Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1896

vuld mei een licbtbmiH olieatbtige lelfsiaa dlgheid dit bleek de giftige stof te zgu want da inwrgfing met de afgeeneden klierhaarijea veroorzaakte de boven beschreven prikkeling der hnid De bionenvlakte der band was veel minder gevoelig voor de giftige werking dan de hnid van armen en gelaat Den 7n Juli aldos meldt het Neue Wiener Tageblatt werd in Dornbnch de vroegere HolUndscbe scheapskapitein Hendrik Dierkeen Dirkset die daar sedert jaren als een kluizenaar leefde en met niemand omging in een ksmer van zgn bais dood in een leoningatoel gevonden Hg was ongeveer acht dagen te voren eensaam en verlaten gestorven De begrafenis moest op kosten van de Arimatbaeavereeniging geschieden daar men slechts oor 12 golden aan gereed geld in zgn woning vond Door de mededeelingen in de bladen kregen de eenige nabestaanden van Dierksen een in Holland wonende broeder en een neef in Doitsehlaud kennis van zgn overlgden Voor eenige dagen werd nn de nalatenschap van den overledene in het openbaar verkocht in tegenwoordigheid der beide verwanten Het hois bracht 800Ü florgnen op Kort vóór den verkoop vao het huis werd een spaarbankboekje waarop een bedrag van 1020 ftorijaen stond iogssebreven iu een spleet van den muur verborgen gefondeo Verder kwam men tot de ontdekking dat de zonderling bg een bank in Nederland 60 000 galden had gedeponeerd welke som evenals de iol op de spaarbank aan de erfgenamen werd uitgekeerd lo de Amst Ot komt een klacht voor over de fouten iu de officieele trekkingstgst der Staatsloterg Vroeger was het eene zeldzaamheid maer nn komt het dagelgks voor dst fouten moetan worden geconstateerd Doet u met mg wat n wilt ik weet toch wel waarom alles zoo gebenrd Tot nn toe IS allee uitgekomen Hier staat het gesobreveu Het vrouwtje nam een stuk papier zoo groot als een speelkaart uit een pulmboekjs dat zjj iu den sak droeg en hield het den rechters voor President Dat papier gaat ons niet aan Beantwoord mgn vragen verstsndig Gg zgt Adelheid vsn Diggelen en gg werd door uw man verlaten niet wsar Bercb Verlaten eigenigk niet Mijn eerste man is na een driejarig gelukkig hnwelgk gestorven Mjju tweede man heb ik voorloopig geen man mgnheer gerechtshof I Maar reeds als zestienjarig meisje is mg voorepeld geworden dat ik drie mannen zou krggen Ën tot 00 toe is alles uitgekomen President Zoover zgn wg dan nu Qjj hebt sedert den vorigen herfst de hoiabnoding van den kelluer M waargenomen Was daar dan wat waar te nemen V Besch O zeker Hij is vier jaren lang getrouwd geweest en hg beeft een huishouding en een lief meisje £ u gemeen is het van hem dat hg mg voor zoa o kleinigheid aanklaagt terwijl ik voor hem en zgo kind gezorgd heb als moeder De nagelaten jas van mgn overleden man heeft hg geheel afgedragen en nu beloond hg mjj zoo Maar ik wist het want hier staat bet geschreven Gg zult aan een heer met donker nitzicht uw vertrouwen schenken maar weaa voorzichtig want hg bedriegt u Dat is bet en tot nn toe is alles uitgekomen Pres Nn begin ik te begrgpen dat gjj bg een kaai tlegster geweest zgt ia dat zoo t Bescb Dat ben ik ook en dit papier i een planeet die ik van een Zigeunervronw gagekocht heb Het was in Mei en ik geloof bet want tot nn toe is alles uitgekomen Pres De kelluer M beeft u 1 Anguslos ontslagen Besch Ja ik vertrouwde hem oiet meer Pres Gg hebt verschillende dingen die Direete SpoorwegverblndlDgen met GOUDA WlDterdtenst 1896 AaoKevaogeD 1 October Tijd vao Greenwlcb SOUDA SOTTIKOAU U li 11 18 18 88 l l 18 88 s li 8 11 88 U li li 8 l ig S iO 3 87 7 88 10 4 8 4 1 KOTTIRDA U S O D O a 10 1 U SO 18 87 1 40 1 44 1 80 8 lo n 1 81 8 81 10 88 10 48 10 48 11 08 11 47 s Q m 8 41 04 4 38 Séo 4 6 47 8 47 OKN hM e oovoa 1 48 lO U 11 8818 811 36 8 44 3 4t 4 10 4 33 6 81 8 117 18 7 68 10 17 f 1 41 4 a 8 18 10 88 s 1 68 4 68 8 80 i I 10 43 8 08 6 04 8 89 o IV tn IS in KA ia AS ie zee 1T e 11 A AB A tss ik k se e kav isb es in i 10 11 8 1lf 0 7 4 8 88 8 84 64 lO SSU C 8 01 10 08 8 18 10 16 8 88 10 87 8 8 7 0 8 81 ii 0M 11 8 11 48 sHage 5 467 807 438 60 Voorb I i Z ZMW6 I 2ev M 6 17 SS V f 1U 45 y s s uo U4 e sv e a Qnude 8 88 7 60 8 18 18 47 10 1810 4 18 08 li St i l7 3 14 4 08 4 888 18 68 607 488 8810 D T K X C B T B O D O A 10 16 10 88 11 88 11 8 8 0810 88 11 66 18 84 4 10 48 4 lO t 11 10 lS ll 8 46 4 87 sa 4 41 1 87 8 1 8 81 10 17 10 10 7 10 10 84 8 84 V a n 7 18 8 48 10 41 8 0 13 8 86 7 8 1 4 11 07 8 0 07 10 14 SS 10 84 9 31 8 88 8 41 8 4 11 10 AHaTIIDiM eouDi Aaattardam 8 gt 7 18 8 18 10 41 8 84 Saada 7 88 8 1 8 14 It lO laut ta Oouda Saiiigan nis maai uaat ai aitt op 7 8 8 88 l 4 10 M 17 U tO vu 1891 Wauam joitt om i l knriul aog Muiga jattn Ung niet u tfgerekeDd rindeii wg nut ermeld Do miniiter no Sdmcüd hwH bg tijn ailgebreid behesr ilecbU f 1177 411 ooodig ah d Toor eta tienUl pottJM wurbg ted 1 en nn f 1 27 meeattl rettantje nn fgnlotau dieDrtjaran Bet depattaouiit Tan wabintaat basdel an ngTerheid hsett a ar ilecbti f 1763 95 baicbikt grooleDdaeli four kotten gemaakt ter gelegenbeid Tan het bezoek door HH MM de Koninginnen aan Maaetiicht ea aan Kampen gebracbt Een Treamde Tertooning maakt een lommetje taa f 45 32 dat door dat derattement nog Toldaan ii wegene drie dedaratién ran de Algemeena Landadrakkerg wegen geleverd drakwttk over een afgeilotea dienitjaar Waren die rekeningen in bet vergeetboek geraakt of aga daarover geschillen g trezen die welliobt geleid hebben tot uer ampele corraapondentiec ala in bet bekende geeitige varbaai van bat dnbbele veergeld dat voor bat vervoet van een weggeloopen millicien waa betaald Da Tweede Kamer beeft nog enkele aaakjee regeld alvorent op recei uiteen t gaan Hieronder verdient de aandacht dat het etaontwerp betreffende de regnlariiatie der bekende 14 ton ten laete van het departement van oorlog en de daarmede verband houdende voordracht tot regeling van bet beheer over den voorraad goederen voor kleeding en nitrntting vaa oaderofficieren en aoldaten op TOOritel van dan president in handen is gesteld van eene commissie van voorbereiding En inderdaad is een dergelgk wetsontwerp bater geschikt voor commissoriale behandeling dan voor de gewone wgie van onderzoek Het komt hier meer dan bg andere wetsontwerpen aan op enkele leden die stndie van da zaak hebben gemaakt Door den president zyn in de commissie van voorbereiding deselfde leden benoemd die de commissie van rapporianri over het oorspronkelgke wetsontwerp nitmaakten behalve dat de beer Sanders is vervangen door den bear Borgeeins En ten slotte heeft men frgbeid gevonden op reces niteen te gaan hoewel enkele belaugryke wetsontwerpen zegelrecht op effecten de snikersccyni Kamers van Arbeid regeliagder vetkiezingea voor de Provinciale Staten en de Oemeentertdeo in staat van wgzen verkeeren of spoedig in dezen toestand gebracht konden worden De werklust schgnt bg de heersn niet bgaooder groot te zgn hoewel er in deze wordt nat waitontwér p betieffe n e Je gemeentefioaaoiSo nog niet in de afdeelmgeo onderzoobt Van de terugkomst is nog niets bepaald Zg al echter in geen geval vroeger gesteld knanen worden dan 10 November met het oog op de wintar ergadering der Provinciale Staten Het zal dan zeker tot de eerste werkzaamheden van de Kamer behooren een besluit te nemen omtrent de invoering van de nieuwe wet op het Parsoueal Bat is waartcbgnlgk niet algemeen bekend dat sommige soorten van Ggpripedium een orchidee die wegens haar heerlgke bloqmeo zeer ia trek is zeer gevaarlgke planten zgn Msc Dongal heeft daarmede proeven genoegen en de uitkomst beschreven in de Miuneeota Botanical Studies Hg bestreek zgu arm met de bladeren vaa Cgpripediom speotabile eerst ondervond hg een prikkelend gevoel naar na 24 nar was de geheele arm zeer sterk gezwellen en op de bestreken plaatsen iterk ontstoken en met vlekken bedekt Ondanks zorgvuldige behandeling danrda bel tien dagen voordat de arm weer zgn normalen vorm had en een maand later waren de gevolgen van de proef nog duidelgk waar te nemen Bij mioroicopisob ondersoek zag Mac Dongal dat de bladeren en etengels der Cypripedium dicbt bezet sjjn mdt tweelrlei haren enkelvoudige en klierdragende De kliertjes gn ge S IO 88 10 17 11 11 11 18 11 88 11 48 11 1 Oouda 1 80 7 S iO 8 Maordreekt 7 81 Kieuwerkerk 7 10 s O i Oapalla 7 48 i Battardam 7 7 81 8 88 40 47 tt 10 87 7 18 8 1 10 8 80 40 K 8 17 8 1 4 88 1 1 8 8 8 8 8 14 8 11 i ll I li 1 17 8 18 7 10 7 48 1 18 1 11 OOIIDl DEN Hl 19 2oetermeer Zegwaard Voorburg 11 18 18 48 1 10 i lS 4 17 88 t l 8 88 Battardam Oapalla Nleawerkerk ICoordraeht Bouda Goiéda ZsveDkuizen Moerkapelle e 7 80 9 8S sa 10 1311 18 11 15 ÏU 7 48 8 47 11 80 1 2 7 88 8 8 11 41 V 8 07 1 08 ll sH S lt 8 1110 7 10 48 IS 11 48 Ol Sl VTlkCHT ttoada 6 10 8 87 I lt 7 81 8J1 ll 68 10 1 10 57 li 66 i iO Uudaw 4 1 4 V 11 14 i 87 fToardea 8 18 7 8 8 18 v f 11 88 8 48 VtNekl S 13 f 7 41 8 88 i 8 4 10 11 11 46 1 17 S 08 i Naar Amsterdam f Stopt Woeisdsg GOUD 1 i M8TEKD1M 6oada U H 8 81 iS 10 87 18 10 4 11 iaaslatdaaa 0 81 8 14 87 10 8 1 8 1 18 1 18 Stept te Nooldoip LaldtoheadaB en Blejiswgk Kruisweg en Hekaadoip ham toabahoordeo meageooman voornamelgk beddegoed Besch Ik wil bet voor hem wasacban Prea Dat zou aan te aemea zgn als gg het niet eerst ontkend had Beaeb Ik kreeg een groeten schrik toen de embtenaar bg mg binnen kwam Hij had ook een zwarte baard en zulke donkere vurige oogen Zon dat misschien die donkere beer zgo dacht ik diea gg niet vertrouwen moet Want tot on toe ia alles uitgekomen Ook dit van aen ooaangeoamen brief waot dit is oatuurtgk de dagvaarding geweest Ën dan hier bovenaan daar staan de drie getallen die voor mg van groote beteekenis moeten zgn een 17 een 8 en een 19 Op 17 Angastus heb ik de dagvaaiding gekregen en nn is bet 19 dat komt dos allemaal precies uit Pres Ja dat is hoogst merkwaardig Maar 00 zegt kalloer M verder dat ggzgne bedden hebt losgetornd en veeren er uit hebt genomen 0 uw eigen bedden bg te vullen Besok Dat is voor mg wat nieuws maar van morgen heeft bet in mgn linkeroor zoo gezongen en dat beduidt altjjd dst men wat nieuws te boeren krggt Pret Hebt ge de veeren er uitgenomen of niet Besch Nee Hier staat ook in mgn karakterbeschrgving Gg zgt een zoogenaamde goede ziel die jaooit met eens andermans veeren pronkt c Prea Gg moet verder uw vroegeren meester sterk bedrogen hebben door denkbeeldige uitgaven in rekening te brengen Beecb Ik heb het met de rekeningen nooit zoo nauw genomen omdat ik dacht dat hg toch mgn derde man zon worden Toen ik wegging beb ik alles maar zoo uit het hoofd opgeechreveo en eerder te weinig dan te veel Pres Dat zullen we van de getuigen hooran Maar uu wordt ge oog bescboldigd op boosaardige eu moedwillige wgze sommige zaken in zgu huis beschadigd te hebben Wat hebt ge met bet portret vao mejuffrouw M gedaan dat met olieverf geschilderd was Besch Heerejee dat kon ik toch niet helpen Ik wilde zyn buis in goeden toestandTcrlatea en toen heb ik ook die schildergschoongemaakt om hem nog een pleizier tedoen Maar kon ik denken dat dat ding geenterpentgo en geest van salmiak verdragen kon Zg is echter nog best te herkennen als menhaar bg baar leven bekend heeft Maar in devoorspelling stond al Voorz Laat ons on met rost met uw voorspelling Gg moet uit waarzucht en boosaardigheid zoo gehandeld hebben meer doen als het portret weer wat laten bgverven ik ken een schilder die dat heel oetjee doen kau Voort Wg zullen nn de getuigen hooren Spoedig wss nu bewezen dst de beklaagde zich had schuldig gemaakt aan diefstal en beschadiging van eens anders eigsndom Toen zg boorde dat sg tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld werd wierp zg weder een blik op haar voorspelling en vroeg Mijnheer gerechtshof gi ik nair sHertogen bosch Voort Neen Besch Dat zou weer joist uitgekomen zgo want hier staat dat ik een reis dooreen bosch zal maken Tot nu toe is alles precies uitgekomen Bg kon besluit is de heer mr E Opzoomer lid van het Hof van Justitie iu de kolonie Curasao thans met verlof hier te lande otet ingaag van 1 November 1896 op zgn verzoek wegens phjsièke ongeschiktheid eervol uit s lands dienst ontslagen li 1 4 S0 4 17 8 4 11 8 10 7 17 8 10 U 8 8 S 4 18 4 40 4 60 1 4 1 01 1 08 8 14 1 0 i Ulreekt 8 88 7 60 8 88 Woerden 8 8 8 11 üudewater 8 19 Ooudt 8 88 8 34 10 10 Van wel ingelichte zgde wordt verzekerd dat van eene sluiting der Belgische granzéfa voor het Hollandach vee altoani dit j lar dos in de eerstvolgende maanden geen sprake ia De commiitie van npinrtaan oit da Twaade Kamer voor de invoeringawet op da panoneele belasting vergaderde gistatavoad BolteDlandsck Overzlcbt De Pargsche feesten loopea vlot en tot groote voldoening vao alle partgen vao stapel De keizerlgke gasten weten zich tiemind te maken en bet Kraoscbe volk acht zich gevleid door het vorstelijk beioek en bet ophonden aD ago insolement De toon der Engelsche bladen over het bazoek van den Tsaar aan Fraukrgk is zeer verschillend De Times c noemt bet iu een hoofdartikel een politieke betaoging Het instinct dat het Fransche volk ertoe leidt in zgu tegenwoordige verhouding tot Rusland een bron van nieuwe kracht te zien bedreigt het waarschgalgk niet Misschien zal Fraukrgk eindigen met te erkennen dat het den moreeleo steun vaa Besland wat te duur gekocht heeft Maar voor het oogeoblik dient men te erkennen dat die steau aan Frankryk eeo Enropeesche invloed geeft dien het anders waarscbgnlgk niet toa hebben De Daily Newit tracht de belaekenii van het bezoek te verzwakken Niet alioo de sDailjr Telegraphs die er ean onloockeobaar bewgs iu ziet dat Fraukrgk niet meer alleen staat maar er tevens op wgtt dat mocbtan do tielangen van Fraukrgk en Rusland iu de toekomst verschillend worden geen enkele volksbetoogiug het verhoud zal kuanen doen voortduren De Standards regt dat Engeland da gevolgen welke het bezoek msgheb o rustig kan afwachten Engeland aanschouwt de unie tuBSchen de beide landen met sympathie en hoopt dat het zich mat zgn beide mededingers in vrede zal kunnen verstaan De Weensche bieden vinden de vreugde van Pargs en Frankrijk overdreven en verklaren eigenigk niet te begrgpen waarover men zich zoo bovenmatig verheugt Het Wieoer Tageblatt c houdt de geestdrift voor den Tsaar voor een anderen vors van den haat legenOuitechland Ziehier bet programma van gistsrea Don derdag s Morgens bezoek aan het Loavia ontvangst door den minister van onderwgs eo versoheidaoe kunstenaars Om hilf twaalf dejeuners in de Unssiicha ambassade Om eeo oor komt Fsure den Tsaar eu da Tsaritsa afhalen en begeeft de stoet zich in rgtnigen near Versailles Weer langs bet Concorde plein de Champ Elyséea en de venue du Bois gaat het eerst naar Sevres waar men zich aveu ophondt Om drie uur bezoek van het paleis van bat park en van de waterwerken van Versaillea Offl zeven uur diner in de Galerie dea Batailles Om negen uur voorstelling in de Salie d Hercule Sarah Bernhardt Coquelin enz Om elf uur vertrek per trein naar Cbalons waar morgen de groote wapentohonwing plaata heeft De trein van Faure met de ministers de presidenten der Kamers en bet gevolg vertrekt een kwartier Ikter dan die van den Tsatr Bet is de tweede maal dat Fraukrgk een sgner bekende krijgsoveraten verlieat terwgl bet de Knasiscbe vrienden ontvangt Tgdens bet bezoek van admiraal Avellan en zgn zeelieden stierf mtar chalk Mac Mahon su Dinsdagnacht terwijl Parjjs feestvierde ter eere van het bezoek van den Czaar blies generaal Trocha da verdediger van Pargs tgdens bet beleg aldaar den laataten adem uit Trocba in 1815 geboren onderscheidde zich al vroeg en was toen de oorlog van 1870 uitbrak aaogewezen tot bevelhebber van het leger dat een landing zou doen op de Dnitaohe kust Er kwam echter niets van dezt landing en toen benoemde de keizer hem tot gonver neor van Pargs Na daa val van hat keizer rgk op 4 Saptember werd Trochn tot pre dent benoemd van de voorloopige regeerjg en nam hg de aware taak op zich de j 8 88 7 81 7 8 8 8 18 S tl 8 48 8 1 87 10 40 10 10 11 10 18 i S 1 10 10 87 lO BS 11 18 8 8 7 18 8 6 8 87 f 8 47 1 84 10 01 8 86 10 87 6 87 8 17 8J7 11 10 10 4 7 46 10 14 88 t lS 84 48 6 7 46 8 4 1010 88 dadigiag vu Pargs ta orguisaaran Ofaehoon zgn balaid aan velerlei eritiak ia blootgeateld gawaeet ia het niet ta ontkennen dat bg eao gioote energie ontvouwde ondanks hg zelf het hopelooze der zaak iazag Il 1872 trok Trocbn zich in bet private lavaa terug en laafde ainda als vergeten door da groote wereld Punch de altoos geestige en steeds op de hoogte zgode Pancb bad betgeeo thans in Eogelaod gebeurde reeds voorzien In zgn joupte nummer stelde het weekblad onder bet i aebnft Eeo dag in het Armenieche jacbtvelds sir William Harcoart voor in jachtcoetanm met bet geweer onder den arm die lord Boeaberj toeroept Hallo Koaebery je moeat mat ooa ia het ehl zgn De edele lord gamakkelgk in aeu luien stoel gezeten leeat da gadichtan vaa Burns en antwoordt Hm ik heb er niet veel lutt iu Het weer is zoo oaaekerla Waar de leiders der liberale partg iu EngeJaad met elkaar optredea om de beweging aan ta wakkeren tegen den sultan au Turkge daar mocht lord Roaeberjr de erkende boofdlaid niet ontbreken Én dat deed hg wèl bjj toonde er niet veel lust ia te hebbes raada in zgn briefje aan den Deputy Town Clark van Rochdale bg te woaau Daarin sabrsef lard Koaabery Ik heb uw telegram ontvangen betrsffei e de motie over de gruwelen in Armenië Ik beo het geheel eens met den inhoud behalve met de woorden of zonder Want als Engeland in deza ernstige en erschrikkeijjke zaak optrad aoodar da medewerking der andere Europeesche mogendheden ton dat aaar mgue meeuiog moeten leiden tot een Earopeeacben oor ogc Of de Daily Chronicle al schreef dat bet tgd werd som de krachtige stem vaneea leider ta boorao c lord Rosebery liet niete vsn zich hooren de krachtige stem van den leider bleef awügen Eu ia een briefje aan den whip der partg daalt thans lord Rosebery mede dat hij de Idding van de partg neerlegt Hg wil met gedwongen worden deel te nemen aan de sjachtparlg Hg herneemt daarom zijn vrgbeid Wie moet thans de leider zgnderEngeUche liberalen Van meer dan eane zgde werd bg den beer Gladstone aangedrongen dat hg zoo terugkeeren tot bet openbare leven vooral na zgn optreden lu Liverpool In antwoord daarop schreef de heer Gladatone aan aeu zgner oorretpoadeeteu dat er drie redenen zgu waarom bg niet meer kan plaats uemen aan bothoofd der liberale partg onderdom de slechte toestand van gehoor en gezicht en het gemis van een zetel in bet Parlement De laatste reden is zeker geen reden bet behoeft den heer Gladstone slechts één woord te kosten en hg beeft eeu district gevonden dat hem met vreugde wil afvaardiian Bet ie echter een feit zegt de Pall Mali Gazette dat de heer Gladatone zich niet heeft teruggetrokken uit het openbare leien zelfs al zon bg willen bij zon het niet kunuen Dat bigkt ook nit het briefje van lord Rosebery waarin deza het leiderschap der liberale part vacant verklaart en waarin hg spreekt van eenig coaflict met den heer Olsdatonec Dat conflict zoo onmogelgk zgn wanneer Ghtdstona niet maar tot het openbare levens behoorde Is de heer Gladstone werkelijk voornemens zich met de leiding der partg niet te bemoeien dau moet bg bet ook geheel laten Maar een soort van invloed op de openbare zaak zooder daarnaast da mogelgkheid om tot de verantwoordelijkheid voor woorden en daden te worden geroepen is een gevasrigk wapen en niet het minst gevearlgk als het ziob iu banden bevindt van een man als de beer Gladstone Zoo is dan de dubbel geleide liberale partg in Engelaad geheel zonder leider op het oogeoblik De aangewezen man voor de vacante betrekking is thans zeker sir William Harcourt wiens radevoering te Ebbw Val zeker den stoot gegeven heeft tot lord tot Roeebery s beelnit VIRGADERUeVillDKNeiMIENTKRAiD VRIJDAG 9 OCTOBER 1896 Toorzittar da haar R L Marlens Tegenwoordig alle leden De Dotulan dar vorige vergadering worden Toergelezen en gearresteerd De Voorzitter deelde mede dat bjj Koninklgkbasluit van 22 Angnstna was goedgekeurd debetSng van acbaolgeld op de Avondschool voorAmbacbtslisdan en bg Kon beslnit van 18Sept tot heffing van veergeld aan bet overzetveer aan de Kattensingel Dat door Gedep Staten is goedgekeurd da Alg folitiaverordening en de raadsbeslnitoD van 14 Atig tot wgtigiug der begrooting voor 1896 tot afaland van grond aan de Stearine Kaaraenfilbriek tot aanvaarding van eau ttnk grond van de Uaobinale Garenspinnerg en tot in gabruikgaviag van een ttak gvond aan P van Mentch Ingekoman 1 Een tchrgvaa vaa den haar W F van laoan te Arnhem betraffeada het overlgden van Mevr de Wee P van Ssaen als regen tee vao het vereenigd Wees eu Aelmoaaeaiarahois Aangenomen voor kennisgeving 2 Een adres van Mej K D Poortman eervol ontelag verioekende tegen 1 November Wordt eervol verleend 3 Een adiaa van Mej J Steenbergen eervol ontalag verzoekende tegen 16 October Wordt eervol verleend 4 Een voordracht vaa Curaloreu van batGjmnaaiam tar aanbeveling vao een laeraarin de Natuurkunde waarop geplaatst zgn debeeren W Pb LINDNER ea E A 8TEINMETZ 5 Schrgven van B en W tot wgzigingder begrooting over 1896 Ter visie 9 Een brief van B en W tot aaotUllmg van een Inapecteur oor de boowpnlitie Ter behandeling bg de gemeente bcgrooting 7 Eeu brief an B en W lot uitgiftevan een stuk grond aan da Lemdulsleeg aaaA Lgs Ter viaie 8 Eeu brief van B en W betreffendetgdelgke uitbreiding van de Ie koeteloozeschool Ter visie 9 Een brief van B an W tat verpachtingvan het overzetveer aan den Kattensingel Ter visie 10 Een brief van B en W tot wgzigingder gemeentebegroeting Ter vieie 11 Een oordraabt voor hoofd der IeOpenbare Bewaarschool Daarop zgo geplaatstde dames A M DE GRAAF te Bodegraven M C CARG te Uiden H A PARREE te Rotterdam Ter visie 12 Een scbrgveu van B en W tot afstandvan grond aan de firma G Prince en Zn Ter visie 13 Een adrea van A Brinkman en Zn verzoekende eene gratificatie In handen an B en W om bericht en raad 14 Een adres van J W Brakel eu anderenbetreffende de bestratiag van Achter deViscbmarkt In banden van B an W tar afdoening 15 Eea adres van bei Hoofdbestuur totafachaffiog van Starken drank verzoekendeiu de bestekken der gemeente op te nemendat gebruik van sterken drank verboden is Ter visie 16 Eeo adrdt van M Palsgraaf betreffendede twstratiug der Heerenkade daarbg aanbiedende Va in de ko ten te willen bgdragen In banden van B en W om bericht en raad Wordt vervolgd 352 Staats loteriJ 6e Klsaso Trekking sn Vrijds October 1896 No 8600 1000 met premie 30 000 No SIS 78Sa WW 18868 1838S en 19378 imler 1000 No 3746 6640 10687 on 1936 ieder 400 No 14384 1491 15874 188 4 eo 17671 ieder 00 Ko 1484 164S 1868 2079 409 10281 10873 11040 18778 I303S 14459 14809 150 9 1615 16783 17848 en 17734 iedei 100 Prijzen van ƒ 70 89 9836 8 38 99 1 19117 1 844 176 0 19106 181 3974 6 86 9996 13998 1 7 1 17663 19810 993 4011 6669 10117 18419 1 877 17664 19840 396 4019 8758 10858 18 88 1 980 17880 19864 698 4031 7014 10334 13647 18143 17901 19900 710 4137 7017 10349 13778 16146 17904 S0030 910 4331 7U0 10367 13978 16191 17983 80081 985 4644 7847 10 6t 14001 16416 18089 80118 1118 4688 7880 10896 14111 16501 18844 20178 1193 4693 7684 10779 14801 16 48 lJ877 iOSlO 18 5 5019 1017 10839 14870 16 51 18198 80308 1554 44 8134 10884 14891 18554 1834 80349 1687 6181 1157 109 14477 16688 18567 20421 1048 5361 884812166 14568 16703 18703 20628 2063 5472 3256 11166 14664 18780 18741 80631 2110 56 3 8490 13194 14876 18750 18763 20708 8966 67 7 8796 12318 14741 16774 18838 20706 2392 5792 8898 12273 14753 16873 18999 20732 2 80 5827 9130 12317 H94i 17001 19002 2 7 6 8810 6855 138 12389 14968 17180 19017 20949 2620 5934 9153 1246 14 86 17196 19034 20976 3006 5950 9386 12495 15065 J721i 19048 20998 3184 5996 9410 12603 16170 17288 19135 11218 3161 8172 944712612 15209 17891 1 2 8 11848 3166 6174 9473 12640 16488 17396 19604 1144 8329 179 968412798 16617 17415 19640 11407 3831 6831 9710 18848 11577 174 3 19737 11597 3728 606 9784 18978 15836 17561 19801 11929 Klsaae l e Ljjst No 8 6 m a met 7 3028 m z 2021 70 BurgerlUke Btand Hoordrecbt OEBOBËH Sggje ouders P Tognder en A de Wilde Jan ouders A H van Adricham en i V Lorj é OVERLEDKN J Varweg 23 m E Kerver 7 m Nieuwe Zending Parapluies A 7an OS Az Kleiweg B 73 73a GOUDA Beurs van linslerdam 6 OCÏÜBRR ïrtr slotkra oVii 90 81 s V 86 18 86 i5 l 16 SV 6S 98 104V lot A 67 l Vi 1 8U 94 ♦ IV l 90 53 SO 685 F 86 m loov 68V 108 1 48 100 lOOa 136 120 10 91 2031 887 101 60 6S 58 165 98 I 8 0 78 101 101 100 131 11 11 91 677 100 lO Via U 114 781 103 V i7 i 48 107 10 a 108V 102 116 121l 1661 367 110 HmwauxD Ctrl Ned W S 8 i dito dito ilito 8 dito duo lilo 8 Hosoaa 0 1 Utudl 1881 88 4 iTU ie UseliruiiDg 1362 31 5 OosTZNR f bl in papier 1868 6 dil3 11 lilrer 1868 6 VozTMiAl Obl met ooupon 8 dito lickal 3 HisLmd Obl lliausol 1894 4 dilo Uoeona 1810 4 dito bil Kotha 1889 4 dilo bg Hope 1819 90 4 dito in goud le n 1883 6 dito dilo dito 1684 6 Spztijz Ferp t aobuld188l 4 Tcatzij Oepr C io leen 1890 4 Geo leening aene D Oec Ie nisg serie C ZmxAps liep v obl 1898 6 Mtilio OM Buit anh 1890 6 VzMiztzLl OM 4oubsp 1881 Avpzaiiiii ObliKSl eu 1895 3 GotTZtiuM Strd leeg 1894 3 Nep N Afr Hsnclelav ssnd irendsb Tab Mg CertiUrnten DshMsstrohappij liti Ara llvpotheekb pandbr 4 Celt Mg dor Voratenl s ud Or Hypolhookb psudbr SVg NederUndaclie bank saad Nsd llaiulotmosiaoli dito N W Il l ac Hvp b pandbr 5 Sitt Hypelhoeib pandbr SVa l tP Hypothookb dilo 3 a OosTSNS Ooal Hong bank aand RtaL Hypotheekbank pandb 4 i AaaaiKA Kquit hypoth psndb 6 Maiw L O Pp I en eert 6 N D Holl IJ 8po iTir Mü aand Mü tot Htpl V 3t Spw anml Ked Ind Spoorwsgm aand Nsd ünid Afr 8pn ssnd 6 dito dito dito 1891 dito 5 Il il lz 9poorwl 1887 89 A KobI 8 Zuid lial Bp mij A M oU 8 Poi RN Waraobau Wesiien aiind 4 H l Qr Kuis apw My obl 4 i Bstilacho dito isnd Faatowa dito ssnd 6 Iwsng Dombr dito ssuil 6 Knralc Ch Aao 9p kap ebl 4 dito dito oblig 4 Ai naiin Cenl Pao Sp Müobl 6 Chio k Hotlb W pr aanj dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver II Hio IrHpm cort v s llliaoia Central obl in goud 4 1 0U1BV asb vilt Jert v aaud Mexico N öpw My Ie byp 6 Hira Kanaaa r 4pot prof aand N York Ontariok Weat aand dito Penoa Ohio oblig 6 Oregon Calif Iflbvp in goud 5 St Paul Minn li Manit obl 7 Un Pao Uaofdlyn oblig 8 dito dito Line Col Is byp O 5 Canao Cao i tb t ert v ssnd Vz 0 lUII tNs lehdcO Amaterd Omffbua Mg aand Rotterd TramkegMaata aiind Nko Btnd Amaterdara aand 3 Stad llottordam aan 3 Btuiiz atad Antwerpen 18 7 i g Stad Broaaol 1886 8 lloNti Theiaa Hegullr feaetlsch 4 OosTZNZ Utastaleeoing 1860 5 K ICOoet D Cr 1880 3 ÜPANje Stad Madrid 3 1868 Nzu Ver Bei Hyp Spibl cort Advertentiën Geni Kamers GEVBAAGD met penëion Toor een net JONGMEySCH met hal ÜCTÜBEH Brieren met prgsopgMf ondiÊ A 449 Boresa Haigsche Goarant den Haag LtDWQpiJacn kortom fcisT tofcBfPahExpeller Vit IsBstkelMlMSlaaatewssdantagae Ajtolar PiiiiIxpBlIiif Waf BMt dw itMéi ï M$t haiiK j 8 A to l il Expe te Pi is 50 osat 76 osat sn t 26 dt flscdL Voori dea ja üe meeste Apotbdlen sn bg T Ajigiclltev t Os te Bot dam Te GODDA bg A WOLFF Harkt AU4b en DE LJAT en VAiN SOM apotheker Markt Koniiikiyke machlnalefaliriek DE EONISBLOEH VAN H I vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Uepplenirami 9 en IN uabg de Regeuteaaelaau Eofle7e a cidrs v Z U den Eoni 7anBe gi6 INDMGUÏOESTI gebruikt de WfreliIbfrofnidfStipfrlot DRÏÏIVEIT Borsl Oonig Extract MELIANTHE FLACONH van 40 CU tO CU au J verkrijgbaar hg F H A VOLFF Drogist Uarkt Qmtdt B M VIN MILD Veeratal U 120 te nmid A UUUMAN Mtmdnthl J 1 RATpiLAND BuUop B V WIJK Oudtaaln afUkHBm sü Aaum ou FriDtemps SO UVE kUT éB WU verzoeken de Dèmes die ons fsilla reerd modealbum voor bet Wlntapaahi aoan nuch niet ontvangen babban dit to willen sanvrKgeii aan II JULES JtLUZOTAC rirk iletulvn wonlt ilan omgaand gratia Mfranoo toegMonden Bestfltlinfinn van r £ S francdSÉTan èM koatnn ant huii lUAt S verho Br FBAKSCEE STOOMYEBVXBU BH GkemlMilie WuschrriJ Vl II l t R lllEiMER Ö KruMnule Uotti rthtnt Uebrei eteerd duor l M den Koiimg der Belgeu lloofddapOt Toor QOUUA d Heer A VAN Os Aï Spacifttiteit roor het toornen en rervM vko alle Ueeren en Qameij fti deroben aliiook alU Kindertfoederen Hpeciale inrichting foor hei Btoora B van pluche mantelff veeren bont eux üordyoen lafelkleedeb uut worden our d nieuwitfl en laatate métliode jgeverid Aile goederen hetxy geatoomd of geverfd worden onachadetük voor de gezondheid en rot na Htsal bewerkt Weguno uitbreiding der fabriekten yu de pryzen 25 gwluald Te Htoomov go durcr ati titcow atUvnrbaar in dagen ta verTeu gfMiderttii iii eeutt week TANl All1 8 E CASSUTO Ubtlva ZOMDAOSiaii WOKN8DA 0B Tarfmarkt 171 Góudi