Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1896 Aaogevangeo 1 October TUd van Greenwich lOUDA aOTTIRDAM 11 18 18 13 18 86 1 8 3 60 3 67 4 60 18 88 4 67 18 39 6 4 H 4 5 11 11 38 18 38 18 66 1 69 4 B 4 16 6 80 BOTTERDA M 0 O D D A 9 31 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 J IO 9 36 10 17 9 30 9 40 9 56 10 37 6 17 8 61 7 S6 8 7 10 7 46 8 18 l i GOUDA DEN HAAO Gouda Zeveoliuizen Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage G 7 80 S 86 9 39 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 46 6 ÏS 6 64 6 11 7 80 7 4 J 8 38 8 64 9 64 10 8811 ÏM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 Ol 10 06 Ï Z 7 68 8 66 11 41 12 61 6 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 8 l iH 8 1 9 18 10 7 10 43 18 11 46 W 46 1 10 8 18 4 17 6 86 6 6S 6 88 6 89 7 50 8 81 9 9 82 10 88 11 6 11 46 DEN HAAS GOUDA C iHage 5 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 8 1 36 8 44 3 40 4 10 4 33 6 28 6 187 18 7 68 9 88 M Voorb 6 62 ff ff ff ff 10 17 1 41 4 39 6 18 ï 84 Z Zegw6 6 ff ff ff 10 88 1 66 4 68 6 80 48 Zev M 6 17 ff ff ff 10 43 8 06 6 04 6 89 9 1 Gouda 6 28 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6412 06 18 62 2 17 3 14 4 08 4 38S 16 6 68 6 607 488 2810 1010 tlsK Hjt j tj oasohadeljrlMte en ge Hk makkelylcste poetsmlddel voor Heerea en vooral damea en Kindersclioenwerltj is de iAïbrctuur van C M MUlter 1 Co ♦ BsrflSrSsth Str 14 M n letteigoed ai op Mim en fabrieksmerk Varitryihaw by HidiifwlKkaliwi ta lolistnwirk lalanttflan HiryHni ut QaiMraal DaMtby U T K E O H T G O U D A 10 16 10 88 11 88 12 2 8 08 3 68 4 46 6 1410 83 ff 11 66 12 84 4 16 6 84 10 48 ff ff ff ff 4 24 ff ff 10 69 11 10 Ol D A UTSKCHT Gouda 6 80 6 37 7 12 7 66 8 21 9 82 9 68 10 19 10 67 18 66 8 20 Oudew 6 46 8 64 11 14 ff 2 37 Woerden 6 68 7 3 8 18 ff t ff H S ff VIrealit 8 13 j 7 42 8 88 9 64 10 6111 46 1 27 3 08 Naar Amsterdam f Stopt Woensdag GOU A A M 8 T E K D A 1 Gouda 87 8 1 9 62 10 67 12 10 Imitardam O gt 8 14 9 10 66 1 8 U8 Utreobt 8 83 7 60 9 9 Ï2Woerden 6 68 8 11 ff üudewater 8 19 Gouda ff 8 38 0 84 10 10 AHSTEBDA M 6 O V D A Aicaterdam 9 St 7 16 8 16 10 48 2 84 Gouda 7 88 8 19 9 14 10 10 It ll 18 23 8 46 Laat te Qonda £ oi gen uit maar neemt ie niet op 46 6 18 7 46 9 41 49 7 46 I M ll I i0 17 16 80 11 36 Stept te Nooldoip Leidiobeiidam ea Ble twijk Kinnweg en Hekendorp V eooftts de Ned K v E te Loodeb Weoftchte en commissie a i te TSBrdigeo teo einde de eiscbeD eo behoeiien van het Chioeesobe haudelsTerkeer ter plaatse te bestudeevea eeq geschikt agent zal al hftQdeleade rauzejf de eischen en behoeften van het land waarin hij werkt bestodeereD Als we het Holland China ByDdicaflt met warmte aanherelen bg den Nederlandscbea handel en vooral by de adertaudsebe oyrerbeid dftu doen we dit met geraatbeid zegt Handel8b aDgen De naam der firma die de taak op tonw zatte staat borg voor de degelgkbeid der onderneming bibrorerbehoefl niet te worden nitgeweid De afgevaardigde de heer D J Lamberts die als hoofdagent naar Shanghai trok ie bekend met den handel in de overzeepche landen onder bascberming ran de Vereeuiging Het Buitenland kreeg hg zyo opleiding eerat binnenslands bij eenige Fabrieken en wa daarna te Beriya MaDchester Bradford en Par a en later drie jaren te Saigoon en Haiphong werkzaam bij een haadelshuie dat zich met import bezig hield en tevens zaken deed met China en Japan ter wgt hg ook persoonlgk China bezocht De onderneming wordt voorloopïg op kleine schaal gedreven het bestaan der zaak is achter voor drie jaren gewaarborgd Door de Staataapoorwegen wordt een uittreksel van den winterdienst verspreid bevattende een overzicht van de aueUte verbindingen der stations Amsterdam en Rotterdam reap sGravenhage onderling en eenige voorname bnitenlandsche stations Sene opgave der doorloopende ryraigen naar en van haitenlandscbe stations is er mede in opgenomen Verder komen er eenige algeraeene inlichtingen op voor betreffende de slaapplaatsen in het slaaprytiiig naar Bazel het gebruik der coupélist naar Parga en den Harmonica of D treiaeo naar DnitscbUnd enz enz Het geheel is duidelyk en bovendien zeer geriefeiyk voor bet reizend publiek i De verspreiding geschiedt gratis Een onderwyzsr te Cariibad ging eenigen tyd geleden in de vacantie op reis Maar de vacantie was al tang vyorby en de ficholen waren al lang begonnen zonder dat men ieta van den man had vernomen Dezer dagfn keerde hg te Carlsblad terng en no blpek het dat bg zich op een reis door Frankryk in Aog uil onbekendheid op verboden terrein van de vesting Belfort had begeven met het minder aangename gevolg dat hy gevangen werd genomen Serst na lange verhooren te hebben ondergaan die de Fransche militairen eindeiyk tot de overtuiging brachten dat er een vergissing in het spel was bad men den reiziger in vryheid gelaten Men Bchryft oit a Gravenbage Naar wy vernemen was tot Zaterdag voormiddag by de regeelin nog geene ofEcieele bevestiging fontvangen van het bericht betreffende het vergaan van het koloniale vaartoig Paramaribo ter Noordkust van Spanje maar waren alleen by bet Departement van buiteolandsche zaken door tos chenkomst van onae diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging in Spanje telegrammen iogekompo waarnit slechts bleek dat eenige wrakken en een deel van de brag van een schip op kust waren aangespoeld Aangezien de Paramariboc geheel wit gS verfd is en de klenr van bet gevonden schipdeel niet was vermeld ia de onzekerheid blijven voortbestaan Het vaartdig bemand met 20 koppen werd op reis begeleid door den beheerder der koloniale vaartotgen en chef van het luodswezen in de kolonie den heer Jota die ook toezicht bad over den bouw van bet schip en van verlof naar West Indië terugkeerde Het vaa tuig hoewel niet tot de koloniale marine behoorende voerde naar men meent den wimpel van een oorlogsschip 8 40 8 47 8 64 l IC I ii 7 38 7 89 7 48 7 BS Oouda Moordrecht Nieuwerlrerk Oitpelle Kotterdvn 4 CS 6 S S 14 6 81 6 87 6 68 6 S 11 19 6 86 Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Uoordreoht Oouda Ret aa Paramaribo te Amsterdam in 189G op h etablissement der Msatschappy vooi Scheejpsboaw voor rekening van het Gouvernement van ataal gebouwd is groot 595 ton brutoven 366 ton netto en bestemd Toor de gonvernements passagiersvaart in de kolonie Suriname Het vertrok 22 September van Amsterdam onder bevel van den oudzeeofficicr Ë J W Jota met ongeveer 21 man equipage die zich voor drie jaren badden verbonden Aan boord hevunden zich de vrouwen en kinderen van eenigen der bemanning te zamen elf personen ala passagiers Het ss werd te Amsterdam vsn de Uaatscbappy voor Scheepsbouw door het gouvernement geaccepteerd Een later bericht meldt nu De vrees omtrent het lot van de Paramaribo c waarvan Reutere het alarmeerend bericht zond is geheel opgeheven Hat schip waarvan volgens bedoeld telegrnra het laarste bericht van Finisterre was is 3 October te Madeira aangekomen en heeft volgens bericht van de Shipping Gazette c den 5en dezer de reis vervolgd Wy kregen inzage van het bcbryven van een der opvarenden aan zyn familie ged 4 Oct en verzonden volgens poststempel Fnncbal 5 Oct Madeira waarin o a werd medegedeeld Wy zyn gisterenmiddag alhier gear riveerd Eerst zou Portland zyn aange daan doch daarvan is niets gekomen De reta was voorspoedig mat NNO wind liep bet schip lOj myl per wacht wy kwamen Maandagmiddag om een uur bij de Scill E en bereikten Zater dag nm ten 1 80 Madeira in 4 dag c Verder wordt in dit schryven het schip zeer geroemd om de zeewaardigheid en gemakkelykheid waarmede het alle bewegingen verricht wy informeerden by Reuter na het bekend worden der tyding van de aankomst hoe dat Bureau aan het alarmeerend bericht kwam en ontvingen ten antwoord Het bericht omtrent de Paramsriboc werd ontvangen uit San Sebastiasn in welk bericht evenwel geen melding van een datum werd gemaakt Op onze vraag aan Lloyds Intelligence ontvingen wy de bevestiging van de aankomst te Madeira en bet vertrek op 5 dezer t Is te betreuren dat zoovele gemoeueron gedurende eeeige dagen in zoo groote ongeruatbeid zyo gebracht hetgeen geheel onnoodig ware geweest wanneer Reutels Telegr Office zich nauwkeuriger hadden vergewist omtrent de juistheid van het gerucht Had 10 dit geval bet gernoht niet odlniddellyk kunnen tegengesproken worden door bet Dept van Koloniën indien dit zich by aankomst van de Parsmaribo in eenige plaats daaromtrent had doen seinen gelyk byua alle groote maatschappyen van hunne schepen laten doen f Want ook hier toch zal wel toepasaelyk wezen art 360 Wetb van Kooph De schipper is verplicht gedurende de rda zoo dikwyis de gelegenheid zich opdoet kennis aan éea eigenaar of aan den boekhouder van zyn en des schipa wedervaren te geven Tel c VERfiADERlNGVANDENGEMEENTERAiD VRIJDAG 9 OCTOBER 1896 Vervolg Aan de orde De Begrootingen van het Hoffmans Gesticht en de Volksgaarkeuken voor het Jaar 1897 De Voorzitter In de eerste plaats is aan de orde de begroeting van bet HoffmansGesticht 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 10 89 10 86 10 48 10 4 9 60 10 11 8 17 4 416 67 6 66 8 81 10 17 10 3 7 10 ff 10 34 ff 8 84 ff 6 17 1 1 8 48 10 41 3 60 6 13 6 36 7 39 4 11 07 6 80 7 61 8 66 4 11 i lB De heer vai Galen Ik kan die begrooting nivt goedkeuren M de V indertyd is bet kapitaal nagelaten door mej Hofiman geplaatst op het groothoek In de eerste plaats zon van de rente geschilden de jaarlykscbe uitkee rtb aan die dames ld ée tweede plaats de kosten der volksgaarkeuken en in de derde plaats de onkosten van het damesgestioht De bedoeling is das geweest dat alleen de rente daarvoor zon worden gebruikt en de gemeente hy die stichtingen niets heeft hy te dragen Nu vragen die gestichten een hooger Bubsidic dan de gemeente tnag uitkeeren en daarom zoa ik die post willen verminderen met f 1810 af te voeren van de subsidie ann bet HoffraauB get ticht De Voorzitter Wordt het voorstel van den beer van Galen ondersteund De heeren Dessing eo Vingerliog ondersteunen dit voorstel De heer van Goor M de V ik b gryp Liet dat de beer van Galen bezwaar tegen dezen post kan hebhen er wordt toch niet meer gebruikt dan de beschikbare rente en met het aaldo van het vorige jaar is bet slechts een verschil van f 195 de kwestie van het goedkeuren is een bezwaar de gemeenteraad is niet verplicht meer te betalen dan f 9390 dat ook op de begrooting is uitgetrokken die post zfti dus nooit overschreden kannen worden Komt het Boffmana gesticbt tekort dan moet v n bet kapitaal dat door die dames ia gestort het tekort komende worden afgenomen De heer van Galen Ik ben het niet eens met den heer van Goor regenten mogen niet meer uitgeven dan het kapitaal bedraagt daarvoor oitgetrokkeu hebbeo zy verleden jaar het er mede kunnen doen dan moeten zy het nu ook maar doen keuren wy deze begrootingen goed dan zyn wy verplicht die gelden te geven De heer van Goor Ik begryp niet dat de heer van Galen bet testament er byhaalt dat ia niet ooodig het staat elk iaar in de hegrooting by de gesubsidieerde instellingen er kan niet meer uitgegeven worden dan hetgeen wordt uitgetrokken Het voorstel van deu heer van Galen wordt In stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 8 stemmen De beide begrootingen worden zonder hoofdelyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot beschikbaaratelliog van een lokaal aan de Commissie voor Werkverschaffing Wordt aangenomen Het voorstel tot wyziglng der GemeenteBegrooting dienst 1896 Wordt aangenomen De ontwerp verordeningen op de beffing en Invordering van uarkt lden Wordt aangenomen Niets meer aan de orde zynde sluit de Voorzitter de vergadering PosterUen en Telegraphie De over Genua en verder met de stoomrchepen der Maat cbappy Nederland te verzenden brieven maal voor N O Indië zal te rekenen van Woensdag 14 October e k worden vervoerd des Wosnsdags om de 14 dagen met den trein van 6 20 m C S uit Amsterdam naar Emmerik en niet meer des Dinsdag om de veertien met den trein van 6 10 av Amsterdam Antwerpen De verzendingen van brieven en andere stukken naar Noord Amerika op Donderdag 15 October e k langs den weg van Southampton en op Zaterdag 31 October e k langs den weg van Cherbourg zullen niet plaats hebben Daarentegen zal op Vrydag 16 October e k eene verzending ge Cbieden langs den weg van Southampton Door tuBschenkomst van de Britsche postadininistatie kannen te rekenen van 1 October e k pakketten het gewicht van 5 kilogrammen niet te bovengaande worden verzonden naar Japan Het in Nederland te heffen port bedraagt voor een pakket tot 1 kilogram f 1 50 van 1 3 f2 55 7 17 6 10 6 32 3 44 4 18 6 39 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 9 01 2 08 2 14 6 40 3 09 4 04 4 33 3 5 f3 60 ï lk pakket behoort rergétéé te zyn nn twee douaneverkiai iugon De verzending alt Engeland zat plaats heb ben éénmaal iu de vier weken en voor de eerste maal op 22 October a s langs dea weg van Liverpool en Canada Blykens eene mededeeliog van de Britsche postadministratie zyn thans ter verzending met de pakketpost toegelaten naar Brltscb Gayana tabak sigaren sigaretten en snuif ook by kleinere hoeveelheden dan 5 lbs naar Victoria Australië tabak en sigaren doch daarentegen van die verzending nitgesloteu in het verkeer met New South Wales Australië tnbak in alle vormen en opium ia het verkeer met Queeostaod Australië tabak in alle vormen niet bestemd voor het persooolyk gebruik van den geadresseerd stekken en zaden van den koffieboom in het verkeer met de Zuid Afrikaansche Republiek Transvaal geld edelgesteente goadeo voorwerpen in het verkeer meti West Australië geldstukken il oud eu zilver Gastentoonstelliogf te GOÜOA l Ten 1 Qur gisteren middng bad ztoh en groot aantal dames en heeren naar de Sociëteit Odb Genoegen begeven om by de plechtige opening van deze tentoonstelliag tegenwoordig te zyn In de allereerste plaats merkten wy op Zyne Excellentie den Mintater van Blnnenlandscbe Zaken den afgevaardigde der Tweede Kamer van het district Gouda detx graaf van B rlandt Voorts het college van Burgemeester eu Wethouders leden van den Gemeenteraad den garnizoenscommandant benevens officieren der dd Schuttery en meerdere genoodigden en de exp santen De Voorzitter van het Comité voor deze Tentoonstelling de beer A van Reedt Dort land nam daarop het woord en verwelkomde allen die hier tegenwoordig waren hy bracht voorts hulde en dank aan den Bargemeester van Gonda die als Voorzitter van de Gommissie voor de Stedelyke Gasfabriek thans bet eer evoorzitterschap van dit Comité op zich bad willen nemen verder een woord van dank aan de leden van den gemeenteraad voor de toegestane subsidie den Secretaris van het Comité de beer J J Prins dlrectear der gasfabriek werd vooral een woord van hulde en dank toegebracht voor zyne vele bemoeiingen in deze bewezen zonder wiens medewerking ongetwijfeld deze tentoonstelling niet sou zyo geslaagd Den Minister van Binnen landsche Zaken alsmede den afgevaardigde voor dit district breng ik mede een woord van dank en hulde voor bunne belangstelling in deze tentoonstelling niet alleen maar ook voor bnnoe tegenwoordigheid te dezer stede Ook het Beatuar der Sociëteit Uns Genoegen de exposa iten zoowel uit het binnen en buitenland breng ik eveneens onzen dank Ik hoop dat deze tentoonstetliog ten gevolge moge hebben dat het finantieet belaag aan hen ten goede zal komen en ook ten goede van de Stedelyke Gasfabriek Daarop sprak de eere voorzltter de beer R L Marten 4 een kort woord hy wenachtte h t Comité geluk met deze zoo goed geslaagde tentoonstelling die het zien ten volle waard was De beer Brender a Brandis voorzitter van de Vereeniging van Gasfabriekanten in Nederland nam daarop het woord zette bet nut der gasindostrie en gebruik uiteen deed eenige mededeelingen tot welk een vlucht deze in dnstrie was gekomen en raadde ieder aan zich meer en meer met het gebruik van gas vertrouwd te maken en voor alle doeleinden het te doen bezigen zoowel in woonkamer als in keuken By wenscbte bet Comité geluk met deze zoo goed geslaagde tentoonstelling 8 08 9 07 10 84 ff ff 28 10 14 ff 9 86 ff 8 88 0 41 4 11 1 7 66 2 68 8 66 Daarop nam de Minister het woord hetdeed hem genoegen dat zulke waardeerendewoorden tot hem waren gericht en hoopte Hatdeze tentoonstelling voor Gouda succes zondehebben 7 62 8 36 8 43 8 61 9 67 10 40 1 18 7 69 H V ff 10 4 ff ë 8 6 n ff ff 10 11 ff ff 8 13 ff ff ff 10 18 ff V 8 88 8 63 9 8 t lO 10 87 10 6 IIM B 27 6 17 7 8B 8 6 9 87 10 4 27 ff ff 9 47 ff ff 6 34 ff ff 64 ff 6 41 10 01 8 47 6 47 7 46 8 26 10 07 10 M De Vooniiter tan het Comité Tetiocht daarop den Sere Vooriitter op een knop te drukken wur an werd Toldaau waarop deze heer de tentoonstelling voor geopend verklaarde De heer Prina werd veraooht de verschillende voorwerpen nader te verklaren en bet gebruik daarvan aan te toonen De alphabetiuhe naamigat der inzender ia aldna Berger Q s Graven hage Berkel C van Qonda Beikel G H van Berkel Th A van Bork J J van A materdam Dillen en Zonen C van Gouda Fletcher Bnssell Co Ltd Londen Gasgloeilicht Maatachappg Nederl Oasmotorenfabtik Denlz Kenlen Denti Benneman K F Gravenhage Besselink B Waddingsieen Hoygen CA Rotterdam Jonker Zonen K Gondn Kiderlen t Co Aunterdam Leeuwen W J van en M M van Loon Gouda Michioebandel Internationale Eotterdam Mngderman Zoon W G Zutphen Ocbaendorf W C Tiel Polak N 8 Gouda Stokvis W J Arnhem Wileon George Gravenhage Wit t JD Firma J Eotterdam De versobillende inzendingen zullen wg in enkele opvolgende nummers bahandoleu Bultenlandscb Overzicht De Czaar heeft Farys verlaten en is naar Darmstadt vertrokken waar by thans eenige dagen gaat uitrusten in den familiekring van de Czarina Want het zyn vermoeiande dagen geweest die de keizerlijka gasten in Fraukryk hebben doorleefd De Westminister Gazette zeide sohertsend Voor iedere dienstbode en lederen knecht was in deze dagen in Farys gerekend op een vryen dag maar voor den Czaar en zyn gemalin niet Vier dagen lang zyn de gasten van het Franscbe volk van s morgens vroeg tot s avonds laat zonder een oogeobtik rust door Par s gesleept om beke ken en toegejuicht te worden Yersckillende oorrespondenten melden dat niet alleen de Czarina doch ook de yzersterke president der Bepnbliek Donderdag merkbare bewijzen van vermoeidheid gaven Maar toch zal bet bezoek aan Pargs voor den Czaar eo zyn gemalin onvergetelyk blyveo D6 wereldstad bad zich in feestgewaad gestoken doch schooner dan dit feestkleed was de geestdrift de hartelyke bewonderende liefde die een geheel volk toonde voor den monarch van den bevrienden staat De keizer sprak daarover tot president Faure zyn hartelyken dank ait in den trein die hen naar Chalons voerde het Farysche volk had zicb bewonderenswaardig gehouden zeide de keizer hy had altyd gemeend in een grooten salon te zyn Hy was daarover verhengd en geroerd Dn met dien Indruk verlaat czaar Nlkolaas n Parys wasr hy spoedig zal terugkomen doch dan zonder officieelen omslag De Tsaar beeft by zyn vertrek uit Pagny op bet oogenblik voor hy da Franscbe grens zoude overgaan aan den President der Fransche republiek een telegram gezonden van dezen inhond Ik wensch U nogmaals te verzekeren hoezeer wy getrofieo zyn door de warme ontvangst te Parys Wy hebben het hart van dit Bchoone land voelen kloppen De herinnering sa onoitwiscbbaar blyven in onze harten Ik verzoek ü van onze gevoelens mededseling te doen aan gansch Frankryk c President Faure heeft op dit telegram geantwoord Da beste wenschen der republiek vergezellen Uwe Majesteiten op de roemryke baan van Haar bestuur c In de politieke clubs te Londen was een boitengewone belangstelling In de rederoeriog die lord Rosebery Vrydagavond te Edinburg heeft gefaoaden q de National Liberal Club brachten vele leden des avond by het telegraaftoestel door eu de zalen waren zoo vol alsof men den uitslag van een belangryke verkieiing verwaahite De Globe gaf tegen middernacht een extra editie uit met een uitvoerig verslag van da speech en ondanks het late nnr werd het blad nog gretig gekocht op straat Niet minder groot was de belangstelling te Sdinborg De meeting ging oit van de Scbolsohe liberale Vereeniging en werd gehouden in het Empire Palace Theatre ofschoon dezelfde toegangspryzen geheven werden ala by tooneelvoorstel logen waren reeds lang voor deo aanvang alle plaatsen in het roime gebouw bezet Toen Lord Rosebery het spreekgestoelte besteeg itond het pnbliek op en zoog als één man sHe s a jolly good fellow c Het belaogrykste de reden van zyo aftreden als leider der liberale party bewaarde spreker iot het slot Hy waa uiet door de critiek der bladen van zgn post gedreven zeide hg Reeds tang bad een reeks van gebeurtenissen hem tot een beilait gebracht af te treden de Arme oische qaaestie was de laatste van deze reeks geweest en Gladstone s optreden w s de genadeslag geweest voor zyn positie als leider want spreker wilde nooit iu scherp cooÖict met Gladstone komen in de positie van leider der liberale party Daarom had hy zyo vryheid van handelen hernomen alvorens hier op te treden In var chilleode aangelegenheden was de politiek die spreker had aangeraden niet opgevolgd maar hy hoopte dat de eendracht 00 hersteld sou worden in de liberale party By de Oosterscbe qaaestle stond Rosebery uitvoerig stil Het verheugde hem te zien dat het land in opstand was gekomen tegen de jong te gebeur te nissen in Tnikye maar hy WBS van meening dat de geestdrift van bet volk eer geleid dan geprikkeld moeat worden en deze waarschuwing tegen roekelooze agitatie straalde telkens door in zyo redevoering De Oostereche quaestie de quae tie van de toekemstige regeering van het land dat zoo lang had geleden onder bet wanbeheer van deo Soitnn kon niet behandeld worden met halve middelen en die welke waruo voorgesteld wiren óf vergeefsch of gevaarlyk öf beide te gelyk In de eerste plaats veroordeelde spreker het geopperde denkbeeld om den Sultan af te zetten ofschoon dit denkbeeld het publiek toeUcht want misschien zou men een betereu sultan krygen maar oumogelyk een slechtereu Dit middel zou ecnttfr illusoir blyhen want men beeft hier niet te doen met een man maar met een metbode en daarom zou de verwydering van een man geen mlddsl zyn tegen bet kwaad Bofendien zon men den Sultan niet kunnen afzetten zonder bet Europeesch concert en bIb men dat kou erkrygen voor zulk een stap deed men beter een beroep te doen op bet Europeesch concert voor een veel ruit er quaestie En andere politiek was het voorstel om aan Rusland hetzy te Dardanellea te geveo hetzy bet bestuur over bet Turksche ryk naar de Dardanellen staan niet onder Britsche controle en het Turksche ryk behoort uiet aan Engeland Nu is bet in sommige kringen wel is waar de gewoonte om te beschikken over betgeen bun niet toebehooit maar daarom is deze politiek toch niet afdoende Dan is er oog het middel vun Gladstone den Britschen gezant uit Konstantlnopel terug te roepeo en den Turkscben gezant In Londen zyn paspoort te geveu Op dit punt moest apr met Gladstone verschillen In de eerste plaats zon Engeland dan niet langer in bet Europeeseh concert zyn en zyn belangen moeten opdragen aan den gezant van een bevriende mogendheid hoe bevriend die mogendheid ook mocht zjja spreker zou die belangen liever zien In handen van een eigen gezant meer in t byzonder als bij let op den toon der Europeesche pers Dan zou het terugroepen van den gezant een nog ernstiger gevolg hebbed bet zou de Eogelsche cbbsnis In K leinAzië van al bun nut berooven want zy zonden altyd gedwarsboomd worden door de Turksche autoriteiten terwyl zy nu nog van eenig nut zyn voor de lydende Armeniërs Verder Is bet terngroepen van een gezant een groote beleediging als men eenmaul een politiek van beleedigingen begint weet men niet waar het einde is en by gespannen verhoodlngen kan men door bet een of ander incident eensklaps voor een oorlog staan Ook was spreker het met Gladstone niet eens dat Engeland door de Cypros conventle verplicht zou zyn tasschen beide te komen Toen spreker aan bet hoofd van boltenlandscbe zaken stond heeft hy altyd zóo geredeneerd de Sultan heeft geen verplichtingen welke die conventie op hpm laadt ooit vervuld of trachten te vervullen en dos zgn wy ook van de onze ootslagsn Die conventie is altyd een doode letter geweest Verder bestreed Rotebery het voorstel dat Engeland alleen zon optreden Hy bad in bet begin der Armenische agitatie een brief ontvangen van een zeer verstandige dame die hem schreef Waarom als Europa faalt handelen wy niet alleen Wy zonden misschien verpletterd worden maar in welke edeler zaak zon Groot Britsnulë kunnen verpletterd worden Spreker had baar geantwoord dat hy GrootBritannië niet verpletterd wenscht te zien en daarop had zy geschreven Mylord uw antwoord heeft my bedroefd Tegen een afzonderlyk optreden in de Oosterseoe qaaestle zon spreker zicb met band en tantl verzetten Gladstone bad gesproken van het 8pook van een Europeeschen oorlog maar spreker geloofde niet dat het slechts een spook was hy wist dat alle groote mogendheden van Europa overeengekomen waren zich met geweld tegen een geïsoleerd optreden van Engeland te verzetten En wat eeu Europeesche oorlog beteekent schilderde spr io schelle kleuren Daarom kon er niets vergeefscher gevaariyker en ooodlottiger zyn dan zulk een politiek Deze kracbtifte veroordeeling van de politiek der radicale agitatoren werd met luide toejuichingen begroet Lord Rosebery s eigen panacee voor de behandeling van den zieken Man was concerted action van de mogendheden dit was het eenige solide veilige en afdoende middel Tegen elk ander middel zon spreker zyne stem blyven verbeffiBn en hg eindigde zgn welsprekend betoog over de Oüstersche quaestie met de woorden Ik huiver niet minder dan gy van de gruwelen in Armenië die een aardsch parady hebben veranderd in een geregelde bel maar daarom zon Ik nog niet willen trachteu aan die gruwelen een einde te maken door er een honderdmaal grooter gruwel aan toe te voegen c Toen spreker eindigde barstte het publiek opnieuw In geestdriftige en aanhoudende toeinicbingen uit Ër werd een motie aangenomen waarin de vergadering de hoop uitsprak dat lord Rosebery op zyn bestuit om als leider af te treden voo terugkomen en verder dat de regeering spoedig maatregelen zou nemen om een berbsllng der Turksche gruwelen onmogelyk te maken F ieuwe Zending Parapluies A v n OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA eurs van 10 OCTOBER 1 91 loovi 100 99 88 81 1 84 81 86 26 l 26 S l 98 98 98 104 57 57 87 19V 19 ia iloV ♦ 4av 9l 96 46 25 35 loov S6V 102 199 1S9 47V 8 100 100 135 120 109 92 V 200 224 102 iso i 587 E aVi 1661 98 69 78 101 101 100 98 131 U 11 91 42 100 10 U4 78 108 26 8 467 12 192 107 10 1017 103 1161 121 166 84 UI NÉDERi ANu Cert Nad W S aVgdito dito dito 8 dito diio dito 3 HoNOiR 0 1 GtudL 1881 88 4 Italië InsoUnjviag 1862 81 6 OosTENR O il iü papier 1868 6 dit in ziWer 1B68 6 Portugal Obl mut coupon 3 dito ticket 8 Rusland Obl Biimenl 1894 4 dito Gecoui 1880 4 dito bil R ithB 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perp t schuld 1881 4 TüRKEij GeprConv eon 1890 4 Gtc teening eerie D Gec la nisg aorle C ZuidAfr Rep v obl 1892 6 Mexico Obl Buit S h 1890 6 Venezuela Obl 4oDbep 1881 Amsteedaji Oblv at en 1896 3 RoTTBaüAM Stfd Icei 181 4 3 Nkd N Afr H iide av asnd Arendsh Tab Mij Ceititicaten Dttli Msatiohappij dito Atd Hvpocheekb piudbr 4 Cylt Mg dor Voratenl aand a Gr Hypotheokb pindbr 3 N ederlandsche bank aand j Ned Hnndelmaatsoh dito N W I ac Hyp b pandbr 5 Rttt Hypothoetb pandbr S i l tr Hypjtheokb dito 3Vg GosTKNtt Uo8l Hong bank affilti RüSL Hyp thoekbanlc pandb Amehika Equ t hypoth partlllj ï Mbxw L G Pr L en ce f Ned HolL IJ Spoorw Mij JljilD l My tot Expl V St Spw aand Ned ïnd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aanid 6 dito dito dito 1891 dftto 5 Italië Sooorwl 1887 89 A EobI 3 Zmd Ital Spwmij A obl 3 PoLBN Warschau Weeueis aaiid 4 KusL Gr Hu 3 9pw Mqobl 4 Batilacho dito aand Fsslowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Azow i p kap obl 4 dito dito oblig t Amebikv Cent Par 9p Mij o d 6 Chic Vorth W pr C v aand d to dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr 8pm eert v a Illinria Central obl in goud 4 Louiav Sc aahvillrtCort T aand Mexico Spw Mij Ie hyp o 6 Mies Kansas v 4pct pn f aand N York Ontariofe Weat aand dito Penoa Ohio oblïg 6 Oregon Calif lehyp in goud 5 8t Paul Minn Mamt obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canai a Can South Cert v aand Van C Rallw Nav Ie h d c O Amstard Omnibus Mij annd Rotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amaierdara aand 3 Stad Roltordam aan 3 BïLGiE Stad Antwerpen I8S7 ZVs Stad Bruaset 1886 27 HoNO Theis Regullr lesellsch OosTENa Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bei Hyp Spibi corU Advertentiën Aankondiging Bg vonnia der A rrondissements Rechtbank te Rotterdam d d 25 September 1896 ii ten verzoeke van den Heer HENDRIK C0RNELI3 VIN DE LEGE bediende wonende te Rotterdam tasschen hem en zg ue ecbtgenoote Mejuffrouw ANNA CATHARINA MARIA VERMEULEN particuliere wonende aldaar uitgesproken de scheiding van tatet en bed mei alle gevolgen van dien De Procureur van Ëischer Mr C F A HOOGEWEEGEN Rotterdam aRAXiDS MAOASINS DU FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons gelUo treerd mode aibum voor het Wliit r t loen noch met ontvangen hebben dit ia willen aanvragen aan MI JULESJtLUZOTaC Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gratis M franco toegezondeq f Bestellingen van af fcanca vrij van alia ko8t n a4 n huis met 5 verhooging BéhpéilJtiiitaHtPor t RozimJaal I TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda IIJIUIVÜ IU UUilUUlJl behalve ZONDAGS en W0EN8ÜAGS Hennep Enveloppen f 2 en 5 de 1000 met IMim bedrukt bij A BIIIKKMAN Z OrmWrNKEL O ir KOMNKUJKJ SroCIMVlIKVI RH 11 CiiiiMiscHi wAssriir Ki Agentuur bij de Firma Wed BOSMAM te Gouda Prys 15 cents port extra 1to rena fl ïO by oen geipftanl eyn daar otirxt alidftn de apaftrbftnk smh automntiioh Tftii aelve opent Nmeilore lavarplng ilnlt sioli de ipaarbank HOtomKtlaah n gseft tegelykertyd HOtornKtMah n gMit ugelyker daidelyk haiingworpeii b air g i N gelsdigd te lyn ii de paartti Mer eenTvodig wetr te ilaiteu wekt op itiauw de laat tot aparan Terseiiaing tegs remb of vnonütbi Terzendhilis Merkur Comm Vaatsch a Sohnbart Oo kmtXWitm N Z Toortorgw 8 nk jBüereei woröt ryK