Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1896

k S 51 7 11 7 68 8 89 7 69 n 8 6 H 8 18 fl lO 7 80 8 88 8 47 4 7 4 40 6 81 6 17 4 60 6 87 4 67 6 84 6 04 6 41 4 27 6 10 6 61 6 4J DEN HAAfl OOÜDA Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdlenst l896 Aangevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich GOUDA KOTTEKDAM 18 S6 1 84 8 60 8 67 18 38 t It S 18 40 18 66 1 44 4 8 4 16 itOTTIXDA M O V D il 10 7 4J 11 60 1 7 18 08 18 47 8 07 GOUDA D£N BAAC O 9 19 9 46 lo ll 11 8618 88 1 8 8 44 8 40 4 04 4 88 17 6 187 18 7 8 9 88 9 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 89 1 6 68 6 80 9 48 10 43 8 06 I 6 04 6 89 9 6 19 9 47 10 1610 6418 05 18 68 9 17 8 14 4 8 4 886 16 6 47 6 607 488 9810 1010 98 BleiswykKraisveg en Nootdorp LeidBOheddain es Hekendorp i 86 8 64 9 64 11 G 10 06 10 16 10 87 66 9 8 10 88 11 46 Gouda 7 80 S 86 9 87 10 13 10 48 11 16 18 16 19 88 1 87 8 47 4 46 6 t8 6 64 7 14 7 4 er M 7 48 8 47 11 19 40 4 67 ïegw 7 68 8 68 11 11 19 49 i 6 08 Voorb 8 07 9 08 11 86 1 03 6 90 Hage 8 18 18 10 7 10 48 U SO 11 4619 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 69 6 98 7 44 8 81 ÜTKBCHT GOÜDA 9 88 10 10 38 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 0 8 0 9 07 10 84 10 83 11 66 4 16 6 6 9 88 10 64 10 81 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 46 4 87 17 7 09 8 99 8 41 9 49 11 10 SO l O A u TRICHT 7 6 8 0 88 10 1 10 67 18 66 8 80 3 11 14 8 87 11 81 8 45 8 84 8 41 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 8 81 10 17 10 34 8 48 10 41 9 04 11 07 AMSTBÏDA M G O D D A 7 16 10 4 8 84 6 4 46 6 18 8 1 10 IO H 11 G OU 1 A AMSTKRDA M 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 6 80 T 61 10 17 JJ 10 l 1 1 i Z 11 10 80 kannen veiwekken bg een volk voor het vorBtenhaiB waarmede het door eeu eeuwenouden band is verbondun zal bedeu weer overal waar in de wereld de oude driekleur wappert of Nederlandeche harten kloppen de geboorte dag worden gevierd ran H M de Eoniugin Wilbelmin der Nederlaodeo Wat ook bet NederlaodBche volk verdeelen moge één ia bet io zyn oanhankelgkheid aan het roemryke hais van Oranje dat het leidde in de glorievulle dagen der Republiek en sedert met den koaioklykeo schepter bet bolwerk waa der aatlonBle onafhaokelykheid en van den herleefden voor poed De sympathie voor de Z A Elepabliek is doarginda onder de regeeriog van koningin WilbelmiDa levendiger dan ooit in woord én daad uitgesproken en wy gelooven dat vele burgera des laoda zullen instemmen met de haldebewyzeu door Nederlandera en OudNeder Unders beden gebracht aan de Vorstin van den meest bevrienden Staat zooala de heer A D W Wolmarans in den Eersten Volks raad op Vrydag jongalleden de hoffeiykhaid bad Hollands Koningin te betitelen Het Tranbvaalscbe volk door eeobeid vau taal godidienst en gsm een schappelijk e afstam ming nauwer met Nederland verbondBn dan met eenig ander land in Europa voegt zeker de betuiging zyner oprechte aympatbie en zyn gelukwenicheD by die welke van alle zyden hedeo der jonge en liertallige gebiedater van het Nederlaadscbe volk worden aangeboden t Wat de bouw ran De Haar beteekent blykt deze week in Archiieotaraf uit eon afbeelding van aenig bywerk c Men ziel daar een hofstede n eau dorpsherberg Want er komt een beel nieuw dorp Haarzuyleni £ n in dat dorp waa naiuurlgk een herberg noodig Wat de hofates betreft ze beet Slotzicht en in den loop van dit jaar gebouwd Oo tegenwoordige bewoners en hunne voorzaten bewoonden de voormalige bofatide Slotzicbt welbekend aan bezoekera van de zoo Khilderacblige ruïne van het tbaua herbouwde kasteel Door de uitbreiding van den aanleg werd de oude hofstede geheel in den aanleg opgenomen en tot het sticktsu van eeo nieuwe hofstede overgegaan Architect de heer T A van Straaten te Utrecht Stenige zakkenrollers bedden zich Zaterdagmorgen verzameld voor het Paleis op den Dam te Amsterdam allen keken naar boven zeg gende Jongen jongen wat een waagstuk om aan één hand te hangen in ddt klokkegi spel Os nieuwsgierigheid en het gedrang werd hoe langer hoe grooter en het einde vun de geschiedenis was dat een bijzpnder oplettend of onoplettend heer het verlies van zyn gouden horloge en dito ketting kon constateeren Herhaaldelyk wordt in gemeentBradeu eeo voorstel zonder hoofdelyke stemming aangenomen In het Wkbl v B B f oppert uu iemaad de meening dat die wyze van handelen in stryd is met art 52 der Gemeentewet dat nitdrnkkelyk vooraobryft dat over alle zaken mondeling en by hoofdelijke oproeping moet worden gestemd en geen uitzondering bevat zooala art IOC der Grondwet voor de Kamers en de redaiitïe van het weekblad tec kent daarhg aan Het fflit waarop gewezen wordt heeft ook herbaaldeiyir onze aandacht getrokken Aan eene verordentOKi op bedoelde wyze vastgesteld zou o i verbindende kracht ontzegd moeten worden Uit een juridisch oogpunt moge het weekblad gelyk hebben wy noemen het letterknechterij zegt de Arnh Ct Ats niemand zich tegen eeu voorstel verklaart is het toch niet noodig dat men hoofd voor hoofd bet woord Toor uitspreekt lu elk geval is de onwettighe d dankt ons ondervangen wanneer de voorzitter doende nis onze burgempester geregeld zegt Verlangt 8 40 47 8 S4 9 1 10 7 St 7 St 7 S3 7 S9 7 4 7 5 t lO S lt s se 5 8 SO Ooada Hoordreoht Kieuwerkerk Oapelle Rotterdam S S7 t 08 8 16 S4 6 S0 7 4S iouda 6 36 Uudew 6 60 Toerdeo 6 69 Utraekt 6 18 8 18 8 88 öouda 7 1 14 O BI Eottardam Oapelle Kiea verkerk Hoordreoht Qouda hiarover iemand bet woord Of stemming Zoo niet dan is het voorstel aangenomen Onze Koningin heeft onlangs b ar zeventiende leveupjaar bereikt en den 3Iu Augustus 1898 zal zy meerderjarig zyn en het bewind aanvaarden Men kan dus met grond verwachten dat haar verloving batrekkelyk spoedig zal worden afgekondigd Op dezen grond herhaalt bet Familieblad de vraag die in 1890 werd gedaan en daarna van de orde verdween dient de wetgever niet bijtyds te zorgen voor een zoodanige aanvulling der bepalingen van bet Bnrgerlyk Wetboek dat ook ten aanzien der bnrgerlijke rechten van den prins gemaal uitzonder in gsbepalingen in het leven worden geroepen Het spreekt vanzelf zegt het blad dat men deze vraag al aanstonds gehenl los dient te maken zoowel van den persnon des prinsgemaals die eenmaal in Nederland zal bestaan als feitelijke vrees voor gevaarlyke toepassing der atrenge artikelen van bet Bnrgerlyk Wetboek Volgens deze toch ataat dit vaat de gemaal der Koningin zoo bet hoofd der gemeenschap zyn zon gehoorzaamheide van zyn gade kunnen vorderen 7on kunnen eischea dat de kinderen van het vorstelijk buwelyk allereerst zyu naam en zijn titels voerden naaat die dan welke de Grondwet aanwyst Hy zou zich kunnen beroepen op het recbt hem gegeven zyn gade daar te doen vertoeven waar hem dit goeddunkt Het Familieblad acht het geweuscht dat deze regeling zoo noodig by af onderlyke wet met spoed worde voorbereid Een vreeselyk ongeluk by eene opatyging heeft dezer dagen te Leroy in den staat SaintLoois plaats gehad £ en Ënt elsobe luchtreizigster bekend onder den naam van Victoria bad zich verbonden met haar echt jenoot mr Georges Hibbard een nanUl opstygingen te ondernemen ter gelegenheid van een volksfeest Meer dan 5000 menscben waren by de eerste opityging tegenwoordig Oe ballon bad nanwelyks een hoogte van 300 meter bereikt toen de toeschouwera een verschrikkelyken angstkreet vernamen De parachute was van het schuitje losgeraakt en Victoria zag men met een arm aan een dor tonwen onder den baU n bangen Toen mr Georges Hlbbard betgeraar zag waarin zyne vrouw verkeerde nam by aen revolver en schoot zich een kogel io het voorhoofd Hy was niet doodelyk getroffen en juist wilde hy voor de tweede maal het wapen tegen zich keeren toen hy door eeu medereiziger ontwapend werd Door het verlies van de parachute verlicht begon de ballon met groote snelheid te stygen zoodat hy weldra een hoogte van 900 meter bereikte Tengevolge van deze plotselinge styging door eene dnizeting bevangen moest Victoria eiudelyk bet touw dat haar arm byna geheel opengeschenrd bad loslaten De vreeselyk verschrikte toeschoowers zagen een stipje met vreeaelyke snelheid naar beneden komen en eindelyk viel de rampzalige vrouw 10 een boom waarvan verBcheidene takken verbryzeld werden Op de plaats des onheila vond deonoiiddellyk toegesnelde menigte slechts een vormelooie massa Een oogenblik later kondigde een verschrikkelijk gegil dat uit de toeschouwers opsteeg de voltooiing van het akelige drama in de wolken aan Georges Hibbard was half krankzinnig van smart over den rand van het schuitje geklommen en in duizelingwekkende vaart eveneens naar heneden gestort Toen bet lichaam van den luchtreiziger op den grond te pletter viel werden verscheidene toeichouwers bewusteloos Eenige portonen die de noodlottige opstijging meer van naby bywoonden verzekerden dat Victoria voordat de ballon werd losgelaten had te kennen gegeven dat zy zoo ongerust waa alsof haar een onheil boven het hoofd hing 10 60 10 67 11 4 11 11 U iO 8 66 11 32 9 81 ll Sl 9 61 10 8S 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 8 18 11 60 10 11 8 18 8 39 7 4 8 6 67 6 17 6 86 De regeering heeft een ontwerp by de Tweede Kamer ingediend dat de Arbeidswet in dien zin wyzigen wü dat Zondagsarbeid voor vrouwen boven de 16 jaar niet absoluut verboden zal zyn in boter en kaasfabrieken Vooral uu de Hooge Raad beslist beeft dab bet onverschillig is of de vroow den arbeid vrywillig verricht of niet meent de Minister van Waterstaat dat het bedryf der zniveltabrieken in hooge mate bemoeilykt wordt Volgena het wetsontwerp zat ds vrouw van het hoofd of van den bestuurder des Zondags enkele werkzaamheden mogen verrichten en omvat de bepaling alle znivelf brieken doa ook die waar geen echtpaar aan het hoofd der fabriek staat De Mioister acht bet latnsschen niet noodig dal vro en Zondags gedurende langen tyd arbeid verrichten zoodat was neer vergnnd wordt gedurende eenige uren noodzakelyke werkzaambeden te verrichten het bedryf geholpen zal zyn Bet is aan de politie te Amsterdam gelukt by een bekend opkooper aldaar een aantal der te Goriochem gestolen gouden en zilveren horloges kettingen enz in beslag te nemen By de terugkomst vau de atoomboot Vooruitgang vau Rotterdam naar Stollendam zag een der opvarenden even buiten de haven van Uellevoetstuis een lyk drijven men stuurde er heen en vischte het op Op de seinen van den kapitein kwam een roeiboot en de sleepboot Gier langs boord waarop het lyk io de roeiboot gelegd werd en door de sleepboot naar Hellevoetsluia gebracht Men vermoedt dat bet ia het lyk van Ary de Waard achipper van de vischsloep Pionnier welke vischaloep op den avond van 19 dezer in het Goereesobe Gat is verongelukt on waarvan de overige bemanning zich in de hobt heeft gered De schipper wilde hoe de anderen ook bbobielden zyn schip niet verlaten Het lyk waa in ataat van ontbinding en met tonwen omatrengeld Toen eenige dagen geleden de vrouw van den brieveogaarder te Ueerde wegens ziekte van haren man de zaken op het kantoor gaande hield kwam zy tot de ontdekking dat de gelden tot bet uitbetalen van de postwisrels niet aanwezig waren en de kas eeu tekort had vau 600 a 700 galden De man schyufc stervende en kan zich met verklaren Een aarnumerair is tbaoa met de waarneming belast en bet kantoor is naar een andere localiteit verplaatst Drie personen hebben onlangs getracht uit den dierentuin te Parys eeu krokodil te stelen Op het holpgeschrei van bet dier dat de dieven met touwen door de tralies trachten t trekken kwamen oppassers toesnellen eo werd de anipbibte bewaard voor het smadelyk lot van kermisreiziger De rechtbank te Amsterdam veroordeelde gisteren den Raad van hebeer der Nederlandicbe Opera in 1895 tot schadevergoeding van f 20 000 aan den tenor Pauwe a wegens contractbreuk De werklied3u in de werkplaatsen der ataatsspoorwegen te Weenen hebben besloten tot werkstaking Bultenlandsch üverziciit 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 04 iHsge 6 1 7 80 7 48 8 Yoorb 67 r Z Zegw6 11 Zer M 6 8sr Gouda 6 33 7 60 8 18 9 Stopt U Utreoht 6 88 7 60 9 Woerden 6 68 8 11 Oadewaterr 07 8 19 Gouda 7 88 8 38 9 Anatardam 0 Bt Soid I Ki De Konstaotiuopelscbe correspondent vande Berlyosche Post die de Turken v goedgezind is maar nu en dan over onafhankelytte goede bronnen scbynt te beschikken berekent tbaua dat tot nu toe in het geheel ongeveer 40 000 Armeniërs ia de provinciön cu 4000 te Konstantinopel geslacht zyn en dat deze 136 000 vrouwen en kinderen geheel zooder middel van be taan hebben achtergelaten Door sitplaudpring en brandschade zyn bovendien nog üiigeveer 100 000 ArmeoierB geheel tot den bedelstaf gebracht zoodat in ronde oyfars 236 000 Armeniërs voor het grootste deel ait vrouwen en kinderen bestaaode in de diepste ellende verkeeren Ander yds zyn tengevolge van de opstanden in Anatoliê Macedonië Syrië en op Kreta sinds twee jaren behalve de Turksche linietroepen nog 250 000 man van de Turk che landweer gemobiliseerd die grootendeels gezinshoofden syn zoodat minstens 800 000 Tarksche vrouwen en kinderen zonder kostwinners feitelyk aan armoede en en honger pryigegeveu zyn hieruit is voor een deel de woede van het Torkscbe volk tegen de i Armeniërs te verklaren Reeds ainda ling ontvangen de Turksche troepen zoomin aoldy ala voldoend voedsel zoodat de by de landweer dienenden dan noodlijdenden gezinnen niet den gericgsten ooderatand kunnen bieden De geldelyke moeilykheden voor Tarkye hebben volgens den correspondent een ongeloofelyke hoogte bereikt en de vrees heeracht dat het rjjk zlcb met de uitgifte van papisren geld zal willen redden lotosacbea hoodt de Sultan zich bezig met het ouds plan om de bezoldigingen der ambtenaren te verminderen evenwel slechts zoover da booga en hoogste waardigheidabekleeders betreft want onder de middelbare en lagere ambtenaarsklassen die rewds ontevreden zyn over de oogert etde betaling zouden in dat geval onlusten te vreezen zyu De correspondent dringt er op aan dat de groote mogendheden zich de financieels quaestie zullen aantrekken want op eigen kracht steunend kan Turkye zich niet meer heratelleUi De Duitacbe gezant te Konatantinopel beeft aan den correapondent van de Berliuer LokalAnzeiger aldaar verklanrd geenerlei bezorgdheid aangaande de naaste toekomst te koesteren De Sultan heeft den gezant op diens uitdruk kelyk verlangen zgn keizerlyk woord gegeven voortaan by eventueele ongeregeldheden slechts de politie en de geregelde troepen te laten optreden en het gebruiken eener gewapeade volksmenigte ten strengste te verbieden Hierdoor zou een genoegzame waarborg verkregen lyn De mogelykbeid van de herhaling der buitensporigheden van de zgde der Turken houdt de gezant voor uitgesloten gevaren roor de Europeanen die zich te Konstanopel beviu den bestaan naar zyn inzichten niet on inzonderheid niet voor de Dnitachirrs Tu KleinAzië zou volkomen ruat heerschen Ter weerlegging van de onzinnige inainuaties der buitenlandsche pers stelt de National Zeitung op grond van vertronnbare inlichtingen vast dat de Sultan reeds in bet begin van het jaar keizer Wilhelm om een afbeelding van het keizerlyk gezin verzocht waarvan de aitvoering evenwel tot Angustus vertraagd werd Deze inwilliging van een gedaan verzoek bangt niet iu het minst samen met de betreurenswaardige gebeortenisaen te Konatantinopel ooals trouwens de houding van den Doitschen gezant by de Porte tegenover de bloedige gruweldaden duidelijk deed blyk o Het kanaal der IJzeren Poort ia Zondag geopend Een werk van groot in te raat ion aal belang ia daarmede gereed gekomen een werk dat een schitterend getuigenis aflegt van de onbaatzuchtigheid van Oostenryk Hoogarjje een waardige bekroning der millenniumafeeatén Flet kanaal komt in de eerste plaats ten goede aan de Staten beneden de Poort Tot dusver bad Oosteoryk Hongarye bykans bet monopolie van da scheepvaart op den bovenloop van den Donao voortaan zullen de atoom vaar tmaatecbapp yen van beide ryken een hevige mededinging hebben te vreezen Toch beeft de keizer koning geen oogenblik graarzeld toen aan zjjn regeering de uitvoering van het werk ward opgedragen met acbteroitzetting van eigen belangen slechts handelende in bet belang van bet algemeen heeft by met vreugde de scboone taak aanvaard en ten einde gebracht Nu er op politiek gebied zoo betrekkslyk weinig nteawB te vermelden valt dee en we hieronder nog eeniga byzonderheden meê over 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 9 4 10 01 10 07 r H 7 86 ii io 8 86 7 46 46 U IO 7 46 1 49 10 84 bat kftnul Ze zyn meerendaels ontleend aan en Doitsch blad Nabij Orsowa ongeveer op het pont waar de grenzen van Hoi garye Romenië en Servië by elkander komen breekt de Dooau zicb door da Znidelyks Karpatben een doorgang van de Hongaariche vlakte in die van Wallacbye De braede stroom in een betrekkelyk nauwe engte saamgeperst vormde zeven stroomversnellingen die elk jaar gedurende 7 maanden de vaart voor alle schepen van eenigan diepgang onmogelgk maakten De gevaarlijkste dezer troomveranellingen heet de IJieren Poort Dien waterw bevaarbaar te maken is een vraagatuk dat reeds voor tal van eeuwen overwi en werd De Romeinen hebben er ziob al mede beziggehouden Onder keizer Tiberiua werd begonnen met den aanleg van den lieirweg langs den Dooau die onmisbaar was waar da scheepvaart ondoenlyk scheen en ouder keizer Trajanus die ook de beroemde brug by Severia liet bouwen werd een scheepvaartkanaal gemaakt van meer dan 3 K M lengte beginneode boven deo waterval der IJzeren Poort Üet een in latere tyden ter verbetering van bet vaarwater is geschied heeft wol eenige baat gegeven maar toch konden alteen zeer ervaren loodsen de schepen eo dan nog niet 060B alle n evenmin by eiken waterstand ter plaatse van hun bestemming brengen Ontelbare klippen en riffen waarvan de grootste byna 1700 M tang en 250 M breed was bleven het vaarwater der IJzeren Poort belemnisrau Het op den Russiich Turkscbea oorlog gO volgde Berlyusche Congres van 1878 stelde het Donau ttormaliseeriagsTraagstuk weer aan de orde van den dag En men sloeg spykers met koppen By art 57 van het Berlyner vredestraotaat van 1878 werd aan Hongarije allengs de Donaoregelieg opgedragen en aan de overigs oeverelaten de taak om het groote werk op alle mogelyke wyzen in de hand te werken De kosten nam Hongarye op zich tegen het recht om dan ook sofaeepvaartgelden op den Donau te mogen heffen Eerst aan den Hongaarscben Minister van Koophandel Gabriel Baros de Beloa aan wien Hongarye de hervorming van zyu geheete verkeerswezen met name door invoering van het zonetarief en een krachtige ontwikkeling van zyn handel en industrie te danken heeft mocht bet gelukken na een zoi vnldige beatudeering der aanhangige plannen de nitvoering van het werk te verwozenlyken Bijna volle twee jaren bad men noodig om de machtige werktuigen uit te denken en te vervaardigen dia voor bet renzenwerk berekend waren De boorachepeu die goede diensten hadden bewezen by het wegruimen van rotsen in het Snez kanaal pasten niet voor bet nivelleeren van de watervallen in de Donau By bet werk aau de staalharde gesteenten vanden Jynz waterval braken uit de boorwerktuigrn zwarte diamanten ter waarde 25 000 Merk aU groiff en gingen totaal verloren De kolossale valbeitals versplioterdeh tegen de harde stesnen en de schepen met de boormachines bleven by laag water tnasohen de rotsklippen hangen Met de moeielykheden klom echter de enerKie om ze te overwinnen Terwyl in de fabriek te Brunswyk de machtige machines werden geconstrneerd voor het vermorselen van de rotsea met buitengewoon sterke valbytels de boorachepen werden toegernat met krachtiger wesfctnigen voor het springen met dynamiet eu tot doeltreffende verwydering van de vernielde rotsbrokken uit het rivierbed verrezen op bet terrein van het werk fabrieken smidaen apoorltjnen woningen en werden aan de IJzeren Poort groote atoomvakken ingedamd en door middel van machtige pompen drooggelegd Waar vroeger io de stroombedding bruisende kolken rondom gevaarvolle klippen stroomden zag men dra rails gelegd waarlangs locomotieven lange ryen met stesnen beladen wagens voortbewogen daar klonken dtr slagen der hoaweelen en verkondigden doffe ontploffingen hét springen van het dynamiet Waar van drooglegging moest worden afgecisn werkten de beitelsohepen wier 8 tot 10 ton iware valbeitels rotsbrokken van dewanden afsloegen daar waren de boorachepenwerkzaam die in de rotsen voor de dynamietladingeo rijen gaten boorden AU dan de gatenmet springpatronen gevold waren verwijderdeziob het schip da eleotriscbe draden met zichvoerende en op bahoorlyken afstand gekomen werd de stroom gesloten en volgde de ontploffing Hoe geweldig deze was kan menafleiden uit het feit dat soms renzenmynen van 3000 8000 ja zelfs vaa 13000 kilogramdynamiet ontstoken werden Eén van dieladingen kostte de kleinigheid van 32 000 Mark o t algemeen echter en vooral by ontploffingen onder water werden slechts kleineladingen genomen In een betrekkelyk korf tydabestek van zoa javr heeft alzoo de menecli van den niooweren tyd met zyu geniaal geoonatruearde machines en zijn brisante springstoffen bressen gemaakt en de baan vrygemaakt voor scheepvaart handel en verkeer eo voor zich zelf en zgn aan t einde der 19e eeaw hoc ontwikkelde techniek heelt hy tnet dezen arbeid een roemvo monament gesticht voor alle tyden zegt MO baitenlandsob blad Met welke enorme middelen werd echter ook dag en nacht in het Donan bed gewerkt Onder leiding van 40 ingenieurs werkten 9000 arbeiders 30 werkschepen voor het peilen springen beitelen en baggeren benevens 5 universalscbepenc tot het wegruimen van nog aohtergebleven rotsblokken voorts 92 steenpramen kranen locomotieven en 1400 apoorwegwaggons Met deze geweldige arbeidsmiddelen werden 13 4 miljoen kubiek meter rots waarvan 700 000 M onder water verbrijzeld en weggeruimd naar de plaatsen waar de dammen van dit materieel werden opgebouwd Wat dit beteekent zal doidetyk worden ala men weet dat twee jaren tang eiken arbeidadag van nur tot uur een met steenen geladen spoortrein van 80 groote waggona van bet werk afreed Techniek eu ingenïeurawetenscbap hebbeu door het springen van de Donan watervatlen ontzagtyke vorderingen gemaakt De waterboawtechnici en de maohiuentechnici hebben hier op de gelukkigste wyze aamengewerkt om een der moeielykate werken dezer eeow te voltooien En daardoor wordt een nieuw tydperk van bloei voor het handelsverkeer tussoheo Doitschtand OosteurykHnngarye en de Balkanstaten geopend De Donau kan nu weer de groote handelsweg worden tosscben oostelyk en middeLEuropa en dus heeft Hongarye door de voltooing van dit werk sanspraak op de dankhsarheid van de landen wier handel er door gebaat wordt De voornaamste bepalingen van het nieuwe tuaschen China en Japan gesloten verdrag zyn Den Japnuneri wordt volkomen vryheid gegeven om handel te drijven in het binnenland van China hun consuls blyveu extra territoriale rechten genieten met inbegrip van bet recht om bun landslieden gerechtelijk in China te vervolgen De Japanners mogen verder eigendommen bezitten of verhuren sy mogen factoryen en andere industrieele inrichtiugen in de verdragbavena oprichten zy genieten de voordeelen van de meest begunstigde natie wat betreft de in en uitgaande rechten zy betalen slechts de helft van bet invoerrecht op transitogoederen en alleen een recht van 2 pCt ad valorem op de goederen welke naar het binnenland bestemd zyn Het verdrag zal tien jaren van kracht blyven LOTIl G VOOR DE Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zijner Mnjeateits besluit van den 8n Mei 1862 Sinatsblnd no 4C brengen ter algecaeeue kennis dat de LOTING der in dit jaar voor de NATIONALE MILÏTEE ingeschrevenen in deze gemeente zal plaata nebben op DINSDAG den 20n OCTOBER aanstaande aanvangende dea voormiddags 9 ure dat de ingeschrevenen naar Alphabetiscbe orde opgeroepen zelven bun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteting de trekking kan geschieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwyl dit bij banno afwezigheid door den Burgemeester o een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebhen zich op voormelden dag en uur znllen moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 26n OCTOBER daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot dea namiddaga l en van 3 tot 5 ure op het RAADHUIS aanvraag kan worden getuigschriften wegens Bronderdienst of van te zyn Eenige Wettige Zoon en dat de belanghebbenden ten bewyze van volbrachten of werkelyken Broederdienst daarby moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienst by Plaatsvervanging en zicb moeten aanmelden vergezeld ran twee met hen be kende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelykbeid de vereischfe getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift ooderteeksnen Het doen opmatien van die getuigschriften is echter niet voldoende om van de vrystelliDg verzekerd te zyn daartoe znllen da lotelingen e vryatelliog in de Eerate zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels nit het Stamboek zullen vopr de belanghebbenden by de betrokken korpsen orden aangevraagd indien zy zicb voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente pn de daartoe noodige inlichtingen tydig Teralrekken terwyl zy die bezwaren mochten hebben tegen de wyie waarop de Loting ia geachiBd dezs kunnen inbrengen hy de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen ti l dagen te rekenen ran den dag waarop éa Loting beeft pinata gehad by een op ongezegeld papier goacbreven bezwaarschrift hetwelk niet de noodige bewysstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer gemeente Gonda den 30o September 189C Borgemeeater en Wethouders voornoemd B L MARTENIS De Secretaris JBROÜWER Nieuwe Zending DEENSCHE GLACÉ DAMES en HEEREN iiiM Si®lili L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Ueui s van Amsterdam Vorkra 91 9 l slotkrs 907 8 lOOVs LOO 8GV S 63 29 SRPTEMBER 857 I 261 I 6S j 981 8 7l 987 104 60V n u 19 197 197 110 931 43 100 987 42 630 614 V lOl i 581 111 199 l7 SO 1 1007 138 101 38 109P 917 206 2J47 32 V 103 6 7l 652 eaVrfl V 98 597a 78 lOlV 1017 101 1017 987 14 ISO 10 i 7 90V 40 loov 107 73 108 437 117 1927 200 107 108 103 104 118 122 170 34 107 NïDsaLANii Cert Ned W 8 S I ditu dito dtto 3 hto dito dito 3 HoNGAR Obl tJomlI 1831 88 4 Itaur lasolinjïiiig I8 i2 Sl 5 I OoaTKNii 01 in papil 1868 liito ill Kilvor 18Ö8 5 PoRTUGAi Oblig mot coiipoa U dito ticket 3 RUitAKD Obl Biuiieiil l89 + 4 I dito ïecotiB 1880 i ditobg Roths 1889 4 ilitubij Hope 1889 90 4 tilo m oud loon 1883 liito dito ditd 1884 J Spasjk Por 0t Bolmttl 1881 4 Turk EU ïcpr Oonv laoii 1890 4 ïoc lüoiiinf süriü n Jee loonin r serie t ZUIUA FK llEP V ol l 189i 5 Mkxico 01 1 Uuit Sch 1890 fï Vbnizurla Obl 4 oiil op 1881 Zuid ltal 9pwinij A H i bl 3 I oi BN UarBoIia i Faetowa dito aaiid h Iwanp Dombr dito aand 1 Kurak h Azow Öp kap obl 4 dito dito ol li ï 4 AMERiKA C ent t ac Sp Mij obl 6 Chic feNortli W pr O f aaiid dito dito Win 9t Pater obl 7 i Denver Rio ir Spin oort v a Illinois Contral obl in Roud 4 Louisv NaBkvüloCorLv ivand Mexico N Spw Mij Ichvp u ft Miis KauBAB V 4 pet prof nund N York Ontario VVuBt annd dito Peimi Ohio oblig ö Oregon Calif Io hyp in goud 6 St Paul Minn Mnnit obl 7 Un Pbc Hoofdlijn oblig fl dito dito Lmc Col lo liyp 0 5 ANAUi Can Soiitli Oirt v aand Vbn C Rallw k Nav leh d c O Amaterd Omi ilua H aand Hottord Tramweg Haats aand Nko Stad AmBterdam aand S Stad Roilotdam aand 8 IUloie Stad Antwrrpenl8S7 Z i Stad BruBset 1886 S i tloNo TheisB HeguUr Qesellach 4 OoBTENR Staattleening 1860 6 K K Ooflt B Cr 1880 3 SpANJB SUd Madrid 8 1868 I Ned V r Bes Hyp SpobI cort 352 Staats loterij 5a Kla e Trekking van Woensdag SO Septerabrr 1888 No 028 160110 No 5617 138 t9 en 16811 iedor 1000 No 6920 777B 11078 1 118 16 02 on 20682 iedet 400 No 196 28S9 8330 10609 12161 18426 18843 18003 eu 20065 ieder 200 No 9144 4133 8052 6878 7448 8 56 89 3 14208 14689 15439 15876 19924 on S0736 ieder 100 Prijzen van 70 2860 4911 7791 9876 12994 16665 18346 2428 6165 7811 10183 13009 1B67S 18368140 2722 6198 7888 10222 13139 16688 18400 199 S735 6273 70 4 10248 18360 16694 I84I6 210 2867 6276 7988 0 99 1338 15707 18786 276 2913 5493 7988 10S67 13529 15780 18783tSO 2963 6603 7987 10658 13666 16865 18842S9I 3046 6664 8112 10707 13601 16977 18969419 3051 5674 8260 10761 n6S8 16403 19064430 S17 5607 8684 10806 13760 16460 19120 480 760 804 863 908 1038 1069 1136 1234 1280 1308 1417 1608 1571 1868 171 1768 1810 1838 8080 S170 3894 5889 3426 5768 3440 5798 3458 6870 3661 5048 3663 6335 3696 6343 6369 8889 3792 66093817 85074844 67184283 68954312 10074444 70374t76 70674608 71144617 71304582 73574878 74164738 76104767 7622 8683 10813 8884 10889 8949 10914 8976 11091 8982 11467 8989 11478 8994 11530 9081 11563 9147 11706 9187 11771 9363 11814 9317 12016 9319 1806 9SS2 13219 9383 12S24 9390 12608 9519 12836 9682 13646 0665 13866 9677 12889 9608 12903 0819 12961 13802 13804 13863 14013 14176 14836 14341 14398 14416 14166 14740 14849 16087 15186 16153 16172 16183 16301 16310 159S4 16378 16666 16649 198S3 16886 19833 16734 19203 16033 19397 17073 1046S 17070 19603 17261 19842 17346 10980 1731 1 30040 17429 30175 17448 80808 17169 20397 17679 90337 17738 30388 17046 80558 13049 30804 18121 20728 18134 30804 18163 20020 18169 20043 18385 30980 18306 20958 60 Klasse 9o Lijsl No 16316 ƒ 70 m z niel RECLAME Schoenmakers Kleedermakers m het kort allen die een xiitenil leven leiden ataao erg bloot aau Veratoppiug en ala men niets daartegen doet zyn dn gevolgen zeer onaangenaam want daardoor ontstaan haomorrhoideu aambeien bloedsaandrang duikelingen hartkloppiogen hoofdpyn schemeringen gebrek aan eetlust enz Daarom moesten alle personen die een bootdzakoljik zittend leven leiden er cp toezien dat zj dagelijks mime darmontlasting hadden en ora die te bevorderen zoo noodig de Zwitserache Pillen van Apotheker UICHAUD BlUNDT ioneraon door zoo vele bekende Profeaaoren in de geneeskunde beproefd en aanbevolen eu welker dftgelf ka gebruik alechta centen kost Niel anders te verkrjjgen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken HoofddepÖtF K VAN SANTEN KOLFF Rotterdam ADVERTENTIEN OPENBARE VERKOOPING to GOUDA ten overstaan van den NotarisG O FOaTÜUN DftOOGLKEVER op MAANDAG 5 OCTOBER 180G des morgens te elf ure in het KofRehnTs HAauoNiRc aan de Markt van No 1 Jen goed onderhomlen aangenaam gelegen HEERENHÜIS met KllP en TDIN stnanile en liggende aan ilo Gonwo te Gouda wi k C No 33 met een IKUÜL W danrnchter uitgang liebbendo achter de Vischmarkt ter grootte van 1 are 01 Centiaren Het Hnia van waterleiding en van vele gemakken voor ien bevat 6 Kamers Kenken Kelder en Zolder met Meidenkamer het is te aanvaarden l November 1806 De verkoop van liot Winkolhuis aan den Lang on Tiendewegte Gouda Wijk D ISo 40 wordt UITGESTELD tot MAANDAG 9 NOVEMBER aanstaande Het perceel is te bezichtigen den len en 2en October a s dea namiddags van 2 tot 4 uren en den 3n en 5n October ü h dos morgens van 10 tot U uren Nadere inlichtingen geven Notaris FORTÜIJN DROOGLEBVER voornoemd eïi Notaria KOEMAN te Haastrecht jBtofliiMl ryl door onee Ma io nihket Zakipftftrbank welke oiieigei AArdigH wyie dolnsl tot piiren iwekt Doorileitnrykr inrlobtln bknk kan me el kwftrijjaH inwarpan mkiir hst K la nl t Prys 15 cents porto extra w lr itltnemeii aWo roca fl ÏO byeen geapuiril Eyn il nar nerxt ftlidan da apa rbank flnh RutomattioVTan iTeepent NHinilern iDwarping aluit aioh da ipaiirbaiik rag aan Na B ladifd ta Bya ia da anaarbank laer aanTVudlg air t alnltan on wakt on Dlanw da laat tot aparan TarMnding tag ramb of Toornitln Terzendhilis Merlrar Comin Vaataeh a Sohnbert fc Oo kmfréim N Z Toorbnrgwal 3ii