Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1896

Ulrecte SpoorwegverbiDdiogen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 AangevaDgeD 1 October TUd van Greenwich 18 88 1 8 3 6 3 87 4 60 18 88 4 67 18 8 6 4 18 48 6 11 U 8 19 88 18 66 1 69 t 8 4 16 6 80 UOTTIKDl M 9 O D O A 1 9 61 10 1 11 68 18 97 1 40 1 44 86 lO H 80 9 8 10 87 8 17 e l 7 88 8 lin liM 7 10 7 46 8 18 l GOUDA DIN HAAS H AA 6 eoUDA iHaia 6 8 7 80 7 48 8 S0 U9 4 1 0 1111 8618 891 36 9 44 8 40 4 10 4 SS 6 89 8 197 18 7 68 8JS 9 19 Toorb 6 51 10 17 1 41 4 8 8 18 84 Z San 10 39 1 66 4 68 8 80 48 ZaT H 17 10 48 9 08 6 04 8 8 6 Gouda 8 98 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6419 0619 69 9 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 6 607 488 8810 1010 98 In lokaalmrVear Anitanlam ütraokt gaec 8a kluw t T E K o H T B O O D A 10 16 10 38 11 88 18 8 8 08 3 88 4 46 8 14 7 56 8 09 9 07 10 9410 38 11 56 19 94 4 10 8 84 9 88 10 8410 48 4 94 86 lO i 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 w 8 18 8 41 9 49 11 10 Ol DA UTBIOHT 8 91 99 10 1 10 67 18 66 9 90 8 17 4 41 6 67 6 66 11 14 8 87 7 10 I 11 99 9 46 8 84 8 17 7 18 10 61 11 46 1 97 3 08 8 60 6 18 8 85 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 Te GOUDA bg A WOLFF Markt AM n DE LAAT en VAN SON Markt AII8TEIDA H a O V D A 7 16 9 10 49 9 94 9 69 4 41 8 18 7 46 tA U ItM Mill M M M T4 Mt tlS e O V D A A 9 69 10 67 lS i l t 10 90 bckenda aitgoaf étArnn is no 1534 ia IntWirpeo Het tw da is een Duit h Nederrönich liederboekje d 1554 Het derde ia en psalmbuekje t d 1566 gtbrqikt bg de gOQzenpreek en wu geheet oabekend Voorts ia er eeo Nederlaodiche geloofsbelydeoia vsn 1566 bjj vrurrftn verder nog miur ééa exemplaar bestaat in de bibliotheek te Brussel eo ten sloltt een Beidelbergache Caieohismas tsd datzetfdejaar ookeeo unicam Inzonderheid het derde der hiergenoemde boekjes wordt door prol Acqoo als een seer gelakkige voodat beschouwd wyl bet een geheel nieuw Hchi werpt op de eigeoaardighaden der toenmalige genzenpreekeo ook ihageprekent genaamd Men leert hier de liederen kenneo welke daarbg gezongen werden ritn de veertien liederen zyn zeven naar psalmen gevolgd Zy Kgn meerendeeU van Dathenua an vaa Utenbove De boekjes hebben gednrenda kan meer dan driehonderdjarig verblgf in het binnenste van den torenmuar slechts weinig geleden en misBohien zonden zg nog geheel gaaf zgn indien niet een tor of eenig ander insect dat bg de inmataeliug was meegemetteld aan sommige van de boekjes had gfknaagd Oetokkig is dit insect daarbg in zóo ver criiisch te werk gegaan dat juist het belangrgkste der vgf boekjes de zooeven genoemde gezangbnndet zoo goed als geheel geipaard bleef en het werkje dat da meeste sporen van afknaging vertoont was het minst belangrgke van de vgf Waar deve boekjes nn voortaan nnlIeD bewaard worden scbgnt nog niet bepaald te tgn Prof Acqnoy herinnert dat hg een dergelgke vondst te Weesp ip 1840 wast oiteene langgesloten kast in de kerkeraadakamer een aantal ibounabelen en handschriften van vóór de hervarming te oorscbgo kwamen die gevonden schat door kerkmeesteren geschonken werd aan de Koninklgke Bibliotheek Ie s Gravenhage en alzoo voor ieder beoefenaar vaa de wetenschap toegaukelgk gesteld De onderwgzer BoneschanakQr van Oostwold begin Joni naar Pretoria vertrokken om daar de betrekking van hoofd eener door de Nederl Zoid Afrik Spoorw gMaatschappy te bouwen school te aanvaarden heeft tot nog toe het nieuwe gebouw nog niet kannen binnentrekken maar heeft eeuige vertrokken van de laodsdrnkkerg in gebruik Den leo Juli had de school al gereed moeten zgn en wacht nu nog steeds op voltooiing volgens B s laatste schrgven n1 dd midden Aug door gebrek aan werkvolk Vooral in het timmervak gaai veel om Voorgenoemde spoorwegmaatsooappg moeten bgv nog een 40tal gebouwen gezet worden B raadt dan ook onzen öinken timmerlieden aan naar de Transvaal te komen Er is daar veel geld te verdienen bg een werkdag van 8 uur dageIgka al heel gauw een pond of per uur f 1 50 De school van B telt UI leerlingen en daarom staan hem drie ooderwgzers ook nit Holland afkomstig ter zgde De aanicelling van êsn onderwgur voor elke 30 teerlingen il er verplichtend De redactie der Bakkersbode io de meening dat in verband met afschaffing van nachtarbeid de noodige klaarheid nog in hooge mate Dotbreekt wil trachten een kteio stootje te geven aau deze zaak door uitschrgviug van de volgende prgivraag 0p welke wgze sal wanneer de nachtarbeid wordt afgeschaft de arbeid in de broodbakkergen moeten worden geregeld niet alleen bg t z g kleinbedrgf maar ook in d grtote fabrieken en werkplaatsen Zg wenacht het benoemen eener commissie van onderzoek jury op te dragen aan t H B van den Oezellenboad welke aal moeten bestaan nit 2 bakkerspatroons en 2 bakkers r tleo welk 4 tal een persoon niet tot één genoemde eategoriën behoorend aan zich toevoegt Tot aanmoediging heeft tg diaponibel ge 8 M M7 8 8 l 9 1C 8 10 1 l aa 1AI TM I8 7 Ooad Moordnekt Nteuwnknk CpaUa Botterdui i H 8 8 11 8 1 8 86 i i 1 14 5 11 8 97 Rottardui CMlle Hliuverknk Hoordnoht 8oiia Goud 7 80 8 86 ïtY U 7 49 8 47 E Z W 7 68 8 68 Toorb 8 07 08 Hlft 8 19 19 10 7 Ooldl 6 80 8 8 Ondaw 6 46 64 Woaidaii 6 68 7 8 j 64 8 91 9JI VttaakI 8 18 i Gouda e tt 8 97 9 14 Uld aatr verkiezing een ziluren inktetel met insoriptie of tien gulden Lgkverbranding te Pretoria De Pers schrijft Het bigkt dat Pretoria onder hare iowoners een Gtal Indische Boeddisten telt Ëen dier lieden stierf onlangs waarop de overige 5 bij den landdrost tpplicatie maakte om he Igk te mogen verbranden tot aach overeenkom stig bon geloofsleer Hen verzoek werd toegestaan De ptecbtigheid vond plaats op een der heuvelen oni het dorp Hooi werd overkrnis gepakt tot eene hoogte van 18 dnim Het Igk in don linnendoek gehuld werd toen sohnini er op gelegd Meer boat werd toen rondooi en boven op gepakt De boel werd toen bij bet voeteneind in brand geitoken en spoedig had een aantal omslaand oieuwigierigea de renk van brandend menscbeov eesch in de neasgaten Het l jk werp gereduceerd tot ascfa Naar aanleiding ven dit gevat beweert de Pers verder niets er tegen te hebben dat de Boeddisi n honne Igken verbranden aangezien bun geloofsleer nu eenmaal het ter aarde bestetien van een Igk om de prooi te worden vso wormen afkeurt maar dan behoort de afzicbtelgke IgkverbraodiDg niet io het openbaar te geschieden Bet Comité tot wederinvoering der doodstraf gevestigd to Rotterdam nader voorgelicht door welwillend verstrekte rechtsgeleerde adviezen bgzonder sooals die doorvde Avond po t werden medegedeeld mede achtgevende op de gewelddadige feiten die schier dagelgks tegen de persooolgke veiligheid ook zelfs ten aanzien van ouscholdige kinderen in toenemende mate ruchtbaar kwamen ii in hare overtoiging versterkt dat de bestaande middelen van bestrgding in kracht te kort aohieten Het wil daarom het comité toesobgnen dat de sobere vrnchten die de nieuwere rechtsbegrippeo opleveren niet voldoende raobtvaardlgen de ietwat geprononceerde bonding van de tegenstanders der doodstraf Voornoemd Comité zal zich daarom de eer geven opnieuw circalnires te verspreiden alsmede een gewgzigd adres alom ter teekeuiog aan te bieden waarin de Kegeering eerbiedig zal worden uitgenoodigd eene verscherpte recbtsregeliog vast te stelten Door hare aanvanketgke werkzaamheden bekwam bet comité de overtuiging dat bet meereedeel der goedgezinde bnrgers met de werkelijk heillooze theorieën van een bloot iodividaëale eigenwillige en daardoor ook veranderlijke rechtsbeschouwiDg niet zijn ioge nomen maar wensolwn ia het strafrecht g haodbaafd te zien hst door een Allerhoogst wereldbeatunr ingesteld eenwigdureod recht dat sedert daizeaden jaren is doorgedrongen tot en geëerbiedigd door bgna alle volken der aarde Vandaar dat zg zicb ook veroorloven zal in overweging te geven het doen instellen naast de gewone rechters van Jury s samengesteld uit oude verstandige de bevelen Gods eerenda mannen Dezulken die tegen het verleenen van volstrekt recht aan een verslagene een ook voor de veiligheid der maatsohappg onmisbaar gebleken strenger rechtsbetoon waarvan de doodstraf voor den moordenaar den grondfltag uitmaakt zicb niet zutlen keeren Wgt hflt uitgesproken oordeel van sommige reebtsgeleerden in dese belangrgke zaak voldoende geeft te verstaan hce over het algemeen in hun kringen over de doodstruf wordt gedacht meent het oomité dat de tgd gekomen is om bg het oprichten van Jury s de rechtskundige hulp van pleitbezorgers onder controle te stellen van voorneemde lichamen Men tchrgft uit Nieuwediep d d 5 October In de nabgbeid van de Heldersohe kuit te midden der kokende branding van de gevaar Igke Haaksgronden is heden weder een kloeke redding volbracht 11 18 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 81 8 8i 10 8 10 88 10 48 10 4 60 10 11 8 81 8 48 8 4 TE RB AM 19 10 4 11 4 8 Ml 10 17 1U8 7 11 8 81 t Waa tegen zonsondergang hedenavond toen door de kostwacht van Kgkdntn naar ket Harenkantoor alhier per telefoon tl ericht werd overgebracht dat in de Noordergrooden een bom was geitrand en dat de oprarenden van het vaartoig door bet afsteken van noodvoren de aandacht van den wal op zich zochten te vestigen Aanhoudend bleven die noodseinen zichtbaar en geen wonder voorwaar t was stormweer bet bommetje werd met kracht over de gronden heen gesleurd en zoodanig gebankt dat de bemanning iederoogenblik baren ondergang tegemoet kon zien Wat zon met znik noodweer eo in deo donkeren avond de reddingsboot kunnen nitrichten Uat vroeg menigeen hier zich af toen het l ericht van de stranding werd ontvangen Andere echter waren van oordeel dat t onverantwoord zou zgn de arme schipbreakelingen aan huo lot over te laten en dat daarom in ieder geval beproefd moest worden hen te bereiken t Advies van Rijkers werd iogewounen Rgkers dat in de schipper van de reddingsboot Ën wat men wel kon hebben voorzien gebeurde Rgkors aarzelde geen oogenblik Wg moeten gaan zei bg en zien wat we er van terecht brengen c En men ging dns de reddingsboot werd door een tiental beproefde zeelui bemand met Egkers aan bet roer en door de sleepboot Hercules op sleeptonw genomen om naar de strandingsplaats te worden gebracht t Is om verantwoord Ie zyn zeide velen dergenen die de boot zagen afsteken in de stellige overtuiging dat de tocht toch v l vruchteloos zon zgn bg zulk weer en in den donkeren avond Aan boord van de bom bleef men maar steeds met raar gooien tot eindelgk de seinen van de reddiugskoot konden worden beantwoord Het gestrande vaartuig werd met ontzettende kracht heen en weder geslingerd en Ut heb er reeds menigeen helpen reddenc verklaarde een der redders later maar nooit heb ik ze zoo booren echrenwen als nn deze ScheveoiDgeraf t Was het gekerm met den docd worntelenden Men kan zich dns de vreugite dezer menschen voorstellen toen zg de hulp zoo nahg zagen Gemakkelgk was het geenszina die te verleenen Bg het redden van schipbreukelingen van een groot schip kunnen de mannen een soppertjec zoeken waarvan hier nstnnrlgk geen sprake was Zonder eenige beschutting had men aan alle kanten heoge zee en branding terwgl tot overmaat fan ellende op het beslissende oogenblik een zwire hagelbui uit het Westen nog kwam bemocietijken Maar alle echipbreukeliogen 9 in getal kwamen getokkig behondeo over De doorgestane doodsangst had hen geheel van streek gebracht Zg bleven schreien en een banner een jongen riep onophondelgk om zgn vader ofschoon deze in de boot goed en wel naait hem zat 6 1 6 61 14 7 17 7 86 6 80 6 89 8 10 i tS 8 50 8 44 4 19 4 40 4 68 4 67 5 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 9 14 6 40 8 0 4 04 4 88 Dtmbt 8 83 7 60 88Woetdea 6 63 8 11 üudawitar 8 1 Gouda 8 99 84 10 10 Aaatardaa Bt T H Nadat de schipbreukelingen op de Hercules waren overgebracht ging de reddingsboot andermaal naar de strandplaata terug om te trachten de gestrande schuit te behooden Deze was inmiddels over de gronden heengeslagen en vlotgekomeo zg werd nu door de boot op sleeptouw genomen en eveneens naar de Hercules gebracht dit alles werd in een paar uren tgd volbracht En zoo kwam dan de Hercoles omstreeks 9 uur in de haven terog met d sehipbrenkelingen aan boord eo de deerlik gehavende schuit de SoheTeniogache bom Seh 161 schipper Jol io zinkeaden staat op sleeptonw Ret mag bgna overbodig heeten ie vermelden dat de flinks redders aan wal stappende wel verplicht waren tot het in ontvangst nemen van menigeo gelakwensch met bet welslagen van hnu f dele daad De namen dier rfddera zgn Tb Rgkers schipper C Beneker C Minoebos K Bgl P Lastdrager R Spit P Jonker P Bruin O Oostendorp A van derMadeen A Arendsj roeiers Deze mannen hebben weder eene schoona bladzgde toegevoegd aan de geschiedenis der Noord eo Zuid Holtandsche ReddingsmaatBchappg Wy vernemen dat de Belgische regeering voornemens ib eerlang de grenzen te alniten wegens bestaand mond en klauwzeer onder het rundvee op verscheidene plaatsen in Nederland De vorige week is te Amsterdam een meisje van 22 jaar dat van het Protestantisme tot het Katholicisme weaschte over te gaan door baar broeder gemachtigd door baar vader nit de kerk gebaald voor dat de herdooping bad plaats g had Zgn wy goed ingelicht dan is tegen het joogemeosch een vervolging ingesteld wegens huisvredebreuk daar hg bg zgn optreden t eo den wif van den pastoor de pastorie was binnengedrongen art 138 Strafwetb Tegen den pastoor is intossohen een aanklacht ingediend wegens onttrekking van een minderjarige aan het wettig over haar gestelde gezag en verberging van een dergelgke minderjarige artt 279 eo 280 Strafwetboek Men meldt uit Doetichem dd 5 Oct aan de N Rott Gt € Ten gevolge van overmatig gebruik van sterken drank bad gisteren avond bg bet naburige dorp Silvolde een treurig ongeval plaata Zekere Teu P kwam met zijn vrouw van de kermis te Terborg en kocht onderweg neg een broodmes hetwelk in den binnenzak der joa geborgen werd In de duisternis kwamen heiden te vallen Het mes drong den man in het hart zoodat hy spoedig daarna overleed Toen een derde persoon passeerde en toevallig beiden zag liggen de man badend in agn bloed de vroQW in zwgm en van beiden geen gehoor kreeg haastte bg zich de politie met de zaak in kennis te stellen die nadat de vrouw t0t bewnstzgn was gebracht het bovenstaande kon coostateeren De ongelnkkige laat een weduwe met een aantal kinderen achter Gisteroamiddag bracht een vader wonende in de Nassamtraat te Rotterdam zyn eigen loon 12 jaar oud naar het politiebureau in da Paowenstecg De man had zyn kind in gevaarlgk beschonken staat op straat ontmoet R E c L j im B Belangrijk il lig geluksUDkoudiging T n S mi l HMk seher senr in Humburjr w lk ï =k h t nommer tm hm ooorint Iwiindt Dit hui heeft zioh door lijn prompte n stiUwlJ eade uitbetalInK d r hvnr en io dm omirok Kewonuen bedraden eeu loo gooa ham T i orTon dal wg al onïo Itzm Mil leo op BÏja itdrcrtentio loht te gerea 8 86 8 48 8 61 7 69 7 6 8 l8 8 99 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 8 5 8 8 7 96 10 40 11 19 10 69 8 68 8 17 6 97 8 84 8 41 6 47 S7 47 84 10 01 8 86 10 07 6 97 11 10 10 4 7 46 6 47 10 94 Boitenlandsch Overzicht De ontTtogat fan bet KaHJscbe keizerpur Ie Parga geaohiedde folgeos prognm en ie da atemmiDg rao hafc Fnuaohe Tolb dezer dagen kent kan ziob Terwonderen dat de geaatdrift groot waa De bgzonderbedeQ van da TÏaites handdrukkan bandknsaen enz die de telegraaf naar alia ianden teint zgn de moeite Tan bat mededaelen niet waard Het voornaamate feit ii dat in da toespraken zorgTnldig bet woord Terbond fermeden wordt men apreebt foortdnrend ran friemisehap an yrede Mat welke belaDgatelling bet bezoek Tan den Tsaar aaa Parga te B rl jn gafolgd wordt btykt reads bieruit dat de tierlijntche bladen ar bgna nitfoerigar telegrammen over geven dan iadertgd ovar bat bezoek fan den Taaar aan Braalau Het Berliner Tageblattc boudt aana liaachoawing ofar den tooat fan den Tsaar te Cberboarg en meant dal die tooat op het befriende Fransche volk bgna als eene zacbta afwering klonk fan da boogdrafcnde ferzekeiiog van Faore orer de oprechtheid fan Frankrgkn frieudicbap Mat deze opfattieg ataat het Tageblatt echter alleen De iVoasiacha Zeitnngc findt dat bat aohoawipel ont tbana door Parga aangeboden ons bet geraar dat er altgd gaweeat is nader fOor oogen brengt nl dat Dnitacbland eena met Rnaland in een heftigen strgd ferwikkeld zal agn Maar bat zon ondenkbaar weian dat Rusland dat in zgne politiek met langdarige tgdparken rekent nn door een glanargk scbonwapel rerblind een beogen inzet op de baart fan de Franscbe Republiek wagen zoo I De Poet erkent de zeer ernstige beteakenis fan het bezoek fan den Taaar aan Parga Dat beduidt dat Frankrgk zicb fan den freeselgken alag fan 1870 71 geheel hersteld heeft De gefolgen fan dit bezoek zal men op zeer verBcbillende ponten bespeuren in Ooat Aziö aan dan Ngl en eldera De National Zeitnng fergenoegt zich foorloopig met eene zaer korte opmerking de bezadigder elementen van bet Franecha folk znllen wel waarnemen hoc foor bat oogenblik de meerderheid hunner landgenooten door een d4lire apécialt befangen zgn Da Straasbflrger Zeitnng f raagt of de Tsaar te Pargs niet gruwt fan de bluadige berinneringen der omwenteling en of bg oiet Iramerkt dat hg foor de Franacben slscbts de afgod fan den baat is die bnndeu fgand oforleveren zal Zoo ongeveer enkele met wat ironie bebandalan ook de andere bladen bet ge al De Hongaren hebben zeker bun borat fan trola f oeien zwellen nu de Koning twee dagen achterean hnn roem heeft ferkoodigd Zondag bg de inwgding fan de brug sprak hg ran de foortbrengiugakracbt fan de Hongaarsche bouwkunet en de Hongaarsche gzerngrerheid en giateren bg de sluiting fan den Bgksdag gewaagde de Koning van da schitterende nitkomtten mat de regnlatie fan de Donan bereikt diealtoos getuigenis zonden afleggen fan den roem fan de Hongaarsche mannen fan t Tak Die complimentjes hebben Hongaren zeker bgzooder aangenaam geatwlB maar bg Treamdelingen znllen meer de aandacht trekken de woorden in de troonrede orer het bezoek io Etoemenië al beratten ze niets nieuws Met blgdschap maakten wg gebruik fan deze gelegenheid om deo Koning fan RoemeniS in zgn eigen hoofdstad ie bezoeken en om ook daardoor de innig friandscbappelgke goede betrekkingen te rersterkeo die reeds lindslang tnascben ons beataan Met dankbaarheid herinneren wg ona de bartelgke aobitterende ontfangft die ona op deze reia ten deel ia gef allen zoowel fan den Koning ran Roemenië en ran zgn doorluchtig gezin als an de gansche besolking Tan Roemenië Orer t algemeen kunnen wg n met bigdsohap meedeelen dat wg met alle mogendheden op den meest fiiendaohappelgken Toet alaan hetgeen ona recbt geeft om Ie Terwacbten dat de Trede ook in de toekomat niet veratoord zal worden Hat Parlement is ontbonden omdat deonderhandalingen oaer een oteraeukomat met Ooataargk niet tot aan reaultaat konden leiden en da Traag welk aandeel de beide rgken znllen bgdragen in de gemaenachappelgke uitgaTeo niet vatbaar aohean voor een fergelgk De niaawe ferkiezingea znllen plaata hebben taasehen 3 en 10 NoTomber bet nieuwe Parlement al den 20an Nonmber bgeenkoman De ministerieele partij acht het vrg zeker dat zg zal terngkeeren op rainatena dezelfde atetkta en ook da onafhankeljjken de aanbugera ran Franz Koaaatb galooTen dat bun aantal niet reel zal Terminderen Maar de groepen die tnaachan deze twee uitersten liggen zgn niet zoo zeker fan haar zaak De kleine partij fan graaf Szaparj die zich van de liberalen afscheidde bg de behandeling der kerkelgkpolitieka wetten en de nationale partg van graaf Albert Apponji vraaEan dat baar gelederen aanmerkelgk gedand zullen zgn bij da aamenkomat Tan het nieuwe Parlement Waarsehgnlgk zal eene nienwa partg gaf ormd worden nit de oTerblöfaalen ran graaf Zecbj a clerieala groep mat da aanhasgara van Apponfi £ n de liberale partg heeft da naaste kana de erfgenaam te worden ran de zetela der Szapariaten Voor den uilalag der rerkiezingen is bet bezoek fan koning Carol ran Roemenië en de geestdrift waarmede hg oreral ontfaugen is fan groot belang De Roemeniërs in Hoogarge hebben daardoor een wapen rerloreo in den natioualiteitenstrgd en moeten zich thans wel aanslaiten bjj de regeeringapartg De ontbiodiog werd door de omstandigheden geboden het was de eenige weg om uit de moeielgkheden te geraken waarin da aiialnkte onderhandelingen orer het fergelgk de beide landen gebracht badden Indien de regeeringsmeerderbeid niet f arzwakt in da Kamer terugkeert kan baron Banffj aandringen op verbooging fan het aandeel fan Hongarge io de gemeenschappelijke nitgaren met drie of fier percent en dan ia da lastige qooten quaeatie weder voor tien jaar fan de baan Het Parlement dat thans ontbonden werd kwam den 18 Februari 1892 bijeen en de zitting erf ao kan gerekend worden tot de merkwaardigste uit de Hongaarsche geaehiedeuis De strgd tn achen kerk en staat die een oogenblik scheen te zullen ontaarden in een conilict tusschen Kroon en Parlement eindigende met een algebeele overwinning fOor het folk welks fertegeowoordiging op alle ponten in bet gelgk werd gesteld Toen bet Parlement in 1892 bijeeu kwam was bet kabinet Szapar nog aan bet bewind Het werd opgevolgd door het schitterendste van alle Hongaarsche mioiateriee aan welks hoofd dr Wekerle stond De infoeriug der kerkelgk politieke wetten bracht dit kabinet ten ral bet kabinet BsuSy dat in Januari 1895 optrad beeft door de wgze waarop het de fiering van de Millenninmfeeatea heeft voorbereid eo geleid er veel toe bijgedragen zich bjj bet Uongaareche volk populair te maken Ëo door de invoering van het wetboek van strafvordering heeft dit ministerie er zeker toe medegewerkt de wettelgke voorzieningen voor het Hongaaitche rgk aanzienlgk te verbeteren De volksstemming in Zwitserland heeft een zonderling reioltaat gehad Van de drie weleootwerpen die aan het referendum onderworpen waren is aangcoomao da wet op de comptabiliteit dar spoorwegen verworpen werden de disciplinaire wet en de wat op den veehandel De deelneming aan de volksstemmiog waa betrekkelijk gering Ën juist de wet die het felst bestreden was in de volksvergaderiogen werd met een 220 058 tegen 170 616 stemmen aangenomen Hiermede is de nationaliaatie der spoorwegen in beginsel aangenomen de bedoelde wet tocb is de voorbereiding van d naasting van het spoorwegnet Dat de beide andere ontwerpen verworpen werden wordt hoofdzakelijk toegeachreveo aan den strijd der kantoas tegen de centralisatie der regeering en tegen de vermeerdering der bnreancratia Liever bahoudl het Zwitaersobe volk da onders en alechtere watten dan bat aan de Bondsregeering te Bern de mogelgkbeid wil toestaan zich te mengen in de wetgeving dar kantons Want fiiór alles willen de Zwitsers laderaliatan bigven 352 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking vin Woensdag 7 October 1890 No 694 4138 10808 en 14905 ieder 1000 No 248S 10180 en 19984 ieder ƒ 400 No 888 1849 6490 en 16869 ieder 800 No 807 661 484 6991 8084 388 18086 18436 18S19 14048 1618 16640 18968 18768 en 19948 ieder 100 Prijzen 5396 6641 5486 8687 6610 8684 1877 8698 5963 8662 6001 8666 6169 8908 6162 8967 6868 9209 8389 9814 6341 9380 6660 9888 6601 9368 6681 9406 6888 9487 888 9478 7113 9678 7188 9847 7848 9795 7851 808 7591 9858 7683 10878 7708 10810 7747 10837 7776 10366 7877 10870 7968 10483 7976 10604 7983 10886 8418 10715 8537 10758 104 8048 ISS 8181 161 3838 171 3263 271 3429 498 8t 5 469 3494 648 3886 800 3866 88 3786 1871 8787 1888 3807 1868 388 1418 8864 1469 3178 1495 4048 1618 4064 1761 4056 1886 41JS 1909 4811 1998 4816 8038 48 0 8158 4531 9377 4657 8438 4777 8537 4871 8698 4872 8626 4903 9638 4 44 8886 6087 3016 6167 8033 16856 190t8 16900 19001 19264 19398 16 92 19491 17092 1948817126 19601 17270 19 12 17878 19689 17465 1961617600 10697 17686 19630 17686 19678 17907 1973617986 1977 18011 1987818088 10016 18104 80072 16138 2007618861 8017618425 3026616104 20474 18508 20681 18619 30548 16516 20693 18661 2062218606 2068 18656 8077818666 20848136 8 20861 18871 20986 van 70 10847 18879 10870 13909 IU35 13948 11197 14137 11310 14161 11433 14169 11617 14180 11690 14806 11740 14828 11840 14833 11868 14988 11888 14285 12109 15076 19226 16881 12896 16418 19498 16674 18884 16688 18590 16781 19694 15848 12596 16987 18600 1607 19814 16204 19707 16868 12747 16807 12907 I68S0 18848 16364 18410 16368 13538 16676 13666 16777 13691 16796 13808 16887 Kieuwe Zending Parapiuies A nn OS Az Kleiweg E 73 73 GOUDA Beurs van Ainslcrdam 6 OCTOBER Vrkrs zloUrs 907 0V 81 84 a 85 26 l 86 86 26 03 98 ir o L i Cert Ned W S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 Ha iojia Odl Gi udl l88188 4 63 981 98 99 104 69 67 l 90 110 94 42 96 63 626 126 1001 69V m 199 I 138 49 109 100 135 120 104 1 60 RlSLiKD Obl llinnanl 1894 4 dito b oconi 1890 4 dito biinotU 1889 4 dilo bil Hope 1889 90 4 dito in goud leeu 1883 6 dito dilo dito 1884 5 SPiNJB Perp t ichuld 1S91 4 TtsiElj Oepr Conr lüon 1890 4 itQ leening seiie D iec to niig Borio C ZniDAr Rap v obl 1892 6 Mzxico Obl Buit Soh 1890 6 VzNral KH OM 4onhep 1881 AvsTKUUAM Ohlitfatien 1896 3 KomauiM Sltd leen 1894 3 Nbd N Afr Handoliï and Arend b Tab Mij Cettifioaten D liMaatiohappij dito Am Kypotboekb paodbr 4 nll Mij der Yorilenl aand i ir H V polhoekb nsndbr 31 Nederlsiutsche bank aand Ned llandolmaatKh dito N W Il P c Hjp b paudbr 6 Rill Hvpothoekb pandbr 3Vi Clr H vpithookb dilo 3 i OoBTlN Oosl Hong bank aand Rl sL Hjpotheckbank pnudb 4 Amisika Kquil bypoth pandb 6 109 91 803 227 101 50 63 165 98 60 78 101 101 100 08 181 U 91 67 100 114 73 103 27 48 18 199f 107 106 109 102 116 1 1 166i 367 110 Max L G Pr 1 en eert 6 Nkd Holl IJ 9poorir lilij aand Mij tol Kzpl r 8t Spw aand Nod Ind Bpooriregm aand Nod uid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 IlAl ip Spoorwl l887 8 A Eobl 3 581 Zuid Unl Spwmij A H oH 3 l oi N Warichau Weeuen aand 4 Hlsr Gr Ru a 11 Ambkiki Cónl Pao Stad Koltordam aan 3 BZLUIK Blad Antwerpen 18 7 Stad Bruuol 1886 2 IIONO Tboiia ReguUr leaelUch 4 Oo8TZ a Staatalcening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 8 Spasjp Stad Madrid 3 1868 Nlu Ver Itoi Hyp Spibl cort Burgerlijke Stand Uaattreobt OVKIILEDKN C I eewis i8 j K van Vliet 49 j IVaf is ds bsata Inntivbu tf Jlolit Hl Kbsnmaliak Lnlsnp asn kortom AnliBrfaiBExiiellgr ta a ft ai laautbattaMiMiaaaatawsadantsgaB t to irf n lxpdler Vat Bwat te slea4a b ialor hnisfai Prija 6 sant 76 oaat sa l de Oaaeb Toorhaoden la 4e maaMa IpetbUan w b T AJ leHar t 0 ta BatlwJaai apo er Advertentiën Koninklijke MacliinaleFalirlek BE mmw VAN II K vanSchaik Go geveatigd te Granetthuge Hrpplertlraat 9 en 9 nabg de Regentesselaan Hoieveranciers TIN Z U den Eoaing vaa België INDIENGÜTOESTÜ g ebruikt de L iiSr Allerwege bekroonde W f rrlilli r i iiiilrSuperior DEÏÏIVEUr Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cta en J verkrijgbaar lijj F H A WOLFF Drogist Markt Omda K ü VAN MILD VeersUI B 12G te Gouda A UOUMAN ifoerdnehi J C UATELAND Botlocp B V WIJK Oudtwalcr Hennep Enveloppen f 2a en 3 de 1000 lueil lriii bedrukt by A BIUNKMAK m FDIKB ODDE W t 8CHIËDAMMEB GENEVEE Merkt Vorkrügbaar bij M PEETER8 Jz NB Als bewgs van ochthatd ia oachot on kurk atewl voorKien van don naam der Firma P HOPPB NiaHTOAP EEMBEFOT TAN THEE ffcn wordt verzocht op t HEKK t letten UtT HKT MaUA IJN VAN M RAVKNSWAAY ZONEN QOBINOHBH Deze TUEEEN vrorden afgeleverd in vorïegelde pakjes van n 7 tmt m een half on een Ned on niet vermelding van Nommer en TPrjja voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedapojneerd Zich tot de uitvoering van gaferde orders aanbevelende J BREEBAAIIT VI EE IG DEPOT dar fijnst Uaaga haBa ihiut