Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1896

Zaterdag 3 October J896 No 7085 35ste Jaargang ftOüMHE COHAFT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JDe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k 8 met uitzondering van Zon en Fee tdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vorkrügbaur bij M PEETERS Jz N Als bewija van oohthoid is oachet en kurk ateeds voorin u i c n a u P van den nasm dor Firma bHie AM p QOppB De SCHUTTERSRAAD der dd Schutterij te Gouda zaU onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DONDKRDAG den 8n OCTOBKR 189Ü des BTonds ten 7Vs are in het openbaar by inscbr TiDg aanbesteden de levering van 35 SCHUTTER8JASSEN 35 PANTALONS 25 SCHAKO S en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van af heden tot Donderdag 8 October 1896 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen by den Concierge in het gebouw Aati Lkgic bp de Markt te Gouda alwaar de inschryTingsbiljetten op den dag der aanbesteding TÓór des avonds 7Vi re moeten worden ingeleverd FEAÏÏSCHE STOOMVERVEEU Chemische WasscheriJ VAN 19 Kruiskade liotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont ear Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gevertd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachsdeiyk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekdo zyn de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di en te verren goederen in eene week Koninklijke Maeliiiiale Vabrl e li DE nONMOEU VAN H I van Schaik Go gevestigd te a Gravenhage Hepplerttraat X9 en gO nabg de Regentesselaan Hoieveranciers VAN Z U den Koning van België INDMGIJ HOEST gebruikt de t ÜirA Allerwege bekroonde WfrcIdlicroiiiHloSiipei ior DEUIVEU Borst Bonig Extract MELIANTHE ÏLACONS van 40 Ct8 70 Cta en ƒ 1 verkrijgbaar W i F H A WOLFF Orogilt Markt Gouda E H v s MILD Veerstal B 12G te flouda k BOÜMAN Moordrecht J C KATKLAND Bodoop B V WIJK Oudtuiatcr KlIMINKUJIO SlIIOMVllKVFRU n lH ilsl 111 KASSflIIKH Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Goud Druk vao A BlUNtMAN U ZOON I5en ware Schat voor de ongelukkige Blncfatoffers der Zeilbevlekking Onanie en geheime nitepattingen ifl het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVY Rli G HoUandscbe aitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet hei lezen de oprechte leenug die het geeft redt Jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedn ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit dfl falliete iintHFH een er der eerite buitfnlandüf hr rahriPken over Leger Paarden Dekens moeten tegen deu spotprijs van fl 2 75 per stuk worden uitverkocht DeZB dilcke Oflsllltbare tfektna lijn zoo warm als een fiala oa llOXliK cm sjroot dus bet geheele paard bedtkkuiidj met wol opgenaaid en 3 hreedc streepen TOort een kt lfu pRrtl witte wollene Slaap Dekens rroot 140X190 cm wcyi na zeer kleine ileohta door raklHi Iicmei klmre fouten tn hst w efael aangebodcti m fl 3 50 perituk Koatsn udere het duhliela W DtüdolUk KflMhrcvM h Nietliiigm worden n laac it Toorrud Mrekt tii an tOAModliiR vaa M bednc nf ondT rumtjoiiri prompt nltgeioerd B Hnrwltx © Kaastrlcht Ciooie Smat 81 Het Wissel en KR ectcnkantoor BAEENDS Z 187 WARMOESSTBAAT bij den DAM telephoon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELÉENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligête conditiên tl F Uitgave van het Maandblad FORTüNA ƒ 1 per jaar franco per post proefnoramera kosteloos TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda MinFisiiffl behalve ZONDAGS en WOENSDAGS PDIKE ODDE f SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTCAP Geen Qrijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gr i7A baren binnen enkele dagen verdwjjnen maakt bet haar glanzend en zacht belet het aitvallen en neemt de pelletjes van het hootd Ëischt op denhals van en flacon sitotl Verkrggbaar in flacons ran 1 S0 £ 0 8S bij I A MA7P0LE ZEEP fflr goederin in alle vasle Meuren verschiet niet en laat de handen niet aan Alom verkrljijbaar Importeurs voor Holland Bslgië on Koloniën VAIT HENaEL Co Amsterdam JiandteéleeiIJSïff znet rood Jettéz op de ECHT jOberlahnstein Dl RCmUKDtKVICTOKIABIiOf OBCHlAHMrme 0 ral Cel rkrijgbaar tijandorti la s Mciaiachappij tot Exploitatie der Victoria Bront gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Kathreiiier s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffieb jvoegsel AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE 8toom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen JUeelfabrlek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt mn de hjuate aoortea Urwe gemaakt llre n met zuivere onafgeroomdo beate melk vermengd Idij t hierdoor minslena vier da I gen vürsoh en overheerlijlr van amaak on is Verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelaoli Daltsoh en Gallenvorm in stuks van 6 ot 9 et 12 ot in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknipten vorm in stuks van 7 et 10 b et 14 et en mot toevoeging van pnma tafel oatuurbotor aiS Melkka I detjes van 2 ot 1 et Gewoon Krentenbrood wordt ata Fgu gebuild Melk Tarwebrood maar met 1 toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd blyft liiordoor vele dagen verach on bij inrider heerlijk van smaak en ia Verkrijgbaar in bUS vorm en Engelsohen vorm in stuks van 8 ot 12 ot 16 ot 24 et 32 ot en als Krentenbolletjei van 2 ot 1 et MunitiebrOOd bruiubrood wordt van speciaal er voor geschikte beste tarwesoorten gefabricesrd smaakt hierdoor buitongewoon heerlijk is zeer gozond en verkrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 et 130 Dg 12 et en in langen vorm 50 Dg 5 et 75 Dg 7 j et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze gewichten belialve van kantbrood worden gegarandeerdOnze dépótbouders mogen niet duurder verkoopeu en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen ün uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót houders welke te herkennen zijn aan de dfépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekstltels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in Uuur gevraagd en wordt 1 een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flmke provisie on franco vrachten der volle on lodu C kisten Gebri StoUwerck s j Chocolade en Cacao Drolmatip door de niiniwste uilindingon op raai hinaal gebied verbeterdefebrlratle uitsluitend gebriiik nn pji oi fijns te gronrlstofli a pirandoei oi Ion verbruiker v nn Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikniit imuwkeurig beantwootdonda aan den Inhoud der lesp Etiketten De Firma bcimuWo 27 Brevets als IfoflcTerftncler 44 Ëero Olploiiia s gouden enz Medailles een bewijs foa uitninnlend fiju r ibrika t Keeds 1874 sihreuf de Accademie national de Paris Nous voua ddvemons uao HIodAtllA d or première lanne en oonBidératlon aa votre exoeltenta fkbrioatlon de Ohooolat bonbona varies eto etc StOUwsrck t fiibrikaat ia verkrijgbaar bij K H CoiiÜHOurs Buuketbakkers enz enz Generaalvertegomvoordiger voor Nederland Jiüias Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 2 October 1896 Op de Zeagsirul reed hedeo morgflo een wifllrüfler een tweejarig kiod aan hetwelk zeer gelukkig afliep voor bet kind de wleiryder waa mioder gelakkig daar by in het water terecht kwam De alager J v L sprong er bij en redde hem uit EÜne netelige poiïtie De kapt J F Schenk van bet 4e reg vest ait te 8 Orarenhage ii definitief werkzaam gesteld by de pyrotechDiacha werkplaatsen te Delft en bestemd aU boofdopziohter van de patroon fabriek aan de Hembrag in rerbaod waarmede bg ia oTOTgeplaatst bg den stai der artillerie Naar wg Ternemen ia bet ondete lid van d Tweede Kamer der Staten Generaal de heer J H Doooer benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandtchea Leeuw Ds neitor werd met deze onderscheid ing door den minister van binnen land se be zaken ia de vergadering persoonlgk geluk gewenscht eo ontfiag ook de felicitaiiëu zyner medeleden De Tweede Kamer heeft met 54 tegen 11 stemmen aangenomen de wytiging van de wet van 27 April 1884 Staatatoesicbt op kranksinnigen welke w zigintt strekt om het grootarsenaal te Grave als filiaal vau bet rykagesticht te Medemblik iu te richten voor de verpleging van rustige patiënten De arrondissements rechtbank te Zotphen heeft in hare zitting van gisteren S Lichtenberg wed Tarmaat wonende te Borcolo vryg proken tegen wie een govaageuisstraf waa geëiacht van 5 jaren op de beschuldigiug dat zg het kindje waarvan zg wai bevallen door verworging van het leven zou hebben beroofd Als verdediger trad op mr J L A Stok advocaat te Zutphen Door misverstaan van een mededeeling van dtn hoofdcommisnaria van politie te Amsterdam is bet bericht venpreid dat R een der beide personen die in verband met den diefstal te Gorinchem zgo aangebonden reeds bekend zou hebben De waarheid is dat hij nog s hts herkend ïs door den opkooper G blijf en Tooraichtig stilzwygen bewaren en weigert eeuige inlichting welke ook te rerscbaflTen Intowehen is bjj bg de jnntitie wel bekend FEVtLLETOM DE HYPOTHEEK OP 89 Wat Eouden t n oollega s op het gourernement wel se en eo vooral die jonkheer de Watte Die mocht dan joakliesr wezon en gestudeerd hebben ie Parijs tras hy dan toch maar nooit gewwst Jh eou oiibeateoid gevoel maakte sioh ran Ludeman meester dat de oommisiaris des konings zelf op zgn tooB jaloerich zou wezen of althans die itaatsipsn eenig leed zou gevoelen dat bij hem uiet had aangesteld Leni die naar Parijt was gegaan Mijn soon is Daar Parysl wat klinkt dal indrukwekkend irOoM zoon is naar Psr s niet waar Trouw setde Ludeman met zija tevreden gezicht z ue echtgsuiiote aanziende ff Ja als hg maar behouden terugkeert antwoordde mevrouw terwgl zij haastig de koffietafel begon op t ruimen want het was at laat en s j was nog niet gekleed Jaist hsd sij die taak hegonaen toen er gescheld werd en de heer de Watte vroeg of er ook belet roor ham was De hter de Walle had reeds meermalen zgn voomemeu te kennen gegeven om da eobtgenoot van lya onsiiddetlijkeD chef eeue visite te maken en fa j meende dat de Zondag daartoe da geiehikste dog was terwijl hij het uur tevens t66 bii z ne aanhouding vond raetf inbrekerswerktuigen Uy hem ook droeg hg een fraaie gouden hurtugeketting U xal vermoedeiyk binnenkort ter beschikking worden gesteld van don officier van justitie te Dordrecht Omtrent den tweeden persoon A verkeert men nog in volslagen onzekerheid De opkooper herkent hem niet als den tweeden der beide personen die by hem zgo geweest Zaterdagavond den 4en Juli had in een slagerswinkel Ie s Gravenhage een bloedig tafereel plaats tusachen twee slagersknechta waarbij de een zeer ernstig met een mes werd verwoud De ander bad zich gisteren voor de rechtbank te den Haag te verantwoorden ter zake den eerstbedoelden te hebben bedreigd hem te zullen doodsteken tot uitvoering van welk voornemen hg hem hg de kaed gegrepen achterover geworpen en daarna een mes op zyn borst gericht heeft doch welk voornemen hg niet heeft ten uitvoer gebracht tei gevolge van omstandigheden onafbankelgk van zgnen wil terwgl hg hem niettemin met het nies eene ernstige wonde heeft toegebracht De beide knechts haddan twist gekregen nadat de verwonde een zwezerik had gehaald welke door zgo patroon werd afgekeurd Zg hadden toen elkander voor koekebakker uitgemaakt en daarop wat beklaagde boos geworden en ouder het uiten van bedreiging opzgn kameraad toegelopen De verwonde als getuige gehoord verklaarde bgua drie jaren ra t beklaagde samengewerkt en altgd in goede verhouding verkeerd te hebben Deze had hem dan ook een paar malou in het Ziekeubnia opgezocht en was toen zeer bedroefd Zgn patroon verklaarde dat hg gedurende ongefeer 7 jaren bg hem in dienst is geweest en gedurende al dien tgd redenen tot tevredenheid heeft gegeven De substituut officier au justitie mr Van Buttingha Wichers vorderde 18 maanden gevangenisstraf De verdediger mr D S van Ëmbden trachtte nader de mogelgkheid aan te toonen dat de messteek door den verwonde die ook een raus iu ds hand had zelf of attbaus bg ongeluk ia toegebracht Voorts achtte pleiter bier in rechten geen bedreiging en veel meer eene opwelling van drift aanwezig maar geenszins eena bedoeling om te douden Ook van eene poging tot doodslag kon s i geen sprskezgn Ten slotte vroeg pleiter eene veel lichtere straf dan geëischt werd Uitspraak over 8 dagen Men meldt ons Naar men vemeemf mopt een tqdelgke be irekozeii had dat het m de wijze waarop hij dien da doorbracht de minato stoornis voroorzaaktu SÜjne waDdeliogen oooh zijno sociëteit leden er thnna onder tlij kon echter nooit ongelegener komen tn de verontiohuldigingen van mijnhi er en mevrouw waren volkomen overbodig om hem dit te doen gevoelen Het toilet van de vrouw des buizes de niet opgeruimde koffietafel de wanorde die het op reis gnaii voor de aoliterblijvendeo had voroorzankt de stemming waarin al de huisgenooten verkeerden alles werkte tarnen om hem te doen gevoelen dat zjjii bezoek weinig gelegen kwam Maarzoo do Walte dit gevoelde de heer Ludeman had er uog veel moer leed van Hy bad altijd tegen zijn ambtenaar opgezien als iamAnd van adel die iutijn kende en nu moBit hij deze grootheid op die wgze oaUaagQn Hij wilde bet nog goedmaken door aanitonds madera te presenleeren en een fijne sigsar maar de jonkheer bedankte voor beiden En als zyue vrouw nu maar wat vriendelijker wai maar mevrouw Ludeman paarde aan do grief dat de Walte kwam terwgl zij niet gekleed was ook de herinnering aan diens bouoemitig in plaats van haar zoon en ai was dat do schuld ook van den commissaris de WatU was dan toch altoos do bonoeaade Het gesprek was dus zeer kwgnend en van beide kanten verbeidde men met ongeduld het oogenblik dat de Watte met voeg zou kunnen opstaan Hij kondigde reeds fart voornemen aan toen de tweede bezoeker zioh aanmeldde nog altoos was mevrouw Ludeman in morgengevaad ge zuil zien het valt altijd zoo 1 eu wel de heer Binnensljjn Die kwam gew baleefdhaidsviaitt maken dat blaak ttr WMrder in do atrafgevannis nabg cbereniugea waar Jan Beudeker de vermoedelgke dader van do mishandeling met doodelgken afloop op dan artillerist Fortuin gepleegd zich in preventieve hechtenis bevindt eenige dagen geleden zgn gearrosteerd onder verdenking eeae geheime brief wissel ing te hebbeu bevorderd lusschon genoemde gevangene en zgn familie Volgens eene andere lezing zou de bewaarder eene mondelinge mededeeling aan Beadeker hebben gedaan uit naam van eeuige van diens kennissen tengevolge waarvan B bg de berechting vau zgne zaak een vast stelsel van verdediging bid aaugenonien daarin gestaonu door eenige getnigen ü dérharge de bofenbedoelde kameraden Intusschon is do bewaarder na een verhoor te hebben ondergaan in vrgbeid gesteld maar niet mejr werkzaam in de gevangenifl waar hg na bet veratrgken van zgne tgdelgkeaanatalling als bgkok eene plaatsing zou hebben bekomen Dezer dogen ontwikkelde de bekende Ericna in het N v d D wpêr op do hem eigen duidelgka wgze 7yne denkbeelden omtrent invoerrechten sohaalrochten of graanrechten Hg deed dit ou naar aauleidiug van de prijzen der granen in landou waar die rechten wal eu in ona land waar die recblon niet beitaan èn in verband vooral mot do ideeën jpl nr dim heer G A Voratorraan van Oyon in ona blad en in een later van gn hand verschenen brochure ontwikkeld Het pleidooi van Ëricus komt ous zoo duidelgk zoo eenvoudig zoo jaist voor dat wg dit ook onder de aandacht van unzen lezerskring wenschen te brengen Bg deze kwestie heeft men het vooral op tarwe voorzien en wensoht men billgke schaalrachten ergo billijke bedeeling van den grooten grondeigenaar en landbouwer door den burger den bandwerksmau den arme De burgerij iu t algeinoeu is reeds zeer benadeeld door coöperatieven aankoop van alle mogelgke landbouwbaooodigdhedea Van den boer moet het komen Jawel maar het komt in de meesto gevallen slechts den groothandelaar teu bate De winkelier de kleinhandelaar verkoopt nog elechta aan den kleineu landbouwer Veel duurder brood dus dnnrdere vracbtprgzen door dnurdere haver minder verdiensten geeft dubbele schade voor den burger Ën dio kleine landbonwera waarvan hg dan in laudstadjes en dorpen bijna uitsluitend moet beataan zullen grootendeels verdwijnen door graaubelasting men doekt ze op zegt de schrijver Kon men door invoerrechten of graanbalas itoiid Die kwam eens ernstig do familie I udenian onderhouden en zoo hij niet teratoud uitviel dau WBS het ftlleeu toe te schrijven aan do tegenwoordigheid vnn jonkheer da Wntte Doze steeg oon oogenblik in ds achting van mevrouw elke vrouw is ijdel on een bezoek van zulk een voornaam mau die nog voornomer waa dan Binnonslijn deed haar wet eenigetins goed De Iwoe voorname heerün groetten elkander zoor voornaam on do Wutte wilde van do gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen maar Binnetislijn wserliield hem Gij moogt er wol bij tijn mijnheer d Watte ik heb goene geheimen to bohnndelcn ik kom alleen naar eens aan mijnheer Ludeman vragen of hot met zijn voorkennis or goedvitidon is dat zgn zoon plotseling mijrie dioBst verlaat op cou oogenblik dat ik hem het moest noodit beh Dat is ta neggen mijnbeor ik heb ook togen Otto gezegd dst hij vU deed mot uwe toestemming te vragen maar zoo n laatste dag voor men op rola gaat is er zooveel te doen dat Ik noem dat onbescboft mijnheer onbeschoft en ondankbaar Wut zegt u mijnheer de WatleP Ott is bij mij werkiaam sinds gerulmun lijd ik Utaal ham goed eu nu laat bij mij plotseling zitten dat is geen manier van handelen Vaders moesten toezien op hetgeen hun kinderen doen als u denkt dat op die wyze uw zoon door de wereld zal komen vergist gij u aeor manheer Ludeman Wat zal ik u zeggen mijnheer Binnenalijn De reis kwam r oo onverwacht op als ik er u alles van zeggen kon u laniH misschien t Neemt niet weg dat dit gten manier van handaUa is Men loopt t n dienst nfet uit ting tarwfl rogge haver eu gerst ook maar oeu hnl t n galden per H L duurder makeu dau moohlea Amsterdam Rotterdam s Gravenhage en andere gronte steden wel opnieuw grachten wallen eu poorten maken en deze goed gesloten houden Wat tuch son gebeuren Da kleine landbouwers koopcii graan bg èa voor hun eigen voeding èn voor hun vee Deze komen dus in veel slachter conditie dus komen zo iu dubbel loo slechte onhoudbare positie onhoudbaar omdat die reeds nn ver van rooskleurig is Van pardon geen sprake zoodra de steeds verhoogde pachtsom ook maar een dag te laat komt wordeu de pachters verdreven uitgezet hun have on goed verkoobt en zg krggen roisgeld naar de groote ateden om daar ten laste te komen der biirgerg welke dan den toegang 7nn moeteu weigeren wat niemand wil of kan nog voel zwaarder belasting Iwtalen Duurder brood waardoor spoedig alle levensmiddelen stggen hooger transportkosten eu verdubbelde bolaating dit zouden de gezoende gevolgen zgn der invoerrechten op granen Ook Hollands Noorderkwartier sprak bet flink en opeu uit dat invoerrecbteo welke dan ook op granen of andere beschermende rechten op koren een ramp voor ona land zouden blijken I £ n zg die hier spreken zgn grootondeels landbouwers Graaubelasting is t zy door inkomende rechten t zg door directe belasting ook van bat in ous eigen tand verbouwde graan een ramp voor en ntodeling don burger zoowel in de groote steden als in de landstadjes en dorpen Niet minder ia zij een ramp voorden kleinen landbouwer tlij kan nooit concurreeren met granen omdat bg ze met da hand moet bewerken Iioonende graan bouw wordl slechts mogelgk door machines Men spit nooit grond tot grasnbouw zooala de kleine boer dit met zgn grond geregeld miiistonn eens in de 4 jaar doet men ploegt en dit gaat al heel apoodig Daarna zaait men met do zaaimnchine wiedt nif t doch scbollelt met machines Dan valt er niets meer aan het graan te do n vóór het rgp is Nu wordt liet gemaaid met de maaimachine waaraan een bludtoostel is verbonden dat de schoven net eu flink samenbindt Het wordt zoodra bet droog is getlorscht en zak nchoon opgeleverd met de dorschmachine Vau de 10 plattalandshowouers kunnen er dan gerust 8 daar de steden vorhiiiz n m9n beijft bijna geen volk meer noodig Verrogaande onkunde of boosaardige misleiding moet het zgn als iemand in s lands vergaderzaal durft zeggen wanneer wg geen graan belasting krggen zal men onn bouwland in weiland omzetten en daardoor den veldarbeid van arbeid berooreo Bg weiden moet men vee telen zoivel be l udoman wjlde du laad vnn Otto nog neniglins vergoelijken maar mevrouw voorkwam liem Haar moudertiyk gevoel rn lisro WBardigbeid ala vrouw Icwamon luid tutcon die bojugoning van Uinnonsiijn op zelfn nt had bij recht gohnd zou zij voor man ru kind partij trekken en eene vrouw vraagt niet iinar rang en stand om voor haar govoelon uit te komou Mijn zoon Otto hoeft gedaan oo als bij uiooat doen in de gegeven omstandigheden eu zoo u liem l otaflld hebt bij hoeft voor u gewerkt Dat ataat dus volkomen gel k Mnar mijnheer Ludeman moest Mijnheer Ludrman breft gehandeld 700 als hij behoorde Ie handelen en nis u iulichlingmi evraagd hndt zou mijn man ze gegeven bohbeo maar ik verlang in mijn huis niet op dio wlj a do les ta worden gelezon pZoo mevrouw zeide Hiunoiislijn vrij wat bedaarder nu hij zfig dat men hom nandurfde en ii zich zelven dacht hij al de vrouwen ziju toeh gelyk Iiy kon togon de zijne niet op en logen deze evouinin Zoo movrouw nU bot uw idee is dat op dia wijze uw zoon door do wtreld zal komen dan heb ik vrede mot Daarvan behoeven we alloen aan ooh zelven rekenschap te geven mijn oer i V aïi h b ik niets moer te zeggen ik heb daeer uw dienaar te zijn Kn lliniieuslija ging hun met hel hoofd gebogen als bad hij diep medelijden met aulk een familie De Watle bleef ook niet TnngHi bij maakte zijo koropliraent voor mevrouw drukto eiJH chef minzaam de hand en baastto zioh fiiaiienst ii in te kalei Wordt ttnolfi