Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1896

Vrijdag 9 October J890 35ste Jaargang No 7090 mmm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k g met uitiwndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco perpost 1 70 Afïonderiyke Nommers VU F CENTEN Agentuur bg oe rirma Wed BOSMAl te Gouda CegDse fin Boi g itI M Hat beate onaohadelykata en la maikkelykate poatamlddcl voor Haarea en vooral dames en Klnderacboanwtrki is de Appretuur van C M MBIlar 4 CaBerlin Beuth Str 14 MtnietWf d MU V Op naam n fabrieksmerk Vartrvibaar h Nmtm Wlnkallsrt in iskeMWsrh MJanterl awVMeiii wi BiMTMl Dtaet by W IwMMua Arihi Qeuda Pruk van A BRINKMAN ZOON H Mpru lenbiedeliet JJ Xn tM mnitk IgilttkdebDd je Scr Uitnoodigingr tot deelneming in de Kansen T o door d deo Stut Hamburg gewurkorgde groote Gflldlotenj wurin leVet 10 Mtllioen 746 990 Mark gewoua ti mottan wordao Da prijzau vao desa raat roordeat biadaoda Oaldlotarü dia volgeQa bat plan ilachta 113 000 latan bavat rgn da Tolganda Do boogite priji i aTantuaal 500 000 Mark ilprijsan 5000 M 106 pryian 3000 M 201 prüzao a JOUO M 78 prijzan 1000 M 1348prijun 400 M 43 prijaa 300 M ISI prijz iiSOO 150 M S63J7prüzanii 166 M iUl pr a 184 104 lOOM 40 000 M 9149 prgz ii 7 46 ilM totaal S6 Ï40 prijzan Framii a 300 000 M 1 prüü ii SOO OOO U a 100 000 U 75 000 H i 70 000 U k 5 000 M 0 000 H 55 000 U 50 000 H 1 prji t pr zau 1 prij Iprij 1 prijz prijz prezen ip ii 3 piijzaa a 20 000 M21prijianit 10 000 H ea irordaa daza in aanige maandaa m 7 klas an uitgaloot De Hoofdpriji id do la kla 8 bodraagt Mark 50 000 itggt in do o kl lol 55 000 M in do 8o lot 60 000 M m do 4o tot 6 000 M in do 5o lot 70 000 M in de e tol 75 000 M in do 7a toi 200 000 M en mot do promio ran 300 000 M event tol 500 000 Mark Voor do oonto pr ilrokkiiig die olllcioel ii vaitgoiteld kool oan gobael origineel lol ileohls Onld 3 60 oon balf originoal lol ileobti Uuld 1 76 een kwart originoal lol ilechtt Uuld 0 90 Da inleggolden voor de volgende klaesen zoo all de tipt liJBl dor prijzen lijn uil betoiïioioe o IrekkingBp an voorzien van het Wapen van den Staat blijkbaar eu verzend ik dozon l lan op lanvrage gratis lodera daelnomer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na da plaata gehad hebbende trokking do offloieele Irokkiogalijal De uilbolaling oa verzending van do prijzen gOBOhiedt door mij direct en prompt aan do winnera on onder do atrongate gebolmhouding B Iedere beatolling kan raou eenvoudig P P per postwiBael opgeven Men wonde zioh dua mol de aanvraag om loeieuding van loton voor de spoadig plaala hebbende trekking zoo Bpoedig mogeltjk of uiterlijk lot 9 OCTOBBU e k met vertrouwen tot Samuel Hechsclier seor Baakier en Wiwolkaaloor in HAMBURG Oailaobland 600 Stuks Afloar dtir IftlinekCB ovi i uit de 11 11 i n t f ID a earitfl iiiteiilftit liiHif Leger Paarden Dekens nitiot n ti guii den N iit itijH vaa fl 2 75 jwr itiik orden uitu rkoiht Oaza dikke oatll tb re deksna zijn 20e warm la een pila oa HOXÜK nm groot diu het B flhe le pninl Itfldukki tid mot wol opg DKRid i n 8 lir Ii Btit open Toortn en kit ine partij witte wollene SlaapDekens noot 140XliM om w k iis kw kleiae aleohta door raklui lienif rktmre fbat n in li t mefnl ungeboilcn ml ff 3 B0 peratak Roatan andeis lici diibbela H D ld lt k Nhrt irii bftlelllntw wordM M bnr ▼ oarruil nriuki lefvn TM Ital b di c or oiKliir rfiiibonr B Hiirwlüi UWtrlellt Groots Staalt M TANDARTS E CASSÜTO behalve ZOÏ DAGS en W0EN8ÜAGS Tarfmarkt 171 Gouda FEAUSCHE STOOMVEEVEEU Gtieinisebe WasscheriJ VAK II 4 PPE IIPJMF K W KruMatU Itotterdnm Oebrevateerd door Z M den Kouing der Beliten Hoofddcpót Toor ÜOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heereoen Damesgarderofaen alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ens vrordeu naar du aieawate en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd wtrden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekso zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar tn 3 d en t verven goederen in eene week ORAKCS MAOA8INS DU ïrinteips NO UVEAUT ÉS Wij varaoekon d Dameo dia on OlUi raerd mode album voor bot rj so n noob mot ontvangen bebban dia w villen aanvragen aan II JULESJU UZOTaC P rit Hetzelve wordt dan omgaand gmtla fpanoo toegezonden Beatollingon van af franc vri van Hl kosten aan huis met B verhooging Bil M lllili tMr I tan ui I Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlakking Onanie en geheime uit pattiugen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Bollandsche aitgave met 27 aib Fr a 2 gulden Ieder die aitn de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iasrlgka duizend Titu een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Magaaiu te Leipzig Neumarki 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland og enkele LOTEN IN Dh PAARDENLOTERIJ t X O o Litai Oa ooaxtAO m son van da aacMU ABonTBa irordt aolovora la vanaiatdo bamanda fiaaMhoa vaa 5 liltar inlioad vooAaoa van het aHoat tui Dr P F VAX HAITBI BOOS DItaliUtoaa VfrkriJtbMr fci P H J V WANKUM J MELKEKT Uoitharaa 6rma Wed P B Ui Oouda A BRIKKH4N k mi MAYPOLE ZEEP ver t jocflerett in alle vaste lleurettt verschiet niet en tast de handen niet ami Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland Bïl ë en Koloniön VAlf HENGEL Co Amsterdam toriamdter ufl c IffctorJaSron fëVberlahmUlnbySms Tafeldranm Van fi£ onïaklykéf uis derJVecferlanden AHERSK ORT AKERSFOORTSCHB MA CHINALË Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walêen Meeltabriek Pijn gebuild Meiit Tarwebrood wordt van de fijnste soorten tarwe gemaskl 1 alléén met zuivere onaff oroomda beste melk vermongd blij t hierdoor minstens vier dagen voracli is ovorheerlgk van smaak en verkr gbaar in pan geknipt I San vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duitseli en allenvorm In stuks van 6 et 9 ot 12 ot In vloer vorm ook I van 18 et 24 et in extra fijn geknipten vorm ia stuks van 7 et lOVi et 14 et en met toevoeging van prima tafol natuurboter als Melkka detjes van 1 ot 2 et 1 QeWOOn Krentenbrood wordt als Fijn gebuild Melk Tarwebrood maar met toevoeging van prima krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd blijft bierdoor i vele dagen versch is voortreffelijk van smaak en verkrijgbaar in bUSVOrm en Engelschen vorm in stuks van 8 et 12 et 16 ot 24 et 32 1 ot en als KrentenboUetjes van 1 et 2 et Hunitiebrood broinbrood wordt van speciaal er voor geschikte beste tarwesoorten gefabriceerd smaakt bierdoor buitengewoon heerlyk vooral indien evenals roggeI brood tezsmeu met wittebrood gegeten is zeer gezond en verlcrijgbaar in ronden vorm van 60 Dg 6 et 120 Dg 12 ot en in langen vorm van 50 Dg 5 et 75 Dg TU et 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artilielen aUn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUKSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrjj woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle en Patent H Stollen 0 I ledige kistea Warmng l rr groten Krfulf un ore lUifmt l Sto l tM I arrunggn hét Arl sj lU MT Khledenen wertfèlmeii yachohuiun n gag tH tlên kaufa daher unsere Mte H in har fn H SfoU9n uur ron ura dirooi oder In iolchsn Eltantianiilarfmi Ir Anwi aiiltf Pliktt fwtt nebêmtetiêndi 9 iratli I ZZ Ihretêligtmt und Zeugnft Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao m m 9 c D Blmatige door de nieuwste iiitvindinpjn op machinaal gobiod verbeterde hbrleatiel en uitslnitend gebnuk van fijm i fijnato grondstoffen garandeerei len verbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbevelensuaardig f ibrik ia i uwteurig bcautwoordonde aan den inhoud der re p Etiketten De Kirma bi h iaMo 87 BreTets ttls HofleTernncler 44 Eero Dlploma s gouden enz Hedallles een bewijs Tan uitranntood tij i f ibrikiut Kceds 1874 6chreof de Accademie national 1 de Paris I Nousvoua déaemonB unolfeiaHle d M première eliwiieen oonelderatJon Ml Totre xoallen Ifcbrlootton do Chocolat bonbons varioa oto eto SMIWWUk t fiibriknat is ïcrkiygbaar bij H H Confiseura Banketbakkers enz enz Ö neraalvertegenwoordiger voor Nederland Juiag Ibttenlodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 8 October 18 HedfiDinorgeu b trapta de politie alhier een saotal joDgeuB die vna een waj en mtit appeUo heBtemd voor dv markt appalea stalen Zy wardeQ op haeterdaad aaogeboadea GiiterenavoDd ia door rostaaolading een icbooritMnbrand ontstaan bg t L op de Bleekerasinget De eigpnaar bluschte die zoer poedig De beer H J Bnltfauii kommieR 3fl ktasae albier is met ingang van 10 October a 8 tgdaiyk Terplaatst naar Zetenaar A lt klerk der posteryen en telegrapbie 2e kl is verplaatst A vaa V anren fan Gouda naar Hiltersam AU aarnuinerair der posterjjen en telegrapbie il geplaatst M P Buyi te Mydrecbt Qiatereo had te Beeuwijk de 56 jarige Abraham Damman bet eogetuk io z n schoaw met bagger nik te giyden waardoor by syu been brak DÜ ie du de derde maal dit ge noeipde persoon eeo beenbreak heeft gekregen Een adree van eeo twintigtal Nedertandsche o eaofabrikanten om de Terralachitig van cacao tec n te gaan is by den griffier der Tweede Kamer gedeponeerd Door de Staatsapoornegen ia bepaald dat pakjes die aan bet rywiet zga g hecht en die tot de uitraatiog van bet wiel bebooren ala r eojas en gera decbappentaachje moeten begrepen worden onder bet aangenomen gewicht dienende lot grondslag voor de toepoaaiug der bagagevracht Voor andere dan de hierboven genoemde voorwerpen welke eveataeel aaneen rgwiel raochtea zgn gehecht moft afzooderlyk vracht worden berekend fiii de Terkieting van een lid van de Tweede Kamer in het distriet Haarlam vacature Karncombe S Hdara werden deor de t 780 kiezers uitgebracht 1441 geldige stemmen Daarvan verkreeg de liberale caudidsat Mr A J Rethaaif UAcaró 959 stemmen Op den canaidaat van de antirevolalionairen m Roomaeben Dr A Ë van Royen warden 445 stammao uitbracht FEUILLETON OE HYPOTHEEK OP WASBMSTEIW Slechts enkele ualeo had b hem kuanen beroe ken maar die weinige keersn waren voldoende geweest om hem de overtuiging te geveo dat het bete was èo voor hem èn voor zijn ader dat hy niet meer io de maatschappÜ terugkeerde Tock bad de dood vao zijn eeoig kind hem sterker aaDgegrepen dao k j vermoed bad Z n levendig gestel had eeo stoot DBtvangen waarvan het uiet meer kou opkomcD en zya vroolyk humeur had plaats gemaakt voor eene sombere atorrming die miiiohieD wal zou slytea maar voor bet oc enblik durfde Lademsn hem ter nauwernood vragen hoe hij Parija vond Dat was ook niet noodig Otto vertelde er looveel van dat de familie oo reeds ooren la kort kwam om ailea op te vaagen on hat was reeda tang na midderaacht eer Boevroaw er aan dacht deo avond Toor gesloten te verklaren Dea morgens voor het onthyt moest de oude heer nog een raosoeDtje Parija bsbben vóór hij naar bet gouvernemoDt ging waar aoo ala we zeiden ailea samenspande om hem te belemmeren ia zya zucht om de grootheid vaa aga toon te verkondigen Zelia de WalU varaohean niet Een paar rageU Gekozen ia alzoo de beer Uetbaao Haoaró Bg da Tweede Kamer is ingekoman een wetsontwerp strekkende lot goedkeuring van den ooderhandschen verkoop aan de gemeente Schoonhoven van ilo helfL vaa bet recht van veer over de Lek tniaohen Schoonhoven en Gelkenea alararde van deu Veerdam op den linkeroever De Staat beeft geen belang by het behoud vao den mode eigendom eu dit niet in een grooteu rgkflweg liggend veer kan onder beswaar evenals tal van andere rivierovergangen elders geheel in banden zyn van de belangrykate der beide gemeenten die het verbindt en die het grootste belang heeft bij zyue goede bediening on initandhoudiug De bedongen koopprya is f 6000 die vooral ook omdat het doorgaand verkeer over het veer in de laatste jaren afnam ala zeer voldoende mag worden aangemerkt De yianeD8che Ct c meUt dat de aartsbiasabop van Utrecht in de vorige week te Vianen bet ü Vormsel kwsm toedienen eu bij in de kfrk ontvangen werd met hftt gezang £ cce iscerdos magoua et pontifex Om dit latyn voor zyae lezera verstaanbaar te maken vertaald het blad bot als volgt Ziedaar oen boogepriester en bruggemaker Aan de rykanoiversiteit ie Leiden zyn tot beden door den rector magnificos ingeschreven voor de eerste maal 115 nieawe stndeuten verdeeld als volgt by de faculteit der rechten 50 der geoeeskonde 31 der godgeleerdheid Vi der wia en oataurknode 12 en dor letteren eu wysbegeerte studenten De hoogste prya voor eeu postzegel werd onlangs in Amerika betaald voor een exemplaar van zeer zeldzame poatzegels die de postdirecteur James M Uuchanan in het jaar 1840 voor bet postverkeer in de Amerikaanacbe stad Bsttimore heeft uitgegeven De Mebell Stamp Comp in St Lonis heeft dit postiegel waarvan in het geheel slecl ts twee exemplaren bekend zgn aan den Amerikannschen verzamelaar Ca tle voor den prgs van 44 00 dollar d i ongeveer 18 500 Mark verkocht De beroemde 1 blauwe Maoritiuoc die reeds voor 6000 tot 8000 Mark moet zgn verkocht geworden is daardoor bednïdend verslagen Pryzen ran eenige dnizenden Mark voor een postzegel zgn thans nu het postzegel verzamelen vooral ïn Engeland Frankrgk en Amerika zoozeer in d modo is volstrekt geen zeldzaamheid meer verwittigden den chef dat hij door drint oude zaVon verbimlerd was om op het bureau te komen ivKelfs hij niet 1 zuchtte Ludemnn en Eocht toou zyn troost ia zijn worktuigelijken arbeid die bcra 200 at niet de geheole zaak deed vergeten tuch ene verpoozin gaf Na het kofTiotlriiiken rookte hij die Parüscbo sij ftar die zoo duur en tuch aoo slacht waal Hoe alechtor zo hem befiel zooveel to meer genot had bij er van het speel hem alleen maar dat er niemand was met wien h er oens over pralen kon en die met hem dat genot kon deoteu Tegen zijne gewoonte in verliet hif een kwartier vroeger zijn bureau Hij maakte zioh zalven wijs dnt b j eene noo lzakfllyke coaamissie moest verrichten maar eigenlijk waa het hom maar te doen om eene wandeling door de stad Hy ging de volkrijkBtc straten door aaaar ze waren le de regen l ield ieder die niet uit behoefde te huis Daar zag b j bij het omslaan van een hoek zijn ambtenaar komen met een voornaam heer in een druk en levendig gesprek Als da Watte hem zag zau bij zeker met een enkel wooril zijn briofje wol toelichten rn dan zou hy van zyn kant wel gelegenbeid hebbon het groote nieuws mede te dealen Haar zyn ambtenaar scheen hem op zijn beat te herkennen Ludmnan stond nog eens stil maar de heeren sloegen geen acht op hem Rt t Is een trolsche flwaas 1 hoorde bg den ouden heer zeggen Na za Binnenslyn ttaot hem afrekenen had zyn ambtenaar geantwoord Meer had Ludeman niet gehoord nisttegenslaande by zich nog had omgekeerd ea kan nagezien met de onbestemde gedachte dat da Watte nog uar hem toe um komen Uaar de Men achrgft nit Hcheveningmi aan lift Haagache Dagblad c I gewone tyden zon t onopgemerkt voorhygAan dat er op de acheepstimmerwerveu te Scheveniogen slapte van werk is J uel iq toch dat geen nieewo acbuiten nH lét worden gezet voor dat de uitkomsten van de haringteelt eeoigxzins kunnen worden overzien Naarmate die gunstiger zgn of goede verwachting geven mI men er lichter toe overgaan oude schuiteu te doen uitvallen en door nieuwe te vervangen of de roederg uit te breiden door nieuwe te doen aanbouwrn Stond dtis de tegenwoordige slapte op zioh selte als reilen zoa allicht daarvoor kunnen gelden dat t onzen reedars en kooplieden in t algemeen nog niet erg meevalt Althaea met do 2de reis ia t niet al goud wat er blinkt Netten verlies geringe en ongetgke vaugiten werken zeer ontmoedigend Maar er ia meer en van dien aard dat l scheepatimmerwervon worden bedreigd Door het aankomen der bommen te Vtaardiogon vordt al het daar aangebrachte scheepstimmerwerk aldaar verricht en nieuwe bommen worden wegens den veranderden toestand van het Urand bgna niet gebouwd Voeg hier nu by de ontmoedigende berichten betrekkelyk de kansen voor een havun ie Scheveniugen en dan ia er niets opvallenda in dat eeu der werven dh van de wedowe Hoogeveen reeds atilataat alle werklieden daar zgn bedankt terwyl de llbtiej boawineeiter de heer De Joijig deze week et eoeena werklieden gedaan heeft gegeven Trouwens de heer De Jong bdeii t inzicht gehad de bakeoa tydig te verzetten on een achaepilimmerwerf te Vlaanlingnu gevestigd maar grootendeels voor loggers en aoheopstimraerheden voor bommen zyn niet altgd geschikt aan loggers te werken Alleen in de werven van de heereo M de Niet en De Jager is het werk in zoover niet gestaakt dat aldaar een pn r bommen in voorraad worden gemaakt maar zeker ia het dat de industrie die het oerat en het meest te Sohev jningen onder den veranderden toestand Igden zal de scheepsbouw is Bg de beaprekiufi der kweati van het onder soek naar het vaderschap thans aan de orde wordt zoo vaak vooral van eene zgde di by voorkf nr er zich op toelegt de standen tegen elkaar op to zette in plaats van door ze nader tot elkander te breugen meerdere bekendheid met en wanrdeering van alkaar te bevorderen op don voorgrond ge ld de bewering dat menige vrouw nit het volk bei slachtüfFer werd van dn on7edelgkheid die er in de hoogere s auden heerscht Tal vftD onschuldigen worden door hooggolilaatHttMi in het ongeluk gestort zegt men Watte en zijn vader giugon voort on ilauiiten aan ganscb T oderaiin niet aNu zhI Binnunslijn met hom afrukenon horbnnldo Ludemau by zioh zelvrn want thans eerst drongen die woorden tot zijn verstand door eu te gelijk herinnerde hy eieh het gezegde t is een Irotache dwaas I Mot wien bad llinneustiju iots af te rekenen Mat Otto en met niemand anders Otto was dus de trotsohe dwaas Wat wist de Watte daarvan Wal zon de Watte met zijn zoon gehsd hebben De Watte was tegenwoordig geweest toen Binnensl Q dien zondag van Otto s vertrek bom de les bad geleien Kr was ieta gaande Otto was er hy betrokken Wal bad hij gedaan Ko de oude hoor vergat ten eenotoale de Paryiche reis en sloeg iIpo koristen w nair buia in om op do hoogte van do zaak te komen Maar daar rond hij de gobeele familie zoo als by za verlaten bad Vink op zijn kamer mevrunw aan het huishouden de kinderen zoo even uit school tarnggekaard en Olto was niet uil geweest en had zich den gohoela dag bezig gebouden mat hetgeen htj bad medegebracht en opgeschreven nn hy ut thans in da huiskamer of er niets gebeurd was Toch was er veel gobeurd maar waarmede de IJunilie Ludeman voor het oogeublik niets lemik n had en waarvan Otto ook niet de minste kennis droeg J e oude beer de Watte had een ofüciool besoek aan don baron van Bernbslm gebracht I itmaal bad van Bemhelm zyn bezoeker niet in gezelaekap van Nelly ontvingen Het bezoek was te ofRcioel aangekondigd Wat behoefde zij ook tegenwoordig te zuo bij den verkoop van bet goed Dat woi gaeae tau om meines la ta kennen Zulk een bewering nu ii ook geuit door mr J C Overvoorde in een opstel in deaVrageo des Tgdsc van Juni tl getiteld De opvoeding van natuttriyke kiuderen en het onderzoek naar het vaderschap waarin hgo a schreef Ten slotte wordt een groot gedeelte der ongehuwde moeilers verleid door personen uit boogaren stand zoodat haar val meer een bewya ia van da ouzedelgitbeid in hooge standen die verHtrooiing zoeken ten koste van het kind van den arbeider Tegen die bewering komt nu io hetjonglta uommer dat van Ooiober van hetxalfJe tgdschrift op de beer dr L de Rütte geneesheer in het Ziekenhuia te s Oravenhage IIoe overigena ook ingenomen met t pleit vao den geaehten achrgver kan ik niet nalaten op grond van eene ziekenhuis ondervlDdiDg pertinent te ontkennen de waarheid van schryvers zinsnede Zonder de hooge standen van onzedelgkbeid te willen vrgpleiten meen ik dat voor zntk aene beschuldiging deugdetgke gronden moeien wordeu aangevoerd flet aantal ongehuwda moeders bewgst hierin uieli Neen de arbeider zelf de zoogenaamde f rij tr die zich niet beeft leeren beheerichen en zijn weinig ontwikkeld moraliteitaguvoel door alcohol pleegt in slaap te ausren bleek rasar al te vaak de schuldige Later ja eens geschandvlekt door het bezit van eeu kind dal haart naam moet dragen werpt menige ongehuwde moeder liob in ds armen vsn den meestbieileude Maar haar ooripronkelyke vsU ia meeatentgds een bewgs van het lage peij van liet moraliteitsgevoel der libera standen en van den dületairen invloed dien de alcohol erop uitoefent Kn daar de vrouw in dergelgke zaken uÜ den aard van haar wezen meer haar hart dan baar verstand of moraliteitsgevoel laat spreken ia het van gewicht den óiia voorz cbliger te btemmen en matigheid te leeren Dit doet voorzeker de wetenschap dat bj zjjnen onecbtea kindereu naam en onderhoud verschaldigd zal zgn liet onderzoek naar het vaderschap zal de zedeloosfaflid krachtiger tegenwerken dan menig damescomité het huwelgk zat worden bevorderd ala de in concubinaat geboren kinderen toch door den vader erkend en ooderboudea moeten worden Want juisl dezulke kinderen zgn bet die vaak door den vader verwaarlooad of verlaten worden Deor de rechtbank te lieenwardea ia Eelkjt n R 30 jnar arbeidster te Broek onder Akkerwoode die den 17 Jnli getracht heefi De beer de Watla droeg zyn ineluluii kriiiii ds beor vuu Bernholm hud yn leeuw sn zijn Hsnnoverai ho orde in zijn knoopifgat Beiden wan zoer olTinleol heiden wisten dan ook dat zij elkander niet raoohton lydan want beiden kendun bet verschil in hun adol en bovendien beiden wilden den schijn vermtjilen dat hetgeen de een verkreeg door den ander ern gunst zou gerekend worden ij bogen zeer statig tegen elkander en namen golijklijdig plaats op oen paar vottaires Mynheer van Hernhelra ik heb u oen onderhoud vorzoobt om eene zaak die mij slecbls in de tweede plaats aangaat t zy betreft myn zoon Van Horuhelm boog en zeide len leeken dat die iQon hem bekend wua wda beer liOuis de Watte De Watte knikto toesU mmrnd dat zij het ta dien opzichte eens waren Hij beoft meermalen bet voorrecht gehad u eu uwe docbtar te ontmoeten en heeft mij verzocht u zijn verlangen rawla te derten om oa ler met a be kend te worden nMyn buis mijnheer de Watte wu altyd ida gastvrij bekend Dit mem ik ook aan uw zoon tf hebben gezegd De VVatite boog nogmaals Ily beeft voor uwe dochter eene genegenheid opgevat en voor hy elf dit aan haar of aan u medegedeeld wenscbte hjj den meest kiesoben weg te volgen en door myae tusBrbenkomst u te irsgan of bet aok nwe goed keuring zou wegdragen als hy uwe dochter lyi band aanbood iWoréi tmotfi