Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1896

Mk BurgerlUke Stand GEBOREN 10 October Clarina Apolobu Catharina oudere S Boot en J H de Weger 12 Pieter Johannes ouders J Koeman en M J Boot OVERLEDEN U October A van der Wolf huisvr van J Smit 66 j WInterdtenst 1896 Aan evaogen 1 October TUd vao GreeDWicb SOTTIKDAM 4 60 4 6 6 4 n v tl 6 11 1 69 4 8 4 16 6 90 IIOTTESDA M e O D D A 10 19 11 60 18 27 1 40 1 44 ir f ff 4 80 6 27 ff 4 67 ff ff 6 84 ff ff ff 6 04 ff ï 6 41 3 09 4 04 4 33 5 10 5 40 5 47 6 47 DEN H A6 GOUDA 19 08 18 47 7 10 7 46 8 18 9H 9 60 10 GOUDA DEN HAAG Goud ZsTenhuiMnMoorkapella Zootemeor Zogwaard Voorburg b Hago B 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 12 16 12 88 1 42 3 47 4 46 6 Ï8 6 64 6 11 7 20 7 49 XM 7 49 8 47 11 80 12 40 4 67 8 01 Z Z 7 63 8 6e 11 41 19 81 6 08 n 8 19 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 20 8 26 H 8 1 9 1S 10 7 10 48 1 11 46 M 48 1 10 9 12 4 17 8 26 6 62 6 22 6 39 7 60 8 81 8 38 8 64 9 64 10 8811 6 u 10 06 n 10 16 g g ff 10 87 ff 9 S210 8S U 6 11 46 7 48 8 S0 9 19 9 4610 1111 3618 281 86 8 44 8 40 4 10 4 38 6 82 6 127 18 7 68 9 88 9 58 ff 10 17 ff ff 1 41 ff 4 59 K 6 18 9 S4 K u u 10 82 ff ff 1 66 ff ff 4 68 6 80 9 48 w ff ff ff ff 10 43 2 06 u y 6 04 8 89 ff 9 69 8 13 9 18 9 47 10 1610 5412 0512 58 2 17 8 14 4 08 4 886 16 5 52 8 507 488 88 VBi l 010 88 U T E ïl O H T G O ü D A Utrecht 6 3 7 60 9 9 38 10 16 10 38 11 88 12 2 8 08 8 52 4 46 6 14 Woerden 6 58 8 11 10 88 11 55 12 24 4 16 8 8 Üudewater 8 19 r 10 46 ff ff ff 4 24 Gouda ff 8 32 9 84 10 10 10 69 11 1012 11 8 46 4 87 6 17 n O I D A UTRICHT Wooda S 80 a87 7 1 7 8 8 l 9 M 9 68 10 19 10 57 UM 2 80 Oudew 6 4K B B4 ff Jl l ff 8 87 Woerden B 58 7 8 8 12 + 11 88 2 45 Ftrecht 6 13 j 7 48 8 88 9 54 10 6111 45 1 27 8 08 f Naar Amsterdam t Stopt Woensdag G O U U A A M8TERDAM Gouda M 87 81 9 12 lO il 12 10 4 U B InttaidaiB O St 8 14 0 27 10 56 1 8 1 18 US Stept te Nootdoip Leidichendam en Blej a wgk Kruisweg en Hekendorp AUSTKSDA M 6 O TJ D A Amsterdam a BU 7 16 6 16 9 10 42 2 84 8 68 4 48 8 18 7 45 eoada 7 82 8 19 9 14 10 10 Il tl 18 28 8 4S 8 66 l é 7 46 S W Laat te Gouda Beizigers uU naar oeemt m niet op t0 17 10 80 11 86 Dezer d en constateerde men hst feit dateen watermoloD geitopt werd door een paling Dit buitengewone voorval bad niet plaütt ia Gascogne ook niet in Amerika maar in bet Fransche departement Hante Marae Gedurende den nacht bemerkte men dat de molen van Sommerécourt plotseling ophield met werken Nadat de molenaar gepj obeerd had een onderzoek in te stellen hetgeen bem eobter door de dnisternia werd belat besloot btj den dag af te wachten om beter ï e kunneo lien wat er aan haperde Nauwelvjlti was de dag aangebroken of de vang werd neergetieald en men daalde af in de kamer waar zich het waterrad bevindt Men kan sich de verbazing van den molenaar voorstellen toen bg het waterrad astgeloopeu vond op een paling van 1 20 Meter lengte en 27 cM omtrek op bet dikste gedeelte Het kolossale dier werd uit z n benarde positie bevrgd om in de keuken igu cgna aan de natunr te betalen Naar aanleiding van den wenscb door de Koningin Begentee geait om de baar te brengen hulde ter bevordering van eeu weldadig doel te doen strekken geeft dd Middelb Gt de volgende behartigen swaardigende wenk Wy hopen nu alleen dat men omtrent dit laatste zich onthouden zal van allerlei vingerw zingen waardoor men tracht invloed uit te oefenen op H M De door Haar te doene keuze zal in waarde stijgen en het kiezen zelf zal H M aaLgenamer zgn wanneer daarover niet vooraf allerlei ongevraagde adviezen worden gegeven en vooral geen penneetrijd worde gevoerd Door de recherche der Amsterdamscfae politie is volgens het Nbl v Ned een ouder zoek iogesteld in zake de beweerde voorvallen op het kerkhof ide Liefde Het opgraven beeft steeds plaats als hnt kerkhof is gesloten maar t gebeurde wel eena dat er toch toegang werd verleend aan bezoekers die dan van het opgraven getuigen waren Dit zal niet meer voorkomen zeer vroeg in den ochtend zal deze werkzaamheid in den vervolge plaats hebben Men was Vrij dagmorgen om 6 uar bezig met het ruimen van graven uit da jaren 1882 83 Van latere jaren zgn nog alle graven ooaangeroerd Zoo lang mogelgk blgreo ze in rust maar zouder opgraven is op het kerkhof geen plaats Het Duitsche Rgksgerechtshof te Leipzig beeft de vraag te beslissen gehad of een gemeeotelgke onderwgEeree tegen haar zin outslagen mag worden op grond dat tg ia het huwelgk treedt Het oordeel kwam hier op neder dat de beslissing afhangt van de feiiehjke vraag of bg de aanstelling de voorwaarde ia gesteld dat ingeval van buwelgkootslag mag worden verteend Het hof van booger beroep waarnaar de verdere behandeling der zaak was verwezen heeft nu mei inachtneming van deze uitspraak de onderwgzeres in bet gelgk gesteld die tegen baar ongevraagd ontslag was op gekomen Na de feesten ter eere van den Czaar tot het verleden behooren is bet wel eens aardig na te gaan boeveel beweging zg op allerlei gebied hebhen veroorzaakt Vooreerst hebben de spoorwegmaatscbappgen een bgzoDder drukken dienst gehad er waren niet minder dan 1 800 000 provincialen en vreemdelingen in de stad Pargs die hier allen gemiddeld vgf dagen hebben verblgf gehouden 6g menigeen doet zich ongetwgfetd de vraag op hoe zgn alldie mensohen onder dak gebracht En bet is waarlgk moeilgk op deze vraag antwoord te geven Pargs toch bevat slechts 10 500 hotels en gemeubileerde vertrekken die 175 000 per flonen kannen bevatten Verouderstellende dat elk hotel tgdeas de feestdagen eeu dubbel aantal gasten heeft kunnen herbergen dan moeten er nog 450 000 bezovkers bg bloedverwanten en vrienden een schuilplaats hebben gezocht Er bestaan te Pargs 85 000 particuliere buizen elk de er be t dns gemiddeld Ulrecte 8po orw cgve rbin dln gen Oouda e so 7 86 8 20 8 40 9 10 9 S6 Mooriireoht 7 88 8 47 H w n Nieuwerlrerk r 7 89 8 64 0 ff H 0 peUe 7 46 9 1 H ff Eotteidun 7 7 66 8 88 9 1 y 3ü U 40 y 6 6 17 Botrtrdun 4 66 6 62 Oipelle 6 6 8 3 Kieswerknk 6 14 6 11 Uoordnoht 6 81 6 19 Ooudl 6 S7 6 86 5V8 bezoeker gaatvrybeid verleend De bevolking van de hoofdstad gedurende het verblgf van den Czaar kan dus geschat worden op 3 800 000 zielen Eeu andere vraag is hoe heeft men dien menscheudrom kunnen voeden en hoeveel zon er wel niet verorberd zijn Volgeni deofficicele rapporten der proviandeering beeft elk inwoner te Parijs gedurende bet jaar 1895 per dag gemiddeld 400 gram brood gegeten 56 centiliter wijn gedronken 167 1 grnm rnndvleesch en 26 8 gram varkeusvleegch genuttigd voorts 31 5 gram gevogelte en wild 30 3 grsra viich gegeten enz Deze verschillende hoeveelheden met 3 800 000 vermenigvuldigende verkrggt men voor de vgf feestdagen de volgende getallen 7 600 000 kilogram brood 10 640 000 liter wijn 2 174 900 kilo vleesch 598 500 kilo wild enz 575 700 kilo visch 10 45 00 eieren 437 000 kilo boter 378 000 Kilo tont 266 000 Kilo fruit en groenten 184 300 oesters en 144 400 Kilo kaas De twaalf voornaamste voedingsmiddelen vertegenwoordigen een gewicht van 24 000 tOD voor bet transport daarvan zgn 60 goederentreinen Doodig geweest elk van 40 waKgoua Als men ten slotte aanneemt dat elk hezoeker per dag 12 franos heeft verteerd dan maakt dit een ontvangst van circa twintig millioea francs 1 Te Rotterdam is een meisje van 8 jaar gestikt Zy was op beddegoed op twee naast elkander geplaatste stoelen te slapen gelegd doch in haar slaap weken de stoelen eo viel zg met het beddegoed dat op baar terecht kwam Het kind heeft bigkbaar de kiacht gemist om de dekens en kussens van haar hoofd te verwgderen Gisteren zgn door een deurwaarder meteen verhuiswagea uit Leeuwarden ds meubelen gebaald van de kerkvoogden Schut en De Boer te St Anna Parochie om die heden wegens wanbetaling van gerechtskosten betreffende het bekende kerkelgke proces te Leeuwarden publiek te verkoopen Men vreest voor aamenacholingen en tegenwerking De kommaudant der marechaussee was in 3t Auna Parochie aanwezig met 15 man Er was veel volk op de been Uit Melilla wordt gemeld dat de bekende roevers van het Rif behoorende tot den stam van Bocoja een Franscb schip de ProsperCo rinthe hebben aangevallen Op betoogenblik dat de booten met den buit en de gevangen gemaakte bemanning natr land voeren verscheen een Spaausch koopvaardgschip dat een der booten opving en enkele Mooren gevangen nam Van de andere booten en van de Corinthe werd toen geschoten en er werden een paar man van het Spaanscbe aohip gedood De Coriutbec kon niet worden teruggevonden het schip was in weetelgke richting wejigedreven Dadeiyk na aaukomat van het koopvaardgschip op de Spaanscbe kuat is de kano ineerboot Guerre naar Alhucema 4 gezonden en heeft de Spaanscbe gouverneur van die plaati een krassen brief aan den kaïd der Mooren laten brengen waarin de invrgbeidsteUing van den kapitein der Corinthe wordt geeischt Da gezanten van Spanje en Prankrgk te Tanger hebbeo zich bovendien tot den sultaD van Marokko gewend om dadelgke bestrsffing der schuldigen en schadevergoeding GOUDA 18 26 1 89 18 88 19 39 8 46 12 66 Te Rotterdam ontstond Zondagnacht brand in de werkplaats van de firma Margry en Snickers aan de Schieairaat reeds vo r de derde maal iu een kort tgdsverloop Denzetfden nacht werd nng als vermoedelijk brandstichter een psraoon gearresteerd dia reeds meermalen gevangenisstraf onderging en dien men ook omtrent dien tgd op dat afgelegen terri in meende bespenrd te hebben 11 81 11 88 11 86 11 48 11 81 11 18 12 18 11 38 18 82 10 89 10 36 10 48 10 49 8 17 4 415 57 6 55 8 81 10 17 10 80 ir ff ff 7 10 K 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 1S 6 86 7 89 9 4 11 07 7 61 8 SB 9 31 iastentoonstelling te GOUDA 11 Maandagavond gingen wg naar Ons Genoegen om de Gastentoonstelliugeeos te zien daar wg t aardiger vonden een tentoonstelling als deze niet bg dag doch bg avond te zien daar dan alles en vooral de verachillende soorten van licht meer tot bun recht komt Reeda aan den toegangsweg van de Bleekeritingel tot Bin den ingang van 0 G zagon wg zes lange palen staau waaraan groote electrische hauglampen faiogon die tot onze verwondering niet brandden doch nader ingelicht bleken de machines voor deze lampen nog niet geheel en al ge teld te z n Bg t ingaan van den toegangsweg zagen wiJ dadelgk van den Smgel een prachtige gasilluminatie die in flinke vurige letters het woord gastentoonstelting bevatte dat de gebeele breedte van den in rang overspande Ah ik mg goed herinner is deze dezelfde als in 1892 Wederom komt zg goed tot haar recht eu is sg van verre dnidelgk te lezen Bg t binnentreden der zaal zagen wg dat deze tentoonstelling d t bg anderen voor heeft dat ze nagenoeg al geheel gereed is een ongewoon versohgnsel voor tentoonstellingen waar meestal bet omgekeerde het geval ia Gaan wg links de zaal binnen langs den tuinkant dan zien wji een gedeelte van de inzending van den heer Witstgn uit Rotterdam onder meer agent der Ëugelsche firma s the Lamp Manufacturing en Co te Londen en John Wright en Go te Birmingham Naast de dsur valt ons oog direct op een sierlgke baard voorzien van een schoorsteenmantel en spiegel bet geheele stuk is circa 1 80 M hoog ea 1 M breed en is van geperst gei oten gzer vervaardigd de bewerking is bgzonder goed uitgevoerd alle Ignen zgn even scherp en de figuren goed van omtrek zonder oneffenheden Een dergelgk stok zoo te maken dat bet een sierlgk geheel vormt is uiterst lastig de vorm geeft aanleiding tot stgfheid terwg men natuurlgk geen gebruik kan maken van een of andere stijl waardoor de haard dan slechts zou passen hg meubels van denzelfden sigl Over deze moeielgkbeid heeft de maker vrgwel gezegevierd eu zat dit stuk een kamer goed orneeren De vlam doet hier eenige grillig gevormde staafjes gegoten gzer gloeien Langa den wand zien wg tal van mooie gasbaarden en kachels waarvan er euketen brandden Onder meer zagen wg er een die voor twee doeleinden gebrnikt kan worden iets nieuws op dit gebied Op t oog zou men zeggen dat het etn gewoon sierlgk baardje is doch nader bekeken zagen wg dat er bovenop een gelegenheid gemaakt is om een ketel of pannetje op te zetten Hier bevindt zich n l een afzonderlijken gasbrander die uitsluitend in de behoefte voorziet om zooveel mogeljjk een gaskachel in de huis of woonkamer te gebruiken Boven deze hasrden hangt aan een raam van hout en gzeren pijpen een magazijn van kronen en ornamenten m alle afmetingen en prijzen Al doorloopende zien wg in den hoek eenzaam en alleen staand een gaskachel vau den beer W C Oohsendorf te Tiel Deze kachel is iu staat een kamer zaal of kerk van + 200 M inbond te verwarmen Voor een kachel van dat vermogen is den prgs van f 50 zeker niet hoog te noemen 6 19 6 61 6 39 6 10 6 88 2 60 3 44 4 18 4 40 7 86 6 80 1 64 8 01 iM 2 14 sHage 5 46 7 20 Yoorb 5 52 Z Zegw6 6 Zev M 6 17 ff Gnuda 6 28 7 50 Hier naast zien wg voor t tooneel de inzending der heeren van Leeuwen en van Loot die in Gouda niet onbekend zgn Wg ziin hier gascomforen gasplate met braadovens voorzien van fraaie sluiting en patentbrauders dusdanig ingericht dat zg hg overkoken niet verstoppen Dit laatste is wederom iets nienws dat wg nog niet gezien badden Bij deze branders geeft het niets al kookt de melk of iets andera over De branderopeningen zgn van boven voorzieu van een soort hoisje hetwelk belet dat er roeat of vochtdeelen in de openingen komen en daardoor het toeatel ongelijk zon kunnen branden Verder zien wg hier strijktoestellen gaekronen staande bnreaa lampen en lampen bjjzonder ingericht voor gasgloeilicht Voor dat wg verder gaan znllen wg even gaan zien in de eerate kleedkamer links naast t tooneel Hier zien wg ook een inzeudÏDg van de heeren van Leeuwen en van Loon Deze kleedkamer is geheel hericfaapen in een badkamer Een prachtige badkuip met gaskachel en waschtafel om kort te gaan men kan zich hier voorstelten hoe een badkamer tegenwoordig in eeo tgd dat het water en t gas zoo gemakkelgk te verkrggen zgn ingericht moet wezen Over de practische manier waarmede men kond of warm water in de knip kan laten over de regeling van den gnsaanvoer over de wgze van bewerking valt niets dan goeds te zeggen Jammer echter dat deze nuttige toestellen zoo hoog in prgs zgn Gaan wij verder de inzending na waarvan de genoemde heereo agenteu zgn dan komen wg op t tooneel links waar bet gasgloeilicht der Nederlandsche gasgloeilicht Maatschappij Patent Dr Carl Auer von Wilibacfa ons t echte gasgloeilicht laat zien VerachilleBde mooie lampen en branders zgn hier ta aanschouwen en vooral viel ona oog direct op een standaard achter in de kamer Oezu atandaard is een nieuwe vinding op medisch gebied Hei is nl een in alle richtingen verstelbare keelEpiegel waarachter een gloeilicht gSplaatst is die baar stralen door een lens naar voren brengt Verder zagen wg een klein gloeiliehtje dat als gangof traplicht zeker ruim voldoeode ia l eze brander verbruikt per uur niet meer dan 50 L dat ongeveer in geld J ets is Buitenlandsch Overzicht Over het bezoek van den Czaar aan Pargs is de groote pers nog niet uitgepraat De Frauscheu zijn dankbaar o zoo dankbaar maar ook voldaan Men zou zeggen daar ia geen bepaalde reden voor te vinden doch de Frauscheu achgnen te zien wat een ander niet ziet In geen minder blad dan de Débats wordt gezegd dat ide Franscb Ruasische alliantie van dit oogeuhiik af een feït is dat onbetwistbaar vaststaat Men kan zooveel men wil over haar strekking redeueeren het bestaan er van valt niet meer te ontkennen c Maar waarom dan mag men bigven vragen ook zonder de heteekenis der gewisselde toosten te willen verzwakken is het woord zelf niet uitgesproken Nog erger maken andere couranten het als zg zinspelen op de mogelgkheid van een samengaan om 1870 ongedaan te maken Nicotaas heet het in den S dcle wil den eerenaam vau Czar reparateur verdienen II Wat een zinsbegooebeliug De Figaro c heeft terecht opgemerkt dat het met de Frauach Russische vriendschap gedurende bet bezoek blgkens de woorden en daden van den Tsaar zelf crescendo gegaan is Het door Nikolaas van de grena gezonden telegram beeft een uitstekenden indruk gemaakt Felix Fanre heeft dat benevens de toespraken aan bet dejeuner te Ohalona en bedautijea a4U de ministers van oorlog en van marine dadelgk openbaar laten maken Ook bet portret met diamanten omzet dat de Tsaar aan den minister van oorlog generaal Billot overhandigde is van heteekenis het ia het hoogste Russische ouderacheidiogsteeken dat hoven alle ridderorden gaat Men draagt het om den hals Verder zijn er natunrlgk tientallen telegrammen gewisseld tusschen allerhande officieele personen lichamen eo vereenigingen in Frank rgk eu Rusland hebben er Franco Raas isch e diners en vergaderingen plaats gehad waar toosten geslagen en motiea aangenomen zgn Na de revue heeft generaal Sauasier aan alle soldaten te Pargs drie dagen rust toegestaan eo heeft da minister van oorlog alle disciplinaire straffen beneden 30 dagen kwgtgescholden 7 62 8 36 8 43 8 61 9 67 10 40 ll lt 7 69 10 4 8 6 10 11 8 18 10 18 8 88 8 63 9 3 9 10 10 87 10 6 I1 0 5 27 6 17 7 86 8 6 10 4 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 7 45 10 24 7 66 8 09 0 10 84 S8 lO B4 9 80 8 28 8 41 9 49 11 10 Ml U ll Sjisjkiu de waarnemende minister van boitenlandsche zaken is eerst gisteren ochtend DUT St Peteraborg ternggekeerd Hg heeft arst Zaterdagen toen Zondagmiddag een langdnrig onderhoud gehad met minister Hanotaux Hieronder nog hot een en ander uit enkele bladen De Matin bevat een artikel over de schriflelgke ovareenkomstc hetwelk bat Jonrnal des Débatsc overneemt met de toevoeging dat sgn inlichtingen bet veroorloven dat artikel iu de algemeene trekken te bevestigen Daarin staat dat er lehriftelgke akten tasschen Frank rgk en Rusland bestaan en niet alleen een gewoon memorandom De uitdrukking kosteIgke bandene welke de Tsaar in zgn toestop bet Elysée gebrnikt heeft slaat direct op het Bchriftelgke stuk dat de beer Caaimir P rier als minister van bniteulaudsche zaken in 1894 geteekend heeft c De aNorddeotsehe Allgem Ztg fC dia tot nog toe alleeo berichten zonder opmerkingen gegeven heeft zegt nu dat de nauwe verataudbouding tnssohea Fraukrgk en Rusland geen gevaar voor den vrede oplevert DBar tot no toe geen enkel conöict van belangen tosseben da beide staten bestaat en zoolang er geen bestaan zal is bet niet meer dan natuurlgk dat eg gemeenscbappelgk handelen en elkaar in zaken van gemeen belang hulp vorleenen Men ia er in Dnitschland met reden van overInigd dat in bet bgzonder Rusland dexe verstaudhoading niet weuscbt te gebruiken tot offensieve doeleinden maar haar uitsluitend wil lloen dienen tot de vervniling van een vred lievende tank Anderzgds heeft ook Duitschlaud geen enkel conflict van politiek bslang met Knsland te regelen hetgeen t ons des te gemakkelgker maakt het schitterende sacoes der jieesten van Cherbourg Pargs en Chalons te eoDstateeren c Da Köluiache Zeitnngc is sedert eenige dagen zoo aanmerkelgk gekalmeerd in haar oordeel dat wg ons het genoegen eener aanhaling uit haar laatste Berlünsche artikel niet mogen ontzeggen Deze vrgwillige en alomvattende eenheid van bet Frauscbe volk beet het daarin is een groote beteekeniavolle vraag van de buitenlandsch o politiek is inderdaad bewonderenswaardig en kan in vele landen als navolgenswaardig voorbeeld gesteld worden daartegenover wegen tal van grillen en zonderlingheden die onwillekeurig tot het koofdsohnddeo eu den afkeer van koeler oordeeteade bnitenlaodschetoeschoawers aanleiding geven tamelgk licht c Verder vestigt het blad nogmaals de aandacht op de groote tegenstelling tusschen de twee rgken De Russische pera is tot dusver zeer terugbondend gewoest over de politieke beteekenis van het keizerlgk bezoek aan Fraokrgk en over de verboudiug tusschen de beide rijken Met meer openhartigheid bespreekt zg de verhoudiog tot Engeland voor zoover deze de Oostersobe quaeatie betreft En dan zon men nit de Rossische bladen moeten afleiden dat een overeenkomst te Balmoral han gesloten vgn doch zeker niet van zoo wgde strekking ia als de Bngelsobe pers wil doen gelooven Rusland zegt de Nowoje Wremya hesft met opoffering van milliardeu roebelsen honderdduizenden menscbenlevens de vrgbeid der Grieken der Roemeniërs en derBulgaren bevochten Slechta de Armeniers die over het geheele Tarkiohe Rgk verspreidzgn en geen afgesloten gebied bewonen zgnonder de beerschappg der Tnrken gebleven ondanks de pogingen van Rusland om hnnvrgheid van godsdienst en veiligheid voor lijfen goed te verzekeren is het invoeren vanherrormingea steeda afgestuit op den onwilen den tegenstand vau Engeland Thans bieden Engelsehe bladen in eenaanrat van grootmoedigheid en met echtfiritecbe majnteit ons zelfs Konstantinopelaan alsof Eonataotinopel aan Engeland behoorde Om Eonstantinopel te hesitten moet men toch vooraf Turkge den oorlogverklaren en de kosten daarvan komen na tanrigk weder leii laste van Roeland Doch Rusland wil geen oorlog het wenscht den vrede en alle vredelievende pogingen om hervormingen in Turkge in te voaren zijn nog niet oitgepnt Het blad betoogt dan dat aan Turkge de gelegenheid moet worden gegeven om de hervormingen in te voeren die ook Rusland ernstig wenscht en het zegt dat aan een onbekookt optreden om ean kruistocht tegen Tnrkge voerene in het czarenrgk niet wordt gedacht Daarmede is duidelyk uiteengezet welke houding Raatand tegenover do agitatie van Engeland denkt aan te nemen £ n lord Rosebery wordt ongezocht en ons gevraagd in het gelgk gesteld aan de oevervan de Newa Doch ook aan de Theems b int men Ie begrgpea dat de ex leider der liberale partg een goed werk deed met ign protest De Timei z t dat het land lord Rosebery dankbaar moet zgn voor zgn optreden sgn rodevoering te Edinburg versterkt de politie der regeering En de St James s OaButtec betoogt Earoastisch De heer Gladatone heeft den etorm opgeroepen en bg moet dien ook maar woer belwaren Hg kan de eondracht in de liberale party beriUllen al kan kg ook bet teweeggebrachte onheil niet weder goedmaken Waarom zou Gladstone niet weer de leiding der partg op zich nemen Hg behoeft zelfs geen zitüng ta namen Hg behoeft slechts toe te stemmen in de verheffing tot pair wat hem reeds vroeger door de Koningin is aangeboden In een volgend artikel zegt het Tory biad Bet is de heer Gladstone die deze latente crisis beeft opgewekt door zgn ingrgpen in het openbare teven En lord Rosebery heeft alleen gewezen op wat duidelgk is voor ieder die de feiten uagaat als hg uiteenzet dat het leiderschap der liberale partg een larce is zoolang de heer Gladatone leeft en volhoadt in het openbare leven in te grgpen c En de Westminster Gazette c hoopt dat sir William Harconrt eerbied zal toonen voor de meenÏDg der partg boe dit ook moge uitvallen Lord Rosobery zegt het blad kan alleen tot de plaats aan het hoofd der partg terugkeeren nadat de openbare meeniug hem uitdrukkelgk voor die plaita heeft aangewezen Geschiedt dit niet dan is sir William de aangewezen man voor zgo opvolger L0TI1 G Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Gonila Toldoende aan rt 28 dor Wet v n deo 19q Angostas 1861 Staatsblad oo 72 en aan art 20 an Zijner Majesteit besloit ran den 8n Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der in dit jaar voor de NATIONALE MILITIE ingesohreveneo in deze gemeente zal plaats iiebben op DINSDAG den 20n OCTOBER aanstaande sanTangende des Toormiddags 9 ure dat de ingeschrevenen naar Alpbabetische orde opgeroepen zeWen hun uomnier trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zfjo Vader Moeder of Voogd terw l dit by hanne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Genieeuteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgstelling die zy ter zake van de Militie meeoen te hebben zich op voormelden dag en anr zeilen moeten bevinden ten Raadbuize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 26n OCTOBER daaraanvolgende van des voormiddags 10 lot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op bet RAADHUIS aanvraag kan worden getuigschriften wegens Broederdienat of van te z n Eenige Weltige Zoon en dat de belanghebbenden ten bewjjze van volbracbton of werkeljjken Broederdienat daarbjj moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienst by Plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld Tan twee met ben bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelykheid de vereischte getaigenis kunnen afleggen eo het op te maken getnigschrift ondertoekenen Hot doen opmaken van die getnigschrifteu is echter niet voldoende om van de Trjjsteiliop verzekerd te zyn daartoe znllen de lotelmgen e vrijstelling in de Eerste zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek znllen voor de belanghebbenden by de betrokken korpsen worden aangevraagd iidien zy zicb voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige inliehtingeu tgdig verstrekken c terwjjl zy die bezwaren mochten hebben tegen de wyze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen by de Gedeputeerde Stat n dezer Provincie binneri vijf dagene te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad by een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewysstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 13n October 1896 Burgemeester en Wethoudara voornoemd B L MARTENS De Secretaria BROUWER INGEZONDEN Mijnhter de Bedacteur I Wil zoo goed zyn onderstaand verslag te plaatsen in ow veelgelezen blad Opnieuw vragen wy u een plaatsje in uw blad te willen afstaan voor een verslag over den toestand der Yereeniging tot instandhouding der Kinderbewaarplaats gedui ende het boekjaar 189596 In den loop der maand Maart is het nieawe gebouw in de Groenendaal betrokken en bet ie ons aangenaem te kunnen mededeelen dat het bizonder goed voldoet Het beeft ook beantwoord aan de verwachting dat nu er meer ruimte is er ook meer kinderen verzorgd worden Het getal kinderen dat in de ioriobting werd verpleegd bedroeg 4299 dus ruim 70Omeer dan in het vorige jaar Inkomsten 1304 64 Uigaven 1302 53 Batig saldo f 2 11 Het bestuur is den heer T P Viruly zeer dankbaar voor zjjne gewone jaarlyksche bjjdrage evenals alle gevers van geld speelgoed enz Ook voelt het bestuur zich gedrongen dank te zeggen voor al de bewyzen Tan sympathie ondervonden by bet in orde brengen van het nieawe gebouw Toch blijtt de Kinderbewaarplaats in aller welwillendheid aanbevolen want wil men deze nuttige inrichting in stand honden dan moet er in t vervolg meer gecontribueerd worden Daar vele contribuanten zyn gestorven of gaan verhuizen spreken de dames bestuurderessen deo wensch uit dat velen bereid zullen zyn ieti by te dragen om in dat geldelyk gemis te helpen voorzien Dat de Kinderbewaarplaats lang nog moge blyven bestaan tot nut en eer onzer stadgenooten U mynheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte hebben wy de eer te zyn Wed J VAN SONSBEEK TiN Lieowen Presidente H BRAAT Hooammjii Secretaresse Penningmeeateres e C M E DüTILH M J TEN BOSCH SCHOLTÏNS Til KITS NIEUWENKAMP C M JONKER Mijin iBi F B SPRÜIJT VAN Ga bn tan Wijk Leden van het Bestuur Iteurs van Amsterdam 18 OCTOBER I Vrkrs slotkrs lOOVs 91 7 NEDBaiANi Oerl Nod W 8 aV 91 ilito dito dito 8 100 dito dito duo 3 9 Homj Ojl Qi udl 188188 4 84 i 85 Italië Inschrijving 1883 81 6 8S OosTEilR O l in papier 1868 6 84Vi dill in zilver 1888 6 ti PoKTUüAL Obl met coupon 3 26 i dito tickil 3 RuSLitiD Obl Bmnenl 1891 4 OS dilo Goooni 1880 4 98 dilo bil Ifaths 1889 4 98 duo b Hope 18S9 90 4 98V8 dito ia goud leen 1888 6 dilo dilo dito 1884 t 104 Spanje Perp t eoUuU 1881 4 67 TOBKBIJ Qepr Conv leen 1890 4 67 Geo leenipg aerie D 19 Vj Geo Ie niEgaeneC he 100 651 102 199 139 17 8 100 100 135 120 ZyiD Ara Rep V obl 189 B 110 Mexico Obl Buit Soli 1890 6 94V8 Venezoela Obl 4onbep 1S81 42 s AïsTEHDAH ObliKatien 189S 3 991 BoiTEBDAM Sltd leen 1894 3 96 Neo N Afr Hamlelav aand 46 g Arendsb Tab Mij Oeilifiaaten 625 DoliMaatechappij diti Arn Hvpotheelcb pandbr 4 Cult My dor Vorstonl aand a Gr Hypolbeolcb pandbr 3l j Nederlandache bank aand Ned HfindelmaalBoh dito N W Il Pac Hyp b pandbr S 47 8 Vi ïtcll Hypotheokb pandbr S l lr Hypotheokb dilo 81 Oosten Üosl Hong bank aand Bl 8L Hypathoekbank pandb 4 AvsaiKA Equ t hypolh pandb 6 109 82 200 223 102 60 Vi 681 1561 93 B9 l 78 101 101 100 981 181 11 91 l 42 100 10 114 78 103 86 8 46 12 I92I Mbxw L G Pr L on oort 6 Ned HoU IJ Spooriv My asnd Mjj tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorïvegm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dilo 5 IlAUE 8i oorwl l887 89 A EobI S i i Zuid Hal Spwmij A H obl 8 Polen Waraoban Weouen aand 4 EllSL Gr Bma Spw Mij obl 4 i BatiUcbo dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Azow 9p kap obl 4 dilo dito oblig 4 11 Ambbika Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic Il Noilb W pr O v aand dilo dito Win St Pelor obl 7 Denvork Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav yaab villa Cort v aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Mils Kansas v 4pct prof aand N Tork Ontario West aand dito Ponoa Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cart v aand Ven 0 Eall Nav lo h d c O Amaterd Omuibua Mij aand Botterd Tramneg Maate aand Ned Stad Amslerdara aand 3 107 Stad Rollordam aan S lOBl Beioib Stad Antwerpen 18h7 2Va 1 Stad Brnesel 1 86 8 103 Hono Tboiai BsguUr Hoaellich 1 1161 Oosten Slaataleening 1860 5 121 K K Oo t B Cr 1880 3 166 Spanje Stad Madrid S 1868 S47 NlD Ver Bei Hyp Spobl oort I UI Kieuwe Zending Parapluies A 7a n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Advertentiën Voorspoedig bevallen Tan een Dochter N d n HOBD NlEBUXO Slolwijkeraluit 12 Oct 1896 Voorspoedig bevallen Tan eene Dochter M DAM OOSTBN Gouda U Oct 1896 Koninklijke MachinaleVabrlek DE EONMOEU VAN II I van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Kepplerttraal X9 en 0 naby de Regeutesselaan Hofleveranciers Z M den Koning van België INDIEN GIJ HOEST g ebruikt de Allerwege bekroonde Wf reldlif ro nideSaperior DRUIVEN Borst Honig Exlract MELIANTHE FLACONS van 40 Ots 70 Cts en f 1 verkrygbaar hy P H a wolfp Drogist Markt Oouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bosioop B v WIJK Oudtwatcr FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Ghemisebe WassctieriJ VAN H OPPE IIEIMER 19 Kruiskade Hotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen eu verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van placbe manteU jveeren bont enz Gordgnen tafelkleeden euE worden naar de nienvrste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriskea zgn de prgzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week