ook hij betrokken geweest j ileohts de naam en de invloed van zyn vader hadden hem behouden Vink was de dupe geworden omdat de zoon van een bode minder aanspraak sc ynt te hebben op de toegevendheid des rechters dan de zoon van een minister Van Bernhelm herinnerde lioh dat alles zeer goed maar liet was lang geleden en hy dacht dat de oude Vink die laken zoo nauwkeuring niet zua oulhoudea hehbeo AU of een vader de geschiedenis van zyn zoon vergeet I wMissohien tuU u het nog wel weten dat by hst land beeft moeten verlaten ging Vink voort Hy is zeer ongelukkig geworden en thans ligt by ernstig ziek ia en kospilul ta Parys Zendt u denken ken van goederen aan den faillinten boedel van Sadden borg Na een zeer Isngdnrig getnigenverhoor waaruit bleek dat de quaestie Buddenborg die nn reeds jaren hangende is een zper ingewikkelde historie is waarin bedrog oen onkuische levens wandel enz enz een groote rol spelen eïschtr Zaterdig bet Openbare Ministerie te ou Buddenborg vyf janr tegen Serné achttien maanden en tegen de Groot negen maanden gevangenisstrnf na aftrek van de preventieve hechtenis Buddenborg werd verdedigd door mr Biederlack de Uroot en Serné door lur D Simons Do officier eii chte onmiddeltijke itihechtenisnemin van Buddenborg en Sernd doch de rechtbank weigerde dit Uitxpraak 8 October Voor de vacante betrekking van gemeentebouwmeester te Vlifisingen op een salaris van f 1400 benevens vryo woning hebben zich niet minder dan 65 sollicitanten aangemeld Als historisch meldt men uit Noord Holland In de gemeente B in dese provincie heeft fneo drie hoofden van scholen die tot het f iven van berbalingsonderwijs verp icbt zyn wee dier hoofden genieten daarvan f 75 per AursoB hot derde moet zich met f 50 tevreden tellen Dat derde hoofd vond in deze oogelykheid 0 bezoldiging aanleiding het gemeentebestnui te vragen ziJn traotement voor genoemd onderwys met f 25 te verhoogen Wegene dit verzoek werd het hoofd der school by B en VV ontboden Na eene vry omslachtige gedachteuwisseliug vraagt de burgemeester Maar mynheer waar zou t met de gemeente B naar toe moeten indien ze a die verhooging van f 25 gaf c waarop hel hoofd terstond antwoordde wet beer burgen dan ging do gemeente B failliet Deze pessiraistlsohe opmerking brnctit B en W in zulk eene optimistische nteiumiag dat het hoofd de verbooging van f 25 werd toegezegd en by die kreeg Zondagnacht kwam een artist van helcircas Schumann die tydelijk aan de Oudegracht te Utrecht op kamers woont ihnis komende tot de minder aangename ontdekking dat tydons zyne afwezigheid zgu kofPer opengesloten en daarnit ruim f 200 ont re8md wni Spoorbon is verdwenen er n knecht van het circus die met den bestolene samenwoonde De politie stelt een onderzoek in omtrent bet verband uescben beide feiten In de Consulaire Verflagen is opgeoouioo dut by weer liier kon komen uU hg iioratelilo Van Uprnhplra ilaoht oen ougeiiblik na Ue oorzaak van Viiik a uitwijking naar oen nmler lund behoefde hij niut to vragen liij kende de goscbiedonia van naby en hij wist ook dat Vink niot kon Icrugkouen zonder opnieuw iu handen van bet gerüoht te vallen fflk zou uw zoon uiet naiiradaii hier te komoa mgnbeer Vink zeide bij als of bet ooue geheet onrerscMUigo zaak gold Laat bij liever irnchteo in bet buitenland een middel vnu beslaan te vinden ffDat zal wel onnoodig wezen vrees ik als bet alles waar is wnt bij mij scbrijft dan zal bij wel spoedig Vink mndigdo niet wat bij bedoelde was dan ook duidelijk genoeg zonder lint hij den zin voltooide 2ou bij P vroeg van Dernbelm zonder die aanvulling te wachten en meer ton bewyze dat bij de mededeeling gehoord had En nu deelde Vink hum zijn plan mede om Otto naar Parijs te zenden ten einde met zyn zoon eene schikking te makon voor bet gevst dat bij nog in leven mocht blijven en bovenal om te weten of werkelijk Frits in een hospitaal was en of hg onderstand noodig had VinlE was zoo dikwijls bodrogen door zijn zoon dat hij op dien enkele brief alleen nieta doen of besluiten mocbt w2oudt gij zelf niet liever mar hem toe goan f mynheer Vink Ik I ik ben een oud man ik ben nooit op reis geweest ep ziet u zno n beetje Fransoh mag ik kennen maar om naar Farga te gaan endoartezgn daarvoor weet ik niet genoeg f Maar dan nsm ik Otto made met u beiden tuil hel jaarverslag over 1895 van den Nederlandschen ooosolgeneraal te Urussel den heer Pb Kvort Aangaande den invoer van Nederlandsche prodncten lezen wy daarin bet volgende Hoorn vee De herhaalde beperkende bepalingen op don invoer van Nederlandsch vee in België z jn oorzaak geweekt dat in 1895 balangryk minder vee is ingevoerd dan in 1894 Van oen totaal van 45 211 stuks vee in Belgtii ingevoerd komt evenwel aan Nederland nog een getal van 30449 atukh toe Schapen Ook hierbij mb HÏ groote vermindeiing vaa invoer uit ons land waar tn nemen In 1895 bedroeg de invoer 34 633 8tuk fc gen 65 90Ü iu 1894 Paarden De invoer uit Nederland was hi 1895 6085 stuks ruim 2000 minder dan in het vorige jaar Kugelnnd staat b j dezen invoer bovenaan met 11 358 stuks waarna Frankrijk volgt met 7341 stuks Waskaarsen Hiervan was ds invoer nit Nederland ongeveer gelyk dan dien in 1894 ingevoerd werd voor 8 370 franken Natunrboter Hierby valt eene verraetrdoring van invoer uit Nederland van byoa 2 millioen kilo to constateoren In 1895 werden uit ons land ingevoerd 5 453 885 küo tegen 3 993 203 kilo iu het vorige jaar De invoer uit Frankryk is evenalu in de voorafgaande jaren ook in 1895 weder Tirmindfri Vorsch vleescb ec wild Hierby staat Nederland voor den inroer bovenaan met 3 235 473 kilo In 1894 was de invoer plftcht j 865 514 kilo De totale invoer der andere Ityken to zamen bedroeg 228 728 kilo Granen Da invoer uit Nederland van tarwe pelt en mastelein bedroeg ongeveer 3 millioeu kilo mindor dan ni 1894 terwyl daarentegen aan rogge 400 000 kilo meer werd n ingevoerd B j den itivoor van gerst heeft insgeiyks eene vermiitdennit pinats gehad Bedroeg die uit Nederland in 1894 35 389 263 kilo zoo was dit cyÉer voor 1895 slechts 31 973 859 kilo Aardappelen Uit Nederland werden ingevoerd 31 494 086 kilo tegen 25 925 778 iu het vorige jaar ICnnstboter Van dit artikel daalde ds invoer tot b jna de helft van het vorige jaar eon natuurlyk gevolg der rechten geheven op de in argarinp ingevolge do wet van 5 Aagiistus 1895 Van de 10 289 788 kilo welke België in 1894 invoerde werd uit Nederland 10 200 164 kilo betrokken terwyl van do 6 095 797 kilo in 1895 aangevoerd 5 639 778 küo door Nederland werd geleverd Aardewerk Hiervan is Nederland de grootste gij wol lürfclit komen iilk bon oen oud man mynheer van llernbelm ik bril nan mgn gemak gewoon LuiBl r oons Vink oud igt gij manr gy kunt nog eeiilge jaren leven on woet gij wel dat gij geen rustig oogenblik meer hebben zoudl nh uw zoon nu eens In Parijs atiorf on vruchteloos naar u gevraagd en u geroepen had Ily mag veel ktvaad gedaan bobben maar dea tu grootor is ijne Deboefte om uwe vorgiffouia to onlvaiigon jür bij voor altijd do oogon sluit Herstelt hg welnu dan zal uw vaderlgke handdruk achud niot met hot boofd Vink all gij uw kind weeritiet zult ge anders donken dan nu dan zul de atom des bloeds ziek wol doen gelden dan zult go hom weer liefhebben on wie weet of hy na een treurig loven zich niet tot beterschap zal schikken Wezenlyk gg elf moet gooo en niemand anders lioudt u dat denlron P n Aeer zeker Nog oena gij zoudt er uw gnnacbe leien berouw van hebben als gij hem niot meer bad gezien Stel voor een pooa tijda uw rust en gemak eons ter zijde en laat wut bet zwaarste is ook bet zwaarato wogen wUns mol Otto naar Parya gaan I Mot Otto gij zoiidl miaaebien zonder bem ook wel terecht komen maar men kan nooit weten wat er gebeurt eu hg is de reobte man om mat u made te gaau rf