Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1896

W5 5 Dond rdag 15 ober 1896 35ste Jaargang No 7095 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENT lEN worden greplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF CENTEN a kae firma Wed P B Hi Gouda Opeiil ars Verkooping te GOUDA ten overstaan ran den Notaria G C FORTÜIJN DROOÖLEEVKR op WOENSDAG U OCTOBER 1896 dei morgens te elf uren in het KofSehuis Hie uoNiRc aan de Markt van No l Het goed onderbonden aangenaam HEERE HIJIS genaamd Stad en IJsselzieht Er en Pakhnis en Tuin benevens het daarnaast staande WOONHUIS en ERF in bet Buurtje van den Tnrfsingel te Gouda V ijk P Nos 34 en 35 Ie samen groot 5 Aren 90 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel zeer gnnstig aan de Vaart gelegen bevat 7 Kamers Badkamer Meidenkamer Keuken Kelder Zolder 3 Privaten en velerlei gemakken Het is van Gas en Waterleiding voorzien Het Woonhuis Wjk P No 35 is verhuurd voor 2 10 per week No 2 Ben ruim PAKHUIS en ERF aan den Tnrfsingel te Gouda Wyk P No 76 groot 2 Aren 20 Centiaren Verhuurd by de 3 maanden tegen 80 per jaar No 3 Een perceel TUINGROND liggende in de Korte Akkeren te Gouda kadastraal bekend in Sectie E No 1051 groot 19 Aren 30 Centiaren Verhuurd aan den Heer Stbsnsma tot den len Mei 1897 voor 125 per jaar No 4 Een goed onderhouden gemakkeiyk ingericht en vrooiyk uitzicht hebbend EBF en flinken TUIN aan den Tarfsingel te Oouda Wjk P No 81 groot 1 Are SOCentiu n Het Hnis bevat 6 Kamers Keuken en Zolder en is van gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien Het is verhuurd aap mevronw de Wed Spruijt tot 1 Mei 1897 voor ƒ 215 per jaar met recht van 3 optiejaren No 5 Een HUIS SCHUURTJE ERVEN en GHOND in den Zak te Gouda Wjk L No 282 Te aanvaarden 15 November 1896 En No 6 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 53 Verhuurd bg de week voor 0 80 De ter veiling aangekondigde pereeelen Ifos 2 tot S en Noa 9 tot 16 worden niet verkocht Het perceel No 4 is te bezichtigen op Donderdag 8 Maandag 12 en Dinsdag 13 October des namiddags van 2 tot 4 uren en de overige perceelen op dezelfde dagen van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FÜBTUIJN DROOGLEEVËR te Gouda Een ware Hchat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli G Hollandsche oitgave met 27 aih Pr 8 2 galden Ieder die aan de verschrikkelfike gerolgeu van deze ondeagd lydt moet het lezen de opreohte leermg die het geeft redt jaarl ks daizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fr Qoo tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HennepEnveloppen f 2 en 5 de 1000 met Firm bc drukt bij A Bli KMA ZN Souds Pruk van A BRINKMAN ZOON OPENBARE VERKOOPING VAN eeneo nellen co goed onderhouden waaronder gewerkt Goud en Zilver en Juweeleii op DINSDAG 27 OCTOBER 1896 des morgens te J nren ten sterfhnize van Mevrouw de Wed van ESSEN geboren Comewus aan het Buurtje van den Turfsingel wflk P No 34 Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVËR te Gouda KLE1GR0 D Ongeveer 1000 M KLEIGROND TH KOOP Te bevragen by C W uen HOED te SlolwtjkerstuM De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodig ing tot deelnemingin de Kansen Tan door de dea Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij wnaria ceker 10 Niilioen 746 990 Mark gewoQDun moeten wordeu De prijzeu van deze reel voordeel biedende Cleldlolerü volgens het plan slechte 113 000 loten bevat zgn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark 46prüzena 5000 M lOÖpryzena 3000 M 206 prijzen a 2000 M 782pryzena 1000 M 1848 prijzen ü 400 M 43 prijzen a 800 M 138pryz a300 150M 35327 prijzoüa 155 M 8961pral84 104 00M 9249prijz a 7 45 31M totaM E6 Ï40 prijzen Promie van 800 000 M 1 prgs a 200 000 M tt 100 000 M k 7 00tM a 70 000 M a 65 000 M a 60 000 M fl 55 000 M a 50 000 M i 40 000 M i 20 000 M ü 10 000 M prga prgzen1 prijs Hoofdprys jMenbicdeliel wow Mark geluk dêhand 1 prijs 1 pry 8 priJB prijzen 1 prijs 8 prijzou 131 prijzen en worden deze in eenige maaadeo in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M ia de 5e tot 70 000 M in de fie tot 75 000 M in de 7e toi 200 000 M en I met de premio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prystrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel tot slechts Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot sleohts Guld O 90 De in eggelden voor de volgende klassen zoo aU de tipt lijst der prijzen zijn uit hetoBiciee o Irekkingsp an voorzien van Let Wapen vnn den Slaat hlykbaar tn verzend ik dezen Pian op anvrage gratis Iedere deelnemer in de lotery ontvanjit ongevraagd oomiddeltyk na de plaats gehad hebbende trekking de ofiioieele trekkingslijst De uitbetaling ou verzonding van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners un opder de strengste geheimhouding nj Mto Iedere bestelling kan raen eenvoudig IP r per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voof da spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogel k of uiterlyk tot 99 OCTOBmn € k met vertrouwen tot 8amuel Ilcckschor senr Bankier eii Wiasolkautoor in HAMBURG Wiasolkautoor i DmtschUnd tanBaÏÏts E CASSÜTO behaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Cogoac rin Bols 11 40 de Liter D ooaiTAO riw noia T n ds 8ool4té AnonTme i wordt mnard In rerutal de bsmftnde llfliMheu vm o liltar tnhoud roontsn Tan hst ftttMt nn Itr F r yiif HAirai BOOS PioefflaBoh k f XSO Uftdnlt iid verkrijgbur btli P H J V WANKÜM J MELSERT OoBthaven Turfoiarkt 171 Gouda Karhreiner s IvlalzkoffielshelV gezondsfe offletoevoegseji AMER8FOOBT AMERSPOOBTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen JUeelfabriek PRIJSVERHOOGING van af Maandags 12 October 1896 Door do Baorm ges ogen graan en meelpryzen evenals door de bolangryke vorhooging 1 der prijzon van krenten en rozijnon zien wij ona genord7 iakt de prijzo van de volgende broodeoorlen en pakjos moei to verhoogen als hieronder wordt vurmeld Fijn gebuild Melk Tarwebrood tot 6 ot lo ci 13 cl 197 ot on S6 1 ot en Idem extra fljn geknipt brood lot 71 1 ot lu en is o Gewoon Krentenbrood tot 9 et 13 ot 18 cl aj oi e i 36 ci Gewoon Paaschkrentejibrood lot 11 ot I61 et 32 ei 33 oi on 44 et Oneebuild I Brood met Prima Tarwebloem t t 6 oi 12 et H ot en 2 et Muuitie brOOd rond tot 6 ot on 13 ft en lang tot S i cl 8 ot II o 82 ot Sjot I i ot 66 cl en 66 et Gewoon Blankbrood lol S i u 17 et 211 et on 26l j el GeWOOn RoggebrOOd lot 6 cl 9 et 12 et 21 et en 36 ot Voerbrood tot 7Vg ot en 15 ot Zoet Roggebrood tot ii ot Roggebrood I met Krenten lot li et Pakjes Prima Tarwebloem tot 8 et Fakiea Ordinaire Tarwebloem tot 6 et Pakjes Prima Roggebloem tot s ot NIET VERHOOGD zijn de PRIJZEN van Prima Wittebrood Fijn gebuild Water Tarwebrood Fijn gebuild TranBch Waterbrood Ringbrood Tarirebrood met Kronten Fijn Paasohkrentenbrood Tulband Kerstbrood en van de disorae soorten klolnbrood 6000 8tuk J uit de fnlliel eerstp hinlanla i a ener der fabrieken over Leger Paarden Dekens i mo en ti gen den sptiipnjB van fl 2 75 i r ituli worden iiitverkoLht Oeie dikke Oflslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels cfl 140X190 cm groot dua het iTflnel paard bedekkend met wol nj frensaid vn 3 brpede itreeien voortK een Itli ine parttj Witte wolleneSlaap Dekens J groot JdUXJyO cm wegens zeer kleine I aleohta door vaklui bmiiBrkbire fouten in het weefsel aangeboden ad fl 3 50 per ituk Kosten anders het dulibele I Duidelijk geschreToD btBlelJingea worden y TM hM bed of onilt r rembouri proio l nlt B HurwltK M trloll Opoota Staat SI frinteinps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons gelUu ereerd modealbum voor hei WlnUrsci i zoen noch mot ontvangen liebben dit tt willen aanvragen aan MM JULES MUZOTAC Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gratis en fpanoo toegezonden Bestellmgen van af 25 francs vry van alto kosten aan huis met 5 verhooging Réixpéditie kantoor fs flozandul 1 1 MA7P0LE ZEEP verft goederen in alle vaste kleuren verschiet niet en tast de handen niet aan Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland België en Koloniën VAIT HEUGEL Co Amsterdam op de Jjaadteekeiiiaif met rooda letters tUnmU KDC rVICTORIA BRON OBCRlMltSWH I I rtrijjbMf f S niiomt iir ataOiicMppiJ tot Exploitatie der Victoria Brohf eW99tisfd te Sm ëam Zuidblaak BINNENLAND GOUDA 14 October 1896 VBRGADBRING tasbiss GEMEENTERAAD p Vrgdag den 16 October 1896 dea na middigi ten 1 ure Aao de ord Auivgung T n eeo Lid der Commisiie tot oDdmoek der reolamea tegen aanal geu io de plutsehjke belutiag naar het inlcomen dienst 1896 Benoeming Tan eene Hoofdonderwg ere9 aan d Earate Openbare Bewaamcliool Vooratel tot nitgiflo in erfpacht Tan een tuk giqnd hg de Lemiinlsteeg aan A Lijs alhier Voorstel tot nitgiila in erfpacht Tan grond hg de Veit aan de rma O Prince en Zonen Yoontel tot wgziging der GemeenteBegroo ting di nat 1896 Voorstel betreffende ds tgdelgke nitbreiding dar Iste Eostelooze School Yooratftl betreffende de rerpachting Tan het orerzetTeer op de Kattensingelgracht De lait kolonel 6 J D M Riosi an het 8e reg inf ts Arnhem is belast met het commando orer het 4a bataljon aldaar terwg de bg dat korps orergeplaatste majoor G N de Wendt bestemd is Toor de commandant tan het bg mobilisatie op te richten depot batsljon Door de arrondisssmeets rechtbank te Rotterdam warden gisteren de Tolgende Tonnissen goTTMen R Tan B 53 jaar B Tan B 26 jaar en W Tan B 21 jaar arbeiders te Willeekop wegens te Kamen en in Tereenigiog gepleegde mishandeling van Krgn Dorst tot f 10 boete snbs 10 dagen hechtenis ieder Arnoldns K 22 jaar metselaar te Linschoten wegens Terwonding Tan Gerrit Tan Kooten te Willeskop tot 1 maand gsTangenisstraf J S 37 jaar arbeider te Krimpen a d IJsel wegens Ternieling Tan glasroiten tot 7 dagen gcTangenisstraf Willem S 37 jaar viasoher te Stolffijk wegens belcediging der politie aldaar tot f 5 boete snbs 5 dagen hechtenis E ds G 15 jaar J fl 17 jaar en D den O 17 jaar allen te Nienwerkerk a d IJsel wegens strooperg ran appelen tot 2 dagen gerangenisstraf ieder J T 21 jaar Tisscher te Reeowgk wegens mishandeling Tan A Vermealen aldaar tot 1 maand geTangcniistraf FEVlLLETO DE HYPOTHEEK OP vLiere Binnenslijn zeide mevroaw zalvend kou dit niet juiit een wenk tqn f Op het oogenblik dat uw doel wereldsolie groothflid bereikt waandst ziet gij boa weinig w mvoBchsn vermt sn an op het oogenblik dat or eene bsde opgaat om de hoo gera balangeB door stoffel ke middelen te stennen wordt u bet geld daart a gegeven Ondoorgrondelijk z n de wegen waarlants we geleid worden Mynfaeer Binnenslija werd vuurrood van boosheid yAla je me nu nog bof endien met dien afloop voor den gek gaat houden leide h driftig terwyl h opitond dan kun ja wat mij betreft toen Koide hq zulk een reeks ran leelijka woon en dat merrouw doodsbleek w rd en Frederiek en Antoinette nog roodar wBrd u dan papa Hg was wel eens meer ruw in zjjne uitdrukkingen matr i66 iets hadden ze nog nooit van ham geboord vlk geloof dat het bfjter is dat wij eindigon zelde mevronw met ijskoude bedaardheid Zy Touwda da handen de meisjes eToneens eo rijf minuten later waa Binnsaal D alleen ia Eyne huiskamer bij eene tafel waarren ter uauwemood ieU was aangeraakt Hg ging weer zitten mxax eten dat ging niet h Hhonjc i n gli mo en in n toen nog aeni A V 37 jaar arbeider te JaarsreM ea B VBD D 17 jaar arbeider te Lopik negec9 strooperg vao graa met behalp laa een faartoig tot twee dagen geTaDgentastraf teder Behandeld werd voorts de zaak tegen J S 66 jaar zonder beroep te G4u4a Hy zou op 4 Angaatna te Cronda eenige hoogstens 13 aan J Boimaa toebeboorende eenden hebben weijgenomen of althans deze eenden die hg bad opgevangen meeneode dat zg z JQ eigendom waren weder reeb tel gk zich hebben toegeëigend Op 14 Jnoi waren by den beatoteae elf eenden nitgebroed die oumiddellyk met 2 oade waren gegaan in de wetering nabg diens woning De koppel jonge eenden waren zoo b zonder tam dat zg steeds bleven in de nab heid van de woning van den bestolene terwyl zg by de baren zelfs op het erf kwamen om voedsel Op 4 Aagaatns nn bad beklaagde den koppel van 13 eenden gedreven naar de woning van diens zoon wat opgemerkt was door de vrouw van den bestolene Aangifte was toen hiervan gedaan terwgl bg het loslaten der eenden deze onmiddeliyk waren ternggezwommen naar de wetering bg de woning van den bestolene Beklaagde boodt vol dat de eenden zgo eigendom zijn zgnde de 11 jonge eenden tnS scben 7 en 8 Juni bg hem nitgebroed Met het oog op de pertinente verklaringen van drie getnigen die de vermiste eenden bepaald herkennen als net eigendom van Bosman en de omataodigbeid dat beklaagde verdaohV wordt zich aan meer dergelyke diefstallen scKnldig te maken werd door bet O M drie maanden gevangenisstraf geëiscbt De verdediger mr Joa van Baalte trachtte aan te toonen dat bg beklaagde niet bestaan heeft de wetenschap dat de door bpm opgedreven eenden bet eigendom waren van Bos man Daar dus de kwade trouw z i niet bewezen is zag pleiter met volle rertrouwen eene vrgspraak tegemoet Deze zitting scheen wel speciaal gewgd te zgn aan de behandeling van pi ui mgedier tezaken £ van R 18 jiar en T van K 23 jaar viasckers te Reeuwijk die daarna terecfatfitonden werd namelgk ten laste gelegd bet feit als zonden zg den 18en Juli jl of daaromtrent te Lange Huigeweide een zak en drie kipkoikens toebebooretide aan H van Dommeten hebban weggenomen De bestolene verklaarde dat uit zgn scbuar in den morgen van den 19en Jali twintig Cocbincbina kuikens die daar gewoonigk op slok gingen npoorloos verdwenen waren Het leed geen twgfel of de dieren waren gestolen want uit de schunr was ook een zak verdwenen De dieven die blijkbaar geen half werk wilden verrichten namen bg de kippen ook een partg en dat bracht ham een weinig tot bedaren langzamerhand maakte zijn drift plaats voor het gevoel dat hg ziob zeer dwaas had aangesteld en toen dacht by aan den verbroken huiselgken vrede en aan den last om zicb weer te verzoenen en bij dacht aan het olfer dat h daarvoor zou moetan brengen Kortom Binnenslijn geraakte in eene alleronaangeaaamste stemming die er niet beter op werd toen hi hoorde hoe zijne vrouw en dochters zonder hem goeden dag te zeggen het buis uitgingen en dus ook de t d voor hem daar was om naar den notaris te gaan Ëen uur later zag men den heer Binnentl o onder bet gehoor der afscheidsrede van den neleerwaarden von Sohmaohtl die wel niet veel anders mededeelde dan hji reeds verteld bad maar toch met zeer voel aandacht werd gevolgd inzonderheid door mevrouw Bincensiyn die volstrekt niet scheen op te merken dat haar echtgenoot zich wed r bij da getrouwen had geschaard Wel kuchte hij een paar malen in oogenblikken van pauze maar mevrouw soheen ook daarvoor geen aandacht te hebbeu Eindelijk werd de collecte gehouden en nu keerde mevrouw zich een weinig in de rtohting van de pUata waar z de kuch gehoord had en z zag met een blik vol heiligen ernst baar echtgenoot aan Binnenslijn begreep de wenk en bracht het offer maar bromde tooh bij zieh zelven mVü wou dat de Alfoeren hem maar hadden opgegeten Do huisel kc vrede werd seer duur gekocht Een jaar later was er geen gulden meer over van da geheele som die van Bernhelm hem had tcraggegeven Aüei weid bnteid aaa boete voer lyna tje Icippenvoer mee Beide beklaagden waren voor de vermissing der knikens in een schuit in de onmiddellgke nabgheid van van Dommelen s woning gezien eo toen in verband hiermede op het erf van den vader der beide delinquenten een onderzoek in loco door den bestolene en den veldwachter werd ingesteld voad men een za c den vermisten zak waiÉin nog drie knikens aanwezig waren Verder vond men nabg en op bet erf een boeveelbeid msïa die waarscbgnlgk niet vreemd was aan de schnur van den bestolene en in een rieAok nabg hun erf nog eenige verdwaalde Coebiocbi nak ui kens Beklaagden ontkenden pertinent het ten laste gelegde De kuikens die teraggevouden werden lo den zak bewaerdea zg of bet op Zondag of Maandag was dat wisten ig niet van een onbekenden bedeUdr te hebben gekocht Overigens wisten zg zoo goed bun verbaal voor te dragen dal het O M aan bun geloofwaardigheid wel eer bewyzende tegen elk 3 maanden gevaSgenisstraf eiscbte Over 8 dagen uitspraak Mea schrgft uit Haastrecht Maandagavond bad de verloting plaats van de vereeniging iFloralia en Huisvlgtc De eenie prgs een vogelkooi uit de band vervawdigd door Jac van der Borg werd gewonnen door mei Vinck van Rotterdam en de 2de jH a ook een vogelkooi vervaftvdigd uit de hand door 8 Kalksma door mevr Viruly Ledeboer te Leiden Voor de vacature ontstaan door het overIgden van den beer Smitz ia gekozen tot lid van de Eerste Kamer mr J W VAN DER BIEZEN lid der Provinciale Staten vtnNoordBrabant te Ginneken mot 34 van de 57 stammen Een 24jarige jonge dame in Den Hai is hedenochtend gewond op de binnenplaats barer woning gevonden Zy was in een aanval van zwaarmoedigheid uit een dakvanster gesprongen en werd zwaar gekneusd naar het gesticht Bronovo overgebracht Haar toestand is naar omstandigheden vrg redeigk De Vegetariërsbond hield te Amvterdamzgn jaarvergadering Over de propaganda in het bniienland deelde de voorzitter het volgende mee In ngar e werd een veget ar iersbond gesticbt en te Budapest ia een vegetanersrestaorant opgericht Sedert 1 September 1895 is te Stockholm een vegetarincbe kweekschool met bgbehoorend pogingen naar wereldacbo grootbeui waarvoor bg juist zoo te gelegener ure eene waaraobuwing ootvangeo bad 9inds dien tijd dacht Binnenslyn niet moer aau Wasenstein of de provinciale staten en bleef de zaak zijner vrouw getrouw tot innige blydschap van deze en Van sgne dochters die ticb verheugden mat eene groote vreugde ea wier zieltjes nog in blankheid en onschuld toeaamen Van Bernhelm had Igdelgk het geld ran Vink aangenomen dat hem door tussohenkomsl van Olto was bezorgd hij had er zieU niet legen verzet maar Kijne orkentelgkhoid had zich beperkt tot enke e koude dankbetuigingen alsof de hulp die hem werd verleend niet wo dringend noodig was In zyn hart had by zelf meer dan eens een bevigen strijd moeten voeren of hy dio hulp wel zou aannemen alleen de gedochte aan Nelly en hare argumenten hadden er hom toe bewogen Eo als mijnheer Vink komt to vallen Lu demon in wiens banden kom ikidon vroeg by toen de zaak op het punt was haar beslag te krygen j In die tyner erfgenamen iv2iljn zoon ia dood niet waar F Ik was bij zgn sterven tegenwoordig Welnu dan komen er neeQes en nichten op die zullen hun geld willen hebben En dan ben ik in Eog veel nafleeliger toestand V Jór ik teeken moat ik weten aan wien Vink i nalaleDichap althans dit gedeelte er tan valt U kunt overtuigd zijn mijnheer van Bernhelm dat ook daarvoor de oude heer gezorgd heeft Weet gy bet dan Otto kolkte toestemmend restaurant geopend Men abonneert ticb daar per maand voor 20 kronen ca f 13 voor een maal nit twee gerechten bestaande Er werd eon vereeniging tot bevorrleriog der natuarIgke leefwgzec gesticht Vgf vrouwen zgn de leidsters dezer beweging Op de Berlgoache NgverbeidstentoonstelliDg werd de bond door een vegetariscben restaurant vertegenwoordigd later werd vegetarisch eteu in eene tocaliteit in Alt Berlin c verkrggbaar gesteld Deze onderneming heeft moreel en financieel snooes In Engeland wiut da zaak meer en meer veld Men heeft daar restaurants en een bygiSuische hospitaal van dr Allinson dat reeds 6 jaar bestaat De patiënten leven geheel op vegetarisch dieet en de uitkomst is schitterend De rerpleegkostea met geneeskundige beban deling bedragen niet meer dan f 7 80 der week Eeen iwee dergelgke iBricbting ii bet Oriolet Hoipital even buiten Londen onder directie van den welbekenden Joaiah Adfield met koetelooza verpleging van kankerlydera omdat men hoop koestert ook deze ziekte door eeo paald vegetarisch diSet te kunnen beperken De Londeusobe National Food Snpply association heeft vgf kookhuizeo cooking centres deze kunnen 17 000 porties daags leveren Met de twee nieuw op te richten kookhniceD er bg kanoen er 2 600 000 portlën In een seizoen worden geleverd Zulk een gelegenheid bestaat ook te Newcastle en er zullen er weldra te Belfast Glasgow Leiaester eo Birmingham worden gestioht Liverpool dekte de uitgave geheel in 95 bij een verkoop van 230 000 portion soep Londen komt wel eens te kort maar de voorzitter schenkt L 1000 De Londenscbe Vegetarische Vrouwen vereeniging telt 60 leden In Engeland maakt bet veget jrianisme ook vael opgang in de sportwereld Mr Barclay de secrtaris van den ScbotBcben Vegetariërsboud geldt ats de beste wedlooper in Schotland Hg won bet kampioenschap voor den mgl Mr Parsley waa verder dit jaar No 1 bg bet beuvelryden Een wpg die 170 M steeg werd door hem iq 5 m 44 Vt sec afgelegd en bet record met 57 sec verbeterd Eindelgk is Joseph Molina het hoofd der Good Templara dit jaar vagetaner geworden Gaat dus in ons land beweging lang zaam in bet bniteulaud doet zg reuz oscbreden Uit bet verslag sn deo secr taris bleek dat de Bood 58 buitengewone en 50 gewone leden telt Alt voorzitter werd gekozen de hp r D de Eu IS t met medeweten van dien toekomstigsn eigenaar V Met E n volkomen medeweten en goedkeuring Yan Bernhelm glimlachte ongeloovig De mensohen zeggen zoo veel Ludeman maar als het op handelen aankomt doinisen zy terug Eene schriftelyke verbintenis zou mg aangenamer zijn Die is er hEq gg bebt geen vr baid om dien min te noemen Liever zou ik zgn naam voor ray houden Indien gg er achter volstrekt op staat dien naam te kennen dan beeft mgnhoer Vink my gemachtigd u zgn naam te noemen Otto Ludeman Gy r fflk zelf Mgnlieer Vink schijnt eene bijiondere gonogenheid voor me opgevat te hebben en eenige dngen geladen sprak bg me over syne nalatenschap Hy had niemand op de wereld meer aau wien hij gehecht was aan godshuizen wilde hij zyn geld niet geven hy heeft gezegd dat ik zijn erfgenaam rou zijn Ik verzoek u evenwel dit geheim te houden alleen tot uwe geruststelling heb ik het u en u alleen verteld Dan zijt gij ecQ bemiddeld man mijnheer Lude man seide van Bernhelm Ik kan oemgzins nagaan hoe groot het fortuin van den hoer Vink is öan zyt gij zeer bemiddeld T u8 is u tevreden met de opheldering P BVolkomen en toch maar van Bernhelm voltooide zijne opmerking niet bat was ook te dwaasom er nau te denken dat Otto naar da hand van Nelly staan zou w wrw rfj