Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1896

Donderdag 1 October 1896 35ste Jaargang m 7083 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaaf t ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgcave dezer Coui ant geschiedt dag elijkg met iiitKonderingf van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN Te Koop gevraagd EEN mm SEiLTAAmic groot 15 i 25 last Gebruikt of nieuw Brieven franco met opgaaf van prfls letter B b den Boekhandelaar W HOOG WEBb Az te Oud Beitrland Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 fjniden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te EMpzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ls dfl Rhetunaliek tegea fawiDTÜi tagen Jicht LsBOeDp Den Hl Rluiitnatiek LmJe nën körtotï n D a vaa al AnkerPaiB Expeller Wit i wttartiiMiiiMiit wmd itog B Anlier Palnlxpeller Jl itMb ia ied Imisfnip g ihiliBr PaiitIxpeller ia ieder Imiifnb dta wozdm B X EuM n ltoad f Flijv seat 7S oeat n flM de aasoh ToeTkandaB b de ntHta Apotkekan en bö F AulüAter k O t Bottenbm Te Gouda b A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apothker Markt IÉ@Ï J PDIKB OUDE f SCHIEDAMMEB GEÏÏEVEE J er et NTGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A Ib bewijs van eohthoid ia cachet en kurlc ateods voorzien van den naaiu der Firma P HOPPE TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscberij VAN H OPPE HEIiHEK 19 Sruiiikade Itotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle HeereDen Oameagarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vao plDche mantels veereu bont enz Qordgnen tafelkleeden euE worden naar de nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden ouBchadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieka zgn de pryzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw af leverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Koninklijke maeliliiale Fabriek BE EONMOEll VAN H van Scliaik Co gevestigd te Ornvenhiige Hepplerttraut 99 en X9a uaby de Regeuteaselaau Hofleveranciers VAT Z U den Koning van België INDIENGÜlOEST g ebi uikt de t rrf Idbrroi KdeSupmor DRÏÏIVEN Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cta en t verkrijgbaar hg F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te ffoudo A BOUMAN Uoordricht J C RATELAND Bos cop m B V WIJK Oadmia rr 6000 Stuks uit de latliet maRsa eener der rite buitenlandBche rabricken ovor Leger Paardea Dekens I inoeltn tegen lien i t irii n I 2 75 per jluk worilen uitvorkooht Olie dikke onslljibare dekens lijn too warm ils een pels oa Ill X li l c grogi dn het geieele paard bedekkend net wol opgenaaid en 8 hieedp itreepen voort een lilrhiv psrtll wittewollene Slaap Dekens root 140X190 om iv a kleine leoht door vaklui i oii c kUre fonten in natwaehel aangeboilfii kJ ll 3 50peratnk apt uit f tm I Koeten andei s hia diiljbele SFl SL le l llliis i worten Ma Uns da roorraad mrokr leirrn tooHndlnJ a kM Ma of on l r rimboïr Sf B HnrwftK Maastrlolit c r oi b a t Het Wissel en Effeclenkantoor BAEENDS L C 187 WAHMOESSTRAAÏ by den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sloit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeliffste conditiën W Uitgave van het Maandblad KORTüNAt ƒ f per jaar franco per post proefnommers kosteloos Het beate onschadelyktte en e makkelylctle poetamiddel voor Heerea en vooral damea en Kinderichoeawcrk ia de Appretuur van C M MHIlBr k C 9 rUM Beyth Str 14 Men lettugoed iV op naam en fabrieksmerk Vertryibair by H er n Wlnkillin In ithBeHwark lalintMlta iryin sni ani Sinarul Dapet hy W aarlMaia Araliw Zeer nette Gesteendrukte NMSAABTJES worden GELEVERD door A Bai KMA m Gouda Druk tan A BHINKMAN ZOON Tol I October nog verkrijgbaar LOTEN IN DE PaarleD loterjj te Goiiila é f I per stuk 7 IMa I October wordt de prijs verhoogd A Rrinkmanlen Zw tot voorai op de ECHT tiandteelcetlSnff met roode letters OIRKTEUKDCIt VICTORIA BKON OBCRlAHIISmif f Sandom ta eOr Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Brmt gevestiffd te Rotterdam Zuidblaak 8 AMEHSFOOBT A MEE3FOOHTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walaen Meelfabrlek I gebuild Melk Tarwebrood wordt van de Bjnele soorten larwe semaakt allcun met zuivere ünafgeroomdo beste melk vermengd blij t bierdoor minatens vier dagen vorscb en overheerlijk van smaak en is verkrijgbaar In pan geknipt 1 pan vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duitsoh en Gallenvorm in stuks van 6 ot 9 et 13 et in vloervorm ook 1 iiS h ejctra fljn geknlpten vorm in stuks van 7 I et lO i et 14 ot en met toevoeging van prima lafel naluurbotor als ISelkka netjes van 2 ot 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt al Via gebuild Melk Tarwebrood maar aiel I I toovoegins van prima krenten en andere prima zuidvruohtec vervaardigd blgft bierdoor I vele dagen versoh en bijzonder hoorlük van maak sn ia verkrijgbaar In bU8 vorm en Engelsohen vorm in stuka van 8 ot 13 ot 16 et 31 et 38 ot en als Krentenbolletjes van 2 ot 1 ot MUUitlebrood liminbrood wordt van speciaal er voor gesehïklo boste larwosoorteu gefabriceerd smaakt hierdoor buitengewoon heerlijk Is zeer gezond en verkrüg baar in ronden vorm van 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg 7V et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd 1 Onze dépothouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót1 houders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabrlekstitels en W H ME17RSINO Te GOODA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt een dépothouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur matig rast loon plus flinke provisie en ntinco vraohten der voile en I l6 1i e kisten I Gebr £ Stoll werck s Chocolade en Cacao Doelmatige door do nipiiwsle iiilvindipgon op raarhinaal gebied verbeterde fbbrlcatie eu uitsluitend gebruik van fji o i fijnste groniktolTc garandoora J verbruiker viiu Stollwerck s Ohocoladt en Cacao een aanbovelenswaaniig f ibiil u r uuwitou ig beantwoordende oou dca inhoud der resp Ktikottoü De Firiua bi innlil 2Ï Breyets als IIoneTeraiicler 44 Ecre ÜIploiua s gouden enz Medailles een bewys Van mtamntend tij i fabrika t Honds ï ïi whroof de Accademie national de Paris Ldratton ae Nous Toue déaemons une Hwlallle d or première ciaiaiHè etBretd StoUwtrck t fabrikaat U verkrggbaar bij 11 H Cunfisears Banketbakkers enz enz neneraalvertegenwoordiger vüor Nederland iviias Hatteimlodt Amsterdam Kalveratrant 103 votre excellente fabrication de Ohooolat bonCous variöa BINNENLAND i i I GOUDA 30 September 189ü Hedao middag werd ten liaadhaize aanbesteed de levering van de btnood tgde teeukolen ten diatista der gemeente lageschreveu werd door Kichelkoten Haardkolen per 1000 KG per 1000 KG Jf Prince ea Co f 8 85 t 10 50 3 de Koster 8 10 50 C M Kleiweg 7 49 10 50 A Lumbert 7 19 9 74 1 van StBvel 6 75 8 74 Door den heer J de Koaler werd iogeacbreveo voor turf 64 cent de 100 Bedankt voor bet beroep b da öer Kerk atbier door ds J D vau der Mannik te Zaandam Gisteren middag had in deGrooteof St Jans ketk alhier da aangekondigde uitvoering plaats van het AniBterdarairh vocaal kwartet bestaande uit Merr A Noordewier Reddiogiufl sopraan Mej Oato Loraan alt J J Rogman tenor Joh M Messcbaert bas NietU enataaDde onza verwachting groot was zoo werd deze nOg verro overtroffen Waa bet doOr de aitwerking vsu de nummers zelve of door de onberispelyke nitvoering dat man al t ware betooverd werd Wy gelooven wal door t laatste want hoewel niet alle nommere er waren er veertien op enKelfde Ign zgn ta plaatsen wat de mttifiikale waarde betreft Zy werden allen zoo uittnuDtODd weer gegeven het klaukgehalte de feabeid de opvatting was steeds zóó dat men na ieder nnmmer onder den indruk van bet geboorde gerankte Omop of aaomerkingen te maken zoo op x n minst genomen pedant zyn Van vier zulke begaafde manschen kan niet anders dan iels goedi verwacht worden Waar toch ter wereld zou men ooit zoo n beerlyk pianisimo en borendien zoo n doideIgke uitspraak levens geboord hebben Hoe verrukkelfik klonk de laatate strophe van het Weihuachtageaaugc van PraetoriuR Hoe krachtig en dutdelgk bet polypboon bewerkte F lrwabrc uit de Passions Cantate van Graun yfe k een studie wordt niet vereiacht vooreen uitvoering als van het Canto religioio van J Haydn waarby niet een der vier stemmen in kei fugatieve gedeelte da ander veraohadnwde t Was alles klaar helder doorschy nand voor ieder ie begrypen en ta verstaan Maar laten we niet verder aan wij komen FE ViLLETOX DE HYPOTHEEK OP WASBNSTEm irik geloof dat a gelyk hebt mijabeer van Bernhelm zeide Vink opstttande Ik voel het nu ook ik ben blij dat ik uw raad heb gevraagd ook bij uw oude hear vond ik steeds tulk een steun a dien tgd t Is hard mijnbeer als men maar ééa zoon heeft en hij gaat daa den verkeerden weg op Ja mijnheer Vink als wij ons maar troosten knonen met de gedachte dat het ooze schuld niet is Tan Bernhelm achtte zioh verplicht die kleine Iss er bij ta voegen want het was Vink a eigan schidd dat ign zoon dien weg was opgegaan wat behoefde h hem eene opvoeding te geren boreu B D stand t £ n Vink nam die les zonder tegenspraak aan en hij scheen volstrekt ver ettfn dat van het geld van zijn wn diens adellijke en aanzieulgke vrieodan menigmaal hadden geprofiteerd en dat nog den ondan vau Bornhelm menigeu zijsprong van zgn soon onbekand was gebleven dank zy de finanliaele hulp vnn tijn kamorbewaarder Maar eoo gaat hat In da wereld dat alles was achter den rng en de heer fan Beruhelna was en bleef ean aauzirnlijk man ea Vink waa en bleef toch altijd maar een kamerbawurdn op retraite Al mookthjj ook nog me waariyk woorden te kort Zeer zeker beeft ipit r ten hoogste voldaan eu geaticbt bet kerkgebouw verlaten overtuigd dat hier en lieertgk werk was verricht Daarom onzen innigen dank aan bet viertal kunstenaars en tevens een woord van dank aan Ü H Kerkvoogden die oua door het afstaan van het soo b j uitstek geschikte gebouw in de gelegenheid stalden iets groolsoh iets verhetends to hooren wat ons immer zal bgbiyven De rechtbank te Rottefdaui veroordeelde gislereu Jacob V R 53 jaar visscher alhier wegens diefstal vao eendeu teu nadeele van N Both alhier tot 9 maanden gevangenisstraf W O 25 jaar arbeider te Ammerstol wegeuB wederapanniijheid en mishandeling vaneeu Goudschen politieagent tot 15 dagen gevangenisstraf Ëen type van dan eersten rang verscheen daarni voor de beeren in den persoon van Aria vao K 70 jaar visscher te Lekkerkerk Met de grootste erontwaardigiog op bet gerimpeld gelaat er ierd met een langen veelzeggenden neus stapte de onde ma iu de zoadaarsbank Met een vuistslag op de balie 7 eido bg Ik hoor hier niet beeren neen ik hoor hier niet want ik ben ouschuUlig De president mr Van Tienhoien biaoht den man spoedig tot bedsren eu vroeg hem uaar zgn naam Dit Jiad ten gevolge dat de man bj zjjn naam ook een stuk levensbeEcbrijviug voegde waaruit duidelgk bleek dat hg een ongetuksvogel wan dia door iedereen werd verongelukt Ze gunden hem in Lekk rkerk het Hebt iu z n oogen niat en men zocht hem overal Zetts wilde men niet hebben dat h zonder acte vischte en dnt waa toch ongepermitteerd want zjin gebct le familie bad van oudsher zonder acte of rergnnning het vischwater geëxploi teerd De president maakte eeu eind aan deze nitweidiog eu na de gebruikelyke formaliteiten werd de dagvaarding voorgelezen Hieruit bleek dat de man zich den 14eu Juli l tegen den rgksveldwacbter Arie de Groot die bem op de Lek visscheude aantrof en een onderzoek naar zyn isohtaig en zijn papiereu instelde met geweld bad verzet door hem met eeu stok een hevigen slag op de racbterpols toe ta brengen an bloedend te verwonden naJat bjj genoemden ambtenaar had toegevoegd Jullie politie beunen ameerlappea eu landopvreters c Nadat de aanklacht was voorgelezen wendde de onde man zich vertrooweljik tot den g lgSt ofiScier en zeide Da s allemaal gelogen schandalig gelogen lijk wezen eu veel rgker dan van Bernhelm dat veranderde niets aan de zaak Er zijn standen in de maatschappij en die z n door niets ter wereld weg te nemen Noch door gehl noch door invided nooh door kennis kan de mindere in geboorte plaats krijgen naast den meerdere alleen wanneer zijne afkomst oabekeod is kan h j den kring kiezen die hem goeddnakt Als hunne verhouding eene andere ware geweest bad ran Bernhelm zeker de gelegenheid aangegrepen om thans nadat hg den raad had gegeven van zijne zijde ook wat te vragen Maar bij zou zich wel gewacht hebben geld op te nemen by een burgermannetje als Vink daarvoor was hg te hooghartig en te eerlijk tevens Hij liet dus den ouden man heengaan zouder een woord over zijn eigen toestand te spreken en toen Vink weg waa en Nelly ia gespannon verwaoliling bij haar vader kwam eu vroeg wat de onile heer wel gpzegd had antwoordde van Bernhelm Nifta kindlief want ik heb hem niets gevraagd ffNiets gevraagd papa I en u hebt me zoo fsat beloofd dut u er over bpreken zoudt A1b het pas gaf heb ik gezegd Nelty en het gaf geen paa Ge bogrgpt dat ik mij niet aan eeno weigering kan blootstellen eu dat ik bovendien niet zoo maar aan den eersten den besten mijn toestand kan mededeelen Pie onda Vink is dan ook de man niet die bij schijnt hij beeft zijn geld op zulk eena zonderlinge wijze gekregen en van zulke mensohen kan men nooit onbaalzachtige bandeUngen wBohteu r Hoa heeft hij het dan gekregen papaF Ja kindtisf dat loudt ge uiat begrijpen si var Twee getoigeu verklaarden echter hot tegendeel Zy vorklaard n verder dat beklaagde een hekeudo figuor te L kkorkerk ia waut by scheldt hot Lekkurkerk uit c Mon gelooft daar dan ook algemeen dat hg niet wel by t hoofd is Beklaagde niitakte daarop oen gebaar om te kenneu te geven dnt by hetzelfde van de getuigen dacht Het O M reqaireerde s mans veroordeeling tot 14 dttgeu gevangenisstraf waarop de oude heer mopperend de rechtzaal verliet deu rechters toeroepend dat hy geen uar aannam c want hy was onschuldig Beleedigiog der politie bracht tan slotte voor de beeren J den O 28 jaar koopman te Nienwerkerk a d IJ el Hij had in den avond van den 20 Juli jl aldaar den veldwachter dier gemeente J O lioodberg in dronkenschap toegevoegd Die Eondberg beeft myu broer in de kast geholpen on my wil hij uaar de schans helpen maar daar zal dio vuilik geen kans voor hebben Verder had by genoemden beambte verweten dat deze een valschQU eed zou hebben afgelegd Z E A reqnireerde tegeu beklaagde een geldboete van f 10 subs 20 dagen becbtenis A V vroeger te Uotterduni wonende kocht een huts te Capelle aan den IJasel en vestigde zich daar Liet bleek hem spoedig dat daar hoefta was aau eeu bierbnia omdat beiu telkens gevraagd word om eon glas melk bier of iels dergelykR De man dio gaarne eenige byverdienste bad vroeg nu aan den burgemeeste vnn Cnpeile vergunning om en bierhuis te mogen openen wat hem werd geweigerd Daar hy niettemin zulk eene zaak opcndo werd procesverbaal opgemankt en heden diende die zaak voor het tweede kantongerecht te Rotterdam Het O M vroeg bckl s veroordeeling tot eene geldboete vao f 1 ubs Idng hechtenis Mr Jacobson advocaat te Rotterdam voor bekl optredende deelde mede dat bekl meer gedaan bad dan noodig was Imraets de verordening van Capelle toon oog geldig schreef voor dat hy dio zutk eau inrichting wil openen daarvan vooraf aan den burgemeester schrifteiyk moet kennis geven Bekl had dit nu gedaan in den vorm van een vraag om toestemming eu dat hy bet heeft gedaan bleek uit het overgelegde antwoord vac deu burgemeester Maar er is meer Bekl deed zyn aanvraag den 20 April eo ontving oorst een afwyziog den 15 Mei Nu zal men moeten toegeven dat in zulk een kleine gemeente als Capelle gefu 25 dagen noodig zjju om een brief te telde ik het u antwoordde van Bernhelm on inderdaad zou zij het niet begrüpon hebben nis haar vader haur de zaak zóó bad willen voordragon dal zijns excellentie er gaaf afkwnrD Het eenige onderscheid was dat het geld van zijne exoallentio den weg van menig fortuin iisopgegaan en dat zijn kamerbewaarder het io portefeuille had gehouden En gaat Otto naar FarijaP Ik heb ton rainato den ouden man den raad gegeven hem mede te nemen t Ia voor den jongön ook goed Hy ia riet meer bij neef Binnonslijn r iOoP Hij had dien al eerder mooten bedanken Maar t geld verlokt do jongelui oltoos Het ia jammer dat hy ooit die kennis beeft gomnakt IX De familie Binnansiyn was gereed om uaar do kerk to gaan Mijnheer was in het zwart of het eene begrafenis gold on ook mevrouw en de dochters waren zoo somber mogelijk gekleed Mevrouw zag in het leven eigenlijk niets anders dan óéne boetodoeniog aleehta afgywisseld door zoiidon dio opnieuw booledoeoing vorderden Voor de daraos wss het gehocle leven eene voorbereiding in afwachting dat het ouk voor haar oeno boetedoening worden zou f e heer Binnnralijn had nooit zoo bijzonder voel op gehad met dia richting zyncr vrouw dia hy werktnigelyk waa gevolgd omdat bij uit ichzalven geen richting had Uy had ze wel laton varen toon ze hem begon te vervelen zoo aU men oen kleedingstnl aflegt dat men nu Inng genoeg gedragen beeft maai aa de Watts hem gewazeo had beautwoorden Maar bekl moest aan de praat gehouden worden opdat in dien tyd eeu nieuwe Terordoning kon gemaakt worden want 21 Mei dus ti dagen later waa die verordening klaar eu daarin werd bepaald dat voor het openen van een bierhuis de toestemming vau B en W noodig is Mr Jacobaon zal utet beB ireken of die nieuwe verordening op grond van art 135 der gemeentewet verbindend i want daarin wordt sen bepaald bedrijf aan banden gelegd dit is hier niet aan de orde en doet niets ter zake maar het ten laste gelegde feit is niet strafbaar eu by concludeert dat de kantoarecbter in dien geënt uitspraak zal doen Geconstateerd word nog dat bekl bekeurd is na het in werking treden der uieuwa maar up grond der onde verordening Door den minister vau Binnenlaud che zaken is benoemd tot onderwyzer in bnt teekenen by dfl rijkanormaallessen te Schoonhoven de heer F A Tepe directeur der teekenacbool vau de nyverheidsvereonigiug voor goud en zilversmeden aldaar Men schryft uit Berg Ambacht dd 26 Sept Onze zangvereeniging Crescendo hield heden avond eeno buitengewone byeenkomst De mueiekvereüuigiDg Apollo van Hoboonboven verleende hare welwillende medewerking zoo tot het rccompaguaereu van den zang als door het uitvoeren vau eonige nummers al hetwelk zeer tot genoegen van du velonauwezigen ailiup Do zangvereeniging verheugt zich ttisns in het bezit van een keurig vaandel haar bjj deze gelegeuheid door den heer J P Mnhlstede alhier geschonken In verband met het gerucht dnt de voorzitter der Tweede Kamer de heer Gleichman in aanmerking zou komen voor het vicepre aidentschnp van den Raad van State schryft het iHandelabladf Zyn wy wel ingelicht dan is da heer Gleichman voUtrekt niet voornemens den zetel te verlaten dien hy met zooveel waardigheid inneemt en waarop hij nog pas met nagenoeg algemeane stemmen is bevestigd De correspondfut van de N R Ct t te Batavia seint onder dagteekenïug van gisteren Toekoe Baid is naar Banda verbaonen De TraosvaaJsche Volksstam c van 81 Aug bevat het volgeode hoofdarlikellje over den verjaardag van ouze jouge Koningin Met al de geestdrift die de liefde en trots op de party dio hij van dat kleodingatiik kon trokkon met het oog op zijne vorkicKing hail hij zioli terstond wodor op don ouden weg begeven met oen yver zoo nla bij vroeger nooit had betoond Iy had dadolyk weder do bijeenkomsten bezocht en geen kerk meer overgeslagen hot spoot hom nu maar dat men niet in de Paaschweek waa waarin hij eiken dag bijna de proevo kou nlleggon van zyno goede gezindheid Toeh was Biimenslyn geen huichelaar in don oigeulijken zin Hij bcacliouwdo de godsdienst nla Done heel nuttige instolling maar zo vns voor hem eane zoo volstrekt onbegrijpelijke zank dat zo hem onverschillig was hij zag or alechta vormen in rn dio vormen aan to nemen of al to leggen deed er fijns inziens zoo bitter weinig toe dat men hierin met do omntandighedon te rade moest gaan De omstandigheden nu maakten hot weuschelijk dat hy mot zijne vrouw medeging on hij ging mede met dezelfde lankmoedigheid nla hy oen iialfjunr geleden besloten had om haar niet moer te volgen De familie stond gereed naar du kork ta gaan zij wachtte alochts het luiden van linif tiün mijnheor vond het too ploi htig juist mei bet luiden op weg to gaan toon Or een brtuQo werd binnen gebracht nla de t eroerdy joogen stapel gek riep Binneuslyn oenaklaps ïljne ateraaiing en die der synon verbrekende Lieve zeidü mevrouw zeor zacbzinnig maar doordrongen van oen heiligen schrik en de doorBohijnendo Binnensiyntjes bloosden wat haar bij de zwarte hoedjes wezenlijk loo kwaad niet stond