Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1896

1 October TUd vao Greenwlcb 14 7 17 7 69 8 36 3 43 6 61 9 67 10 40 ff ff 7 6 ff ff ff 10 4 ff 8 6 ff ff ff 10 11 ff r ff 8 13 ff ff 10 18 ff 39 7 36 8 99 8 63 9 3 9 10 10 97 10 6 4 40 6 90 5 97 6 17 7 96 8 6 9 87 4 60 ff 6 97 ff f 9 47 4 67 ff 6 34 ff ff 9 64 6 04 ff V 6 41 ff 10 61 6 10 6 40 5 47 6 47 7 46 8 96 lO OT DEN HilAS nOUDA Botttirduii 4 65 t BS 6 11 6 61 7 96 t 8 66 ChpeUe i i f ff ff ff ff Mirawnktrk 1 14 11 ff ff ff ff ff Uoordreobt t ll ff ff ff ff Sauda 7 t iS ff 7 10 7 46 6 18 9 11 OOUDi DEN BAlfi Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 0 0 1 DA ROTTERDAM Gouda S 80 7 86 8 20 S 40 9 10 HM 10 17 HM Uoordreoht h 7 8 l f v ll SS Nieuwerkerk 7 8 8 B4 H SB Oapelle 7 ll M Rotterdam 7 7 IS 8 88 9 1 i 9 80 9 40 6 10 87 U Bl KOTTBRDA M fl O tJ D A 11 60 19 97 1 40 19 08 19 47 Haül 6146 7 90 7 43 8 60 19 9 46 l o ll 11 3619 99 1 36 9 44 3 40 4 10 4 38 6 99 197 16 7 66 9 98 9 63 Voorb 6 69 ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 4 3 18 9 34 Z Zegw ff ff ff ff ff 10 89 ff ff 1 66 4 63 0 9 48 Zer M 6 17 10 43 9 01 6 04 3 9 69 Gouda 6 98 7 60 6 13 18 47 10 1610 64 9 06 19 69 9 17 3 14 4 08 4 386 16 6 59 507 488 1810 1010 98 In lokaaWerVeer Anuterdam Utrecht geac Sa klana B T K E o H T 0 O O D 10 15 10 88 11 88 19 9 3 08 8 59 4 46 14 7 5 8 09 9 07 10 8410 38 ff 11 66 19 94 ff 4 1 34 98 10 64 10 46 ff ff ff ff 4 94 ff ff ff S ff 10 6 11 1019 11 ff 3 46 4 37 6 17 8 93 8 41 1 49 11 10 8 39 8 64 9 64 11 O ff 10 06 r ff 10 16 10 97 9 M 10 89 11 46 Ooudi 7 6 8 S6 89 10 13 11 18 11 16 19 16 19 98 1 49 6 47tar ll 7 49 M7 ff 11 80 19 40 t Zegw 68 8 66 11 41 ff 19 4 Voorb 6 07 9 08 11 66 ff 1 06 Hags 8 19 9 18 10 7 10 48 19 11 4619 46 1 10 9 19 4 17 a O l P l II T R I C t 10 19 10 67 19 66 1 90 ff 11 14 ff 9 37 ff 11 99 ff 9 46 10 61 11 46 1 97 8 08 8 81 10 17 10 84 8 48 10 41 4 11 07 BOUD k k MSTEilOAII 9 19 10 61 19 10 4 11 10 6 l S 1 13 li AMSTIKOA H 8 O U D A 7 16 10 41 9 34 9 63 4 45 18 7 46 9 41 8 19 It lO 1I 11 M5 5 T 4 ilA 10 30 Kaar het Dagblad Teroeemt zyo ter gfl meentewerf leekeDiDgeD ooderbaadeu voor een 466 M laoge pier ïo zee te ScbeTBuingett De comuiig e atk den gemMoteraad n den Haag io zake de haven te ScheTeaiiigeqJoTerweegt aan de bezwaren ran deScht vet gAche Tifscheriberolkiog te gemoet te komep oor een baTenkom van geDoegzameo diepgang voor bómicbuiten Altbanu dat denkbeeld zou in die comtciiaie ernstig worden voorgestaan io verband met de zekerheid welke sou bekomen zgn dit het departement van oorlog voor een haven op de schaal alt voorgeaomea i den aigch stelt tot forteoboaw Te Scheveningen is men zeer teteorgesteld en van een havenkom beeft tuen daar al zeer weinig verwachting daar deze aan uitbreiding Tan het ban dels verkoer t r plaatse zelve niet ten goede komt Vf dagavond werd eenige minaten over negenen een eigenaardig lachtverscbüoael te Heerenveen waargenonen By een belderen sterrenhemel vertoonde zich eerst in bat N O eau groenacbtige flikkering en terstond daarop werd eeu ovale bal waargenomen waarvan de lengte as byna een halven meter bedroeg Met groote inelbeid bewoog by zich van boven uaar beneden om op eenigen afstand boven den horizont weder plotseling te verdwijnen Het gaheele verBchgnsel duarde ongeveer een halve mioQut Sen Hagenaar beeH er volgens de R bode eens een paar uurtje voor genomen om van Dit zijn kamer een der vele buizen aan de ovarzgde zgner straat te bespieden en de keertjes te tellen waarop een dienstmeisje van boven of van achter moest komen om uaar de bel te kpen Zgn waarnemingen loopen van 9 tot 12 uur s morgens Acbtereeuvolgens werd gebeld opengedaan enkele malen teruggeloopen en weer dichtgedaan voor den bakker den melkboer den kraotenlooper den groenteboer den kruidenier den slager een man met enveloppen den aaobmsn den postbode een orgelman een koopman met scbuurgoed een raan met een houten been en slager die bet besteidn vleesch brengt een rneidje met radjjs een borstelkoopmau den winketier met de bestelling een oudroestkoopman een vrouw met zuigeling den bleeker een visobboer een scbaalcollecte een bedelaar een citroeDkoopman een meisje metvonrmakers een colporteur de petroleuravronw een parapi o ienkoopm an een handwagen met tripladdertjes een knecht om antwoo d op stalen voor japonstofjes een rietoostoelenkoopman den man met karnemelk een blinde vrouw een schoenmakersjongen den koperslager de bnicollecte een man met zeep een wagen met bosjes hout van de dnkloozon een heilsoldaat een vronw met eieren een koopman met lampekappeu den knecht uit den banketwinkel een inteekeolgst den turfboer den knecht van de leesinrichting den scbillenboer de glansstrykster deu kranienjoDgen die de krant terughaalt een bierbottslaar de kinderen uit de school Te 12 uur opeut het meisje voor de 47e maal lo den tyd van 3 uurtjes de deur En dan waren er zeker in die 3 uren ook nog wet 47 koopliedenc afgetikt De krygiraad te Haarlem heeft Vrydag vonnis geweien in zake de luitenants gebrs Stephenson en Blokhuis beschuldigd an mis handeling van den inspecteur van politie Van der Scbriek te Amsterdam Indien de beklaagden in bet vonnis berusten moet eerst worden afgewacht de approbatie van het Hoog Idili tair Gerechtshof Berusten zy niet dan woidt bet vonnis Maandag beteekeod Tot zoolang is hun tyd geheven om zich te verklaren Uolda 6 30 Oudew 6 46 WosrdeD 6 63 Vlraekt 6 13 37 64 7 8 J 9 64 8 91 Oouda inilaidaii O St 37 1 14 Alle liefhebbers vnn worstel wedstryden heriaaereu zirb ougetwyfetd nog den Turk Memi j die hier een iedereen versloeg behalve Van den Berg nuuur zelf ook nooit door Dirk is geiomen Welno de tot nu toe nog onoverwonoen Turk heeft zyn meester gevonden Te Kopenhagen is hj na een stryd van meer dan een half nor ten slotte tegen deu grond gedrnkt door den Deenscberi kampioen Bech Olsen Deze laatste was na zyn overwinning zoo op dat bii baast flauw viel Uit Gmünden kornet het bericht dat hertog Albrecht van Wurtemberg op de herteojacht zynde efnige gevaarlijke oogenblikken beeft doorleefd Ëen hert dat hy aangeschoten bad kwam tip hem en zjjn jager aangerend de nertog viel en bezeerde zich aan den linkervoorarm en aan een vinger Ook de jager word 1 ebt gekwetst De jschtparij kon niet worden voortgezet Te Oranienburg nabij Berlyo heeft mevrouw Tomcjk haar echtgenoot doodgeschoten Sinds lang leefde zy met hem in onmin ook met zyu eerste vrouw beeft Tomc k t niet knnnea vinden tengevolge waarvan bet tob e o f chtscbeiding gekomen was zoodat ipder een afzonderlgke woning betrokken bad dit hun ecbt was een meisje geboren no twee jaar oud dat de vader by sicb wilde helpbeo Hg deed moeite t aan de moe ter te ontnemen masr deze trok een revolver en loste zes schoten op haar man Zeer spoedig is hy aan zya wonden bezweken Oe vrouw is gearresteerd zy geeft voor uit noodweer gehandeld te hebbeu daar baa ipan haar met een stok bedreigde Een bezwareojje omstandigheid voor haar is dat zy dien eigen morgen te Berlyn den revolver gekocht beeft De sJar Ct c meldt nog 11 82 12 82 1 59 10 1 10 9 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 4 46 6 99 6 64 t U 7 49 4 67 ff ff 6 01 i 06 ff ff ff 8 19 6 90 ff ff 8 96 6 96 6 69 6 99 6 9SI 8 81 8 17 4 41 6 67 6 7 17 7 6 86 7 3 84 8 60 6 13 7 61 8 16 10 17 1U 6 90 Den 27n AnguEtos des middags omstreeks 3 oor keerden de troepen van den tocbt io de XXII Moekims in bunne kwartiereu terug Zy werden op den terugtocht niet bemoeilijkt slecbts enkele schoten werden in het gebied van T Baid geboord Het 9e bata jon mst halpwapens blijft tot nader order Pasar Sa mabani bezetten terwyl bet 14e tangs verschillende punten van de etappelyn Lambnroe öaraabani in stelling zou bleven totdat laatstgenoemde plaats voor 14 d gen zoo z jn gaéourageerd hetgeen 29 Augustus zon plaats hebben De drie voornaamste hoofden van Indrspoeri volgden de kolouoe naar Kota Hadja Toekoe Baid is io verzekerde bewaring geuomed wegens ondervonden verzet in zyo gebied Uit eeu uader telegram van den wd gouverneur gedagteekend 30 Auguitos blyktdatSamabayi inderdaad den vorigen dag voor 14 dagen van bet noodige werd voorzien terwyl tevens materialen tot verbetering van bet logies werden opgevoerd Volgeus van dsar onlvaugen berichten werd Samahsni den 27 i Augnsius na den terugkeer der uitgerukte troepenmacbt beschoten waardoor de U luitenant N W van Gelder door qeo matten kogel licht gewoud werd hetgeen bero niet belette den dienst te blyveu doen Onmiddellyk rukte daarop eenu compagnie van Samabaoi uit en verdreef den vyand waarbij een iulaudecb tuselier licht gewond werd De nacht ging matig voorby en den 28n werd het bivak slechts zeer flauw beschoten Dien dag rukte anderhalve compaguie uit naar Ditip en Haid gedurende welke excursie slechts eeo drietal schoten werd gelost Den 29o werd het bivak niet beschoten en de fourageering bad ongehinderd plaats Op de terugkeerende troepen werden by den terugmarsoh schoten gelost Van de beide op den rechteroever der Atjebrivier by ModtaBsik gelegerde comgagoieen werd vernomen dat deze gedurende hun zes daagscbe verblyf te Montasiik slechts enkele malen waren beseboten waardoor een inlandscb foselier gewond werd Alle uitgerukte troepen behalve bet te Samabsui gelegerde 9e bataljon met bolpwapens waren den 30a biunon EotaRadja terug De gezondheidstoestand te Saluafaani was vry gunstig Ia de XXV Moe kims was de toestand zeer gunstig in de XXVI Mookims bevredigend Om te voorkomen dat het lioasische keizerpaar op zgn reis van Balmarat naar Portsmouth te veel last van het pabliek zal krygen ia besloten dat op alle stations welke de trein aandoet de toegang aan bet publiek wordt ontzegd Alleen de amb naren mogen tanwezig gu maar ook dezen mogen door geen enkele manifeststie bewgs geven vao de aanwetigbeid van den keizerlyken trein Een treurig ongeval had Zaterdagmorgen omstreeks half elf te sQravenbage plaats in de Oasuariestraat by het werk tot uitbreiding van de R K Kerk aan deu Boschkant De 2ljftrige ongehuwde werkman Batenborg was werkzaam in een klais bestemd voor het bergen van kerksieraden ondir toezicht van den onderbaas Plotseling stortte bet pas Vrgdag voltooide gewelf in en werden beide mannen onder een zware steenlasg bedolven Hoewel onmiddellyk met de opruiming van het puin begonnen werd bleek Batenburg reeds overleden De onderbaas per brancard naar bet Eekenbuiff vervoerd bad gelukkig slechts lichtere kneuzingen bekomeu dan aauvankelijk werd vermoed en kan waarschyolijk dienzelfdeo dag nog bet ziekenhuis verlaten De subst officier van justitie mr van Buttingba Wichers met des subBt griffier mr Quaries van Ufford waren spoedig op het terrein aanwezig zoomede de hoofdcommissaris der 2e afdeeling da heer Dietz en personeel van de boowpolitie Ken gedeelte der ingestorte steenen werd in beslag genomen teneinde uit te maken of het gebruik vau minder goede bouwstoffen ook de oorzaak kan zyn van bet ongeluk De verongelukte werkman was naar men ons mededeelde verzekerd door den aannemer De commissie van toezicht op de gemeentekweekschool te Amsterdam dis van de kweekscholen te Groningen te Zetten en de gereformeerde kweekschool te Amsterdam richtten voor eenigen tyd een circulaire tot de voorzitters der exsmen commi siëo voor de nuttige handwerken en der akte examans voor bet Isger onderwys om allereerst te wyzeo op den te zwaren last op de schouders der adapiraotonderwyzeres gelegd Het verzoek werd tevens gedaan de eiachen voor de handwerken zooveel mogelyk te beperkem daarby in bet oog houdend bet onderwgs dat zy te geven beeft m de volksschool Thans beeft freule Jeltje de Bosch Kemper een brochare verspreid de sebryfster komt daarin tot dere conclusie De Wtitabepatiog vao een gelijk programma voor santeekening en akte is onbiDyk want de leerlingen def kweek en uormaalscholen worden onnoodig er door gedrukt tegenover de leerlingen der vakscholen in de handwerken Weuflohelyk is das aanteekeniog en akte van elkander te scheiden de eischen voor de aanteekening vavt te stellen met het oog op de belangen der olksschool evenzeer met hst oog op de draagkracht der aanstaande onderwyzeres de eischen voor de akte vast te stellen met het oog op het vak onderwga Om deze wenschen te verwezenlyken zou van den minster een wetsvoorstel moeten uitgaan nadat eene te benoemen commissie de eischen van elk dezer examens nauwkeurig zou hebben omschreven c 4 60 4 B7 ft 4 5 11 5 20 3 B7 4 U 9 60 8 44 4 13 1 44 1 64 9 01 9 08 9 14 S O 4 04 4 83 Utreekt 38 7 50 9 9 39 Woardra 63 8 11 Oudawater ff 6 19 OoDda ff 8 99 9 34 10 10 Anatedu 0 Sk Swid 7 91 Het ia nog niet Isng geleden dat de vorige Sultan van Marocco aau den Britscben gezant sir John Hay beloofde den slavenhandel in de steden aan da kuat te zullen afschaffen Ondanks deze belofte is Sa£B dezer dagen weer het tooneel van dien onmenschelyken handel geweest Ditmaal werden niet alleen jonge vrouwen en meisjes verkocht doch personen van beiderlei sekse en allerlei leeftyd Men zag er zelfs een zeer oude vrouw met eeu kind in de armen zy brachten samen 58 dollars op Een bnisgezin bettauda uit man vronw en zoon te Sybekarapet was naar den bouw gegaan om aardappelen te delven Een koopman in postpapier ontdekkende dat er niemand te buis was giag eens onderzoeken of het slot aan de deur voor iga handgrepen bwtaod was Het bleek dat dit niet het geval was Hy giag dos naar binnen waar hg vooreerst de appelen schoon roor t gelicht eensaatag en vervolgens naar de boiskamer Daar opende hg de lade van d tifel en ook de daarin liggende portemonaie De iaboud niet bgzonder groot naar men zegt ongeveer één golden in klein geld werd nataurlyk medegenomen waarna de koopman het huis zeer bedaard ecbgnt verlaten te hebben Dit bad plaats dea foormiddags zoo ongeveer half 121 Uit Amsterdam meldt men Gisteren werd van de marinewerf ie Rotter dam te water gelaten bet pantserdekscbip Holland waarvan de kiel gelegd werd op den 6n Mei 1895 De Hollandf ia 93 30 m lang 14 80 m breed en 9 87 m hol zal een diepgang hebben van 5 40 m bij eene waterverplaatsiog van 3900 ton Het pantaerdek heeft eene dikte van 3 cM het pantaer van het maehinehoofd vervaardigd vau nikkelataal uit de fabriek te St Chamond is 12 5 cM dik dat van den commaudotoren 10 cM dik Het vaartuig zal bewapend worden met 2 15 cM snelvuurkanonnen 6 12 cM anelvaarkanonneu 4 7 5 cM snelvuurkanonnen 8 3 7 cM snelvanrkanounen 4 revolverkanonnen een boegbuis eeu hekbuia en twee kanonnen in de zyae voor torpedolauceering Het vaartuig zal worden voortbewogen door twee drievoudige expansie macbiiies met een totaal vermogen van 10 000 L F K welke sloom ontvangen uit twee cylindervormige vlampypketels met metalen pijpen Serve s patent boven de vuren werkende met een druk van 200 Eng pd per vierk Eng dm en uitocbt waterpypketfcla van Yarrow s patent werkeude met een drak vau 200 Eng pd per vierk Eng dm Door middel dezer machines welke twee vierbladige schroeven van 4 25 m diameter en met eenen spoed verstelbaar van 4 25 M tot 5 5 m iu Beweging brengen moet eene vaart van 20 myl per uur verkrenen kunnen worden Er ia bergplaats voor 800 ton kolen en het drijfvermogen wordt behalve door de oelleaconstructie ouder bet pantfierdek door water dichte schotten gewaarborgd De bemanning der Holland zal bestaan uit 312 koppen Voor den winter eistht de mode weer vogellykje op de dameshoeden Dit doet de bestuurderesaen van den Bond tegen de grnwelmode in herinnering brengen dat alleen struisveeren en veeren van lianen en pauwen kunnen worden gedragen omdat die in den ruityd uitvallen of voorzichtig worden afgeknipt Alle andere veeren zyn veroordeeld Maar vooral de aigrette van reigers veereu de luchtige fijne veerijes vertegenwoordigt een der sdachuwelgkste wreedheden Wanneer de reiger zyne jongen voedt tooit hy zich oor die teedere taak met de gezochte aigrette en daar hy hg gevaar zyne jongen beschermt en niet van het nest wgkt is by voor den jt er een gemakkelgke prooi Wanneer hg nu gedood is en na ontdaan te zyn van zyn sieraad verachtelijk weggew rpen dan verhongeren de jongen in het nest en menig natunron rzoeker verklaart dat het bongergeschreeuw te smartelyk ia om het aan te hooren dat het bepaald ontzettend is Merkwaardig voor de tirannie der mode is dat bet bestuur ran genoemden bond dezevermaning in t bgzonder moet richten tot de dameaïeden Afloop van Openbare Yerkooplag van Onroerende Goederen VEILING 5 OCTOBER 1896 Heerenhnis met Erf en Tuin aan de Gouwe C No 33 met een Geboarv daarachter f 4700 kooper B Triezenberg luo 10 4 10 94 Baltenlandscfi Overzicht Aam den vooraTond vau het feest dat elk Franech hart van trots doet zwellen heeft de repabliek nog een gelnk beleefd Zy is met ItiUê tot overeenstemming gekomen over bet handelsverdrag betreffende Tonis Voor de Franacha fabrikanten is het zeker een bigde tgding dat zy in het protectoraat hnn goedaren Try tollen mogen invoeren terw de producten van andere landen worden belast Maar er is n een jgrootere reden totblyd ohap Itatifi heeft steeds een goed oogje op Tnnis gehad en dit land langen tyd beschouwd la eeo oord voor toekomstige uitbreiding En heelemaal oogelyk bad Itatie daarin niet ten minste als men zich plaatst op bet standpunt dat Ëaropeeecbe mogendheden in Afrika maar te nemen hebben wat cy nemen willen Zoowel de ligging van Tunis als de nationa liteit van de daar gevestigde Europeanen voor een ovei roet deel Italianen wezen dat land aan on eens met den jongstea grooten staat te worden vereesigd Maar Fraakrgk was Italië voor en vestigde agn protectoraat in bet land van den Bey Dat heeft in Italië kwaad bloed gezet en dat waa éen der redenen waarom de verhouding tosscben beide Laiyasche olken zoo veel te wenschen overliet Ja de vraag is wel eens gesteld of niet ia dese zaak de oorzaak ligt van het geduld waarmede het luliaan che volk de zware lasten van bet drievoudig verbond draagt Maar Italië moest zich nederleggen by de ondervonden telearstelliug Het deed dit morrend zonder den bestaanden toestand te erkennen En dit nu maakte dat men de laatste maanden niet geheel geruit was Sedert 1868 was ItaliS door een verdrag met dqn Bey verbonden Deze overeenkomst welke rekening hield met de eigenaardige toestanden en de eigenaardige belangen welke Italië daar heeft moest natunriyk door Fraokryk worden geëerbiedigd Maar nu zy teneinde liep was men er in Frankryk op uit om de zaken zoo geregeld te zien dat Italië den nieuwen taestand officieel erkende en afstand deed van alle byzondere rechten welke het m Tunis had Daardoor zoo niet alleen de eigen nyverbeid zya gebaat maar bet Toneaiflche vraagstuk zon vour goed van de baan zyn Ën bet eeo en het ander was voor Italië een hard gelag Zgn schepen en koopwaren ge noten byzoadere voordeelen zyn consuls waren belast met de reobtspraak over de Italianen en dat alles moest worden prysgegeven Wel had Depretis vroeger in dit opzicht reeds eenige concessies aan Frankrgk gedaan Maar formeel was bet oode verdrag intact gebleven Dat het niet mogelgk zoo zgn de oude voordeelen te beboaden nu bet verdrag waarin ze waren opgenomen ten einde liep was natuurtgk Maar Crispi bad steeds vooropgesteld dat a s het verdrag van 1868 afliep de nog oudere verdragen met de voormalige zelfstandige deelsn van Italië weer van kracht zonden worden En met dit argument boopte man Fraokryk te kunnen dwingen vooral toen de bert van Sermonta in bet kabinet Di Kodioi werd opgenomen en anders dan men van dat kabinet verwacht had zich op het standpunt van zyn voorganger stelde Vandaar dat de onderhandelingen zoo lang duurden want Frankrgk was nataurlyk allerminst bereid ita znlk een regeling toe te etemmsn In hoever het door Sefmonta ingenomen standpunt oorxaak is geweest van zgn aftreden is nooit opgehelderd maar na een kort bestoor verliet by bet departement van buitenlaodsche zaken dat na onder leiding kwam van Markies Visconti Venoata die een minder onverzoenlyk standpunt innam Toch waren de moeilgkheden niet zoo gemakkelgk op te loaasn daar beide landen groote met elkander strgdige belangen hadden Maanden en maanden is onderhandeld en £ elfs op deo laatsten dag dat bet onde ontwerp van kracht waa moeaten nog verMbillende paoten worden vastgesteld Maar toch kwam men tot overeenstemming Italië erkent het protectoraat althans bet stemt toe dat de belangen de in Italië vertoevende Toneiiërs worden behandeld door den Franechen gezant en de Fraoacbe consols een erkenning welke die T Frankrijks oppermacht ioslait De vreugde van de Pargzeoaars is te groot om zich met jobstgdingen op te bonden anders ton er wel meer aandacht worden gewgd aan Madagascar De tgdingeo van daar zijn beel slecht Volgeoa een telegram van de Figaro nit Port Looia ia de nieuwe kommandant Oaliesi op deu weg naar Tanauarivo door opetAndeliogen aangevallen De generaal zoo luidt t Terder had terstond heel bet eiland in staat va beleg verklaard Offiicieoa wordt dit in zoover tegengeaproken dat gezegd wordt dat het Ministerie van Koloniën nog geen bericht van dien aanval heeft ontvangen eo dat te Tananariro reeds zes maanden de staat van beleg bestMt Het Igdt geen twgfel meer of da Regeering zal genoodzaakt zyn bg de Kamers eeo nieow crediet voor Madagscar aan te vragen want er zal een flinke krygsmacht heen moeten De Figaro liMft ook Mn brief vao een Franich lehrgrer die op zgn reis uutf tiada gascar Zanzibar aau deed en daar getoigewas van het bombardement van Zanzibar Merkwaardig ie in dien brief te lezen dat de Frauschen en Dnitsehers op Zanzibar één Ign trekken tegenover de Engelschen De Franschen vonden t uitstekend dat de Duitsche consul weigerde Said Khaüd aau de Engelschen nit te leveren De Duitsche officieren hadden den Franschen het hart gestoten door op hun schip de Marseillaise te laten spelen De Hongaarecbe bladen deeleo mede dat bet Huis van Afgevaardigden 5 October zal worden ontbonden De nieawe verkiezingen zotlen 3 November plaats hebben en de nisnwe Kamer 20 November byeenkomen In het Hougaarsche parlemeut is thans officieel het naderend einde van deze vertegenwoordiging besproken eo aangekondigd Óadelyk na de ontbinding zullen de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven opdat het nieawe Huis nog in dit jaar kan byeenkomen en de beraadslaging over de overeenkomst mei Oosteuryk kan aauvaatden De Oosteorykscbe Bgksraad heeft Donderdag zgn laatste zitting begonnen De regeering heeft bier nog niet baar voornemen aangekondigd ook dit wetgevend lichaam een ootgdigen dood te doen sterven De Voas Ztg meent dat bet verstandig geweeat ware als de Oüfctenrykscbe regeering dadelyk bet voorbeeld van da Uoogaarscbe gevolgd bad Ko ook de Nena freie Presse meent dat bet beter ware als deze zitting niet waa doorgegaan maar de ontbinding over bet zwakke verdeelde iu vele kleine groepen gesplitste Hois ware litgesprokeD De nieuwe kiezers hadden dan oomiddellyk eeo nieuweu ligksraad kunnen benoemen wat met bet oog op de overeenkomst met Hongarge van zeer groot belang zou geweest zgn Dit alles bewgst niet dat de zitting van den Oostenrgkschen Rykeraad tot in hot volgende jaar zal voortduren De kans bestaat en is zelfs zeer groot dat na bet afdoen der loopeude zaken de regeering het outbindings beslnit bekend maakt Dan kunnen tweu nieuwe vertegenwoordigingen over de geschil len tnaschen de beide landen worden geboord De internationale tentoonstelling van iW l te Brussel welke men aan het voorbereiden is zal alles wat van diea aard iu lïelgië vertoond is ver achter licb laten Uewls van den aanvang af is zy als een schitterend succes beacbouwd en beeft ze van verschillende zgdeii vele bigken van instemming ontvangen Du meeste groote mogendheden hebben dadelyk officieel haar medewerking tuegesegd bet zyi Fraokryk Eogntaod DoiiechUnd Hi anie tlu Vereenigde Staten Itnliü eu Hongarge Verder het grüoth rtogdom liuzemburg Cbiua du Argeptyusche Republiek San Domingo Ecuador Guetemala liibenë en Perzië Reeds is al wat op het gebied der Bal iscliü nyverbeid naam heelt y erig iu de weer Fioaucieeh vrees beboeft men niet te koesterpti aangezien een groep bankiers al de laaten der onderneming op zich heeft genomen eu het oitvoorend comité zich tegenover de Kegeeriiig verbonden heeft de eventueele baten voor werken vnn weldadigheid te zullen bestemmeti De werken ven aanleg worden met grooto activiteit geleid en men durft stout verzekeren dat alles op den jaiaten tyd gereed zalzgn De parken van het öO jarig jubilé en vnn Tervoeren zullen onderling verbonden worden door een prachtige laan mat ryke villa i waarlangs een eleotriach spoor zal loopen Üe groote hnl van het Patai8 do Cinquan tecaire zal een lengte van 340 meter hebbeiijl de totale breedte zal 68 meter bedragen eu de hoogte 3D meter Üet gebouw voor fraaie kunsten zal uit een reeks salons bestaan snmenloopend in een centrale zaal van 20 meter breed en 14 lang Eeu van de grootste aautrekkelgkheden znl ongetwijfeld gevormd worden door de Congoafdeeling De daartoe bestemde zaal zal J meter oppervlakte hebben Men zal er praclitige inzendingen ruw ivoor kunnen bewonderen alsook verzamelingen van allerlei Afrikaansclic voortbrengselen 250 negers zullen naar Ter vueren gebracht worden het zgn 50 Congosoldaten en 200 inlanders uit de voornaarastü districten van den vrgen Staat Drie Congoleesohe dorpen zalleu voorts t zien zgn LOTIl G VOOR DB Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gooda voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augnatos 1861 Staatsblad no 72 eo aan art 20 van Zijner Majeateite besluit van den 8u Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennia dat de LOTING der in dit jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen ie doxe gemeente zal plaaU hebben op DINSDAG dan 20a OCTOBER aaastaanda oanTiogende dei TOormiddagi 9 ore dat de ingescbrerenen naar Alphabetisohe orde opgeroepen zelven bun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwyl dit by haune afwezigheid door den Borgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgatelling die zy ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uor lallen moeten berinden ten Raadbuise dezer Gemeente dat op MAANDAG den 2tïn OCTOBER daaraanvolgende vau de voormiddags 10 tot dea namiddags I en van 3 tot 6 ure op bet RAADHUIS aauvraag kau worden getuigscbriften wegens Broederdieust of van te zyn Eenige Wettige Zoon en dat de belangbehbenden ten bewgze van volbrachten of wer kelyken Broederdienst daarby moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienst bjj Plaatsvervanging en zich moeten aaomeldun vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam eu faam staande ogeteteneu die op hunne verautwoordelykboid de vereiscbte getuigenis kunnen afleggen cu liet op te maken getuigachntt onderteekeuen Het doen opmakeu van die getuïgscbrilton is echter niet voldoende om van de rrystolling verzekerd te zgn daartoe ntlen de lotclingeu e vryatelling ui de Eerste zitting van den Militieraad moeten vragen Do beuDodigde bpwij en van werkelijken dieufit of uittreksels uit liet Stamboek zullen voor de belaoghebbenilou by de betrokken korpHen orden aangevraagd iadien zy zirb voor de Loting vervoegen ter Secretarie de cr gemeente en de daartoe noodige iulichtingeij tijdig verstrekken terwyl zy die bezwaren mochten hebbeo tegen de wyze waarop de Loting is geschied dezs kuunro inbrengen by de GedeputeerdiStaten dezer Provincie binnen jvijf dagen te rekenen van deu dag waarop de Loting beeft plaats gehad by oen op ougezpgetd papier geschreven bezwaarschnlt hetwelk met de noodige bewiJNstukkeii gosUnfd tegen bewijs van ontvang zal behonren te worden ingeleverd by deu Kurgemeesler dezer genifente Gouda den 30n September 18U6 Bargemeoster en Wethouder voornoemd K L MARTENS De Secretaris BUOUWKU i ieuwe Zending Parapluies A v n 05 Az Kleiweg E 7 73 OOUDA Advertentiën FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ m Chemische WasschrrlJ II OPPE IIEIMIJt m Kniliikmle itottenUim UebreTetaerd door Z M den Koniun der Belgen Hoofddep6t Toor UÜUÜA de Heer A VAN 08 x Specialiteit roor het stoomen eu verren van alle Heerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchera an tel 8 veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of ttevertd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens ataa bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflevorbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week HennepEnveloppen f 2 en 5 de 1000 met l irma bedrukt bij A BRINKNAK ZN Wie zeker iign mi de lactate Eikel Cacao ta oiitru ii enmongesteld eo na vele proDfuemingen in den bundel gekomen onder don n ai d uitvinders Dr Michaelis Terriittdigd op de beste machines in het wereldbercemde tabblissoinenl van Oebi StoUwarck to Keulen elsche J FT12ie aeIiV Cikel Cacao io vierkanten bussen Deze Kikel Cacao is met raelk gekookt eene aangename gejonde drank voor dagelyksch gebruik een t 2 thcoltfoli Taa t poeder voor een kop Chocolate AU geneeskrachtige drank by geval Tan diarrhee sleciits met water t gebruiken Verkrijgbaar by do ToornaAmata H 1 Apothekers enz p i Ka Ko prelbnaj ea f 1 80 e 0 90 e 0 35 Oeneraalvertegonwoordigwt ma Nederland Julius Mattenkledt Amuterdam Knlvei straat 103 Geen Grijs Haar meer II 1 K NltUIVVK hONUON doel de gri e baren binnen enkele dagen rerdwjJDen maakt bet baar gtan end en acht bel t het nitvullen en neemt de ellet ea vau het bootd A Ont on L jbt op deu bat van eu flacon UKfosa Verkrggbaar in laeons van l SOJtlO HS b i I t jlïW Hen Hordt ver oiht op t MKKK telftleii UIT l KT Ma JA 1JN van M RAVENSWAAY ZONKN QOBINCHKM Deze TUKKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee n êen half tm een Ned one met voruteldtug vau Nouimer en IV s voorzien van neveustaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering vau ge eerde orderN aanbevelende J BREERAAKT LZ EEMUi DEPOT der fijnste Haag clie Ue cbujt 0000 stuks ml Ie ilh f inn HH t pntir Ur earitfl liiiil itnii U m riiliri k tii nvnr Leger Paarden Dekens moeten tc ïi ii tloii B t injB van 1 2 75 it i luk wurrloii iijtvi ik tit DstS dIkllS onsfljlbars deksns il n joo warm sli een pels C H iXI cm frool ilui hel gt heele imnrO nltkk ï i H wu npRV iiafiiil Ji Iti t N i f iflti voort een kleine parilj witte wollene SlaapDekens ffroot I40X fX v fii leer kl inc aleohU door raklui lit in i ktiHre fi t m h t aaoffel o I r i l fl 3 50 per k Kotten ih lTs h l t le air DnMBlIJk searlixn i i iMfiMlriicM worden M Uag 4 i CMT l i n kr tintfn faMAeadInK nm kM b 4nff o midxr rrriitwiri pnaipt alt ROTMnl B Hiirwlta ® Maeatrlebt Orv ote ïtaat SI TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda IlilUUU IU uulluuiJi behalve ZONDAGS en WOENSDAGS V Het bHte ooBchtdelykit en ï mSk makkelylute poetsmlddel voor Uttrm Il wl en vooral dames en Kinderichoenwerk mfJ de Apprctuur van C M Mttller Ce mFjr Btrlle Beata Str 4 M nleHoiKO I Ütw op naam en fabriekjoierk V 1iryi tur ky Hwm WtakiMrt MHM MV rl lafaMltrttn 4