Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1896

Vrkrs slotkrs O i Directe SpoorweaverblDdlngen met GOUDA WInterdlenst 1896 Aanf evaogen 1 October TlJd vao Greenwtcli GOUDA ROTTXRDAH 10 9 86 10 17 11 11 11 11 11 18 11 16 1 S9 18 81 4 67 11 89 6 4 11 46 6 11 18 66 1 59 4 8 4 15 6 10 UOTTIRDA U fi O D D A 61 10 19 11 60 11 87 1 40 1 44 9 80 9 40 9 65 10 87 6 61 7 96 8 86 9 81 H 50 10 11 10 4 11 68 11 47 1 14 3 0 4 04 4 88 5 10 6 40 5 47 6 47 7 46 8 ti AAS I DENHAAG GOUDA 4 46 6 116 646 11 7 49 38 8 64 64 U 6 6 08 8 11 10 15 6 10 8 16 10 87 5 15 5 516 116 3 8 81 9 M 10 8111 46 7 10 7 45 8 18 GOUD A DEN H Gouda 7 80 8 86 8 10 13 11 18 11 16 18 16 18 18 1 41 8 47 r H 7 48 8 47 11 80 11 40 i ZaiW 7 68 8 56 11 41 11 4 Voorb 8 07 9 06 11 56 1 06 Hage 8 11 13 10 7 10 43 11 11 45 11 48 1 10 1 11 4 17 O l D A V T 11 C Uonda 5 30 6 37 8 11 ll 10 19 10 57 11 51 1 80 Uudtw 5 45 6 64 11 14 1 87 Waardea6 68 7 8 11 11 1 45 Utnokt 6 13 64 10 51 11 45 1 17 3 08 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 3 6 18 84 Z Z 0w6 6 1 10 31 1 65 4 53 6 10 48 Za H 6 17 10 43 1 06 6 04 6 8 9 5 Gnuda 6 28 7 508 18 18 47 10 1610 6411 06 11 511 17 8 14 4 08 4 385 15 5 52 6 07 488 1810 1010 18 Id lokaalrerkaer AmBtardam Utnoht geen 8a klasie D T S E O B T e O D D A Utmht 6 33 7 50 8i 10 16 10 38 11 88 11 1 8 08 8 614 46 6 14 7 56 8 0 07 10 4 Woerdea 6 53 8 11 10 38 U 55 11 14 4 16 6 84 18 10 64 Oudevaler 8 1 10 46 f 4 14 t 9 81 Oouda 8 319 84 10 10 10 1 11 1011 11 8 45 4 37 5 17 8 18 8 41 4 11 10 10 17 10 84 10 41 11 07 o O D U A A H 5I 10 57 10 11 l AMSTIIOA H S O D D A 7 16 10 4t 1 84 1 61 4 4i 6 11 ia 10 10 ii Ml MO MO mo io to 9 41 lldO Het comité Ttn kuid 1irditigeni tot aaobiediag van mu baldeblgk aan H M de Eoniogin bericht dat de miniater van waterRtaat handel en ngrerlieid bet eere üdmaatBchap fan het nitroerend comité heeft aanvaard Te Nevrcistle io fïieaW Zuid Wates is 30 September aangekomeo bet scheepje 8ray dertien ton groot met kapitein Slocnra ite de Mnige pauagier De kapitein die in zyn eentje een reti om de wereld maakt i in April 1895 vao Boaton rertrobken om zich naar Gibraltar te HegeveD Van daar ging hg over den Atlantiscben Oceaan naar Zaid Amerika en door de straat ao Magelhaeo gaande tak hjj over naar Anatralië Hy zal een bezoek brengen aan Sjdnej Malboorne en Adelaide en dan weer naar Amerika terngkeeren Men scbryft aan de tN B Ct c De graan handelaars en bakken te Enschede ea de landboawers te Lonneker leven tegenwoordig io gespannen verhouding Oorzaak hiervan ia het oprichten door laatatgeooemden van eeue bandele en credietvereeniging die zich io hoofdzaak ooderlingeo teon ten doel ateU o a door bet en gros voor gemeenschappRiyke rekening iokoopen van zaaigranen veevoeder en kunstmsBtstoffen De Holi rjzereo Spoorw My atond der vereenigÏDg onder billyke roorwaardeo een terrein af op het atationaemplacement en bouwde haar daarop een magaiyn en kantoor Kerstgenoemdeo schreven de spoorwegmaatecbappy of het wel op baren weg lag eene TereenigiDg als genoemde te steanen maar ontvingen geen antwoord De handelaren en bakkers benevens vele neringdoenden hebben daarna aan hunne leveranciers geaehreven dat zy voürtsan geen waren meer over de Hollaodacheiuo willen ontvangen naar aanleiding waarvan bet aantal stukgoederen ontvangen aan do staotsspoor reeds belangryk moet zyn gestegen Door genoemde tandbonwers ia ook de Ën Bohedesohe melkinrichting overgenomen die waarachynlyk zal worden herdoopt in de coöperatieve Looneker roomboterfabriek en melkinrichting Men tracht door deze overneming concurrentie te weren en den prijs der melk op te voeren De bakkers en graanhandelaren wier handel dear oprichting der eerste vereeniginggrootendeele vernietigd is hebben nn besloten tot oprichting eener tweede roelkinricbting te Enschede De benoodigde melk zal uit Baorse worden verstrekt Een rai dat op Naderlandschen bodem eigsntyk inbeamich behoorde te zijn De landboower van Zytveld te Loosdrecbt beeft oranjekienrige varkens van een Hongaarsch ras aangekocht ten einde die soort hier te lande te aoclimateeren Te Ostende ia dezer dagen een aansientyk bedrag aan gestolen kostbaarheden en banknoten ter waarde van 90 000 fr teruggevonden In September van het vorige jaar werd io een jowelierawinkel aldaar diefstal gepleegd en oor 40 000 fr aan banknotea en 50 000 fr aan kostbaarheden ontvreemd De verdenking viel op vier Kngelachen die in hechtenis genomeo en tot 5 jaren gevangenisstraf veroordeeM werden Ëenige dagen geleden nu ontving de bootdcommisaaria van politie te Ostende eene mededeeling van een Engelschen geeteiyke te I uven by wieu twee der gevaogenan eene bekentenia hadden afgelegd en afgaande op de daarby door ben gegeven inlichtingen vond nu de politie al het geetolene onaangeroerd terag in eeae holte Tan den kademuur van een der dokken 8 40 8 47 8 64 l 9 10 Goildn 6 80 7 Moorilmlit 7 81 Kieawnireik 7 8 OipeUe 7 46 Kottiiidim 7 7 65 6 69 6 3 6 11 6 19 6 16 Rotterttam Oapella Kituwarkerk lioordreoht Boud 4 65 6 6 6 14 5 81 6 97 8 11 47 Oouda itardan O St 87 8 14 Italianen in Amerika hadden een vernuftig middel gevonden om goedkoop met hunne vrienden in t oude aderland te correapondeeren Zy bestrekou nl de postzegels met gora waar de Bteropehnht niet doordrong Het gomiaagje kon gemikkelgk verwijderd en de poatteget dan weer gebruikt worden t Bedrog werd echter ontdekt Drie boeren nit de provincie Lomzha hebben van de zacht der Polen tot emigratie op misdadige wyze party getrokken Daar het groo sle der emigranten heimelyk hoo woonplaatsen moeaten verlateo omdat zy geen toestemming van de overheid of geen paspoort hebben werden ry door de boeren uit da dorpen nabg de Huasiscb Pruisiiche grens tegen een behoorlyke betaliog over de grenzen gesmokkeld Drie hunner ecbter bedachten een afschnwlyk plan ÏDy boden zich by elk enigant aan die na al zijn goed te hebbou verkocht iu het bezit was van een aansienlyke som gelds De boeren brachten hem naar een eenzame plaats waar hij vermoord en van zyn geld beroofd werd Een hunner ia door de politie opgespoord de auderen zyn vermoedelyk naar Pruiasen vertrokken Men scbryft uit Purmerend aan bet Hbl Ëea vreemde toeatand bestaat alhier betreffende de Kamer van Koopbaode Sedert een paar jaar toch hebben de leden der Kamer collectief don ontslag genomen omdat hun adviezen weinig of in t geheel niet door hut gemeen tebest nor werden gevraagd Daarop werd door het dagelyksch bestnur eene nieawe verkiezing oitgeachrefen waarvan de uitslag was dat één perioon gekozen werd terwijl voor de overigen eene uieiine stemming moest plaats hebbeo Deze lautete beeft echter tot biertoe nog niet plaats gehad Nn de Ned BellTelephoon maatschappy dezer dogen een verzoek tot den Raad heeft gericht om een centraal burean albier te mogen oprichten waarby zich de ingezetenen dan zouden kunnen aansluiten ware een advies van de Kamer zeer gewonsobt geweest Op de hegrootiog ataat de post Kamer van koophandel c met f 1 Dezer dagen werd een gezelschap uit Lildenacheid op treurige wyze in het jachtvermaaii gestoord Terwyl allen op bet graa het tweed ontbijt zaten te gebruiken sprong een der honden uit dartelheid tegen een geladen geweer aan dat tegen een boom was geplaatat Het geweer ging onder bet vallen af en trof eeu der beeren doodelyk io de borat Een matrooa waaracbyniyii een deserteur die Zondag ouder militair geleide uaar het Hollands he atation werd gebracht wist ter hoogte an de Veerkade te ontsnappen Qe soldaten legden bunoe geweren af en achtervolgden deo vIucbteliDg en na een hardloopwedstryd door eeoiffe straten slaagden zy er in hem te pakken De belangsteltiog was groot De le laitenant Vogelaar van de artilleria te RoeriQODd werd Zaterdagmorgen by het houden van schietoefeoiogeo met de revolver gevaarlyk aan het hoofd gewond door bet ontydig afgaan van een achot Nadat eeo der miliciens zijn serie van 6 achoten haU ntgevuurd ging de luiteoaot gevolgd door eeo man naar de scbyf om de treffers op te nemen Al gaande Irok de man zijn revolver nog zesmaal af met de loop omboog om zeker te zyn dat alle patronen waren afgevuurd dit laatste was echter niet het geval en daar de soldaat den loop van zyn revolver niet gobeel verticaal hield bad by het ongeluk den luitenant die nogal groot van gestalte ii io bet aohterhoofd te truffeo De toestand van den gewonde ie gunstig 3 S0 11 18 11 86 11 49 U 61 10 19 10 86 10 48 10 4 BT 6 56 7 10 6 17 7 18 6 86 7 8 8 17 4 41 6 57 8 48 4 a 84 8 60 6 13 ITEIDAM 11 10 4 11 Ut l li 6 10 1S 17 1U 7 11 8 11 Een zetschipper van een groot Ryoachip waarvan de eigenaar te Doiaburg woont verkocht dezer dagen zonder medeweten van zyn patroon dat schip aan eon bewoner vao Schiedam voor ongeveer f mX 0 De kooper gaf den aetsohipper last er deo Ryn mede om te varen waeraan gavofg gegeven werd doch de te DdisHorg woneodf eigenaar die door andrren gewaartchnwd was reisde onmiddellyk naar Rotterdam en 7yu schip reeds vertrokken vtudeode ging by bet met een stoomboot achterna Te Vreeawyk haalde hy zyo verkocht doch nog qi t geleverd eigendom in en deed het naar Rotterdam teragbren en waar er nu gerecbtelyk beslag op gelegd is Naar men verneemt zal de loitenant gBne raal Van Helden inspecteur der cavalerie biDoeukort deo dienst met pensioen verlaten Io t kantoor van eeo mynmaatscbappy te Parys ia een liae aaodeeleo dier maatfchappy ter waarde van 300 000 francs geatoleo Men verdeokt eeo gewezeo admioistrateur der venoootscnap die in het kantoor geweest wa om een voorwerp aan hem toebehoorende te halen De R K Volksbond te Nymegen heefteen terrein aangekocht van plm 800 M aan de Walstraat waarop een bondsgebouw zal worden gesticht Zondag morgen is te Wageniogeo door de OoBterstoomtram een man overreden Zyo linkerbeen werd verbryteld Naar het ziekenbuia overgebracht werd dit lichaamsdeel onder de knie geimpateerd Misbrnik van sterken drank acbyot hier de oorzaak te zyo Te Eeggiao di Calabria heeft tengevolge vao het doorbrekeo van een dïjk eea bevige overstroorping plaats gehad Hat spoorwegverkeer ia gestr md io de atad stortte een baia ie waardoor een man bet leveo verloor Bet deokbeeld vao Tyi Uilenspiegel c om preaideot Faure voor den tyd van het verblyf van den Czaar in Frankryk keizer te maken ia nog zoo kwaad niet Het Fraosche volk was dan tenminate de dwaze vertooniag vao da lirrei vao het hoofd van den staat bespaard gebleven Het personeel van den kaizeriyken trein draagt de livrei vao bet buis Rowanoff In navolging daarvan beeft men het goed geoordeeld de conducteurs van den trein lan den heer Fanre ook in bysondere uniform te steken En men heeft gemeend daarvoor geen betere kleuren te kunnen kiezen dan die van de Franiche vlag welke tevens de kleoren zyo Rusland Zoo is het gekomen dat de couductenre van den trein vao den presideot een roodeo broek drageo een wit vest blauwen rok met vergulde knoopeo met de ioitialeo F F witte kouseo gelakte schoeoeo eo hoogeo hoed met de driekleurige kokarde I De reeks van epoorwegoogelokken in België wordt voortgezet Vrydagavond zyn twee treinen te Waremme in bet station op elkaar geloopen alweer ten gevolge van onvoorzichtig raogeeren Er is groote matrieele schade en en bet ongeluk beeft ook weer een meoacbeoleven geko tt ol dat vao den macbiniat De stoker werdt licht gewond Qevoodeo eo nog niet afgehaalde voorwerpen der maaod September 1896 Een lorgnet eene broche drie portemoonaies inb eenig geld eeo schooltaach een montbiU let van f 10 een rozenkrans een fust eeo ring waaraan 8 sleutels eeo baissleutel een melkvat een meisjeshoed een kinderzak een kettingje met kroisje De gedeponeerde voorwerpen der maanden Maart en April 18 en uiet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking van de vinders met inachtneming vao art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogcljjk geopend vao 11 1 s morgens Gouda October 1896 4 60 6 19 6 51 8 57 7 17 5 39 6 10 6 81 7 86 1 50 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 1 64 1 01 8 08 1 14 Aaaterdaa 8 8t a da 7 11 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEREN Baltenlandsch Overzicht In de troonrede waarmede keizer Frans Jozef de zitting van het Hongaaracbe Parlement heeft gesloten wordt gewag gemaakt vao de opeoing Tan bet kanaal der IJzeren Poort en van hf t bezoek aan den koning van Roemenië waardoor de goede betrekkingen tusschen de beide staten worden bavei tigd Wy kanueo n io bet lïigemeen verklaren zegt da keizer dat wy de meéat vriendsobappelyke betrekkiogeo met al de mogendbedeo ooderhoadeo hetgeen ons raeht geeft zeer stellig te hopeu dat de vrede niet zal verstoord worden in de toekomst De keizer coaatateerd verder dat bet evenwicht op de begrooting ia gehandhaafd ondanks de aanzieniyke vermcerdeiing der nitgaven en de uitbreiding der strydkrachteo Zondagavond heeft de Czaar zich te Portsmeuth iogescheept aan boord van zyn prachtig jacht dat bem naar Oherboorg moest overbrengen Niet minder dan 31 Engel ache oorlogsschepen lagen op de reede voor Spithead om uitgeleide te doen Ze hebben het keizerlyke stoomvaartoig vergezeld tot aan het grensgebied io het Kaoaal waar de Fraosche oorlogsschepen klaar lagen om den Czaar door de Fransche wateren naar Cherbourg te brengen Op het oogenblik dat dit blad onzen lezers in handeu komt is de Czaar reeds te Parys Door bet Boia de Boologne en de Camps Ëlysées heeft de plechtige intoobt in de hoofdstad plaats gehad Het Keizerpaar stapt in bet Ruaaischt gezaotfcliapegebouw af van waar uit dea oamiddags eeo bezoek aan bet Elysée gebracht wordt hierna hebben recept iën lo het gezanlschapsgebonw plaats en tegelyk brengt mevrouw Fanre aan de keizerin een bezoek Dao volgt bet dioer in het Eljsée waartoe 200 peraonen zuilen worden genoodigd des avoods galavoorstelling in de Opera Op den rit daarheen wordt een omweg gemaakt tot bezichtiging van het vuurwerk op deo Eifieltoreo en van de illuminatie van Parys De Woeosdag wordt besteed aan de bezienswaardigbeden van de alad o a van bet graf van Napoleon I in den dom van bet botel des Invalides en aan de pltchtige legging vao den eersteo steen voor de nieawe Seine brog Deie brug behoort tot de werken voor de tentoonstelling van 1900 en zal den naani tpoot Alexandre III ootvangen Ook zal het Keizerpaar eeoe zittiog vao de Academie fran9aise bywooeo Des avoods gala voorateltiog io het Theatre frao ais Donderdag worden in den voormiddag de verzamelingen io bet Loovre bezocht Na eeo lanch in bet gezaotschapageboow wordt per rytoig eeo uitstapje gedann naar Versailles waar eeo dioer van 60 cooverta plaats heeft gevolgd door eeo din8divertis8BmeDt c waarby alleen de deeloemers aao het diner het publiek nitmaken Van hier gescbiedt in twee treinen het vertrek naar Cbaloni waar de Kastheeren in de vroegte de Russische Majesteiten eehter wien men tyd wil gonneo voor de nacbtroit eerst om 7 a 8 uur aaokomeo In den voormiddag heeft de groote wapens schouwing over de troepen plaats Vervolgenwordt een lunch gebrnikt na afloop waarvan bet Russische Keizerpaar vertrekt naar Darmstadt En dan dan begint het gewone politieke geschermntsel weer io de Kamer eo daarbuiten miiscbien oog een beetje heftiger dao andere omdat de beeren afgevaardigden nu zoo langen tyd gedwongen waren zich te onthouden Socialisten en Radicalen hebbeo al heel wat projectieleo by eeogebracht om er het raioititerie meê te bescbieteo Interpellatie moties ea rozies bygerolgi aya er by de vleet in het gezicht 9 67 10 40 11 18 10 4 10 11 10 18 10 17 10 59 11 80 9 37 10 4 47 54 lO Sl i 10 07 10 14 8 86 8 43 8 61 7 61 7 69 8 6 8 13 8 81 8 63 9 3 10 7 15 5 17 6 17 6 17 6 84 6 41 6 47 7 4i Leon Daudet steekt in den Figaro c met de ijdelheid der Fransche democratie die tbana knielt voor den Roasischen autocraat in bittere bewoordingen den draak Maar Aoatole LeroyBesnlieu io de Revue des denx mondes beziet de zaak vao een anderen kant Het hier n dur tot baluhelgke ydelhaid orerdrtTen anthnsiaame daargelaten acht fay het feit ielf Ttn Niool4i s koniit ieta allergewichtigi Vóór 20 zelfs Toor 15 jaar nog zon het legt hg tan Tolstrekte onmogelgkheid zgn geweest of elfa oorlog beteekend hebben en nn geschiedt het onder handharing Tan alle be toande traotatan met inbegrip nn hel Tractaat ran Fiaakfort waubg Elzaa Lotfaaringen aan Duitschland ia afgestaan Frankrgks repnblikeinaobe regeeringsroru heeft den Tsaar oiet afgeschrikt en h brengt feitelgk zgn bezoek nocb aan een gekroond hoofd noch aan eeu president maar aan bet Frsasohe volk in spgt an Bismarcks ijdele speoolatiën op Fraokryks vervreemding van alle uonarchische Staten in Enropa door den repoblikeinschen rvgseringsvorm die jnist déarom door Ven Arnim moest bevorderd worden toen het her stal der Monarchie ware mogelgk geweest Kaeds Alsiander III Hel zich door de pbrygrisohe mots oiet waerboaden van een entente £ n wel verre van verdeeldheid en oorlog te wekken strekt zg slechts tot bevestiging van den vrede zy het dan ook een gewapende vrede stenoende op tien millioen bajonetten l In ieder geval hier komt de Franichman voor den dag bern t het behoad van den vrede niet meer op da Triple Athantie die Saropa zon moeten beschermen tegen de twee rustveretoordera Fraehrgk en Rosland maar de FranschRosaische entente herstelt tegenover de Tripla Alliantia het politieke evenwicht van Europa en dwingt tot handhaviog van het Knropeesch concert Leroj I eanlien volgt den Tsaar op diens politieke huwelgksreiac over Weenen Breslan Eopeohagen Balmoral Pargs en Darmstadt en vermaant ten slotte zgn landgenooten tot voorziohtige gamstigdbeid en wgs beraad om de moeilgke wegeu der diplomatie uiet door voorbarige gevolgtrekkingen voorait te loopen Om te beginnen zoo Frankrgk zeer goed de middelaar tniscbeo Engeland en Rusland kannen zgn met betrekking tot de voor het oogenblik meeH dringende qnasstie in het Oosten Nn wat dit laatste betreft meldt juist de Engelscbt pers dat het bezoek van den Tsaar aan Engeland en sgn bespreking met Yietoria den Prins van Wallis en lord Salisbury geenszins vsrgeefBch is geweest Er bestaat grond segt o a de Standard som te gelooven dat er een vaste grondslag is gelegd tusschen Rusland en Engeland voor een overeenkomst die het invoeren van hervormingen in Torkge booogt De toestemming van Frankrgk en het Drievoudig Verbond mag worden aaugeuomen En bet blad gelooft dat de uitwerking van dit bericht in Turkga zoo groot zal zgn dat een gewapend optreden niet eens noodig zal worden Ook de Weener correspondent vao den 1 Daily MftiU seint dat de Mogendheden het eens geworden zgn over sen vreedzame oplossing der Oostersche quaeatie De oplossing zal eervol zgn voor allen die er hy betrokken sgn en voor de veiligheid der Armenische onderdanen van den Sultan zullen ernstige waarborgen worden gegeven Vrgdag heeft Salisbury na zgn terugkeer van Balmoral naar Londen een langdnrige conferentie gehad met den Franscheu gezant en ook met den Rass ben vervolgens met den minister van Oorlog Laasdowne en den minister van Marine Goscben In ofBcieele kringen regt de correspondent loopt hut gerucht van een ovsreenkomst tusschen Engeland Rosland en Frankrgk ten aanzien van de Oostersche quaestie Naar aanleiding van het nieawa irachaat tqsscben Frankrgk en Italië ten opzichte van Tanis fcbrgft de officiense Norddeutsche Allgemeina Zeitung Met de overaenkomst die dezer dagen te Pargs tusschen Italië en Frankrgk is gesloten is niet alleen de oplossing van enkele actneele airgdvragen bereikt maar naAr alle waarscbijnIgkheid ook de grondslag gevonden op welke langzamerhand een verbetering van deoeconomische verhouding tusschen de beide naburen kon woVden opgebouwd Volgeus de nit Rome en Pargs ingekomen berichten heeft op beide plaatsan da pers niet slacht haar voldoening over de bereiking van dit doel uitgesproken welke aan de verschillende bier in aanmerking komende belangen recht doet wedervaren maar ook da koop uitgedrukt dat het weldra ook toe een bevrcdigeude oplossing van de overige tnsscfaeo Italië eo Frankrgk op oecouomiscbe gebied hangende vraagstukken moge komen We kunnen ons bij deze haop elechts aan loiten vooreerst wijl bet ons gewenscht moet voorkomen dat het met het Duitsche Rgk varbonden koninkrijk Italië weder iu normale oeconomische betrekking tot Franktyk treedt maar vervolgens ook wgl bet ons wenschelgk scbgnt dat de Enropaesche mogendheden ook in oeconomische vraagstnkken hg alle volhardiag in het bevorderen hanaer bgzondera belangen zich bewast blgven van bet gemeeaMhapdelgke van menigerlei doeleinden en daarom bg hun gewbillen de vereenigde drgf veeren niet uit bat oog verliezen Iu udaren lin laai bat orgaan van Bismarck da Hambarger Nachriebten s zich uit Het egt sfiet ligt niet op den weg van Duitichland mat lagtiiamanheid e n balera ventuidhoading vu walken aard ook tuaaoben Frankrgk eo Italië Ie begroeten Hoe meer de betrekkingen lusschea die lauden gespannen ign des te zekerder is Italië aan de Triple Alliantie verbonden Het weerstandsvermogen van Italië tegenover de voorslagen van Frankrgk moat niet op al te harde proef gesteld worden De omstandigheden zoaden kunnen uitwerken dat Frankrgk een soort van bescherming over het kooinkrgk Italië zou gaan uitoefenen Een dergelgke toeatand zon het begin van het eind van het deelgenootschap van Italië aan da Triple Alliantie zgn i Met deze ontevredenheid scbgnt echter hel orgaan van Bismarck in Duitschland vrgwel alleen te staan Over het algemeen ziet men er de toenadering tusschen Frankrgk en Italië zonder vrees en met voldoening Natnurlgk dat dit verschgnsel in de Russische pers instemming vindt IKiieuwe Zending uies n A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 5 OUÏOBEB 90 9 81 84 86 86 86 85 26 OS 98 98 NüDEBUND Oerl Nod W S 2 i dito dito dito S dito ilito ilito 3 HüMijiR OjI Cii uill l881 88 4 talie tnscLrijviDg 1862 81 5 Oosiextt OM in papier 1868 6 dito m iiWer 1888 BPuKiuiiAl Obl met coupon Sdito ticket 3 S A 98V 98 987 10 67 l Vi lO l 110 94 42 i 96 BS 625 125 100 88 102 l 9Vi 188 48 100 lOOS 135 120 104 19 60 Ri Sl i l Obl Binnsnl 1894 4 dito Gooona 1880 4 dilobijRitha 1889 4 dito bij HopelBS9 90 4 dito in goud leen 1683 6 dito dilo dito 1884 5 Shanje Perp t schuld 1881 TiiRKEU Qepr Cöov leeo 1890 i Geo leeniaff serie D Gec Ie nisg soris C ZumAra Rip V obl 18915 Mzxlco Obl Buil Sok 1890 6 Venezuela Obl 4oQbep 1881 AusTERUAM ObÜKStiea 1895 8 KorrEauiH Stod leen U 4 8 Ned N Afr Handel v und Arendsb Tab Mg Geititicateo DüUMaattcbappij dito Am Hvpotheekb psndbr 4 Cult M der Vorstool aaud Or Hvpolhoekb paudbr S i Nederlandache bank and N d Handfllmaatsoh dito N W k l ao Hyp b psndbr 6 Bott Hypotbeekb pandbr 3Vi l tr Hypotboekb dilo 31 OoSTKNB Oost Hong bank aand BlSL Hypothsekbaak paodb 4 Ahbiika Equit Iiypoth pandb 6 109 91 203 227 101 60 6SVl 166 98 O 78 101 101 100 9BV 181 11 91 67 100 10 7 114 73 103 87 48 12 192 107 106 10 10 116 1 166 36 110 6S 98 Maiw L Q Pr L an eert 8 Neu HoU I J Spoor Mü aand H tot Kipl V SI Spiv aand Ned Ind Bpoorwsgm aand Nod uid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 lTii re Soooriil l887 S9 A Eobl 3 Zuid Ital Spivmij A H oU 8 PoLiN Wnnohau Weeiien sand 4 BlsL Gr Kuis Spw Mü obl 4ViBatilacbo dito aand Psslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Knrgk Oh Azow Sp lap obl 4 dito dito oblig 4 U AMEBiki CoDl PacSp MüoU 6 Chic k Xortl W pr C v aand dilodilo Win St Peter obl 7 Denver Bio Or Spm corl v a lUiaoia Central oU io goud 4 Lotttav St Kaah villa Gert v aand Mexico N Spw Mg Ie hyp o fl liiiB Kanaaa v 4pct prof aand N York Ontariofc Weat aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif lehvp in goud B St Paul Minn tManil obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col la byp O 6 Canada Can South Cert v aand Ven C Kali St Nav lo h d c O Amaterd Omnibus My aand Ilotterd Tram eg Maals aand Neo Stad Amaterdam aand 3 Stad Kotierdam aan 8 BlLOiE Stad Ant orpen 1897 SVi Stad Brusael 1886 2 HoNo Theisi BeguUr ieaelltcb 4 OosTENa Staatilesnisg 1860 S E K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Uadrid 8 1868 Ned Ver Bes Hyp Spobl eert 352 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdsg 6 October 1896 No 18477 6000 No 14t 5961 6726 7960 16447 eo 197 6 ieder 1000 No 4308 7510 10682 18774 18797 en 12804 iedor ƒ 400 No 6809 5944 11546 en 16S23 lader ƒ 200 No 23 1465 1741 287S 6988 8232 13160 15990 16884 eu 1S7I8 ieder 100 Prijsen van 70 371 3460 6580 8382 11020 13 19 16247 18768 608 35t2 5622 8449 11192 13476 18216 18788 619 8686 6671 8600 11129 13579 16218 19003 665 3706 1774 8593 11164 13624 16355 19038 709 3855 5800 8739 11209 13823 10418 19IC8 830 8176 5909 8764 11347 14178 16626 19123 838 3390 6165 8807 11366 14288 16745 1913 887 083 6385 8907 11429 14381 16799 19404 947 4098 6454 9027 11765 14462 16831 19422 9SS 4101 6622 9076 11338 14526 16819 19439 1007 4I 0 6726 0107 11888 14545 16910 19573 1067 4192 740 9172 11988 14688 17194 1B678 1148 4129 6806 9332 12018 14828 17842 19659 1668 4337 6928 9238 12146 14897 17150 197 i8 1705 4379 6072 9288 12177 14907 17269 19761 1869 4417 7084 9386 12 9 14 64 17317 19841 1908 4452 7196 9SB7 12311 15008 17413 19844 2081 4618 7217 0477 12337 15045 17496 19385 2186 4524 7858 0579 12594 15062 175 7 19974 2253 4556 7429 9172 l eS2 15180 17683 200S1 2895 4628 7506 9913 12654 15261 17691 20268 2298 4709 7610 10026 12666 15326 17796 20289 2344 4720 7724 10123 1274S 15335 17850 20119 2381 4868 7806 10164 12807 15617 17890 20551 9665 4876 7 ma23S 12852 1670 17926 20632 2712 4890 7866 10241 U912 15741 18015 30706 2862 4920 7908 10356 12925 15784 18110 20S32 2608 8287 8001 10460 12936 15823 18245 20857 2975 5376 8036 10470 13008 15978 18866 30372 307S 5449 8059 10576 13096 16011 18388 20 96 8133 5508 8189 10694 13181 11068 18574 20913 3P8 5501 8205 10786 13189 16202 18632 20904 8391 5612 8931 1088 13209 16238 18676 1876 8438 5536 8806 10962 13869 KElMXiSGEf ilXG fNEÏcmiNOlN WBI KÜ GEVAAR 8CIU08 OV HINUfcB KUNNEN VBttOOBZAKfcN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qoada Qezieu art 8 der Wet van den 2a vTuDi 1875 Staatsblad c No ï 5 Doeo t weten Dat zy vergDnoiug hebben verUend aan P k van Uofwegen te Breda en zyne rechtverkrggeDden tot bet opricbteo pener koek en banketbakkerij in hel perceel aan de Markt w k A No 141 kadiiBtraal bekend sectie B No 79G Goada den 30 September 1890 Bargemeester en Wotbouders voornoemd U L MARTENS De Becretarii BROüWElt fiurfferltike Stand QEHOREN 5 Oct Margaretba Leonora Johanni ondara W G van don Bosch en S C M van Dam OVERLEDEN O Oot A J Troppé Gij 5 B J Annaari 1 U van Ueode 1 ni Zevenhuisea GEBOREN Wniemina Maria oudere J BaiUnck en J D van de Velde ONDERTROUWD A Schmidt en J Koetsier Advertentiën Heden overleed tot onxe diopo droefheid acht e kalm na eeii langdurig lyden ouze geliefde Ëclitgenout eu Vader de WelEd leer JACOBUS OEBARDUS UETTINK m leveu Hoofd der Ute O L Bchool te Uorg Aniboclit in den ouderdom van ruim Gl Jaar Uit aller naam Mej de Wed J G BETTINK en Kinderen BergAmbaclil 5 October 1898 HennepEnveloppen f en ƒ Jade 1000 nietHrnm bedrukt bij A BRINKMAPi Z N OFEHBABE TESEOOFM DE DEUKWAARDBR B H VAN DE WERVE te Gouda zal a contant zouder eeuïge onkosten op Diesdag en Woensdag 6 en 7 ictober 1896 des morgens ten 9 uur in de acbterzalea van hetCaféiUMKfvandenHeerO TUlTHOP te Gouda ingang Naayeratraat verkoopen Eene aanzienlijke partij FUTISU MCISmiiS HL welke door omstandigheden moeteo Terkocbt worden Te bezichtigen op Maandag 5 October as van 9 12 eu van 2 5 uur Koninklijke macliliialeFabrick BE nopLOEU II IM van8ehaik Co gevestigd t Oravenliage Hritplerilraat 0 eu V iiuby de Rogeutesselaan Hofleveranciors VA Z M den Koning van België INDIENÖIJÏOEST fcbruikt de 12 Allerwege bekroonde Wnddlieroi ludfSiiperior DEÜIVEN Borsl HonigExtract MELIANTHE FLACONS vau iO Cts 70 Cts en vorkrygbaar l u V H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H v N MILD Veorstal U 12U te Oouda A UüUMAN MoordreM J V UATELAND DoiUop ü V WIJK Oudiwatrr Wlc zeker i ju IS Echte 1 Elkol Cacao te outvangeo teaamcn gestold OD na vele prmfuemingen in don handel gekomoD omlor den naam des uitvindora Dr Michaelis Torraardigd op de bonte macbinos in het wereldboroomdo ótabbjissoinent van Oebrsk Stollwerck to Kouion lacbe J pT12ie aeIlV Cikel acao in vierkanten boiaen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde dmilk voor daplykdch gebruik een il 2 theelepels van t peeder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrfaeo slechts met water ta gebruiken Verkrijgbaar b j de Toomumita H Apothekers en P t Ko Ko pn fl g ea f 1 80 0 0 90 o 0 35 Oeneroalvartagenwoordign toot Mtder land Julius MattenkIwH Amaterdam EalTerstnut 103 VAN Rlommestein s Inkt volKomen ONSCHADELIJK APFAOOORNHOll AND