Goudsche Courant, woensdag 30 september 1896

61 7 11 7 68 8 89 7 6 f f 8 6 1 18 6 10 7 80 8 99 8 47 4 7 4 40 6 81 6 17 f 4 60 r 6 87 Ir 4 67 V 6 84 6 04 f 6 41 4 97 6 10 6 61 6 47 HadJL besiemd met deu resident meekwam de controleur Ëoge lenberg blyft te Praja Het eiland Marken is geheel ondergeloopen Dit is een groote schade voor de bewoners die voor een gedeelte ook bet landbouwbediyf uitoefenen het vee is na naar de stallingen Uit Parya wordt gemeld dat aldaar een nieuwe ontdekking ia gedaan ui hetfabriceeren van een soort poeder dat lïchtafgevend iaen dat op allerlei stoffen eat worden bevestigd wtiardoor duze by dag de schittering van parelen en jaweeten zullen verkryften en by avondphoaphoriseerend zullen worden Het effectmoet nog worden beproefd maar de manscbenspraken reeds van lichtende kant waarby betpatroon glanzend zal uitkomen tegen een donkeren ondergrond en veeren die aU in vuurzijn gedoopt tHuisvroaw In de Bt Nicolaaskerk te Amsterdam bad gistermorgen een tragi komiscb voorval plaats Een protestantsche jonge dochter ziekenverpleegster en dochter van een predikant hier ttir stede wilde tot bet katholieke eloof overgaan Reeds was ztj overgedooptc volgens de r k ritus en hedenmorgen in de vroegte zou de bekeerliuge batr belydenis afleggen Haar vader echter bad van de zaak kennis gekregen en aangezien bet msiaje nog even onder de 23 jaar io wenschte bij gebruik te maken van zyn voogdyschap teneinde xyn dochter te doen terugkeereo Vóórdat zy de belydenis bad afgelegd vervoegde zich haar broeder voorzien van volmacht des vaders en een politie agent in de kerk Hier werd nog al wat opschudding verwekt door de nngewontt verachyning van een man der wet en een verontwaardigd jongmenscb De koster wi t de beide mannen echter met een zoet lyntjec in de pastorie te krygen Daar verscheen weldra de paatoor en on werd de bekeerlinge weder in de vaderlyke macbt ternggevoerd De rechtbank te Rotterdam deed gisseren uitspraak betreffende het excecutoriinl derde arrest gelegd op effecten beleend by eene crediet instelling en besliste dat deze niet behoefden afgegeven te worden omdat de gedaagde tegenover den beslaglegger niet tot meer verschuldigd kon zyn dan tegenover den oorspfonkelyken contractant en de pandhouder gerechtigd is het pand onder zich te honden tot by volkomen is voldaan Mr L S Hollander bad de afgifte pvraagd mr Fraio die betwist De rechtbank te Utrecht veroordeelde beden C J D L en H A S bekl yan diefstal van verschillende gouden en zilveren voorwerpen eo bnishondelyke artikelen met verbreking in de woning en ten nadeele van dr H L Oort te Utrecht gepleegd ieder tot een gevangenisstraf van vier jaar Door de politie in Den Haag is een grenadier aangebonden en aan de militaire autoriteitovergeleverd dia gisterenocbtend omstreek 10 uar de woning van eene dame in de Helmerastraat aldaar binnengedrongen vervolgens naarde bovenverdieping waa geloopen en zich toO ging bad verschaft tot de slaapkamer der bewoonster door het verbreken van een deurpaneel Het doel van zyn komst hield verbandmet een geld qnaestie tossohen de dame enhaar dienstbode welke laatste met den militairverkeering had De soldaat was nog vergezeldvan twee burgera die by de komat van de politie wisten te ontanappen Veenenburg ia zooala gemeld als station op de ver Cheneu winterdienstbiljetten verdwenen I October wordt het gebouw als station gesloten Men verneemt nu dnt de heer Loembrugge Directe SpoorwexverblDdingen met GOUDA Zomerdienst 1896 AaDgevaogeD 1 Nel TUd vas Greenwich 10 60 10 67 11 4 11 11 11 90 11 19 19 18 19 86 19 88 19 89 18 46 18 68 1 94 9 40 10 16 10 7 47 1 44 4 8 4 16 HOTTIRDA H S O C O A 10 19 11 60 19 87 1 44 10 99 1 64 10 86 8 01 f 9 08 18 01 19 47 9 14 11 89 19 39 10 86 8 S 66 9 81 8 18 9 U 9 60 10 11 8 07 DIN HAAS OOVDA OOODA DEM BAAI s Hage 6 B17 B0 7 48 8 B0 9 19 9 4 10 1111 86 1S 8S l SK 2 44 8 40 4 p4 4 88 S 17 6 1S7 18 7 B8 9 18 9 B8 Voorb 5 7 r 10 17 1 41 4 89 fl8 9 84 Z Zegw6 U 10 8 1 6B 4 68 6 80 9 48 n Zev H 0 8S tf V fff 10 48 M 6 04 6 89 g 9 69 Onuda fi 8S 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 64 18 0618 69 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bleisw k Kraisweg en Nootdorp Leidsohendam en Hekendorp U T R E G B T 0 O ü D Utrecht 6 88 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 8S U 66 4 16 6 68 9 88 10 64 Oudewater7 07 8 19 10 81 4 84 v 9 86 r Gouda 7 88 8 88 9 84 10 10 10 44 11 1018 111 88 8 46 4 87 6 17 7 09 8 88 8 419 49 11 10 8oa 7 80 1 86 9 87 10 18 10 48 11 16 18 1 18 88 1 97 8 47 4 46 6 S9 6 47 14 7 49 8 86 8 4 9 64 U 4 67 I K 8 01 10 06 6 08 II 8 19 10 16 6 80 8 96 10 97 6 86 6 61 6 99 7 44 8 81 8 6 9 9 10 89 11 46 T M 7 49 8 47 11 19 40 Z Zegw 7 3 1 6 I 11 11 I 19 49 Voerb 8 07 9 08 11 96 1 03 Hl e 8 11 9 18 10 7 10 48 11 80 11 46 18 48 1 08 1 67 4 17 ADVERTENTIEN 9 0 1 D A IITRKOHT 7 16 8 09 9 99 10 19 10 7 1S 9 80 3 17 11 14 8 87 8 19 11 99 9 4 8 84 8 S8 8 41 9 4 10 61 11 46 l 7 8 08 3 0 8 31 4 36 67 6 6 7 10 7 18 7 89 10 17 10 34 10 41 11 07 8 48 9 04 6 17 6 86 AUSTBBDA M O O U D A 7 16 9 10 48 8 84 S B8 4 46 6 1 B 7 41 8 46 8 1 10 10 11 11 8 46 8 66 1 40 7 6 8 40 11 10 e O IJl A A H8TEBDAU 9 9 10 67 19 10 4 11 6 80 7 61 10 17 10 8 1 U 6 16 6 60 8 t 11 86 10 80 larerftQÜer Van den totalen iofoer ter waar d tan 1 272 474 franken werd bU oob laod Toor eea bedrag van 732 776 franken batrokkeo Sigaren Uit Nederland werden 18 843 kilo iagevoerd zgnde ieta minder dao ia 1894 Beetwortelen Van de 175 998 880 kilo io België ingevoerd leverde Nederland 108 139 912 kilo zyode ongeveer G millioen kilo meer dan in bet vorige jaar Een r eeringstelegram van Aljeh van 27 Aogastufl meldt De nacbt van 23 op 24 derer ging in da bivaka te Samabani Laniara en Tembab rustig Toorby Maandag morgen zgn opgerukt twee bataljons marecbaufieees cavalerie artillerie en genie terwyl een bataljon de bivaks bleef bezetten De tegenstand waa betrekkclyk gering de vyaad werd van stelling tot stelling verdreven ea te elf ure Messigit Indnpoeri genomen Tot daaver zijn onzerzüda twee minderen gewond Toekoe Baid meldde siohmetzes volgeUogen te Lamara aan en werd naar Kota Radja opgezonden Volgens gisteren ootvaogeA nader bericht rukte Dinsdag ochtend eene mobiele kolonne □ it van een bataljon met marecbauasees over Moeroei naar Glié ng de verblijfplaats van panglima Polim eeue tweade kolonne sterk twee compagnieën en een peloton cavalerie werd langs de Djeris rivier gezonden tot Ritieng vergezeld door Imam Sihon die zich na oproeping met een aantal andere hoofden bad aangemeld Het gebied van Imam Sibon is ia alle richtingen doorkruist geen schot werd gelost doch de bevolking was nog aiet in bare kampongs teruggekeerd Wü lezen ia het mail overzicht der J B € Gedurende de laatste veertien dagen is zoowel in de residentie Bali en Lombok als in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden gevochten en hebben onze troepen doodeu en gswoaden gekregen Het verset op het eiland Lombok sobljnt een grooteren omvang te hebben da i oorspronkelijk werd gedacht mnar toch niet andera te zgn dan dit ook elders in pas ondsrworpen landstreken pleegt voor te komen In Atjeb heeft men nn reeds zooveel getuchtigd verbrand en verwoest dat wanneer hierdoor de paoiBcatie van dit gewest kan worden verkregen deze wtldra zal moeten Tolgen of men haar anders maar moet decre teeren waarna dan ook bier vaa verzet en opstandelingen kan worden gesproken Wel is toekoe Oemar nog steeds niet afgemaakt als Nja Makani of geraogeo genomen ais toekoe Baid maar hem achtte men immers reeds geDO gestraft toan hy uit Lam Pisang was verjaagd en wel zyo evenmiu uls up Louibok de repeteergeweren de door ons verst ekte aobterladers ingeleverd maar dezen zullen by gebrek aan munitie hunne waarde op den duur verliezen Intasscben verneemt men nog niets van een nieaw plan dat ten aanzien van Atjeh zal worden gevolgd iets waarby men troQwens met de bonding van den vyand zal hebben te rekenen Naar mea aan het N 6 Hbl mededeelt is de Regeering vooreemens aanstaande jaar de opiumregie in een paar residentiën van MiddeU Java in te voeren met name Solo Djokja Bagelen en Banjoemaas Aanvankelyk was bet plan de regie ia het volgend jaar uit te breiden tot de residentiën Pekaloogan Tega Cberibon Krawang en Batavia maar de Ktgeering sehijnt daarvan althans voorloopig af te zien Bantam alhoewel een verboden kring schynt voor de regie in aanmerking te komen Uit Ampenan Lombok scbryft men dat de resident die xooaU aan de J B getelegrafeerd werd onlangs op Lombok kwam niet daarheen was gegaan om het gebenrde te PraJB waarvan hem nog nieia bekend was en dat da controleur Privee voor Laboean 8 40 47 8 B4 9 1 9 10 7 88 8 80 7 88 7 89 7 89 7 46 7 i 8 t lO i l9 6 98 t 8 Oouda Moordrecht Nieuwerkerk OipeUe Rotterdftm B S7 6 08 16 8 94 8 80 7 4S ioudt 6 86 Oudiw 6 60 Woerden 6 69 Utreehl 6 18 Goada t hir 0 8 91 9 97 8 87 8 14 Botterdm hpelle Nieuwerkerk Hoerdreoht 9onde by de definitieve sluiting de H S M een proces zal aandoen wyt op grond van bet bestaande onteigeningNContract het recht tot opheffing van dat station onder welken vorm dao ook wordt betwyfeld Elke dag brengt oog ntenwe plannen en byzonderheden omtrent de ontvangst van den Czaar by zyn komst in de Fransobe hoofdstad Tot het laatste nieuws op dit gebied behoort o a het volgende De galavoorstelling in de opera begint met het zingen van bet RDSsischa volkslied door alle ledflu van deji troep vervolgens worden fragmenten van Reyer Massenet en Saint Saën opgevoerd By de gala voorstelling io de Comédie Fraofaise wordt eerat de welkomstgroet een gedicht van Jules Clsretie voorgedragen door Mounet Sally dan volgen acten van Musset Goroeille en Molière By bet leggen van den eeraten steen van de tentoonstelliogsbrug Pont Alexandre III zullen vertegenwoordigers van handel oyverheid en landbouw alsmede de burgemeesters van alle aanzieniyke steden van Fraokryk aanwezig zijn Te Versailles wordt een diner gegeven in den Heren tessalnn waarby een oorps dea balkt oade dansen zal vertoonen By zyn bezoek aan bet Hotel des invalides wordt de Czaar ontvangen door een groep generaals en gepensioneerden John Kaeruey uit de strafgevangenis afgehaald onderging gisteren opnieuw een verhoor aan het centraalbnreau van politie In een circulaire aan de burgerij komen de op de sigarenfabriek van den heer Willeman te Schiedam ontslagen werklieden op tegen de voorstelling door deu beer W van de zaak gegeven vooral tegen zyo qualifioatie van opruiïers eb socialisten terwyl zy mededeeleu dat om een niets beteekenende reden eerst een hunner werd ontslagen daarop een ander werd weggezoodffn die het ontslag onrechtvaardig noemde terwyl vervolgens de overigen het werk niet gestaakt hebben maar weggezonden zyn omdat zy leden waren van den Tabaks bewerkersbond Volgens de circulaire zouden bladen van den R K Volksbond reeds door het ontslag dar overigen zijn bevoordeeld en aan twee leden van het bestuur van den sigarenmakersbond die gekomen waren om te bemiddelen zou door den heer W zijn te verstaan gegeven dat hy niets met hen te maken had In eene gïateren te Leiden gebonden vergadering van de Provinciale vereentgtng van gemeenteambtenaren in Zuid Holland werd voor den tyd van een jaar benoemd tot afgevaardigde bij het hoofdbestuur van den Ned Bond van Gemeenteambtenaren de heer L P van der Hejden ambtenaar ter secretarie te s Hage en tot plaatsvervanger de heer L J Verveen gemeeate secretaris van Berkel en Roden ry o Het aftredend beatourslid de heer W A Couvée ambtenaar ter secretarie van Oegstgeest werd herbenoemd Als plaats voor de volgeode algemeeue vergadering werd s Grav nhage aangewezen De Radicale Vereenigingc te Amsterdam heeft naar aanleiding van de Kieswet het besluit genomen zich in de negen voorzitt rs dier afdeelingen aan te wyzen ala centraalbeatuur dat onder meer belast is met bet aan de orde stellen der zaken van algemeen belang Daar t wenschelijk ia gebleken voor het dagelyksch verkeer met derden een korteren dan den officieeleri naam te bezigen heeft de directie der Nederlandscb Amerikaansche Stoom vaart Maatncbappy c besloten daarvoor den naam HolIand Amerika lync aan te nemen 3 80 4 60 4 67 6 4 6 11 6 90 9 0 1 67 AKstardan 0 Su eouda 7 18 Voor stukken van meer ofiScieelen aard blyft nittiiurl k de officieels naam behouden pu ook de letters in de maatgcbappii lag blBveo N A S M Eenige mannen vaa geld badden naar de Volksstam nit Maastricht verneemt eenige tyd geleden onderhandeliDgen aangeknoopt met den heer Fred Regout aldaar om aan zyne aardewerkfabriek eene glasslypery te verbinden waarin dan de werktooze slypers der firma P Regont nau den arbeid zooden zyn gezet Maar de heer Frederik Regout die zyn fabriek eenige jaren geleden oprichte omdat hy niet io goede verafandhoading leefde met de firmanten d r firma Pierre is nu toevallig inmiddels verzoend geraakt met die heeren en toen men nu dezer dagen met hem bet contract voor de uitbreiding wilden afsluiten had hy zyne aardewerkfabriek juist verkocht aan de firma Petras Regout Co voor een enorm hoogen prys onder voorwaarde dat hy nooit een gtasblazBry en slijpery zal oprichten Op net internationale vrouwencongres te Berlyn beeft een der manneiyke aanwezigen dr Wurm een voordracht gehouden over de vraag hoe de kinderen by bet werk moeten zitten Hy waarschuwde vooral tegen langdurig zitten wat de spieren vermoeit en tot gebogen houding aanleiding geeft waar allerlei kvaten en verkrommingen het gevolg zyo Hij beweerde dat van 1000 14 jarige maisjes 880 scheef waren bevonden Zyn raad vas laat de kinderen niet lang achtereen zitten werken en zorg voor goed licht en een behoorlijken afstand tusschen schooltafel eu schoolbank In Pruisen Iaat men dekindpreo 26 uren per week in da school zitten in Amerika is men met 20 uren tevreden wat veel gezonder is Met dat laatste stemden vele der aanwezigen dames in en een schoolopziener voegde er by dat veel zou gewonnen worden als men den kinderen gedurende den schooltyd gelegenheid gaf om nn en dan rust te nenen Uit Buitenzorg meldt men aan betal oerab Hbld t Den 9o Angostus hebbeu ongeveer honderd opgtzetenen van bet particnliere land Rawa Soedat Buitenzorg zich beklaagd by den deniang van Tjibinong over verschillende handelingen van den bebeertJer van dat land Deze ia de zoon van den eigenaar Als maar de helft waar is van hetgeen men hinr in den omtrek van dit individu vertelt dan is het een wonder dat hy niet reeds lang van het land is afgezet Onder anderen nrag geen opgezetene het hem behoorende buis dat hem toch geheet in eigendom toebehoort of een karbouw verkoopen aan anderen dan aan opgezetenen van bet land De grootste willekeur zit bji de hfcffiug van de tjoekee Wil iemand het land voor goed verlaten en zich elders vestigen dan wordt hem het verhuisbriefje eenvoudig geweigerd Feitelyk zyn de opgezetenen niet meer dan hofboorigen Ranselen en icboppeo nitdeelsn ia het dagelykscbe werk van den administrateur Onlangs werd by vooi zulk een heldhaftig bedryf aangeklaagd De raad van justitie moest hea venwel vtyspreken bet wettig bewys ontbrak En dat dit altyd wel zal ontbreken ook in geval vau de ergste mishaudetiug ligt niet aan den raad maar aan de autidiluviaanscha toestanden hier op de landerijen waar de zoogenaamde politie wordt aangesteld en bezoldigd door den landheer en derhalve enkel uit zijne creatareo bestaai 1 61 9 67 1 t 10 4 10 11 10 18 10 10 97 u 8 6 9 48 10 4 f 9 47 ff 9 64 ff 10 01 ff 8 86 10 07 10 94 7 96 7 46 Oen 20d dezer hoorde men weer op de titir slaan op Rawab Soedai De administrateur had weer een koelie willen mishandelen dooh ditmaal kreeg deze hulp van zyne kameraden Deze pakten den held op en smeten hem tegen den grond en zouden juist begonnen zyo hem zyn welverdiend loon te geven toen de oppaaaef van den demang tan Tjibinong die door dezen naar het land was gezonden om de rust te helpen bewaren hem aan de woedende koelies ontrukte c Giiteren heeft de plechtige opening der IJzeren poort plaats gehad £ en groot aantal extra treinen bnchten telkens nieuwe gasten naar Onova Het was de wenseh van Keizer Frani Joseph dat de ont angst der Koningen van Servië en fiLoemantë zoo schitterend mogelyb zoude zyn Vorst Ferdinand van Bnigarye heeft geen uitnoodigingwontvangsi om hy de opening tegenwoordig te zyn Door den Keizer en de beide Koningen werd de eere wyo gebruikt uit bekers welke lie Hongaarsche regeering speciaal voor deze gelegenheid heeft laten maken Zy zijn van goud en leer artistiek bewerkt lEn relief c ziet men aan de eene zyde van lederen beker een vooritelling boe Arpad in 8 6 bet land naby de IJzeren Poort ia bezit neemt aan de andere hoe dat vaarwater van den Donan in 1896 voor de scheepvaart H vrijgemaakt Beide reliefs zijn van elkander gescheiden door den tekst van het artikel van het Berlyusoh tractaat dat dit grootsche werk 18 jaar geleden aan Oostenryk Hongsrye opdroeg en door den tekst der wet waarbij Itongarye de nitvoering daarvan acht jaren geleden op zich nam Het deksel der bekers vertoont het wapen van elk d r teven by deze zHak betrokken Mogendheden in kleuren geëmailleerd daarboven prykt de Stefanupkroon Te Kopeabi en wil men eea paleis voor vrouwen atiohteo Ds noodige gelden wil men tob verschaffen door een nationale inschrijving alleen van vronweo die zich moeten verplichten een iaar lang elke maand 25 oere te geven Men hoopt op deze wyze 400 000 kronen byeen te brengen Aan het paleis zal een leeszaal restauratie bibliotheek ene verbonden zyn terwyl woningen voor alleenstaande vrouwen zullen worden opgericht Te Makkum is een schip gestrand geladen met zout komende van Amsterdam met bestemming naar Hartiugen Door het achenren van het zeil kon geen goede koers worden t ehoudett en liep het scbip op het strand De liamanning is met eigen boot behonden te Makkom aangekomen By Oosterbeek zijn dezer dagen by het baggeren in den Ryn verschillende voorwerpen uit den tyd der Romeinen opgehaald vazen pinnen en ook een zwaard alles io nog uitstekenden staat Zekere D te Baarn loste gisterenavond in hat bijiyn van verschillende personen een geweerschot op V B gelukkig zooder hem te raken D is daarop in hechtenis genomen Te Amsterdam zyn aangekomen de heeren Hollau de Klslöd Ministerial rath en dr Alezaoder Halasz MinisterialSection srath van Budapest die door de Hoagaarsche regeering zyn belast met het maken eener studie van de organisatie eo de werking der Rykspostspaarbank Da heeren hebben in het AmstelBötel hun intrek genomen BuiteolaDdscli Overzicht Zondag heeft te Orsowa in t enwoordigbeid van den Oosten rykseben keizer en van de koaingen van Uamenië en Servië de linwydiag plaats gebad van een werk dat de Indép karakteriseert als een der grootste gowrochten van het menaohelyk genie het graven van eene regelmatige bedding in de Donan ter plaatse waar de rivier de IJzeren Poort doorsnelt zooHat er van nu aan geen hinderpalen meer voor de scheepvaart op de beneden Donan bestaan Wat het werk gekost heeft hoeveel moeitykhedou daarby te overwinnen waren is vroeger reeds gemeld Een Dnitsch blad de kNordd AUg Zeitnngc beschoawt de opening van het IJzareB Poort kADaalc als eene daad welke aanteekening verdient in de wereldgescbiedenis Daardoor toch vrordt het handelsverkeer op den Donan van het Schwarzwald af geheel ry Nadat het koninkryk Hungarys retfds vroeger kosten noch moeite had gespaard om dit werk tot stand te brengen bekroont het thans bet feest van zyn duizendjarig bestaan met de totttaadkoming van dit grootsche plan waardoor bet uitzicht wordt geopend op vele voor het handelsverkeer vrochtbare varbindingen zegt het bekende orgaan dat hiermee zeker niet te hoog opgeeft van de vermoedelyke resultaten van het grootsche werk Ook Duitscbland als afvoerland zal er van proflteereo Behalve de koningen van Rumenlë en Servië ouden nog de vertegenwoordigers van de mogendheden die het Berlynsche tractaat onderteekend hebben de internationale Donauvaartcommissie ds Bongaarsche Oostenryksche Bomeenacne en Servische ministers alsmede een deputatie nlt de parlementen van Cis en Trans Leithanië benevens een groot aantal dioieele personen de feestelykbeid bywonen Volgens het offioieele programma zon Frans Joasf met de beide koningen aan boord en gevolgd door de booten der genoodigden het buuuU onder het gebulder van het geiohut doorvaren Gedurende die vaart zon de Souverein nadat de bisschop van Czanad Gods zegen over het werk beeft afgesmeekt dit kanaal voor geopend verklaren waarop hem en den koningen van Rnmenië en Servië de eerewyn in gouden bokalen door den minister van koophandel wordt aangeboden Aan het einde van bet kanaal gekomen zoo langs denzelfden weg worden teruggevaren eu de rivier tot aan den twee oren booger gelegen pas van Katian worden opgestoomd waarop de terugreis naar Orsowa wordt aanvaard Des middags eindelijk spoort de Keizer naar het mooie en romantische Herkulesbad in welks sKnrhauac een galadiner wordt gegeven na afloop waarvan Z M naar Boekarest vertrekt Dat er duizenden van het treffende schouwspel getuigen wilden wezen lag voor dei hand Ër liepen de laatste dagen heel wat extratreinen naar Orsowa werwaarta keizer Fraoz Jozef Vrydagavond vertrok met gevolg Het verdient de aandacht dat vorst Ferdinand van Bnigarye oiet by de plechtigheid genoodigd was t Moet hem onaangenaam gestemd heb beo maar hy zal er wel half op gerekend hebben nu het tusscfaen hem en den Oostenrykseben Monarch zoo weinig koek eo ei is De val van Dongola heeft een diepen indruk gemaakt op de Soendaneezen De stam der Jaalin s heeft zich aan Egyptische zyde geschaard en dagelyks komen vele omwonenden aan den ldar hun onderwerping aanbieden De moreele uitwerking der overwinniog ven het BritschKgyptiscbe leger wordt nog vergroot door de omstandigheid datde Derrischen zyn gevlucht zonder tegenstand teb oden De indruk zon veel geringer zyn geweest wanneer de strydmacht van Wad el Bisbara geheel was vernietigd schryft de Westminister Gazette En welk een verschil tnsschen bet expedidiekorps van nu en het Egyptische leger van 18821 Destyds waa het een ongeregelde bende disorganised rabble seint een correspondent van hetzelfde blad en thans heeft de aider Donderdag een wapenacbonwing kunnen houden o er een leger van 15 000 goed geoefende en gedisciplineerde soldaten uit wier houding de trots over de jongste overwinning sprak Een gevolg van de inneming van Dongola scbynt te zyo dat de Dervisoben zich naar het zuidwesten richten Volgens de Soir beeft de Royal Niger Company c bericht ontvangen van het oprukken der Mabdisten naar Sokoto Bornou bet gebied van den Boven Benoewe en dat van den Boven Niger De Soir vermoedt dat de aanhangers van den Mahdi voornemens zijn te wyken voor de troepen vau generaal Kitchener Naar bet zuiden knnnen zy niet omdat baron Dhauia met de legermacht van den Congostaat tegen hen oprukt in het oosten zonden zy de Italianen en de BritBch Indiache troepen van Soeakim tegenover zich vinden er blyft bon dus niets anders over dan naar het atoomgebied van den Niger te trekken De Niger maatsehappy is op deze ongenoode gasten weinig gesteld zy moet voornemens zijn zeven kanooneerbooten de rivier op te zenden ten einde de Dervishen te ontvangen op een wyse die ben zelf zal doen inzien dat het beter is zoo spoedig mogelyk van daar te vertrekken Er zyn aaodnidingen dat de zaken in Turkye spoedig nog meer ten kwade zullen keeren De tentoonstelling der door de politie op zulk een eigenaardige wijze ontdekte bommen heeft een noodlottige uitwerking De Mazelmannen zeggen Allah dank voor de bestrafBag van de Armeniërs en de Koerden bedreigen de Armenische werklieden die naar bun werk gaan Op het oogenbtik staan dezea nog onder bescherming der politie maar als de vrees voor Engeland by den Snltau heeft uitgewerkt is het te verwachten dat het den onden weg zal gaan De berichten uit de provincie zyn evenmin geruststellend Het bericht der moorden te Eguin woedt bevestigd in een telegram aan den hertog van Westminster waarin het aan tal slachtoffers op duizend wordt aangegeven Verdei maakt dit telegram melding van moorden in den omtrek van Kharpoet en van meer dan tienduizend gedwongen bekeeringen tot den Islam in het district Var Omtrent de houding der mogendheden alt slechts weinig te vermelden In stryd met de geruchten van een entente tusscben Engeland en Rusland wordt uit Weenen aan de Daily Mail geseind dat Rasland OostenrjjkHon garye en Frankryk zyn overeengekomen om te zamen GrootBrittanniÖ te beletten handelend op te treden Van anti Turksche zyde wordt inde Internationale Korrespoodenz eea verklaring openbaar gemaakt van het verrassend geschenk dal in dsn vorm eener photograpbie van het gezin des Dnitsohen Keizers onlangs door Wilhelm aan den Saltan gegeven werd Keizer Wilhelm zon als t minst by de Oostersche Quaestie betrokken op zich genomen hebben om den Sultan mede te deelen dat by de besprekingen der Keizers te Weenen en te Breslau de Regeeringen der drie Mogendheden Rasland Oostenryk en Doitacbland overeengekomen waren den Saltan met allen nadrak opmerk zaam te maken op de uoodzakelykheid van hervorming van bet Turksche Ryk Tegelijk zou evenwel ook aan den Sultan de verzekeriug worden gegeven dat de drie Regeeringen in de tegenwoordige omstandigheden niet zouden toestaan dat Tnrkye verswakt of verdeeld wordt De Doitsche gezant Von Saurma Jeltccb ontviug dezi opdracht van den Keizer en verklaarde deu Sultan dat de ernstige aandrang der drie Mogendheden niet voortsproot uit een pprsoonlijko antipathie der Keizers tegen den Sultan maar uit bun zorg voor den vrede eu voor het in tand houden van Tnrkye getyk het na is immers dit laatste is slechts mogelyk door spoedige on doortastende wegueming van de grieven der christenbevolking Om de bittere pil te vergulden zou de gezant bovendien het keizerlyk geschenk bestaande in de bedoelde photograpbie den Sultftu aangeboden hebben Met betrekking tot deze door keizer Wilhelm den Sultan geschonken photograpbie zegt echter dp Ueicbabote Het bericht is op z cbzelf juist doch de uitlegging in Turksche kriogen als zou daarmede bedoeld zyn eun stilzwijgende goedkeuring dt r gepleegde gruwelen is iiatunrlyk geheel eu al miBplantst De Sultan had deo wen ch te kennen gegeven een photographic der keizerlyke taiuilie te bezitten en aan dezen wenaeb gaf keizer Wilhelm gahoor De zaok dagtoekent echter vau vóór de gebearteniaseu welke einde Augustus te Constantinopel plaats voaden In elk geval ware het te wenschen geweest dat de Duitache gezant met het oog op bet inmiddeln gebeurde de overhandiging vau de photograpbie nog wat hadden uitgesteld c Bet Engelsche miniaterie van Buitenlandsche Zaken heeft aau du Belgiacho en de Duitsche Regeering diplomatieke vertoogen gericht betreffende de arrestatie van Ben Tillett te Antwerpen en dat an Tom Manu te Bremen elke beide heeren naar men weet propaganda kwamen mnken vooreen algemcene werkstaking der dokwerkera Ttilett is lid van den L n denschen Graafschapsraad en seor van deu Bond der Dokwerkers Manu ia secrctaria van de Onafhankelijke Werkraenspartij De nitlevering van Tyaan aan Engeland wordt hoe langer zoo onwaarscbyulyker Volgens Figaro is de moord in het Pboenix park verjaard eu kan Frankryk daarvoor evenmin uitleveren aU indertijd Engeland Mazzini aan ket Fransche goovern mfint ondpr Nwpoleon lil 352 Staats loterij KUsse Trekking vim Dinsdag 29Sopt8mbor 1896 No 8S80 6707 7870 119S0 1B428 en 1667S ieder 1000 No 3041 4690 9849 13146 en 18640 ieder 400 No 10439 11868 on 16093 ledor 200 No sa 2750 4364 6079 6888 9716 10n20 10444 12680 13499 14082 14703 16193 16088 eu 17308 ieder 100 PryMn van ƒ 70 817 2863 S601 8090 10178 12310 1BB66 18562 SU 2930 68S2 8229 10311 12362 16684 18662 478 3138 6901 8336 10364 12411 16606 18014 629 8222 6079 8SS9 10389 12642 18862 18674 675 3388 6080 8367 0408 12669 16893 18764 612 3886 6203 8484 10664 13881 16924 18970 671 3396 6324 8498 10866 13485 16962 19010 649 3409 6390 8603 11046 13616 16066 10029 868 3812 6669 8638 11193 13647 16076 19282 879 8867 6616 8644 11201 13739 16101 19468 903 3882 6637 8629 11284 13760 16134 19479 942 3883 6648 8729 11308 14091 16197 19631 964 8916 6666 8838 11862 14184 16462 19788 1011 3918 6705 9066 11426 14434 16736 19894 1065 4U2 6849 9178 11610 U693 16786 20044 1145 4242 6888 9190 11854 14679 16894 20068 13 O 4285 6968 92S2 11621 14790 16919 20088 1722 4441 7023 9S98 11643 1480S 17018 20102 1070 4478 7052 9618 11668 14808 17178 20221 1991 4495 7086 9642 11582 14M7 17306 20302 2006 4679 7100 9676 11680 14883 17840 20452 2054 4581 7175 9601 11687 14894 17646 20469 2067 460S 7211 9648 11719 14986 17662 20597 2106 4680 266 9680 11782 160S2 17749 20613 2416 4822 7298 9681 1U2I 16205 17778 20814 2422 6251 7326 9696 11842 16216 17846 20819 2440 6808 7436 9866 12028 18316 17998 20876 S481 6312 7681 9956 12122 16477 18075 20880 616 5869 7592 9990 12232J16648 18444 10156 2687 6476 7714 10076 12268 1B660 18528 3602 2846 6498 7823 KEMXiSGEriXG Inhichtingkn WBLKB ÜBVAAE hchade ov hindeb kunnen veboorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op artl 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 tSiaatablad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een versoek met bylagen vbb Johannes Spoor te Oouda om vergunning tot het oprichten eener slachiery in het perceel gelegen aan bet Jaagpad Wyk Q No 59 Kadastraal bekend Sectie A No 2325 Dat op Dinsdag den 13 October 1896 des namiddags ten 1 ure op het Raadbuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergnnniog in te brengen en dat gedurende I drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der I Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wordsn kennis genomen Gouda den 29a September 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Sept CorneHs ouders J O Sibbea en J F de Jong 26 Willem Johannes ouders M K de Vries en J de Wnal Frederik Christiaao ouders D van üeuderen en C F Weil 28 Elizabeth Sophia Leonarda ouders R Rozestraten en A C A van Boel Johanna Wilhelminai ouders L van Wyk on J Haak Hendrik JohannoH ouders H Hooinieijer en J Rabouw Jaeoba ouders J vau der Pool en 0 J de Graaw Gabriel Herman ouders J H de Wilde en A E W Smit Leendert Johaune ouders B Terlouw en A Kooyman OVERLEDEN 26 Sept M C Hadix II m 28 C van der Pool 3 i Nieuwe Zending DEENSCHE GLACÉ DAMES en HEEREN A tan OS Az KloVo E 73 73 1 GOUDA Hours van Amslcniam Vorkr lotkri 91 90 i 100 7 100 88 83Vi 8 l 1 85 a i 1 26 631 8V 8l t 601 731 1 19 l K Iö Vb iioi m 100 61 4i 53 1 6HV lOl i 58 l mil i3 i 10Ö7 mi z 130 101 2 1091 91 205 2241 22 il 102 652 XV uv 8V 78 101 v 1017 ioiVb 101 S i 14 1 130 1011 1 401 lOOV 10 73 10 43 11 1927 1 200 I 107 106 1031 104 2fi SRl TKMBKU PJkdkrlanh Cort Nod V S Ji ililo ilito aUu 3 lito dito dito i UnNOAB Ohl dondl 1881 88 4 Italië lii3oliry iiig 18 1 2 81 5 OoaTRNft 01 1 in papm 18fiS ilito ill zilvor 18ft8 5 I oiiTUGAi Oblig met roupon y dito tickoL S KiTBiJiNiJ 01 1 IMiiueiil 1894 4 dilo UeconB 188U 4 litol ü llollis USU 4 lito Ijij Hope l8Stf 90 4 litoinj oud loeu lSSd dito dito lito 1884 b dPANJK Perpoi scliuld 1881 4 TuRKSlJ Uepr Conv loen 1800 4 VSI Gee leoniag lorio t dm IuudIdk serie Ztiu Arii llBP V obi an 6 MBXiüo 01 l ltuit 8ch 1890 B Vbnkzurla v l l 4 onbep 1881 HBTEai AH Ol li aUtiii ISBS 3 HoTTZauAM Stoil luoii 1894 i Ned N A fr Uaiidelav aaud AroHtisb Tftb My Jertiticatt Dull Ma tachapplj lito Arnh Jiypothuckb paiulbr 4 ult Mij Ur Vorstaiil niiiiii s Gr Ifynotlioukb paiiillir 3 i N ttderlanuBcho liuiik aaiul Nod Hauilolimiu li lito N W 8 Pac Ilyp b pHiullir 6 Rott Hypotheekb paiidbr 3 Utr HypothoekU dito 37i ÜOBTKNa OoBt Hong bank aaiul RusL llypoihookbaiik paiidli i Amerika Kquit liypoth painib B Maxw L 0 Pr Lien cort ft ÏBD Holl lJ Spüorw Mij aaiul Mij lot Kxpl V St Bpw auiul Kod Iiid Spoorwegm uaml Nod Jiuid Afrik Spin aand 6 lito lito dito ISill dito b lTALfE 8poorwl 188Ï 8Ü A Kobl 3 Zuiil llal apwmy A U obi SPoLBN WarBohnu Woeonn aa id 4ftuBL dr Hubs apw Mij obi 4 98y Batilaohe dito aand Kastowa lito naud 5Iwang Dombr dito aund 5 KufbIe i Azow Sp kap obi 4dito lito oliUg 4 AMEaiKA Cent Pac Sp Mij obi 6 Chio k North W pr C v ami lito dito Win St Putor obi 7 Uonver k Rio Gr Spin cert v a Illinois Central obi in goud 4 LouÏBv k Naakvillo Jert v aand Mexico N 8pw My leliyp o fi UisB Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario Wost aand lito PennB Ohio oblig 6 Orogou lalif le bvp in goud 6 3t Paul Minn k Mamt obi 7 Un Pac Hoofdlijn oblig fl dito dito Lino Col lo liyp O 5 Janaih Can South Cort v uand Ven C Rallw k Nav lo h d r 0 AmBterd OmhibuB Mij aand Itottord Tramweg Maala aaud Nru Stad Amsterdam aaml 3 Stad Holtordam aand 3 ItELOlK Statl Antwerponl887 2 8ud Bruasel 1886 2 lluNo Thflisb Regutlr GosoIIbcIi 4 118 OosTKNR Stoatsleening 18 10 E 122i s VAN Rlommestein s Inkt is i uJonJeA inJeli k de BESTL Icn volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND K K Ooflt B Cr 1880S V70 8PANJE Stad Madrid 3 1868 34 Nbd Vcr B ffl Hyp Spob oort 107