Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1896

Woensdag 7 October J896 No T088 35ste Jaargang ftOüMHE dOlRAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De Uitgave dezer Courant geacliiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN STE ENROL EN ééne Lading Prima Grove Ruhr UEÜURENÜE DK LOSSING TOT 67 ii Cent per Mud k 7 k Try te buis gelererd Aanbeveleiid A LAMBEllT TURFSINGBL P 80 jottda 5 Oct 96 per Hl ADthradet f 1 25 Haardkolen siukkeii 0 95 Een ware Schat voor de ongelukkige stnchtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEW4RIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Pr B 2 ffnlden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft iredt jaariyks duizend vau een zekeren dood Te verkrygeu by het Verlagfl Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pootzegeU en in eiken boekhandel in HoUand itfitvs PUIKE OUDE m SCJHIKDAMMEH GENE EE Merki NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEÈTER8 Iz A 1 bewijs van ochtlioUl ia oacbot en kurk ntcoila voorxieii vau don naam dor Firma P HOPPE CögDae fiD Bois t X 40 da Utmi H OOONAO TIN fiOIB van d SodAU Aaoayma iWoMt sal TwdlnTCn s l de bemand fieiienen van b LItor tnboud voortieo ▼ aQ hst atteat Tan Xn P f yAN If AHBL BOOS Proemeach a f 1 30 UlUluiUad vsArUgbaar bUt P H J V WANKUM flrma Wed P J MfiLKKllT üosthaveu B 144 Gouda Wat tegen Jiolit inpijoen kortom ia da bwte b Rbfluinatiek Imu EF AnkBr Pain Expeller Yf X is mat bet htti niNt aan t wanden tagsa =£ Anfcer PiiiiIxpBHer f § 4u itMdi in Mar liTiiBgeib 5 AnkerPalBlxpeHiH Frijl 60 oent 76 oant an f 1 26 de fiw ih VooTlüiideB in da maaata Apotlieken au b r A tioktaT t Go ta Rottudani Te GOUDA by A WOLKF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ÜL fi a VrNKELJkC 1 pEUXKRN K IMNhl lJKl SH IIMVI KVI RU 11 iir Mis iii w s sriii Bij Ageutaur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Druk van A HHINKMAN t ZOOX mim wzmsi DE DEÜRWAARDBK B H VAN DE WERVE te Goutla z ï u contant zonder eenïge onkosten op l i sdag en Woensdag 6 en 7 clober 1896 dea raorgeuB ten ft uur in de achterzaleu van het Café Unie fan den Heer J TUITHOP te Gouda ingang Naayerstraat verkoopen Eone aanzienlijke partij FANTASIE BUCKSKINGS ENZ welke door omatandigheden moeten verkocht worden Te bezichtigen op Maandag 5 October a a van 9 12 eh van 2 5 uur ORANDS MAO ASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die om gellltMÉreerd mode album voor het Wint EO n noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan 1 JULES JILUZOT C P rllL Hetzelve wordt dan omgaand gratia an franco toegezonden Bestellmi en van af 25 franci vrij van aU kosU n aan huis met 6 verhooging Iléixpidltiikinloor ti Bizwdatl I Koninklij ke Machlualefabriek DE HONieSM VAN II van Schaik Co gevoHtigd te it Qrnvenhfige HeppterHraat 99 en 9 nabji de RegentesRelaan Hofloveranciors VAN Z M den iZoning van België INDIEN GIJ HOEST f el ruikt tic A Allfrwe e bekroonde V i i lli i i ii cSiipei lor DRUIVEN Borst Uonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cte 70 Ct en ƒ J verkrijgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda K H VAN MILD Veerstal B 12a te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELiND BM cop B ï WIJK Oudfwai r AHERSFOOaT ABEHSPOOKTSCHE MACHINALE Sloom Brood eii Bcschuilfabriek stoom Autonuittuche Walsen JUeeltabi iek Fun gebuild UelkTarwebrood wor ii au eb jmi soorten i r gfmajki lÜLLn met zultere onaftriTOfinido tiuite melk terioouzil iilij t hioriloor miuslotj vior lagen ïcrscli il overliBeriijlt ïsn maak en verkrUgbaar In pan geknipt 1 pan vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duitscb en I Oallenvorm in ntuks van 6 ot 9 ot 12 ot in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknipten vorm In stuks van 7 et lO iCt 14 et en mei toevoeging uu prima tatul nuluurbotor uU Helkka I detjes van 1 et 2 ot Gewoon Krentenbrood wordt aU Kiju gebuild Melk Tarwebrood maar met i toevoeging un priuia krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd biyft hiardoor I vele dagen ersch ia voortrotFelijk van smaak eti Verkrijgbaar in bUSVOrm en Engelschen vorm in stuks van 8 ot 12 ot 16 ot 24 et 32 1 ot en als KrentenboUetjes van 1 et 2 et Munitiebrood bruiabrood wordt van speciaal er voor geschikte beate tarwesoorten gefabriceerd amaakt hierdoor buitengewoon heerlgk vooral indien eveuala rogge l brood tezamen met wittebrood gegeten ia zeer gezond en Verlixijgbaar in ron 1 den vorm van 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm van I 50 Dg 6 et 75 Dg 7 i et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze gewicbten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen sijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de cfépótborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MËURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépötbouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie eu franco vrachten dor voile ledige kisten Kartïreiner Malzkoffieishefj gezondsfe Koffieloevoegseji MAYPOLE ZEEP vfrft goederen in alle vaste kleuren verschiet niet en toet de handen niet aan Alom verkrijgbaar I Importeurs voor Holland België en Koloslën VAlf HENGEL Co Amsterdam Het groote aantal zenuwkwalen ïogiaoha ontdekkitiir gcdftwi beeft die na lionc erd proêfnanfnw deroheale warold varbreid li au terwifl iij In wateuschappelijke krlnjren da lioomt tal müiita watt tareni aan weidaU blijkt te ïijn voor de aan Mnuwkwslen liJdendamm oS3S B leiiMiwiJia ia alUavoiidan door den fevsEen Uflioier vu Oexondhalt Dr BMUatwiSnMuL Vilahafan ea benut ap de ndarvlndlng opgedann In ene GÜ Jarlge prKktUk D p waasaklB ia w A lUk M lMvMSr 5ïl V f Met de e seneMwUH aohltteranda rêanltatan Tarkragen a eH maitktc zooveel opganir dal na m il OVER Z ENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voorkomina an geneilfifl hlniian liortw t d raada da Ua onik vereol enen 1 Dit boekje bevat niet sUma iaTMVl ezen der nlenwara tharapU au w ilit a wanboplga gavallen varkragen uitwerking mitiir ook vindt men durta v t aMkUMUlkiDdaiint B Bit de m dls li bind n die aan de geoeeawlj gawUd sijii iMMteiaMtHfl J van gctnlgfalviftan van hooggeplaatate geneeëkmidigen oudar walka P Éimtèn Md tfr arair aan a pofykT alak ta Parlji ruaRouMmont 10 StelHgreber mad 4r praUliaartiid uatMbMr lu bat tlaaliaa Matiebt U Oharantoi SaalMUrath Dr aha ta Slattia flruanana aiH r rfMCwto ti JOnltaieai Dr P araatlar gaaaaahaer dtraotBur van het hoapltaal ta A ani Sahalairath flr ta af lat kMiMlSutanfata Bad baai DBrtaa nied Ir aaaathaer dlreolaur dar galvaas tharaaaatlaaha lariaMM wmt mmw Iftrtare ta ParNa m St Hanaré 334 Conaul von Atohanbaoh mad dr U Oarh Or iaabaafe imMLM taZIrkalti Oliar ltabaant Jaolil mttf dr ta Waenen Dr C Ban gave I ta U Farrttra nar Mvu aa Doaaall DaAlral d bnliaa at de éantè in Frankrllk en vfla anderSn m A a allen wiarasnnwseatel m er ofmhidttr Banve I an 1 r aa i s iiaw k la li ld lijden waar Aii de keutxekenen sijii ohrenlaoha koofdalln haaniilla klaBiaBdrftfl aroota prikkelbaarheid gelaagdheid alapalDDabeldi ohamdlljka pabllek varaUanbara verklaringen oantrent het t o H w lalfi in wanboplga lavallen varhaadalint B van t l faiaer Jma aroDta prikkelbaarheid gelaagdheid lapaloDibeid I j taaataitd vwaar alle aleken die door lieroerte getrorien warden en nog liltaB MM i rolgeo oaarvui noftla vartanunlapen onvarmoien tol ipreken iwara tenaval naalaHH alBikM ahWnii daraawrMttn nat vooHduranda pijn plaattel tke iwakta venwakkldfl vaa geheHBaa aa ü n OafM ondar MnaaBkimdlte bebandallng goweeet Kijn maar door de bekende middelen A DS otflaaMZ en kondwatwkDor wrijven electrlsperon Htoomlooi oreeebadeo gaen ene liwf u i m banmar kwaal vnnftan hahhan on fsn nliittn vil 4 iLÏ T J reden hekb B wfliaaa varaobiJnBelen ala lioh aanhoudend anflitig voaiaa vardeevlni la bat ftMH bMMa pijn nnt éaliaUgbaltf llkkarinoBn aa donker worden voor da eosen drukkende plla eadar bM wairbtaW uliinfl In da aerea bal voelen van trlebeliHg la r hel Kapen van ihandaa aa vaalaa an 4aM ow categoFltB van Mmawlljders ala ooit uaii Jonge meUjet lIJdendB aan bltekiaBht aa b ook aan natonde lalft aan enge personen die vrkI mot hat hoofd werken en geaBtêUlk r voorkoman worAt dringend aangeraden zü li b bovon vprnipide werkje a op anvnm kaatataea nfranooverEonden woritt ilooi ÏW Amatvrdam door M CXERAN A Co Betiigfweg AU ft lt rdMB V K van H TIC KflLFP Apotheker Korta Hl clit L BRY A OKT4 N Uuilegracht bil da Oaudbnu trljc iSn vglennlacn medinnale tHntomiHipUliiK m de Dr Wel a MM Joril Biet de Sllvcmi Hcdnllla bckreoMd B 8t xroaraJ Cp de ECHT haadtoeJcenIOQ met rood lettexv O berlahnstei n OlltltTCUKOtllVteTOHIABKON oaCRlAHlttWII overal £ 1 WkrijgbMf C sandonrTia aOr Maatichdppij tot Exploitatie der Victoria Bron gvwtUgd te J ttferdam Zwid aak tf BINNENLAND GODDA O October 189G Naar meo om medodeelt 1 de inteekeniog Toor de drie syaphooie concerten an het UtrecbtHch orkest directeur do beer W HutBcbeorojtar aog terre yau Toldoeode om do Kaak te doea doorgaau Ten eiad oog eeo ieder iu de getegeabeid te stelleu die niet geteekend heeft ligt tot 15 Oc ober eea Vgni ter teekeaiog by de beeren J tbd Bentaoi od Zoon Wü lertroowen dat nog ele aboonemeuten zallen gecomen worden ten eiude de kans te vermeerderea op bet genot ran drie coucertaTonden in bet aanstftande aaizoen Maaodagochtend oalflpoordc Tin een goederentrein nabij bet station Bodegraven een der wagens waardoor de weg rersperd werd De wi en en de weg werden eenigazioK beschadigd Perioonlyko oDgelukken badden niet ptsata De reizigers der treinen 78 en 193 moestsa op de plaat aa het onheil overatappeo De by het 4e reg iof benoemde 2eloit kwartm O T Sloot komt te Leiden in garnisoen In Vbrbaitd met den diefstal in het ftigarenmngazyn an den heer C Wilke te Rotterdam aan den Weatzeedyk is Zaterdagarond een derde verdAcbte geniamd C B S te Oorfewater gearresteerd Hg is ter beschikking Tan den officier ran justitie naar de strafgevangenis ts Rotterdam orei ebracht De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van M van Gelder colporteur te Utrecht veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens opruiing Onze correspondent te Batavia leint ons onder dagteekeniog van gisteren Het stoomschip Atjeb beeft honderd matrozenaan land gezet De kamponga Gondok e Kimbang werden verbrand 40 oproerlingeuwerden gedood en 25 gevangen genomen Devyaod vlocbtte Wy loden geen verliezen meer Het is un rnstig N R Ct Mei meldt nit Haarlem Door da politie is gisteren Reconstateerd dat ftUe aeriogdoeoden die Zondags verkoopen Hhnldig waren aas overtreding der Zondagswet FEViLLETOlM DE HYPOTHEEK op WikSSNSTEm II Kwaad f Wel zeker niet maar vermoei gij bw hoofdje daar nu niet mede Genoeg dat ik geen varpiichtiog aan dan kamarbawaarder vso mijn vader hebboQ wil Kleed n aan Nally dan gaan we ua bal diné een wandeling doen G zit alt d in huis dat is verkeerd voor ja Berabelm aam de gezondheid zijner dochter tot voorwendsel maar bij self bad behoefte aan frtsscba lucht en aan eene andere omgeving Toch toen zij op straat waren berouwde het hem hgna dat hij lijn hais had verlaten de meoschon hinderden hem hg was wel te verstandig om e meenen dat men aaa hem zien kon wat er in hem omging maar b had een voorgevoel boe er over weinige weken over bem zou worden gesproken ats hjj om aau sgaa verplichting tegenover lUtinenilgD te voldoen missohien z n meubeleu an al wat hg beiat KOU moeten verkoopen ca toch bg slot van rekening Waaenstein zou moeten verliezen Maar by zou het dan took niet vrijwillig hebbon afgestaaa £ r was in van Berohelm iets van den geest der oude ridders die zich niet overgaven zelfs niet aan de tianaaal sterken ovenatcht maar streden tot dan mmmÊBimÊ mm Andermaal baett van der Veer ta Middelburg van predikanten hewgzeu van sympathie met betrekking tot tgoe dienstweigering als lobatter outvangeit Tlians van de heeren A van Wyk en J Seveoster respectievelyk prodikanten te St Jacobi Parochie en te Beets Aan de dezur dagen gezonden aanmaning om de hem na zgti veroordeeliug opgelegde boeto te betalen heelt van der Veer niet voldaan Da Hoege Ra d verklurde gisteren op de bekende gronden nietig de bepalingen omtrent bet slnilingsuur voor kofGsbuizan te Maastricht Bebaudetd werd voor genoemd college de qnaestie betreffende het sloitlngeuur te Grave Ook in de in die gemeente daaromtrent gemaakte bepalingeo wordt in byzoodere gevallen aan dan burgemeester da bavoegdhaid tot wyzigiog gegeven op grond hiervan verklaarde de kantonrechter te Osch ze niet verbindend wiartagan hst opeab minlsterif zich in caasatio voorzag Adv geo mr Patgo concludeerda tot verwerping dar voorziening de uitspraak ward op 2f dezer bepaald Men schrift uit Oen Hsag Hangende het gerechtelgk onderzoek naar de oorzaak van do instorting van het verwulf iu da Casnarieslraat wai het werk aan dtt gedeelte van hot karkgaboaw op tast dar politia geslaakt Een politieagent iitond op het bouwterrein op post De toestand van don opzichter bla f ba redigend Hy heeft den liukararm ontwricht Aan de bouwkundigen door de rechtbank aangewezen ia opgedragen een onderzoek iu te stellen naar de oorzaak van de ramp en aan wieu de schuld daarvan is te gaven Van H P Hartman die jn verband mot den te Gorinchem gapleegden diefatsl ten nadeele van den goud en zilversmid Meijer tegelyk met Rosier werd gearresteerd ontviugeu wy volgend schrijven Dinsdagmiddag 3 nor kwam H F Rosier dien ik onder byzondere omstandigheden bad leeren kenneu aan mijn woning te Rotterdam mei verzook een glas hier met bom te gaan drinken Nadat wy in verscbillende proeflokalen iets hadden gebruikt zeide ny naarden oitdrager May aan den Goudf chen weg te moetao waar zijn kist stond waaraan May een gulden hnd verdiend door haar van de Amarikaanscbe boot te balen Nadat wy by May een poosje badden zitten praten kwamen er een paar rechercheor binnen die aan May dood toe Hg wiat dat hij vallen moest en hij versmaadde de middelen die bem nog konden bo houden vNelly onze toestand ia onhoudbaar zeide bg f Ala de hypotheek moot betaald worden zullou er onaangename dagen aanbraken voor u en voor mg Gij moet bg een uwer kennissen voor eenigen tgd belet vragen tot dat die zaak achter den rug is KKü dan papa Dan zullen w j verder tien Welnu dan blgf ik bg a wat g dragen kunt zal ook mg niet te gewaar ign Van Bernbelm verzette zioh tegen dat besluit zijner dochter maar Nelly had bet zich eenmaal onherrnopetgk Voorgenomen om niet vau haar vader to scheiden en ham vooral in zulke omstandigheden niet alleen ta laten Bovendien waar zou zij been gaan f Zy had bjjna geeua kennissen en vau hunne bloedverwanten hadden van fterubelm en zijiie dochter zoer weinig notitie genomen Zij zouden baar zeker wei ontvangen maar genadebrood bij anderen te eten dan liever armoede Igden met haar vader Dat besluit viel baar Ie lichter daar zij geen armoede kende Van Bernbelm liep met zijno dochter sprekend al BDellar eil inaller voort en verwgderde zich hoe langer hoe verder van de stad In de spanning waarin hg verkeerde voelde hij geene vermoeidheid totdat Nelly klaagde dat zg hem niet kon bghonden t Ia waar ook mijn kind Maar ziet gij wol dat bet u op nea duur onmogelijk zou wezen met mg te blijven Wat beleekeiit zulk eeno kleine varmoegenis bg da tallooza opofferingen die ge a zoudb moeten laten irelseraUaD Qeloof mei uu vroegen of de persoon die pns uit Amerika was gekomen en wiens kist by May stond at bg hem terug geweeat wan ol hy dien pprsoou kende of by twk wist waar bij nu verbtyf hield on of liy by aaukomKt der boot ook een Ëngelsohe daino bjj zicb bad Op al dezo vragen moest May het antwoord schuldig blyven Dö rechercheurs vertrokken nu doch kwamen weldra terug waarop Hosier zich aan ben bekend maakte als rynde de persoon naar wien Eij zochten Hy bad op de boot met oen Ëngelacho dame kennis gemaakt was met haar naar het logement De Zou gegaan waar zü bem erzocbt voor haar bagage zorg to dragep Toen by met do bagage aan het logement kwam zeida de kastelein geen bagage te willen aannemen zonder reizigers dat de dame weder Doar den trein was gegaan waar hy haar met da bagage volgde en xy oudur toezicht van een agent van politie en eauiga spoorwegbeambten is vertrokken De rechercheurs verzochten Rosier en my beu te volgen Rogier verzoekend aan den hoofdcommissaris zijn verklaring zelf mede te doelen By den hoofdcommissaris werd ik gevraagd hoelang ik by Hooier was geweest wat liy my had verteld of ik al eens in Gorkoin was geweest en wanneer ot in Amsterdsui waarop ik hem antwoordde nooit in Gorkum te zyn gaweeit slechts één keer in Amsterdam 7 a 8 jaar geledan Daarna werd Roeier binnpugaroepen die zyn varkiaringeu altogde Den volgenden morgen dus Woensdag werden wy naar Amsterdam getransporteerd waar w j hy den boofdcommissarii werden gebracht en Rosier genoemde autoriteit ta kennen gal dat het bem niets aanging hy met degeheele zaak niot te makau had en geen verklaringen wilde sf gen Daarna werden wy uaar bet Loidscheploin overgebracht waar wy opnieuw verhoord werden Toen ik aan den commissaris vroeg waarvoor ik aangehouden was kreeg ik ten antwoord dat zal je wel beter weten dan wy en behoeven bet je dus niet meer te zeggen c n Avonds omstreeks 7 uur werden wy geconfronteerd met de heereu juweliern goudsmeden eu opkoopers die Rosier herkenden als zyude de persoon die met een pnrtjj gouden en zilveren voorwerpen by hen kwam mot het doel dit aan hen te verkoopen Ro3ier zeide deze personen niet te kennen Verder wilde hij geen vork Uringen afleggen daar zeide hy hum deze zsak niets aanging Donderdag kwam Rogier herhaalde malen by den commissaris doch hy bleaf hardnekkig zwygen raiudie voor u Is het loven nog lang en do toekomst kan nog helder wordont Voor mg is dat niot meer te wachten Waarom zotidt ge om mijnonl wil die toekomst prijs geven Uw naam weegt tegen een fortuin op jBeste vader zeide Nclly het woord gubruikcndo dat wel iu do ban is godaan maar dat iu do ernstige omstandigheden des levens trots do bsllingsohap toch zijn weg woet te vinden nbeslo vader gg hebt in de laatste tijd reeds meermalen ovet een huwelijk gesprokoit och zwijg daar toch van Ik trouw nooit Ik zal tegon u niet zeggen wat ik tegen elk ander meisjo zou gezegd hebben Netly Ku wat is dat dan papaf ffZg dto zoo vast verklaron dat tij nooit zullen trouwen hebben er ernalig ovor gedacht Kelly Nelly bloosde on anlwoorde niet Xij hid haar roman gemaakt baar roman mot de onmogelgka ontknooping omdat de hold nooit de heldin zou kunner krijgen Misschien was het daarom dat zij gezegd bad nooit ta zullen trouwen Zij vroeg niet verder en baar vader roerde dot onderwerp evenmin verder aan zijne stemming was er niet naar on ook in een ander geval bail hij met zijno doohtor zulke zaken niet besproken ilij volgde zw gohd maar thans langzamer d n weg die naar eene hoogte in de nabeheid voerde vnn waar man een onbelemmerd uitziolit over den omtrek had Daar ligt Waaenstein Nelly zeide hy na een E ooa laag in het rond gezien te hebben Ue kunt ier duidelgk het hosch zien tWg moastao er noa eens naar toe gaan pepa ir t li D0 anderhelf nar Vrijdagmorgen werden wy per apoor naar Dordrecht ovargebrscbt waar wy by dan rechter van inaiructia en d i officier van justitie werdaa gebracht Rosier verklaarde dat hy onmogalyk bg den diefatal beeft kannen wezen daar hy Donderdag 22 September pas nit Amerika was teruggekeerd Na zyn portetauillo te hebben oaderzocht voud men twee passagieralgateo welke aanduidden dat Rosier 1 September weder ta Rotterdam was gearriveerd na O dagen te NewYork te hebben vortpefd Verder ontkende h j aau den diefstal of dan verkoop schuldig te zyn Nadat ik bad bewezen dat ik noch bg dan dirfsta nóch by dan verkoop tegenwoordig was geweest werd ik door den rechter van instructie en den olfioler van justitie voor onschuldig verklaard en onmiddollyk in vryhaid gesteld Rosier werd in voorloopige heobtenis gahoodea Kott N Ij A do Z gewezen assistant bode aan hei dep van Koloniën veroordeeld geweest w aos den bekenden postzegetdiefstal gaf ona lezing vnn een adres door bem gericht aan de Regeutas waarin hy zeer wydloopig eo zijo vonnis opkomt den minislar Beri ma van onware verklaringen beschuldigt verzekert dat by da dupe isgewordauTanzynnzalfopoflering omdat er naar hy meende verscheiden ambtenaren in pxc waren in de caak verklaart niet iu appiM te zyn gegaan omdat bg de zaak niet zoo doorgrond on doorzien had als nueu omdat by nis militair eerat de straf wilde ondergian en dan reclamaeren en ten slotte aan H M verzoekt hem het geink te willen venohaffen zyna onschaldigo veroordeeliug voor bet hof van appèl te mogen verdedigen met het oog op zyn schitterend verleden die by ats militair voor Koning en Vaderland heeft opgeofferd en met het oog op zyn huisgezin dat bg hoopt als Ridder en Naderlao ler in verzat te mogen komen tegen de Rchtbank dat by hoopt nogmaals op een zeer gunstig advies van H M mogen ie gemoot zien voor het recht dat hem toekomt dan zal hy hot hof van apptM en da geheele wereld ieu volle bewyzeo lat bg niet de bewuste parioon is die do stral beeft moeten ondergaan dat reqiiestrant bovendien H M deRagaoies eerbiedig verzoekt om met den heer Bergsma Minister van Kolooitin in conlorm te mt eo s erschgnen voor bet hof c Ê mmw mmmmmmm mmmiÊmmÊÊÊmmÊÊÊitiÊÊmÊmm ffWij tija roods balf weg iloht ge don moed P Wel Koker en wij laian ont dei noodi t lmlt brengen net den wagen Van ilcrnhelin wandoide voort on daar Nally het geaprok op Maarten van Roaaum wiit ta brrugou vergat hij voor een poos het leed dnt hem drukte en oorat toen ty de pachthoeve hadden bereikt ward de gedaclits wodor bg lium lovaudig dat bet misBcbion da laatste maal zou wozeii dat bij m aU eigenaar yuGlit Nog Dl r drong eïoU die gedachte bg hen op toen hij dtir fianiiter en zijne zonen op hotorfttaan zag iu Kea inik net een hoer ta paurd üie voor van Harnholm yoof wion b op daten afntund niet herkoabsar wai der tuekomatigen eiganaar van Wa HflDBtüin ri rtegenwoord g 0 Wij ztiltm maar omkroreii Nelly Hi alcer niet papa die heer zul val liarngnan antwoordde zo inanr ecu ongeduUUge wrereliga Irak kwam op baar gelaat toen zij inden ruiter jonkheer da Walte herkoudo Ken kwartier geleden waa dezo de hoeve gepasBoerd eu h had terstond een gesprek aangeknoopt met den pachter die des zondags avonda al niet veel beter te doen bad dan oen praatje ta mskan en voor wien do verschijning was raat hat gesprak dat bg met zijue looni voerde Kicn sltohte wog buurman riep de Wade bem toe zijn paard inboudaod i V a de hoste ti h j alet joakar Dia vau uw vader wordt beter ondarhoadan JTerM cam a