Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1896

No 7093 35ste Jaargang ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd sLffFHAO 156 Gouda t mt fii t itffi0ia ifaMm i Mmi Dinsdag 13 October J OO G0ÜD8CHE mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitxondering van Zon en Feestdag en De prfJB per drie maanden is 1J36 franco per post 1 70 li nderlyke Nommers VIJF CENTEN 1 I RREDA ROTTERDAM Hoogstraat 316 Groote Markt 4 Goudsche Wag enstraat 66 DORDRECHT Voorstraat HAARLEM LEIDEN Aneganf Saarlemmerst Harrestraat 2a en 2t GORRÜM s HERT0GE1 r6sCH Langendijk thammerstraat Ope MAANDAG IS OCTOBER i ZeergrootesorteéringDaies HodeiriikeleD tot bekend lage priizen Zyden Stoffen V Japonnen Pluches Gar Uitgebreide sorteering Bdnt Moffféï neering Boas Cols Bar ts Randen ens Zydeh FlAweelen zwart en gekl vele JCorsetten Fransche Modellen qualiteiten i Onderrokken in alle genres Iir t Eng en Patentfluweel voor Japonnen i vVollen en Cóncertdoeken i ii l i Blouses enz i Parapluies voor Dames en Heeren Gewerkte Fluiveelen Hautes Nouveautés Glacé Tricot Balhandschoenen enz enz Pluche voor Garneering en Handwerken f Gestikte Voerings Zyden Linten Zwarte en gekl Passementen in git en dof f Kant zwart en alle kleuren Git en dofe Taille Garnituren zwart en Garen en Bandartikelen en Voerings gekleurd jAlle Fournituren voor Modenaai ters Tresband Sorttache Brandëbours i Tricots Blouses Jurkjes enz Knoopeu voor Japonnen en Mantels Wollen Onderijjfjes Boezelaars enz Astrakans Mantelpluche Veerenrand Buches Laken Barets Veeren Cols enz enz BERICHT Van 1 October al lijn wij te Gouda vertsgenwoordigddoordhr CA MEIJERSuit Amsterdam a ud Dnk TU A BSUnaUN k ZOON BINNENLAND QODDA 12 October 1896 C O 22 jur rüwiethADclelur ftlbier deo 3 D dezer maand door de recbtbftak te Rotterdam veroordeeld tot 8 jaar eTangeoiaatraf wegaoi opztttelglie braodsiichtiag io dieoi wooiog waarrao gemeen geraar oor goederea en lareoBgevaar voor anderen te dachten was il tao dit Tonnis in ho er beroep gegaan Ook bet O M dat 12 jaar bad geëiscbt heeft geappelleerd KracbtaOB art 38 der wet rao 17 Aognitoe 1878 8tbi no 127 ii bg kon bestuit pen ioen Terleeod aan Mej A Soboaten onderwgseree aan eoa openbare lagere school teQouda ZoidHolland f 417 Bij kon beelnit ia penpioeo rerlaend aan den beer J D Bijk leeraar aan de borgerarondtebool te Qooda ten bedrage tbu f 318 Vrgdagmiddig werd prof W H Jolina te Amsterdam bg sjjn tertrek naar Utrecht door ggn oudleer liogei ala boJdeblgk een boekenkaït aangeboden in het Nataurkoodig LaboralorJDffi der Üoifersjtait De boogleeraar werd 4oo d D baar Z P Boamaa twaeoe d stadenten in de wia o natuarkunde toegesproken D ook prof J D Tan der Waata Rprak den obeidende hoogleeraar io een rede waarin do Amsterdamscbe gemeenteraad niet gespaard werd toe Zichtbaar geroerd dankte de heer W H Jnlias Toor da bartelgke bewgien Taa balaDgatelIing Daarna bleef man nog eeaigeu t gMMK lgk bgeeo Zaterdag kwamen te Woerden 36 rglafeldiracbtars met een inapectear een opsichter ran daa straatweg n eenïge arbeiders om te RietTeld een paar heiningen hg den straatweg af te breken welke niet naar den sin ran den Minister Tan Waterstaat staan In den afgeloopen tomer bad men iat ook al beproefd maar ia men onTerricbter xake afgetrokken wegens de minder welwiltende bonding tsd het publiek in die gemeflote Zaterdag gelukte bet natanrlgk maar een paar nrenjater waren da heiningen weer hersteld Map is benieuwd of die wgze Tan werkTerscbaffiog lang sal duren Een onder de gemeente Waarder gestolen paard werd dcae iMt op de markt te Weesp gekocht door een Wkx uit M drecht die met miULLET O A DE HYPOTHEEK OP WASENSTEm 87 Dat wist Nelly teker de oode heer ging de kuBMnit eo liet Otto roepea iti afwacbting dit deze kwaËs aeide hü ont het gesprek gaande te hoaden fEen bette jongen die I udeman H g is met aie naar Fsfqa geweest en ik heb hem teeren irssrdeerea ea Uefliebben of hg m n kind wat Papa msff hev ook gurne lüden Dat kanlRt begrgpen jammer dat het coo plot eÜng ia uit geweett Ik geloof ereDwel een middelde bedacht te hebben om dat been weer in t gelid te krggen Nelljr sweeg EJj begreep niet wst Vink bedoelde maar onwUlekenrig daebt xj aan iett waarzgrcedi manigDuat san gëdaoht had maar alt d ats eene pagarjjoidkeid w waarop Tiak s r niet rinapelwi son Ik begrqp uw pau wal freule fay wit geen geld TSA eea kamerbewaarder aasnaiMD Ja freule meaeeben worden niet oad londer onderriading te ddea en ik ken uw paps xoo alt ik uw grootTadar gekend heb Beste memchen maar z Umgen het hart hoog Niet dat ik hun dit kwalyk neem r i n aUndeu in de aaatscfaappij dat weet ik en da Tao Samhelou ijjn Tan de oodste Camilies zijn nienwkoop 11 Vrgdag ter kaasmarkt te Breokelen Terscbeen Daar werd het dier harkend en door den inmiddels gewaarachawdBO eigeaaar tegen storting Tan de koopsom bg den burgemeester weder mee naar hnis g namen Maar nu de dief nog De inwÖding der synagoge bgde Ned I rAë1 Gemeente te Alfen a d Rgu welke op 1 November a B bepaald was cal wi eos Tertra ging in den boaw ireder worden uiigeateld Op de Algemeene TergaderinK der Nederl Muatscbappy Toor Tainboaw en Plantkunde 18 o a behandeld het rapport Tan de commissie 10 de vorige algemeene Torg deiing benoemd Om te dienen Tan advies op het voorstel der ftld Boskoop betreffende bet initellen vaa arbitrage commisaiën De commiaiie bestaande uit de heeren J H Krelage als Toorzitter C B IjUnnemftD A Tan Namen Hz W Ileybroek jr P F L Waldeck ea fi C Zwqrt ala aeoretaris brengt hierover een zeer oitToerig advies nit waarvan de conolosie luidt De commissia kennisgenomen hebbende Tanhst san haar oordeel onderworpen voorstol derafdeeling Boskoop tot het ioBtttllen vao arbitragecommiasiën geeft het boofdbettunr in overweging bat daarheen te i d i door da mU deeiingea die de wenachetgkheid of noodsakeIgkheid daarvan erkennen znlke commisaiënworden beuoemd lot het beslecntu van geschillen B tossebeu kweekera onderling b tasechea kweekers en hnone afnemers c tnsKhen allen die in eenigopaichttot dentninboffw in betrekking ataau en waar betgeschil toiubouwzaken betreft Zooder boofdelgke atemmiag aangenomen Wat betreft pnnt 2 4oof Boskoop genoemd het oprichten Tan een ioformatie hnreaa kwam de commissie tot de conclnsie Ie dat het naar haar oordeel niet op den weg dfr Maatachappg Kooala dia tegenwoordig is samengesteld ligt tot de oprichting ran een informatiebureau nitslutlend bestemd Toor bandeldrgvende kweekers over te gaan 2e Aangezien het bekend ia dat dooreeae andere Tereeniging wier Fsmenstelling meer bgzonder daartoe geschikt ia plannen worcten bewerkt tot oprichting Tan een doelmatig informatie bureao wordt ds oprichting van dergetgk bnreaa door de mÉitachappg orerbodig geacht 3s Uwe commissie aeht het wenschelgk dtit zoo dprgelgk burean wordt gevestigd onze Hier werd het eaprek sfgkbrokrn door bet binnentreden ran Otto Zoo ala Nelty gezegd bid kende hij den gobeeler toeataad en deelde dioo mtde tArwgl Vink aandacfa4lg luiaterde en met een potlffodje een paar becigforingen maakte gZno ZOO dan ia de wond nog wel te geneicen zeg maar aan uw papa dat hg op het geld rekeren kan Otto moet morgen maar eens naar Amaterdam gaan Binnen veertien dagen ia 1 et er zeker sou t niel Otto f De termijn ia niet te lang maar het ia wel waaraehynlyk Nellv waa buiten zieb zflÉ pn van vreugde Haar vader haar naam haar geacht wat gared de grond brandde baar on der de voeten Zy had haaat om weg te komen Zg had ztch bgns op de knïeea geworpen voor den ouden kamerbawaarder dat ware dan ook liohter seireest dan woorden te vinden OM haar dank ait te apreken Gelukkig dat Tink zelf met de zaak verlegen waa en er geen aeht op gaf wat Nellj deed Toen zg opitond reet ook hg dadelgk op vol verUnf eif naar het eind van die conferentie i Wit kan ik seggen om u te toonen boe dankbaar ik u ben mgnheer begon Kelly Ja ImsI zoo freule daar apreken wg dan weleene ofn Goeden nacht freule groot uw papavan me seg dat Otto alles we zal bepraten wsl t hnia Sn met die woorden leidde kg Keil de kamer uit Maar nu ontatond hetzelfde bezwaar ala hg het komen het wat oog grooter geworden Uit de Tsrli ta kaaiar komende was hel in huis nog wsl maabcbappjj op zgoe werking invloed kunneaiWfeneo eo dat ta dien einde het daarheenworde geleid dat bet hoofdbestnur door eenagner ledea in den raad van beheer worde Tertegeowoordigd Het boofdbestour praeadviseert de conolnaiên Tao ds commissie aan te nemen Het concept reglement voor de arbi ragecommissiên beataaode oit 8 aitikeleu te lang om bier mede te deelen wordt daarna aan de Tergadfriog ter goedkeuring roorgelogd Ook dit punt wordt zonder boofdelgke stemmidg aangenomen Volgena bericht in het N t d D is er nog OTsrv oed van goede aardappelen De gewone jaarlgks terrigkeerende berichten omtrent de xiekte bahoeveo dus niemand te Terontrastea n te bewegvn dure prgzen te betalen Het iTgda v Geneesk maakt melding van een geval waarin de kiemen van hondadolbeid een bniterigawoon landen tgd werk gehad hebben om tot ontwikkeling te komen Op 3 Maart 1895 werd een jongso van 18 jaar door een dollen hond gebeten Nadat de wond met 5 pet carbol wat uitgewasacheo ging hg naar het inatitaut Pastenr te Pargit ta ramen met tas an tere personen die door betselfda dier gebetea waren Den 8sten Maart JMgon de bebaadelisg dia 17 dagen duurde De patient geroeide zich ua de behandeling steeds onaangenaam en klaagde vaak orer pijn in de gewrichten en de plaatasn tsa ioocniaiie Op hit einde Tan Mei van dit jaar gevoeld hg prikkelen in den arm waarin hg gebeten was Den I6den Juni werd dit lid koud en krachteloos Den 18deu werd hg ziek en bad erge pgnen in den arm Den 20 ten atïerf hg atn rakiea Hg waa van een zeer nerTeusa familis Naar aanleiding ran de pröventieve hechtenis waarin twee peraoned geruimen tgd hebben doorgebracht als verdacht van den moord op dep jeugdigen Uoognteden wgit mr D S imons er io het Paleis van Jaatitis sndarmaal op dat eene bersiening van onze wetgeving omtrent de preventieve hechtenis een eiaeh is der meest dringends urgentie Onder meer schrgtt de beer B Is het goed en rechtvaardig dat de persoon die aan de preTentiere hechtenis wordt onderworpen op grond van min of meer ernstige vermoedens gedorunde zeer geroimen tgd Tan zgne vrybsid beroofd btgft zonder persooolgk or de rechten te worden gehoord die over die niheid te oordeelen hebben zonder het zoo donker want Otto bud aan sijna moeder gonegd dat zg flom bgzondere rodenan hot liotit rog maar niet moeit laten aansteken Hg wilde niet det men Kelly herkennen zou Miatchien wel wat die wandeling door het donkero huia hem ook zoo goed bevatten dat hg de berhaling er ran weuiohte Kn die herhalinir bad nlnati Maar thani lM fde de hand van Kelly wel en die van Otto eveneens en toen zg op itroat waren l de zij zonder er b j te denken bare band op den arm Aien hi btar werktuigelgk aanbood eg waa gewoon zou met haar vader te gasu en Ulto at gewoon zdd de kenniajea sgner zuster te huis te brengep en beiden vervuld met de groote gebeurtenia dachten volstrekt niet aan de verhouding in stand en z j waren er geen oogenblik ongelukkiger om Zij overlegden wanneer Otto bg ban 7 u komen boe h haar vader overreden zou on het geld aan te nemen zg berekenden de kansen voor en tegen zg gingen na wat ar gebeurou kon ats haar vader het aannam en wat sla bg het weigerde boe Otto zon beginnen en boe Netly hem zou ondentflunen en zoo pratende waren ijj tot van Bernhelm s woning genaderd Daar ging de voordeur open en de baron zelf kwam er uit on alond tegfaover Kelly aan deo arm van Otto Toen eerst gevoelde zg dat zg juist dien arm niet bad noodig gehad om te huu te komen en toen eerat begreep Otto dat de wandeling nog een ander genot voor hem bad opgeleverd dan het besef dat van Bernhelm gered waat Ik wist niet dat ge uit waart Kelly ceide debaron koel Even eene eene boodsebsp paiMk Uat m Dkasf Ludsauuf reobt ta hebben over sgne beiligate hatangan met een raadsman te raadplegen eu voor agna veri diging aorg te ragen alleen afhankelgk van oprattingen en iasiobtta van deo instru perenden rechter en bet vervnlgeada openbaar miniaterie op wier rapporten de rechtbank moet Tonnissen met Terkrachtiog vao den gtflden regel dat ook de wederpartg moat worden geboord Is het goed en rechtTa rdig dal indien fiutleiyk na ene Tssk langdnrige beohteniade JQstitie baren rerdacbte vrylaat omdat itg geen voldoende aanwüzingen voor zijne ondenUlde schold heeA gevonden misschien zelf omdat hare opgevatte vermoed ns oujuiat bleken de in vrijheid geftetde naar hnis wordt gexondan zouder eenirfe vergo ding voor de groote rooreele en luaturieele iiadeeteo din sgn geva ng n gjimiiig voor hem m jst bfbbfu gehad zonder dnt de gemeenschap nok maar eemuerniate pon t dfl gevotgeo van de ïn haar beland gptroffn maatregel c y veel mogelgk op Ie heffen Kn indien dit allm niet gtt d eo nia rachlvaardig ia indien onze wetgf ving omtrwnl de preventieve hechtenis utet oldoet aai deeixobeo vso recht en biliykbeid indien zjj individoeale rerhten meer krenkt dan de rechten der gemeeO nchap vorderen mag dtn niet aan regeering alt TolksTert génwoordiging de driiigende auoh wor den gesteld om verbetering aan te brengen vd r zoover die mogelgk zal bigkeo en de eischen van het reeht niet lanicer taniifthanotot Kn indien de miniatei n de HtatitB Qeaeraf 1 het driogeode der hervorming niet scbgoen te beseffen laat dan nit bet Tolk eene stem opgaan zpo krachtig en zoo beslist dat de wetgever zal moetv luisteren Het geldt bier meer dan geld en goed hst geldt da oer sn de Trgbeid raa bat individd Tegenover dergelgke belangen betaamt geena afwaoblende houding Handelen spoedig handelen is plicht Het weekblad tHaDdelsbelaogeos noldt dal een oude Hollaodsche firma M m R De Mooohy te Rotterdam haar aandacht hseft gevestigd op China mst name op Shanghai en er iln ia is geslaagd een HollandCbina ayodicanta op te richten dat onderstennd door onsen Ministerresident te Peking den heer Knobel een Maatichappg wil oprichteo dia handel drgft io den meest nitgebreidea zin tnasoben Nederland eo Cbiha en Japan zoomede tasacben de beide laatste landen eo Java De ontwerpers vsn bet plan gingen van bat beginsel nit dat het wenschelgk was reeda dadelgk een vertrouwd en bekwaam man naar het Oostoo te zanden en dezen van den eersten dag de belangen van het syndicaat ta doen behartigen en achtten i dut nnnoodlg o mmm ffDie h oft roe ta Imit gehraoht Ik dank u zeer roor de beteefdhetd san mfjne dochter bewezsn zetde van Rernlielm sarkaatlscb en met dio woorden was do deiv vuor Otto gesloten fay bad niet eena aftohetd van Kelty knanen nemen ffik dacht dat Ludansn in Parija was begon van Bembelai toen bn met zijne dochter op igns kamer wst eu nadat hij geruisen tgd had RSCWe n terw t nok Kelly gezwegen bad omunt tij nmt van het bezoek bij Vink kon apreken en geen middel ztg om hare wandeling met Otto te verklaren Hg ii gitteren terug gekomen t Eo zgt gs hem nn gaas varwelkomen M vroeg de baron mat ea spottend laolije Kelty aanslanda Papa V t It waar kind t is eene dwaze vraag maar boe kont gy t avoada met Otto Ludsroan te wandelen N Ik ken by den ondtd heer Vlak geweest dis bg Ludaman inwoont Daar ging een licht voor van Bernhelm op H begreep alles En vroeg hy Het geld is lot uwe brtobikking Otto zal er u kennit van geven want Vink zelf wil er geheel buiten blgveo Wtj zyn gered vader I ea Kelly stond op eo onhelade haar vader dis bet ideh liet welgevallen stsar toch niet zoo gstraffsn was door die uitkomst als Kelly w l ka vsrwaaht