Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1896

m 1 October Tl d vao Greenwlcb Wlnterdléost 1896 AaDgevaogen OOUDi SOTTERDAH Directe Spoorwegverbiodingen met GOUDA 11 18 18 18 18 86 1 89 3 60 3 67 4 0 6 19 6 51 18 88 4 57 18 89 ff 6 4 f 11 48 i 6 11 19 66 1 69 4 8 4 15 6 80 6 89 HOTTIKDA M 0 O I D A 1 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 i BO 10 89 1 64 10 86 8 01 V 9 08 18 08 18 47 8 14 3 09 4 04 4 38 9 10 9 86 10 17 7 36 6 80 9 80 9 40 8 88 10 87 4 58 8 58 8 17 8 1 7 86 8 8 56 9 81 B 8 8 8 n It 8 14 8 11 M w K n g n 8 81 19 I 5 BT 8 85 7 10 7 46 8 18 9 1 OOBDA DEN AAO DEN HAAO Hage 6 6 7 S0 1 48 8 50 9 19 9 46 1 0 1111 3618 8 1 85 8 44 8 40 4 10 4 83 6 88 6 187 Voorb 6 88 10 17 1 41 Z ZegwO e ff ff ff 10 88 1 65 Zer H 17 10 43 8 06 Oouda 6 88 7 50 8 13 9 18 9 47 10 1610 54 18 05 18 5 8 17 8 14 4 0 Io lokoalTerkeer AmaUrdam Utraoht geen 8 klaate D T g E O H T 0 O O D A Utraoht 6 88 7 50 9 9 38 10 15 10 88 11 88 18 8 8 08 8 5 4 45 6 14 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 65 18 84 4 16 8 84 Oudewaler 8 19 10 48 4 84 Oouda ff 8 88 9 84 10 10 10 59 11 1018 11 8 46 4 87 5 17 ff 8 88 8ol dJ 7 80 6 85 9 89 10 18 11 18 11 15 18 18 19 88 1 4 8 47 4 45 5 89 6 64 6 11 7 49 8 38 8 64 9 64 11 6 Ï I M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 e Z sgir 7 58 8 66 11 41 18 49 5 08 Vciorb 8 07 9 08 11 55 1 06 6 80 HlWe 8 18 9 18 10 7 10 43 18 11 46 18 46 1 10 8 18 4 17 5 85 5 10 06 10 15 14 87 10 88 11 46 OUD A 1I T E I C H r Uoudt 5 80 6 8 8 81 9 88 10 19 10 57 18 55 S SO 8 17 4 41 5 57 Ondaw 6 48 84 11 14 8 87 Woerd8ll5 68 7 8 11 9 8 45 8 84 6 17 Ulnokt 6 18 i 9 84 10 51 11 45 1 87 8 08 3 50 5 13 6 85 10 1 10 84 10 41 11 07 AH8TEBDA H SO U D A 18 9 10 48 8 84 1 6S 4 45 8 18 7 48 i 4i ti lt l Mil Mf M M 4 11 11 GOUD A A M8TEXDAU 9 58 10 81 11 10 4 11 10 86 l 1J 8 18 10 80 reiden keeft nen ree en zoivel te Tsrzorgen bebaWe deD grond de weide Het onderhood dier weids doelmatige begreppeUog oiiroeieu der onkraidee ds eigeoMurdige bemeetiDg met aardmest di zoofeel kanden vordert maaien hooieu iokuilea het uit ea in de weide brengen tbq bet vee reiisigeu verzorgen melken en daarenboven de behandeling der melk zelve vordert voor weide ier H A in aUe gevallen veel meer arbeid dan voor gaan Van loivelbereiding die fabriekmatig kan worden uitgeoefend wordt bier niet een Keaproken Wordt bet graan daur dan denkt de landeigenaar thaizen zyD kraieen f Bij breekt de oade af onlraiut de nienwe tot graanschuren maakt al ign weide die er maaeeenigezioe toe geschikt ÏB tot bouwland en ziedaar ons plattelaod op reaeaohtig grooteichaaï ontvolkt de measoben mogen een goed heenkomen Koekeo naar de groote etedeu naar Amerika naar de maan Tan graaabelaetiog zollen dus alleen profiteeren de groote groodeigenaan de groote landbouwers die grond in onveranderlgke erfpacht hebbeu Andere groote pachters toch zat men verjagen door steeds verhoogde pacbt ommea De groote landeigenaars zouden dan op zich moeten nemen de geheete armeoverzorgiog opdat geen verichrikkeiyke hongersnood eo daardoor tniadaiid oproer ontstaat M n denke aan 1848 Oeese en brandmerk zullen als toeu weer moeten worden toegepast om dat te btdwiogen men rekene daarop vast Maar deze grondeigenaars zullen met de rgken die geen grond bezitten eenvoudig zeggen w betalen zooveel eo niet meer anders gaan we naar bet boitentand Men weet hoe dikwgls dit nu reeds geschied Ook de beide zal niet meer voor den kleinen landbouwer te verkregen zyn ze zal in bet groot opgekocht worden geen dorpen Kallen er verrjjzen want meuacbeo heeft men byna ciet noodig Hier en daar een boerderi Vio bestaande ea geen enkele burger tea plattetande Wat heeft men er mee noodig De bestaande dorpen kunnen ook grooteodeels worden opgeruimd De laodbeeren die DU nog buiten wonen vinden het dan veel te eenzaam gaan naar het baileBland eo laten bun belaogen niet die der boeren behartigen door tusacbenperionen welke de grootste opbrengsten kunnen trekken uit hun bezittingen en dat geschiedt door het vermgden van allen handenarbeid die machinaal kan verricht worden De vrees voor overproductie van zuivel van vee zal ongegrond blyven als wg maar zoi en dat het zuivel èa door uitstekende Kwaliteit kan meedingen op de wereldmarkt Zoo zollen wy ons vee ovsral invoeren als wy het maar steeds kerngezond hebben Voor ona vee is daarenboven evenals voor ons zuivel veel te doen om bet in waarde te doen stygen Waarom profiteert Denemarken dat veel verder af ligt Wy die het dichtst by het voor fitten moesten ons ook het beit warmen maar io den regel komen zy die het dichtst by de kerk wonen daar het laatat bunae plaatsen innemen Gewerkt op eigen kracht vertrouwd Help n zelf en God zal u helpen c sprak te Winkel tot afscheid de SSjarige beer Breebasri de vader vaa het lid der Ie Kamer Eu by beeft dit in zgn leven getoond Geen iuvoerreofateu op graan vooral niet op tarwe zonder dat zy die het wensohen minstens 100 millioeu in de schatkist storten om de voorloopige nadaelifte gevolgen te bestrydeo Heeft men ze dan zyn ze nog niet weer afgeschaft Myo goede moeder zei altyd Verzint eer gij begint Want eerst gedaan en dan bedacht Heeft menigeen in leed gebracht 8 40 8 47 8 84 9 1 9 10 7 88 7 8 7 89 7 46 7 85 aoud 1 8 80 MoordrwM H NieuwMerk i EottQrdftm T oUerduB OftpsUfl Hieuwvrkerk Moordraokt öoud 8 88 9 84 8 11 J7 Goud 8 87 8 14 ast Geen ander antwoord bigft ons over op de aan het hoofd van Landontginning 170 en 177 gestelde vraag Zullen invoerrechten den graauverbraiker en den landbouwer in t algemeeu dns ook den kleinen landbouwer baten of schaden dan dit na een ondervinding eo ovprdfluking van meer dan een kwart eeuw gegeven n ryp beraad volkomen te govder trouw nay gehoord gelezen en overwogen t hebben altés wat daarover gesproken en geschreven ie Invoerrechten zelfs zeer matige zullen deu Kraanverbrniker zoowel als den landbouwer in t algemeei vooral ook den kleinen landbouwer zeer stellige schaden een ware ramp blykeo voor ons geheete vaderland behalve voor enkele groote grobdeigeoaars die dat geld in han zak ateken eende gevolgen welke niet te overzien zijn bnite slBuds zullen ontvlieden Statoa cneraal 2e Kaukb Zitting van Donderdags 2 October 1896 In deze zitting is na eenige discussie aangenomen met 54 tegen 11 stemmen het wetsontwerp fept inricbling van bet groot araenaal te Grave ot filiaal van het rijks kraokzionigengeiticht te Medemblik De regeering verklaarde dat het niet de bedoeling il daardoor verandering te brengen in den geest van artikel U der organieke wet Hierna s kwam in behandeling het wetsontwerp tot wgzigiog der bepalingen van het wetboek jran koophandel betrekkelijk soheepsverklaringen De h Plate bestreed het wegens bet te partieele der reeling en wegenn onvoldoende aansluiting aan de boitenlandsche wetgeving De miiuster van justitie verdedigde bet ontwerp in yyne strekking om partieel te regelen hetgeen j rgent is ten opzicbta der buitengewone schfepsverklaring Heden voortzetting In het jaar 1895 zyn door de gezameolyke recbtbao Bn in bet geheel 055 personen in staat vui faillissement of kennelyk onvermogen verklaard dat is één meer dan het vorige jaar Van e failtiet verklaarden waren 876 bgzondere ersouen en 53 vennootschappen onder een firmi OodeFj de gefailleerden komen voor dekleiobandeUal s en winkoliara in levensmiddelen voor 23 pGt de kooplieden wier beroep onder geene papealde rubriek te brengen is voor 15 pCt de kleinhandelaars en winkeliers in kleeding toffen voor 13 pCt de logement en koffiebuisbouders en tappers voor 11 pCt de kleiuhandelairs eo winkeliers in luxeartikelen galanteriën enz voor 9 pGt de fabrieksbazen industriëlen en de peraonen werkzaam ia kleine bouwvakken elk voor 6 pCt de architecten en aannemers en de makelaara cargadoors expediteura eo andere tnsscbenpersoneo ven den handel elk voor 3 pCt de landbonwera boomkweekers en bloemisten de groothandelaii goedereübaadelaars eo reeders en de ottgevera en bopkverkoopers elk voor 2 pCt de overige rubrieken voor minder dan 1 pCt Gisteren werd door de Haagsche rechtbank uitspraak gedaan in de vroeger medegedeelde procedare tegen een notaris te s Gravenhage de vraag nl van zyn verantwoordelykheid wegena zgn advies en bemiddeling waardoor f 21 000 op Ie hypotheek waren geplaatst op landergen Relegeo in bet waterschap GrootMydrecht By de executie door het waterschap was de volslagen waardeloosheid der verbonden perceeletf gebleken want ten gevolge dezer executie bad de geldschieler van zyu hypo iheek royement moeten geven zooder zelfs een cent te ontvangen De rechtbank overwoog io deze dat de notaris waar hg niet geweigerd had de inlichtiogeu te geven omtrent de sotidïteit vtn bet pandi dan ook verplicht was goede inlichtingen te geven d w z inlichtingen gegrond op een deugdelgk en nauwkeurig onderzoek eu zich thans niet verantwoorden kon waar gebleken was dat een ernstig onderzoek ge heel was achterwege gebleven en de notari zoo maar was afgegaan op bet verslag vsn eenige taxateurs terwyl vele andere g evena voor hem toeganketyk i waren geweest 11 81 11 88 11 88 11 48 11 61 11 88 18 38 9 50 10 11 8 01 8 18 8 86 5 61 6 88 6 89 8 81 9 6 55 7 10 7 18 7 88 8 48 9 4 10 11 1U8 5 80 7 81 6 88 Dnfirejiboven overwoog de rechtbank diit bet ambt van den gedaagde in deze een d grooter verantwoordelykheid op dit pont met zich medebracht Op deze gronden wees de rMbtbank met pasaeenng van bet gedaan bewgsaaobod den eiscber zgn vordering toe en ver oordeelde den gedaagde tot vergoeding van alle kosten schaden en iuteresaen op te maken bij ataat en te verefleneo volgens de vel alles met zgne veroordteliog in de kosten Bg den joogsten storm is een der oudste zoo niet de oudste eik in ons land ftaaode op den heuvelkling tusschen Mechelen eu Nyswiller nabg Vaals op een der hoogste punten van Nederland gevallen Bedoelde boom was byna 20 Meter hoog en aan den voet 5 Meter in omtrek Op alle oude landkaarten stond hij aangegeven Ëen landbouwer te Bainerveen buurde dit jaar een perceel land gioot ruim een hectare waarvoor f 30 üoor werd geëischt hetgeen volgens sommigen te veel was Hy kocht voor f 35 kunstmest en pootte toen aardappelen waarvan de kosten van pooten schoon houden en delven op pi m f 20 kwamen Van dat gewas oogstte hg thans 500 HL aardappelen die tegen 60 cents per HL nog f 300 waard zyo zoodat de opbrengit na aftrek van bovengenoemde kosten nog f 215 bedraagt Ken Engelaohe dichter maakte onlangs een versje voor het regeeringajobileum van koningin Victoria en verkreeg daarvoor plaatsing in een tgdscbrift No hebben eenige firma s dat gedicht ingevoegd tusschen hare advertenties van vleeacb extraot naaimachines enz en het aldus gemaakte a record arrangement geplaatst in de Daily Newsc De poëet was zoo weioig ingenomen met deze hulde aan zgn talent dat hy èn de redactie van het tydschrift èn de adverteereode firmas vervolgt Het te Rio de Janeiro verschgoende btiid Paiz maakt melding van een romantincb huwelyk dat iu het begin vao Juli van dit jaar aldaar is gesloten De uit Duitscbland geëmigreerde dr Karl SchererHrad in t hnwelyk met leo bakende Indiaaosche prinses Aimée Iracema lorabré Dr Scherer is tegenwoordig cbef ingenieor van deu spoorweg van Alcobaca naar Praia da Reiuba in deo staat Para De bruid is de dochter van het opperhoofd der eenmaal machtige Tupys stemmen en werd aan den over der Rio Doce geboren In 1892 was dr Scberer opper iogeaieur der ManbuassaCaratungs maatacbnppii en io die quatiteit be last met bet doorvorsclen der aan de Rio Doce grenzende landstreek werd by plotseling door een bende Topys aangevallen gevangen genomen en door de wilden in een kano stroomopwaarts naar het hoofdkwartier van deo stam gevoerd Daar echter gelokte het hem spoedig mei behulp van een tolk een vredesverdrag met de inboortingeu te sluiten en tot onderpand hunner trouw kreeg hy een meisje de moederlooze dochter van bet opperhoofd mvde Toen hy io het laatst vun van 1892 naar Rio terugkeerde bracht hy het meisje in penaion by professor Joseph Böckel directeur der normaal se baal schooi In het gezin van deo proffessor werd het meisje een zorgvuldige opvoeding gegeven en thans is het natuurkind een fijne beeldschoooe en weloepgevoede joDge dame geworden De getuigen hy het liwelyk waren de mioi ter vaa oorlog maarschalk Bernardr Vasques en maarschalk Jeronymo Jardim directeur van den CeetraaUpoorweg 7 17 6 10 6 38 8 i4 4 18 4 40 4 60 4 67 5 04 5 10 5 40 alerdui 0 St a lid 7 88 Volgeos d6 Xydc zou eene aanklacht ingediend worden wegens bet gebeurde in de Roomsche kerk te Amsterdam omdat de broeder van het Protestantsche meisje dat Roomsch wilde worden eo de politie agent de pastorie souden zyn binnengedrongen j eene voorstelling van saken welke onderzoek niet bevestigde zegt t N V d D C De bekende Engelacbe teekenaar Frad Barnard vooral bekend door zgne illustraties van Dickens werken eu zgne teakeningeo in da Illo8trated London Newa is op noodlotüga wgze om bet leven gekomen Hg logeerde bg een vriend te Wimbledon en werd Zondagmorgen om half II gewekt aenigen tjjd daarna zag men rook nil zjjne slaapkamer komen en vond men hem mat brandwonden overdekt an stervende Naast het gedaeltelgk verbrande bed lag zijn pgp hij had blgkbaar in bed liggen rooken ea was weer in ilaap gevallen en een vonk ait de pgp moet bet beddegoed in brand bestoken hebben Als een staaltje van gver der Doiesche poit beambten vindt men het volgende geval vermeld Te Berlyn kwam onlangs een brief aan met het adres Aan myn broeder te Berlgu zooder meer Op de achterzijde ssond echter dat die brief was afgezonden door zekeren R ergens te Tburigeu Noch iu het adresboek □ och by het bevolkingsregister was iemand van denzelfden familienaam te vinden Toch werd de brief reeds kort na den aankomst aan den rechten persoon bezorgd £ ea der postbeambten wist uit te vorscben dat eenige dagen te voren een iogeaienr van dien naam te Berlyn was aangekomen en waar deze zyu intrek had genomen Dr Nanaen heeft met de boekhandelaarsfirma Aseheboug Co te Chriatiania een contract gesloten betreöen e het recht om zya werk over de Noordpoolexpeditie in Noorwegen en Denemarken uit te geven Het boek komt als prachtwerk in den bandel met talrgke kaarten en afbeeldingen en verschgnt in ongeveer 30 afleveringen die te zamen 18 kronen zullen kosten Heb werk zal denkelgk nog dezen winter bet licht zien By Milaan heeft een ernstig spoorwegoogeluk plaats gegrepen Ëen locomotief die in voUe vaart was reed tegen een personentrein aan tengevolge waarvan twee passi iers werden gedood eu verachillende anderen wenlen gewond Nog dienzeltden dag had oen tweede spoorw ongeluk plaats by Melignano waar een parsünen eu een goederentrein met elkaar ia botsing kwamen Er moeten acht personen gewond zyn PosterUeD en Telegrapbie POSTDIENST De Britsche koloniën de eilanden Ascension en Sint Helena zyn met ingang van 1 October toegetreden tot de Algemeene Post vereen iging eoodat voortaan op de verzendingen uit Nederland voor gemelde koloniën de porten van toe passing zgn welke voor verzendingen naar da overige vereeaiogslaodeu gelden namelyk voor brieven per 15 gram gefrankeerd 12 oogefraukeerd 25 cent voor briefkaarten 5 cent per kaart en cent voor elk formulier voor gedrakte stokken monsters en papieren en bescheiden 2 cent per 50 gram met een mJnimDm van 5 cent voor monsters en van 12 cent voor papieren en besobeiden Ook in het verkeer met Zweden sgo thani pakket en toegelaten van de afmetingen als bedoeld bg no 14 der Verzameling van 1896 De tabel der pakketpost worde dus mede ten opzichte van dit land aangevuld overeenkomstig de aauwgziogen bg no 123 der Dienstorders en Mededeelingen van 1896 Iu het verkeer met Zweden zgn thans pakketten toegelaten van ten hoogste 100 a M langs een der vlaltkeo mits de afmetiog van elk der overige vlakken niet meer dan 20 o M bedraagt Volgens een mededeeling van de Britsche postadministratie is de in oer van tabak in a le vormen in Britsch Noord Borneo verboden POST EN TELEGRAAFDIENST Vacante directies Post en telegraaf kantoor Braiaiase Jaarwedde f 1700 en vrge woniog Borgtocht f 5700 8 86 S 43 8 61 7 68 7 60 8 8 8 18 8 88 9 3 7 85 8 10 8 5 10 40 11 13 8 68 10 69 11 80 10 4 5 87 8 11 6 87 ff 6 84 ff 6 41 5 47 6 4 e O u O A 9 37 9 47 9 84 10 01 7 46 8 86 10 07 4 89 6 18 ff 4 58 ff 80 ff 5 04 6 89 4 885 15 6 52 6 507 18 1 68 9 88 9 88 r 9 34 ff ff 9 48 ff ff ff 9 69 488 9810 1010 88 7 56 8 09 9 07 10 84 ff 9 88 10 84 9 86 8 41 9 4 11 10 Post an telegraafkaotoor WftddiagaveeD Jurwedde f 130 ea trge woDinf Borgtocht f 2100 Ofachnoii ann de Rmbtenartin vau do beide dienatTAkkan vryheid wordt gelaten om zich aa te melden hebben toch ingevolge de be alingan tau het Koninklgk beslait rau 21 Aart 1894 no 17 de telegfaafambtenaren fgOr bovengenoemde directies den voorrang Sollicitaties ia te senden voor 15 October Benoemd j Oct Tot directenr van het postkantoor te Markeloo P Viiier thana in gel ke betrekking te Waddingsveen tot directeur van het posten telegraafkantoor te Drachten H J E Buwalda thana in gelyke betrekking te Brninisae tot commies der posteryen en telegraphie4e klasse te Oldenzaal de surnnmerair der posterijen P C W Worst t Viymeu IQ Oct Tot surnumerair der posteryen en tele raphie G Vrgburg C Oilhuga M P Bugs A Veenhoven W F Dhont H Sorter 3 Sanders F H f Schoemaker G Wolters J Vierhout J P A Kater I Emanue E Bruining W Schoo M F Bohram de Jong J G M J Langeraap M C Eeukenmeester tbansgeagreëerd klerk te Maassluis P J Eraayeveld thans klerk der posteryen en telegraphic 26 klasae te Gravenhage telegraatkantoor J W Schouten B F Beerents C A van den Briel P J Leerink J W van Schagen C A Otten J Tieks Koenmg Bevorderd 1 Üct Tot commies der postergen 2e klasse de de commies 3e klasae D J G Belmer te Kampen met verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor uo i standplaats Arnhem tot commies der poatergen derde klasse de commies 4e klasse Q lloefer te Amsterdam Verplaatst 1 Oct De commies der posteryen 2e klasse J F Ooms van het spoorwegpostkantoor no 4 standplaats Arnhem naar het spoorwegpostkautoor no 3 standplaats Zwolle de commiezen der posteryen 3e klasse J Buisman Wz van Zwolle uaar Dordrecht en J J Raisig van Zaandam naar Haarlem da commies der posteryen en telegraphie 4e klasse A C A Pieters van Nymegen naar Kampen de commiezen der telegraphie Ie klasse G des Bouvrie jr van Amsterdam Spiegelstraat naar het hoofdkantoor aldaar ea W Smits van Rotterdam Hugo de Grootstraat naar het hoofdkantoor aldaar 1 Nov De commies der posteryen 4e klasse H Winters van Oldenzaal naar Amsterdam Verlof verteend wegens ziekte Aan den commies der posteryen 3e klasse D Zwaanshals te Amsterdam van 21 September tot 20 December 139C aan den commies der posteryen 4e klasse jhr U K van deu Sautheuvel ten spoorwogkantore no 2 standplaats Rotterdam van 11 September tot 10 October 189C 8 1 I Ruitenlandsch Overzicht De verkiezingen voor de Tweede Kamer van den Zweedscben Rgksdag zgn afgeloopen Oekozen zgn 128 vrgbandelarea en 102 pr tectionisten In den vorige Rgksdag hadden de vrghandelareu eene meerderheid van 42 thans nog slechts van 26 stemmen Afgescheiden van het vraagstuk der handelspolitiek is de sterkte der partgen nagenoeg ouveTauderd t sbleven nml 127 leden van de boerenpart 5 leden van het nieuwe centrum 20 leden van het vrghandels gezinde centrom 32 leden van de volkspartg en 27 wilden De genoemde cgfers zgn evenwel slechts voorloopig en nog voor wgzigiog vatbaar om dat het programma van verscheiden gekozenen niet bekend is eo ook omdat er tegen vele verkiezingen verzet is aaogeteekend De Sultan wil zgn onschold en die zgner regeering aan de moorden in Konstnntinopel betoogen eu daartoe heeft hg een enquêtecommissie benoemd die uit Ëuropeesche Christenen bestaat en waarin Engeland Oosteufgk Duitschland en FraBkrgk zitting hebben Ook de reis van ürumbkof pacba die een eigenhandigeu brief van deu Sultan aan keizer Wilhelm overbracht wordt daarmede in verband gebracht de Snltan schreef aan den Keizer dat de moorden niet zgn voortgesproten uit godsdienstig fanatisme en verzekert dat zg niet meer zulten voorkomen aarscbgnlgk handelt de Sultan uit vrees voor de groote machtsontwikkeling der Snropeesche moffendheden Zeker zgn de eskaders die in de Turksche wateren gestation neerd zgn wel in staat indruk te maken Engeladd heeft er 9 pantserachepen 8 kruisers 5 torpedobooten 3 advieajacgten en 2 kanooneerbooten stalië 2 pantaerscbepea 2 kruisers I torpedojager en 2 adviesjachten Oostenrgk I kruiser en 2 adviesjachten eu bovendien te Pola gereed Tpor actieven dienst 2 krniaers 6 torpedobaoten eii 2 kanooneerbooten liggen Duitscbland zal weldra 4 kruisers de Vereenigde Staten 4 kruisers en een kanonneerboot in den Levant hebben Rusland beschikt er behalve over het Zwarte Zee eskader ever twee pantsersohepen 4 kanonneerbooten en Frankrgk orer 5 pantaericfaejpen 1 torpedojager en 2 adviesjachten Uit Nederland zgn 2 oonogBobepen naar Turkge onderweg Deze maohtsontwikkeling toont den Sultan dat Saropa met alle beschikbare middelen aienwa moorden wil trachten te voorkomen Het moet met de locialfaten en echte liberalen in Frankrgk eren onaangenaam stemmen als het elk Zbon cathoHquei tot vreugde zal agn dat de Gzaar den wensch te kennen beeft gegeven om met den aartsbisschop vau Pargs kennis te maken en een bezoek aan ie Notre Dame de hoofdkerk te brengen De bgzonderheden van deze wederkeerise bezoeken zgn geregeld tusschen baron Monrenheim eu kardinaal Richard Op den dag van zgn aankomst zal de Czaar den aartsbisschop in de Russische ambassade ontvangen ea den volgenden dag zal de Czaar met zgn gemalin naar de kathedraal gaan waar hg aan den ingang zal worden ontvangea door den aartabisschop De minister van eeredienst Darlan zal den Russiichen keizer daarbg vergezelleo De heer Bertillon heeft bet geheele dienstpersoneel van het Russische gezaotschapshotel gephotografeerd doch niet gemeten zooats ook al verteld werd De chef vau deu anthropometriicben dienst is alleen met het pbolografeeren van dit personeel belast geweest omdat hun portretten geplakt moeten worden op het paspoort dat aan ben wordt uitgereikt om hun den dieu t te vpr emakkeliiken s Van de groote illuminatie van den Ëifieltoren zal wel niets komen maar toch zal op dit gebied iets nieuws worden vertoond de beer Boovard laat den geheelen weg dien de Czaar vo t masten plaatsen welke langs en over den weg verbonden worden met tgneüt waaraan roode en gele balhnfB nangen Deze ballons en dat is nog niet dagewezen c zgn van celluloid dus bestaud tegen den regen Zg bestaan uit twee halve bollen die met een haakje aan elkaar verbonden zgn een electrische lamp wordt er van binnen in geplaatst en het schgnaeln door het rood of geel omhulsel getemperd zal eeu aardig etïect maken De Tuilerieëo zullen geen lichtende zonc hebben £ r stond in den tuin al een groote stelling opgericht waarop eee reusachtig rad met duizenden gloeilampjes zou schitteren eu alles was er reeds voor in gereedheid gebracht Op het laatste oogenblik is men tot het inzicht gekomen dat het gevaarte een van de fraaiste vergezichten iu Pargs zou verstoren waarom er thans order gegeven is dat alles weer afgebroken moet worden De zon € zal uu op de plaee de la République verryzen en Dinsdag ie met de daarvoor noodige werkzaamheden begonnen Het origineele denkbeeld om al de boomon aan den weg inet papieren bloemen te versieren heeft men laten vaaen Het zou ook al te wansmakelgk zgn geweest Cler maitre d höteU van het Klysée sedert 28 jaren zal bet gala diner voor den Czaar moeten regelen Daar de zalen van het Ëlysée tot 4 uur worden gebruikt voor de receptie eu het diner van 250 couverts te 7 uren moet beginnen zal de man een ware tour de force hebben te verrichten Voor de eeretafel 26 couverts zal alleen oud Sèvres porceleiu worden gebruikt en 33 kuechteu zullen daar bedienen aan de drie andere tafels zullen een 350 bedienden dienst doen De regeeringen van Oostenrgk en Hongarge worden met met rust gelaten De Oostenrgksche wordt telkens en telkens aangevallen door de JoogCzechen die door geen enkele nederlaag ontmoedigd worden en slechts vallen om weer op te staan Dat sterkt de knieën en geeft kracht Thans weer hebben zg te Praag een conterautie gehouden waarin wederom onomwonden uitdrukking werd gegeven aan hun vgandschap tegen het ministerie van graaf Radeni Zg zullen bigven volhouden in hun oppositie en dringen er op aan dat de Rgksraad onmiddellgk worde ontbonden omdat hg bet recht niet heeft verdere ontwerpen in behandeling te nemen Wie de heftige wgze van debatteeren kent waarin de Jong Czechen dikwgls vervallen moge er van overtuigd zgn dat noch ministers noch voorzitters aangename dagen tegemoet gaan De Hongaarsche regeering vindt niet minder heftige bestrijders in de volgelingen dos heeren Ugrom en Apponyi De bladen die steeds met groote onfeilbaarbeid de meening weten te raden vau deze beide partggangers hebben reeds duidelgk uitgesproken dat zg zeer ontevreden waren over de opening van het kanaal der IJzeren Poort waar door keizer Franz Jozef zoo weinig over Hongarge gesproken werd Ejet was is er beweerd niet de keizer koning die het kanaal opende doch alteen de keizer van OostenrgkWel is waar is hun er op gewezen dat zg het recht niet hadden aldus td spreken doch redeneeren tegenover politieke locators beteekent weinig het brengt zelden overtuiging voort Ook graaf Apponyi is niet overtuigd en zal derhalve beden Donderdag den minister president de vraag stellen waarom bg de opening der IJzeren Poort zoo weinig het karaktervan den Hongaarschen Staat tot uit uitdrukking is g ekomen Want volgens den heer Apponyi eeft men noch in de decoratie noch iu eenige andere daad Hongarge op den voorgrond zien treden Generaal Valles die naar den Negns van Abessynië gaat om van dezen de uitlevering der Italiaanscha krggsgevangenen en de sluiting des vredes te verkrggen heeft aan een journalist verklaard te gelooven dat de Negus er in het geheel niet aan denkt Italië opnieuw aan te vallen eendeele wegens wegens de groote door hem geleden verliezen anderdeels wegene de ontzaglgke verplaatsing van manschappen enz die het noodzakelijk gevolg zou 7 gn van e u oorlog geleid uit het hart van Sjoa tegen de Afrikaausche kolonie De Negus weet ook volgens den generaal dat Italië hem den oorlog niet zal aandoen maar heeft er belang bg om uit een toestand van onzekerheid te komen waarin hg met oorlog bedreigt wordt Hg wil dus vrede sluiten Indien het onmogelgk wordt tot deze entente te komen zal hg tot geen prgs naar den beer Valles gelooft de gevangenen afstaan al biedt Italië nog zulk een lossom Generaal Valles wacht op een vrggeleide van Meuelik eo deukt dientengevolge niet voor 20 October te kunnen vertrekken Voor omstreeks 20 November zal hg dns wel niet in het kamp van den Negus kunnen aankomen COBRKSPONDENTIE De Trekking der Loterg van heden wordt morgen geplaatst LOTIl JG vooit niü Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoeode aan art 28 der Wet van den 19u Augustus I86I Staatsblad uo 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van deu 8u Mei 18G2 Staatsblad uo 4G brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der iu dit jaar voor do NATIONALE MILITIE ingesohrevenen in deze Kemeeote zal plaats hebben op DINSDAG dec 20o OCTOBER aaontaande aanvangende dea voormiddagH 9 ure dat de ïngeschreveueu uaar AlphabBtische orde opgeroepen zelven huu uommer trekken dat ook voor den niet opgekoraeu Loteling ds trekking kan geschieden door zgu Vader Moeder of Voogd lorwgl dit bij beune afwezigheid door den Burgemeester of eeu Lid van den Gemeeuteraad wordt gedaan dat do belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgatelliug die z j ter zake van de Militia meeueu te hebben zich op voormelden dag en uur Kallen moeten bevinden ten Raadhuizo dezer Oemsente dat op MAANDAG den 2t Q OCTOBER daaraanvolgeudfi van de i voormiddaga 10 tot des namiddags I eu vao ó tot 6 ure op het RAADÜUIS aauvraag kau worden getuigschrifteu wegens Brondordieust of van te KJiii Eenige Weltlge Zoon en dat de belanghebbenden ten bewgze van votbrachton of werkelgkeo Broederdïenst daarbjj moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienst bjj Plaatsrervauging on zich moeten aaumelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezeteueu die op hunne verautwoordelgkheid de veroischte getuigenis kunnen afloggen eu het op te maken getuigschrÜt ouderteekenen Het doen opmaken van die getuigschriften is echter niet voldoeude om van de vrgstulIiDg verzekerd te zyo daartoe zutleu do loUliugeu e vrgstetling in de Eerste zitting van don Militieraad moeten vragen De beooodigde bewijzen van werkeüjken dienst of uittreksels uit het Stamboek zollen voor de boInDghebbenden by de betrokkeu korpsen worden aaogevraagd iadien zg zich voor de Lotiog vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en do daartoe noodige inlichtingen tgdig verstrekken terwgl zjj die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied deze kuunen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie biunen svjjf dagene te rekenen van deu dag waarop de Loting heeft plaats gehad bjj een op ongezf eld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk niet de boodige bewgsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooreo te worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 30b September 189G Borgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Advertentiën Pro Deo Faillissement P C VERMELEN De TWEEDE VERIFICATIE zal worden gehouden op WOENSDAG 14 OCTOBER as des v m ten IOV4 uur in het Gerechtsgebouw te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van osa LOEFP Advocaat en Procuretrf te Qouda IVog enkele LOTEN PAARDENLOTERIJ y iiu tn bekoiiii u togeii l IO biJ A BRIKKMAK k ZOON I ieuwe Zending DEENSCHE GL4CÊ DAMES en HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 73 i UOUDA TANDARTS E CASSÜTO Turrniarkt 171 Gouda uw uu iii uwnuLiiJiuiJiim behahe ZONUAÜS on WOENSDAGS HennipEnveloppen f 2 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A KIUNkM4 ZN Art POIKE ODDE W StlHIKDAMMEH GEUEVEE Merki NiailTGAP VorkrÜKhodr t ij M PKETEllS Iz N B AU bowiJR vau uchtlioid i RAclitil on kurk steodi voorin u 1 c n a u P 2 ti t don naam dur KiriQi CHItDAM p HOPPE Jflilflreeii i orit ryK Jong iif on t door üiiEs Ma gJD nihkal ZAknpnarliBiik wnlko opei BiiKiiriliH ii wyen lis TuNt Ut pHren oiiwnkt üooritailnryka in rio II tin If ileiar ipftkrbajik kun man w l kwuljai Imrarpaii maftr hat gala nUt Prys 5 cents port eitra ftladkD da apMirbkak wAr uitnamao alvo reoa fl iO bf ann Kaapurrf yti iluftr Brat Uaoh van Belve peBt Hu iadara iDVarplnf ilnit iloh da atiakrltiiiik ftutoniktiMh n g ft tafalykartyd dnld aWk batlagvworpan bMUiig A n Nft gawdlgd t ayii li da apakrltiiiik Har aanT uiUf iraSr ta ilnltan n wakt op nlaaw da latt tol apKraii VarBsniling tag ramb of ronrultbi Terzendhaia Merkur ConuB llaatBch Wnft ia dt beste inwravlng togen Jicht If At Rbeomttiek LeudsDpynen l ortom E Anlier PaJn Expeiler yifH la mat k t Ml mil uii te wenden tegea M 1 AnliBr Palo Ex iellBr TorkeudkeU r ygtX meet doe eleeda ie ieder bnilgeib f AniiBrPaiB Expeiler Frga SO oent 7S oent en I 2ö de lae lti Voorlünilen in de meeete Apotheken ea b j F Ai Riakter t Oe te Rotterdam a Sobnbart t Co AnitarSui M Z ToorbugifKl 3 H