Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1896

BericliWanJiazet SE BonwMïwoms de fel t MA7P0LE ZEEP verjfl0oederen ink alle vaete kleuren vertehiel niet en loet de h fnden niet aanJAlom veriryglmar Impoiteurs voor Eollaiid £el e en E0I01Ü611 VAÏT HEITGEL Coa Amsterdam lie dwftzfl eiiqaette te doev lacti6D Oelokkig dat da omtUndiglieden dürgetyke msikeradea in bet dAgBlykach verkeer van deo gewoDon maotcb DÏei toelatoo Alteen io bet verkeer vaa de iogeze eBeu met dea eoarerein geldt 7 00 ieti Daa wordt geiiacbt dat moii zoo u hofpik Btotrekt ook al ii men niet gewooo dat te draden en al brengt het voeren van bet oogewone zvaard eigenaardige gevaren mede In een ziiiaebeeldigen zin beeft deze mankeradfi mieflcbien een hooge beteekeoii a n het hof monieo de meoecben en zaken auderü eb JQen dan ze zgn Toob doet bet my goed wanneer ik vermeld zie dat by de opening vau de Kamnrxi zich leden in hot gewoon burgerlyk gekleed koetonm zwart pak met witte dan vertoond heb beu Vooreerst b rjjp ik dat dit niet toegeven aan eene zooale Koyjwr terecht betoogt volkooien ongepaste ptiqoette tegenover het mal en minachtend kfjken van de opgedirkte callegi e eene groote mate van zelfetaodigheid by deze ZBkeD bewyst Ka ten tweedd dipk ik un de merkwaardige woorden van Kooingia Victoria die bij de eerite receptie na bare troonbeetyging toen zy te midden van die gonden torren met linten strikken en sterren bsdekt den gezant der Vereenigde Stalen in een eenvoudig zwart pak z onder eeaiff ornament of vereiersel opmerkte ich niet weerhouden kon van ntt te roepen Comme c ett diatiogu Een boerenmeiaje naar de catechisatie gaande loopt eerst even een boekwinkel binneo om bloemenpapier te koopen By bet heengaan neemt zy in plaats van haar bybeltje by vergissing een kookboek mede dat op de toonbank log en er evenzoo uitzag Op een Traag van den Domiué wat men doen moet om eon zooder op den rechten wfg terog te brengen bleef cy haperen Toe neem aw bijbeltje maar eens Zfli Pominé en lees wnt er etaat op bladzy 227 bovenaan en zy las Hy wordt in kokend water gedaan waarin men hem gedurende een half uor langzaam laat koken bitrna doet mei er zout by oa laat hem dan nog eens frincb opkoken c t Was over het gereedmaken van snoek Tableau PogterUen en Telegraphic Post en tel eg raafkantoor Harliugen Jaarwedde 2G00 met 1 April 189712700 an vrye woning Borgtocht f 3B00 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrybeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de be S Hogen van bet Koninklyk besluit van 21 aart 1894 uo 17 de telegraaf beambten voor deze directie den voorraog Sollicitaties in te zonden voor 22 October e k Benoemd 1 Nov Tot klerk der posterycn eu telegraphie Se klasse te Rotterdam telegraafkantoor mej C F van Schelven thans geagreëerd klerk ta Goes Geplaatst 16 iQct De surnumerairB der posteryen en tetegrapbio O Vryburg te Driebergen C Qilboyi te s Gravenzande M V Buys te Mydreobt A Vwnhoven te Veendam W F Dbont te Breskena B Gorter te Gorredgk B Sanders te Zeist F U Scboemaker te £ dam G Wolters te Boleward J Vierbont te Sittard J F A Kater te Dongen I Emannel te leiseke K Broining te Doorn W Schoo te Klundert M F Schram de Jong te Heuflden J G M J Iiaugeraap te Steenbergen M C Keukeumeester te Scheveningeu P J Kraaijeveld te Zwyudrecht J W Schouten Ie Leerdam B F Beerenta te Stnilde G A van dt n Briel te Oosterbeek P J Leeriok te Terborg J W van Schagen te Voorscboten C A Otteu te Appingedam en J Tieka Koening te Loenen Verplaatst 1 Oct De commieti der posteryan 4a klasse W G H Ie Fevre van net spoorwegpostkantoor no 1 standplaats Amsterdam naar Arabem de eommies der posteryen en telegraphic 4e klasse A Ir mit van Arnhem naar hetspoorwegpostknntoor no 1 standplaats Amsterdam 16 Oct De klerken der posteryen en telegraphie 2e kiaase A van Vuureo van Uoada I postkantoor naUr BilversDm postkantoor en M J D Jann eibs van Rotterdam tele graafkantoor natira aBldwyk de viWwelijke klerk d r posteryen leklave H Pfik van Naaldwyt rlgar Gooda ordt vervolgd VRIJDAG Ï CÏ0BER 1896 Vervolg Aan de orde Aaowyaiog van 2 laden van de Commisaio tot oudensoek der neUmM tagen aanslagen in de plaetsetyke beluting naar het tokomea dienst 1896 De Vooifitter Mag ik de beeren van Galen Derckeen en van der Post verzoeken het stemburraa te willen nitmaken Tot Ie lid wordt beooemd de heer B J Ne derborst met A stemmen de heereo van der Pont verkreeg 4 en van der Sandan 1 stem Tot 2e lid wordt beooemd de heer J J van der Banden met 10 at de beer van der Post verkreeg 7 si De heer van der Banden M de V ik dank dn heereo voor de eer mij geschoaken doch ikbedank bij deze voor de verrolling dier betrekking daar ik my licht zou overwerken De Voerzitter Ik geef den hfer van der Sanden io overweging die benoeming aan te nemen daar er geen overwerk aan verbonden is De heer van der Sanden M de Voorzitter het is wel geen overwerk maar na myne onl eAteldhoid moet ik mij voor dergelyk hoofdwerk in acht nemen een volgend jaar zal ik gaarne die fanctie op my nemeo De heer van Goor M de V ik weosch die benoeming uit te etellen daar er dan ten minste eenig overleg kan plaats hebben want on tullen waarschyolyk meer ramisleden daarvoor bedanken badden wij vooraf daarover gesproken dan voorzeker zonden wy gaarne de bedenkingen van den heer van der Sanden io acht genomen hebben De Voorzitter fndien de vergadering de benoeming weniicht nit te stellen zeilen y die io de volgende vergadering behandelen Aan de orde Benoeming van een leeraar in de Natuarkunde enz aan het Gymnavinm Benoemd wordt de heer W Ph Lindner te Arnhem met alg stemmen Dó Voorzitter Ik dank de hoeren van bet itembareau voor de genomen moeite Aan de orde De begrooting der d d Schuttery voor bet jaar 1897 De Voorzitter Weasebt ook een der beeren naar aanleiding ran deze begrooting alarememe benfihoDwiugen te honden of wel dit hy de afzonderlijke posten te doen De heer Dercksen U de Voorzitter over twee poatoD dezer begrooting wensoh ik te spreken en wel naar aanleiding van deo post uitgetrokken voor de muziek der schuttery daar nn die pf st van f 300 wordt voorgedragen op i 500 Het heeft my genoegen gedaan dat by de commivsie voor deze Imgrootiog ook het gevoelen der minderheid js opgenomen De argumenten die de meerd heid aanvoart om die poet op i 500 6 brnngen nl dat de muziek veredelend sw werken op het volk is ongegrond daar oók door de minderheid klachten worden genlt dat dit niet het geval is daar het geschreeow soms zoo was dat de muzikanten niet te hooren waren en wanneer nu de meerderheid verklaart dat wanneer wji geen coooerteo geven dit de ontevredenheid van het volk zoo opwekken geloof ik dat wanneer wy dit wel doen eveneens ontevredenheid zullen opwekken waarom ik voorstel die post van f 500 op f 300 te brengen De Voorzitter Wordt het voorstel van den heer Dercksen onderstennt De bh van Galen en van der Saudeu OQderiteuuen dit De beer Jager De heer Dercksen zf ide daar dat de muziek niet gehoord kon worden ik erken volgaarne dat er wet eens een loidrnchtig publiek ie doch dit zon ik aan de goede zorgen van de politie willen aanbeveleo De heer Dercksen doet het voorkomen of wy bang waren voor ontevredenheid m ar het ia meer om de mnzikanteu eenigssins te gemoet te komen indien ly volksconcerten geven daar zy voor de kosten van het hnren der stoelen an voor de verlichting moeten sorgeo De heer van der Sanden AU Ud der mio derheid heb ik het raadsbesluit van 1890 gelezen ip het verslag eo toen waren verscheidene leden die er nu voor zyn er tegen en toen was de percentage l Vioo ® P zeg ik Q dat evenals toen 2 maat 5 tiwn ïs dit nog zoo is en dat dus in 5 jaar f 1000 meer zou bedragen De heer Herman Als meerderheid io ie commissie kan ik my geheel aansluiten hy het gesprokene door den heer Jager de heer van der Sanden haalt hierby de percentage die van nog geen twee op vier percent is gebracht maar dat n een gevolg van de scheepvaartrechten Mpt de begrooting van 1897 moet ik verklaren dat onse finantieele toeatand xoo alreht niet is Ik heb my ook dikwyis overtuigd dat er zeer veel publiek naar de muziek luistert en wanneer nn het overgroote deel der gemeente er van kan profiteereu zie ik geen bezwaar daarvoor die f 200 uit te trekken zelfs by de viering van deo verjiardi van onze Koningin stond bet pnbliek er met volte aandacht neer te luisteren en indien wy nu eeua die f 200 niet toestonden zonden wg waarschyolyk over twee jaar niet kunnen bogen op een goed moziekkorp De heer van Gaten Met bevreemding hoorde ik daar de JbeVering dat de rerbooging der periceutags ren gevolg is van bet niet meer t ontT ogeu der scheep vaar trechten la h het ia een feit dat aedert 1890 de gemeente zich in belangrijke icfaolden heeft gestoken ea wel tot een bedrag vau 2 too dit ia geen kleinigheid dat de beeren ook niet moeten verj eten De beer van Vrenminj en evenals de heer van Goor waren in 1890 tegen ds verhooging ia OD aedert 90 de toeaUnd zoo veranderd en indien de beer Herman de rekening van het afgeloopen jaar eenn gaat ontleden dan zathy zien dat het grooto aaldo alleen ia verkregen donr verkoop van gemeoDte eigeodommen De beer van Itersou In 18 heb ik ook KaagH rd tegen dezen post en steeds ia myn doet om da uitgaven zoo gering mogelyk te doen zyn en de inkomsten te doen vermeerderen maar komen B en W met voorstellen om dat doel te bereiken tot den gemeenteraad dan worden die voorstellen afgestemd In groote plaatnen beb ik gezien dat het pobtiek by muziekaitfoeringen heel aandachtig staat te luisteren bet vetk is bet niet dat zoo laidrucbtig is maar wel de jongens en de meiden en die zouden gedwongen knnnen worden stil te zyn door de politie Ik stem voor eene meerdere uigaaf van f 200 De heer de Raadt M de Voorzitter ik beu er wel voor om in Gouda een goed muziekkorps te hfbbeo maar ik beo er tegen dat voor die f 200 concerten moeten worden gegeven Ik ben er voor om bet muziekkorps Aiarvoor te reorganiseeren en dat niet alleen te laten bestaan uit achuttera die liever geen geweer willen dragen eo zich daarom by het muziekkorps aansluiten De beer Dercksen M de Voorzitter ik begrgp na niets van de ovatie van Dr van Uerson die vroeger beweerde dat het demoraliseerend werkt op het volk en daarom er tngen was De heer Jager Ik wenscbte een woord te spreken tot den beer de Baadt ik kan hem de verzekering geven dat als wy die f200 toestaan de muziekanteo zich gevleid zullen gevoelen en het op prys zullen stellen Het voorstel van den heer Derckeen om op die post f 200 te schrappen wordt in stemming gebracht Voorvtftemmen de hb Viogerltog Deasing V d ffanden Hoogeboom Jaspere de Raadi vaivualen eo Dercksen A egen stemmen de bh Nederborst van der Poic van Vreomingen Jager Straver Prince Herman v Iterson en van Goor Het voorstel it dus verworpen met 9 tegen 8 stemmen De beer Dercksen M da V in 188 i i toegestaan dat ala luit adj een officier zoo worden benoemd van het leger tegen de nitgatrokkea Tergoadiog In 1887 i van bet Dep van oorlog een aaoschryviag gekomen dat een officier kon worden aangewezen tot het leiden van theoretisoba en practiacbe oefeningen en nn ia de vraag daar wy die man voor niemendal kunneu krygen om inlichtingen te geven of het dit jaar weer het geval zal zyn De betrekking van loit adj ia niet vereonighaar met de betrekking van den beer vau Deutekom en nn weet ik wet dat de heer van Deutekom tjjdeiyk die betrekking waarneemt en kan ik mijn etero daaraan wet geven indien daarvoor een officier vao bet Leger wordt aange wezen De heer Jager M de V by het onderzoek van deze begrooting hebbeo vy betzelfde gedacht en zeiden wy nu dat wordt me een baantje maar wy begaven ons naar den kommandant der Schuttery en die heeft ooa inlichtingen gegeven om in een publieke raad namen te noemen gaat uiet maar het is een feit dat daarin verbeterin t zal worden gebracht De heer Dercksen Mjin bezwaar ia daarmede niet opgeheven een 67jarig persoon die reeds 15 jaar pensioen hoeft kan niet op de hoogte meer zyn De raad heeft toegestaan dat die som werd uitbetaald aan een officier van het leger en we t eerst aan luit Bakker en daarna lait Iwea en daarna is meen ik de h er van Deotekora daarvoor tydelyk aangewezen wil men nu de beer van Dentekom voorzyne vele adminiatratieve werkzaamheden eene ver booging van f 100 geven dan ii d anders maar voor deze betrekking noemd worden iemand die oog in dieiHt staat en dos op de hoogte is De heer Jager Bet is gebleken dat voor die som geen officier te vinden is en daarom neemt de heer van Dentekom bet tydelyk waar De heer Dercksen = Daar is iemand voor beooemd maar als een ander de dubbeltjes opsteekt dan zoo ik ook daarvoor bedanken De Voorzitter Er is belangryk verschil totschen een instruoteor en e n loit adj en die kan daarvoor niet verplicht worden De heer Jager Deze moeielykbeid bestaat hoofdzakelijk by het houden der pchietoefeoingen De beff Dercksen M de V ik wenscbte het woord De heer Nederborst Het is nu al lang genoeg voor deze on verkwik kei yke discussie De Voorz Ik zal ie stemming brengen of de beer Dercksen nogmaals het woord jnag voeren De beer Dercksen verkreeg daarop het woord met 12 tegen 4 stemmen De heer Derck n Juist na Het vertrek van deo heer Iwes ia deie moeielykbeid ontstaan en daarom koa men er geen krygen De Voorxitter Weniekt bmb aog ovnr M dere posten het woord De heer an QaUn Over poat 36 weucli ik even te spraken deae poat is verhoogd met f 25 deae no wil ik weder tot hetzelfde bedrag terng brengen Verleden jaar behoorde ik tot de Commiuie belast met het ouien dar rekening en toen bespeurde ik dat er ook voorkomen fooien voor de politiCi mg doekt dat de Bchnttery zich aelve wel kon beMthernuo vootta lokaalbnur eo nog wel u lokaal aa de gemeente eo meer dergelgken daarom etel ik voor dit bedrag op f 275 te breogea De heer Jager Het ware betergeweeat dat de heer van Galen die aanmerkingen bad nmaakt by de rekening en verantwoording dar dd Scbntterg maar toen hebben wg daarvan niets gehoord ik geef daarom B en W ia overw ing de Coramiaaie die de rekeningen onderzocht ook te benoemen tot het onderzoeken der begrootiogan Het voorstel van deo heef van Galen wordt in stemming gebracht en verworpen tnet 12 tegen 5 stemmen Daarop werd de geheele begrootiog goedgekeurd Wordt vervolgd BuUeolandsch Overzicht Na de wapen sehon wing te Ohalons heafthct Russische keizerpaar Frankrgk verlaten Alles is tot op het einde naar wensch afgaloopen Het achynt dat het boalnit van lord Roaaberj om af te traden als leider der liberale party voor de meeate Engelscbe liberalen onverwacht kwam ala een onaangename verraesiog De Westminster Gazette seindeoamiddetlyk aan Gladatoue om hem inlichtingen te vragen eo ontving ten antwoord Tot myo leedwezeo ben ik niet in staat inlichtingen ta verschaffen waaruit bet blad afleidt dat bet besluit van lord Rosabery ook den ondaii staatsman onbegrypelyk voorltwam Toch ia het plan van lord Roseberj niet plotseling ontstaan dsob langzaam gergpt Reeds dadetyk nadat lord Rosebery opaanbo veliog van Gladstone tot eerste minister werd benoemd eo met du leidiog der liberale j irtg werd belast stiet hy op tegendtand in den boezem der party De radicalen wilden geen lord aan het hoofd der party zien de Franeefagezinde grd p vao Morley rond den leider te vrieodscbappdityk voor het Drietoadig Verbond en air Willikm Harcourt kon lord Roaeberj niet vergevei dat deze en niet sir William tot leider wa aangewezen By den verkiezinga tryd verleden jaar toen lofd Roaebery bljjkbaar aarzelend als verdediger der liberale deokbeeldea optrad werd hg van meer dan één zyde daarover aangevallen En nn hy weigerde aan den veldtocht tegen turkye deel te nemen werden hem daarover opuiouw harde woorden toegevoegd Vooral de Dailj Chroniclec het radicale party orgaan kon hem geducht onderhanden namen Wat lord Rosebery deed was daarom bet VdrsUndigste dat hy doen kon Hy kon niet blgven aan het hoofd eener party met wier leden hy op zoo menig punt van gevoelen verBchilt Het ontalag nemen van lord Roaeberj als leider der liberale party achgnt inderdaad opnieuw eene scbeariog io die party aan dendag te brengen en te verscherpen ïerwgl da Dailj NewK voorgaat met op te wekken tot het in t werk stellen van pogingen om Roaeberj op zyn besloit te doen terngkomen verklaren de radicalen en ook hunne organen batontslagi waarover zg ziob at ealwhalva ronvrig tooneui definitief Bij de gematigde Qladatonianen vindt het denkbeeld der Weatminater Gazette betrefiènde een liberaal interregnum weinig ingang Intueschen schryft de Dailj Ghrooiole c wut wy ook doen vergeten wy toch de Armeniërs nietic en het blad herbaalt dat hooderdeo hunner in de Tarkschc gevangenissen lyden terwgl duizenden in de haven van Etein Azië aan wal getet en vrijgidaten op weg naar hun vaderland den hongerdood terven e Dailj Graphic is van oordeel dat io ival Harcourt s raad betreffende de Cypraa tie zoo spoedig mogelyk moet worden opgevolgd daar dia Goaventie waardelo n is gebleken en een naower samengaan met Boeland io den weg ataat terwgl de Sultan nit die opzegging zat zien dat hg aan de genade van den Teaar is overgeleverd en dns wel handelbaar zal worden Wie weet ef er niet reeda io dien geeat tnascben Nicolai en Sal borj besloten is te Balmoral Men verwacht dat het daar bealotene te Pargs tuaschen Baintouz en Nicol i zijn na4 re bevestiging heeft gekregen en de officieuze Havasc geeft te verstaan dat werkelgk tosschen Rusland Engeland eo Frankrgk een overeenkomst is gesloten waarvan de atrekkiog eerst openbaar zal worden na het vertrek van den Tsaar nit Pargs En volgens een Reuter telegram sollen de drie genoemde Mogendheden alsdan een krasse Nota tot de Porte richten waarbg hervormingen zullen geëischt worden dte de veiligheid der Armeniërs waarborgen In den oogeoblikkelgken toe taad wordt geen twyzigiog gebracht aegt de dépêche omdat de genoemde Mogend heden geen criiii in bet levep willen roepeoi die des Earopeeeehaa vrede ïn gavatf ion knnnen brengen of tot een algemeenen chrieteaBoord lOB kunnen aanleiding geven M a w Sogelanda dreigement van aïzondarlgke optreding is afgewend door een aamengaan van Bnmnd en Frankrgk met Engeland waarbg ongetwyfeld het leeuwendeel zal worden toegekend aan Rusland dat ConatantiDopel voorsbanis aan den Saltan laat maar alUobt ren lelMêndig ArmenÜ zal stichten met bestnorahervormingen gelgk op Greta sgn ingevoerd Beedi ia volgent het DaiIj Newa c ook te Gonetantinepet toaachen de ambaaaadeora van Rndted Engeland en Fraukryk Nelidof air Philifp Garry en Gambon een ongewoon barUlgke verstandhouding waargenomen en mag men binnen enkele weken een healisaeod optreden hannerzyda verwachten En da Standardc vo er bg dat joist wegens de nienwe vriendaehapabanden tnaeohea Engeland Rnaland en Frankryk da Ëngetache pers met aoo bgsonder vml genoegen kennis neemt van de hartelyke ootvangat dea Taaren te Farga 352 te Staata loterij 5 Klu Tnkkiiig nn ZilgrJtg 10 Octobu IHt No 11t4a pnni 9000 No 4181 4M No U4S1 100 Pr uQ Tan 70 1 4 l l SMl W Uil KOOI llOSa 11481 156 1818 8844 Stl 8144 11874 KS08 1 889 91 8868 Un 7089 8880 18088 11181 800S8 8i 1188 8818 8 KluKl 18a Lijat No 10881 m i 10S84 71 BnrgerlUke stand aEBOBEN 7 Oot Cornelii Jacobna oaden B W Schneider en A M Bonfa 8 Bernirdoi ondera D Tin Dgk en N de Bun OVEBLEDEN 7 Oct C n der Wolf 56 j 8 P Ondenea wed J HO der Uu 77 i 9 A Akkrijn 86 j 10 P J nn Kerabergen 68 j ONDERTROUWD 9 Oet J Schenk 24 j en M Forrer 20 j H T Vonk 27 j 00 N Leefluz 21 j J Fitakie 23 j en 0 Ynbart 23 j Wieuwe Zending Parapluies A v n OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Advertentiön M VAN MOLL is weder ie Consulteeren VERMOÏJTH Slotemaker Co Openbare Vr wUlige Verkooping A Da Kotaria J P UABLSTEDB ta Bergambaehi ia TOornemena om op WOENSDAGEN 4 ea 11 NQVEMBBK 1896 dea roomiddage 10 ore tan hniie tu P BTOPPELENBDBG op het dorp Stolmjk in het openbau ta TeAoapén DE KAPITALE Bouwmanswoiiiiig geteekend C no 42 beserena Oiverte pereetlen a WH BH HOOHAID n aubehooren attande ei Senedvnktrk onder de gemeenta StOl W JÜE tar groota ran 83 Hektaren 89Aren 81 Centiaren Breeder omachreren bn notitUn en inlioh ingeo bg genoemden Nontaia VRAMDfl MAOASIKS DU Frinteips NO UVEAUT ÉS W veruwken de Damee die ons aOloik creerd mode album voor het Wlntareet Boen noeh niet ontvangen hebben dit te willen aanrranen aan 11 JULES JtLUZOTtG ahrk Hetielve wordt du omgaand gratie ea franco toegezonden Beatellmgen nn af CS franoa rrt ran al koeten aan tiuis met 6 rerhoofing W ièim kMlnr II Imwlul 1 1 Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria G C FORTÜIJN DROOOLEBVER op WOENSDAG U OCTOBER 1896 dea morgana te elf uren in het Kolfiehnia Hae HONiB aan de Markt van No l Het goed onderbonden aangenaam gel n HEEREi Hl IS genaamd Stad en IJaaeliicht Erren Pskhnia en Tnin benevena het daarnaut ataaude WOONHUIS en EBF in het Baartje ran den Tnrfeingel ta Qeada Wjjk P Ntü 34 en 35 ie aamen groot 5 Axen 00 Centiaren Teratond ta aanrauden Het perceel zeer gnnatig aan de Vaart gelegen herat 7 Kamera Badkamer Meidenkamer Kenken Kelder Zolder 3 Priratan en relerlei gemakken Het ia ran Gaa en Watarleiding roorüen Het Woonhoia Wgk P No 35 ia rerhnard roor 2 10 per week No 2 Een mim PAKHUIS en EBF aan den Tnrfaingel ta Gouda Wgk P No 76 groot 2 Aren 20 Centiaren Verhaard bg de 3 maanden tegen 80 per jaar No 3 Ben perceel TUINQBOND liggende in de Korta Akkeren te Qouda kadaatraal bekend in Sectie E No 1051 groot 19 Aren 30 Centiaren Verhaard aan den Heer Sritssui tot den lenMei 1807 roor 125 per jaar No 4 Een goed onderhoaden gemakkelgk ingericht en rroolgk uitzicht hebbend T © o zi la u is EBF en Sinken TUIN aan den Tarfiingel te Gouda Wgk P No 81 groot 1 Are 80 Centiaren Het Haia bent 6 Kamera Keaken en Zolder en ia van gaa en Waterleiding en ran rele gemakken roorzien Bet ia rerhnnrd aan me rtonw de Wed Spragt tot 1 Mei 1897 roor 215 per jaar met recht van 3 optiejaren No 5 Een HUIS SGHUUBTJE EBVEN en OBOND in den Zak ta Gouda Wgk L No 282 Te aanraarden 15 Norember 1896 En No 6 Een HUIS eo EBF in het Klooatar aan de Nienwe Haren ta Gouda Wgk N No 53 Verhaard bg de week roor 0 80 De ter veiling aangekondigde per oeelen Jfoe tot B en Sou 9 tot 16 worden niet verkmcht Het perceel No 4 ia ta betichtigen óp Donderdag 8 Maandag 12 en Dinadag 13 October dea namiddaga ran 2 tat 4 aren en de orerige perceelen op deialfde dagen ran 10 tot 3 aren en op den rerkoopdag ran 9 tat 11 nren yr Nadere inlichtingei zgn ta bekomen Ven kantore ran roornoemdeu Notarii FOBIUUN DBOOGLEBVEB ta Gouda TANDARTS E CASSÜTO jTorrmarkt 171 Gouda behalre ZONDAGS en WOENSDAGS kwriiTtoif tefan Jlobt Rhatuuati Laodeapgaaa kortom Wat Effiiu JMBrPiliExpdIer Tat j MtMtukMMIaaatawaadaatacaa ggSj AilwfiiilxpeJter Wat ea a k Mat liii E AÉer Pilifxpeller PiV 50 naat 75 oaat aa fl d ttiaaa Tooriividaii la 4a luaate Apolkataa aa ba T AlWlloktac da h HoMiBlaia Te GOUDA bg A WOLFF Markt A144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Sociëteit Ons Genoegen GEOPEND ZONDAG a i van 2M 5 uur de overige dagen van 11 4 en 7 10 uur Niet I icden 40 cent Leden 25 cents entree Donateurs toegang op vertoon van Abonnementskaart HET COMITÉ HoofdprUa av M M Hark ei bi leliei ü u geliikileliaii l i ï iï rt I I Uitnoodigingf tot deelncmingf in de Kansen van door de dan Staat Hambarg gewaarborgde groote Galdloterij waarin leker 10 Nillioen 740 900 Mark gewonnen moeten worden De priJMQ TiD d M reet voordeel biedende Oeldlotary die volgeni bot plan ileohti lU OOO loten bevat cgn de TolRendt De hoogite priji ii eventueel tOO OOO Mtrk Premie vm SOO OOO M 48 prijce l SOOO M SOO OOOM a 100 000 M i 76 000 M a 70 000 M ü 85 000 U a SO OOO M i BSOOOM i pryzen I KO OO H l prijs 1 prya 1 pryi I prjju ïpr ie Ipr t I prjje 1 priji lOaprjjEeni 8000 M 808 pryMn i SOOO M ySSprjjzeni 1000 M 1848prOMDi 400 M 4S prjjzaD ik 800 M ISSprgs hSOO IKOM SSSSTprüzena tSSM 8601 pr al84 104 100M 40 000 M BS40pr E a 7 4 SIM totaal B6 S40 prgwQ aprjjMO k tO OOOM tl praten a 10 000 M eo worden dexe in eenige maanden in 7 kliu een uitgeloot De Uoofdpryi in de Ie klaue bedraagt Mark 80 000 itygt in de Ze kl tol 88 000 M in de 3a tol 60 000 M io de 4e tot 68 000 M ia de 6e tot 70 000 M in de ee tot 7B 0 J0 M in de 7e tot 200 000 M en met da premio van 800 000 M Bvetit tot 800 000 Mark Voor de eerste prjjstrekking dia officioel israatgesteld kost een geheel origineel lot sledita Quid 8 60 een hiif origineel lot slechts Guld v 1 75 eeo kwart origineel lot stechts duld O 00 De inlaggelden voor de rolgonde klsMonzoo ala de tipt lijstder prijien lyn uit bel oflie ee o irekkingsplan voorneo ren hot Wapen rnn den Slaat bljjkbnar en verzend Ik düiia l ian op aanvrage gratis Eódpro deelnemer in d totery ontvangt on vraagd onmiddellijk na de plaats gohatt hebbende trekking He offinieele trekklngsl st De uitbetaling en venontting van de prijzen gaeobiedt door my dtreot en prompt aan de winners ou onder de strengste gebeimhoudiog m ledera bestelling kan men eenvoudig tf w per poatwisiel opgeven Men wende Eieb das met de aanvraag om toeiending van loten voor de spoedig plaau hebbende trakking £ 00 spoedig mogelyk of uiterlijk tot to eCTOBBH e k net vertrouwen tot Samuel llecksclicr gfér in HAMBUBG Baakier en Wlisolkantoor Dnitschland geteekend 576 met Aanhehooren benereaa diTene perceelen WJBl tt IIOOILAND onder Bergambacht ter groote ran US Bektaren 99 Aren 31 Centiaren op WOENSDAG 7 OCTC UER 1896 in perceelen bg notitiSn oiaachreTen geveild agn thans in bod ala rolgt Perceel 1 1675 £ 2800 8 800 4 ISOO S 1060 6 880 7 860 8 2100 9 3000 10 2800 n 1926 400 13 1626 14 100 15 1900 16 3400 17 886 18 2700 10 310 20 3700 Totaal S 7S0 De rerhooging en afalag blglt bepaaM ep WOENSDAG 14 OCTOBER 1896 dea Toormiddaga 10 ni in het Tooimalig RaoHTmu aldaar O oomiao nr lou van d l atélé Amamrma orttaala arl u m JT DlWalluë mttVtuH til P H J T WANKUM 3 MELKERT Ooatha en Veth9Dgin a worden aangenoiien ea inlichtingen gn te bekomen bg Notaria MABLSTEDË te Bergamhaehl Trelkiiig Donderdag k Loten PAI AMA met Hoofdprjjaen ran f 125000 f 50000 benerena een groot aantal prgaen Tan SOOO f ilSOO t 1000 ent en De gelden lot dadelijke uitbetaling Mn l ovemtaande volle prijeen eijn beruelende onder Staatetoetieht by de MaaUehafipij tFrantell Orondcredigtt Ie Parije De ondergeteekende berichjiMt bg den Uoekhandelaar f HaCEDAUWJr DUBBliLB BDÜBT B 8 te GOUDA ferkrggbaar ign Geheele Aandeeien h f 3 50 llalve Aandeeien k f 1 75 op welke Aandeeien men op Donderdag e k de tieer dan buitengewoon groote kana beeft de rolle boTenataande prgien te trekken die teretond door mij Worden uUbetaald I De offieieeU uüelag der trekking uordl teretond na de trekking franco en gratie tot geeonden Naar buUen franco per keerende Ipost tegen toezending van poêtwis I I o poêtMegel D E COSMAN AürraKDiM i n Efecten