Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1896

Donderdag 8 October 1806 é5ste Jaargang No 7089 mimm courant JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeJs k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 vj k 8 met uitBondering van Zon en Feestdagen De pn s per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afïonderiyke Nommers V IJ F CENTEN Openlsare Verkooping te GOUDA ten overfifciuin van den Notaris G C FORTÜIJN DUOOGLEEVEB op WOENSDAG U OCTOBEE 1896 des morgena ie elf uren in het Koffiehuis Hab voNiRc aan de Markt van No l Het goed onderhouden aaogeoaam gelegen genaamd Stad eu IJsselzicbtt Krven Pakhail en Tuin benevens het daaroaaat staande WOONHUIS en ERF in het Bnnrtje van den Tnrfsingel t Gouda Wyk P Nos 34 en 35 te samen groot 5 Aren 90 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel y eer gunstig aan de Vaart gelegen bevat 7 Kamers Badkamer Meidenkamer Keaken Kslder Zotder 3 Privaten en velerlei gemakken Uet is van Gas en Waterleiding voorsien Het Woonhuis Wyk P No 35 is verhuurd voor 2 10 per week No 2 Een HUIS KOESTAL SCHUUR ERVEN en GROND aan den Turfsingel Wyk P No 72 groot 2 Aren 78 Centiaren Verhuurd by de week voor 2 50 No 3 tot 5 Drie HUIZEN ERVEN en QRONÜ naast het vorige perceel Wgk P Nos 73 74 en 75 Bg de week verhuurd voor f 1 65 ƒ 1 50 en ƒ 1 75 No fl Een ruim PAKHUIS en ERF naast het vorige perceel Wgk P No 76 groot 2 Aren 20 Centiaren Verhuurd bg de 3 maanden tegen 80 per jaar No 7 Een perceel TUINGROND liggende achter de perceelen Nos 2 tot O Kadastraal bekend in Sectie £ No 1051 groot 19 Aren 30 Centiaren Verhuurd aan deu Heer Steensha tot den Ie Mei 1897 voor lj5 per jaar De perceelen Nos 2 tot 7 te samen groot 27 Aren 76 Centiaren door hunne ligging bizonder geschikt tot het oprichten eener fabriek wordeu na afEonderlgke veiling en afslag gecombineerd No 8 Ben goed onderhouden gemakkelijk ingericht en vrulgk uitzicht hebbend X7 o o3D la a is ERF en flinken TUIN aan den Tnrfsingel te Omdtt Wgk P No 81 groot 1 Are 80 Centiaren Het Huis bevat 6 Kamers Keuken en Zolder en is van gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien Het is verhuurd aan mevrouw de Wed Sprugt tot 1 Mei 1897 voor 215 per jaar met recht van 3 optiejaren No 9 Een HUIS LOODS ERVEN en TUIN uaast het vorige perceel Wgk P No 82 groot 1 Are 25 Centiaren Verhuurd bg de week voor 2 15 No 10 tot 13 Vier HUIZEN en ERVEN aan den Turfsingel te Oouda Wgk P No 85 86 80 en 90 Allen bg de week verhuurd elk voor 1 75 No 14 Een op angenamen stand gelegen goed onderhouden WOOI HIJIS en ERF aan de Oosthaven te Qouda Wgk B No 76 Verhuurd san den Heer ür A C GaiTii tot 1 Februari 1898 voor 375 per jaar Het Huis van waterleiding en van velerlei gemakken voorzien bevat 5 kamers keuken kelder en zolder No 15 Een HUIS en ERF in de Vrouwensteeg te Gouda Wgk H No 192 Verhuurd bg de week voor 1 30 No 16 Een ERF achter de Turfmarkt te Gouda liggende tuaschen eigendommen van de gemeente Gouda van de Heeren Virvknnk en ViN naa HKfjDBN en van Mevrouw de WedKkoobs kadastraal bekend in Sectie B No 1175 groot 46 centiaren No 17 Ren HUIS 8CHÜ URTJB ERVEN en QBOND in den zak te Gouda Wjjk L No 282 Te aanvaarden 15 November 1896 En No 18 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te tfouf a Wgk K Mo 53 Verhuurd bg de week voor 0 80 De perceelen No 8 en 14 zgn te becichtigen op Donderdag 8 Maandag 12 en Dinsdag 13 October des namiddags van 2 tot 4 uren eu de overige perceelen op dezelfde dagen van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 oren Na lere inlichtingen en notitiên dezer veiling zgn van 7 October a a af te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FURTUIJN DllOOGLBKVEK to Gouda og enkele LOTEN 1 IN Oh PAAEDENLOTEEIJ ijn tH bfkomeu togpii f I IÜ biJ Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen IS het beroemde werk Dr Retail s 4 BRINKMAN k im z li LIltEW iKlL G Hoilandache uiigave met 27 afb Pr 8 2 ffulden Ieder die aan de TerBcbrikkelgke gevolgen ran deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenug die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neuniarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cbeiuische WasscberIJ VAN 11 OPPE IIEIMEU 10 Kruiakads Hotterdnm Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet Btoomen en verven van alle Hesreoen Dameigarderoben nlsook alle Kinderpoedei Bn Speciale inrichting voor het stoom n van plnche maufcela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden uaar de nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouBchadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te etoomeu go deren alii nieuw af leverbaar in 3 dagen te verven goedereu in eeue week ORANDS MAÖAfllNS DU Frintenips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons gsHliilh reerd mode album voor het Wlntaraal o n nooti met ontvangen hebben dit te willen aanvracen a n IIJULESJILUZOTaC Pirtt Hetzelve wordt lian omgaand gratia B franco tooRezonden Beslellmgen van f SB francl vry van all kosten a n Imis met 6 verhoofting MhpiJllliliulnr li ütnriul 1 1 BmaWINKEL O JxPBUXXMft Sii Mvi i vi Ku f iM i nsi in w M Uil Agentuur bg de Firma Wed BOSMAW teGüUd 1IA7P0LE ZEEP verft goeienn in alle tatte Ueureti virtchitt met en latl de liahden niet aan Alom rerhygbaar Importeurs voor Holland België en Koloniën VAF EirCrEL Co Amsterdam Het groote aantal zenuwkwalen TM MnBwboofdpl B af tct ie Toorafraands kcnteckenen vtn apoplexie benmibeiMCM Sm M jeru nei iMeA lUe mlda l n d ior msduclie tenioB p i Snl Sint STffi 3ï i ïtUd komt Ie etr toe Ut ij door hot gebrnik maken van den eenvondigiten wo juMalUk i JeliBid e u pbrHofoilnbe ontdekkin tedaan heeft dlo na honderd proeftioSómuira nSd reh l werefdvorbroldle en terwijl J in weten chappelijk krlnjon d hoomtïbitaStouSÏwott taveni aeu weldud tUJkt te i jn voor do san fonnikwale UldemUmSJSSSEDÜSnnoawijn l mtfevenden door den ttvrtm ülTioler van n a ib ltT r BMmarmSSmmTli TUahofea en b n t op do ondervlndinK opgedaan in eene W jarlgo praktijk WMMklM M e Ha a l par dAa wwrden ilaaFtoo a Holifkta ba Jaar Ja kaïlS fï U I a l medvteiloeld Uot deir7oa nr lttlrnte S k2 ohltterond reialtaun varkrago en M maakiï ooveei rrT i iT i llMl SMn aehpav rkj OVER z eNUWLIJDEN EN BËROÊRfl T rh BdelfQsen nlt da mi van ui F ï kl ri e i omtrent l et wuen der nleaww tSSntDli dTÏ itita in wub plc f Ttów J kregen Ditwjirking ina ook vindt mMdlSrin ïrti i pp i kt ta ZJrkflIti Oktr iUk ant Jioh Conwir OHtral d hyiltM st 4t éiMé In Franknlk en vele anUerSn rritri turt IM VU H naWB tl pi M IIJ en waarvan de konUnI i rrr T uiraoi m é ftian 1 SOOftll V I voarflun ndlgabehai £ ll V 5ï iïï l l T y n lectri8 p n atöomiooi of echa en geen rneïiiii ifl ÖfÜfhSJiBM ziJd ohrmlaobe hooMsIJii looamU aftakxltt 1 llikt l rt M TM éT lUe Eiekfln die doer kirMrte gelroTA Xjeren n V trUurtnit pijn MBMakaiidlga behandaline iiaw t rkiiur wr kSMl rolgn d mil oatayarran lnB n or ver oflBn tot ipreten iwarrSal moe S KSkkt aS delïnit etvceat j ijn mwrdoonlfl bekende midd ien la m i j j elect na Pi ffn af iivviJ f nonK T vre c vo Un voor bar ert M MHTtM nhoadend angstig voelan vardoaviag In hal bMlM IwaMv flan drukkanda plja o kwaal Mvaidla hebben en ten elotte elj reuen boaben wtgOBiTenohiJnaelen ate ii PIJB mot dalfiniliaid aiiortngen ea donker worden voor de ÜÏXjr JV T ti eo veetii categOTlem van wlUdara ala ook aan onge melaiet lijdende un bleekzueiit en kraabtilaaalMId voorkomen wortt Irinvnl aanjoradon li h hot bovoii vermelde wirklo aan ta eAdta taCriSapaaDvn aHet ienTiii oovmionden wor lt4oor weriie in wnnmi Mewtia AiBBtardbni door Sf XKIIAIV A H l iEewef 48 rdam F E hu nastkiv kolff Apotheker Korte HooMsw Ln i f h üuJegJaolSt bil de aiSSbrïïtrTft 9 l nniBofi mediotnale tentooneteilinB ie de Dr Wel HnniM r wVf daar JluU mat da Illveren Ifedallla baknTÜ ECHT met roodm letters Cet voora ï op de Oberlahnsteiti VmSKUKDCIiVICTOKIABROM OBCIilAifMStClIfA Ci andom t so Maaischnppij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te liotterdmn Zuidblaak 8 AMERSFOORT AMEESFOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Beschuitfabriek stoom Automatlaehe Walaen Meelfahrlek Fijn gebuild M lS TarirebrOOd wordt vim do lijngte soarteo tarwe gemanlt bIU l q met zuivere oiiatgoroomdo bcato melk vermongd bly t hierdoor minstens vier dn 1 1 geil vorscb is overheerlijk v m smaak on vörkrügbaar In pan geknipt I pan vloer hard geknipt plaat Engelaoh Daitsoh en 1 Gallenvorm in stuks van 6 ct 8 ot 12 ct in vloervorm ook van 18 ct 24 ot in extra fljn geknlpten vorm in stuks van 7 ct lO g ct 14 ct en mat toevoeging van prima tafel natimrboter als Melkka I detjes van 1 ct 2 ot Gewoon Krentenbrood wordt als i ija gebuild Molk Tarwebrood maar alet 1 I toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvnichten vervaardigd blijft bierdoor I vele dagen verscb is voortroll elijk van smaak en verkrijgbaar in bUBVOrxn 1 en Engelsoben vorm In stuks van 8 ot 12 ot 16 ot 34 ct 32 ot en als KrentenboUetjes van 1 ct 2 ct I Munitiebrood bmlnbrood wordt van apeoiaal er voof geschikte beste tarwesoorton gefabriceerd smaakt hierdoor tiuiteiigeWoon heerlgk vooral indien evenaJe roggeI brood tezamen met wittebrood gegeten is seer getond en verkrijgbaar In ronden vorm van 60 Dg 6 ct 120 Dg 12 ot en in langen vorm van I I 50 Dg 5 ct 75 Dg 7 ct 1 Kg 10 ct 2 Kg 20 Ct deze ge wichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prUzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöthouders welke te herkennen iijn aan de dépötborden ea de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEUfiSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthoader met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie on iranoo vrachten dor voile en lollige kisten BINNENLAND GODDA 7 Octob r 189 VERGADERING tim dïk GEMEENTERAAD p Vrijdag den 9 Ooiober 1896 des na middags tea 1 ore Abd de ord AaDwgxÏDg van 2 leden van de CoiunitsBie tot onderioek der reclaniei ti gea aanilageu in de plaataelgke belaiting uaar het inkomen dienst 189 i Benoeming van es Leeraar in de Natnorknnde enz aan het Ojmnaainm De Begrooting der d d Schntterg voor het jaar 1897 De Begrootingen van het Hoffman s Oaatioht en de Volksgaarkenken voor hnl jaar 18S7 Het vooratel tot beschikbaarstellieg vaneen lokaal aan de Commissie voor VVerkvarscbaiUng Het voorstel tot wgiiging der GemeentoBegrootiug dienst 1896 De outwerp verordeningen op da befilDg en invordering van marktgelden Benoemd tot inepectear der registratie en domeioeu eerste klasse i de dir A van Drooge thans derde klasse Dé 2e lait ïwartle m D J Jager van hel 8b reg inl wordt overgeplaalet van Arnhem naar Deventer Door den Hwr Gofnmissatis der Koningin zgn benoemd met ingang van 1 Januari 1897 tot zetter der directe belastingen te Hasstrechl de hh J C Maller en D Beneman Door den Heer Commissaris der Koningin tjjn benoemd met ingang van 1 Januari 1897 tot zetter der direole belastingen te Vlist de hh A Schep Sr eu A Nobel In den naefat van Zondag op Maandag omstreeks half vier overleed te Berg Amkacht een man wiens heengaan algemeen mag worden betreard De heer J Q Beltink hoofd der Isla openbare school in die gemeente bezweek na een smartelgk lyden van ruim G weken op 61jarigen leeftgd Ii dit voor zijne talrijke iamilie een zware slag de gemesnte BergAmbacht verliest in hem ook een boitengewoon yverig endarvyzer die gedurende 38 jaren aldaar zyne be te krachten wydde aan het heit Tan hst opkomend geslacht tol hg onlangi hoewel noode wegens ziekte zgn MTVoi ontslag FEVILLETOX DE HYPOTHEEK WülSENSTB 88 Ja als WsUDsteiD uc dtio ondan Iwer hoonla cou ik r MQi een woordje orer ipreksD l Hoort nog altijd aaa miJDhoar tm Barnheliii hè F De boer kDikte vVrsag hem bij gelegenheid eens of h geen luit heeft het van de hand te doen t eoq eeue aardige uitbreiding van Hearalatde zyn en roor mijn rader U het neer waard dan roor een ander t Lut tioh denken uide de pachter irHeb ik wel aiet cent gehoord dat op den boel hypotheek ligt V ylk heb me ook wel eena laten rertellen dat het tot de balken toe verhypothekeerd is maar daar heb ik eigenlijk niet medr te maken iv t Is waar AU de baron een kooper wit hebben dan il myn oude beer de man hoor Orer den pr s sou hy geen noeieiijkbeid maken vZoo rer ik weet heeft de baron geen plan om bet ran de hand te doen bg zelf heeft het me ten BiDite nooit gezegd Maar nu u er orer spreekt ja mynheer Binnenilyn is wel eens bier geweeit en di lobeen machtig reel lin in bet gedoe te hebben Uaar tiet u dii laat üok begrgpen mgnheer Bin nioest rri eu t en 1 December Ie Ook voor le Rijks DO rmaall esse u Ie ScboonboTeD rrueger te Berg Aaibncht was de beer Bettidk aedorfc 1 April 187 een rerdieuatelyk onderwyzer Troaweoa hoe kon dit anders alles wat de beer Bettiok op zich aam rerTulile hg steeds niet roorbeeldigeo ijrer Dit khI ook menige Tereeniging o a de vereen WiuterteziageDc en de Volkabibliotheek te Berg Ambacbt moeten getaigen ec nog in rele andere gerallen zal Bettinka buitengewone werkzaamheid maar ook Kijce vriendelijke hulpvaardigheid in eeoe niet geringe mate worden gemist Donderdag Ie 11 uren aal de placbtige begrafenis plaats bebben d onzen eu veler rrieud Bettiok is eenverdionslelgk onderwijier heeogegaaD een mauvan beteekenis niet alleen voor ayne naasteomgeving 8t Ct Donderdag j werd te Ottoland door een Rotterdamscb beer die geen kinderen beeft en er gaarne een verzorgde voor een kind van zekere B de som van f 20 000 gepresenteerd De ooders wilden het evenwel niet afstaan De beer H Aiacheman ouderwyzer aan de school voor Cbr nat onderwgn te Waddingsreen is alt zoodanig benoemd teOad Beierlaud Door de Rotterdausohe arrondtieeraeutS rechtbank werden gisteren de rolgande vonnisseu gewezen A van K 70 jaar vissoher te Lekkerkerk wegens wedentpannigbeid en beleediging van den ryksve ld wachter Arie de Groot aldaar tot 3 dagen gevangenisstraf J den O 28 jaar koopman te Nieowerkerk a d IJsel wegens beleediging van den veld wachter J G Rondberg aldaar tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis In de eerste plaats stonden gisteren terecht R van B 53 jaar K van B 2tJ jaar en W van B 21 jaar arbeiders te Willeskop Hun werd ten laste gelegd in den avond van Joli jl aldaar Kr n Doiat te hebben miahandeld de Ie door hem moedwillig een gevoeligen slag met een stok op het hoofd toe te brengen de 2e en ïe door hem moedwillig hevig te slaan De mishandelde verklaarde dat hy zich in gemelden Zondagavond tusschen 10 en 11 nur op den openbaren weg onder Willeskop bevindend een meid tengen kwam Garretje van Beek met wie by vroeger wet eens getoopen bad Hoewel dit mfisje een cavalier by lieh had vroeg hy haar toch om vdevaifc watrophy van den vader en de broedprs van Qarratje een gedacht puk slaag krenfr Da drie beklanifden aenslijii zou wel een titel willen hotiben Eit niets meer vroeg du Watle lachend Wat zal ik u seg en antwoordde de boer by il hiar in den omtrek oog al eens geweest ze eggen dat hy lid van de staten wil worden Wal m betreft ik gnn het hem zoo goed aii een nndsr uw papa heeft er geen luit in en de baron ook niet die gingen andon voor ffJammar dat hg niet meer aan zgn goed laat doen maar hjj heeft geen zoom voor wie zou hij er bok iets aan ten kost leggen I Hy heeft nog een dochter Dat is waar ook irAIs uw papa Waienstein nam moest u de freule maar nemen zeide de boer Jy xoudt de wereld wel aardig weten te besturen bunnaan Uaar nu in ernst zie je geen kans om den baron aan het verstand ta brengen dat hij dit goed verkoopt P Hij kan er voor krygen wat hij hebben wil vik zal t hem eens vragen daar i kjj net irNeen nu niet zeide de Watte hij moet niet weten dat het v n mij komt ea zijn paard buitm het hek sturende stond hij stil op z de van den weg om van Bernhelm en zijne doohtar te latea paaseeren die slechts vluchtig als herkenden zij hem niet zijn groet beantwoordden f De baron komt afscheid nemen ik geloof toch wezenlijk dat miJn kansen zoo slecht niet staan dacht de Watte bü ziofa zelren terwyi hij ia galop den weg uaar HearelstSe opreed De pachter en cijn gezin waren ala gewoonlijk overdravaa vriendelijk In den toestand waarin van Berahebn tioh barond sehaan ar aohtar eeiM ironie ontt enden het ten laste i alegde terw l do Ie beweerde dat by om zyu dochter vandendyk ta kalen met een stok gezwaaid had waarmede Dorst misschien toevallig iu aaoraking kon zya gekomen 2 Ë A requireerde het feit door de verklaringeu van twee getuigen bewezpu achtend logeu elk dor beklaagden f 10 boete snbs 10 dagen hechtenia In verband met dezelfde quaestie nam plaats in de zondaarsbaok Aruoldos K 22 jaar metselaar te Linaohoten In denzelfden avond zou by moodwilUg Gerrit van Kooten meteen mes in het hoofd gestoken of gesneden hebben waardoor deze bloedsnd werd verwoud Beklaagde die de cavalier van Garreije bleek te zyn ontkende het ten laste gelegde Hy was wel bij de veohtparty ontstaan door het couüict mot Dorst tegenwoordig geweest docb gestoken of gesnedeu bad liji niet Drie getoigeu hadden dit fait echter ïiieu plegen zoodat het O M er op wyzende dat dergel yke mishandelingen met mesBon streug gestraft bebooren te worden tegen beklaagde 2 maanden getangenisstraf requireerde Verstek werd verrolgens verteend tegen J 8 37 jaar arbeider te Krimpen a d IJaet Hy zou deo l ten Jani jl te Capeïlo a d IJiet opzettelyk en wederroohtelyk eenigb aan J U verirey toebeboorende glasruiten hebben verK td De beklaagde die destyda by Verwey ia den kost was scbeen met Heien vroeger qoaestie gehad te bebben lo den avond van gemelden dag trok by do luiken van Verwey i venster af en sloeg in s mans tegenwoordigheid brutaal weg de ruiten in Eisch 7 dagen gevangenisatraf Verder verscheen voor de beeren Willem S 37 jaar vissoher te Stol wyk Iu den avondvan den 19en Jnli had hy in dronkenscbapopdon openbaren weg aldaar de gemoante voldwaohteri A Brouweri en Ë Hol uitgemaakt voor gemeene kerels ploerten an opvreters Tegen beklaagde die verklaarde zich van het foit niets te kunnen herinneren werd een getdboote van f 5 labi 5 dagen hechtenis gereqnireerd Voorts hadden zich to verantwoorden K de Ö 15 jaar J FI IZjaarea D deD O 17jaar allen wonende to Nieuwerkerk a d IJsel Zy zonden den 3eD Anguatus j l aldaar uit den tuin in gebruik by O Hogewegean hoereelbeid Ippelen deels nog ongeplukt deels afgevallen hebben weggenomen Alteen de Ie beklaagde wat verschenen en deze bekende het ten liate gelegde ook voor zyn afwezige medeheklnagden Des morgens ooQ zy omstreeks halivyf naar bun werk gingen hadden zy bet plnn guvormd liidentDia van den hnofdondprwij pr der by nndere school iu die onderdanigheid Ie liggen De landheer en de larrdvrouw weiden behandeld hIb in de dagen dnt hot hesriijli recht nog nn kracht was en toch bad wellioht de boor iets vemomeD van da vruchtoiooze pogingen die vun Bernhelm had aangewend om een hypotheek op bet goed krijgen wanneer bij de oude moeit aflossen of mogelijk had de Watte reedi in lüue voorbarighcid ook tegenover hen ieti van de plannen van BiDnenslijn medegedeeld Om er naar te vragen gedoogde evenwel van Bernhetm s eer niet hÜ sprak integendeel over Waienatein ati of de afstand er van ten eenemale huilen den kring zjjner gedachten lag en vroeg en sprak over alles met eone belangstelling die den pachter z lven miileidde zoo ton da landheer niet spreken als hij plan had om zijn goed van da hand ta doen Da mensehen redeneren raar zeide hij aan zijne gedachten lucht gevende irUoe zoo F vroeg van Bernhalm Wel baroB die jonker da Watte die u wei kannen zult aprak er over of a moi u aan dan dag een kooper voor Wasenstein zoadt willen zoeken Ki Y HÜ voegde er b j dat zijn vader er voor geven zen wat er voor gevraagd werd Eo wat hebt ge gezegd Ik heb gezegd baron dat dit mijn zaken mot waran Daar hebt ge hoel we aangedaan zeide van Bsrnhelm droog eooder zijn eigen denkbeelden mede ta doelen Hij i vak torstood over andere zaken maar toen hü mat Nclly bniawaarts raad in den Henige appelen te kapen By dit werk warden zy op lieatardaad betrapt door dan vervar Kento die deu ondarwyzer door a ja optreden oen groolen dienst bewees daar diens tnio ouophondelyk blootitond aan de aaavallta der jeugd ilat O M requireerde tegen elk der knapen die z i met oordnl das ondersobaida bebben gehandeld en bekend staan alabrutala on onverschillige jongens een gevanganiastraf van twee dagen Hierna stond terecht J V 21 jaar vit scber te Reeuwyk Oea 6en Auguttns jl zon by te Reeuwijk moedwillig A Vermenteo aan hevigen slag mft een tabaksdoos iu bet aaagezicht toegebracht en dexen daardoor bloedend verwond bebben Beklaagde bekende da ten laste gelegde mishandeling die movtwor dan toegeschreven aan een kleine quaeatia over vischgereedsebap Hot O M meende tt en dezen beklaagde dia als hoogst onversohillig bekend staat aan gevoelige itraf te moeten vorderan Eiwh 1 maand gevauganintraf In den nieuwgebouwden gemeentetoren ta Boskoop is een oorkonde gametsald welke bat begin van den brand op I October 1895 armijldt hoe de fnudeeringen berondea zjjo waarop du nieuwe gebouwd ia door wïen an wanneer de eerste steen van het andament werd gelegd enz alsmede aan Latynsob vara van ongeveer den navolgenden inhoud Wie gy ook zyt die deze bus na vela eeuwen outdekt 7nll vinden neem deze bede van ons ter harte Gaaf onverwyld de e bus over aan hen dia iu dien tyd bet bestuur over uwe woonplaats hebben Dan moge de Almachtige U en de Uwen zoolang a t laven gegnnd wordt steads zegenend nahy zyn c Deze looden koker of bas bevat o a ook twee photograph ieën vóór en na den brand alsmede bestek en beteekoning en alle gangbare Naderlandsche muuten Deze oorkonde is onderteekond door den burgemaestar Ook de namen van den architect en dan aannemer zjjn vermeld Wy hebben indertyd vermeld dat by bat afbreken van den uuden toren op ongeveer 12 meter hoogte in bet metselwerk eanige boekjes uit de 16e eeuw zyn gevonden Het gemeenlebestuar steldo die tydelyk ter beschikking ran den ijeidacben boogleeraar dr J G U Acqnoy en deze heeft in de jongst verschenen aflevering van bat Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis aeoe uitvoariga bfschryving gegHven Het earsta der vyf boekjes gadrnkt ta Leiden omstreeks J540 bevat dna praakjas over BGhalooneonoopeten Liefde deoadst plaiziorwBgon dien da pauhtur voor hom had laten inspanuan zeide bij peinzend AU da Watle er voor geven wil wat ijt aan üinneniliin schuldig ban kan by eigenaar van Wa seiiitein worden Nelly antwoordde nïat Ook zij vond dit de beite oploiiiog van den toestand waarin haar vader ver keerde Allo opspraak zou worden vermeden an zoo van Bernhelm dm al het vooruitzicht had gaaaa roronuen van zijn goed ta trakkon hij zou tenminste niet op zwaarder losten gebnwht worden XI Mijn zoon Is gisteren uit Pai s teruggekomen dat had Ludaman zeker wel tienmaal reeds verteld aan ieder dln hot maar hooren wilde Maar het was of het spal sprak jniit heden had hy op straat geen enkelen bekende ontmoet en zijne collega s hadden het dien dag zoo druk dat zij ter nauwernood aoht gaven op de belangrijke mededeeling Ue bode had geweldige kleapijo en toen Ludaman bet hem vertelde antwoordde hij ffik wou dat hij een middeltjo tegen mijn kieipyn had medegebracht Otto had vaal medegebraobt maar dit juist niet ijn koffer was een bazar van allerlei kleinigheden voor alle leden van da familie hij had het van zijn opgespaard geld zelf betaald terwijl Vink hem in al bet overige had vrijgehouden Da oada kaar had zeer weinig medegebracht en bij was laar sHI Hij had sijn toon verloren Wordt WÊTWtk ii