Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1896

Dinsdag 6 October J896 35ste Jaargarfg INo 7087 Wflt iawrjJTiug tegeo Jicht J 2i fflwnmatiek LenoenpyneB kortom T AnterPawExpeller fiOlMHE COÜRAIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken niceii ran I rlei tBid ADVERTENTIEN voorden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN fg iBmeth tkntiliim aatewwuieot gflB ll Anlief PaiiiIxpeller Wat bnugsiu M AnkiP PaifrExpellen Pru 60 oent 76 oeot en 1 26 di awih YoorhudM ii U mMiits Afothaken an bil T imMkiK t o la SottfudMn Te GOUDA by A WOLFF Msrkt A 144b en DE LAAT en VAN SON potheker Markt iimm vEssooFiiii DE DEURWAARDER B H VAN DE WERYE ta Oouda zal a contant zonder eenige onkosten op DIosdag en Woensdag 6 en 7 October 1896 dea morgens ten 9 uur m de achterzalen Tan het Café üni van den Heer G TUITHOF te Qouda ingang Naayerstraat Tetkoopen Eene aanzienlijke partij FANTASIE BUGKSKIN6S BNZ welke door omiitandigheden tnoetaji rerkocbt worden Te bezichtigea op Maandag 5 October as Tftn 9 12 en ran 2 5 uur Rijnla nd s Bunde rgeld Ingelanden worden herinnerd dat op M October iS90 Terscfaijntiie laatHe termen vau het nynlaml t n n AergeU over 1890 en derbaWe rerzoclit om het nog verschuldigde spoedig te voldoen VERSTER VAN WULVERH0R8T Rentmeester van Rönland ÊiisBÊPöTMmï Men wonlt verzocht op t MERK te letten UIT HET MiOAZIJN ViN M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN wtfrden afgeleverd in verzegelde pakjes van m 7 ttoee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EBNIG D POT der fijnste HaagsobeBemhuit TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 Gouda iijiüivu lü uunuuiJiujJi behalve ZONDAGS en WOENSDAGS HennepEnveloppen f 2 en 5 de 1000 met Firm bedrukt bij A BRINKMAN ZN € ouda Driik tan A BRINKMAN ZOOX aRANDS KAaASINS DU FriDtemps NO UVEAUT ÉS W verweken de Damei die on gtlUlu reerd modealbum voor het Wlntara zo n noch niet ontvangen hebben dtt te vlUon aanvragen aan M JULES JJU UZOTiC P k Hetzelve wordt dan omgaand grAtIa m franco toegezonden Best Uingen ran af 26 francs rri Tan alla kosten aan huis met 6 Terhoogmy BOOTZ ORANJE BITTBH BIJ SLOtÉMAKÊft ÈL t Cognac fin Bois 1 1 40 d Liter Ds OOaiTAO FIN BOIS TUI da Speliti Anonynwi wordt KélBvrned in TerasKsI de bamuida fleasohen vui 6 Ziitar inhoud Toonian van het attest Tan Dr F V yAN HAMEL BOOB Froafflaeoh f 1 30 OitalulUad TerkriJgbMr bUi P H J V WANKUM firma Wed P J MELKERT ÜoathaTeo B U4 Gouda PDIKE OUDE StlHIEDAMMER GENEVEE Merki NIQHTCAP Verkriigbaiir by M PEETERS Jz N B A U bowijs van eclitheid iicachet on kurk eteedi voor u I c rt A u P 1 dor Firma CmtDAiyy p HOPPE BmayriNKEL CB fmaoam Vl JJ l Sio iivim kvi r j r t t iii nsiiii ss in i H Agentuur b de Firma Wed BOSMAW te Gouda PEANSCHE STOOMVEEYEEU SN Gkeniische WasscheriJ ViH H OPPE HEIMER 19 KruUkad Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Einder oederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgene staal bewei Wegens uitbreiding der fabrieken zjn de prnzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar iu 3 dagen t verven goederen in eene week mm wATEsism mTmmj Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsg clden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De Directeur D C W VAN DER LAAR Dzn MAYPOLE ZEEP verft goederen in alle vaste kleuren verschiet niet en tast de handen niei aan Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland België en KoloniSn VAU EEUaEL Co Amsterdam AMERSFOORT AHERSFOORTBCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische WaUen Meelfahriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt trq d fijnste soorten tirwe gemaakt I alli uu met zuivere onafgeroomde beste melk vermengd blijit liierdoor miastons vier dagen Türsob is overlieerlijk rnn smaak an verkrügbaar In pan geknipt 1 pan vloer hard geknipt plaat EngeUoh Daltsob en Oallenrorm In stuks van e ot 9 et 12 ot in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fijn geknipten vorm in stuka van 7 et lOVa et 14 et en met toevoeging van prima tafel natuurboter als Molkka I detjes van 1 ot 2 et Qewoon Krentenbrood wordt ais rijn gebuild Melk Tarwebrood maar met I toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvrnohtec vervaardigd blyft hierdoor vele dagen versch is voortrelTelijk van smaak en verkrijgbaar in bUSVOrm I en Engelschen vorm in stuka van 8 et 12 et 16 et 24 et 32 I ot en als KrentenboUetjes van 1 et 2 et Munitiebrood bruinbrood wordt van speciaal er voor gescbikto beste tarwesoorI ten gefabriceerd smaakt hierdoor buitengewoon heerlijk vooral indien evenals roggeI brood tezamen met wittebrood gegeten is zeer gezond en verkrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg e et 120 Og 12 ot en in langen vorm van 1 50 Dg 5 et 75 Dg 7V et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze ge 1 wichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prUzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen avjn uitsiuiteud verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépêtbordon en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur i matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dar voile an ledige kisten üandteekenSnQ met roodé tiers I Cet vo TAï op de iBtl ECHT flllil ¥ Oberlahnstein m ttu tot ivicTomBito i osenusssMifi Otfral 5£S£lft wrkriJa m Siaai cTuippii tot Exploitatie der Victoria Brorfigevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Tab Dn tHili Pnt Ustm hr iitne Faiirlaliiu Der grouse Krfolg om l aH nt H Stott H arrunim hai Aninsi n larlotilv uiw wertjiloeen JiacJuthnninifrit iUthm Uui kaufa deher unstri atetti aeharfen H StoUen mir M J ant direct adv ta tolehan itunttandtunim ir M umarPlatH l la lulianitiliaadj amfaliliitt U = PreMUtm and Zeugni e I I M Ktirt Iriiiltrin uiilllcl Warnungi ïlï s Pateiit H Stollen BINNENLAND GOÜDA 5 October 189Ü In de Vryd avoDd gehouden Tergaderïrig vao de afdeeling Gouda eo omBtroken van deu Boud Tan Oud OnderofficiereD werd door een der leden ket Toorstel gedaan zioh Tan deu Tiood af te wfaeiden en ene zelfstandige aideeliug op te riohten welk ïoorstel door twee ledon werd ondersteund atamede door een paar donaten ra De tooriilter de heer Tan den Bergh stelde dit tooratel aan de orde tegen de Tolgende Blgemeene Tergadering daar het van mik een ingrgpeadan aard wat Zaterdagarond ten omstreeke 7 ure is in de Boelekads by den spekslager Binnendu door bet afvallen Tan een petroleomtamfi ém begin Tan brand ontstaan die spoedig vaa gebloscht Zaterdagnacht is door de politie betrapt eeu persoon die in den win Kei fan Hoefenaara van Lith trachtte in te breken Een uur te Toreo bad by dit beproefd by den goud en zilrerhaudelaar Monasch Qtateranmiddag zgn door de politie 4 mioderjarigu jongens ait Rotterdam aangehouden Zy Eyu door de politie weder onder bet ouderlyk toezicht gebracht In Mnnchen expoieeren t Is 7 00 er en men krggt toch geen prgzen by die m iï a boort men dikwyis Edoch dat mea met succes in Duitt chlaod kan tentoou tetlen ba flst de beer A riteennms alhier die op de Murchener teotoousteltiugiu deze week 26 29 September drie eersteprijzen kreeg m i zyn Leon T Ton Biel eenlangharitte St Beruhard van Rawyl uit Uoniie I Ton Biel geboren IG Mei 94 Daar meniu Muncben waar de grootste St Beruhardclob Tan net taatelund i gevestigd verstamlheeft Tan St Bernhard Leon I voo Biel drieeerste pryceo gaf zno kan zyn eigenaar deeerTolle vermelding die de heer Astley te sGravenhage den hond schonk gerost F chrappen Nederl Hondensport De beide dynamietmanueu Kearney on tlainea die te Rotterdam tot nog toe gevangen gohonden werden zyn als niet vallende in de tanaen van uitgeleverd te worden op Iaat Tan FEVILLETOIM DE HYPOTHEEK tb4 OP SI Van Barnfaelln vond Eich zoo verlaten op de wereld dat b Nelly niet kon missen sa zij van har zfjde wai zoo gewoon met haar vader te wezen dat zij er uiot eens aan dacht de kamer te verlaten aU men hem over zaken sprak toor zooveel er al innand komen mocht om hem daarover te spreken want met uitzondering van het onaangonanae geaohil over Waaenatein had van Bernhelm met niemand ter we eld zaken De VValte trad binnen Hg bad byzonder veel zorg aan zijn toiiet besteed hy wist dat da eerste impresaie veel afdeed en hij stelde er prijs op den gunatigen indruk op Nelly te makift Nelly kreeg dien inluaachen niet Zij wnb gewoon aan de waardiga eeavoudigheid van baar vader en de Watto waa juist het tegendeel van eenvoudig en volstrekt niet waardig Daarbij kwam dat zy de minachting Toor dien rijken verkwiatendea jongen adel deelde miaiohisD wel eeoigermate omdat lij zelve gebepl vao dien kring bleef uitgesloten en wat alles afdesd da Watte kwam als zaakgelastigde van Binnenetyn eu al weder met een vooratel tot verkoop van WaHBstaia den hoofdcommisiaris van poUtie over de greu flu des ryks uitgeleid Onze correspondent te Batavia seint onder dagteekening van heden Men verzekert dat de luit kolonel C P J van Vliet wegens ziekte met verlof naar Europazal gaan N R Ct W J de Vos die zich reeds gedurende 4 s maand in preventieve hechtenis bevindt als verdacht deu moord gepleegd te hebben op den joogen Hoogsteden ia naar wy vernemen weer 10 vryheid gesteld De echtelieden M te Nymegen die onlangs w ens koppelary werden veroordeeld tot 9 a 12 maanden gevangenisstraf hebben op hun verzoek om gratie eene afwyzeude bescbikking ontvangen en zijn boden gearresteerd tot het ondergaan der straf Dezer dagen kwam een aangeschoten kerel te Weert eeu herberg binnen en bad meer drukte dan den kastelein lief was Toen een verzoek om zich wat kalmer te gedragen niets baatte kwam het 92jarige moedertje uit bet kamertje geloopen en gin den levenmaker zoo ferm met baar stok te lyf dat deze bly was toen hg de denr nit vaa De Staats Ct c behelst de mededeeling dat de in de provinciën Noord Üolland u Zuid Elolland op te richten Hykslandbonw wiuterRcholeu znlleu gerestigd worden iu de gemeenten Schngen en Dordrecbt Beide inrichtingen zullen worden geopend iu de maand November van dit jaar Aan dez landbouwscholen kan worden geplaatst a een ouderwyeer in het bezit eener aktevan bekwaamheid als boofdouderwyzer en vaneene akte voor lager ouderwys in da landbouwknnde jaarwedde i 1500 b een Teearta in bet bezit van het diplomavau veeart jaarwedde i 400 Aanmelding vóór 10 Ocfober e k by den inspecteur van het middelbaar onderwys F B LÜlinin te s Graveubage Uit Kaapstad wordt aan de the Times gem ld dat de Transvaalsclie regeering een strafvervolging heeft ingesteld tegen den aannemer von de Lydensburgsche zylijn wegons poging tot orakooping van twee leden vanden Uitvoerenden Uaad Wolmaraus en Borger waarschynlyk is bedoeld de voorzitter Tan den Bersten Volksrand aan wi hy ieder f 60 000 zon aangeboden bebbon De aannemer is tegen ffMiJDheer BinnensIgn schijnt er prijs op lo stoilon aan die zaak eone algoinesno bekendheid te geven zeide vao lleroholm katm toon do ardor er over begonnen was hij deotl heter zijn tijd af te wachten de hypotheek zat ham ten volte worden betaald Zooveel to boter myn oer van Bernhelm U hebt groot gelyk dat u in dat geval elk aanbod weigert antwoordde de Watto ofachoon door den bedaarden tooo van van liernlielm volstrekt niet overtuigd dat hot geld er wezen zou ryWasenstein is ook te mooie bezitting om ze in andere handen to doen overgaan Ata ilt mij niet bedrieg tioort zij al driehonderd jaar in uwe familie ffVan lK5t af erkende de baron Kr zyn weinig families die znlka oude bezittingen kunnen aanwijzen Dan zou htt toch eok zeor jamnner zijn aU een Binnenalgn zo kreeg Wanneer het in ean andor geslacht overging zou dit ten minate waard raootan zijn dezen titel to voeren Van Bernhelm antwoordde niet die opmerking was eene indiscretie De Watte wist dat by geon zoons had en over een huwelijk van zyne dochter behoefde hy zich t enover een derde niet uit e laten M voelde do Watte zelf maar te gelijk rees hy hem de gedochto op dat bij zelf wel eens eer van Wasenslein kon worden Hij had daartoe niets anders noodig dan oen woord van Nolly en een woord van baar vader Waarom bij zoo goed niet als een ander ja boter dan een ander want zooveel pretendenten zouden er zich toch niot op doen voor de band van eene onbemiddelde freule en in ge jf gersl eeaa party die mat hem Jonkheer de Watte borgtocht Tan f 12 000 op vrye voeten gelaten Donderdag tl was het 15 jaar geleden dat de internationale postpakketdieust in werking trad Het was op voorstel van de Duitsche rykspoat dat deze instelling iu bet leven werd geroepen Kemt traden slechts 15 tnnden van virereldpoatvereeuiging toe maar het nut vai d en dienst voor het intpruationaat verkeer bitek zoo spoedig dat weldra de meeste hescbaafdo landen zich aanatoten 7oodat de dienst tegenwoordig over alle dealen der aarde is oitgebreid Zelfs de weinige landen die nog niet zyn aangesloten nemen reeds stappeu om daartoe over te gaan Zoo zullen Guatemala en Paraguay binnenkort voor den postpakketdienst worden geopeud ook Peru hoeft zich bereid verklaard om zicb aau te sluiten en do Yeieenigde Staten van Noord Amerika zyn bezig iret bet plan by gelegeuheid van het wereldpostcoogres dat a s Mei teWasbingtou wordt gehondeo tot den algemeeneu iuternationalen postpakketdieust toe te treden De snelle ontwikkeling van deu internationalen postpakketdieust is des te verblydonder als men bedenkt dat vele landen vroeger do vereendiug van pakketten door de poet niet kenden eu deze eerst in bet binuonland luoeaton inricbten voordat zg ich by den internationalen tUenst kouden aansluiten Ben Amerikaanscba courant geeft de volgende beschouwing over de buitengewone waarde die de arbeid vau enbele tuenscben bezit De dicbter Teouyiton had mnnr een blank vel pnpier Ie nemen en een nieuw gedicht daarop te schryven eu bet papier had eeu waarde van 65000 dollars dat is gonir Vnnderbilt dient slechts eonigo woorden op oen papier te schryven en het is 5 miilioen waard dat is kHpitnal De Amerikaausche Uegeerliig neemt 1 ons goud drukt er een adelaar op en eegt dit is een 20 dollarstuk dat is geld Een werktuigkundige kan oen tnk staal van 5 dollars waarde tot borloge ceren van 1000 dollars omwerken dat is vaardigheid Een koopman kan een artikel dat slechts 5 cent waard ia voor I dollar vorkoopon dat noemt men handel Een arbeider draagt dngtilijks tien uren lang steooen aan voor het houwen van huizen en krygt daarvoor eon dollar Dal t arbeid Sinds i sspbon eenigen tyd bestaat er oneenigheid prins Bismarrk en de inwoners van gelijk kon sUan ilij begreep clnt hij liot yzor moest smeden terwijl het heet was en ran Biniietisliju en Wasenstcin oniniddelyk afstand doende knoopte hij u gesprok aan met iNolly dio uohier nici Inj zondor voel acht sloeg op zyne hetoefdheden Zij vond dien jonkhoor de Wattfl die zich vernederde om de zaakgsinstigdo to we en van Binnenslijn eu die zich met haar liuwolijk bemoeide onvetdra elijk Terwijl zy wanneer Olto bij haar vader was alhjd het gesprek wist gaando to houdon lobeen tij nu de onnoqzelheid zolvo zg gaf zieh niet de Biinaln moeite om to tooneu wie zij waa als bij iiitiiilie bogreep zij de Wstte s doel en zij tnicbtto hen nn reeds te doen govoolon dat hij tiet wol nimmer horeikan zou iiViit kan ik aan don hoer itinnenslijn zeggen dat n volstrekt van zoodanige schikking als bij vooraloog afziet vroeg do Watte toon hy op hot punt was heen te gaan f A ta mijnheer Binnonatijn u een bepaalden lu t heeft opgedragen kimt gij hem dnt antwoord goven zoide van Iternhetm eenigu ironie in kot woord Inst legende terwijl tiij eveneens opstond IWaar tiet zal rag toch geoorloofd zijn ook zondor lastgoviiig van don haor Hinnoosüjn mija i e7 oek te mogen liervatten P vroog do jonkheer de ironio welgemoed opnemende Mijn hnia is voor niemand gesloten mijnheer de Watte Ik hoop van uw verlof apomüg gebruik te maken De baron boog Nelly groette zeer effen en de Watto verdween Hebt u dan het geld papa waa Netty s vraag toen de Watte vertrokken was het plant je WitzhaTe Jnron lang liep door het Sachseaweld een rijweg naar Vii itzhaTe welke weg uitliep op oen brug over een kleine rivier de Bil Ie geheelon Blanmrrk had at meermalen den omwonenden boereu laten weten dat zy de bouwvallige brug eeus moesteu laten beritellen by zou de helft van de kotten dragon De boeren echter waren van meening dat zy biertoe niet verplicht waren Tengevolge vnn bun weigering heelt de prini na deu weg laten versperren zoodat de voertuigen een omweg van meer dau een uur moeteu makeu om van het station Friedricbsruh naar Witzbave en terog te gaan Door den Raad van toezicht op de spoorwegen is aan de II IJ S M toestemiuiug geweigerd om een nieuw Hpoor aangelegd ouder de overkapping op het ïentraal station te Rotterdam Ie bezigen voor de interualionale en expres treinen in da nchtiugeu Amsterdam en Roaendaal met t oog op de reiligboid op de perrons Drie hoeren uit de provincie ïiomzha hebben van de zucht dor Polen tot emigratie op luisdadigo wy e party getrokken Daar het grootste gedücttö der emïgrauten heiiuolyk bun woonplaatsen moeston verlateu idat zy geen toestemming van de overhoiu of geen paspoort hebben werden 7 y door de boeren uit ds dorpen nnby de R asi ch Prniaileha grom tegen een beboorlyke betaling over do grenzen gesmokkeld Drie hunner echter bodaohteu een afschuwelyk plan Zij boden zich by Ikon emigrant aan die na al zyu havo en goed te hebben verkocht iu bezit was van een aaozienlijke som geldi De boeren brachten hem naar oen eenzame plnata waar bij vermoord eu van alles beroofd werd Eeu hunner ia door do politie opgespoord de beide anderen zyu vermoedelyk naar Pruisen getrokken Eeu jong Afrikaander Grove genaamd die e U bekwaam kaasmtker is onderbandolt te Pretoria m t de Triusvaalacbe Regeering over een plan om den Borrou het kaaamakeu te leoron Hij wi door do Regeering aangesteld worden om onder de Boeren rond te reixen en hun kosteloog alleen tegen genot van koit en inwoniug onderwys in die knnnt to geven De leertyd dnurt slechts weiuigo dagen Nion I ii als iioef Biunonslijn dan do hypotheek opoisiiht Viui Itornhelm hiialde de aohonders op Op dio vraag kon liij go n niitwoord goven Hij lounda mot hol hoofft in do band on slak godarhtoloos mot zyu pmiriomog iu de ouderwotHOho iniihoniohou ton tiifut Voür i titig pa het bInJ bedorfl u Je hoht Rolijk Nolly en dan zon hft zooveel miiidur opbrtmgeD als do tiool verkoctit werd nl ooi pil epreok zoo niet Kr 7iji toch wel lOfMiHctien op du worold die u üoudrn wilileii helpen Van Iternholm iintwoonld j l Bftns niot A In de Kaapkolonie geschiedt dit rejds sinds jaren Da bladen dringen er op aan dat de Regeering deze gelegenheid al aangrypeD Kr wordt thans voor tienduizeiide goldeni aan kaas iogeTOoriJ terstond m iilke monsctioi Kcieindelijk luvwir jOüiU 11 niot denken dat Vi X Jo begrijpt toeh wetj ilnt ik goeffgï van bodon ffllij liflhocft hut zelf niot to wotoii or over sprak fyOch Netty lief gij sprookt als oen vrouw on als oen kind Mrnsrhon Isenon 7oo spoedig geen geld on allerminst nli ij gom solide waarborgen hebben It ivoodicn ik wit geoii verpliotiting hebben aan Vink Ata ge alles wist louilt u er ook zoo over denkon Mag ik dan alles niot weten Noen ZüVer üiot ni uwsgi rig kind zeido van Bernhelm terwijl hij flauw giimtachle Gij zoudl er ook ulota aan bebheu t Is toch geso kwaad P iJTerdt Mnolgdi