Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1896

Zonclag D Maandag 4 en 5 October ia de collectie voor gfïatrodnceerdea te zien Dinsdag is algemeene kykdag 4176 4418 1831 44191841 46031858 46161871 45411980 48671949 49918145 50189330 50 89370 50959373 51149496 5199 17949 10464 18046 90419 13144 80517 18161 90596 18186 90687 18363 90674 18866 80749 18419 10771 18543 10898 18608 10863 18864 90895 18866 80966 18410 15169 11631 15333 11667 16361 11591 153S9 13711 16449 11766 16717 13991 16719 13091 16736 13343 16759 19669 16760 13658 15906 13901 16016 7465 0896 7467 10087 7486 10196 7650 10166 7668 10110 779610306 7797 10S98 7974 10404 8058 10713 8111 108J9 8966 10946 8316 11939 8376 11163 Op verzoek der ontslagen werklieden van den beer Willeman te Schiedam heeft de bnrgemeeater dier gemeente een poging tot bemid deling en verzoening gedaan De h er W beeft echter verklaard dat het voor verzoening ie laat ia en dat hg er niet aan denkt de ontslagenen weder in dienst te nemen het is niet zoozeer het lidmaatschap van den Intern Sigaren makers l ond dat hem tot het ontslaan beeft genoopt als wel de wrijving en onrust die de leden van dezen bond vooral bun voorzitter op de fabriek teweegbrengen zoodoende den ger elden arbeid bolammerend Zyn leven is verbiltdrd door de gebenrtenissen der laatste dagen wat hem beeft doen tMsloiten zyn fabriekasaak in te krimpen Waar de heer W zoo over de zaak denkt moest van verdere pogingen worden afgezien St Ct 6 Klasse He Lijst Ne 5648 m s 7643 70 8tat6n a lieraal 2e Kauïr Zitting van Vrydag 2 Ootober By het voortgezet wordend debat over de herziening der bepalingen omtrent het afleggen van scbeepaverklaringen blyft de heer Plate zyn bezwaren volboaden en aandringen dat de Miniater alsnog ten aanzien van het aantal comparanten wyzigiog aanbrenge Da beer Bartogh verklaart voorstaader te zyn van partieele berzieuiog mita deze goed zy en nu dringt hg ernatig er op aan dat de Miniater toegeve op het punt van het aantal sehspelingen eu bepale dat de verklariog worde afgelegd door den schipper en een voldoend aantal schepelingen ten genoege der openbare macht Ook de heer Van Gennep weoicht vereenvoudiging door vermindering van het aantal schepelingen dst verklaring zal afleggen Anders zal hg tegenstemmen De Minister van Jastitie vsrklaart op dit punt een amendement te zuilen afwachten De beer Harte zou wensohen dat altoos de soheepsofficiersn moeten opkomen Het atgemren debat wordt daarna gesloten en de artikelen 1 en 2 goedgekanrd De Kamer nam het amendement van de beeren Hartogh en Plate op art 3 van het wetsontwerp aan De artikelen van het wetsontwerp warden vervolgens goedgekeurd en de eindstemmiug werd bepaald op aanstaanden Donderdag Hei Ned Yolkaliederenboek in opdracht yao bet beataur van bet Nut aamengesteld door Daniel de Lange dr G Kalfi en wylen jhr mr J G M van Riemsdijk zal binnenkort by de firma Van Looy en Gerlinga te Amsterdam verschijnen Hei bevat 134 liederen met pianobegeleiding Op den Goudscbenweg ie Rotterdam is door de politie zekere F J R bggenaamd Haarlemscbe Franse gearresteerd Dat daarmee een goede vangat gedaan ia blykt nit ooderatsaode verbaal voorkomende in de N R Ct Reeda ala knaap wilde hg niet deugen en bestal bg zyn moe ier en zasters en niet Isng duarde bet dan ook of hg viel in de banden der justitie Opmerkelgk ia bet dst hg zich in de gevangenis zynde steeds zeer goed gedraagt doch Bauwelgka was hij ontslagen of zgo kwade aard kwam weer boven en geen maand duorda het in den regel of de deuren der gevangenis openden zich weder voor hem daar hg zich had schuldig gemaakt aan allerbrntaalste diefstallen gepeegd om te kunnen voldoen aas zijn zucht tot de vrouwen In 1892 brak hy te Haarlen in bg den beer Panl van Vlissingen en alleen de securiteit waarmede de adjanci iaspecteur Wolfïram bg bet onderzoek was te werk g aan maakte bet mogeigk het bewys te leveren Deze legde nl beslag op de punt van een mea en die pont GOUDA WlDterdlesst 1896 AaDgevaogeD 1 October OOUDA ROTTKXDAM 11 19 19 18 18 85 1 39 3 50 8 67 4 50 5 19 5 51 8 14 7 17 67 ff ff ff 5 4 ff ff ff ff ff 6 11 11 89 19 38 19 65 1 59 4 8 4 15 5 90 HOTTIRDA M 9 O ü D A 9 81 9 51 10 19 11 60 19 87 1 40 1 44 Directe SpoorwegvcrbiDdingen met Ooudl 8 80 1 98 8 80 8 40 9 10 9 86 10 17 18 95 19 89 19 89 19 48 19 65 11 91 11 98 11 86 11 49 11 51 8 68 6 17 6 87 ff 6 84 ff ff 41 6 40 6 47 6 47 HAAG aOUDA Sottardun 1 7 8 8 88 9 10 9 80 9 40 9 86 10 37 8 51 7 95 8 65 10 89 10 88 10 48 10 49 9 60 10 11 19 88 19 47 7 10 7 48 8 18 GOU DA DE N B 9 16 AAS aHaga 6 48 7 90 7 48 8 50 9 19 9 4610 1111 8519 991 86 8 44 3 40 4 10 4 38 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 18 Toorb 6 69 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zagw6 ff ff ff ff ff 10 88 ff 1 56 ff ff 4 6S 6 80 9 48 2aT H 17 ff ff ff ff ff 10 48 8 08 6 04 ff 6 39 9 59 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6419 0619 69 8 17 8 14 4 08 4 385 15 5 58 6 607 488 8810 1010 98 Ia lokaalTsrkaar Amaterdam Utraoht geec 8a klaaaa U T B K C H T 0 O D D A Ulraoht 8 88 7 60 9 9 89 19 16 10 88 11 88 19 9 8 08 8 69 4 46 8 14 7 66 8 09 9 07 10 14 Woeidea 8 58 8 11 10 88 11 55 19 84 4 16 ff 6 84 9 88 10 84 üudawaler 8 19 ff 10 46 ff ff 4 94 ff ff ff ff 9 86 Ooada 8 89 9 84 10 10 10 69 11 1019 11 8 45 4 87 5 17 8 98 t 41 9 49 11 10 AM8T1KDA H 0 0 CDA 7 18 9 10 49 8 84 9 51 4 48 8 18 7 45 9 48 849 l l M 11 Ml M8 Ut M n U Ooa 7 80 8 86 9 89 10 18 11 18 11 15 19 18 19 981 49 3 47 4 45 5 9 5 64 6 U 7 49 8 88 8 64 9 64 11 10 Z r U 7 49 8 47 ff ff 11 30 ff 18 40 4 67 8 01 10 08 E Zagw 7 68 8 68 ff 11 41 19 49 6 08 ff 8 18 10 16 Vooib 8 07 9 08 ff ff 11 56 1 06 6 80 ff ff 8 98 ff 10 97 iHaga 8 19 9 18 10 7 10 48 19 11 46 19 46 1 10 9 19 4 17 5 96 6 59 8 99 8 89 8 81 9 9 N 10 88 11 48 aOVDA VTIICI 8 91 9 98 10 19 10 67 19 56 9 90 ff ff ff i l4 ff 8 87 ff ff ff 11 89 9 46 I 9 54 10 81 11 46 1 87 3 08 8 81 8 17 4 41 6 67 6 56 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 4 8 84 8 60 6 17 6 85 GOUD A A USTIKSAU 8 91 9 59 10 81 11 10 U MT 10 1 1 8 UI Ui 10 10 8 19 7 61 1 81 10 17 U4 die op de andere teekeniDg der geoösmde artiatsD de trolkeireii v n Ëarop c Toorste len gereed om huDDS heiligste goederen c te be Mhermea tegen Boeddbs zya nu door prof Kaacktosfl ia allegoriiche kleedg gearrangeerd in een ktaMieke tempel ali de peraoonsrerbeeldiogen vao ooderwjjs landbouw nüverheid eaz en de aartieogel Michael die op de eerste keizerlgke prent de volkeren Ëuropa ic attent maakt op de heidenache donderwolk II nn veranderd in den Duitaehen Michel die goed gewapend den tempel verdedigt tegen de booze geeaaen van ookaode enz Ia bet proapectaa waarin deze konituitgaaf der Daitsehe rükidrakkerij wordt aangeboden wordt die symbolieke Michel aldua toegelicht Zoo itaat ook onse allerboogste veldheer d i keizer Wilhelm zalf aan hel hoofd zyns legers geweer by den roet vóór niemand en tegen niemand en bewaart en beschut den vrede van de grenzen onzes vaderlands wee deogene die hem tracht te verstoren Sen electrisch jacht De Amerikaansohe milUonair mr Aator heeft onlangs een zser weelderig ingericht plelziervaartatg laten boawen Het jacht ia 2z meter lang 3 60 meter breed en beeft een diepgang vau 1 2 meter Het glgdt met aanmerkelijke snelheid over de oppervlakte van het water zonder dat de passagiers binder bebben van roolc stoom of Bohooriteenroet Het jacht wordt namelyk voortgestowd door tw e eleotriacbe macbinea van 25 paardenkracht ieder welke door middel ran vierhonderd tachtig accnmnlatoren worden gedreven Men meldt nit Amsterdam De collectie diamanten parelen edele siee□en □ dis deel hebben uitgemaakt van de jnweelen der Fransche kroon en Dinsdag 7 dezer door de bearen Tita Israël in Fraacati te Amsterdam znllon worden verkocht is niet nitgebreid maar bevat werk van groote waarde da bgzondere schoonheid dameisieraden gelyb men ze gedragen denkt alteen door eene votstin OnwillelÉenng roept men zich deze broches armbanden colliers ceintnars beschouwende de slanke en toch imposante ge statte in bet geheugen van keizerin Eagéoie voor wie vele dezer kostbare jnwelisrswerkeu z n gemaakt Bchier alle zyn geleverd door het bekende hnia Bapatetneven te Parys Ongemeen door den knoatigen vorm en de schat aan brillanten niet minder don 1341 ateenen wegende ca 282 karaat zgn vooral twee groote strikken stjjl Marie Antoinette u jour gemonteerd Zy dieadeu der Keizerin als gespen aan haren staatsie mantel 7 89 7 89 7 48 Uoordrwht Nieuwarkark Oapelle 8 47 8 S4 9 1 8 17 4 88 5 8 8 14 8 11 6 87 B S9 8 8 8 11 8 19 8 85 Bottardun Otjpalle Mieuwarkerk Uoordraaht 8oad ttouda 6 80 6 37 Oudav 5 45 8 64 Woardaa 6 68 7 3 VtrHkt 8 18 i Ooad 8 87 tart l tt 1 Zeer bgzonder ia ook een groote roset een rooBJesdiamant iets kleiner in omtrek dan een goldenstok omringd door brillanten en in den tweede kring door zes ovale roosje die op bare beurt weder door brillanten z o omgeven le tout d ancienne roohe zegt de catalogus £ ene parare van tnrkooisen en brillanten twee braceleta een haarspeld en een paar oorhangers dagteekenen uit 1820 en munt eveneens nit door pracht en aierljjkheid Trouwens alles in deze kleine collectie die uit 20 nommera bestaat ia bjjzonder ook die atukken welke door eene bonte mengeling van gekleurde ateenen op bet eerste oog niet zoo Toornaam lyken Bg een daarvan een fijn bewerkt hals of liever borstaieraad samengesteld nit 581 brillanten 795 roosjes en een groot aantal robijnen saphirs turkooizen améthjsten topazen enz vinden wy in den catalogus de mededeeüng dat de parelen ralsoh zijn Blijkbaar is eo zoo dachten ook de heeren Vita Isrsè ls by wis wij de collectie bezichtigden deze berthei door Bapat in 1864 op spoed bestelling gemaakt voor een bijzondere gelegenheid en bestemd om hy een byzonder costuam van Ooatersche pracht te worden gedragen Dit althans zou verklaren waarom valsobe paretan zyn gebezigd Echte zijn in bet aantal dat hier vereisoht werd oiot in korten tyd by elkaar te brengen zelfa niet aan de gril te voldoen eener Keizenu paste juist aan dat mes dat R bg zich had Tot 4 jaar veroordeeld gedroeg bg zich te Rotterdam in de gevangenis ook no weder zeer goed en beloofde zgne familie brave knappe liedan op band beterschap en stemde er zelf in toe na afloop van zijn straf bet land te zollen verlaten Qedarenda zyn atraftyd atierf ziJn moeder van verdriet Toen op 23 Aug j l zijn siraltyd waa verstreken bezorgde de familie hem alles wat noodig was kleederen en geld en hg vertrok naar Amerika doch zyn neiging tot de vrouwen had hij in de gevangenis niet opgegeven en na slechts zes dagen in Amerika te zjjn geweest keerde hij terng met een Ëngelscha dame Toevallig las de jastitie zgn nasm op da pasaagieratyat in een der bladen Dadelgk werd geaeiad naar Rotterdam en bij onderzoek bleek daar dat hg en de dame in de richting van Antwerpen waren vertrokken Tot Rosendaal was het spoor te volgen verder niet Blijkbaar is hg niet lang in België gebleven Werkelyk is hg verdacht geweest van dan moord op de oude vrouwtjes op den Rsamsiogel te Haarlem en daaromtrent is een nitvoerige instructie geweeat toen zekere L G trachtte briefwisseling met hem te houden in de gevangenis te Rotterdam en date waren onderschept Zoowel voor de familie als roor de maatschappij H S genoemd worden dat de jaatitie weder de nand op hem heeft gelegd want by was los zijnde in den waren zin van het woord gevaarlyk Het Amsterdamsche gegeopel scbynt jaloerah te zyn op de glorie der ordelievende Rotterdamsche bnrgerg Werd daar in de vorige week een bond doodgesteenigd bet rapalje der hoofdstad vermaakt zich nu met het folteren van de afgeleefde afgewerkte eu bnlpeloose paarden uit de Engelsohe mgnen die daar voor de slaohteryen worden aangevoerd en de laatste ellendige dagen van hun treurig bestaan moeten doorbrengen op een kleine weide aan den Weaterdoksdyk wsar groote en kleine straatbengels zich dan amnaeeren met de dieren tot mikpunt te kiezen roor ban steenworpen Zware stormen in Amerika Een alles verwoestende orkaan overviel blykens een telegram nit New York eergisteren de stad iacksonville in Florida waar veertig personen om kwamen De storm verwoestte de landstreek ten zuidwesten dezer stad over een gebied van ruim honderd mylen eo in deze buitendistricten kwamen raim vyftig menseben om bet leven Twintig staden en dorpen werden door den orkaan geteiaterd eu de stad Cedar Keyss in Florida werd geheel verwoest Het aantal gewonden is legio en de schade niet te overzien Te Washington werd het Witte Hnis door den orkaan beschadigd en verscheidene zware hoornen waaronder enkele historische smakten ontworteld tegen den grond Het dak van het gebouw der Fransche legatie en de portiek der Engelscbe aoibassade werden weggesliogerd De schade toi ebracht aan de werf der Amerikaanscbe marine wordt op duizenden dollars geschat Kerken scbouwborgen hotels en hsndelsbnizen werden van bun daken beroofd eo op andere wgse beschadigd In het park van bet Kapitool zijn honderde zeldzame hoornen ontworteld Vier en twint g personen bekwamen verwondingen Ook bet bnitenverbigf van president Cleveland te Woodley is van het dak beroofd en zwaar beschadigd Beanfort in Zuid Carolina werd verwoeat terwgl Harrisburg en Gettysburg in Pennsylvanië onder het geweld van den storm zwaar leden Het heratellen der aangerichte schade in heide laatatgenoemde plaatsen zal millioenen dollars kosten ffl 5 89 7 85 5 90 8 10 8 89 8 44 4 18 9 50 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 DEN 1 64 9 01 9 08 9 14 8 09 4 04 4 88 AaaUfdaa 81 7 U In alle Staten aan de knnsi van denAttaniiscbep Oceaan werd deze orkaan waargenomen Savannah vooral had het zwaar te verantwoorden Tien personen kwamen in deze plaats om terwgl te Brnnswick vier menxcben bet leven verloren De groote brug van den Penasyl van ia spoor w over do Sasgaehavtn werp byoa geheel verwoest De telegrafische gemeenschap met de meeat geteisterde plaaUen is verbroken De Atjehcoireapondant der J B c schreef dd 22 Aug In den nacht van 14 op 15 Aug zouden de Ie en de 4e compagnie van het 4e bataljon trachten toekoe Rajoeteen vyandelgk hoofd in t zuiden van de IX Moekims op te lichten Volgeus flpionnenbencbten moest hg zich bevinden in bet gebergte bg Mata Ajer Toen de 4e coiqpiwnie daar in den vroegen moi n kwam was de vogel gvlogen toch hadden we nog bet succes 2 achterlaadgewereu en en 5tal donderbnssen en voorladera benevens enkele blanke wapenen buit te maken SenAtjeher die bg den kampong Ëmpehblin a wegliep met een geweer in de bandwasnitaarl gk betkind van de rekening Had hg evenals byuaal zgn collega s doen het geweer bg de komst der kompenie in de rimboe weggeborgen dan zon hem die akal bet leven gered hebtwn nu vergde hy wel wat heel veel van de goedgezindheid der kompanie Jammer is t dat wy bjj dit oplichten van hoofden in den regel geen succes hebben een enkele keer succes er by zooals by het oplichten van toekoe Nja Makaffi brengt meer schrik onder de bevolking en de djahats dan een tiental machtsvertoouingen Morgen Zondag ochtend moeten de XXH Moekims er aan gelooven De marécfaansées het 3e 9e 12e en 14e bataljon benevens het eskadron en 1 bergbattery zuilen aan den tocht deelnemen Het doel is de tuchtiging van panglima Polim der XXII Moekims en toekoe Baid bet hoofd der VII Moekiqis Baid De hoofdaanval op hun gebied zal gedaan worden door het 3e en 9e bataljon onder den overste Heutsz terwyl de maréchausées en het 12q bataljon onder overste Soeters eene omtrekkende beweging zullen maken om de vyandelgke atelUnlingen in rug en flanken aan te tasten Met d beveiliging van de communisatielgu wordt bet 14e bat bolast Men denkt dat de tocht eeu dag of vier zal duren er zal gebivakkeerd worden by Pasar Samahaui Ia deze tocht afgeloopen dan zal het hoogstwaarschgnlyk wel gedaan zyn met de groote excursies De regens waarvoor wg laat ons hopen op dezen tocht nog gespaard mogen blyven zullen dan wel voor eenige maanden invallen en het terrein voor excursies ongeschikt maken Over een week is dus de groote prang uit en zal dus weer met een nieuw onderwer pingssysteem begonnen worden Gelukkig zal dat dan geschieden zonder hulp van Atjehsche hoofden ali Oemar zoodat de lucht boven ons Atjehsche gebied tenminste steeds zuiver zal blgveo Met zeer veel g nich werd bet besluit van den le erkommandant ontvangen waarbg de verbiyttyd voor de officieren op At eh nader geregeld werd Ongetronwden zoowel als getrouwden toch hebben nn na 14 maanden recht opafloasing Te Tilburg worden binnenkort eene fabriek van toiletzeep en eene fabriek van Zuidatrikaausche asbeat oederen opgericht Bultenlandscb Over lcht De aanstaande komst van den Czaar te Pargs kon voor Frankryk nog wel eens andere gevolgen hebben dan mon verwacht er ïetenminste in parlemeotaiie kriijgen een zeker gevoel van geprikkeldheid merkbaar dat slechts wuiuig behoeft te worden aangewakkerd om tot een oitharstiog te leiden De laden van het Parlement beklagen zich over hunne achteruitHelling de President en de heer Méline handelen alsof Frankrgk een autocratische in plaats van een democratische ataat ia In het radicale kamp vreaal men dat Fanre io zyu verkeer met den Czaar als het höofd van den Franschen staat zal optreden en daardoor een positie zal verkrygen die de Kamer in de nchadow zal plaatsen en refaade doen aan bei beginsel van volkssonvereiniteit En zeker TUd vao Greenwich 10 40 11 18 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 58 7 69 8 6 8 18 8 99 11 80 10 4 9 8 7 95 8 36 8 48 8 51 10 69 9 10 8 5 6 97 9 37 9 47 ff 84 10 01 10 94 7 45 8 86 10 07 ia het d t d hwran Fanre en Miline bg het ontwerpen T n het progremma w t te weinig op de Tertegonwoordiging hebben gerekend Er waren roor de gala iooratelliogen slechte 200 kaarten oor de leden ran Kamer eu Senaat beschikbaar gesteld in eerat toen lu de pari hieroter een en ander geiegd wai begon men in het Elyeoe te begrypen dat de ertegenwoordigera ellen tot alle feesleiykheden uoesten worden teegelaten Toen beiocht de Preaideot peraoonlgk de Toorzitters an Kamar en Senaat om hen nit te noodigen deonttangst van den Ciaar t Cherbourg by te wonen maar Loobet eo Briwon bedankten Zjj sullen den Ciaar te Parga begroeten In grondwetteiyken zin ia dit zeer juist do President der Republiek ortegenwoordigt Frankryk tegeno er bet buitenland Maar bij eeu boaoek als lan den Czaar ia het toch te erg de eltegonwoordiging dea volks geheel weg t moffelen Zoo aeenen allhaua de ertegen oordigeri en zjj ttekon die meeuing niet onder stoelen of bankeu In den Matin c bespreekt Janrèi breedïoerig de lonten die de regeering beging bij de oorbereiding oor de ontiangst tbu den Czaar Beeda in Juli was baar officieel bekend dat keizer Nicolaas komen zoo an liet de Kamer uiteengaau onder daarorer mededeeling te doen en zonder een oorstel in te dienen om don Czaar op staatskoaten te ontiangeo Jauièa ziet daarin een bowys an achterhondendhoid dat uog sterker werd toen de regeering bjj den Staatsraad seu krediet an ijf miUioen francs aan roeg zonder loorkennia au de ertegenwoordiging Waaracbynlyk ireeaJe men oor ougepaale niliogoo in de Kamer Maar die vrees ia strydig met bet begrip an Trüheid eu de Czaar die eau bondgenootschap met Frankryk wil weet en moot wetju dat Frankryk eau democrstiicbe Republiek is die parlemautair wordt geregeerd Bo eodien kunnen de parlementaire rodetoeiiugen den Czaar niet schaden eu de stemming o er het krediet had hem het bewys galoterd dat het Fransche tolk hem welkom heet Thans is de toestand zoo ernstig geworden dat het groots moeite zal kosten den komenden storm te bezweren Da Toornaamste bepalingen an het ontwerp tot legerhervorming van den Belgischen minister tan oorlog genoraal Brassine lijndeiolgende 1 Verkorting van den diensttijd an 13 jaren tot 12 jaren 2 de BctisTe dienst oor de troepen te oat en roor den Irein worilt op 12 maanden nor de bereden troepen op 3 jaren astgesteld 3 Het contingent wordt io twee deelen verdeeld de actieve sterkte wnartoe behooren zy die by de loting do Inag te nuramers hebben getrokken en het reserveOjntin gant dat driemaal 6 maaeden zal dienen 4 Da persoonlyke dienitplicht wordt inge oerd doch nommerverwisaeling wordt toegeliten 5 Ër wordt een klasse van Trywilligers in het leven geroepen die slechts een verbindtenia aangaan oor den dienittyd van het actieve contingent 6 Invoering van eonjarigvrywil ligers nm de recruteering derreiervo officioreo te verlichten De miliciens zullen het recht bebben om indien hun belang dit meebrrngl vroeger of later dan den bepaalden tyd in dienat te treden De liberale leden au den provincialen raad van Brabant syn byeengekomeo om over de politieke positie van de liberalen in dep rand ua de jongste verkiezingen te beraadslagen Man heeft daar de voorslagen overwogen by walker aanneming aameoneiking met de socialistische party zon kueueo worden verkregen Dia voorslagen zijn opneming van een aocialist in het pnrtybestuur verandering in de belasting op het meubilair vertegenwoordiging der socialisten in verschillende provinciale commissies subsidies aan gemeenten die kleeren eu voeding uitüeeleo aan arme kinderen van da gemeentelijke scholen subsidies aau bet hooger onderwys aan vereenigingen van onderlingeu bystand onderzoek naar het gehalte der veldwachters vaststelling van een miuimnra loon naar zekers regelen £ r was een lange discasaie zoowel voor als nadat de socialistischs gedelegeerden waren binnengetreden Toen deze verklaard haddau hun eisoben te laten vallen werd met byna algemeene stemmen bealoteo aamen te werken voor de benoeming van leden van de permanente commiaaie in den raad en eeu resolutie aangenomen waarby geconatateard werd dat de meeste nervormingen door de socialisten gewild ook door de liberalen begeerd werden en dat dit waanebynlyk ook in de toekomst het geval zal zyn £ r is daarop een socialist candidaat gesteld voor een der secretaria en van den raad De Newjorkscbe lËveuing Post deelt de berekeaing mede die door senator Haana is gemaakt over den vermöedelykea uitslag der presidentsverkiezing Het blad doet nitkomen dat dit geen opsnydery ia met het doel vertrouwen in te boezemen onder de weifelenden maar een zorgvoUig opgemaakt overzicht van den toestand En dan is ds nitslag onvoorwaardalyk tan gunste van de Repnblikeinsche party ten minste vóór den Election Dajr geen wyziging ondergaan Da berekening van den heer Hanna loidt Zekerheid bestaat in de districten Maine New Hampshire Hassachnaats Vermont Rhode Island Connecticut New York Pennsjlvsnië NewJersey Maryland en Ohio te zamen nitbrengeode 150 stemmen Zoo goed Is zeker is de uitslag in West Virginia Wisconsin en Minnesota met 27 stemman Bovendien kan met eenige moeite de verkiezing van Mc Kinky verzekerd worden in Indiana Iowa Michigan Illinois en Kentucky te zameu 79 stammen uitbrengende Volgens deas berekening kan Mc Kiuley dua rikenen op 256 stemmen of een meerderheid van 34 stemmen Do Evening Postt meent dat het hierby niet zal ophouden maar de atsmraiug in de genoemde staten is naar uit de jougste berichten biykt an dien aard dat er omtrent den uitslag weinig cf geen Iwyfel kan bestaan KEXKISGEf iXG RIJTUIG SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor gemeente Gouda Gezien Art 55 der Verordening van Politie voor die Oemeeote vastgesteld den In September 1896 en afgekondigd den 24n September dsaraan volgende Brengen ter kennis der Voerlieden pb Hunrkoetsiers dat op Zaterdag den 10 October 1896 des morgens ten 10 ure op hot plein acbtfr het Waaggebouw zal worden overgegaiu tot de algemeene keuring huisuer Ry eu Voertuigen zullende de nakeuring van die welke op dat tydstip verhuurd of iu gebruik syn plaats bebben op Zaterdag den 17 Ootober danraan olgende ter zelfd r nre en plaat o Qouda den 3 October 1896 Borgemeeater en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Vrije Veemarkt te GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat aldaar op WOENSDAG U OCTOBER 8 s eene Vrye Veemarkt zal gehouden wordi n Staingeld zal niet worden gevorder Gouda 1 October 1896 Burgemeester en Wethondera voornoemd R li MARTENS Do Secretaris BROUWER BurgsrlUke Stand GEBOREN 30 Sept Jan Pieler onders L Honkoop en H van Hertum 1 Oct Jacobus ouders D M Boot en W A Fratacolla Lammert ouders J Blokland en C Auker 2 Tennis onders P Herngreeo en N Griffioen Adrianns Antonins ouders B Ballering en E F van der Aa Maria ouders E van Gent en C de Jong 3 Baatiaaa ouders P B van den Broek en J Cabout OVERLEDEN 30 Sept M Kooy 51 j H M don Ouden 50 j 1 Oct C J Lafsber 8 m 2 A S Nieowenhuiaen 7 m H M Verhoef huisvr van P Scharloo 33 j Haastrecht GEBOREN Joannes Gerardns onders G SInys en C van den Berg Mattbgs ouders M van Haren en J P Boskaljon 352 t Staats loterij 6e K lasss Trekking van Vrijdag 9 October 1896 No 4870 ƒ 96000 No 8849 ƒ 1600 No 9319 0119 10934 13096 16959 17809 17886 en 1947 ieder ƒ 1000 No 3698 400 No 7879 8086 8858 18613 14069 14936 eu 17834 ieder 900 No 1416 8806 6485 5664 8801 9301 13398 14456 16607 eu 15888 ieder 100 Prijzen van ƒ 70 178 8484 5901 8387 11374 140901607118908 968 8601 6990 8481 11896 14199 16ilil 18910 864 1696 5439 8687 11861 1494816110819039 440 9977 1496 8717 11834 14494 16718 19137 473 8018 6681 8790 11683 14437 16791 19141 611 3081 6685 8805 11703 144S7 16808 19973 704 3174 6881 8880 11746 14600 16897 19309 733 3316 6186 8984 11784 14641 16983 19645 l887 8466 6961 9941 11787 14161 1701 19718 973 8615 6311 0361 11886 14679 17036 19766 1199 3617 6415 9816 11894 14630 17871 19899 1360 8667 6690 9847 11943 1478417480 19946 1409 8669 6870 9387 11811 14787 17479 19948 1439 3733 6704 9497 18077 14868 17546 90005 1476 3771 6776 9943 19108 14873 17739 10096 1686 3777 7169 9661 18189 16040 17858 90181 1708 8958 7813 9733 13196 16169 17868 90938 1789 4171 7343 9804 19897 15178 17917 90807 Nieuwe Zending Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Advertentiën V Verloofd C J WELTER Wed van B Bbgeek Bzn ax J VAK DB HOEVE Wed van S M C Coii wiJN Iloo d der School te IJmuiden Qouda 3 October 1890 STE ENKOL EN ééne Ladiag Prima Grove Ruhv GEDURENDE DE LOSSING TOT 67 Cent per Mud k z k vry te huis geleyerd Aanberelend A LAMBKllT TUUFSINÜEL r 80 O ouda 5 Oct 9G Antbraclet f 1 25 i Haar lkolen Mkeii 0 9ol og enkele LOTEN IN DE PAAEDENLOTEEU zijn to bekoniüii togen ƒ 1 10 bj BRINKMAN ZOON 6000 Htnks nit d f a 111 e t e ni a b h h n e ii e r tïer e rtt0 btiitciilanditche fal rJcken ovflr goiiomfloe Euogi iifliiinilo Leger Paarden Dekens iBMtoo tegen tien ipotpiijH vitii fl 2 75 per itnlc orden uitverkoilit D zs dikke ontlljlbare dakatit lijn zoo warm iIb een pefi ot 140X190 oil eroot Uui het g bMJe ptard tiedckkfliid ni t wol opgeBUid en S lirpofli Btrfi ppn ToortH epii kl iii partij wittewollene Slaap Dekens rroot 140X1 om wffcens zeer kleine tlftohta door raklui bemerk I ure foutea in h t WMbflt uDfffiboden H I fl 3 50p rttiik Xostm aoder li t dubhol MT IhUMUk ÉObrevtii lip ielllnitaD wmüta n liac 4s roarruul ilrvhi uven looModfar na bN fcftfrkC of endfr reKiboiiri proaipt oK e erii $ B Hiirwlte MaftVtrlelit Groota Staat 81 OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C PORTOIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 5 OCTOBER 1896 dea morgens te elf uren iu het KofiSehuis HiaMOHiBf aan de Uarkt van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen HEERENHÜIS met EUF ea TUIN ataande eu liggoude aaa de Gouwe te Gouda wyk C No 33 mot eeu GËBOUW daarachter uitgaug hebbende aohter de Viscbniarkt ter grootte rau 1 are 61 Centiaren Het Buis TUI waterleiding eu van Tele gemakken Toorzien berat 6 Kamers Keuken Kelder en Kolder met Meidenkamer het ia te aanvaarden 1 NoTomber 1896 Do vorlioop van hot Winkelhuis aan den Lnngfen Tiendeweg te Gouda Wijk D JNo 40 wordt UITGESTELD totMA ANDAG O NOVEMBER aanstaande Het perceel is te beüobtigen den len on 2eu October a s des namiddags Tan 2 tot 4 ureu en den 3u en 5n Ootober a a dea morgens Tan 10 tot U uren Nadere inlichtingen geien Notaria FORÏUIJN DUOOGLEKVER Toornoemd en Notaria KOEMAN te Baastrechl Ivoninklijke Maeliliialeff alirlek BE MMOEM TAK II I van8chaik Go gevestigd te êOravenliaye Hepplet$traat X9 en SO nahg de Begeuteaselaan Hofleveranciers TAljl Z M den Koning van België INDIENGÜYoESTü cbruikt de OSTa Allerwef e bekroonde WercldlicromidfSuperior DRUIVEN Borsl Uonig Extract MELIANTHE l LAfONS van 40 Ct 70 Cts en 1 yerkrijgbaar lijj F H A WOLFF Drogiet Markt Oouda E H v N MILD Veerstal l 120 te Oouda A BOUMAN Moordreck J O RATELAND Bosloop B T WIJK Oudmaler Een ware Schal voor de ongelukkige slnchtoffers der ellbevlekkinff Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Betau s ËLFBEWARING Hollandache uit aTe met 27 atb Pryn 2 galden Ieder die aan de Terschrikkelgke gerolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyfcs duizend Tan een zekeren dood Te Terkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending töu het bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland