Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1896

KaBtOBgerecht te Govda Zitting van Woensdag 7 October 1896 De volgende personen sijn veroordeeld wegens Overtreding wet op de boterhsndel E H V M Ie Gouda tot f 0 50 of 1 dsg 1 W T de B en L de H Ie Gouda allen vrijgesproken Overtreding der verordening op de marktpolitie te Gonda lob S haisvr van W de Z te Gouda tot f I of 1 dag Overtreding wet op de apoorwegen C B zwervende tot f 2 50 of 2 dsgen Visacharg overtreding C B te Papakop tot f 12 of 8 dagen B B te Holterdam tot f I of 2 dsgen W de J N de J J V en W V allen te Rotterdam de drie eersten tot f 1 of 2 dagen de 4e lot f 0 50 of 1 dag J V Is Ueenwyk tot f i of 2 dagen Politie overtreding te Gonda J 8 te Gouda tot f 0 50 of 1 dag R C V L te Gouda aangebonden tot 21 October e k A V te Gonda oatslag van rechtsvervolging J V E te Gouda tot f 1 of 2 dagen met ontslag van recbtavervolging voor het meerdere hem ten laste gelegd Overtreding strafwet C J V E te Gonderak tot f H of 3 dagen W O Ie Ammeritol tot f 2 of 2 dagen J V te Ammeratol tot f 2 of 4 dagen J d O te Nieuwerkerk a d IJael tol f 6 of 6 dagen Openbare dronkenschap II T C te Amsterdam G V te Oudshoorn J L zwervende L II v d V zwervende B fl te Moordrecht en L L zweriende ieder tot f t of 2 dagen Openbare drookenacbap vyfmaal gepleegd C C zwervende tot f 15 of 15 dagen Openbare dronkenschap Smaal gepleegd by 4de herhaling C K te Gouda tot 3 hecbleniastraffeu van 2 weken ieder Openbare drookenacbap G A B te Gonda aangehouden lot 21 October e k 1 Bultenlandscb Overzicht By de Parysche eesten zijo zeker de woorden die de hoofdpercooeD officieel tot elkander richten het gewicbtigit Wy geveo daarom da toeapraken die io bet diuer op het Ëlyaée geboaden zgn De toost rmn den preiident laidde alt rolgt iDe OBtranf it waarmede de komst Uwer Majesteit te Pargt ia gevierd zal Haar aen bewya geveo van den emat onzer ge oalenB waaraan ik reedt uitdrokkiog heb gegeven bg het betreden van den grond der Repabliek De tegenwoordigheid Uwer Majesteit onder ona beeft onder de toejuiching van ganich een vo k de banden reraterkt wélke twee landen verbindt in een hirmonieuse bedryvigbeid en ia bet Toito Tertroiiwen ia ban toekomst Uet samenwerken vaa een machtig keizerrgk en een arbeidzame republiek bebben reeds een weldadigeo invloed uitgeoefend op den wereldvrede die veraterkt is door beproefde trouw Deze unie zal er toe bydragen om overal dezeo gelukkigen invloed te rerapreideu Ala tolk van de gaoacbe natie herbaal ik voor Uwe majesteit de wenacben welke ik koester voor de grootheid harer Begeering en bet gelnk vau Hare Majesteit de keizerin en van bet waUya van het grodte keitertyk waarrao het lot berasi ia de haaden uwer keizpriyke Majesteit Bet zy my vergnnd daaraan nog toe te voegen boe Fraakryk getroffen ia geweest door de bereidwilligheid waarmede de keizerin heeft toegestemd deze feesten te komen bywonen Haar verblyf ut ia ons land een onvergetelyke berinnering achterlaten Ik hef myn glaa op ter eere van Hunne Majasteiten keiser Nicnlaas en de keieunn Utrecte Spoorwegverbindingen met GOUÜA Wloterdienst 1896 OOUDA BOTTIÏDAM 10 g 86 10 17 SS f U S5 n 4t 11 51 OOUDA 18 86 1 8 18 88 4 67 e f 18 8 V ff s 8 4 t 18 48 ff ff 6 U ff 4 11 88 18 88 18 86 1 68 4 8 4 16 6 80 6 8 8 10 8 88 UOTTIRDl H O O U D 1 81 8 81 10 1 11 80 18 17 1 40 1 44 8 80 8 44 4 18 ff ff ff ff 1 14 ff ff ff ff ItM ff f ff i 01 ff ff 10 41 ff ff V S M ff ff ff 10 4 18 08 11 41 ff 8 14 3 0 4 04 4 88 8 S0 9 40 8 66 10 87 6 17 8 61 7 16 8 7 10 7 48 8 18 8 1 60 OOUDS DEN BSie r Zoetermeer Zsgwssrd Voorburg s Hs e B 7 80 8 86 0 8 10 1811 18 11 16 18 18 18 86 1 48 8 47 4 46 6 M 6 64 8 11 7 80 7 4 S8 8 64 J4 sH 8 1 18 10 7 10 48 iï u 48 m 4 1ÜV8 Ï8 4 17 Vsll 6 68 88 8 7 lo 8Ïl iV M ll Y ll ijjOmids 8 83 7 60 ea8 Ï8 47 10 1 10 418 06 18 688 17 14 4 08 4 888 i6 6 6 M7 488 8lÓ iÓl0 88 a O I D i U TEICHT Uoads 6 80 87 7 18 7 66 8 81 88 8 58 10 1 10 67 18 66 8 80 Oudew 6 46 1 64 11 14 8 97 Woerden 6 68 7 8 8 18 et 11 18 8 46 iruaekl a 13 i 7 48 8 88 8 84 10 61 11 46 1 87 8 08 j Nsar Amilerdsm f Stopt Woeaadsg o D II D 4 1 MSTBKBAII Qoada 8 87 8 81 i lS 10 67 18 10 4 11 a 8t 8 14 tM 10 1 1 1 UI 1 11 8 17 4 41 6 67 66 Sf 10 17 10 80 ff 7 10 ff 10 84 ff 8 34 6 17 7 18 8 4 10 41 8 60 6 18 86 7 9 4 11 07 11 17 IMt b t kind unu ig berallen wm b dit il hst prÏTMt eTtlteD wu niet wd raentrork durnit t h eD docb h i sooilaoig io het hoofd haaft gotoken dat het dadelyk dood va WMtrop eg het lykje ia aea meatraalt nralapt haaft scboldig rarklaard ua het door H bald aroonaken rin dao dood lan haar pugtboren kind en aan het ferbergeo van een lyk met bet oogmerk om da geboorte tan dat kind te verhelen en aar veroordeeld tot 4 maanden garaageointraf Oiitarnacbt veraetlan tieh levsa pertoneo te Tilbnrg zoo hevig tegen de politie die ben aanmaande matig bon weg te vervolgen dat een der agenten een nieittteek io de linkerborat naby bet hart ontving en de ander met een ecberp voorwarpeen ba ig bloedend wonde op het hoofd Deie loate daarop een whot op de woeetaardi die de vlncbt namen Ken haanar werd door toegeeoelde agenten gearraateard De eerate verwonde ia buiten levea 4tvur Da politie itelt een atreng onderzoek in J K een 44jarig inwoner van Alblaaaerdam meldde licb te otterdam aan bet politiebnrean in de Palaoentlraat ond KralinMo om nachtverblijf Hy wai druipnat Volgena ign zeggen had hy op de Dordrechtiche boot twitt gehad met een der paaiagieri en omdat hy telf niet geheel nachtar wae en omdat man beweerd bad dat by linb lakei ion opwinden an het dan te kwaad krygKn met dian medepuaagier nam bij maar een kloek bailnit om mogelgka moeilijkheden te voorkomen bjj aprong ter hoogte van het Kralingaohevaer van boord en zwom naar den kant Taswiar bjj vervolgena naar het politieborean wudaldt Men ichryft nit Hthiedam n de vergadering door da ontalagen ligarenmakari tegen baden belegd voerde Boerkool oi Amiterdam bet woord om te proteiteereo lagen de lohanding der grondwet door den patroon Willeman een Bcbeoding die in Nederland geatraft behoorde te worden maarzoo vaak door antoriteiten wordt geitenod Den Ned 8ig bond liet meu rnstig propageeren toolaog getracht werd de grieven door bidden en amoeken op te hrifeo Toen dit vruchtalooa bleek vatte de Amaterdamache afdeeling de zaak op en trachtte door ofarleggen en vragen ds quaeatiaa op te loaaen docb toen dat niet hielp werd tot werkataliing ovargagaan Nn werd de bond aocialiatiaeh genoemd arenals iedere vereanigiug die met kracht opkomt voer den arbaider Hoe fabrikant an autoriteiten vaak opatootjea trachten uil te lokken getuigen Bokameer en Alfen Af en toe uitvallend tegen de N O an tegen ieder die zijn pen verkoopt om den lioh bawoat geworden arbeider met alyk te werpen handhaaft apreker zya beweren dat da bond een neutrale vereeoiging ia hoewel spreker aocialiat zegt te zyn De Bond wil niet den baae apelen op de fabriek maar door kracht te hebben t recht erkend zien om mede Ie overleggen tot ophefflog van grieven Spreker waarachnwt tegen het mengen van k geloof in de arbeid aqnaaatie In da arbeiderflvereenigÏLg ook geen donateur geen patrooaa geen meesters Aanmanend tot orde wekt spreker op tot solidariteit De red van de N S C aegt dat de verssuiging den patroon stelt tegenover den werkman dus aocialiatiaeh is dat aan de aigareomakera te Alphen geen steun meer verleend wardt en vrsagk waarom twee sigarenmakers hier belet zyn om elders Werk Ie krygen DeR E Volksbond wil ook de rasagqgaeatie oplossen maar langa den weg van recht en wet en door aaraenwerking Oouda Uoonlreeht NUuwerkerk Oapalle Kolteidam I SO 7 7 s to to 7 Si 8 47 7 80 S 54 7 48 l 7 ii 8 88 O IC totterdasB Oapalle Hleuwerkerk Hoordreokt aonda 4 61 8 1 e 8 8 8 8 8 14 8 11 6 81 8 1 6 17 8 16 Oouda Zsvsnkhiten Mosrkspelle Spreker aegt wie apreekt hier van recht an wet f Willeman heeft de grondwet verkort door bat r cht van veresnigen te echendsn Bacht brsiigtaerbiediging van ieders overtBigiog mede De twee personen die aldera werk kannen bekomen kunnen hier nuttiger ijjn De Bood beecbouwl het in zijn belang dat zg hier bljjon Patroon en werkman staan tot elkaar als roofdier ao lam Toejeicbiog Diesamenwerking is een alKpreden stokpaard De patroon wil t werk zoo goedkoop mogeljjk laten doen de arbeider wil zooveel mogelyk verdienen Dat taat tegenover eikaar en daarby moet de arbeider niet macbtelofi zyn De Ked van de N S C kan niet radeneeren met iemand die den patroon als een roofdier vooratelt Alle patroons zijn niet eender Spreker zegt dat wanneer er patroons zyn die goed zyn de bood die gaarne alavoorbeeld italt en roemt Maar de IJond weet dat er patroons zjjn die iemand welke 25 jaar en langer voor ben gewerkt beeft op straat zenden Er syn patroons die erger zijn dso t roofdier Als t dier genoeg heeft laat het los en sommige palreona lijii niet te verzadigen Toejuiching Da vroeger gepoblioeerds loonlijst wordt daarop aan critiek onderworpen en onwaar genoemd Van marineiyde icbrgft men aan de Locomotief dat thana is uitgeltkt wat aanleiding beeft gegeven tot de desertie vsa den luitenant ter zee der tweede klasse D een goed oppassend officier en op hek pant staande om tot een boog reo rang te worden bevorderd De man bai gedurende een vroeger verblijf in indië verplichtingen op zich genomen die hy zich niet in staat achtte om bj zyn aanstaanden terugkeer in de koloniën beboorigh te vervullen Wel had bjj gedorende zjja aanwezigheid lu Kuropa trouw de belofte nagekomen om uiaandelyka geld te zenden paar om nu voor de toekomit zich voor goed een koten aan te leggen en de pajer de sa peraonne daarloe kon hg niet besimten en in plaats van zich voor goej van zijn vrybeid te doen berooven ia bjj de w ds wereld ingegaan Miaacbieo eerder een geval om medelgden mede te hébben dan om er den staf over te breken Een regeeringatelegram van Atjeh van 5 September meldt HO en M Augostua en 1 dezer werden van uit het bivak Samahani met tweecompagnieüu veracbillende kampongs der VII Moekims Baid benoorden en bezuiden weg bezocht De troepen in bet bivak werden slechts opibeduidend door den vijand beachoten waardoor twee minderen niet leveuagevaarlgk gewond werden In Djeroek en Relong is eene groote hotf veelheid padi verbrand en zyn twee stokken gesobot en eene hoeveelheid wapens ea munitie buitgemaakt Den 2n deser rukten van Samahani drie oouipagi ie n uit naar Batoe Lintang en terug door Kroeng Mok eu Tampob een dertigtal vijanden beschoot de kolonne uit bet gebergte wsaronder niet levensgavaarlyk gewond werd de onder luitenant I riktel Ëene versterking en een voorraad padi werden verbrand en eenige wapens en manitie buitgemaakt In Lamteh en Tampok waren vrouwen en kinderen aanwezig Enkele ketjiks nit ds Vil Moekimt Baid meldden zich by den bivakkommandant aas De bevolking houdt passar hy het bivak De gezondheidstoestand tê Samabani is gunstig Van Kola Radja werd 7 September aan de J B geaeiud Voor een tocht vnn vgt dagen zijn het 12e bataljon een compagnie van het 3e bataljon en cavalerie uitgerukt oair Setimoen 8 88 10 11 J Ml Ml Voort zijn 6 brigades m échauaaéea en de 4e compagoie van het 14a bataljon naar bet hola van toekoe Baped Silaog in kampong Belang Kroeng geweest om ioekoeTjoet Toengkoeb op te lichten hetgeen echter mislukte wel werden toekoe Nja Gading en Nja Bin met 20 Tolgslingen medigevoerd en 2 achteren 6 vdorlaadgeweren ea eenige donderbnaseh buitgemaakt De keiser antwoordde in def r voege k beo diep getroffen door d oBlvanget welke OOI bereid is in de groote stad Parjyi de bron van zooveel genie QetroQW aan onvergeteiyko traditiSn ben ik naar Fraokryk gekou ea om ib U Mynheer den President het boofd eener natie te begroeten waaraan zulke kostbare banden ou verbinden Zooala C gezegd hebt kan die vrieodschap door baar ttandvaatigbeï den geInkkigsten invloed vitoeienen Ik verzoek Ü tegenover gantch Frankryk de tolk te willen zyn van deze gevoelen Ed O dankende voor de wenaeben nitgeaprokea voor de keizerin ea voor mg drink ik op Frankryk Ik bef rayn glas op ter eere van deo Preaident der Fransebe R pab iek In de tDébats viaachen wy nit al de ko lommen er staat bijaa niet anders in de Fransebe bladen en de byvoegeU en de bylagen franco rnsaeK dan over bet bezoek en nc eens bet bazoek dat er qoaeitie ia van een verleaging van bet verblyf der soavereinen te Parys Na de revne moi n zon het keizerlyke paar in plaats van naar de grens te iporeo naar de hoofdstad lerogkeeren en de Zaterdag zon dan nog aan eenige bezoeken van niet offtcieelen aard gewyd worden Departementale en gemeenteraden nit geheel Frankryk hebben moliën aangenomen en adreaseo afgezonden ter eere ven dea Tsaar In de Fransebe pere byna eenatemmige geestdrift De Petite Répabliqneczegt Hoe weinig sy zich die edele taak ook waardig getoond hebben ooze regeeriugopersoneo rerugenwoordigen ons land tegenover het buitenland Niemand onzer zal vergeten dat by ten minaie stilzwijgen rerscbotdigd ia tegenover hem die zoolang hy op onzen bodem vertoeft de gast van Frankryk is Voor de feesten beaft de aocialistische party bet voorbebond aingekondigd dat zy noodig achtte Na de feeaten zal zy uitlegging en verantwoording welen te vragen Ng kykt zy toe luistert zy eo wacht ly Kochefort verheugt er zieh in den Intranaigeant over dat Frankryk weer lachen kan en dat bet van den zwaren last bavryd is di de vraea voor den dag van morgen bet vyf eutw intig jaar lang opgelegd beeft fïet ia niet slechts de eerste aleen van de brug Ateiander III dien het hoofd der Roasiscbe natie morgen te Parys zal leggen bel zyn di earata groodfllagea van een toekomst die langen tyd wal somber scheen en die eindeiyk begint door de Bon bescbenea te worden De bladen spreken bverigens telkans van da alliance Min zal bemerkt bebben t at dit woord ook Dinsdag aan het groote j ata diner op het Eljïie niet gebruikt ii MaAr Fanra heeft van noie ea de Tsaar van banden aproken Dit is zeker dat at de Taaar aan dat maal gezegd heeft bet warmste en opea hartigste ofGcieele woord is geweest dat by op zyn politieke reis lot nog toe heeft genit Het vormde niet aitsluitend een weeralag op de speech van Faure Ook deze sprak waardig eo het gracieuse compliment aan de Keizerin is uiet een van de minste gedeelten van tyn toost De Tempi vestigt de aandacht op de ver andering in den toon der buitenlandsche pen De vriendscbap van Frankryk en Kuiland valk nn onmogelyk mser te loochnnen Reeds begint men recht te doen wedervaren aan de spontane en waarlyk treffende betaiging van die gevoelene welke Frankryk altyd met syn politiek men vooral in zyn internationale Htaatkunde Qisterea bezocht do Tsaar met Felix Fanra zonder escorte vaa kuraasiers in gewoon stadetoilet om 10 oer de Notre Dame waar zy ontvangen werden door den kardinaal aartebiaechop van Parys Om hslf elf bezoek aan de Sainte Cbapellet ontvangst nkn bet paleis van justitie Daarna bet Pantheon bezoek aan bet graf van president Carnot Vervolgens ontvangst aan het bote det Io valides Aangevangen 1 October Tijd van Greenwlcb 7 17 11 18 I 18 4 7 6 7 6 8 8 8 18 8 88 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 86 8 48 8 61 7 86 8 88 8 68 4 40 6 80 6 87 8 17 4 60 ff 6 87 4 67 ff 8 84 8 04 ff 6 41 6 10 6 40 6 47 8 47 DB H4AO G01 Di i S 8 10 7 86 8 5 87 47 64 10 01 10 07 7 45 10 I4 I sHsge 6 40 7 80 7 43 8 60 t l 8 46 10 1111 8618 88 1 86 8 44 8 40 4 10 4 i8 6 88 6 187 18 7 68 8 88 68 Voorb 6 68 ff 40 17 ff 1 41 ff 4 89 18 ff S4 ff Z Zegw ff 10 88 ff ff 1 66 ff 4 68 1 80 48 IITÏÏOHT10 16 10 88 11 88 10 38 ff 11 66 10 48 U 6 o o C n 4 IS S 8 08 3 68 18 84 ff 4 18 ff ff 4 84 ff 8 45 4 87 4 U B O D D 1 1 14 i 6l Ml M 7 l 8 0 07 10 14 ff ff IB 10 54 ff S ff 8 18 8 41 4 11 10 4 46 8 14 ff 84 Ulieeht 83 7 50 g 88 Woerden 8 68 S U OuJewkter 8 19 Oouda 8 88 8 84 10 10 11 1018 11 6 17 mSTXID IMi II 1 U Ml lUI Aatataidaa e 3l 41 4 48 18 7 Ml 7 1 UI Ml Zev SL 17 ff 10 48 S Ot 6 04 8 t 6 a Middags i rsto alaaalagging van de brug Aleuodar III Beaoek aan d Uant en voorts aan het Institnot ontvaogat in gewone sitting door de Académie franqaiae Beaoek aan het stadhuis ontvangst door das gamaentaraad klein collation Om hall acht diner in de BnsaiKhe ambaasads gegeven dooi den Tsaar Tan slotla soiréa in hat Theatre franfsis daaigala Dat de toevload van besoekera ta Parys enorm is behoeft geen betoog Men krygt er een begrip van ala men een oogenblik verwjjlt in da bunrt van de verachillende atationa Alle spoorwegmaataehappijen laten eitn treineu loopsn die doiiendeo bezoekers sanbrengen vaor het meereodeel Franschsn en behoorende tot alle volkaklaaaen In twee uur tgda arriveerden Maandag aan den Ljonapoorweg 1050 reii ra van Ch lona anr Sione ICOO van Saint Etienne 1091 van Avignon en U02 van Chambérjr In de heide laatste dagen werden aangevoerd door den Noorderspoorweg 95000 personen door den Weatelgken spoorweg 82000 de Orleans lgu 6600O de Lyon lijn 47000 en bai Oosterapoor 35000 peraonen Zondag ign langs de Noorderlgn tot voor elf nar des morgaas vervoerd 35 000 personen door ds Weatsiyka liJn 22 000 door het Oosterspoor 18 000 door da lijn van Orleans 2C 000 en door de Ljonsche Ign 27 000 personsn Aan het station Saint Laiare werd eencor reapondent der New York Herald veriekerd Oji kunt er vaa overtuigd sgu dat langs dsee Iga gemiddeld 120 000 tot 140 000 personen par dag te Pargs aankomen Het mearendeel deiar beuwkars log erl volgens de Herald in da kleinere hotels aoaamigeu gaan in bet geheel niet naar een hotel maar logeeren hg familie en hennissea Daarom iga een groote menigte buitenlisden niet in da politieregisters ingeschreven en komen dus niet voor onder ds officieele cgfers Waar aten al de menschen vraagt bet blad en het antwoord loidt Voor het grootste deel sollen ig geen cliünten ign van Cubat Faillard oi Durand bgvoorheeld maar zy zgn eer de gaatan vaiT e smarcbands de vinsc waar een plat du joure te krggen ia De restaursntaDaval wordsn letterlijk overstroomd Zoo groot was Vrydag en Zaterdag de vraag naar voedael in de reatsnrants dis gelegen zgn in de bnort van de stations dat de eigenaars wanhopand waren sn de koks niet meer konden voldoen aan de menu s Bielstnk wss bai eenige wat nog te krygen viel en een kalloer liep steeds heen en weer naar de alagera in da bunrt om vleescb sponr quelquss clieols rèa p eas a Tan de gaatvryheid wordt thana te Parjja een buitengewoon gebruik gemaakt De prya van het vleeaoh ia zeer geategen dat wil zeggen niet het gewone vleeacb maar de lekkerste stokjes welke het rolk op feastdsgen den vrienden voorzat c De prys vsn hst brood is decalfde gebleven maar men kan begrijpen welke reusachtige hoevealhedan ar gebakken moeten worden Winkeliers en kooplieden de ganschenyrera bevolking maken uitstekende zeken en ig wrgven zich opgaroimd in de handen Want merkt een Paryseh blad op svaderlandaliefde op zich lelf ia heel goed inaar vaderlandaliefda met drukke nering is nog beter Lord Roaebery kondigde aan dat hij de leiding vau dé liberale party neerlegt Lord Boasberj achryft aan dan eersten whip der lieberale party k bovind mg blijkbaar in varaohil met de gro te massa der liberale partjj over de Ooitarscbe ooaeetie en m eenig conflict met den heer Qladatone Daar ik van naawelgk eenige agde bepaaldr steun ontvang gaaf ik u ksnnis dat het leiderschap der party vacant ia en dat ik mgn vrygaid van handelen herneem i Da Cbineesche regeering beeft het bouwen vu den ijiberiacfaeii spoorweg door het Noorden vsn Mandsjoerge toegestaan Het leggen eaner zylgn door Zoidalgk Mandsjoerge is daarentegen geweigerd Sheng ToaUi die v61gens een Reuter telegram uit Peking benoemd is tot directeur der apoorwegeo zal waaracbijnlyk concessie krygen voor de Ign Han kan Peking Hy heeft de Han rang gierwarken aangekocht Aan dit bericht voegt de sTimaf de volgende byzonderheden tos De lyn tot welker legging de Chineaacha rageering haar toestemming heeft gegeven is de hoofdlyn van den Siherisehen spoorweg naar Wladiwestsck Door dare toestemming zsl de weg lesr verkort worden daar de l nan no op Chineesch grondgebied overgaan en aldua een directe riebting naar Wladiwostock vulgsa De Ign naar Zeidelyk Mandsjoerjje waarvoor toaatemming is geweigerd is de lyn welke van de hoofdlgn naar Wladiwoatock gaat naar Ta lien wan Men zal hiemit das siaoi dat Roslaad slechts de helft ad dan nog wel da minst betaekanande helft haeft gekregen van wat zy varlapgda haar weaaeb om haar spoorwegnet in verbinding taknnneo brengen met een apen haven op het Liae Tong schiereiland is dus geweigerd Da lijn naar Wladiwoatock kon natonrlgk ook wal door Rnsaiseh gebied gaan maw da wa n dan veel langer worden Sheng Taotai die benoemd is tot dirsctear der spoorwegen is bet boofd van dan telegraafdientt naar China en was laatst Toaiai van Tientsin Onder de Eoroppanen bezit hg geen bgzonder goede reputatie Het edict waarby toeateinmiug wordt gegeven tot bet aanleggen vaa de Ijjn Peking Han kan is reeds eenige jaren geledan nitgevaardigd maar op aanraden vaa Chang Chi Tung den onderkoning der beide Ho provinciön van wien Sheng TaoUi de yzerwerken beeft gekocht is het bouwen uitgesteld Chang Chi Tung wilde voorkomen dat het materieel hetwelk voor hst leggen van dezen spoorweg noodig was nit Kuropa werd betrokken oordeelende dst binnen entele jaren de yzerwerken van Hang Vaog in de behoeften sonden knnnen voorzien Daarin beeft bg zien bedrogen doch dsar tot nog tos geen bestellingen van spoorweg materiaal in Europa sgn gedaan heeft bet den acugn alsof Sheng Taotai de jjserwerken ten behoeve van den spoorweg toch v al weten te gebruiken MAR TBBRICHTBN QOUda 6 Oclolxr 18 lt Ia Rranen ging minder on ilan de vorige weken De verhoogde prijzei deden de kn plost sfusmen Tarwe JarigeZseuw olis e 60 i 6 76 Nieuwe dito 76 s 7 Mindere dito a6 ii 60 Afwijkesdi 6 76 s 6 Bogge Zsenoacho 4 86 i 4 80 Polder f l s 4 10 Buiteolsndaehe per 70 k 8 76 4 Gerst Winler 8 76 4 86 Zomer 3 70 ü 4 Chevsllier ƒ 4 76 i 6 60 Haver per heot S 3 60 per 100 kilo 6 86 s 6 60 llenoepsssd alsndaeb 6 60 4 76 Buitenlandsche 6 60 i f 6 76 ICsas rieiss l 60 f 7 86 Koolissd nieu 8 i 8 86 Krwien Kookerwlen 7 76 H 8 60 Niet kokende 4 Builenlsndaohs voersrwlen per O Kilo 4 76 il 6 Booneo Bruine boonen ƒ 9 76 ü 10 60 Witte boonen 10 60 i f 11 Duivenbooneii Pssrdenbooneo if Msil per 100 Silo Bonte Amerikssniohe 4 80 è 4 40 Cinqusnline f i i 8 86 Poisnisn 6 S6 a 6 60 Vkemarkt Melkvee goeile aanvoer hsodsl en prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel vrij wel l 18 cl per half KO Biggen voor Kngelsnd red assvosr bsndel vrij wel 16 4 16 ot per hslf KG Magere biggen goede aanvoer lian lol matig ƒ 0 46 k f 086 per week Vette scltapon goede sanvoer handel Bauw 18 i f 88 Nuchtere kalvelt eenige asavoer handel vlug ƒ 8 4 10 Iraakalveren groote ssn oer handel vrg wel 35 il ƒ 68 Pokkalversn 10 ü IB Aangevoerd 9t partijen haas Handel zeer vlug Ie qual i 88 Se qusl M 4 86 Zwssrdere 8 a NaordHollaodaohe 83 ii 87 Boter reil aanvoer handel vlug Ooeboter ƒ 1 6 i 1 40 WoiboUr 1 4 1 10 p Kilo 352 Staats loteriJ 6e Klasad Trdkking van Donderdag 8 Ooiober 1896 No 46S 18887 eo 18870 ieder 1000 No 007 400 No lOSlS en 16489 leder 800 No 8788 11007 11981 18118 18888 17674 19484 80880 en 80801 ieder 100 Prijïen van 70 14 3891 6606 8486 10667 1888 1611B 17414 846 3480 684 6463 10838 18388 16801 17488 894 3436 40 8 19 10981 18397 1683 17688 307 3148 646 8 7 U047 13468 16884 17786 888 468 661 8728 11088 134 16888 17696 86 3169 7 8783 1117S 18640 16467 17969 1186 3114 6733 8873 11410 13857 16 46 17988 661 8838 6767 8990 11878 13a8 16666 I8I64 816 3181 6191 9188 11191 13700 16737 18192 987 3986 6S4H 93 11713 18748 1674 18811 978 3976 7004 9606 11737 13746 168 18836 993 4106 7369 9697 11774 18888 189S0 18266 1017 41 7406 9661 11794 18886 16987 18870 1036 4148 760 9701 11797 18987 1 010 18S09 1068 4806 7444 97il 11968 140 9 19174 18688 063 4818 7660 9906 11909 14187 11187 18669 1081 4841 7644 9943 11998 1418 18806 19 3S 1898 43QS 7068 10084 18039 14887 10488 18671 1 11 4470 7e78IOIlS8 19046 14196 16471 18797 1671 4 89 7749 10170 12063 14898 16618 18817 1886 4768 7778 10176 18243 14416 14687 19038 1846 4798 7780 10190 18361 14539 1 67 198 6 8008 4908 7719 10873 183 8 14648 14781 19478 8093 6081 7883 10873 18184 14647 U761 19640 813 J087 809 10486 184 9 14 80 1 771 19678 8199 6111 8194 10 06 18 06 14768 1 77 19898 2 03 6 04 8818 10686 18777 14804 1 944 30039 8621 5988 8314 10649 18886 14831 17069 9O069 8809 988 8349 10666 1304 14880 17067 8014 3086 6043 8386 10 0 13080 14886 17148 80877 3088 098 840 10 89 13141 14910 17889 80468 3134 6180 8481 10 18808 IS018 17341 80 86 3108 474 I Klasse 14e Ljjsl No 18 14 7 sn 18486 70 m z niet No 1 7 9 m i met 70 BargsrlUke Stand OEBOBEN 5 Oct Bregetta Johanna anders O H Beerkens an G Dealen 6 Johannes Anthonins ooders H Sprugt en J Stolwgk Willem Frederik Petrus ouders O BapüoB an J Krujjt Jehan Frederik Bernard ouders P C van Bork an M L Wiegel Willem Siaon Cornells ouders C J Matze eo M Zeverboom OVERLEDEN 5 Oct B J Aonaars 13 m e A Lohman wed F Bool 8G j QEHDWD 7 Oct M Boot eu T J Nederberg H J Harree eo A R Visser J Molenaar en S van Hoorn RMuwUk 7 QEBOREN Antbonia oudere R Hendrikaan en M van der Zee Maria anders E Joaganeal en U van den Berg OEHUWD G van der N nten K Verwag rieuwe Zending Parapluies A vixi os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam mrroBKR Vrhra lotkm 901 99 99 Via 91 81 85 86 3 A 98 S l u 104 80 110 94 4 V l 90 68 816 186 loov 68V 10 19 188 48 100 100 186 ISO 90 86 86 80 3 98 i Kzn ai ssD Oert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 lloNoia Olil G udl 1881 88 4 htl iz Inschrijving 1868 81 üoiTZKS O il inpapirr 19 8 dil3 in ailver 1868 I OSTIUAL Obl mpt oouiion 3 dito ticket 3 104 t a 50V Blai i D Obl Bisnenl 1894 4 dilo lipcona 1880 4 dilo bii Kothi 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 I dito io goud leen 1883 dito dilo dito 1894 Bpisjz Perp I Bohuld 1881 4 TlzsziJ Jepr Conv lBeo 1890 4 Gee Isflniog sella D Gsc Ie nisg serie U KuiD Ars Itsi i obl 1898 6 Mkkiixi Obl Buit Hsh 1890 6 VsiizziJSi s O il 4onl sp 1881 AwsTKSlitM Oliliuat cn 1896 3 lloTlssiiiM Blid leen 1894 3 Nso N Afr Hsiidelav aand Arendab Tab Mij Csrtlllcalen Dvli MsaUohappü dilo Am Ilvpothaekb pindlir 4 Cult Mu der Voralsul aand s Jr llïpolhoekl nandbr S Nederlandeche bank aand Ned llandelmaalscb dito N W k V C Hvp b pandhr 5 Kolt llypollwekb psudbr 8 i l tr Hyp ll eekb dilo 31 OoSTaNS Ooaf Houg bank aand Bl si Ilyp lheekbaok pnndb 4Vi AnaaiKA Kouil hypolh paudb 5 109V 91 203V 2271 101 40 1 6 98 O 78 101 101V 100 98 131 ll a 91 7V 100 imv 114 73V 103 87 ll 48 12 19J1 107 105 a 102 108 116 ni Vi I66V 367 110 58 98 Msiw I i Pr l ien oerl 6 NsB Holl IJ 8poor MÜ aand Mü tot Kipl V 8t 8pw aand Ned lod Spoorivagm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dilo dilo 1891 dito lTAi lB Sooorwl 1887 89 A tobi 8 iiuid ttal 8p niii A ll okl 3 I ol Sh Warsoha u Wssiisn aand 4 Bmi Or Ruia 8pw MiioW 4V BsliUebo dito land Fsalows dito ssnd 6 Iwsng Dombr dilo sssd 6 Knrak Ch Aw 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 11 Anssim Cent P 8p M j obl 6 Chi k Vorlb W pr O v aand dito dito Win 81 l oter obl 7 Denver k Rio OrSpm eert v a lllinoia Central obl in goud 4 1 ouiav tNa hvill art ï aand Meiioo N Spw Mii lehyP Hila Kaniai v 4pd pr f and N ïork Ontario Weal and dito Penn Ohio oblig Oregon Calif lohvp in goud 6 i Paul Mjii k Manil obl 7 Vu Pao flTofdlgn oblig dito dilo Lino oi la hjp O Canada Can 8oulh rt v aand Vs C Kalfw tNa lohde Ü Amaterd Omnibua Mij aimd Jiottenl TrsmwsgUaati aand T zo SUd Amaterdam aand 3 Blad Bollordam aan 3 BlMilK Slad Anlwerpon 18 8lad Bruaaol 1886 2 Hoiio Thoiai Kegullr Geaellicll 4 OosTZNa Blaalileening 1860 6 K K flOit B Cr 1880 8 Spanjb atad Muirid 3 1868 Nsu Ver Bei Hjp Spjbl eert Advertentiën n en Twinlig Jarige Ecblvereeniging 5 J TAK KEMPEN 1 n N BEOEER i 11 Oct 1896 i § RiciPiiB 11 Oct van 1 4 unr $ llliïAtt Oonwa C 90 X pru Ieiki iey ï Uitnoodipngf tot deelneming in de Kansen Ttn door d iUd Stut Hunbitii j twurboi groots i Ullo rij waaria wker 10 Nillloen 746 990 Mark gewoansn moeten worden De prijaes van deae veel voordeel biedende Oeldlotsr dis volgena hst plan alechla 112 000 loUn bsvat sga de volgends l e huogate prga ii svsslusel 600 000 Mark 46prijisail 6000 M lOSprijiaai 3000 M 208 prgiso a 8000 M 7S2prgisna lUOO M I348prgun 400 M 42prgiSBB 800 M 138prgi 11200 KOM 31327 prgesD il lt M SOI pral84 104 lOOH Premie vas 800 000 M 1 prgs 4 200 000 M 100 000 M 76 000 M J 70 000 M 6 000 M 4 O 000 H a 56 ano M i oooiiu 4 40 000 M 9249 I 7 4 IM i 20 000 M toUal 240 prijiso prga prijtsn 1 prgaIprga Iprija Iprgs 8 prgun Iprg prgisn 21prglSBil 10 000 M l en wordsu deus io eenige msssdsn in 7 klssaen uitgeloot De Hoordprijs m de Ie klaiae beilraagl Mark 60 000 alijgl in do 8e kl tol 61 000 M in de 3e tol 0 000 M in ds 4a lol 6 000 M 10 de 6e lol 70 000 M in de e lol 76 000 M in ds 7e lol 800 000 M en mei da prsmie van 300 000 M evsnl lol 00 000 Mark Voor dfl serits prijalrskklng dis eAcissl ia vaslgealeld koal esn geheel origiseel lot aleobls Huid 3 60 een half origineel lot ileohl lluld 1 76 een kwart origineel lot alechu Uuid 0 90 De iu eggflUlnn voor da volgende klaaaen soa ala da lipt Igal der prijsen lijn uil hel officieelo Irekkingaplan vooniao van het Wapen van den Slaat blikbaar rii venand ik dnen l laa op aanvrage gratia ledeN deehisrasr tn ds loterij oalvaiigl on gevraagd oomiddsllijk na ds plaats gshad bsbbende trekking lfl offieieeie Irskkiagslgat Ds uitbetsling su vsrssnding van ds prg jau gsaebtetlt dunr mg direct en prompt asn ds winnsra en onder ds itrsngtte gsheimhoudieg Hto ledere be lslliHg ksi msn eeuvnudig I V psr poatwiaaol upgsvoo Man wands aiuh dui met da aanvraag om toeteuding van loten voor ds aposdig plaala hsbbemis trskkiog aoo aposdig mogelyk of uilsrhjk lot t OCTOafSR e ft nst vsrtrouwSB lot Samuel llccksclier seor Bankier en Wiaaelkanloor la MAMBURU Doilaobland Hennep Enveloppen 2 en 5 le 1000 iii t iriua bedrukt hy A BlllIVKMW dl IX iwrMag tsfsn Jkjht JsopSjnsn kortom Wflt Shs atlak I fc T Anker PaiB ExpellBr Wa is msl het Ml Mill saa Is wenden Isgsa i Tj rtBrfilBlxp8ller TerteVdkeUr fit BMSl ta stasds bi Mar knlsgesJB M Arterliirfxpeller Pria 60 oent 76 oeat en f Si de Bnaii Voorlüodan In 4e meeste Apolhaken sn hg r sAüohter 4 Oo te Sotterdsm Te OOUDA bg A WOLKl Markt AU4b en DE LAAT en VAN HON apothekerMarkt Agentnnr bg de rirma Wed BOSIIAIW te Gouda Uwen