Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1896

Woensdag 14 October J896 35ste laargang No 7094 ftOüMlHE GOÜRMT il NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitf ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 g k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post f 1 70j Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Abelen t BerkenI trakWo ent vav den te l gnlden op 900 i leilmen yooif klerk Maats baiiiig tot eD is tf Uagdde lewGAef j u 2j iu M oii n Diik joY tóomlooi orzeeïiiden geengêneVintftflanJJiSctaiuMrkwaal gevndan habb n en ten slotte eij die vree revoeleu voor bM AÏptairm iauUareden bebbda wageas Tersobljneelen als iioh aanhoudend angstig voelen verdaovlM Inbatlmrii bMM pijn il dalüiangbald fllkkaringa an donker wordeo voor de oogan drukkende BU oadHkalHMrtI £ WfiU I M I brtvoalaa van krfebanng In ei het alapen venflianden an votlari wiÜlSMlMa Wm T I oateg rliB nui MnvwlUden aln ook ann Jonga meUlei II ileMe aan bliakiaoM aTkrwhWaMkSS ook aan gsEonde rtlfa aan jonge personen d b veul niM bet hoofd werken en Keeatelllka naoKU iriuS voorkomen wordt dringend aangeraden zich uet bovan varraelda werkje aan Uaah aLhaÉmS paanvratkoatalooienfranooverzoDiJen wouuaooi SASTEKTOOHSTElLm Sociëteit Ons Genoeg en C3 OUDA Dinsdagavond MUZIEKUITVOERING Entree zonder prijsverhoog ing HET COMITÉ Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltberlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUondBcbe uttgare met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de verschnkkel ke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkregen b hetVerIftga Magazin te Ijeipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrf ook in poatzegeis en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVÈEVEEIJ Chemische WasscherlJ TAN H OPPE HEIAIEK 19 Kruiskade Botterdntn Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het atoomen en verven van alie Heerenen DameBgarÜeroben alsook alle Ktndergoederen Speciale inrichtiug voor het 8t6om n van pluobe mantelfl veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek rt zgn de prgzen 25o o gedaald Te stoomen goederen ats nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Koninklijke IMaelilualeFaliriek EE HOnieSLOEM VAN H van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage HepplerHraat 9 en XO naby de Regentesaelaan Hoieveranciors VAN Z U den Koning van België INDIENÜJ HOEST g ebruikt de Allerwege bekraonde WfreldlifroinideSuperloi DRUIVEN Borsl Honig Exlract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en i verkr gbaar by P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiB MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht 1 C HATELAND Bos cop B T WIJK Oudmalcr Druk va A BEIKKMAN ZOON SASTENTOONSTELLÜ Sociëteit Ons Genoeg en GO T JJDA GEOPEND van 11 4 en 7 10 uur Niet Leden 40 cent Leden 25 cents entree Donateurs toeg ang op vertoon van Abonnementskaart HET COMITÉ H dprus Menbiedehel J jf mt 000 Mark Stiiiit fcganindeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door da den Staat Hamburg gewaarborgde groote GaUUotorg waam sekor 10 Mniioen 740 990 Mark gewonn i moeten worden Üe prijzen van deze veel voordeel biedende Geldlotor die volgens het plan elüclttB 113 000 loten bevnt zgo de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie ran SOO OOO M 46 prijzen h 5000 M 1 prijb a 200 000 M lOGpnJEünu 300ü M 1 prijs a 100 000 M 206 prijzen a 2000 M aprgzen a 75 00 M 782 prijzen a 1000 M Iprys a 70 0 0 M 1848 prijzen a 400 M Iprya h 65 000 M 42 pryzon a 300 M 1 prga a 60 000 M 188 prijz h300 160 M prijs a 55 000 M SB327pryzoua 155 M prijzen a BO OO i M 8961 pr 184 104 lOOM 1 prijs i 40 000M S4tlprijz a 7 45 21M prijzen a 20 000 M totaal C6 340 prijzen Zlprgzenii 10 000 M en worden dezo in eenigo maanden in 7 klaesen uitgeloot De Hoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stggt in de 2e U tol 55 000 M in de 8o tot 60 000 M m de 4e tot 65 000 M lu do 5e tot 70 000 M m de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste pryatrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot eleohts Gulil 1 7 een kwart origineel lot slfchts Cruld 0 00 Do in egge den voor de volgende klassen zoo als de tipt iyst der prijzen zijn uit hel ofUo oe o Irekk ngap an voorBÏea van het Wapen ven den Staat blykbaar en verzend ik dezen PIhd op eanvrage gratis ledere deelnemer m de loterg ontvangt on gevraagd onmiddellijk na da plaats gehad hebbende trekking de officieele trokkingslijst De uitbetaling en verzond ing van de prijzen geschiedt door mg direct on prompt aan de winners on onder de strengste geheimhouding m mtm Iedere bestelling kan raen eenvoudig imp per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending an loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 99 OCTOBBB e k met vertrouwen tot Samuel HeclisciuT senr Bankier en Wusol kantoor m HAMBUKG Dnitscbland Wat Rheumatiek tegen da b ate ta rruiin tegen Jicht Lendenpynen kortom l Anker PainExpeHer ignen van eriei itud gl ld met het bHtmtnun te wenden tegaa =£ Anl er Painlxpeller gf mott dtu ftMda in ieder hnisgezb hS AnIiBr Pain Expelie Pr s 50 floot 7fi oeot an f 1 25 de fiaavh Voortmnden ia do moeste A pothoion on b F AL lüohter t Co ta Rotterdam Te aOUDA b j A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FDIEE ODDE 9 SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrygbaar bij Jz PEETERS Ala bewiJB van echtheid ia cachet en kurk staeda roor2ien van den naam der Firma F HOFFB AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Drood en Beschuiirabriek stoom Automatische Walsen Meelfabrlek PRIJSVEHHOOGING van af ilaandag 12 October l 96 Door de onorm gea egon graan on moptprijzcn eveoula door do belangryke verhpoging j I der pruzen van krenten en roz jnen zienwij ons ganord Jiakt de prgzen rm de volgende 1 broodaoorten en pakjes meel te verboogep als bieronder irordt viTDield I Pun gebuild Melk Tarwebrood lot e i m l l n I et en idem extra fijn geknipt brood lot i et U ci en 16 et Qe woon Krentenbrood tot 9 tt 13 et 18 et 27 et en 36 et Oewoon Faasobkreuteubrood tot 11 et i6i et ü2 ei 83 et en 41 et Ongebulld Brood met Prima Tarwebloem l t s et u et u et en 3i et Munitie brood rond tot a i cl en 13 ft en lang tot C j et 8 et 11 e 22 et SJ et 44 cl 66 i en 66 et GeWOOn BlaOkbrOOd tot 8V cll IS et 17 et 21 s I et en 26 i cl OewOOn Hoggebrood tot 6 et 9 et 13 et t et en 86 et Voerbrood tot 7Vi et en 10 et Zoet Hoggebrood tot 11 et Roggebrood met Krenten tot 1 1 et Faltjes Frima Tarwebloem tot 8 et Fakjea I Ordinaire Tarwebloem tot 6 et Fakjeb Frima Roggebloem tot s et NIET VERHOOGD zijn de PRIJZEN van Het grooté aantal ïzenuwkw ilenl TUI RennwhoofdpUn af tot ia ilaorafKaandft kenteeketuii van apoplexie 1 ieerau noj steeds all i middelenjdoor demeditictie wetegiabap ianfewenoityd komt dB eer toe dat lil dow het eobrulk mutten wbi den envondlrl v j r ont ekkinr W ui bliiït te I dodfden g trima Wittebrood Fyn gobull Water Tsrwcbrood Fgn gebuild Franifct Waterbrood Rii4 brood Tarwebrood met ifronten Fijm Paaschkrentenbrood Tulband Ji Brfltbr od w van do diverse soorten klelnbrood nWeSyfiliJki kyu uiui un oni fcUD aai ij UUQI ucu HdUIUiil UlUrteU VHJl QBIl èenVOüdlgll de huid epne physwlogiiche ontdekking godaan heeft jBe na UoDderde p egeheele wereld Verbreid ia enyiterwyl zij in we tans clfttoel IJ tóe kringen ekt tevens seBe weldaad blijMt te zijn voor da aanTeenawl aten 1 geneeswyM is uitgevonden do den fftweren Oftloier yan GeBcndhfllt VllBtiofeD en bernet op de ondagflndine opgedaftn in eene Sü jarize ptakt TAN het b M maal p r dnÉ tfArdcn danrtAe resebflttc oiinilddellUkMWb i naWKeBtel niedciredfcld Uet deie têm ohitterends resHltatsn iwrkrtKén an rij maakte zooveel opgang dat vi ge8clir vsn werkj ÖVER ZENUWLlJDEN EN BEROEI n 8 vonrKomlnfl eHiienettna binnen korten ti d reetli de aie druk verscliencn la ÜlLtjoeldQ bevat niet lUaan ikw kM pnbUek Tentunbara TetkUriagen omtrent liet wezen r ntenwere theréSiLra dalMn elft in wanhopige evallin verkregen nltwoikiiig maiirl ook vindt men dïïöEi wttÜSw rbandelingen nlt a Bi l dla h bffideii diï wwwwbm van tai rsiior ai krankilniilgM iatiimièni 0r n Dr MMllM k larlabtl nir taéta nHM lutenfeli Bal Emi Dars l Mai dr leneaihéir ilIrtioteMr dèr aafvaiio tlieraaeiitiaaha I Iljdara ta Parjli raa It HwDré 334 Canaiü ven Aichaabaoh mti dr ta OarftR Dr I ta Zlrknlb npbar iUka nt lB9h med dr t Waanen Dr C Bennval ta La Fan tirs flbir ÜM wk É Conaail Oantfal d by Iè a et de éanlé In Frankrljlt on vale anderen arrjwa m ua n a 19 groote prikkelbaarheid geJaagdiiBld ilapelonheld flobamelljka m fdar alle ileken die door üeioeite getrorrcH werden an nog lUi n UI veHamniingan onvormogx mat voortduranda pijn plaatselijka n AwaUeQwieTaennwKcvtel meer ormliidar MuiiKedaan lu itf tTi aagaM wÉal nawMHUBlield IU len waarvan de kentcekenan itjn ohronlaoba loofdaUn MJmlM taitaS hoofdlijn ïjaBdandran groote ikkelbaarheld qeJaagjhBld ilapelopiheld flobafflell a inatai aS 1 u V uM THi muviviuk iiKa i aiBiama r wAkte verzwakking van geheugan au tn iM dia raaJii ndeling geweest ziju maar door de bekende middelen na itfwwIJBiwK iwara tongval naelaNJk allttM ikimdtge bflbai iTkanr wrijve atWHM Anaterdsin door H l l kaIV Co Heiligeweg 4a j P SANTEN KftLrF Apotheltat K rU HooIHmc L I OBUV iMkKTOIir üudpgraofit bi dB Oaartbnurinit Botterdnm giennlBoÉ mediojnale tontounsteüinu ie de Dr Weimwü JnriJ met de Zlliureii Mednille bekroond MA7P0LE ZEEP verft goederen in alle vaste kleuren verschiet niet en tast de handen niet aan A lom verkrijgbaai Importeurs voor Holland België en Koloniöi VAlf HENGEL Co Amsterdam I l y toriawdier ui7tfe VïcforiaBron MGberlahnsidn by£ms Tafeldranm Vanh£ nialüykèf uiscferX€cfer anden eMamsiA ftglct êxfi üalieJ Ï Lcïoriay rofl Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmati 3 e dopr de nioinvste utvindiii en op machinaal gebied verbeterde fkbricatfe ea ultaluitend gobruilc vao fijii e i Hjnate grondstoffen g randoorpt len verbruiker van StoUwerck s Ohocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabnUa i mwliemig boantwoordc ide aw den inhoud der resp Etikettea De Firma bcbaidde 27 BreTels als lloneveraïicler 44 Eore Olploma s gouden enz Medailles eea bewijs raa uitmuntend fiju f ibrika t Deeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nou0 voua décemons uue MedalUo d or première dasHe en oooaldörfttioa ae votre ezoellent f brioation do Ohooolat bonbons varies to eto StOllwarck t fabrikaat is Terkiggbaar bi U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaal vertegenwoordiger oor Nederland Jolins Mattomlodt Amsterdam Kalverstraat 103 f 4 181 BIl NENLAND M doe DA 13 October 1896 van den Ned R K adag 18 October des 8 B K LeMvereeniging voor d ooder tfd Maandag 19 October lijke ré Sadering deriiijj Is ook toegankbai daren gean leden D JtMedUng Ood Volk boBd W op avonda ten 8i uur eene a i ring bol Melkhandelarcn en eene g one bilinb i rat anot mde k iyk T or R C fan den bo d i Door kerkv jWoode n Ixr roepoifj kalden ttï By het Zaterdaglgel ielegrafUt 3de kliscW Wploitabie TaQ StaaUi beer E Q r d Pe Te Rotterdam sfln v lgena do NederI ttree politieageotea ib dienatt die eoo sprekend elkaara eveobeeld zya dat nipt alleen een ieder zich ÏD beo vergist maar deser dagea zelfs de moeder vao den een toen sy den ander tegeokwam deïon foor baar zoon aaozig en hem toesprak Eeoige dagen geleden werd eso ingezetene Tan Leid n de depe Tan een slawen oplichter Tsn I4jarigen leeflgd Op een avond kvram ie diene bnize een jongeheer met Indiicb uiterlyk welke overhandigde een ffesloten brief die bg opening hei verzoek inhield aan een rriend f 60 te leenen Geen kwaad vermoedende sloot hy Iwee bankbiljetten vao f 25 ieder in een convert hetwelk aan dien jongeheer overhandigd werd De leaner enkele dagen daarna zgn vriend sprekende gaf deze hem te kennen niemand om geld gezonden Ie hebben zoodai in deze bedrog moest Egn gepleegd Aan de politie werd vau de zaak kennis gegeven en een onderzoek begon Al heel spoedig bleek haar wie de brenger van den brief was en dat deze ook de bedrieger was Ofschoon aanvanketyk ontkennende en daaromin politisbewaring geeteld verklaarde hy denvolgenden dag de dader te zgn desgevraagdonder mededeeling aan wie hy de bafikbiljettenbad aitgegeren L D c Men schrijft nit Maastricht aan het Volks tEVlLLEToK DE HYPOTHEEK WikS3 STEI fi 88 Het bleef altijd een kamerbevaardar die hem had geholpen en bovendieQ die avondwandeliag met Otto beviel hem niet mik hoop took niet dat Otto q orer andere dingea gesproken heeft begon h nogmaals vW i hebhen nog even over Maarten van Bossum gepraat zeide Nolly met een sohalkschea lach vtX vraa eea onschuldig onderwerp en van Bernhelm glimlaobte ook even maar fag kon het denkbeeld toch niet vau sioh zetten dat er tasschen Ludeman en Nelly toch nog eene andere betrekking zou kunnen bestaan Maar neen Netly sou zioh zelve vel reapeeteeren de van BarnhelmB die zich niet aan de de Watte zoudon willen parenleeren waren n minder eene partg voor de Lidemans Nelly was Eenuwaohtig geweest zy had niet geweten wat zy deed De gantohe zaak was de moeite niet waard om er over te deakeo veel minder om er over te spreken Toch ging zij den baron niet nit de gedachte en gedurig dwaalde bg af van Vink en diens geld op Lndeman en diens mogelijke plannen XII Tien dagen waren er voorby g oin De tyd dagblad dat de zaak van den glasblaïwr RobeerSj die aanleiding gaf tot groote agitatie bü de glasblazers nog niet ten einde is De firma JRegont wilde dezen man niet terugnemen in de fabriek omdat er volgens haar geen plaats voor hem was Dit uu is in zooverre gewijzigd dat Robeera wel mag werken maar als zoogeo relais c ledige tegen een loon van f 1 40 per dag ho gatpua terwgl hy een meester blazer is didj gewoonlijk circa f 2 25 per dag verdient Een broedi r vten Robeers fi n bestourslld der vereenijlinB kYerbroederiDg is deze week nit zyo werki gedhwd op desie wüze By het begin dei stakibg van de glB8sly ier8 zgn van verachillende jopgere meester blazers de plaatsen stil gelegd én werden deze meesters als relais c aan helt werkgehonden Dit is ook met dezen Robeets gebeqrd en dat daorde f bB reeds 22 w keo Nn kwamen A vorige Iveek drie plaatsen vó or meeater blazer vacant waarby een van het soort werk van Robeera j£ eze plaats werd echter beziet door een ander Vrbeider die daartoe van knecht tot meester Ïwerd bevoiderd Dit is misschien het 259te feit dat üich in en loop der laatste maanden voordeed vaarby telkens een of meer arbeiders als elaohtofiera vallen De arbeiders gevoelen zich als men chen met een voortdurend gevaar van broodeloo beid boven zich hangend en dit heeft bun langzamerhand gebracht in een toestand van verbittering en agitatie De beatanrdera doen ongelooflyke moeite om de lieden te kalmeeren Wat de stakende sly pers aangaat zy zya kalm doch het is een kalmte die niet natnurlyk is Aan werken gaan by Regout denk niemand banner Als de staking mialokt zal de groote meerderheid zich een weg zoeken in bet buitenland Een deel der aardewerkers beeft met bet oog op de pryaverfaoogiogen van de waar die de firma Regoot beeft ingevoerd loonsverhooging gevraagd £ r loepen geruchten dat de firma voorzorgen neemt om by eventoeele staking der faïeociërs de ovenwerhers te kunnen laten werken door het werk en biscuit in te pakken Volgena bet veralag van dr Jaossena directeur van den gezondheidadienat te Brussel bedroeg de gemiddelde jaarlyksche sterfte aldaac in het tydperk 1864 1874 30 3 per 1000 inwonera in het tydperk 1874 1884 daaldo dit cyfer tot 25 8 in het tydperk 1884 1888 tot 24 3 en in het tydperk 1888 1894 tot 22 om daarna tot beneden de 20 per duizend inwoners te dalen naderde dat van Bernbelm zijne hypotheek moest aflossen helaas de overgang yac het goed zou te laat komen om bij Ie verkiezingen te worden geëxploiteerd De candidataur van Binnenslyn was op dezelfde hoogte gebleven Zelfs zyn terugkeer tot de goede riobting had hem misschien om de reden die de Watte bad aanfregeven weinig gebaat De Watte zelf had te weinig ondersteund pinnenslgn miste meer dan ooit de hulp van Otto maar uit zich z lfen hem op te zoeken liet zyne waardigheid niet toe als Otto schuld bekennende hg hem kwam zou bij hom raissohien weer m genade aannemen en zeer gaome zelfs maar wio er kwam Otto was niet verschenen Hy bleef zijne belofte aan Nelly getrouw en reeds het bezoek van Binnenslyn op den Zondag van zijn vertrok zou hem weerhouden hebben zioh weer bg dezen aan te melden Tooh bad hy nu reeds op den ayond van dien tienden dag een half uur by den rentenier gezeten die met de handen in de zakken met groote schreden het vertrek op en neer liep Ën zou ik je nu eens mogen vragen hoe hij aan dat geld komtP Troeg Binnenslyn voor Otto stil staande irik heb geen vrijheid u dit mede te deelen mgnheer Binnenslyn Het geld is by den notaris de formaliteiten zullen door diens tussohenkomst worden vervuld ffNu wie het dan gegeven heeft is een groote gek t goed ia de helft niet waard f Wanneer zou het u gelegen komen roet den heer van fiernhelm en deo notaris eene conferentie te habbeo Loop naar met die oonferso tie s Wat Waarom als zinnebeeld van Lutber een waan wordt gebezigd beantwoordt de beer IA H E ehl in bet Haagsche Dagblad c 8 Ivolgt Hna de voorlooper van Lutber waa uit fiohenien geboortig Has beteekent in bet Bobeemach 0ana Hua s ti e dikwyts met zyn naam en toenhg op den brandstapel stond muet by gezegdbebben Hetit bratet ihr ne Gans aber uaoh hou ert Jabren wird kommen ein weiaaer Sflhwan Den wird man ungebraten lan lassen Het la voor de band dat toen Lutber de taak der kerkhervorming weer opnam door Hos honderd jaar te voren begonnen men hem den Zwaan noemde en op de Lnthersche cerken daaromc altijd de zwaan als wiudwyzer geplaatst wordt in plaats van den Haan bet attribunt van Petrus den Apcatel en arts te St Annaland in Zeeland bad voor geneeskundige behandeling van eene nu overleden ryke weduwe te St Maartenadyk berekend eene aom van i 1250 daarby o e de gemaakte visites in rekening brengeode ad f 45 per keer De erfgenamen van de weduwe achtten het bedrag veel te boog en mnakten das bezwaar tegen de betaling Het bteek 4it een andere arts voor bezoeken als hier l ipr dou geneesheer gebracht f 3 a f 4 in rekening bracht De rechtbank te Zierfkzee bepaalde het bedrag waarop de arts recht had op f 375 danrbij de visites ad f 15 berekenende en veroordeelde hem in de hosten Deze hiermede niet tevreden voorzag zioh tegen die oitspraak lo hooger beroep by hec gerechtshof in Deo Haag alwaar de zaak in behandeling kwam en bet Openbaar Ministerie concludeerde tot bevestiging van het vonnis der liechtbank met veroordeeling van den arts in de kosten ook van bet hooger beroep Uitspraak 9 Nor De eerste automobiel eigendom van een particulier is hier te lande in gebruik genomen door notaris Backx te Wieringerwaard t Is een victoria in beweging gebracht door een benzine motor De snelheid van bet rytoig kau bedragen 25 K M per uur én een volling ia voldoeode voor 200 K M afstand Aanvnnkelyk voldoet bet rytuig goed De voortvluchtige geraeenteveldwachter van Noordgaawe A v d V ia Zaterdagavond nadat hy bemerkt bad dat de Rotterdamaohe politie hem op de hielen zat na eene afwe kunnen me die formaliteiten maken Het gold wil ik wel zien want ik geloof het nog niet Of heeft de Watte hem geld gegeven tfHet spijt me wezelijk dat ik u geen inlichtingen geven kan of mag Mwscbien zou dit by eene overdracht van de lohuld blyken maar daartoe is eone bijeenkomst met den notaris noodig Nu daarom zal ik dan komen en dan zal ik eens zien wie die dwaas is dic de dubbelen waarde onder zulk een waarborg leenen wil Ik meen dat dezelfde som ook door u geleend werd 1 3a dat verwijt men mij nu nog toe Je moet maar goed zgn in do wereld van jou heb ik ook zoo veel erkentelijkheid ondervonden Otto gaf op dit laatstp verwijt geen antwoord Hij stond op en vroeg op welken lijd Binnenslyn de byeenkomst verlangde ffVan avond om zeven uur dan zullen we eens zien wat er aohter scbuill Met die woorden ging Otto heen en Binnenslyn zette zijne wandoling in zijne kamer voort Dat die zaak zuiver was geloofde hij niet er moest wat aohter schuilen maar wat Wie wist wat hy des avonds zou hoeren en op welke wijze men trachten zou hem te misleiden Hij moest oppassen en toezien maar hy gevoelde zelf vaar al te goed dat da anderen hem te slim zouden zü ï ieder geval zou hij niets teekenen vóiJr hy eyn geld had En als by het had wat er dan mede te doenP Hy had geld genoeg die weinige duizenden guldens maakten hem niet rykor of armer hy had Wosenstein willen hebben Binnenslyn van Wasenstein lid van de provinciale staten enz dat was hetgeen hjj verlaagde zigheid van tien dagen in zyn woonplaats teruggekeerd Men sehryft aan de A P uit Utrecht De 2 centstukken raken hier op Dat wil zeggen ze komen in zakken van 1000 stoka by den betaalmeester en komen er met vandaan Want wie wisselt voor f 25 aan die muntstukkeu in De oorzaak hebt in de muotgasmeiers De gasfabriek ontvangt de munten en brengt ze naar deo betaalmeester De behoefte er aan biyft natourlyk bestaan en vandaar dat da diretenr der gaefabriek thane voornemena is om een paar uur in de week gelegenheid te geven om die munten aan de gasfabriek te verkrygen Ook worden door hem de patroons aangespoord om minstens f 1 van het loon buuDer werklieden uit ie beialen in 2 cent stukken Naar men van goed ingelichte zyde verneemt heeft 7icb te Goes Drenthe een geval van cholera voorgedaan Op last van dr Fleilderus te Dalen is het yk de lyder ia reeds bezweken dadelyk naar bet lykenbuiBJa op de begraafplaats vervoerd P D en A Ct Zooals men weet wordt i breach of promisee het schenden eener trouw belofte door den Amorikaanschen strafrechter hoogst ernstig opgenomen Wie schuldig bevonden wordt aan dit delict ziet zich meestal veroordeeld tot betaling eener enorme Bcbedelooastelling subsidiair te vervangen door een zware gevangeniastraf Men begrypt dat de dames van di ze justitieele welwillendheid geducht party weten te trekken Een voorbeeld Een dame te Rockford Illinoia heeft een plainte met een eiach tot schadevergoeding ingediend tegen haar buurman die in hair tegaowoordigeobeid met hartstocbtelyken Raodoeolykbeid een liefdesroniance had gesloten De ach eon e sek ie vooral ziet met spanning de beslissing der rechtbank tegemoet In een werkplaats ta Qilly België viel een banglarap naar beneden op bet boofd van een joug werkman wiens kleeren dadelyk vQur VHtten Hy kreeg zware brandwonden over het gehaele lichaam Te Marchienne au Pont kantelde een stoom kraan en kwam neer op een werkman die verpletterd werd Zyn iioofd werd letterlyk verbrijzeld en in plaats daarvan brengt men hem eenige duizende guldens te huis I Hy bleef op zijne kamer tot de knecht hem bs richtte dat het dini wachtte Mevrouw en de dames waren reeds gezeten zy hadden baset de eerwaarde von Schmachtl was voor de laatste maal in de stad en zou dien avond zijne afscheidsrede houden ffOij gaat toch mede Binnenslyn f vroeg mevrouw Wat heb ik met dien inof te maken zeide de heer des huizes knorrig nik geef de brui van den beelen hooi ffGij zult er weer berouw van hebben lieve waarschuwde mevrouw znohtzinnig ffNeen papa dat kunt u niet laten hy is hier nog geweest hij zou u bepaald missen Vt hem volstrekt niet Laat hij maar weer naar de AlFoeien gaan hy kan wat my betreft er nog wel eon paar meoncraen De transpareiite blondines bloosden zou papa dat op haar geiend hebbeo F Zij hadden er we eens aan gedaoht om zich geheet aan Üe verspreiding van het evangelie te wijden maar onder de Alfoeren neen daar zouden zo nu minder neiging toe gevoelen JuiBt van avond zou de collecte plaats hebben vLaat ze collecteeren als zo niet meer geven dan bij mij kunnen ze die collecte wel achterwege laten l Maar Binnenslyn wat bezielt u van middag P Wat me bezielt Dat van Bernbelm mij geld geeft en Wasenstein voor me verloren ia JTer vÊTVolfd