Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1896

No 7001 Zaterdag 10 October 1806 35ste Jaargang wmm mmm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k g met uiteondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Atsonderlyke Nommers VIJF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii l f regeU è 60 Centen iedere regel me p 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Openljare Verkooping te JOUDA tra ovariUan tui den NoUrii 0 C FOBTÜIJN DKOOGLBKVEB op WOENSDAG U OCTOBER lg G dei morg D8 t elf aren in het Koifiehaii iH Ai HoviBc aan de Markt ran No I Bet goed ODderhoaden aaDgenaam gelegen HËERE HUIS genaamd Stad en IJuekicbt Erren Ptkhaie en Tuis beneveni het daaraaaat etaaude WOUNHUm en ERF in het Buurtje ran den Turiiingel te amida Wgk P Noi 34 en Sh te unien groot ü Aren 90 Centiaren Tentond te aanraarden Het perceel zeer gunatig aan de Vaart gelegen herat 7 Kamen Badkamer Meidenkamer Keuken Kelder Zolder i Priraten eu relerlei gemakken Het ie ran üai eu Waterleiding rooriien Het Woonhuis Wjk P No 35 i Terhuurd Toor 2 10 per week No i Een rnim PAKHUIS en ERF aan den Tnrieingel te Gourfa Wyk P No 76 groot 2 Aren 20 Centiaren Verhuurd hg de 3 maanden tegen 80 per jaar No Ken perceel rUlNOROND liggende in de Korte Akkeren te UouUa kadaetraal bekend in Sectie E No 1051 groot 10 Aren 30 Centiaren Verhuurd aan den Heer Siaansui tot den len Mei 1897 roor 125 per jaar No 4 Een goed onderhouden gemakkelgk iigericht en troolgk uitlicht hebbend T o oaa b vj is ERF en flinken TUIN aan den Turfeingel te Gouda Wjjk P No 81 groot 1 Are SOCentiuen Het Httia berat O Kamen Keuken en üolder en il ran gai en Waterleiding en Tan rele gemakken roorzien Het ii rerhnnrd aan meirouw de Wed Sprugt tot 1 Mei 1897 Toor 21 per jaar met recht lan 3 optiejaren No 5 Een HUIS SCHUURTJE ERVEN B OBOND in den Zak te Oouda Wyk L No 282 Te aanraarden 15 NoTember 1890 Bk No a Een HUIS en ERF in het Elooiter aan de Nieuwe Haren te Oouila Wgk N No 53 Verhuurd hg de week roor 0 80 De ter vetting aangekondigd pereeelen Xos H tot S en Xos 9 lot KI umrAen niet verk eM Het perceel No 4 it t beiichtigeu op Donderdag 8 Maandag 12 en Dinadag 18 October dea namiddaga Tan 2 tot 4 uran en de orerige perceelen op detelfde dagen van 10 lot 3 uren en up den Terkoopdag ran 9 tot U uren Naden inlichtingen zgn te bekomen ten kantore tan roornoemdeu Notarie FÜRTUIJN DHOOGLEEVER te öouda FEMSCHE STOOMYEEVEEU Ckemlseke Wisscbertj Ti H OPPE IIEIMEK 7 KruUkade Rotterdam Gebr Teteerd door Z M den Koningder Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer VAN 18 Az Specialiteit voor het ttoomen en rarrea van alle lleereoen Dameagarderoben aliook alle Kindergoedenn Speciale inriohting Toor het toom u van pluehe mautela reeran bont ena Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwate en laatate methode gererid Alle goederen hetig gestoomd ol geverfd warden onachedeljk voor de getoudheid en Tolgent ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabriek ia ign de prüien 25 o ge laald Te atoomen gooderen aU nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week TANDARTS E CASSUTO Tarroiarkt 171 Gouda ilJIilÜUU ÏU UUllUUUJ lJlill behalve ZONDAGS en WOENSDAGS STEENKOLEN ééne Lading Prima GlPVO ÜEDURËNUE DE LOSSING TOT 67 Cent per Mud k 7 k Try te buig geleverd Aanbevelend A LAMBKHT TURFSINÜBL P 80 iouila 5 Oct ilO per H L Anthraclet 1 25 AJEUO S llaardkolen stukken O 95 OBAHXra MAItAHIWtl PriDtemps NO UVEAUT ÉS WU Terweken de Damei dia ona gelUii reerd mode album voor het WlnUra B n noch met ontvangen hebben dit ta willen aanvraffeo aan II JULES JILUZOTCC Pirh Hetzelve wordt dftn omgaand griitl fmnoo loef ezonden Restellinfïen van af 26 francs nij ran allt ko8t n aan liui i met S ▼ arhooglnir éltpétitiikMtoir tl RqimjmI I Koninklyke MacbiualeFalirlek DE mwm TAN II N van Schalk Go gevestigd te t Oravenlutge Uepplertlraal 9 en 0 uaby de Regeiitesaelaao Hofleveranciers TAN Z M den Koning van België INDIEN GIJ HOEST g eliriiikt de Ta Allerwexr brkroonile Viirldlriiiiiii i Sii ii i lor Borsl Hon ig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta TO Ct en 1 verkrügbaar bg F H A WOLFF Drogiit Markt Oouda E H vsM UILD Veeratal B 120 te doada A BüUMAN MoordrtdU J C BATELAND J3o 0f tl Hat b u uuchadelrkaH i k makkelykate pott mlddtl voor Hatrta esvooraldamiafln Klnderachoeowtrk II da Appruuur van C M Millar A Ca erlle BeaUi Str 14 Mm let i oa Hbv op naim en fabrieksmerk Vifkrvakaar ly Htam winkillvi imakenwaHi aalaalariaa nt afla aal OaHtky W artaMaa Antaa QQuda Druk vau A ÜKINKMAN ZOON B V WIJK OudtmiIcT AHBRSFOORT AHERSFOORTSCHE HACHINAUS Sloom Krood en Besehuilfabriek stoom AuioniatUehe tfalaen Jteel abrtek 1 FUD geballd Melk Tarwebrood anlt luo de lijmle Ma liin laneogrmukl I I allt éo lUft zui erft oijafgoroomtle l ttü mt fk Teriaonstil filij t hieril tor InlD8te vier tla 1 I geo vurarh ia ovorheerlijk van pmnak sn verkrijgbaar in pan geknipt 1 Mn Tloer hard geknipt plaat Bntrelsch Daitscb en Oallenvorm in iituki van 6 et 8 et 12 et In vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknipten vorm in stuks van 7 et lOVl et 14 et en met toevoeging vau prima Uifel natuurhotdr ata Melkka detjes van I et 2 et I Gewoon Krentenbrood wordt aU Fijn gebuiid Matk Parwehrood maar met I taevoegine van prima krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd blijft hierdoor vele dagen versrh ti voortreftelijk van soaaak en Verkrijgbaar In bnSVOrm 1 en Bngelschen vorm in stuks van 8 et 12 et 16 et 34 et 32 et en als KrentenboUetjes van 1 et 2 et Munitiebrood bruinbrood wordt van ipeciaal er voor gesebikte beate tarweaoor I tan f efabnceerd imaakt bierdoor baitengewooa heerlijk vooral indien evenala rogge I brood tezamen met wittebrood gegeten ia zeer geumd en verkrijgbaar in ron I den voim van 60 Dg 6 et 120 Dg 12 ot en in langen vorm van 50 Dg 5 et 75 Dg Tl et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et dese gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennca zijn aan de dfépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te GOODA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wonlt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrji woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie in franco vrachten dor volle n lodiste kisten GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao DcRlmati rfoor do nieuwste iutvindin en op machinaal gobieH rerbeterde fhbiiratle m uitslaiten i gobnuk van fijn i fijii t grondstotTcn pirand Tn en verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao otm aanbeveienswnaniip fabrikaat nd uwteurig beantwoordondo aan den inhoud der resp Ktikntten De Firmu bciiajtlde 27 Brevets als lIofleTeraiicierj 44 EerO Dlplonias souden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend tij i Nous vouB dé emonB uno MedatllA d er premiere elamte en ooiutldérfttion ae votr excellente f brloatlou de Ohooolat bonbona varies eto etc jv StoUwttrck S fabrikaat is verknj baar bij H CitnÜHeurs Banketbakküi a p iJE OeneraalTerteg enwoor liKer voor Nedertaitd Julias Matten lodt Amsterdam KalverBlraat 103 MA7P0LE ZEEP cerft goederen in alle vasU kleuren venchet met en tast de handen niet aan Alom verhijgbaar Importeurs voor Holland Belgiö en Koloniön VAlf HENQEL Co Amsterdam Het groote aantal zenuwkwalen Ujd komt a ter tM dat ilj door het K hinlk maken van den eenvondigitA web BUM delmid ena phvHwoglaohe ontdskkini xedanii lifcft die na honderda prtoftUBuaMa t de rebeal wsnld verbreid ii en terwijl eij in wet BHchappelijka kringen d hooBM balMunt iBf wekt tflTMia aena weldaad blijkt te tijn voor dn aan zenuwkwalen lÜdenda BHtMriUMH DmS CBD wlJfe it aitMvondea door den frewren Ottlolet van Uezoiidheit Dr B auB WalMMhaa té vilshofoL eti benut op de ondervisdlnK opfteiUiin m pene fiü jarige praktijk VMi bei ll M eanna i r dnc wortlen Inario il4l4 lll k mwm het aawscMtel mr vld ohltterenda raaoltaton TarkraKOR en zü maaltte üooveet opgang dal t l OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voirlMinlnB pn aeaeilng binnen kortas tjjd raadi da 91e aruk vereclien n ie Uit boekje bavtt vlat kDmb TMff htl ttttta pnbliek ventaanbara TarUarlKg a omtrent het wesan der nlenwers th rapla B lï iiMWA alfti In wRnlioplga gaTaUen verkregen uitwerking maar ook Tindt men daarin ir t BUMlUk lUgl ciinits vimWm MNr4 k M ▼ buidalüigan uit ia aiaAlsflic bladeu die aan deie ganeeawljie gawUd zljtt nooawAt uuuUl Tan lal vaa gctninohriftaB Tan boonflplaatBte geneeMknudlgen onder welka P mlèN Md tr ffn JBhlhina Dr f raraatlar lanaaahaar lreclaiH van bet lioipHaal ta A iHi a ttarajt Swtaahla lai Epii DaraM iwid A laeeaabaer dlraotear dar lahiano ttaraaaatlaoka larWrflM mt HJdara ta rarili hm It Kaaari 3S4 Ooffkul wen Aioheakaoli na r ta Carfa Dr DubHK TMd Wli la BrftaNi oKr takaant laeM nad dr te Weanea Br C iaafaval ta U FarrlAra Cwii M M Ma ia BrkaNi iiMr wB wTi javni mas OaMClI Oaatril d bnltaa et da Saeta in Frankrijk n vele anderen AanftUan wlu B Wcealcl wttcrnrnaindsr MMtceflaUilli MBBwa hi M i l4 lUdlmi WHsrvan dn kautfekonen Eijn ohroniaoka lieefia MaNftJa bMwidrwt iroaU rtkkalbaarhald q laB held alapeloaafeali llohaulVld ai iicken die door beroerte getroffen werden an nog U léraai i ailUM a M ia2ja i iiSi jon WHTBTMB JOB iiii Bill UB SM aHvra lonfirai naviwij ar HwHaliltii vMrtdaraada Me itkatialllke iwakta varjwakktng vaa ebaaaaa I ndar ganwalmaAlf a bahandelliig gewecei xijn maar door de bekenda mlodelen oi B koQQWttairttnr wrijven alectrlanoreti Htoomiooi of Eeebaden een geuetlDf f Itgdjrlnf kWBAl gavvatai babban en ten alotte tii die vrcM g T len T0 r barseirtSTMl A radan bibbtB wamw TnaofatJnaeleD ali iioh aanheadaetf angiti vaaraa vKdaeviai la bat kMN Mlü Ml iMI lwM kkariagan aa donker warden vaor da ooien drakkHda plfa eate M M alifaii la ia aaraa kal talaa vaa kriabaling In ei het ila an van thanden en veatea üb b1 WI lirlt rat gorlra u aaaawlljtlara ala ook aim Jaege meli ei lijdende aan blaekiaaht aa kiaibWiniiMJ ook aan geMnda latfa im jeaga mthmh die veel met Kat hoold werken en geeatelijka j Toorkonan wordt dUng I aangeraden Ktih li t boven vermntde werkje aan ta pMUTnnkaatalaaaaiifraneavi rxonden wouU ileor AHfltM BHi door M LlkHAlf r IlMJligeweg 1 BsttordMB F K TRii NA TKN KOLFr Apotheker K rt Hm cM I OBIlV A PORTON Uadegraait tiij de Oaudbrog Of tv giannlN4 h ai d11 laaie tentounetelllug ia da Dr W laBiawBM MlM I vUm wUr Jorli naat d Xllvrr n iled lll bckrooad jSH HMflrtMl mg f uD TU Manwhoordplja i tot 4fl Toonfcaandfi koDteek nr n van apoplexia ha Mn1 nMrto IM toife Mtrnk no atêeai alU middelen door df m ilinohfl weUasohap aanfeweniL bnt wu dm Iff toriawater utftlt VicrotlaJBron féCberlahniUinby s Van h0 ortiaklykè mderXe ferIai7den BINNENLAND GOUDA 9 October 1896 CiUlag van het baoterioli iaoli ondenoektfto hst water der Qoudsche waterleidiDg DfttQm 2 October 1896 OonproDg kantoor ntal teldagon kienen per gram 50 terrloeieode kiemao 2 loortea 3 tiektekieman geene ê Opmerkingen Dr W H Jnliaa IwnMmd tot booglearui ia d Te Utrecbt alaagde voor bat lat oatuurkuodig eiaoiao d beer J F W S fan MieiScbaarea BeDoemd tot oaderwgierea ta Ammeratol mq J U A Schaiy la Scboouhoiea tst ooderwijzem te Berg Ambiubt mei J van Welle n Hogwuln un mautilitteia Ua de Chr Khool te Oaderkerk a d Uiel mej D Boon t Veur Mao BcbrgH ait WnddiagaiMn Door n j V Hegmani lydelgk oaderwgaettê tie acbool U alhier ii door dea raad op bur ïerioèk dea 15 Oct eerfol ontalig ait hue bvtrekkiag Terleeod Te sOrareDbag is orerledeo degapenaion neerde leluiteaaat kwartieroieeater rna het legar in Ooat Iadië O A raa Iteraon De gwoodbeidatoeatand van den beer mr C A na der Kemp ia lan jieo aard dat hij rgn ooiabtg genomen heeft ala lid van Qadap teerde Slalao tan Zuid Holland De Tweede Kamer heeft bet wetsontwerp tot wgaigiug van eenige artikelen van het wetboek van koophandel acbeepaverklariogen zonder stemming aang oooien Jan Beadaker tegen wien door bet O M U aGravenbage 20 jaren was ge€iacbt wegens FEViLLETOJX DE HYPOTHEEK OP WASSBISTSIN M Vin Bemhela wu reedi deor de ioleiduig op die woorden voorbereid en hü bad si den tyd gshed offl lijn anttroord gereed te maken jrMgne dochter mijnlieer de Watte is ackttiea jeu en bedrieg ik mij niet dan heeft uv zoon nog gMne poeitie in de maatachappij om baar tot eijne echtgenoot te makeo Hoe gaarne ik diu het rern ek Tan air toea in overw iag neem die twee redeoea rechtvaardigen dunkt me mijn astwoord dat op dit oogenblik aan tulK eene verbiadteiiii niet te denken vaU Ik erkea m jabeer dat het met bet oog hierop miaachten beter ware geweest de laak ait te itellen Miaechieo eobter loaden er redenen kunnen beataan die eeu weinig overÜUog ala men bet uw noemen wil in dete zonden verklaren flik w r p a niet mynbeer de Witte De heer de Watte beet sloh op de lippen Hg bad gemeend dat men de uak in orde eou kannen breogao unctor het teere punt zelf aaa te roeren Blaar na van Bernbelm telde hem uiet te begrepen aoeat bU sich wal eeoigsEini nader verklaren Toch daad b nog eeae pt g die fay xelf echter bat deu door bem gepte dea moord op J Fortoia miticieu bg bet Regiraeut VetdAftitlerta aldaar 18 bedeu door de Arr Recbtbaok veroordeeld tot 12 jaar geTaageDiiairaf Uit een staat door dea minister vaa Binnenlandsche Zaken aan de Tweede Kamer overgelegd bigkt dat bet vermoadelgk bedrag door bet Rgk ever 1896 ait te keeren aan da bgsondere lagere aebolen krachtens art 54bis der Schoolwet beloopt voor de hierna te noemen districten s Hertogenboacb i 41 816 67 Breda f 44 500 Tilbnrg I 41 650 Eindhoven f 88 054 16 Arnhem 39 357 50 Zotten f 23 350 Tiel 41 850 Den Haag f 122 100 Rotterd f 113 416 601 Dordrecht f 30 329 16 Amsterd f 121 183 30 Haarlem f 34 645 80 Hoorn f 20 850 Hiddelbnrg f 19 900 Uoes f 6900 Utrecht f 74 529 16 Leenwarden f30 250 Hwreveen f 31 100 Zwolle f20 500 Deventer f 18 750 aroningen f 29 937 48 Wiaachoten f 10 200 Assen f 8500 Maastricht f 33 889 99 en Roermond f 24 750 Van de vgf candidaten die examen dedenvoor ingenieur van den Bgks Waterstaat wasde eenige die alaagde de heer Mai Bongaerts uit Roermond N v d D i de gemeente gasfabriek t Hilversnm is benoemd tot adjanct diracteur aan een der gasfabrieken van de Ned fnd Gaamaatscbappg op Java la agn plaats is tot aasistent benoemd de beer S Bgkea tol duaver volontair aan de Hilversumaobe fabriek Te Pest is het torste meisjeagirmnasinm met groote plechtigheid geopend De minister van Onderwgs dr Wlassica hield een redevoering waarin hg de aanvallan op zgn baudeliogeD in bet belang der vrouwen flink afsloeg Hare Majesteit de Koningin Regentes heelt aan eene commissie welke zich t Amsterdam bad gevormd tot bet aanbieden van een huldebiyic aan Hare Majesteit de Koninj in bg Hoogstdezelver meerderjarigbctd doen berichten dat Hare Majesteiten met groote waardeering kennia namen vao het voornamen der commissie en op den hoogsten prga stelden de gevoelens van liefde voor Hare Majesteit de Koningin waaraan de Commissie en allen welke zich bg haar aansloten op deze wgze nitiog wilden geven doch dat Hare Majesteit besliit den wenseh had uitgesproken dat Haar bg de eertt belachelijk vond f Uwe dochter is jong maar zeer tohoon cij kan andere aaniofkea krijgcu en mijn zoon beeft eeae byzocdere genegenheid voor haar irZou spreekt men op zijc twintigste jaar mijnheer mva w Bijn e oud om aulke argumenieD te lateo gelden Ik wenacb dat mijne dochter niet pver hare hand betohikt roor zij bet gewicht daarvan begrijpt en voor uwe zoon kan bet ook gein kwaad ala hg eerst eens oniatig aan eene oarrière denkt roor bg huwelgkHplannen maakt Mgo toon is meerdeijuig Maar bij is tot dua verre niet seer gelukkiggeweeat in de loopbaan die b zich koo Ik laat dat evenwel geheel daar het zijn mgnp xaken niet Ik geloof echter dat b op dit oogenblik de ftaabikte echtgeDOOt roor mijne dochter niet kou Eyo evenmin als zg thans voor hem U noodzaakt m duidelgker te spreken Ik W lang evenmin als gg dat hot huwelgk terstond tw gesloten worden maar met het tfsg op de toekoi 4 EOU ik nu eene schikking wenschelijk achteVc Ik beb het oog op Waaenatein mgnheer van Bernhel Ik me nde dat dit goed eenmaal aan uwe dochter ralt en ik stelde me roor dat bet ook o aangenaam zou wezen alt het aan eeo graliclit kwam dat waard ia dan titel er ran te dngen fZoo ik na kom ging de Watte voort daar ran Bernbelm bem iwggeAd aanzag dan ia hal omdat ik nwen gehoord te hebben dat gg roornemeuaiijt Waaeaatein te rerkoopen Uw zegsman bedrlrgt zich mijnheer de Wntte De Watte dia het zwggen ran van Iternhetn raadi niat gofd had opgevat vood lioh nog minder aanvaarding der gewichtige taak welke Hare Uajeateit wacht geene geschenken mochten worden aangeboden Hare Majuteit deed aan decommisaiemedadwlen dat hoewel Hoogatdezelve hoopte dat van de aanbieding van geachenken bij die gelegenheid geheel zonde worden afgezien Hare Majesteit eobter nimmer zonde vergeten dat daartoe bet voornemen bg de commiaaia en bjj anderen had beetaan en Hoogstdezelve daarvoor steeds dankbaar zoude bigven Uet is bekend dat Hare Majesteit de KoningiaRegentee slechts toegaf aan bet denkbeeld om in hst jaar 1898 een haldabiyk te aanvaarden onder voorbehoud dat de aan Hare Majeateit te brengen hulde niet zoude beslaan in de aanbieding van een stoffelijk geschenk maar dat die hulde op eenigerlei wgze zoude kunnen ten goede komen aan de kavordaring van Mn liefdadig doel Het elfde boofd luji der Staatsbegrooting beslaat slechts nit Mn artikel waarin ter beschikking der regeeriog een bedrag van 150 000 wordt geateld wegens onvoorziene uitgaven c builen die voor welke reeda in de verschillende andere booldstokken een som is aangewezen Pie laatste bedragen dienen uitalnitaud om voor ket dienstjaar ze f waarop de begrooting beérekkm eeftj eenige ruimte te Jate jngevaj daarbij is uitdrnkkelgk aangewezen voor welke posten daaruit mag worden geput Glk jaar komen er echter nog uitgaven voor welke niet vallen onder eeaig artikel der begrootiog Meeatal zgn bet betalingen die tot een reeds afgealoten dienstjaar bebooren eu daarbij komen dan nog uitgaven die niet konden worden voorzien en waarop dus bg de raming niet gerekend was Tot dekking dier achlerstallige ol later opkomende lasten dient het krediet van f 50 000 dat in een alzonderlgk boofdaluk voorkomt Van dit bedritg wordt gewoonlgk slechts een klein deel besteed Dit bewijst dat er met de tandsgelden zninig wordt geleeld en tevens dat bet rijkshoishouden goed in orde is By de tbaoa ingediende Staatsbegrooting vinden wg een opgaaf toegevoegd die leert dat vaa de f 50 000 voor 1895 toegestaan alechta f 10 388 677 gabrniki das noggeenderde gedeelte Het rnimst heeft daaruit bet departement van marine geput ui 164 13 11 grootendeels voor eenige vergoedingen ICea daarvan ten bedrage vau f 2500 verd uitgeke rd aan den comptabelen agent voor de wissels wegens voor s lands dienst gedane betalingen over een afgesloten dienstjaar Ken naders toelichting gevleid door die rechistreokiclm outkitining Het kan zgn mijnheer maar ik bad g lacbt dat bet u niet onaangenaam zoa wazen het blijvend bezUvan Waaenstsiii u gewaarborgd lezien dooreenevertjintenis waarop onze beide goslacbton prijs moeien itellsn In dat opzicht nou verschil van geroelfn mogeIgk wezen mijnheer de Wattó Veroorbof me onhler op te merken dal het huwolgk mijner dochter en bet bezit van Waseobtein twee geheel afgescheuleo taken z jn Ik meende dat u de baud mijoer dochter vroeg roor uw zoon thans komt bet me roor dat n Waaeaatein vraagt roor uw geslacht tttie twee zaken kunnen samen gaan en zij gaan nut ik neen ook aiiraen Hot schgnt ereowel dat ik bet voorrecht niet beb door u b iepen ta worden en eeo langer onderhoud zal ons zeker niet veel verder brengen Ik ben het volkomen met u eens De beer de Watte stoad op en maakte eeae statige buiging de beer van Iternbelm eveneens en jonkheer de Watte bad bet refus gekregen Ik verkoop mjjne dochter niet mompelde van Bi rnhelm toen de fraaie éqaipage ran cüa bezoeker bet raam paeeaerde Allerminal aan de de Waltea Heeft hg t gekocht papa f vroeg Nelly toen bg op zgne kamer kwam Neen hg wilde er uwe hand bij beblien voor z n zoon en dat vond ik te dudV UaefI da Watt ny gtvnajidr Dat nooiti van dezen vreemdsoortigen acbtarvtand wordt niet gegeven Van zeer bgzouderen aard ia zeker ook da tegimoetkoming van f 1000 welke verleend ward aao den vader van ean zeemilicien voor matarieele achada geleden door deo dood van zyu zoon die door een noodlottig toeval waa omgekomen Len gaiyk som vinden wg vermeld als door bat dep van oorlog uitbetaald aan twee weduwen wier echU genooten bet levea hebben verloren sdoordwn hun vaartuig werd getroffen door de baitangewone afwgking van oen schot van een battery nsby Ue der i En evenzoo i 150 ala vergoeding aan een landbouwer wegens aan bem bglirt voerbgrgden van hniartn toegabrachl liobam Igk letsel Naast deze treurige gevallen slaat Mn van minder eraatigen aard Kan milicien wh namelgk wegens Mn abuis in n cartiBcaat betreffende den dienst van zyu bro dar voor iblyviug aangewezen au kon dientengevolge niet als nummerterwisselaar optraden Hem werd als sohadevergoediog hu som van 1190 tosgelegd De meest overige gelden voor marine warden hetend ter gelegenheid van vlagverlooa in het bailenlaad Zou bedroegen d sraceptiakost n iu Juni 1805 te Hanbarg es taKi l aaa boord van de lAtjeh en de Alkmaart gemaakt by do opening vau het kana l door uhgavéü doorliet panlMMtiiplKoiiiagin Wilbelmina der Nederlanden gemaakt by d plechtige op ning der spoorweglgn van Dalagoabaai naar Pretoria beliepen f 1960 13 Dat de bedragen tol Mn cent toe in rehening worden gebracht geeft een boogeu dunk van de nsuwkenrigheid onzer comptabiliteit I By bet departement van boiteulandaeb zaken zyn ook een paar batrekkeiyk boog bedragen te betalen geweest voor zeer zoldsame onkosten In 1894 bracht de gouverneur van Cnratao een bezoek aan Vannaela sn de kosten daarvan ad f 1325 21 warden ait de kas dier kolonie bg wjjre van voorachot betaald Die som werd iu 1895 nit de rgkascbatkisl teruggegeven Keu deK TtJk voorschot was door de regnriog van Nad IndU tot een bedrag van I 1766 57 over een afgealoten dienatjaar betaald aan wn waarnemend consni generaal wegene reiskosten en traktement Ook de minister van binnenlandscba zaken heeft uit de f 50 000 moeten potten en wel voornamelgk voor een achterstalligen post dl Mnigszins vreemd laidl Aan d gemeente Schiedam was nl nog f 1745 63 te betalen ter voldoening der subsidie in de kosten van baar middelbaar onderwijs over bet Ie kwartaal Dut darhl ik wtd kindlief en ik neb de heele taak maar afgemaakt Xelty drukte dankbaar tijna hand Vnig nn myn wenaob eens papa zeide zg vleiend en spreek er Vink over aau Van Bernbelm badda da soboaJert op omdat hij agne dochter niet weigeren wilde maar voor zich zetren waa bg vaat l aloton bg geeu kamerbs waard er van gn vader geld op te nemen Doet u het papa F vroeg Nelly Wij lullen zien zeide ran Bernbulra ootw kand en ook Nelly zwoeg er over Ook zg aohpen Ie berusten in den toestand en den loop der uken af te wachten Kr werd over bet voorgevallene niet meer ga sproken en na het diner ging van Bernbelm ds gewoonlijk naar z jne kimer en r ette zgn wark voort of liever maakte zich diets dat bij werkte maar gedaohtelooa doorblailerde hij gne aantoi keningen orer Uoarteu van Rosaaro hol verlodeii was niet 10 slaat zgnr geilaohton ras de toekomat af Ie leiden Deze werd hoe lanifer boe bopelooter en toeb bad bg den mood niet om door een kloak besluit bet dreigende onheil af te weudea Nooit was bem bet uitzicht zoo duister voorgekomen als thaas aa hg zag er maar dan e it tegen op beden den arend met i elly door te brengen ilot bezoek van dien morgen eou neodeakeluk lot een ernstig onderbond leiden tij had iu sch den strijd opgegeven maar zeker aleehts om hem nu te hrrvalten ea wal sou hij antiroordon ala zg vroeg hoe hg daa in bai rerrolg zou leven boa bfj voor baar zorgen aont Het deed ban goed dat Nelly alel Mj bem kwim en door bniselükan arbeid benaden werd gehouden irtrdt wtnolfi