Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1896

No 7086 Maandag 5 October 1806 35ste Jaargang 1 mmm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adyertentiën tot 1 uur de midd In dit nummer komt eene aardige apnonce voor vermeldende dat Katbreiner s Malzkoffie t gezondste koffietoefoegeel ie Velen weten Eobg niet wat eigenlijk deze Katbreiner s Kneipp Matzkoffio is ja hebhen haar zelfs nog nooit gezien of f edronken niettegenstaande zg reoda vele jaren in den handel is Katbreiner s Kneipp Malzkofiie bentaat uit een der beste soorten uitgezocbten gerat wetke op bgzondere wgze gemout dan geroost en daarna mot een extract dat uit het vteeach der koffievraebt verkregen wordt op gepatenteerde wgze doortrokken is en krygt daardoor kofiSeamaak en geur zonder dat zg voor de gezondheid achadelgke cafeïne bevat die raon wel in koffie en tbee vindt Het voedzame mont en de geurige koffie vereenigen zich dus op ideale wgze Onze correspondent te Batavia seint onder dagteekeniog van gisteren Hek bnii van den agent der Paketvaartmaatschappy te Seei op Lombok is geplunderd en verbrand De controleur Engeleaberg viel met cavalerie een sterke bende aan Ben cavaleriat werd gedood en een gewond De Atjeh is er been met den aasiatent resident Van Praja wordt veraterking gezonden N R a ftouda Druk tan A BRINKMAN ZOON OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan tbd den Notaria G C PORTÜIJN DROOGLBEVEB op MAANDAG 5 OUTOBEU 1896 dea morgens te elf uren in het Koffiehni 3 iHauuoNiBc aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden aangenaam HEERENHUIS met ERF en TUIN atsande en liggende aan de Gouwe te 6o da wvjk C No 33 met een OËBOUW daarachter uitgang hebbende achter de Vischmarkt ter grootte Tan 1 are 61 Centiaren Het Huis van waterleiding en Tan Tele gemakken Toorzien beTat 6 Kamera Kenken Kelder en Zolder met Meidenkamer het is te aanTaarden 1 NoTember 1806 De Vfrkoop van het Winkelhuis aan den Lang eu Tiendewegte Gouda Wijk D No 40 wordt UITGESTELD tot MAANDAG 9 NOVEMBER aanstaande Het perceel ia te bezichtigen den leu en 2en October a a dea namiddags ran 2 tot 4 uren en den 3n en 5n October a s dea morgen Tan 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geren Notaris FÜUTUIJN DROOGLEEVBtt Toomoemd en Notari KOEMAN te Baanrecht Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gq Zo haren binnen enkele dagen Terdwgnen naakt het ha r glanaend en zacht belet het oitTallen eu neemt de pelletjes Tan het hoofd Eiacht op den hala Tan en flacon DBPOSl Verkrijgbaar in flacons Tan IJiO Jt 0 SS by I A C 42 S FEAKSCHE STOOMVERVEEU BN Chemische Wasscherij H OPPE HEIMER 19 Kruigkade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en TerTen inn alle Heerenen Dameigarderoben alaook alle Kiudergoederen Speciale inrichting TOor het atoom n Tan pluohe mantels Teeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwate en laatate methode gOTerfd Alle goederen hetzy geatoomd of geverfd worden onachadeiyk Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek n zgn de prgzen 25 gedaald Te toornen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te Terren goederen m eene week Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na Tuomohrift van den kon üniTersiteilB Frof Gehm Eo ad Dr HarlMl Bonn hebben sedert 60 Jaren ab Terzachtond middel tegen hoesten heteohhoid en aandoening dor adeniings oi ganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige ifwisseUjig Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanbeTelena Trardig een bonbon te gebruiken Terpakking Geele patjed il 26 oent Alom verkrijgbaar Koninklijke Machinale fabriek DE nOHMOEU VAN II van 8chaik Co gevestigd te s Gravenhage Hepplentraat 9 en o naby de Regentesaelaao Hofleveranciers VAN Z U dea Koning van België indieiTgijToest g ebrdjkt de Allerivege bekroonde V rreldlii roinideSuperiorI DRÏÏIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 4 0 Cts 70 Cts en 1 Terkr gbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H T MILD Veerstal B 12Ö te aouda A BüUMAN Moordrecht i O RATELAND Boskoop B T WIJK Oudemal r Een ware 8chat TOor de ongelukkige lachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandBche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks dnizend van een zekeren dood Te verkrjjgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit de fïlliete matin fener der eertts bmtenlandtirhR fabrieken ovfr Leger Paarden Dekens mouti it tef en tleii njinijittjs vnn fl 2 73 ter atuk wonlfn uitvt i kot lit Oeze dikke onslljlliare dekens ujn zoo arm aU euii pela oa HOXl K root dus het geheele paard hcd kh i iH mei wol opfr DBaid eii 8 brc di streepBO voort een klt lnr partl wittewollene Slaap Dekens ffroot 140X1 0 flni s 7 Mr kleiM tleohti door vaklm I i i kl ie foaten in h tw ehel aangeb i j a fl 3 50 peritok Koaten ander hei liibbi le mr DBlAalUk teulirt T i loHtriiinKen worden SM iMT da Toorrua Hfifi i i k i toetendlnK m kat bwlnc of l r m pronpt nir m B HiirwlfK Mnaatrliiltt o oo e 1 iaat 8L Bn WlNKEL ikCP KllNI KI Ui l Stdomvikvi kij Agentuur by de Firma Wed BOSilAIVteGooda AMERSFOORT AMERSPOORTSCHK MACHINALE Stoom llrood en Beschuitfabriek stoom Aiitomatimhe f¥alsen Meelfabrlek Fua gebuild Melk Tarwebrood wonlt van 1e li nile aaFteii UnregrmMkt atU én met zui ere onafgeroomdo btRto melk vermongd l Iij t hienluor mmstons vier ila geci vurtcii i overheerluk van mank an verkrijgbaar In pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Ehgelsoh Dultsob en Oallenvorm in stuks van 6 ot 9 ot 12 ot in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknipten vorm in stuks van 7 et lO t et 14 et en met toevoeging van prima Ufel aatuurboter als Melkka detjes van 1 ot 2 et Gewoon Krentenbrood wordt ata rijn gebuild Melk Tarwebrood maar net toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvruchten Tervaardigd blijft bierdoor teIo dagen vortcb ti Toortrelfelijk van tmaak en verkrijgbaar in DUSVOrm en Engelsohen vorm in stuks van 8 ot 12 et 16 ot 24 et 32 ot en als KrentenboUetjes van 1 ot 2 et MunltiebrOOd brumbrood wordt van epcciaat er voor geschikte beete tarwesoorten gefabnceerd imaakt hierdoor buitengewoon heerlgk vooral indien evenals roggebrood tezamen met wittebrood gegeten ib zeer gezond en verkr gbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 Ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm van 50 Dg 8 et 75 Dg 7 ot 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze gewiobten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en do wagens besohilderd met de fabMekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen oor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke proïisie en franco vraonten der volle on Iodide kieten Kallireiiicr s Kneipp Malzkofiie haadteekeaSnff tnet roodn iBtiera op de Slataschdppif tot Exploitatie der Victoria Bropt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het oote aantal zenuwkwalen anowhoofdpUa sS tttt de Toarkfea nde kentesksnsn van apoplexie baraanbcNnU MA TtD tanwhoofdpi tf tat de To ï feaande kenteekmian van apoplexla baraanbaNnU 1 no itoMB all middelOD dnor de d eena j rehAeU wsi lEt teTaaa sana weldaad blijkt te xiji n gtoafa alia middeloo dnor ds mediHclie wsteusotaap aangewend Sant aaa Aas niaiiNl anar toaj dat iij door liet g tirutlc muhen van den eenvoudlgataB veff oaiaalUk uafl ia na lioaderde proafnemInMa tt ppolijke krloKes da nopMUiaa ennwkwalBB lüdanda mnuUM a HtwijEa 11 aitfaTonden door den yawAzen ÜSiplet r tUd komt War toa de huid eena pbrakl ar toa dat iij door liet g tirutlc muhen van den eenvoudlgataB veff oaMllUk 1 phyaWogiaolia ontdekkmr goditnn hoelt dia na lioaderde proafnenaatwa dereheela wereMTMbl eidiB rr gezondste en beste koffiebijvoegsei igtaoha ontdekkmK goditan hoett dia na lioaderde pro0fnem I terwi l zij in wetAnachappoliJke krioKes da hoontCbaUantollfllK kt te xijn TOor da urn lennwkwalea lijdeoda mwiMltML XMa la MtwtjEa 11 mtfaTonden door den awAzen üSiolet vrd Oeaoiidheit Dr Boman ValMWtia M VilBhofen ao benut ap de ondarvindinE opgedaan in eene CO Jarie e jprskUJk 9 w nWMhiM Tiin h i h M ilMi p r iHic worden Inarloc llUite toS B 4 M A hBM onmMdallUli mm liaa B wir st l iiK dcicoiieeid Met deaa fanaaawljBa waviMi vnlMlak obltteraada raanltatao Tarkragen en zij maakie zooveel opsaiif dat Tao aan Um 9m iMHm saatbraraii warkla OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoinlng en genMinskinnen korten Ü mdi de 81e aruk venctienon is Dit loekla bevat tOet aUatn Ttat UI pMMpQbllek vantaanbare Terklaiiagea omtrent liet wanea der nlenware therapie aa da IwaJa aelh la wao oplge aT ii verkregen nitwerkiiig maur ook vindt man daarin mtaBaahan kcTarbaadallngen alt da dlsch binden die aan deee geneaiwljae gewild aijn laoawU £ fièhrlll van tal van getuinobrlften van hooggeplaatete geneefikandlgen onder walka P Malèra ad dr raaior aan da ia yklliirak ta Parlje ntaRaBpemont tK Btelngreber mal dr prakUeiaraad naaaahaar aaa M hraiktlaalHa MaboM da Oharantaa Saillllarath dr Ceha ta tiattla Ireaainaaa nad dr afr ad arto tt iflhltnflM Dr P Feraallar aeaahaar lnotiur vin het faOMlUal ta Aaae labalmrath Dr Miarfai feaattal aiitaiMa Ud KBMt Dariea mad dr geMsthaar dlreatear dar BaNuo HaraMatliaha lerfafetbi vaar aaai 14 Gonial ven Aiohaabaob oied dr ta Oarfti Or laabaak I lijdara ta Parija hm St Henari u n un n y vn r w r j MT H M S vn ta Zlrkalti Obar tabaant Jaohf mad dr ti Weanen Dr 0 BaBgavel ta U FarrUri ffara Ud vaa daa Oanaalt Oaatf l rbyiMaa al da éantt m Frankrijk an vele aoderen IfJiJf Aatalflka taeetaadi varSer alle Bleken die door beroerte teti volgen daammaooala varleiniiilea n BnvtrRiDgeii tot P bW iw AV AJ dir MwMitwi Mt vaortdaraiidepIK plaatMllJk iwakU vertwakkInB vm gemeMii a targenaeakimilta behandeling geweeit eijn maar door de bekende middelen al kwdwatarkaiUtjwrlJven eleotriaeeren etr onilooi oteeebaden geeDgeneilntaflanlciiW andarit kwaal gavimdn abban en ten liotte e die vreea evaelen Towr h WerfT M g redan hebben acauvenobilnaelen ali iloh aaetioudend Mgltlg voalaa vardeavln Ie bal bnN baaf pl H mat driiaHabatd fllkkerlegan aa denker worden voor de ooiin drikkamle l i endar bal vaarlmflk enltfig la da aaraa bet vaelen ven krinhellni In ei hel ttapen van hendaa en veat aaa al aaa CtM oategoritt van Mavwlljdcn ala ook aun longi meiilen ll daade aan blaakieebl ii knrtlalaaabaM ook nu geaonde lalfi aan lange pinonen die veel met hit hoofd werkia en geeitaUjka rewlla wlUaa voorkomen wordt drlnge a aangeraden iMi lint boven veftaelde werkje aan te ap aaavran beetalaotao rraeoo vorHUiiien woidt doer F E ïan NANTKN UOLFF Ipotheker KorU HOfMaMt 1 Lonui A poRroar UndF Kmcht bij de Oaardbrng f uD AaastardBin door H ri l ll N dl Co Uoiligewer 41 K tft r M F E an NANTKN UOLFF ipicekt LOnUl A PORroar UadF Kmcht Op da glenniBch raedlfniHte tcntodiis pllinu is da Dr WeUnmMiB aoha timt Jnrl BiBt de Xllvcron nciltitir itll l lirooBd wUb De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden ig ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Ociober 1896 Hed i m rg D ward C D wsgena braodatiehti g door de ArroDdiBsemeatfl Recbtbaak t Rotterdam raroordeeld lot 8 jaar gevaiige uisalraf De eieoh wai 12 jtar Id het bestuur der sangverecniging eCrtsceado te Berg Ambacbt zyo herkozen de heeren T Blanken F Van Lit en J Adr Van der Straatea reapectieveiyk ale voorzitter secretaris en penaingmeester H d Diuorgea TÏal de 15 jarigeM van Gocb by bet scheppen eeoer emmer water ia bet water der NietiwebaTen A Smieoi bet geval ftieode aprong er bg eo brocbt baar spoedig op bet droge Een merkwaardige vondst werd Woeobdag alhier gedaan in een Leidscbe kaas Ëen kaashandelaar bad aan een winkelier een partg dier kaas vflrkocht ea toen deze een exemplaar doorsneed vond hg daarin een gooden ring met letters er ia gegraveerd De kaas was oud en zag er van buiten niet mooi uit doch de verkooper bad geen onwaarheid gesproken toen hg zgn waar aanprijzende zeide ze zullen n van binnen niet tegenvallen c S Ct De vereenigiog Winterlezingen c te BergAmbacbt hield Donderdag avond bare gewone huisbondelyke vergadering waarin de rekening over 1895 90 werd goedgekeurd en bet bestuar bestaande uit de heeren J G Bettink voorzitter J P Mahlstede vice roorziiter en D Oikaiu socretaris weder is herkozen Tot lid van den gemeenteraad te Monttoort is gekozen de beer J van den Berg Oealaagd te Utrecht voor bet theoretiicb gsueeekondig examen 2e ged de beer L M Metï Tan ZeTenhnineii en te Leiden Toor bet voorbereidend examen ia de theologie de heer 4 M Rosbergen ran Boskoop Naar men herneemt beeft er ia den oaebt van den ISden op den 19den September jl onder de gemeente Beuiobop een zeer bratale afperiing van gdd plaata gehad in de woning van ankeren A J B aldaar wonende voorafgegaan van moedwillige miihandeting en wederrecbteiyke vrybeidaberooving en wel gepleegd aan den perioon van G A D koopnum wonende ta Scboooboven Van o n en ander werd daarvan kennia gegeven aan den brigade commandant der rykeveldwacht J Spugman te Soboonboven die met den te Benacbop geetatiooeerden ryksveldwaobter brigadier titulair J Hordyk deswege een nauwkeurig oadervoek beeit ingesteld en die van een en ander prooes verbaal hebben opgemaakt Daar er n een tweede persoon mede aan deelgenomen heeft kan de gepleegde daad voor beu wel dnre gevolgen hebben te meer daar er nog na het gepleegde een bedreigingS brief volgde wanneer er nog niet meer geld kwam Die brief waarvan de achrgver nn ook bekend ie en het door afpersing verkregen geld zyo in beslag genomen Ia de hoiabondeiyke vergadering der afdeeliog van den Protestantenbond te Stolwyk II Yrydag gebonden werden de aftredende beRtnaraledan bg acclamatie berkosen De penningmeester deed rekening en verantwoording en de aecretaris bracht verali ait over bet afgeleopen jaar Het aantal leden bedraagt thans 73 Tot afgevaardigde ter Algemeene vergadering op het einde dezer maand te Rotterdam ta honden werd benoemd de reorsittar di Hoanra tfDat weet ik niet zolfs dat heb ik van dien troop niet kunnen vernemen Mat je verlof mgnheer BinuenBliJD je viel ook zoo met do deur iu bet huis Wie weet of hetjoiige meaack ovor acht dagen niet weer hier is r t Helpt niet Ik moet hem nu hebben ffDan is bet gekker Het tweetal atapte een eindweega zwjfgend itaait elkander voort want de Watte rond dien mijuhcor Binnenslijn eene aardige paychologiaoke studie eu hij liet de alogenheid nooit ongebruikt om hom oeae vvertooning te laten geven ivICeut gij van BernhalmP vroeg fiiaoeoBlijn op eens irFrana van Bernbeim Jawel Hy keeft zoo n mooie dochter ffMooiP t Kon wezer maar ae ia dood arm ffZoo ja dat heb Ik ook wel eeua gehoord ffik beb hypotheek op yne oonige beiittingen j Wasenateinf f Juist De hypotheek is grooter dan het good waard is en nu wit ik het van hem koopen tegau die waarde of mïju hypotheek terugnemen ffTegen het laatste zal hg aiet veel kunnen doen maar hy zal het eorste wel kiezen ffHy wil het niet afstaan en toch zal dit wel bet einde moeten weien on dan vorlieat hy nog e n heol sommetje er aan Dsf ding zou dus cel te recht komen maar ik wilde wat apoedig eigenaar van Waaenatein wezen RrHet oog op de verkiezingen f Binnensiyu knikte vWilt gy eena beproeven of ge van Bfflmheln bawegen kant om afiUnd ven s n goed te doen f Hy FEViLL ETOM DE HYPOTHEEK OP WASSNSTSIBI 80 vDat ia ook geen katje ora tonder bandioKoenen iBO te grijpeo mijnbeer BtnnsnslÜn zeide hy toen hjj descQ bereikt had Onbesohaamd vrouwvolk antwoordde Binnens qa vZe durven alles zeggen maar ik zal er hot mgne van hebben Als do jongen terugkomt hoeft hij iiiet te denken dat ik hem woer in mgn üienst neem Oe Watte kaalde zijne soboudera op hij wist niet ie ran de twee partgen daar het meest door Igden zon Met dat al ben ik er zeer door onthand Ik heb tt indertijd eens verteld dat ik candidaat waa voor de Frovinoiale Staten ir En dat bedisselde de jonge LuderaanP zeide de Watte Op vrasendea toon Precies antwoordde Binneaalgn zonder in te zien koe by siob bloot gaf Hg waa me van veel dienst ook io andere opzichten Wal dan zou ik hom maar weer nemen als b terugkoBt i Öaar ben ik au niet mee geholpen Bljjft kg lang wegT Sinds gernimen tgd klaagt bet Weekblad Tan den A N D B heeft een langzame decb voortdurende nittocht van diamantbewerkers fan Ameterdam naar Antwerpen plaata Toen bet daar ettelgbe maanden geleden min ot meer alap begon te worden poogden eenige zonder werk gekomen slgpers te Antwerpen eeo baantje te krijgen dit gelokte han ea toen het voortdurend slopper werd werd bnn voorbeeld natuar gk gevolgd en trokken taada meerdere Amsterdamsobe werklieden Igpers verstellers zoowel als snydera en ook ingdaters over den Moerdyk zoodat boewei men eerst over eenige weken in staat zal zyn JBiste cgfers te geven thana ban aantal toch veilig mag geschat worden op drie ü vierhonderd dit oatunrlgk ongerekend de vele Amaterdamsche vakgenooten die zich reeds langeren of korteren tgd voor dezen exodna te Antwerpen gevestigd hadden Deze Amsterdammers maken allen Amalerdamsch werk d w z sorteering en klein beal kapjes brokkautig en chips c maar Toor het grootste edeclte onder bet Amaterdamache miuuuumtarief terwgl tal van Belgen hetzelldo werk minder goed maken tegen Amaterdamach tarief en daarboven Andore geëmigreerde Amsterdammers werken io diverse peraoneelen op vast geld waar zg allerlei aortoermgen niakeu tot zeer klein toe fn dat voor weekloonen waarvoor een Belgisch knecht van getgke bekwaamheid den neoa optrekt De snijloonen ijn te Antwerpen verre van boog Tocb hebben in den laatsteo tgd vele Amaterdamscbe sugderi aau Antwerp che werkgevers banne diensten aangeboden tegen lagere dau te Autwerpen geldende tarieven vooral eenige aitgewekeu snydsters blonken iu dit opzicht uit Do klacht van het Amaterdarascbe bondaorgaan nu ia dat si deze Nederlandache werklieden van de regelen door den Bond ingeatetd afvallig zge geworden en zich zelfs ook niet aansluiten by de Antwerpscbe organisatie Het prestige van den Amsterdamscbeu Boud wordt door deze menscheu te Antwerpen te niet gedaan en in bet algemeen verzwakt oendergeIgke aonderkruiperijt het vsreenigiogsleven De Bond beeft bet daarom goed geacht een vertegenwoordiger to Antwerpen te benoemen iu deu persoon van den secretaria van den Antwerpseben Bond aan wien is opgedragen de afvallige werklieden tot hun plicht terug te roepen of anders hun boycot te bewerken Deze plicht der gezellen zou bestaan in aansluiting bg den Antworpschen Bond als Amsterdamscbe worklieden bandh aving van het kan or nog wat moer voor krijgen dan de lijpotlieek bedraagt Op oen panr duizend gulden behoef ik niot to zien Urn pleizlorig ia de oommisaie niet maar ik wil wol oons vertrouw clyk mot hom spreken zeide de Watte die gaarne dozo gelegenheid aangreep om met van Boniholm a mooie docht ir keunii te maken Die taak van Bmnenslyn zou haar eigen wog wel gaan by van Beruholm aan huis te koraen wsi voor hem het voornaamste ffDus zoudt ge dat willen doen P Waarom niet Hot vragen staat vrij Wanneer ia van Bcrnholm hot best te sproken f Mo dunkt dnt hij altijd thuis i maar Zondogt treft gy hom ekor Wel dan moeit ik het van daag maar oeiis beproeven Eerst dien ik dan evenwel wat moer van n te wetou Hebt u tijdW De Watte ging na met Binnenalijn mede en kreeg alle ophetderin Oii die hij noodig had on dis de indor afwisaelda mot verivenschingen tegen l udeman dio hem in dan steek had gelaten Mnar wel boBchouwd had hy toch eene goede ruil gedaan Jonkheer de Walto gold meer dan drie Ludemani Toen Binnenalijn vertrokken was zag de familie Ludeman elkander eena aan Allen waren onder dèn indruk van het gebeurde maar do gewaarwordingen waren verschillend Anna achoarde zich aan de zyds barer moeder cy juichte met hart en ziel toe lat deze zoo krachtig party had gevat mevrouw waa ook tevreden over zioh zelve het deed haar maar leed dat zfj niet meer bad geaegd maar Lu lemaa islf vond dat ijjne vrouw de uak veel t Nederlindscbe tarief en bgdrage in da wear slandskaa te Antwerpen Naar wg vernemen is er ernstig sprake om van gemeentewege deu atraodmonr te Scheveningen noordwaarta over een lengte van 300 meter door te trekken De raad van beheer van het Oraojehotel zou ook voorgeiteld hebben nameui de vennootschap een belangryke som in de kosten bg te dragen Met het oog op de vermindering van bfsndgevaar en de grootere zindelgkheid tallen de conatructiewcrkplaatsen te Delft van eene inrichting voor atoomverwarming worden voorzien Om een denkbeeld te geven van den wiadbooR die in bei Gooi beefi gewoed wordt in bet Hbd c bet volgende meegedeeld In de achterboBachen van het landgoed vroeger toebehoorende aan de familie Brediua zijn bonderden zware boooien als riet geknakt en bg tweeën en drieën tegelgk ontworteld oppervlakten van een halve hectare groot waar geeu boom meer staat maat de een naast den ander tegen den grond ia geslagen geven een beeld vnn de vreeaelgke krsohl van den bier onlangs voorgekomen tornado Boomen ter dikte van twee voet in mtddellijn met stokken grond aU een groote boekenksst z n neergerukt en yrtuu een enkele benk te vast geworteld stond is hg op de helft als en riet gebroken en is tot den grond toe de helft er af genomen Andere zjjn als een riet geknakt Het ta bgna onbegrgpelgk boe een windvlaag zg het dan een draaiende zoo n verbazende kracht kan ontwikkelen Woensdag waren er honderden bezoekers op bet terrein velen met rgtnigen om de aoo zeldzaam voorkomende verwoesting te zien Ia bet eikenhakbout ligt een halve boom die van verre daar door den boos sehynt heengedragen want in den omtrek is geen atam te zion leia daarop verder ziet men oen reuzenden ontworteld en een beukenboom over sgne geheete lengte in twesën gedeeld Eenige loden der Amaterdaraiebe eommisaie voor de inhuldigingsfeoaton in 1898 zga naar Pargs vertrokken om daar de versieringen ter eere van den tsaar te gaan bekijken Kan men zóó iets nog niet eens zelf bedenken I Keizer Wilhelm heeft weer een prent naar zgneaanwgzingendoen teekeueu door xga hofteekenaar prof Koackfu s De julTrouven in Nationale kleederdraohien krna had aangegrepen dat in pliinla van alles met een Jantje van Leiden te doen afloupen door haar antwoord de lookora t van Otto op het spel was gezet dat by gecompromitteerd wai tegonover ayu amhloDaar kortom liudeman wai niets tevredeo over de inmenging yner vrouw en al dcaardihhoid van du I arijspho rois waa or nu af altlmns voor het oogonblik Zulke Uinnenslynon bedorven alles eu mot in de gezinnen der Luderoans allaan De de Walto behoorde niet tot don oudsn adel zoo aU de van Bernhelma maar ze haddon gold en boantwoorddon da minoohting die van de tyde der oude geslaeliten tegenover hon duoratraalde met prachtige cquipagei raooïe paarden aohitterends soirees OU kostbare toiletten Dat alles gaf hnn w I met eer kwartieren in het wapen maar in het oog vau liet publiek golden zij toch wol zoo voel ea de oude adel deed roritandig met ia hat oog van bot algemeen zijn minachting te verborgen en in schyn althans die terughouding te vermijden die hem allicht van wangunst had doen boHchuldigon Toon dan ook jonkhoer de Watte üioh by van Bornhelm aaemolddo werd hy terstond toegelaten on wel krachtona de gewoonte van den baron m zijne hnisclijken kring voor soorer dis naam tucpaaselijk was op het tweetal waaruit de waa gevormd ITorM 9m lgi