Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1896

Maandag IS October J806 35ste Jaargang No 7093 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 6 reg l k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 3 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN U I OPROEPING De He r JBAN LOUIS ALBXJSDBB liAIMOSD geboren te Oouda S JftDuan 1849 wordt in njn belftng verzocht lich aan te melden bwden Notarii A Schjutema Beduin SINGEL 2 C te AMSTERDAM BASTEHTOOHSTELLIHS Sociëteit Ons Genoeg cn GEOPEND ZONDAG a 8 van i 5 uur de overig e dageri van 11 4 en 710 uur Niet Jjeden 40 cent Leden 25 cents entree Donateur toegang op vertoon van Abonnementskaart HET COMITÉ ff Geen mL drijs Haar meer Hl gP Pl DS NIEUWE LONDON doet de grgze baren binnen enkele dagen rerdwynen auakt het haar glanzend en lacht belet het ilTallen eu neeml de pelletjei tan het hoofd Ëiioht op dan bale fan en ftacon I Dipoat Verkrijgbaar in flacon ran 1 S0 Jt 0 S5 by A VATS labr de Papiermolen te Gouda IMeg enkele LOTEN PAARDEULOTERIJ i A UMU 4 ZOON I 6000 StiiliN Leger Faarden Dckeas nni U ii tf cn t u l n hd il ï7 MT ttiik wonion uil rfctwlif Oit e Jtk e tnilljtbar dthtni i h lo h irn i v pelt ML IIOXIW nn gr Iiih i liflele panri U l l iciid nit i wul upgniiMÏd It hri nli tl yn voort vn lili ln pAHl wittewollene Slaap Dëkens root 140X1 f WK loer kleiiif teolit door rtklui UomerkUm ffjut D in i het mImI unge H l ii ud fl 3 50 psr ituk Kofton n lMii i t li hJ l aV D t4 IUk MMhlPvrn lH Htrl 1iiKiMI VOrfM am Imw é ToMnruil trrakl uxtn lOMoadli ra M Mb t of omlt r rtmbouit piMif h B HorwltB PCIKE OUDE 4 SCHIEDAMMEK GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrygliaur bö M PEETER8 Jz N B AU bew t van ochtltoid is oaobot on kurk ateedi roor lien vftn den nwuB d r Firm P HOPPK Maaatriollt Groote staat St Een ware Schat Toor de ODgflakki e jluchtoffe d r Zelibevlekking Onanie en geheinw aitspaU tingen ii bet beroemde werk Z Dr Retau s Uollanilflcbe oitgare ibet 27 afb PrQS 2 faalden lader die aan de Tenchnkkelgke gevolgen vau deze ondea lydt moet bet lezen de oprechte leenug die bet geeft redt jaarl ks dnizeud van een zekeren dood Te TerkrggeQ bg hetVerlagfr Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending Tan bet bedi ag ook in postzegeUj en ia eiken boekhandel in Holland H t iDr i MüDbiedebel 1 i aark geluk èW td r üitnoodig ing tot deelneming in de Kansen ao door de den 8taat Hamburg g ewaarborgde groota Ueldloterij waarin zeker 10 Nillioen 746990 Mark gewonnuii moeten wonleti 46 prijwiii ii 5000 M ItifipruMD 1000M SOSprijzeo m 3000 M 783priJMna 1000 M 348 priJEena 400 H 42 prgzen a 300 M 188 prijs h200 ISOM 85337 pryeeuH lfi5 M 6961 pr aI84 104 lOOM 0240prij a 45 SIM totaal 6 140 prijnon loige maBDd u in 7 klai De prysen ran hvi reet voordeel biedende leldloterg die volgens het plan slocbts 118 000 toten bevat ign de volgende De boogate pryi is eventueel 600 000 Mark Premie vaa 800 000 M pry a 300 000 M 1 prys a 100 000 M Sprgzen a 75 000 M 1 prijl a 70 000 U Ipr s ü 6fi000M 1 prijs a SO 000 M I pryi a 55 000 M S pryzon a 50 00i M 1 prijs a 40 000 M 8 pryKSD a 20 000 M St prgEOD a 10 000 M BD worden deze sen uitgeloot De Hoofdpr s in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 atfjgt in de 2e kl tot 55 000 M 10 de So lot 60 000 M ia éa 4e tot 66 000 M m de 5a tot 70 000 M to de e tot 76 000 M in de 7e tot 300 000 M en met de premto van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eertte prijstrekkinu die officieel is vastgesteld kost een gebeel origineel lot alechta Onld 8 60 een half origioaal lot sleobta Outd 1 76 oen kvart origideel lot tiechts Guld 0 90 De in aggelden voor lie volgende klissan zoo als de tipt l JBt der pryuo i n uit hetoflioiee o trffkkingsp an vooreian van het Wapeu vsn den Staat blikbaar f n verzand ik deien Plan op aaiv vrajje gratis lederd decloeniar in de lotery ontvangt ongevraagd oDmiddellijk na de plants gehad bebbendia trekking da offÏDieele trekkingslyit Ue aitbetaU g en verqpnding van de prgzoii Kesobiciit dpor my direct eu prompt aan de winnefk un ander de strengste gebeimbouding ir Tedere bestelling kar raen eenvoudig f W K postwissel opgaren Men waV 9a ziob dus met de aanvrnag om toeeeudt ig ran loten voor de spoedig plaais hebbrndfi trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 9 OCTOBBR e Ie roet vertrouwen tot Samuel llccl sdi r senr Bankier en Wiisolkautoor in HAMBUIUt Duitscliland Wie Mt küt iiji wil d Echte Eikel Cacao to outrarig n traain ng toM en ua ute pitufuemiugcu In dm hanilol gekoinon onder den naam dra iiitviiiders Dr Miohaelis verraai di d op tio beste niachines in het were dböroDitide ötabblisaoment van Gebi StoUwerok te Keulen alscha J FTI2ie 2aeIlV EikéI €acao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met tnelk gekookt eene aangename gezoAde drank Toor darvlgksch gebruik een 1 2 tbrnlepels Tan t pcDder Toor een kop Chocolate A a f neeskmchtige drank hij gevü van iiarrlieo sleciits mot water te gebruiken Verkrugbaar b j de toorpaaniBte H 1 Apotheken enj t Ko tfc pmftn f 1 80 c 0 90 e 0 35 GeneraalTirtegenwoordiger raor Nedor iand Julfus Mattenkltdl Amsterdam Kalveistnat 103 Oeudt Druk a A fiHINKUW k ZOON AMERSFOORT AKBR8FOORTSCHE MACHINALE Sloom llFood en Beschuiirabriek t Sloom AittomntlHehe fFaUen Meel abrlek I PKIJSVERHOOGING van af Maandags 12 October t96 Door dti unorm gea egen graati en iaoelprijz n evenati door da belangryke verhooging 1 l r prijteu vbu kreoten en roEijuea zion wij ons genstdrAakt de pryzea vua de volgende 1 brootlioorten vn pakjei meet te verhnogeii sis liierooder wordt vermeld I Fijn gebuild Melk Tarwebrood mt et lo et is ei w et en i j et en idem extra fijn geknipt brood tot 7Vi et iii et en n et oe 1 woon Krentenbrood tot et is i et 18 et S7 et ea so et Gewoon Faaaohltrentenbrood tot il ci et 3i ei ss et en 4t et Onieballd Brood met Prima Tarwebloem tit 9 ot li et l et n s et Mnnlti brood roiiil lot ft l et en 13 et en lang tot 5 et i l et 11 e 8 et 9ot 1 44 et ii et en cl Oewoon Blankbrood tot et U et 17 et I et en li l el QewOOn ROggebrOOd tot 6 cl et 1 ot Jt et en S6 ot I Voerbrood tot 7Vi et en u n Zoet Koggebrood tot ii et Roggebrood met Krenten tot 11 et Pakjes Prima Tarwebloem tot i et Fakjea Ordinaire Tarwebloem tot et Pakjes Prima Roggebloem tot a et I NIET VERHOOGD zijn de PRIJZEN van I Prima Wittebrood Kijn gebuild Water Tar ebrood ï n gebuild Franioh Waterbrood jKingbrood Tarwebrood met Krenten Fijn l nasebkrentenbrood Tulband Kerstbrood on van de diverse soorten kloinbrood 1 et vooral op de ECHT tandteekenlnff met irooda iBtters jOberlahnstein emKTsvKDtiivimóKiABRofi oBcmiriimiiri Ne i itRA Vx itRL is Overal t aeodom t aOï Maatschappij tot ExiAoitatie der Victoria Bron gevestigd Ie Ilotfet dam Znidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen vaa ammwlioofdpltB af tot 4e TSörafraaode lieiiteeksapn v4a spoplexlsOimaakaMarM Isa l al4 e M pbra lociseb entdsktlni i d n Inert die ni hoailerds Ire ïmlnnrSaL snr 4 hssls vsrsrd v n M14 li m t Jl j w t i ili p i lljk krlïï n i ïïitïSlaïïSsiSsiweSt taviiia tm weldasl H jkt t iiJn oor d sas f ivii kwsl Hl3 n4 Sïa3ïsffTS KsnMswtjBa la BlIaaTODdea door den gawe eu ümolar vaa Qaaondh lt Dr aaiMWaiMMHiSa TUabofan banai p de aadarvliidliiK opKeduüit In eene Bo Jarlae praktijk B v J T l flW TK i lc ii ld BeT daaa laneMWllHnSGa inJSSSi seUtterand raanltatwi verkrafrea en iJ maahl auovael ongantr dat van saalMaS SaSSS issobrav w kj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkomina en gtniilng ï d it inik veraclittiipn m uit boekle bsrat nlat aUeia nm k mat publiek Ttntaanbara vnUailacni omtrent tiot waisen der ntenwmm tberatfiLMi é MO Sr wu eplfs isnHea rerkracei uitwerking maar ook vindt man daCïii watMaSam lka Tarhandellntes ait da B lMhe bAden d1 aan doie geneeawijse Kewlld Jrila MmMSTS lfl vaa UI Tan tiilanluitt D van kooggDnlaatatfl ffeaeaaknadlsea Dader it fii tniMétitf russr asa é psJvillBlsk ts Parijs ras kraskiiRBliSB HslMit 4 Ohanirtaa J lln H Dr K FsrssUer isssesliai titenre lal Ims Darsss HM dr HSBibi r airntaitr Ssr lahrase tlitraiiiHDsabs larWrthii vaSr asaa u ëers ts farijs ras M Haaari 3M CohimI van AichMbaab tné ir ts Oerfb Dr irtaiff gm ta U ZMalti Olier etabsarat ieehf mtt dr Ie Weenen Dr D Bcnpvet te U Farriire rteaj Mvu Ma CeMSll Oaalral rbnÜas et rie Sante in Frsnkrl k ea t anderen AanallM wier aeamirKAatel f i i a p j a tf naw aegeB aM ie aannwBsbtlvbeM IIMmi waarvan de kentcekanen ztjn eferonisoba hasMaUa wlaahs artala lailaetraei ireats prlkkelbaarhild i aagdbsld ilaaeleBibBld llehaRMwta i tynslsk ts Parijs nisRauiMori 0 at ln rslsr msri ét r TmtiH iiaaaskssi aaa laeéraBL ld ma kfleHiljn hasslllks roll taaataad veraar alle sieken die d or beroerte eelroflen veraen lil en nof Ujdan aaa a a al MaWilk oMkaa sUjlfi w iseB enia a lU da laaêa dduea au oaUiaadlaflHB leeUadea een fniiilin eMsiilsIt kaïUHI veraalMi ve r fcerMiiar m iaartaa ï i v n i f Waaa hae voI en daarvtti aoeala varkuwnlngsn flvar e ee lel tprelsB iwart tonival dtr aswrWrtSB atst veartdarsMda eOa awatteliik iwakle venwahklng van gehBiii B r vaaaskandlia bahaadallni feweest yn maar door de bekende düi es kondwatafkaar wrljTen aleotrTeeeren etnomloul of leeUadea een e kwaal cerandfli hmbsn ea ten Blotte zij die vfr mm vaalMi ve raden hakbaa wsc ba vermolilJnaeteB als ileli aanftadeed aagillg vbsIsb vardosvhii Mt aalAllibs M MkeriBtae ea donker warden veer de Deaen drukkend etla es Is da I kAf B k H ÈMmm Lmtmtt bmM tm Um4 kl tk J LZ llMit 4 Ohanirtaa aalflttrath Dr Oefen ts Itsttla IrHaaiaM acTrweMLwts tt FsrssUw isasssbaar dlrMtBar van bel hospitaal Ie Asea H lt ftrlsbëïhiir UsMH aarëa b stvaalBB van krlabanngln m itel aiaiieit vanï haadBe nveetdür i JblIkAkt wlljdera als ook aitn jonge r selihil eateterin vaa oak melijei lijdende un blftsktaeht is tfasllstiiiÉili i enge perionen die vb i met hal hoofd werken n KeestaUlka waeWs wUïS roarkoaaa wordt drlncend aanKeradi n zltb h t boven rerm lde iferkje aan ta a aSZ aMk av auTraca kastalaaa aa franoo v rKondrfvnor U door j hmw mbwwb Aaaatardatm door M l HtAIV dl d n Hpillf i tr 4 U m t rd m r E tiin NAMTEN FV Apdtbakw Katte HatMaM L alit 1 0BK1 41 PeKTUff üadeKnrfiriiil da OawïbntRW W vgiSBBlaoli mediiiiiulc tentoonxieluns ia de Dr WelaaMKMM a2 O i v iftïik Patent H Stollen ItttlHtVl M dWay Du til Pnt inuiM iREBIHL I Mil lUiiUtl WwB P Fitrukin 5Ba Dtr groKe KrfalQ WuFRUnQ M i VHlnit H SMIm srrungim lut i f XI aif lettiv wum wrrihlnsen PïaehahtH uii ieit fefite Mên kMüft iletier imiBre gtelti srhariim H SMiem aar n i urn dirwt etfaf M lotohwi liuahutili imt It étnmt uuttr PUkttffwIt iwbtimtalMmt êuHtUÊglIlL SS PreUHaten mt ZetuHi e tr me m BINNENLAND GODDA 10 October 1896 Dfl bMr Hart BoQDUui ïa eroitig siek toodat hjj Toorearit igoe warkuamkedea niet ui kunnen Terriehten Zgne pianoleaeen aan de ftiedeiyke matiekichool Eolten waanobgaiyk tgdelyk worden waarffeoomea door de beereo Beasekamp en vaa Zatpheo daar de onderhandeliogen met deu heer Henri Vullmar te VGravenhage niet tot een resnliaat hebben Inanen leiden Ia de Volkeleeesaal albier xnllen op Woensdag 14 October a i laronda ten 8 unr ctnige Toordraehten worden gehouden door de hb D Rngtar eu O Boot Leon tod Biehlc van den beer A Staeniiia behaalde telfunchen bebalre de drie reroielde eertte pryzan nog een eerite prijs gooden medaille in de open Itlasse In de gemeente Oudewkter heeft zich eene eomniHie gevormd met het oog op de kroning onrer Koningin in 1898 Zy beeft cich belait net het verzamelen van galden en het vormen van een plan om dat feit dat ala zoodanig het aerat is in onze vaderlaodaohe geachiadenlB op waardige wgae te viaran Bet Tarh ogfr M zeer dat deie geest zich io onze gemeeot7 openbaart ea ona plaatsje het leboone voorbeeld door grootere steden gegeven volgen gaat te meer daar men on zoo vroeg begonaen is dat men een Öiok en degelgk plan niet behoeft te latan varen wegens gebrek aan tgd Moge de commiasie allerwege sympathie en steuo genieten opdtt er ook geen gebrek ay aan éénheid en geld I Tot zetters voor s Rgks Directe Belastingen te Moordrecht zgn door den Commisazria der Koningin herbenoemd de heeren L Sxalto en C Hoogerdgk Door d infanterie zal voortaan viermaal fl jaara een nachtelgke oefening worden gebonden De troepen hebben ia dat geval n TOigendeD morgan geen dienit Naar wg vernemen is de 2e loit O J Groothoff toegevo aan het detachement der koloniale raservs t 7 November onder bevel TM kapitein lAoeoIle naar 0 Iadi vertrekt FEVILLETOK DE HYPOTHEEK OF WilSSNSTSIlli S8 Haar eindalgk tooh zou b j komga eo pm het onderkoad ta vermÜden verliet van Qernfaelm t en lii gewoonte igDe kamer en ging naar buiten zonder te weten waarheen Kelly woi aiet beneden toen het bogen la sobamerea was zg aitgt faaa en door d igstratao bfd t da woning van Ludeman bereikt ww zy bevend daschelde Hoe ag ontvan f pa zou Mrden wie haar te woord zon staan of i voor wien eq kwam te huis was dat alles Bweefda haar TerwM d voor den geest maar het had haar geen 0 eablik terug gehouden Zü rroegjjiaar den heer Vink en eene welbekende iteiu antw ddekaar Otto zalf had opengedaan fFreule van Bemkelm I seide hq verrast Ja ngnhaer Lndeman ik ben hei zelf Ik wilde den ouden heer Vink spreken Haar ik wilda liefst niet gezien zgn H ii inmeri te knis V yUg is wel te huis naar hg alaapt na Ik zal hem wakker maken Otto stond een oogenblik Wakker maken De oude heer had eens en voor ahgd gezegd dat hg niet gewekt wilde worden iCa bovendien hjj kon Nelly niet id den gang laten ataaa en nog veel minder in de haishoudktmer laten a de mooie kamer wu vaa buiten gw t De adfocaat mr Ylielander Hein die door den stati zyner gezondheid gernimen tgd verhinderd was de rechtspraktijk uit te oefonec pleitte heden voor den Hoogen Raad Zgn tegen pleiter mr Thorbecke wensohte hem opeolgk gelok met cgn herstel Donderd morgen I t te 11 aren had te Berg Afflbacht eene indrukwekkende begrafenia plaats het stofFelijk overschot van wglen den heer J G Bettink in leven hoofd der 1ste openbare school aldaar werd aao den schoot der aarde toevertrouwd Tien rgtatgen volgdeu de igkkoeta die ook en drietal kransen van de onderwgzers en van de leerlingen derfchool ala ook van de onderwgzers en de kveekeliogen der Bgk snor maallessen te SohoonhoveD medevoerde Ia die rgtuigen badden plaats genomen de 5 zonen en haeren familieleden dee overledenen de heer Burgemeester met leden van den Gemeenteraad de predikant der Ned Herv Gfimeente de onderwgzers en de onderwgzeres der school de onderwgzera en de onderwgzeres der R N te Schoonhoven en verdere genoodigden Diep treffend was de aanblik op die schare van belangstel lenden welke voor de woningen op den weg ea soms zelfs op een dak hadden plaats genomen om deu Bomberen atoet toch goed te zien en een in den regel vochtig sprekend oog te richten op dat alles wat ter eere van den geliefden meester gebeuren moest Vóór den Igkatoet gingen de let rlingen der klasse die de overledene in den r el zelf onderwees alsmede vele kweeketiogen der r ksnoraaallesaea die voor deze droeve plechtigheid van hemde sn verre waren saamgekomen Op het kerkhof wachtten inmiddels nog vele belangstel lenden Aan de groeve werd het woord gevoerd door den heer burgemeester den predikant een der onderwgzers van de school des overledenen en den directear der rijkinormaallessen te Schoonhoven Hierna uitte da heer Bol oom vaa mej de wed Bettink een woord van weigemeenden dank voor de veelzijdige holde bier bewezen eo beval vooral de weduwe en de eenigfl dochter dei overledenen in de vriend sebap en den steun van vrienden en vereerders aan Ten alotte dankte een der zonen op gevoelvolle wgze voor de eer van zoo versehtllendfl zgden zgnen dierbaren vader betoond Ën hisrmede was eene plechtigheid volbracht die niet alleen op alle daarbü aanwezigen maar ook op de gansche gejpbente BergAmbacbt een diepen btgvendeu indrnk moet hebben gemaakt Bettioks assche ruste in vrede De zóó gverige onderwgzer beeft dat verdiend Zgne iserlingen en die jrertoKenwoordigeo meer dan vWitt ge me volgen F vroeg bg dan breug ik a naar tijne voorkamer Nelly knikte toeatemmend maar het voorstel wugemakkalgker oangenomea dan uitgeroerd HevroawLudeman was spaarzaam met hare olie en liet betlioht in da gang nooit aansteken voor de oude heergesoheld had Rat was dus pikdonker in het oudtrwetaohe hnis vaa den ambtenaar eo de a eg naarVink a kamer een doolhof v fik kan niet lien teide Nelly tosn zg een paar stappen gedaan had Wilt ge begon Otto maar in plaats van t ne Traag te vültooien nam hg haar bij de hand en leidde haar den gang door den trap op en het portaal over de voorkamer van Viak baar waarschuwende voor alken drempel en eiken boek De hand van Nelly beefde niet in de zijne en ook zgn hand beefde niet hg vond er een onltaggelgk genot in dia tsugere vingertjes tn de zgne te houden maar hg waagde het niet die te drukken en Het ze onmiddalijk loa toen zg in de kamer van Vink waren U begrgpt wel waar ik voor kom sprak Nelljf flalitereod Ik geloof wel dat ik bet begrgp vHebt ge er dra ouden heer nooit over Kasprokeor Zekeri in onbepaalde woorden en ik geloof dat hg bereid zat tijn f Zoudt ge t denken 1 en thans was hot Kelly dia in bare blgdschap Otto a aim vutgreap en zgne hand drukte irik jnaen er oeni zioa zeker van te zgn ea maar sprtiek er hem zelf over v Ik zou juist van avond bg uw papa gefcemen zijnXom lem over te halaa het vanoek ta dew dat n au waarsahyal k Ho geslacht zalten hem ii amer niet minder waardeerend gedenken dan zgna vele vriedeo 8 Ct € De beer £ G C de Groot van Embden burgemeester van Boakoop beeft namens die gemeente aan de Kooiaklgke Bibliotheek ten geschflolft aangeboden de vgf hieronder vermelde boekjes nit het midden der 16de eenw welke in het voorjaar van 1896 by het afbrekeo van den kerktoren te Boakoop in een steen gemetseld waren gevonden Ëeo profitelgck eo troostelick Boecxkenvan den Gheloove ende Hoope omitreeka 1540 gedrukt Bekentenisse of Belgdeniue des Gheloofa Ghedrockt Anno 1566 Catecbismua of te ondsrwgaioghe in deCrialeticke Leere Heidelbergacbe Catechismus Ghedrockt Anop 1566 Sommighe PsatmeU ende ander gbasaoghen die man io die Cristen Gbemej tain den Nederlanden ia gobruyckande P almboekje ten gebruike hg de geuunpreek Anno 1566 Tjtel vau het tweede gedeelte fde titelvan het eerste gedeelte is door een inseotweggeknaagdj Geisttike leder oud geaenge vanfromsn Cbriaten gemaket welokare nicht ymWilteïkbargsohen BangbOkelein atao Ghedrückt tho Wesell 1544 y M Voor dit geschenk is de dankbar Uegeering betuigd aan den gemeenteraad van Boskoup SUCt Naar het Dbd verneemt is hot bericht vau de sRsb c dat da heer mr C A van der Kemp tgo ontslag ala lid van Gedeputeerde Staten van Zaid Bolland heeft genomen voorbarig Wel zoo naar van goederband werd te kennen gegeven de heer Va d Kemp het voornemen aao den dag hebben gelegd om in de oajaartvergadering der Staten van Zuid Holland gflooemde betrekking met het oog op zgn gezondheidstoestand neer Ie leggen maar tot dusver is het verzoek daartoe bg de Staten niet ingezonden De oudste predikant der Ned Herv Gemeente te Leiden dr H G Hagen hoopt op 2 November a fl den dag te herdenken wuarop hg 40 jaren geleden de Evangeliebediening aanvaardde in de gemeente Pierahil Na in April te voren door bet provinciaal kerkbeatunr van Gelderland als prepenent te zgn to elalen werd hy op 2 November 1856 bevestigd tot predikant io gemelde gemeente in Kgn naam doen zult Neen zeide Nelly apapa wil er niet van hooreo ffZeg dat mur niet te duidelijk aan den ouden beer oude menschan hebben sutke zonderlinge denkbeelden ffZoudt ge hem tiu maar niet wekken V vroeg Nelly die net den toestand eenigizina verleen begon te worden er moest eens iemand komen 1 en zq atond daar stleen in de soboméring van den alraatlaotaarn met een joag mensch Dat bad toch geen houding t Zoo als gij wilt loide Ollo dia van zgn kant volstrekt geen haait had om het t la k iHrt af ta breken lk zou in uw geval evenwel liever wachten tot hij wakker wer dan ia hij in vaal betere stemming Maar t wordt zoo laat ea papa weet aiet datik nit beo kO ik zal wel zorgen dat gg goed te huis kont én als nw papa don uitslag van uw bezoek kent zal h j er ook weL vrede mede bebban Nelly wilde nog een bezwaar maken maar hot was overbodig op de kamer naast die waar ijj tonden boorden tg gedriüsob de boer Vink was bakker irik zal u aandieoeot eeide Otto De deur ing open Xeily bleef een poosje alleen en toen de deur weder geopend werd kwam Viiik zelf te voorscbgn ifevolgd door Otto dia de lamp droeg In do eerste oogenbiikken waa zg verblind door bat lioht zoodat jpj de eerbiedige buiging van Vink niet fens zag eu geheel vergat dat zg de baronnes vèn Bernbetm a Viak da kaunrhewaarder vaa haar grootvader verliet in 1859 die standplaats voor Ko d Zaau en trad als eeraar te Leiden op den Uden Noramber I860 Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteakeniog van beden De vgand heeft Laboean Hadji op Lombokiagealoten N K Ct De geschiedenis van den dag bevat de fatrinneriog dat ui t alleen gebouwen maar ook menscheu zich uiet zelden gaarne opsieren zegt de Haagacbe briefsohrgver vau de Arab Ort a Het maakt een potaieriykeo indruk la lezen eu er de prentjes ia de tllavtrati ea vau ta zien dat de keizer ran Rusland bedeu te Breslau zgn collega van Duitscbland ontmoet io een Pruisisch militair pak rwgl de collega wederkeerig op zgn Russisch uitgedost is morgen zgn grootpapa iu Denemarken begroet in een Deensche uniform later zgne grootmama vau vrouws kant in een Ktigalach Schotaoh pakje te gamoet treedt om ten slotte straks ta Pargs met deu apanlalon garancec als een generaal van de Fraoache arméa op ta traden Misschien draagt grootpapa te Kopenhagen ook wej deu aatrakan talpa au da Kussisoha broek mat zachte laarzen maar grootmama Victoria tal lioh wel eveamin iu t Russisch nationaal vroawsDkostoom gastokea hebben atide preaideat vao de Franaohe rapubliek straks den ozaar ala moojik gekleed outtangoii zal Men mag ehter te Pargs wel eeu beetje toorzichtig zgn want wanneer men iemand in eea Franaeba generaalsuniform oitboudig met vire rempo reur toejuicht m er faeel veel kans dat hg da toejuicbers bg but woord hoodt Ik weet niet of bet czaaracbap en keizerschap vau Frankrgk compatibel atjs maar in t ergste geval zat ik toch liever ala keizer aan de Seise dan als czaar aan de Neva vooral als ik een goeda vriend wu van Wilhelm H De sterkste toor met dia oBifornveraDderiugen de dwnze stiquette der gekrobnde hoofden is eenmaal door keizer Frans Jozef verricht bg de samenkomst te Salzburg naar ik meen mst Napoleon Ifl euTictor £ mmanoel eeu dertig jaren geleden De koning van Italië kwam te 2 uur om maar een tgdstip ta noemen aan en de keizer van Oosfenrgk ontving hem iu eep ItaliaauMba uniform Maar een kwartier latef zoo Napoleon IU aaakomea en Victor Emmanuel werd nu spoedig weggebracht waarna Fhios Jozef weder in de coupé die hem aangevoerd bad verdween om er zich eoDJge minuten later juist bg tyds ala Fransoh generaal ait te ontpoppen Het geval bbeft indertgd in de oourautea gestaan en het was dankt mü in staat om iedereen wegeni woa De toasta nd droeg ook wtinig bd om baar dit te doen beaaflfeo en bet waa volslrakt niet op den toon dien ig to andere omatandighcdan tegenover Vink zou aannemen dat e toen Otto vertrokken was met naeigeilagen oogno zeïde ffUgnboer Vink ik geloof dat de reden van n jn bezoek u wel reeds medegedeeld zal zijn door m ut heer T Udemau Otto P Die baefi me er niets van verteld freule ten fg ja in Far s galoot ik wal dot bg er mij over geaprokan hoeft Uw papa heeft geld noodig is bet iniat F Nelly knikte loe temmsnd I e woorden blevenhaar in de keet wUoeveal vaoeg Vink Op die vraag bad z j niet gedaeht Zij lag toeh voor da hand naar Nelly waa aohttien jaar en z had het materiele van de kwestie niet overwogen Dat weet ik niet antwoorjlda zg verlegen Heeft uw papa dat niet gezegd Neen f Dan ia het ook heel moeiel yk om over de taak la spraken freule Ik bra wol bereid Is helpen naar ik moet eerst weten of ik balpen kan Otto weet het zaide Nslty op eens oq $ btotend Zoo o ja die kent de heate gesehiedeuli Als u er niet tegen hebt freule zal ik Otto bfar laten komen dan kunnen wg met ons driata eens praten Als hy ten minste oog thuis ia