Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1896

INo 7084 Vrijdag 2 October J896 35ste Jaargdug Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen LJroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Cfttirant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Posterijen De LIJSTIi l der Winterdienstreijeling zfln a 10 Cents imb het POSTKANTOOR Teckrygb ar of bg de Bestellers te outbieden De Directeur van het Postkantoor rOIiSTER m VAN MOLL Is van 2 11 October ITIET te Consulteeren Koninklijke UlacliiiialcFalirle b BE lONMOEU VAN H N van Schaik Co gevestigd te s Oravenluiye Hepplerttraat 0 en gO naby de Regentesselaan Hofleveranciers VAN Z U den Koning van België INDMGÏJ HOEST gebruikt de i 4SSF Allerwege bekroonde WfffldlifroniideSuperior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts ÏO Ct en 1 verkrijgbaar hj P H A WOLFF Drogist Markt Gouda Ë B VAS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C KATELAND Bos cop B T WIJK Oudewairr Een ware Schal Toor de ongelukkise slachtoffers der Zelfberlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARlL G HoUandflche nitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan da verscfahkkeiyke gevolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland te tnwTÜviag tasao Jioht ik Lendenp aeQ Jiortoin Wat ii dfl bMta Rhaomatiek fcTvff Arter Pain Expeller ygf Ib mat kat fenti nmi au te wenden togen ggÊ Anterfai ExpellBr ieder haisgezio Ankerfain Expelie Pr fl 50 oent 76 oent en fl 25 de flsBoh Vooro den in de meeete Apoth en en by F AcVftioliteT 4 Co te Bottordam Te Gouda bg A WOLFK Markt A 144b eu DE LAAT en VAN 0N apothker Markt i Tl ki Het bcite onechadelylute en fc makkelykete poetsmlddel voor Ueeres en vooral dames en Klnderachoenwerk te de Appretuur van C M MUIIer CS ivv Berlin Beuth Str 14 Menletteicoed HütlV op naam en fabriekemerk Varkryibaar ly Hieria Wlnfeallan In lohHnwark iilintHlH e tryta iu iit Qaiiiratt Oipat hy W tardenaii Arafta If g moet doi iteeAi in MMM Toorluui ifui WDidea howtar GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER eene B ERi i IEID die goed kan metkeu P 6 Adres P J BOCVS Pri aaalexanderpolder Kraliugen TANDARTS E CASSÜTO Turriuarkt 171 Gouda behalve ZOMDAGS en WOENSDAGS FRANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Ghemiscbe Wa scberij VAN il OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereneu Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar dt nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen faetzy gestoomd oi geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekao zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen ats nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks uit de falliete maitra cener dei eemte biuFciilatKisi hi fabrifken ovor gpiinnipiii 7oi f i nan i le Leger Paarden Dekens niot tün togen den kiimIj ujb van fl 2 75 per stuk worilen uitvfikocbt Deze dikke onslljtbare dekene lijn loo warm ais een pots 140 X liW utii groeit dus het geheole paard hedükkuül intst wol opgenaaid en 3 bri edu atreepsn voorts oen lilolnc partl witte wollene Slaap Dekens groot 140X100 cm wf i i zeer kleine alechta door vaklui criieikl iro fouten in het weefsel aangeboii n m fl 3 50 per stuk Kosten anders liot iluhl ele a DuldeHlk gewhrei n liMieititigen worden M urne da Tooiraa l iireki i f iui oeiendlnK of on Ur riPiihomi piompt uitKOI oord B Hui wKx ® Maastrlüllt Cicote Siaat SI I OmaWrNKELAO piElSOOK K tMNKr I IKr SlOOMVl lWI KU ri iiLMrsi lM SsriHl I Ageutunr by de Firma Ved BOSMAN te Gouda liet Wissel en ElfecteDkiinloor BAEEFDS C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telspbooD 677 koopt en verkoopt Effecten Conpoos enz Sloit BELEENINGEN Uitvoering van Bpeeulatte orders tot de meest voordeellgste coiuUHèn Jflf Uitgave vau bet Maandblad FOBTUNA 1 per jaar franco per post proefnoramers kosteloos floutls Druk van A llEINKMAiNÏ It ZOON MA7P0LE ZEEP ver t goldereu in alte vaate kleuren verichiet niet en tait de handen niet aan Alom verkrijgbaar Importeurs 7oor Holland België en Koloniën VAN HEUaEL Co Amsterdam AMERSFOORT iMERSPOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuittabriek iStoom Automatische ffalsen Meelfabriek Fyn gebuild Melk Tarwebrood ordt ma de hjiute too ten Urwa gemaall alliïéo met zuiferfl onafgeroolDdo buste melk vermongd blij t hierdoor minstens vier dagen vorech en overlieeriyk van smaak en is vorkr gbaar in pan geknipt I pan vloer hard geknipt plaat EngeUch Daitsoh en Gallenvorm in stuks van 6 ot 9 ot 12 et in vloervorm ook van 18 et 24 ot in extra fljn geknipten vorm in stuks van 7 et lOVs et 14 et en met toevoeging van prima tafel natuarboter alS Melkka I detjes van 2 ot 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt als Fijn gebuild Malle Tarwebrood maar met 1 I toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd blijft hierdoor vele dagen versch on bijzonder heerlijk van smaak en is Verkrijgbaar in bU8 I vorm en Engelsohen vorm in stuks van 8 ot 13 ot 16 ot 21 et 32 ot en als KrentenboIIetjes van 2 ot 1 ot MunltiebrOOd bminbrood wordt van speciaal er voor geschikte beste tartvesoortön sofabricetprd smaakt hierdoor buitengewoon hearlgk is zeer gezond en verkrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 et 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 et 75 Dg 7Vi et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et I deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar biJ onze dépdtbouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 I een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vraohten der voile en lu lige kisten t et vooral op de Jiandteekeninff ECHT Ssv niBt roodai lettexv OIRKUUK DCKyiCTORIABKOM OBifilAtillSTtm Overal IJJft erkriigbaih Siaatschappii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DfftlmaH door de nieuwste uiJvindingen op niai hinaal gebitMl rerboterdefabricatie eu uitaluitend gebruik an fijp f i fijnste grondötoffun randoerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aaiibeveiensw iririlig fabri iuwüeun j beantwüord do aac don inhoud der reap Etikotten De P irraa bt iiEuitde 27 Brerets hIs Ifofleyerancierj 44 EorO l ipIümii s gouden e z Mednllles een bewijs van uitmuniand fijn ttibrikaat Ueeds IS7 + schreef de Accademie naiionnl do Paris NouB voUB déaemonB une TNCe alllA d or pn nilèi e t aH e en conaldöraüon ae TOtre excellent fttbrioatloa da Ohooolat bonbons vai ies eto eto Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij It H Coii iBeurs Bmiketbukkers enz enz Oeneraalvertegenwoordifjer Vvior Nedei laiid Julius Hatten lodt Amsterdam Kalver straat 103 Warnun Pcf ifroMHf f r til t andere VafeiitH Stoütm j enungen trat Ai fi ra r r icMIadeaen we t ilo fn K trbttliintiii i t Hui hAufe daher amere it h Mchai r i H iVoMtfll Bur ton um direct oiier in sdchM iii cn tandlunittit It Aam unitr Plakat wtv aebenstelieiiii au gehkngtk mZ FrtMitamt umi Zeugnimnf iratis aai f TS Patent H Stollen BINNENLAND GOODA 1 October 1896 HedeDtuorgen werd tea buroele van den Garni zoen E kom niandant eaubesteed de leveriDg vao do beaoodigdo aardappelsu iDgeRchrevea werd door A A C VBD Aich foor f2 47 de H L ran 66 Eg P Mn 2 40 65 G Kooij 2 37i 65 Aao bet postkantoor Goada eQ de daaronder ressortoerende halpkantoren werd gedurende de maaod September 1896 in de Uykspoatspaarbank ingelegd f 10519 86 terogbet 19646 78 Het laatste door dat kantoor uitgegeveD boekje draagt bat nammer 6083 Gisterenmiddag ten ongeveer 4 uur nam by het afgaan ran de Roodebrug de koetsier tbq een oleeperswageo syn draai te kort zoodat bet paard door hot raam terechtkwam in de woning van W T R aan de Wachtel straat De scbade is nogal aanzienlek daar het geheele raam met kozyn vernield is Door de politie werd hedenmorgen op vermoeden van bedrog in deu boterhaudel een oionater boter in beslag genomen Het onderzoek van bet water der Waterleiding had gedurende Sept bet volgenderesultaat 5 Sept 7 6 Mg permang kalicui per 1000 cc 12 4 4 19 6 9 De Ie luit W Klem van het 4e reg inl te Araemfoort wordt 1 NoTemberovergepIaatet by het instruct ie bataljon te Kampen Bij kop besluit zyn benoemd by het wapen der infanterie tot tweodf loitenant by het Ie reg de aerg vo1oDtairs O J J Keasler C J Kocb A Gravendök en L H P Meys van het 4e by het 5e reg de sergeantenvolontairh H J Offerhans en J F Moller rao het 4de alsmede de sergeant J Kooiman van het 4de by het 6e reg de ser geantenvolontairs J A Huisken en L Kryff van bet 4de by het Hsie reg de sergeant A H P Blaauw van bet 4de reg Gea aagd voor het ingonienri examen techBicnm Mitt Wcida Sackien de heer C M Bnlaeua Brack te Reeowgk FEUlLLETOxM DÊ HYPOTHEEK OP WüiSBNSTim nWel ja 1 via Binnsuslgn uit j nu zou ik me nog bedaard moeteh houden ook 1 weet je wat hg sohrgftF Dat hij van Bernhsim niet heeft kannen spreken ea dat hg van daag naar Parys gaat Op Zondag zeide mevrouw bet hoofd schuddende Qn de dametjes schudden ook het hoofd Hg was nog al op onie soiree zeide Frederick om ook iets te zeggen en Antoinette voegde er hg dat hg toen nog een heele poos met von Schmiiohtlbad gesproken ir t Doet wat I t doet wat 1 teide Binnenslgo driftig Hij laat me met de zaak zitten juist op het oogenblik dat ik hem noodig heb Zoo n kwajongen hg beult met van Bernhelm dat is duideIgk Hg verraadt mei Jo moet maar goed voor de menschan zijn Die slang I Bedaar tooh Biunenslgn bedenk toch dat we gareed zijn om np Ie gaan iprak mevrouw ernstig wBedenk dat wij ons hart nu niet moeten onvatbaar maken voor hoogere dingen door ons de wereldscbe zaken zoo aau te trekken t Mocht wat I ik ga niet naar do kerk ik moet dan jongen e nt sprekan Te Otfdewater werd 1 1 Dinsdag de gewone j mr ergadering der afdeeling van den Ned Protestantenbond gehouden Uit bet veralflg van den secretaris bleek dat bel aantal teden thauB 70 bedraagt nit dat van deu penningmeester dat er een klein batig aaldo was Tot afgevHardigde Ier Aigemeene Vergadering te Rotterdam werd gekozen de beer A van Aalst In een vergadering van de K esvereeoiging Gemeentebelang te Oodewater werd tot Kandidaat voor den gemeenteraad gekozen de heer Ü Baars De leden der Tweede Kamer zullen Zaterdag in de gelegenheid worden getiteld de te Rotterdam aaowezige nieuwe maiioeschepen te bezichtigen Ër zotlen aan de Kleine Veerkade aldaar sloepen gereed liggen om de bezoekers aan boord te brengen Do commissie van rapporteurs der Tweede Kamer voor de Indieche begrooting hield Dinsdagavond hare eerste vergadering tot vaststolliog der hoofdpunten voor het Yoorloopig Verslag Voor de arrondisaemeots rechtbank te sGravenhage ia gisteren behandeld een vordering ingesteld door den eigenaar van het in de nabijheid van den Haag gelegen hotel Hoekeoburg tegen een student aan de Polytechnische school te Delft Deze had in het vorige jaar enkele dagen daar vertoefd en had met den hotelhouder besprekingen gemaakt om in het hotel gedurende het geheele winterseizoen aanvangende met I September 1896 zijn intrek te nemen Na eenigen tyd ontving echter de eigenaar bericht dat hy over de kamers kou beschikken wyl men niet op het plan zou doorgaan met kennisgeving tevens dat de metibelen en audore zaken die er sedert bot vorige verblijf nog waren achtergelaten zonden worden afgehaald De hotelhouder eiscber meende echter dat een volledige overeenkomst was gesloten eu vorderde thans in rechten de naleving daarvan onder aftrek van enkele poateu welke bjj meende thans niet naar biHykbei l te mogen vorderen Mr D 3 van Emden lichtte den eisch toe eu beriep zich tot staviog op de eigen woorden van den gedaagde nl dat men weer over de kamers beschikken kon Ook meende pleiter dat door de achterlating der meubelen reeds eeo begin van uitvoeriug aan de huur was gegeven en daardoor getuigenbewijs dat by aanbood te kunnen levprpu toelaatbaar was Moar beste dion zult ge nu niet meer vindon on bovendien gij kunt hem nu toch niet naar van Bernhehn zenden Hoor het begint te luiden Laat de klok zich stuk luiden i Is dat een manier om iemand te behandelen van wien man niets dan goeds beeft genoten En wat doet de jongen in Parijs Inat hg hier blijven hier is hg noodig ffKom Biunenslgn het luidt zoide mevrouw nog eena en de igden kleedjes der meisjes ruisohten terwgl zy zich gereed maakten om de deur uit te gaan hV kunt er tn de kerk over deuken solde Antoinette heel naïef ffFoei kind sprak mevrouw ernstig In do kerk denkt men aan zulke zaken niet j ik hoop niet dat gg dit doet Antoinette sloeg de oogen neOr £ g zoowol als Frederiok moest het zich zelve bekennen dat er toch noch wel eens wereldsohe ijdelheden door haar hoofdje zweefden al taten zg nog zoo ernstig te luisteren en al werden zg nog loo ernstig onderhouden wJe hebt gelijk zeide Binnenslyu Na i er toch niets aan ts doen en daar heb ik al don tijd Jnilio moeten maar luisteren voor mij ook Zoo n kwajongen Op weg naar de kerk ontsnapte nog menige uitdrukking van dien aard aan het gemoed van Binnenslgn Dat vertrek van Otto die ia de geheele zaak de pen gevoerd had wien altei zoo handig en vlug afging en van wiens bezoek bg zyn neef by zich alles goeds had beloofd laaide eene breeda streep door zgne rekening Alleen kou fiinnenstyn niets 1 b had hoe qb oomI df ook maar al te Mr Mac Donald uit Haarlem voor deu gedaagde optredende ontkende dat or ooit een overeenkomat ala eischer bedoelde gesloten was Men had slechte besprekingen daarovrr gevoerd dqch zich nog geenszins rechtens verbonden Ook viel dat geenszins af te leiden uit hetgeen gedasgde had geschreven die dan ook volkomen bereid was den in het geding opgelegden eed te zweren terwyl pleiter verder breedvoerig de andere argumenten van party weerlegde Men schrift aan het Volksblad uit Maastricht De firma Hegoot heeft voorloopig geweigerd dan van alle rechtsvervolging ontslagen gta blaaer Kobeers zyn werk terug te geven Ze heeft hem niet ontslagen maar by moot wachten tot er weer plaats voor hem ia als meester blazer en dat wet totdat al de andere meesters die thans ala knechts werken eerst geplaatst zyu Tnaschen dit en ontslag is practisch totaal geeu verschil eu daar de firma zelfa weigert den man voorloopig ala relais d i ledige wachtende werk te geven ia de algemeeue overtuigiuf dat het een ontslag is Van daar heerscbt er onder de glasblazers groote ontstemming Het basEbur der glasblaeeravereeniging deed reeda een po ing om den patroon tot andere gedachten te brengen doch tevergeefs Men is thans bezig te pogen een bemiddelingscomité tot stand te brengen Bi bestuur beeft de grootste moeite de verbitterde arbeiders tot kalmte te bewegen Staten Qanoraal 2e Kauuu Zitting van Zitting vau Woensdag 30 September I8 G Behandeld werd het ontwerp tot wyzigiug der Wet op het Lager Onderwas opneming der beginselen van tuinbouwkando oudor do facu tatieve leervakkeu vr 4tettiug te geven van onderwya in de vrye en ordD oefcningeu iu de gymnastiek voor openbare echotou tolkeui voor T jaar by gemotiveerd besluit on de ryks bijdrage voor byzondore schoten niet afhankelijk to ptelteu van het ouderwya in dut leervak Door den heer Travaglino was een amendement voorgeateld om de vrye en ordenefeningen van de verplichte vakken naar do facultatieve over te brengen wat hij verkioaelytc acht boven de regeling der Hegeering De heer Kerdyk bestreed het ameudemeut en het voorstel der Rageeriug Door opliefQng der verplichting voor bijzondere scholen wordt een rechtsongelykheid geschapen onderscheid gemaakt tu acben de openbare en do byzoudere school en voor tienduizend kinderen der byzoudere acbool het wottnlyk erkende minimum van onderwya onuoodig verklaard Door onthefiSng voor het openbaar onderwys geeft men aanleiding tot groote ougelgkmatigheid in de I goed ingezien wnt er van Otto to inakoii wa of liever wnt dozo vnti hem maken kon en nu verliet hij hem op eens Danr stond hij nu op bet ougonblik dat de vorkiezingsstrijd werd voorbereiit on al gelukte bet bem ook gekozen te worden dan was er nog weinig of niets gewonnen Hij bad op l udeman gerekend vooral mot bet oog op do toekomst on met hem was ook de tookomat verdwenen Dat onder zulke overpeinzingen de preek ten eenemale voor Binnenslyn verloren ging sprak wel van elf Zijne buren meonden ovenwei dnt zg een diepenindruk op hom maakte want bij zag ernstiger dan ooit en als er gezongen werd stemde bij zoo luid in dat het bom wi l van harte scheen te gaan Het was het eeniga middel om zijn gemoed lucht te geven Heet goed geweest van morgen zeide zijn buurman toen de kerk uitging hSu heel goed zeide Tlinnonslijn nijdig nHeei goad weet u ook U e laat de trein naar Parijs gaatF De buurman was wat hardboorend en verstuad iets over het paradys en knikte met eou zalveml lachje dal hij bet ook zoo voud 8tommerik I bromde HinBouslgo zich afwendende maar te gelijk beseffende dat zijne vraag op dit oogenblik ook wai heel ongepast was Onder bet koffiedrinken was ook hot vertrek van Ludeman het eenigo onderwerp van het gesprek Morrouw trachtte woï telkens mot bare dochters over het geboorde te spreken en vooral Autoinotte nog eens ta onderhouden over baar gezegde dnt men in de kerk alle geleganheid had over de gebourtooUaeQ van dan dag te danktn maar d hoofd toepassing Overigens is het vak nuttig eu werkt het heilzaam De heer Van Borselen beiitfeed lift nut der vrye en orde oefeningen voor het platteland De heer A Mackay wees er op dat iu atryd met alle verzekeringen der voorstanders il 1889 geblnken ia dat hot vak niette leerea ia zonder groote kosten Alleszins gerechtigd ia men erop terug te komen eu dan geeft hy do voorkeur nan het amendoment TravagHno Zelfs zou hij niet opzien om te anbaidieeren de openbare eu byzondere actjolen voor het onderwys geven iu dat vak De minister Van Houten constateerde dat vrye en orde osfeningen c niet een leervak is als alle andere meer ien afwidseling voor de kindereu by het teeren Er zyu thans veel onderwijzers bekwaam in dit vak eu iu veel scholen is het vak ingericht Thans is het das veel boter het regeer ngs vooratel aan te nemen dan het amendement Het regeeringsvoorfitel handhaaft het vak binnen h t leerplan eu dus den aandrang om het te geven De heer Pynappel verklaarde dat do commissie van rapporteurs het aroenderoentTra vagliiio verkiest boven bet voorstel der Uegoering De Kamer heeft fen slotte het nmeudementTravagliuo op 1 vau het ontwerp tot wyziging der onderwyawet nadat A voorsteller hel had ingetrokken doch den heer l ynappel het had overgenomen verworpen met 58 tegen 14 st Artt 1 3 daarop goedgekeurd Het wetsontwerp werd ouder stemming goedgekeurd De Holland gebouwd op d Marinewerf te Amsterdam zal Zondag om 2 uur te water worden gelaten Dat dil met op een werkdag geschiedt moet Boo antwoordt di Tel in verband staan mot het verkoer to water De Holland beeft eeu diepgang die reeds gedeeltelijke uitbagg ring van liet dok noodig maakte eu altnen wanneer er de Oranjesluizen met dikwyl behoeft te wordo i geschur zooals dit Zondags het goval in knu het walor ojp het voor de lloltaud vereischto peil gehouden worden Een Ilanriemmor zag onlangs zyno aangifte van zyu inkomen door de zetters voor de plaatttelyku belasting verhocgen mnt f H4 000 Aan de stad waar mou hem eoo hoog taxeert ver bovon zijne waarde naar hy volhoudt keert de man uu den rog toe Hy trekt naar elders waar men hem minder Hcherp op de vingor s kykt f llll II Ill II II II I III 111 ilj i zaak kivniD i lij l bovou rroliikkig wan de tijd tusacliun do niorgoii oii middag kerk uïet lang en diiurliei ii UHmeu meviouw en tie iloolitora de wyk terwijl ftiunouslijn nor op uit gin Hij lu rogolrecfat naar de woning van don beer Ludoman De familie was niet naar ilc kerk gowoost Vink on Otlo wnran dion morgen naar Forijs vertrokken on die ruis van wier doel alleon do oude Iteer liudomun eenijfe müdodeelingeu lind gokrogen was Ruik ean gebeurtenis in don eenvoudigoii fiimiliokring dnt zij allen ongeschikt hiul gemaakt om de gewone levensffijzu dion dag te vulgen Mevrouw ging horlinaldelgk naar do kamer van linur commensaal on van hanr zoon om te zien of aij ook iels vergeten hadden of liever om meer de leegte lo gevoelen die bel vertrok v n beiden had doen ontstaan Ludeninn hield de kaart vau Kuropa binnen Kgn bereik en ging don weg na dien zijn zoon volgde en die hg met potlood de spoorweglinio vorboeldonde daarop had aangetoebsud Hij borekende telk cB waar ütlo nu wel wezen zou au Iioe var hij nu van huis was In het Algemeen Aardrgkakuudig Woordenboek van Weiland lug een papier strookje b j Parijs en bij Brussel on Luderaan bad al vgf koeren de korto nnnteekentngen gelezon die licm vertelden booveel inHonors Parijs bad in 1818 en hoeveel huizon en hoeveel fabrieken en hoeveel brug gen over do tieine en wat dies meer ity Hy bad er zyn Xondag morgen geheel mededoorgebraohteu verlangde nu al naar dan eersten brief van Otto en meer nog naar het oogenblik dat hg weer terug zou zjjo WttrM ttrvalgé