Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1896

ülrccte SpoorwcgverblndlDgen met GOUDA Wlnterjlen8t l896 Aangevaogen 1 October 11 86 1 89 3 60 3 67 4 60 11 88 4 67 11 8 6 4 11 48 6 11 11 81 11 81 11 66 1 69 4 8 4 16 6 10 liOTTBUDA M 0 O ü D A 9 81 9 S1 10 19 11 60 11 17 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 9 80 9 40 9 66 10 87 8 17 51 7 86 6 10 11 08 11 47 7 10 7 46 8 18 9 li 30UDA DEN HAAG niAO GOUDA Hago 6 48 7 10 7 4S 8 60 9 1 9 48 1 0 1111 8611 881 86 1 44 8 40 4 10 4 SS 6 11 6 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 5 58 10 17 ff 1 41 4 89 6 18 9 34 Z Zcgvr ff ff ff ff ff 10 38 1 66 ff 4 63 6 80 9 48 iZev M 6 17 ff ff ff ff 10 48 8 08 5 04 8 8 r 9 6 fflOnuda 6 18 7 60 8 18 18 9 47 10 16 10 54 18 05 18 611 17 8 14 4 08 4 386 15 6 62 6 607 488 8810 1010 88 In lokaalverkeer Amsterdam Utrecht geer 8e klasse B T E E O H T G O ü D A 10 16 10 88 11 88 18 8 3 08 8 68 10 38 II 11 66 18 84 4 1610 46 ff ff ff ff 4 14 10 59 11 1011 11 ff 3 45 4 87 6 17 6 M 5 64 8 11 7 49 8 81 8 64 9 6411 f 9 89 10 18 11 18 11 16 11 16 11 18 1 41 8 47 4 46 11 80 11 40 4 67 10 08 10 16 10 87 9 1110 8111 48 sHage 8 ll ll 10 7 10 48 1 11 46 11 48 1 10 1 11 4 17 O l DA UTIKCH T 6 11 9 11 10 19 10 67 11 66 1 80 8 17 ff ff 11 14 1 87 ff ff ff 11 11 ff 8 45 8 84 f 9 64 16 6I 11 46 1 87 8 08 8 60 10 17 10 84 10 41 11 07 AHSTIRDA 11 8 0 O D A 7 16 10 41 1 84 8 63 8 18 It lO 11 11 8 46 8 18 e o U D A A M8TERDAM 9 61 10 7 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 10 i 1 8 1J8 1 18 8 18 1U8 10 80 Ia 66n kerk i Baraiea werd een byeeukomai gebonden om te preken over Armenië geTolgd door een cbaatcollucte voor de slacbtoffera der Terrolgingen By een ran de schalen die men aao den nitgang had gezet stond een man met vroom en ernstig gelaat Toen de laatste bezoekers de kerk verlieten keerde by deu inboad der offericbaal in zya boed om eo verdween met den boit t Was eea dief Ëen naawkearig onderzoek naar de catalogi toonde aan dat er meer dan daizend merken rywielen in den handel zyn Bommigefabritikfn maken 100 000 rywielen jairlyka Kampioen 4 Het Sociaal Weekblftd bevat eea ingezoo dea artikel uit Rotterdam waarin het lolgende wordt gezegd In November 1H95 vond het zoontje van Hoogsteden te Rotterdam een treurigeo dood Ëen te Uotterdam verschynend door het volk veel gelezen blad gaf een gaheele reekn veronderstellingen ton beate zeer naar den smaak van een op achaodaal belnst publiek zeer weerzinweitkeod voor den besohoafdeD lezer die medelydea gevoelde met den armen vader en ud noode zyo leed zag verzwaard door het onkieacbe reUas van dit blad welks redactie aan een ryke Tantasle een ongomeene mate van gemis aan fijngevoeligheid bleek te paren De krenkende on dit8 i door dat blad gepubliceerd hebben aan den goeden naam vaa Hoogsteden zeer vtit l schade berokkend EOo zelfs dat by de directe gevolgen daarvan waaraam ia zija maaticbappelyke positie Hoogsteden heeft te dezer zake onder overl SftiD VBD de betrokken oummera van het Nieuwablad t een plainte ingediend Tot nu toe heelt noch H noch iamand anders verBomen dat daaraan gevolg is gfigeven de gevolgtrekking dient das gemaakt dat de eerste de beste nieuwtjesjager raag achryven hetgeen by wil ook al tast by daardoor dtt eer en den goeden naam vaa zya medebargers aan ten nadeelfl van dien medebnrger en zyu gezin Volgens een mededeeling van dr Bruinsiua in het ïjAodbonw Weekblad heeft nu ook ooze bietenverbouwertj eerlang de zware concarrentif te duchten van het groot kapitaal Dit gevaar dreigt uit Amerika De bekende groot grondbev itter Clavi Sprekelsen beeft eenige duizenden acre beat tsrweland aangekooht ia de dalea vac SanJeaquin en Saoremeato met bet voornemen op uitgebreide schaal anikerbieten te verbouwen Hy wordt gesteund door kapitalisten te New York die reed een bedrag van tien millioen dollar te zyner beschikking hebben gesteld om zeer greote suikerfabrieken volgens de nieuwste systemen op te richten Sprekelsen zelf bevindt zich reeds in Europa om zich op de hoogte te stelten van hetgeen betrekking heeft op de Buikerfabricage de inrichting der fabrieken enz Het doel is om de 60 millioen dollar éi elk jsar uit Amerika naar Europa verhuizontot aankoop van suiker in bet tand zeH tebouden door voldoende productie van auïkerbianenslanda Welk een doodelyke slag dit zou wezen voor de overproductie van suiker in Europa doa ook in ons land is gemakkelyk te berekenen De Octoberaflevering Tan Vragen des Tyda zal o m qea artikel bevatten van de hand van mr A Kerdyk waarin tegenover den door rainiater Van Houten in de Eerste Kamer aan de liberale party gegeven raad om onder dfi leuze anti clprioaal en anti protectionist ter stembus op te trekken denoodzakelykheid wordt betoogd dat de bestaande scheiding tuBSCbeu conservatieve en vooruitstrevende hberitlen verder worde voltrokken en e n aaneenaluitiog van de democratisch gezjnde liberalen met de radicale partij tot atand kome De Zoiph Conr c acht het goed gezien vaa den minister Van Houten om toon hij yn kieswet erdoor had tnogeenseoti poginu 8 10 8 40 47 8 64 9 1 8 88 9 1C 7 SS 7 8 7 89 7 4 7 66 7 Oouda Moordrecht NiouwarVerk Oapelle Eottordam 6 68 ll 8 19 8 16 4 66 6 6 6 14 6 91 6 7 Kotterdam Oapallo Hieuwarkerk Moordrecht Oonda 11 41 11 66 8 87 8 64 7 8 i tfonda 6 80 Oude 6 46 IVoerdoa 8 68 Utrackt 8 13 8 81 JII 87 1 14 Oouda imalaida 0 8t Souda 7 30 Si 2aT M 7 4S 8 47 2 Zegw 7 S t Si Voorb S 07 9 0 te doen van zya hoog Btaudpunt om zyn eiganlyke geestverwanten de liberalen de werkelyk liberalen weder onder één hoed te vangen en verzamelen te blazen c Waar van verflchillende antiliberale zyden by de democratisch geheeteo antireToIntionaire evenzeer als by de katholieken hoog t waarschynlyk poging n tot toenadering zullen zijn waar te nemen i er zegt het blad meer reden dan ooit voor alle vrgzionig n om zich te vereeniKen om zich te verzamelen want nog altyd is het clericaliHioe strydraardig en heeft daarom de lenze anticlericaal niet uitgediend Die leuze is wel niet vo doende meer om een party te vormen maar als hoofd ingrediënt van bei program eener vryzinnige volksparty kan men haar nog aïtgd niet missen Diar een der hoofdlokmiddelen waarmede de vorbonden clericalen by de aanstaande verkiezingen zullen opkomen stetliff wel het pro tectioniame zal zyn moet mseot de Z C meer dan tot nu toe bet pnbliek iogeticht worden omtrent de achadelyke gevolgen eener kunstmatige bescherming van bande en oyverbeid Het verdient aanbeveling bet verkiezingaprogram niet te uitvoerig te maken maar het was goed verzamelen te blazen tegenover de twee gevaren die ons bedreigen het ulericalisme en het protectionisme De vryzinalge party heeft zegt de Z Ct in de laatste jaren blyk gegeven zich meer byzonder het lot en de Ie ren svoor waarden van de kleine lojdenc aan te willen trekken dat ie doen in coucreten vorm practisch zóó dat de gevolgen te overzien zyn en niet teleurstellen is echter niet gemakkelyk Men knn den meoscheo wel kaïteelen in Spanje of boprderyea op de maan beloven maar daar hebben ze niet veel aan Wel hebben ze echter iets aan een op den duur Toortreffelyk geregelde arbeidsinspectie en arbeidswetgeving aan een beperking van het risico van dea arbeid aan verplichte verzekering tegen invaliditeit en ongelukkpn De arbeidswetgeving kan niet anders dan langzaam gaan omdat het een outgonnen eld is doch da geavanoeerd liberalen hebben getoood in de laatste jaren dat bet hun met dt verbetering der levensvoorwaarden voor de minder bedeeldeu in onze samenleving irost k geldige nu weer de planoen van het tegenwoordige ministerie De conclusie van de Zutf Ct is tanticlericaal eu auti protectionistiach blyren maar we moeten er meer sociale by gaan opnemen c By het hevige onweer dat Diosdagavood even over balfelf na oen schooae ateTrenlucht en een helderen maneacbyn onverwacht boven Leiden losbarstte sloeg da bliksem in het stationsgebouw f n wel in den choorsteen van de keuken boven de restauratie Die schnorBteen het dak uitstekende aan de zyde van het perron is tot den rand van het dA geheel verbrijzeld en kwam gedeeltelyk terecht in de goot gedeeUelyk op de marquise waardoor daartau vijf ruiten gebroken werden en de atukken op het perron vielen waar zich op dat oogenblik vry veel personen bevonden omdat juist een trein au de gtantsapoor was aangekomen Die brekende ruiten en neervallende eteenen veroorzaakten te midden van den ratelenden donder heel wat ootstelteni omdat niet andera gedncbt werd of bet geheele atation zou naar beneden komen Eene dame viel flauw eo een heer verblind door bet helle lioht kreeg een toeval Behalve op de overkapping vaa bet perron 7elf kwam een ander gedeelte vau den schoorsteen in de keuken terecht op het fornuis dat gelyk nader bleek van zyn plaats was ercet terwyl de yseren pyp er van was ingedrukt 11 19 19 18 11 81 11 98 11 86 11 49 11 61 8 66 10 89 10 88 10 48 10 4 9 60 10 11 8 01 8 11 8 88 8 81 9 6 10 6 16 6 61 6 S8 6 89 6 56 7 10 7 18 7 8 4 41 6 57 8 48 8 4 6 17 6 86 Persoonlyke ongelukkeu zijn gelukkig niet te betreuren want eea der tot de restauratie behoorende dames die zich reeds ter ruste bad begevea en op haar legerstede bewusteloos werd gevonden kon ook weer worden bygebracht Op baar kamer werd een sterke zwaiellucht opgemerkt evenals in andere lokalen van het gebouw waar enkele plafoads acheoren vertoonden Vaa braad was niets te bespeuren Gisteren maakten wij melding vaa de goede vaipgst die door de zorg der Amaterdamsrhe politie is gedaan Dat is als volgt in zya werk gegaan Ëen zekere P opkooper in de ÜtrecBtache dwarsstraat kwam den heer Van der Wiele commiasaris in de 5de ectie waarschuwen dat bij hem gouden voorwerpen waren te koop aangeboden en onmiddelyk werd deze mededeeling aan dea hoofdcommisaaris dea heer Franken overgebracht Deze dacht terstond aan deu Gorkumschen diefstal en gaf aan alle goudamids ia de itad kennis van de mogelykheid dat by hen ook een deel van het gestoIe ie zou te gelde worden gemaakt Dit bleek gero overbodige maatregel te zyn want weldra kwam van de 6e ai ctie commiaaaria Füodber het bericht dat by een goudsmid een groot aantal gouden voorwerpen waren verkocht die waarachyntyk van een diefstal afkomstig waren Meu meende dus de daders op t spoor te zyo Evenwel do aangever was iemand aan wiens betrouwbaarheid wel eenigssins te twyfelen viel Immers hy was iodertyd te Rotterdam in hechtenis geweest en al scheeu hy sedert dien zyn leven gebeterd te hebben er bleef tocb altyd wel eeoigeo grond tot argwaan over Er waa echter controle mogelyk wint H Tertflde dat van do twee mannen die het gestolen goed by hem hadden gebracht een oude kennis van hem was uit de Botterdamscha gevangenis het was dui ze r verklaarbaar dat zy juiat by hem kwamen Maar de naam van dien ouden keunia wilde hem niet neer te binnen schieten tcbter gaf hy zoo nauwkenrig mogelyk het Bignatement van den bedoelden persoon op en de hoofdcommissaris seinde nu aan zgn ambtgenoot te Rotterdam of iemand roet dat signalement aldaar gedeti neerd was geweest en zoo ja welke naam by droeg Ala antwoord kreeg men weldra dat inderdaad dat lignalement daar was herkend als behoorende by een vroe er wefiena diefstal gedetineerd persoon genaamd R en toen dit inderdaad de naam van den pi raoon was die met nog een ander de voorwerpen aan hem bad verkocht De heeren waren inmiddels verdwenen eu er moest apoedig gehandeld worden want de daden der politie begonnen al ruchtbaar te worden zoodat er kans waa dat do vogela spoedig gevlogen zouden zyn Er werd geseind aan alle groote plaatsen en nog denzelfden dag werden twee verdachten nl R eu een zekere H t Rotterdam gepakt Zy zyn nanr Amsterdam opgezonden en voor den hoofdcommissaris gebracht R heeft reeds bekend De ia besleg genomen voorwerpen zyn door deu eigenaar herkend als de vau hem ontvreemde Een pluimpje komt de politie zeker toe voor haar handig en vlug optreden iu deze Uit Alphen a d Ryu wordt gemeld Al de stakende sigarenmakers zyn an hier vertrokken met aitzonderiog vanden secretaria van den bond De bond kon en wilde niet langer de toonen betalen in verhaud met de in het bnitonland heerachende werkutakingeu De quaestie is nu van zelf opgelost zooder dat men kan zeggen wie bier overwooneu beeft fl 14 7 17 6 10 6 81 3 44 4 18 7 3S 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 1 01 1 08 1 14 3 09 4 04 4 88 Utrecht 6 88 7 50 9 81 Woerden 6 63 8 11 Uudewater 8 19 Bouda ff 8 319 34 10 10 AEstwdam 8 Sb eetda I Te Nizza had onlangs een EngeUch predikant tegenover het spoorwegitatiotf een outzaglyk mnurvt k gehuurd en daarop zes tafereelen uit het teven vau een speler laten fcfaitderen eenigszins iu den trant van Croikakaok s Fleach Op bet eerate is hy thuis te midden van ïyu gezin op het tweedekyktbij naar de peeltafela op het derde ia hy omringd met stapela gewonnen geld het vierde lyfde en zepde schilderden zyn ondergang eindigende met een zelfmoord De eigenaars van speelholen boden echter kort daarna een boogeren iT f voor de muurvlakte wiichten de laatste drie tafereeleo nït 6d hebbeo nu eene neluu die ben baat iu stede van schaadt Een teeJere eehtgeooole verscheen dezer dagen volgens de Liega Anz in eea modewinkel te Lifgnitz waar zy een rouwboed bestelde di n zjj byzonder fraai Of eraaakt wilde hebbeu Zoodra zy hem noodig bad zou zy hem komen halen want haar man was nog wel ni t dood doch de dokter bad verklaard dat hy toch spoedig zon sterven Of zy den hoed i a tass jb afgehaald beeft wordt in het Liegnitzer l et gemeld órhraiü Een katoenfabriek verbrak Dezer dag eo is de groote fabriek van katoenen stoffen van de firma Ammau Co te Pordeaone nabij Jdine door een herigeu brand totaal vernield De schade is zeer aanzienlijk terWyl bovendien een enorme voorraad goed eren ter waarde van ruim één millioen niet was verzekerd Meer dan 1500 arbeidere zyn door dezao brand broodeloos geworden BnitenlaDdscli Overzicht In bet Hongaanch Hnii der Magneten heelt Banffy de president Tan deo ministerraad oaar aanleiding van een gedane vraag medegedeeld dat de regeering van plan is binnenkort het parlement te ontbinden Deze Terklariug terwekte beweging in het Hnis Het bezoek ran keizer fVini Jozef aan Roemenië scbjjnt er toe bü te dragen dat de rerbooding tiiiscben bet Magja irscbe en bet Boemeensche gedeelte der beioltiog Tan Hongarjje wat minder gefpannea wordt Althaoi de meeste bladen na aanTankelgk zeker wantrouwen aan dan dag ie hebben gelegd komen thans met beschouwingen waarin de Terwacb ing wordt nitgesprokeu dat a Keizere reis beTorderlyk zal zyo aan eene maatacbappeiyke en politieke Terbroederiog en Tooral aan de Roemeen ohe irreodentisten de kracht zal ontnemen Overeen stemmen de bladen iu hunne buide aan gra f Gotocbowaki aan wiea hoofdznkelgk te danken is dal de betrekkingen met het koninkrijk Roemenië thans zoo veel beter jju geworden Ëen der balf offioieele Hongaarsche bladen de Nemzet laat zieh als volgt uit De toettandeo in de Balkanstaten verkeeren thans in een tijdperk van veranderingen waarbj in de eerste plaats Roemenië eene rol speelt Wat dit land wil kan door OostenrijkBoDgarge onpartijdig en welwillend worden beoordeeld en bevorderd Ook ten aanzien van Servië is dit het geval Het oude Oosteorjk zoo gewenscbt hebben zelf varoveringen te makea of althans de Balkanataten binnen het bereik van zjjne macht te trokken De tegenwoordige monarcbie echter in welke Hongarije op het stnk der buitenlaidscho politiek mede en in gelijke mate ta beslissen heeft staat boven de verdenking nog landen te willen veroveren waardoor haar eigen voortbestaan op den dour bedreigd zoo kunnen worden en iu elk geval Hongarije uadeel zoo ondervinden Voor Hongarije is bet slechts gezonde politiek de zelfstandigheid vnn de Balkan staten te bevorderen en aan rechtmatige eiscben van die rijde gehoor te gevejo Van hunnen kant echter moeten ook de Balkanataten deze verdienste van Hongarije erkeuoen en alle berschenschimmon lalen varen van iu landen met gemengde nationaliteilou het ideaal van den nationalen staat te willen Terwezenlykeo Do berichten welke de Temps nit Konslaotinopol beeft ontvangen doen zien dat bot onderbood vau dou Franschon gezant Gambón mot den sultan van groot gewicht is g wee t Do heer Cambón moot de aandacht van den sultan hebben gevestigd op do ongerustheid van Europa o er hot feit dal Konstantioopel eenige dagen ten prooi is geweest aan plundering eu moord zonder dat do üTorheid iet daartegen heeft ondernamen 6 14 6 84 ff ff 7 66 8 09 9 07 10 14 ff 1 18 10 64 ff ff 9 86 ff 8 18 8 41 9 4 11 10 4 46 6 18 7 46 9 48 1 46 8 M 11 18 HiJ moest den sultan gezegd hebben dal een berbaliog der onloslen een handelend optreden van Europa tengevolge zou hebben r TUd vao Greenwich 7 61 7 69 8 8 8 18 8 81 8 36 fr r 8 68 8 48 ff B ff 9 8 8 61 9 67 10 40 ff 10 4 ff 10 11 ff 10 18 9 10 10 17 10 69 1 18 ff ff luo 6 17 n B 47 6 17 17 6 84 6 41 8 47 7 85 ff ff 7 46 8 6 9 87 9 47 ff 64 ff 10 01 8 16 10 07 10 4 ff ff ïo u Natanrlgk wu Abdul Hamid do welwillendheid ia persoon Hij beloofde allea wat de gezant maar verlangde bijeeoroeping vaa eea wegerende vergadering afkondiging van hervormingen io zgn rgk ea beaoeming vaa een commisaie voor de invoering der hervormingeo Het il te bezien of deze belofteo ook oage komen zullen worden Uit een ofiBoieuae mededeeling aan Reuters Officec bigkt alweder dat de Porte aiets is veraaderd Dit merkwaardige etnk waarin officieele pertonen zoader blikken of blozen verklarea dat de joogate moorden te Eonatantinopel het gevolg zgn vao de Armeniache agitatie in Engeland eindigt aldus Niet door beleediging vaa den Padisba AbdoflI Hamid II nocb door achelden op zyn regeering worden ruit en orde te Konatantinopel herateid De gematigdheid der volkeren van Europa zal meer dan de vervloekingen in Engeland de Turkache regeering helpen om de vreemdelingen en haar eigeu ouderdanen in de hoofdstad te besebermen tegen de verschrikkeIgke samenzweriogeu der Armenische revolutioooairen c Zaterdagavond vertrekken de Czaar en zya gemalin uit Ballater Balmoral om Zondagavond zes unr te Portamouth aan ta komen De treinreis wordt geheel eo al incognito volbracht Na een kort oponthond in Engelands oorogahavea waar Hy prins van Walea met zyn oon deu Keizerlgken majeateiteo een vaarwel komen toeweiveo gaat het dan het Kanaal over met koers naar Oberboarg laar eerst werd nog een afsebeidsdiner gegeven aan boord vat het keizeriyk stoomjacbt dat Maandagavond in Cherbourg wordt verwacht De Franschen mogen zich gelukkig pryzen dat hun r eering eindelyk toch over alle moeieiykheden urn den voorrang van peraoneo oa Staatscolleges bij het bezoek van don Czaar is heeugfikomen De moeilykste quaestie was die vau de tooitlen en toespraken by de officieele ontvangst maar ook deze is afdoende t eregeld £ r zal slechts één officieele speecb worden gebonden en wel door den President elf in het Elyaee als hy een dronk instelt op de gezondheid van Keizer en de Keizerin De C aar zal daarop antwoorden eu dit zal iiet gewichtige moment zyn Voor de plechtigheid van de eerste steenleg ging van de Pont Alexiindra UI wordt een ftitrade voor 3000 toeschouwera gemaakt De eerste steen zal een prachtig prauietblok zyn de troffel is geheel van goud de hamer van gepolyst fltaal met gouden versierselen eea ivorea steel eodeinschriftea Pax ea RobQrc Treffende byzonderbedeo worden door do bladen medegedeeld over dea yver van de werklieden die de versieringen ia de Parysche atratea iu orde maken ea bet gedrag vaa bet publiek dat zich onledig bondt met daarnaar te staan kgken De werklieden die Zaterdag op de terreinen waar de brug Alexander III komen moet er wordt thans een inrichting gemaakt die ala fSchynbrog moet figureeren aan den arbeid waren weigerden voor de £ tortbaiea op den loop te gun maar de hevige wiad dwoug hea er wel toe eu des aacbla zya zg toen uit eigen beweging teruggekeerd om den arbeid voort te zettea voor den Keizer En de Figaro zegt het publiek het bekgkt net ua intérêt palpitant Ie travail émotionnant des troos que l on creuse des arbresque Voa eniève dea mats que lei grnse a bras dreeaent lur leur pied c In de hotels ia vaa druk bezoek voor het oogenblik nog geea sprake alles gaat er zya gewone gaagetje maar te begiuaen met I of 2 October wordt een groote toevloed ao reizigers verwacht die ao allen per brief of telegram reeds kamers bespreken Ook op de Parysche ayverbeid laat het Eeiserlp bezoek een aiet geriogeu invloed gelden er is briefpapier met de veelzeggende benamiugen Courier du Czar Papier Grandeducbesse Olga Papier Moscou Papier Bienveous Papier de rAlliince lichtachermpjes met de portretten van dea Czaar eo de Czarina eea fabrikant brengt er zelfs in den handel met portretten van Napoleoa I en Nicotaaa II Verder syn er ontelbaar veel voorwerpen beplakt met een klein portret van den Czasr Booals cigarettepgpjea cigsretteokokers portemonnaies armbanden etc Ia het kwartier der Hallen verkoopt eea acboeomagazyn oit en wordt aan den votke bekend gemaakt achoenea ia echt Rnssiach leer te verkrygen voor 3 fr 95 om iedereen in staat te stellea den Rasliscben bodem aan de voeten te hebben De TempB geeft afbeeldingea der wagooa van den Keizerlyken eo den Presidentieelea treia Do eerste hebben meer het uitzicht van een gebliudeerdea daa van eeo salonwagen door de faooge kleine vensters de laatste sien r veel aierlgker nit De toevloed vao Franschen dU de Provincie zal naar men aanneemt ontcaglgk zya de spoorwegen laten exouraietreioea tegea verminderd tarief loopen De grootvoratio Wladimir is reeds te Parijs aaogekomea eo ook prias Waldemar Mestcheraky kamerheer van dea RoasieoheD keizer Onlangi werd meegedeeld dat de verbnor vao venatera op den stoet uitzicht gevende voor de verbnarders een goudmyntje opleverde Thasi wordt gemeld dat de gewone bepalingen oor Twhoar ook op htm toepBMel k zgn ver klaard zoodat op hen de verplichting rast zich van de identiteit te overtuigen van de personen aan wie zg een tydelyke gasWryheid verleen en Lflst van brioTon geadresseerd aan onbokondon gedorende de Ie belli der maand September 1896 en terug te verkrygen door tusscbeokomsl van het po tkaotoor te Gouda VERZONDEN VAN GOUDA P Boor s Gravenbage J Küngendaal Harlingen H Hgm Hokelingoa L v d Vliet K Peuno Hamborg 0 J de Hiias Hemkeo Zurich Do Directeur van hot Postkantoor VORSïER HAR TBBRICHTJSN Qouda 1 October 1896 Granen met voldoeiideu aanroer pryzen zeer rast Tanre 6 i 30 cent hooger Tarwe Jarig 2oeuw olie 0 50 i 6 76 Nieuwe dito 6 60 k 7 Mindere dito 6 I 6 16 Afwijkende 6 76 i f 6 ll Rogue Zeeuwscho 4 15 s 4 60 1 oldor f 8 90 s 4 10 Uuitenlandscbe per 70 k ƒ 3 80 li 4 Gerst Winter ƒ 8 75 ü 4 16 Zomer 3 70 ü 4 Ohevallier 4 60 a 6 60 Haver per heet 2 91 ü 8 36 per 100 kilo S a ƒ 6 60 Hennepzaad Inlandscb 6 50 f 7 Bttitanlondaohe ƒ 6 60 ü 6 Kan riezaad 6 50 ü 7 16 Koolzaad nieuw 8 a 8 25 Krwton Kookerwten 7 76 ii 8 60 Niet kokende a ƒ Buitenlandsche voerarwten per 80 Kilo 4 76 ü ƒ 4 90 Boonen Bruine boonen 10 26 i 11 Wille boonen ƒ ik f Duivenboonen è Paardenboonsn 1 Mais pet 100 Kilo Bonte Ameriknansobe f 4 10 a 4 3 Ciaqaantine 6 k Foiaoian 6 86 a 6 60 Vebhaukti Melkvee goode aanvoer handel on prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel vrij wal 16 ü 18 ct per half KG Biggen voor Kngetand red aaaroer handel vrij wel t 6 a 16 ot per lialf KG Magere biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 45 a 0 90 per week Vetfe schapen goode aanroer handel flauw 11 i f 22 Nnclitcre kalven eenige aanroer handel vlufj 8 i f 10 Graskalveren groote aanvoer handel vrij el 32 a 68 Fdkkalvureo 8 i 16 Aangevoerd 103 partgen kans Handel vlug Ie nual 26 i 29 2o qual 23 a 26 Zwaardere hooger in prijs KoordHollandsoho 22 ii 28 Boter red lanvoer handel vlug Goeboter 1 80 i f 1 40 Weiboter 1 10 i f 1 20 p Kilo 352 Staats loterij Trokking van Donderdag i October 1896 No 14410 1000 No 1693 3133 10730 134S6 14868 15219 15469 en 18037 ieder 400 No 1044 14178 en 18048 ieder 200 No 8846 1940 3639 6686 6423 10601 11603 14489 on 10119 100 Prijzen van 70 115 2717 5893 7626 10018 13197 156n 18223 18 2787 6407 7738 10133 13216 15640 13269 234 2768 5411 7874 10136 13320 15766 18280 250 2904 6436 7876 10624 13341 15936 18421 315 2973 6646 7969 10719 18614 16034 18580 443 2900 5652 7984 10766 13521 16246 166 38 752 3093 5666 8044 10800 IS5S9 16385 18519 820 3099 5643 8096 1095 9 13626 I642I 16612 1161 3131 6644 8098 10971 18656 16423 18634 1002 3334 6741 8116 11116 13678 16470 18640 1013 3341 5764 8186 11169 13688 16669 18781 1096 3477 6894 8214 11288 13883 16684 187 18 1166 8498 6880 8368 11800 13939 16763 18822 1228 3499 6012 88 9 11416 14314 16768 18931 1289 3521 6140 8486 11688 1 393 16811 18975 1489 8629 6197 866 11627 14427 16816 19026 1631 S 646 6345 8568 11661 14461 16877 1923 1606 3849 6384 8924 11673 14615 16904 19620 1633 3726 6401 893 11710 14689 16969 1954S 1807 3848 6406 9032 11744 14813 17012 19661 1868 3918 6630 9114 11764 15069 1 7063 1992 1866 3W4 6788 9347 1 828 16078 17162 19929 1967 3968 6859 9308 11876 15173 17207 19947 1994 4002 6950 9318 12087 15298 17374 19991 3120 4116 7087 9376 12103 16888 17394 20021 114S 4683 7101 9422 13428 16350 17399 20101 1194 4609 7108 9586 12814 15480 17463 20106 2816 4616 7198 9696 12999 16408 17601 20240 3888 4882 7220 687 18077 16435 17602 20278 1514 4999 7862 9916 18110 15466 17842 20740 1664 6170 7174 9916 13186 16688 18164 20J9S 2801 6222 7569 9919 6e Klasse 10e Lijsl No 6767 m z met 70 Burgeriyke Btsnd GEBOREN 30 Sept Hendricus Theodoras Ignatius onders O H vau Borkel en C A A Driesen 1 Oct Hendrika Anna onders J P van Noyonhoff en S Tan Heerebeek OVERLEDEN 30 Sept M M Wiozer 13 m 1 Col A C TM Sprang 12 w GEHUWD 30 Sopt J J van Lmuwob en A C Yorgeor ReeuwUk OVERLEDEN J T Mooiita REXXISGEriIVG ÏKRICHTINÜBS WBLKK OBVAAR HAÜK OF HlNDtR KOllNIiN VKBOOBZ iKE Burgemeester eo Wethouders van Gooda Gelei op Art 15 der Wet van 2 Jani 1875 Staatsblad no 95 Maken bekend dat W Tioaema te Gouda bg Hare Majesteit de Koniogin Woduwe Regentes in booger beroep is gekomen van het besluit van boo College dd 15 September 1896 waarby op zyn verxoek om vergunning tot bet oprichten eu Testigoo eener Smedory mot gasbewerking in hol perceel aan do Markt aldaar Wyk A no 54 kadastraal bekend in Sectie C no 180 alwyseod ia beschikt Gonda don 30n September 1896 Borgemeester on Wethouders Toornoemd B L MARTENS Do Secretaria BROUWER Nieuwe Zending DEENSCHE GLACÉ DAMES eu HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 73a OOUDA Beurs van Ainslcrdam Vorkr slotkrs 91V 90 lll l l 100 9 A 100 83 83V 8 l 867 6V 2Ö 26 637 98 S Vl ml m 601 737 I9 l 191 i V iio sv ♦ 100 96 i 48 630 1 6UI 01 681 1991 iVl Oll l 100 130 101 20 109 91 206 2841 82il 102 5 652w 141 8 i 697 78 lOIV 1017 101 1017 98 1441 ISO 1011 lO s 90 401 looy lo A z 73 I 106 43 ll l 192 300 107 106 103 10 118 1231 170 34 107 29 SKI TEMBKU NaoaaiAND Oort Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 H0NO a Obl Goudl 1881 88 4 Itauk Inschrijving I8I 2 8I 5 OosTENa Obl in papio 1868 dito in zilver 1868 f PoRniQAi üblig met coupon 3 dito tu ket 3 aosuNu Ubl Binnoul 89t 4 diW Gecons 18 0 4 ilitohijllolh l889 t dito bij llo I88 I IU ditoiu gouil leen I8H i f dito dito dilo 1884 Spanjk I orpol Bchidd 1881 4 ToaKElJ Gepr Jonv leen 1890 t Goc looning serie I Goe leoning serie O ZuinAra Hap v nlil 189i 5 ailoo Ohl Buil a di 1891 6 ¥ N ru i A Ohl 4 onbop 1881 VüsTjaoAM ObliKali 1895 3 RoTTaauAU Sted Iwn 1894 S Men N fr llar delsv ud Arendib T b M j ertifle li n DouMaatscheppy dilo Arnh llypolheekb paiidbr 4 Cult Mij der Vorstenl aanil s Gr Hypolhoekb paudbr 3i Nadorlandscbo Imnk saud Sfed Ilandelniaa h diU N W Il l p llyp Il pandbr 5 Roti H potheekb pandbr 3i Utr Hypolhookli dito S i OosTBNa Oost llong bank aaml Uns Hypotheekbank pandb 4 i AliaalKA Kquit hypoth panttb 6 Maiw h G l r Lion eert 6 Vki Holl J 8poorw Mij annd Mij lol Kipl V 81 3pw aand Ned nd Bpoorwegm aand Ned Zuid KlriV Spm aand 6 dito dilo dilol8 l dito 5 llALlE 8poorwl I88Ï 89 A Hobl 3 Zuid Ilal Spwmlj A ll old 8 POLBN Warschnu Weenon aand 4 Sdsi Gr Kuss 8pw Mij obl 4 natilsche dito and Fastows dito aand 5 Iwang Dombr dito and ri Kursk Oh AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AlfEaiKA Jent Pac Sp Mij obl 6 OMc i North W 1 r Cv aand dito dito Win 8l Poter obl 7 Denver k Hio Gr Spm eert v a Illinois Central ohl in goud 4 Louisv k Naehvillfl orl v aand Mexico N Spw My lchvp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïorkOulario8 Wosl sand dito PoOQs Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hvp in oiid 6 3t Paul Minn li Manit obl 7 L n Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Camaoi Oan South Cert v aand VBH aBallw kNav leh d e O Amslerd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nau Stad Amsterdam aand 3 Stad Koltordam aand 3 BïLolB Stad Antwerpenl887 8 s Suid Brussel 1886 2 HOHO Theiss Kegullr Oesollsch 4 OoslBMR ataatsleoning 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Vsr Bol Hyp SpobI oort RECLAME Schoenmakers Eleedermakers in het kort allen die een xUtend leven leiden itaao erg bloot a i Verstopping en als men niets daartegen doet zjin degeTolgen zeer onaangenaam want daardoor ontstaan haemorrhoiden aambeien bloedsaandrang duizelingen hartkloppingen hoofdpgn schemeringen gebrek aan eetUist nz Daarom moeaten alle personen die een hootdzakeiyk zittend leren leiden er cp toezien dat zy dagelyka rnime darm ontlasting badden en om die te beTorderen xoo noodig do Zwitaerscbe Pillen van Apotheker mCnAIlD BRANDT innemen door zoo Tele bekende Professoren in de geneeskunde beproefd en aanberolen en Welker dageljiks gebmik slechts 3 centen kost Niet andere te verkrygen dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken HoofddepötF Ë VAS SANTKN KOLFF HoHerdam ADVEKTENTIEN V Te Wiiuc tolen overleed heden onae geliefde Tante Mevrouw de Wed WAGNER gob DB FaaMlNKT H E VAN DB ROER T VAS D R ROER Enoki bkBot Gouda 30 Sopt 1896 Bj oua vertrek roepen wjj auu Kennissen on Begunstigers een bartoljik vaarwel toe J ALEXANDER en Echtgenoote Firma VVjsBRUif LiPFHAifit Omda 1 Oct 1898 wnpgnen kortom Wal is Je beate lawruving leaeu Jiulit l Rhenmaliek Undeopg teiei pgne vaa alleriei aard Vat I kat tak Bsep a ApfcerPaigExpeller t Nttl Mmt un t wonden tegen = B AnliB PalHlxpelle Wgt neet daa staada bi ieder huii eiia f AnkBPPaln ExpellS Prji 60 oent 76 coat en LaO de flsBoh Voorlouiden in de meeete Apotheken en b l lïinhl 1 Oo te Rottsnisni Te Gauda bu A WOLPF Markt A 144b on DE LAAT en VAN SON aiiothkor Markt Eijnland s Bii orgeld lagelandeu worden herinnerd dat op f October tm 9 verschijnt de laaUU termijn vau het Hffnlaufl ê Uan Cognac fJD Boig 1 1 40 la Lllai De OOONAO FIK BOt van de Soolëta ADonTmo wortt aalevera in vevutal rdn bflinnnde flasMheii vao 6 i lter Inhoud vooralen van hot AttflBt van Dr i F VAN ItAMML noOB Pi oomoaoh 1 1 30 UlUtultAod vorkrllBbKAf byt P 11 J v WANKU J MELKERT Oosthaven hlnm Wordt iiï aergeld over ISOe on derhalve verwcht om het nog verschuldigde npoedig te voldoen VERSTER VAN WULVERHORST Reuttneeater van Rijnland l w ihi InHchtinif 4 cnr pniiibank hun m i wal kw r Ht Inw rpBn niMi hat ld ni t PI7S ceDts porto extra wrtr nltnerasii IT rena W by nngaap iird yn dft r awmt lad n dn apurhftnk Rich aatomittfaoh v ii iTe spent Nkiadare lawarplog alnit iah da anuurbknk Nft gaMifd U Rjn il da ipMurlRnlt uar aanvvQdlK w r ta ilniUn en wakt op nlanw da l iat tot apamn TaruRdinf Ugi rainb of roonltk Terzendhidfl Merknr Comm Maatseh a Sofaabart Oa AmitardM N Z Tom tirgwiit ï