Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1896

HoofdprU SOCOfló llark Menbiedeliet qelnkdehanil De prUien t jn door den SUat gegaraudeenl Uitnoodig ing tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groots Geldlotery waarin zeker 10 Millioen 46 990 Mark gewonnen moetan wordan Da priJEeu Tan ileEe reel voorcleat biedende Geldloterli die volgens het plan ileobts 113 000 lotöu bevat Eijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 U rk 46 prijzen ü 6000 M lOOprü iena 3000 M 206 prezen k 2000 M 782prÜ8eni 1000 M 1848 prijzen ü 400 M 42 prijzen u 300 M 188pryz n200 160M 85337 pryzenïi 166 M 896lpr ül84 10l 100M 9349pryz tt7 45 21M totaal 68 840 pryzen Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb 9 10 9 86 10 17 9 30 9 40 9 66 10 87 4 8 4 TIBDA M11 60 19 87 1 69 HOT 10 1910 8910 86 19 08 18 47 6 61 7 86 8 8 66 9 81 7 10 7 46 8 i8 9 1 GOBDADEN HAAG Gouda ZerenhuizcnMoerkapello Zoetermeer ZegwaBrd Voorburg b Haga G 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 S 6 64 6 11 7 80 7 49 XU 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 a i h 8 01 Z i 7 68 8 86 11 41 18 61 6 08 8 18 V 8 07 9 08 11 56 1 06 6 80 8 86 aH 8 11 9 18 10 7 10 43 19 11 46 11 46 1 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 89 7 10 8 81 DEK HAAO GOUDA sKage 6 46 7 90 7 488 50 9 19 9 4610 1111 8618 88 1 8 8 44 3 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 68 8 88 9 18 Voorb 5 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 Z Zegw6 6 H 10 88 1 66 4 68 6 10 9 48 Zo M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 9 69 Gouda 6 38 7 60 8 13 9 18 8 47 10 1610 5418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 888 16 5 68 6 607 488 9810 1010 18 O T K E C B T G O D D A 10 15 10 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 6 14 7 6 8 09 9 07 10 84 10 88 11 66 18 94 4 16 6 84 8 10 14 10 46 4 84 9 86 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 f 8 88 8 41 9 4 11 10 eOl BA UTBKOHT Gouda 6 80 6 87 7 18 7 66 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudeir 6 46 6 64 11 14 8 87 Woerden 6 68 7 3 8 18 f 11 88 8 45 Ulroolit 6 13 7 48 8 88 9 54 10 61 11 46 1 87 3 08 Naar Bterdam f Stopt Woensdag GOUD A A H 8 T £ R D A U Goud 87 8 81 9 68 10 67 19 10 4 11 i AmaiardM O gt 8 14 9 17 10 66 1 8 1 18 8 16 Stopt te Nootdorp LeidioheDdam eo Blejaw k Kmuweg en Hekendorp AUSIEIDA lI O U D A ibnaterdMB 0 Bu 7 16 8 16 9 10 49 8 84 8 68 4 46 i H 7 41 9 41 Chmdl 7 18 8 19 9 14 10 10 11 11 18 88 8 46 t 1 49 7 48 i M tui t Gouda heiligen uiij utu neemt ntot op Clerq e ferder werd a harkozsn al ledea T n h boBtnar de heereo Valk jlir F L Ortt tn jnej JungiuR eo gekozen de beer J V Gerhsrdt Een Toorstel Tsn bet bestoor om premies na f 100 f 50 eo f 25 bescbikbaar t steU led Toor de restaaraiie houderi die de meeste vegetarisebe gerechteu zonden hebben geleverd werd met atgemeeue stemmen aangenomen De Centrale Commissie voor de Statistiek beeit een nïeuiren jaargtng Jaarcgfen binnenland in bet Hebt gegeven waarin belangryk nieowe gegevens syn opgenomen o a omtrent de Vermogeo belQsting en bet aan deel vao vreemdelingen in bet bezit van vaste goederen hier te lande Ëen overzicht van de geschiedenis en werkzaamheid der vak vereen igi ogen van werkliedeD hier te lande ii groocendeela afgewerkt en zal reroioedelyk nog in den loop van dit jaar kannen worden uitgegeven Zondag nacht is op het lage einde te Oeidermalaon de boeren botstede van den landboawer Lakeveld totaal afgebrand Tegen Dnnnewiad te Znidwolde den moor denaar van den bazaar Hofman is op de gis teren gehouden rechtszitting te Assen door den officier van jnstitie 9 jaar gevangenisstraf ge eischt Een inwoner van Arnhem kwam in gezelsobap van ziJn zwager te Kotterdam om zyn vronw die met een anderen man was gevlucht op te sporen Het was den bedrogen oclitgenoot biykbair minder te doen om z jn vroaw dan wel om de i 1300 die zy uit zyn hwB bad medegenomen terug te krygen Na lang zoeken werd Maandagavond da v oaw gevonden in een hois op de BoerenviscbniBrkt waar z j met baar geliefde voor acht tragen een gemenbileerda kamer had gebuurd onder voorgeven dat eg mab en vrouw waren Toen de wettige man het verblgf zgoer vrouw ontdekt bad wist hg met zgn zwager door bemid deling van de bewoonster van het huiR toegang tot haar kamer te krggen Zoodra de denr daarvan openging zag de man in een boek van de kamer een valies van hem staan en vermoedende dat de f 1300 zich daarin bevonden vlogen hy en zgn ztvager er op aan om er zich meester van te maken Bg het openen er van rolde er een geladen revolver nit die de zwager opraapte doch ou kwam ook de minnaar der vrouw te vooracbgn en bang dat men hem met het wapen te Igfzoa gaan greep hg da revolver ook beet De bedrogen echtgenoot zgn zwager io gevaar ziende kwam er nu eveneens bg te pas waarop alle drie aan bet wapen stonden te trekken om het te bemachtigen Hoewel geladen stond het gelukkig voor hen in de mat zoodat geen sobot kon afgaan Te midden van dit gevecht stond de weggeloopen vronw te schreeuwen en om bnlp te roepen en kwam een politieagent die intusschen gewaarschuwd was de trap op De man der wet bad het drietal spoedig gescheiden de revolver in zgn zak gestoken en nam de drie mannen en de vronw mede naar het bureau in de Linge Torenntraat om daar bet pleit te laten beslissen Na veel loven en bieden en door de tnsschenkomst van een welbeipraakten politieinspectenr kwamen de Arnhemmer en zgo weggeloopen Wouw overeen de f 1300 samen ta deelen Aldus geschiedde en de man vertrok in gezelschap van zgn zwager Zgn vronw daar moest bij niets meer van hebben 6 80 Goud Uooidraolit Nieuwerl erk r 0 p Ua Kotterdra 1 Kotlerdun Oapelle Hiaswnknk lloordnobt Sond 7 86 7 89 7 89 7 46 7 66 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 6 68 6 8 6 11 6 19 6 86 6 17 4 66 6 6 6 14 6 81 6 87 De Haagsche correspondent den Zotpb Ct c wgst er op dat de Tweede Kamer als zg tn November terug komt zeker tal van wetsTooratellen voor behandeling gereed zal vinden Bg het scheiden was dat bet geval met de wyziging van de Provinciale en van de Gemeentewet maar men zegt dat de regeering op spoedige behandeling van de voorstellen geen prgs stelde Miascbien wil ds regeering zoo meent de correspondent de kwestie vau da verdeeling der kiesdistricten en de verdceling der groote gemeenten in verschillende districten ook voor de gemeentelgke verkiezingen een plan waartegen bigkeos het verslag veel oppositie is nog eens in nadere overweging nemen Wat de naaste toekomst betrei t daarover laat de berichtgever zich als volgt uit Het onder70f k van de Staatsbegrooting isdit jaar spoediger aigeloopen dan het vorigejaar Voor een deel is dat zeker bioraan toete schrijven dat de meeste begroot ngen gnageen nieuwe posten bevatten voor een deel ookhieraan dat de Kamer staat tegenover eenMinisterie welks taak bgna geheel is afgemaakt en dat naar alle waanscbgolgkheid na de verkiezingen van 1897 ojoor een ander Ministeriezal worden vervangen J Gjj herinnert o dat deMibister van Houten reeds jaren geleden inde Tweede Kamer hetft gezegd Dit Ministerieis slechts homogeen np dien zin at wg beteens zgn geworden ofer een beperkt program dat in de Troonrede n deergelegd A thans d leuo tegen het protectionisme m voorgroflfi breiigt ft dat by nog vèn dij leden vab het tlgen l Is dat program afdrewerkt dan zal dit Mi nisterie voor een fceer homofeeën kabinll moeten plaats maken lLater herbaalde bg datij aog eens in andere bewoordingen toen hg zeide dat deze Ministers m opge treden niet om buone persoonigke wffisctien op pojltiek gebied tot verwazenlgking te brengen raal als boedel buredderaars En dat Ie minister iif an Bouten et clericalisme en tegen verkiezi ngalens op den m i reipds een bewgs meieniog ia Onderude ordigq MiDig terie behoort ook de generaal Schn ider die igerekend wordt tot de iCatholieke stiatsp Ag te bebooren en zeker de anti bleric le Uw niet zou opdoft IT u i N4 jlameiding van he hericb dat de notar kï te WieriugerwMrd dfJ perste particmier hidr te lande zou zgn dip zich eenautomobiel heeft aangeschi ft meïdt men onsdat det heer Jos Bog ers Swageiimakers teTilburg reeds sedert het vorige j ar in etbezit van zoodanig voertuig is Hei beeft bggoeden weg een snelheid van SO I per nnren verbruikt 2 KQ benzine per r terwgl ééaa vulling voldoende is voor eia weg van 1001130 KM 1 lit sL An M n schrgft uit St Anna Paroofcie De vrees dat het vervoer der meubelen van de beide zieb noemende kerkvoogden De Boer en Sobot naar Leenvrarden om daar gerechtelijk te worden verkocht niet zou afloopeu zonder tegenwerking is niet ongegrond gebleken Bg eerstgenoemde liep het laden van bet hnisraad in den uit Leeuwarden gekomen vorhoiswagen io de beste urde af doch io dezen tnaschentgd was de woning van laatstgenoemde langzamerhand gevold met personen zoowel mannen als vrouwen Daar tengevolge van den regen niet op het veld kon worden gewerkt waren er voor het oogenblik vele werkeloozen 11 18 18 18 1 89 11 81 11 88 11 86 11 49 11 61 18 86 18 81 18 89 11 48 18 66 11 88 18 1 9 60 10 11 8 88 8 64 9 54 10 8811 6 10 06 10 16 10 87 9 9 9810 88 11 6 11 46 3 17 4 41 6 67 6 66 8 81 7 10 8 34 6 17 7 18 8 48 8 60 6 13 6 86 7 89 9 4 10 17 10 80 10 34 10 41 11 07 1 7 61 8 68 10 17 10 80 11 88 I Toen nu de wagen beschermd door eeue aterke poliliemacht waarvan alles te samen genomen s namiddags een 20 man m bet dorp waren vereenigd bg de woning van den tweede aankwam was het geheele huii vol mensehen en werd alleen den deurwaarder die echter niets kon uitvoeren vrge toegang gelaten BIgkbaar kon de kapitein der marecbaassee onder deze omstandigheden niet handelend optreden een paar uur lang toch waa bet een toestand van gewapenden vrede tot de burgemeester die met ingang van Zaterdag jl benoemd was en die zgne nieuwe gemeente Jaist voor t eerst betrad met de ambtsketen omhangen op het terrein verscheen Na eene sommatie die geen gevolg had werd tbanaaau mareohaussee en rgkspolitie bevolen de wapena te trekken Eene vreeselgke verwarring ontstond rniten werden ingedrukt maar gelukkig werd geen bloed gestort dan uit eenige schram men veroorzaakt door bet glas en bet pnotdraad der omheining De deurwaarder kon nu ongestoord zgn werkzaamheden verriobtco en a avonds trok de van elders gereqaïreerde politiemacht weder af Omtrent de werkstaking in de fabriek van den heer H Hedeman Jr te Almeloo wordt oog bet volgende medegedeeld aan bet N ï d D De heer Hedeman Het Vrgdag 11 een nieuw loontarief in de fabriek ophangen waarbj bepaald werd dat van sommig stukken 20 cent van andere 10 cent minder zon betaald worden dan vroeger en van onkele stokken iets meer gegeyen worden Door deze verlaging werden bgna alle wevers getroffen en wol gemiddeld met ruim lO pot van fannne tegenwoordige loonen Daarmeddl kouden de wevers zich iet vereeuigen eO lop eene enkele nitzonderiog na fveigerden alue Maandagmorgen op bet nieuwe ftnrief met Jen arbeid te beginnen Dit geschiedde eenjf l aandag omdat verladen Zater dag niet inf de weverg gewerkt kon worden wegens verbouwing en vergrooting Deze loonevermindering komt denUrbeiders zeer ongelegen vooral omdat reeds dan afge j loopen zomer door de verboawiog niet altyd l geregeld gewerkt kooj worden Do kfrmisweek J welke ylteedi gebruikt wordt voor bot oboon maken va ii den atéj mketel jvrerd ce n keer gerekt tot 14 da eo j an gedn ogen v kloos heid omdat een nieu re swomltete i jerking moest gesteld wordei eibok de as ei en de weefgetouwen moestetr verplaatst wordt i lpaarbg komt dat er na r eds bgaa drie is ge T reden n bunüie at dit nobdzakelijk os I slechts 5 dligeo in plaats vap b I Ofschoon e vevep npoit hi nne ot heid toopdeJ over dezejjyei koqtiing viweïktgd aoverttigdwas koncpen g toch biet dijze groote tiverjaging geen genoegeiBineRien vooral o volgens hanioordeeP dejanderö fabrikaatöiSladA melo1Voor b zel e goed eer bejzelfs nog ikeer io Vergéfgking i et bett tarief J § r de Ook betwisten zü de oèweriog van dealHedeman dat hg dezen zbmer een AQbade tgd heeft gehad Het voordurend nitbi Svan de fabrieli geeft bun den indruk d fabriekaaten geen schade leed Overigens is te allen tgde de verstandaouding tus chen patroon en aijbeider zeer gnnstig geweest en dit geeft hoop dat de werkstaking niet lang zal doren Maandagmiddag waren om een uur de wevers bg de fabriek samengafcomen in de boop te vernemen dat bet nieuwe tarief was ingetrokken Nieowe besprekingen met den beer H tdeman hebben echter geen verandering teweeggebracht waarna allen wederom rustig huiswaarts zgn gegaan De va te arbeiders zgo aan hst werk gebleven Een Spaaosch export artikel dat den lande jnarlgks een aardig winstje oplevert is de kurkschors Geen wonder derhalve dat de Spanjaarden den prgs van het begeerde materiaal voortdurend omboog doen gaan De prya is thana reeda elf maal zoo boog als een eeow geleden Zelfs de vele soorten van caoutcboocsluitingen voor flesschen kunnen de vraag naar kurk geen afbreuk doen daar deze aloitingen slechts Toor een korten duur voor bet gebruik dat men er van maakt geschikt zgn b v voor flesschenbier terwgl exportbieren wgnen likeuren en apothekerswaren slechts door kurkstniting voor oobepaalden tgd bewaard kunnen bigveo 8 67 4 60 4 S7 6 4 6 11 16 6 80 GOUDA 1 40 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 7 17 6 89 8 60 6 10 6 38 8 44 4 18 7 S6 6 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 3 09 4 04 4 88 5 40 ütreokt 6 83 7 60 9 9 88 Woerden 6 53 8 11 Oudewater 8 19 Gouda 8 88 9 84 10 10 Evenmin hebben de veelvuldig genomen proeven om een kunstproduct met de deugdelijke eigenschappen van de kurk te bereiden tot beden geen gunstig resultaat opgeleverd Ook iu Amerika komt de kurkeik niet voor en NoordAmerika geeft voor geïmporteerde kurk jaarlgba ongeveer 400 000 dollars uit Om dit geld ïn het land te honden en de winst zelf te mnlten denkt men er in Amerika ernntig over om door t bevorderen tan dekurkeikencnltour in dese leemte te roorsien Dat de boom in de Nieowa Wereld voortreffalgk gedgt bewezen de aanplantingen die man reeds vóór 50 jaar in den Staat Georgië heeft aangelegd In Oaliforniê beeft men tbans de karkteeltop flinke schaal hervat door aanplantiog vaneen 1000 stuks jonge staosmen van kurkeiken Men kan er dua vrg zeker van zgn dat deeerstvolgende generatie der Ver Staten barefleascbeo met inlaudsche kurken zal kannensluiten Vfi nieuwe ondernfljming is boofdzakelgk te danken aan de Universiteit van St Francisco die de planters me raad en daadheeft bggestaao f Nöf € Om pen eindje mee te rijdsb wilde teVeenwooden een joogen op een voorbgrgdendetram stappen echter stapte hg lii en kwammet een been onder bet rgtyig terecht methet gevolg dat dit lichaamiwel op twee plaatsen brak t Is weder een waarschuwing voor aadere jongens die dergelgk waagstuk graag nitbaleol Bolteniands b Over lchi Het altreden van L rd Kbsebery en wie hemopvolgen zal houdt nog voor alles de openbaremeeniog bezig Staaf hei besluit van LordRosebery vast E n i er die er nan twgfelen uu de liberalen te Kdipburg io de vergaderingwaar bg sprak niet alleen maar overal indenlande hem aanha nkelgklieid toonen in Aaqnitbte Ediobarg na Lord Kosebery ops atüde denafgetreden jleider bgna bezwoer zpné b lissing e herzien aangezien faf j met zgii m aantastbaar kJrakter Ugn d irecht liber Ëbne dehoogste en onaa Dgeroc iten aanspraf op het leiJerschBtjp der jilberali partgt hmM la èi voorbggaan teekéwsp wj bier aan qtibeballveAaquilh ook Fowler Bryce en Arnold Morle in de vergadermg aMiwezig yrtfrem en dal I Rosebery daze vmr a4 collega s in de barte4Igkste bewoordingen dai kte voor bonnétroaw I roedewerking 1 tl tl 7 63 7 69 8 6 8 13 8 88 8 86 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 40 1J 18 11 80 10 4 8 63 9 3 9 10 6 87 7 86 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 9 87 9 47 8 64 10 81 10 07 8 47 7 46 Maar hoe ook op jQ d Roaebery prassidi wordt uitgeoefend voord at kan bg tocb niet weer terug De Daily Chronicle die in eéM I tweede artikel na At Edinburgscbe vergaderioj Rosebery om zgo fcarakter en met name dezer laatste zgue welsprekende rede de schoonste die hgi ooit hield f prijst wgst er op waarom het immers niet kan lïosebery beeft zelf gezegd dat de liberali partg niet langer uit bet Huogerbnis te leioin s hoewel Rosebory voegde er bg te zg de leider baitengewona medewerking van de geheble partg ondervindt maar die medewerking ontbrak hem en bovendien een herstel van Rosebery als leider der partg zou bet aftreden van Harcourt ten gevolge hebben eo dit ware op het oogenbük voor de partg noodlottig Rosebery zelf geeft echter geen aanleiding tot bet vermoeden dat bg op zgn besluit zal terugkomen niet voorgoed maar voor den eersten tgd trekt hg zich uit het opecbare leven terug beeft hg gezegd AU er intusschen nog bewgs noodig was voor Rüsebery s gronten invloed dan is het dat zgne bestrgdiog van Engeland s zelfstandig optreden io het Oosten aan de Armeenscbe beweging in den geest van de Daily Chronicle oneindig meer kwaad heeft gedaan dan de rede van Sir W Harcourt die betzelfde ontried De tOaily Chronicle erkent nn zelf op miamoedigen toon dat de Armeniërs voortaan op bet concert der groote mogendheden hun boop hebben te boawen En het is te verklaren dat het blad de edelmoedige zij bet onpractiscbe en onbesuisde beweging die liet meer dan eenig ander blad gewekt en gevoed had door Lord Rosebery tot atilataan ziende gebracht in hartstochtelijke taal den ouden partgleidar verloochende Onrechtvaardig was het blad daarbij toen het Lord Rosebery in heftige woorden verweet den heilige der liberalen Gladstone af te breken nadat Rosebery toch te Sdiobnrg EgDe diepe bewondering en eerbied TOor zgn TOOrgaager had beleden Maar Tergeeflgli wordt de toorn Tan het blad al deed bat verkeerd dien toorn legen Boieberj te richten na het biykt dat Engeland onmachtig is voorgoed een einde te maken aan de Armenische gruwelen die zooals de bokei de profaaaor Delbittck verklaard heeft de grootste Chriatenmoord geweest zgn dien ooit de wereld heeft gezien De Temp € zegt in oen bespreking van den eiscb om pnbliceering der tnsaohen Busland en Frankrgk gesloten overeenkomst In de grondwet wordt zeer verstandig denPresident der Republiek der vrgheid gelaten verdragen te onderteekenen en don inhood aanhet Parlement mede te deelen als hg den tgddaarvoor gekomen acht £ r zgn trouwens bgzalke traotaten steeds twee mogendheden die lich tegenover i lkander verbonden hebben enwi aan do eenejeen vraag sfelt ricnt licb tevenstot de andore Wie zal b ereo dat Kualandhet tot nog toe gevolgde Wilxwijgen niet noglanger noodig acht HoeVer zullen de afgevaardigden willen gaan Zullen zg aan deBosaische kandelarg de graden voor haar stilzwögen vragea Of de legeering spreekt ofzwggt er kah bw t o Ü haar teiboscbnldigon vat hot breken met een parlementairo gowoohte of jian ontrouw aan de grondwet f Deze oer juiste opmerking mag door de f sobreenwera iler uiferMjinkerziJde wel eens worden overwogen voor i da regeering te lijf 1 De oorrespondent van Voss Ztg wgst er ook nog eens op dat Jjet groote virtuoeitdit vermeden ia het woord bondgenootschap Hit ta spraken Maar hij roegt er bg 1 Het zon dwaaèheid sjn uit bet ontwgkan Van dit woord vèi atr6kkende gevolgtrekkingen te willen makenl Bet ja n den grond der taak geheel hettelfde of tMchen Rusland on Frankrgk een verbond gel lékend is dan wel of bet papier waarop de vereenkomst staat ten opschrift vont Tractaiit Verdrag Protocol of iets anders Wat voor de oogen de geheele beschaafde wereld is afgespeeld heeft pieer beteekenis dan een geheime akte in een staatsarcbief die slechts aaii enkele personen bekend is Alles wat geschiedde beeft doen zien dat een Innige verstandhouding bestaat tusachen Frankrgk en Rusland Da vraag is slechts hoe ver die verstandbonding gaat welige bedoelingen zg beeft welke gevolgen zij hebben kao Deze vraag is gewichtiger dan die welken naam man aan da Franech Rnssiacbe overeenkomst zal geven Het ia duidelgk dat offensief optreden aan de verstandhouding vreemd is Rnsland ia vredelievend en aan de vredelievende voornemens van Frankrgk valt niet te twgfelen Alle Fraoschen die een openbaar ambt bekleeden of gevoel lan verantwoordeIgkbeid hebben betuigen kat Bg de feesten vond men overal bet opschrift Paz c De ernstige bladen besluiten hun bigde beschouwingen over bet kaizerlgk bezoek met den jnichkreet Ntt kannen wg arbeiden asn de wereldtentoonstelling van 1900 Maar toch sluit de nieuwe toestand gevaren in zich Aan de menigte wordt thans voorgebonden aFraokrgk heeft zijn positie ternggekregen zgn macbt wordt algemeen erkend het is in staat zgn wil overal door te zetten c sDat begrgpt het volk in zgn diplomitieke ontwikkeling als Frankrgk kan thans doen wat het wilf en nit die overtuiging kan licht een koene zorgeloosheid geboren worden dia slechts een gelegenheid noodig heeft om te veranderen in ongevoeligheid en strgdzucht Incidenten rijn altgd mogelgk eu zg zoodon thans in staat zjjtt bet Fransche volk te doen ontvlammen en den vrede in gevaar te brengen De correspondent acht het daarom den plicht van d leidere van het Fransche volk die temming ta doen bedaren en Ie beletten dat bet volk zich laat meesleepen door een zelfverblioding die ernstige gevolgen kan hebhen Jelnkkig zgn de Fransche staatslieden die thans aan bet bewind zgn zich van dezen plicht bewust en zullen zij dien vervallen boe ondankbaar hg ook zgn moge Dr ia in Iteliè eau koninkigka commissie benoemd walka onderzoek moet dosn naar den toestand op SiciliS Volgons da Opinionat heeft deze commissie in de gemeentekas van Palermo aan tekort ontdekt van vier millioen ftmnea Door de wgze waarop deze oommissie geoonstitnaerd is moet men er in geslaagd zgn bgna alle onregelmatigheden op het spoor te komen giet alleen maar ook de schuldigen ta oatdeickan Het bigkt zooals genoemd blad beweert dat da politiek ook in bet gemaentalgk beheer haar nadealigen invloed heeft doen gevoelen BO dat zg voor groot deal de schold draagt van da corruptie welke op dit gebied valt waar ta nemen Alleen aan voortdarend nauwlettend toezicht is in staat om da bestaande misbrnikan nit den weg te mimen en aldus da sOpinioiec men moet da rageering aanmoadigtn om op den ingeslagen wag voort te gaan Zondagmiddag is het hnwelgki contraot geteekand TtB dan prin van Napali en ptinwt Helena van Montenegro Dit contract draagt de bandteakeningen van den Italiaansohan minister van buitenlandsche zaken den heer Visconti Veoosta eo deu minister van justitie den heer Coats samen optredende als vertegenwoordigers des konings en van da beeren Wnkowitsoh Montenegrgasch minister van buiteulandsche zaken en dr fiogitschewiisoh minister van justitie samen vertegenwoordigende den vorst van Montenegro Bet contract is geschreven in het Italiaansob en in het Fransch en er wordt beweerd dat het Toorloopig geheim moet worden gebonden £ r is beweerd dat helt een geheime elansnle bevat do b deze beweeriog wordt tegengesproken 4 or de Italia het orgaan van het miniaterte van buiteulAudsche zaken Da onderkoning van JSngelach ladië heeft aan de Britsche regeeriag een telegram gezonden waarin hg de berichten omtrent de onlusten in Indie outstaau tengevolge van het mislukken van den graanoogst zeer overdreven noemt Te Delhi zegt hg is geen opstand alleen zgn enkele winkels voor een paar uur gesloten geweest Te Agra bestaat eenige opgewondenheid doch geplaudijrd is er niet In Nagbra daarentegen is wel geplunderd maar de orde is hersteld De ontevredenheid is bovendien niet eau gevolg van de schaarschte van graan doch spruit voort uit de vrees dat het koren zal worden nilgevoerd In het Mooi den bet NoorJWes ten en bet centrale deel van Indie zgn de prijzen echter plotseling gestegen waardoor hoofzakelijk het arme deel der bovoiking wordt getroff en wanneer er geen regen valt ziet de toekomst voor de Noord Westelyke provinciën er donker uit L1J ST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand September 1896 en terug te vorkrggen door tnsschenkomst van het pijstkantoor la Gouda Verzonden van GOUDA Pollet s Gravenhaf e Pouillet s Gravenhage J A M Hoggens Hilversum T Stolwgk Beenwjjk Ingjesmit W Bronwar Australië De Directeur van het Postkantoor VOBSTER iUloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen VEILING 14 OCTOBER 1896 Heereohuis met Erven Fakbnis en Tuin F No 34 en 35 f 8500 k de Stearin kaarsenfabriek te Gouda Hui Schuurtje en Erf h No 282 f510 k S Boot Hoia en Erf wijk N No 58 f 420 k mej M Visser K E O L A IwC E Lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd of borst Schitteringen voor de oogen Hoofdngu en Verstopping bebooren altgd zorg te dragen voor dagelgkscbe ruime darmontlttsting Do Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van bekende professoren in de medicijnen beproefd en aanbevolen zgn het eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en volkomen onsohadeigke wgze werkt en dat slechts 3 Centen per dag kost Niet anders te verkrijgen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAK SANTEN KOLFF Rotterdam Belangrijk ia ds gelntsaankoiidiginf van Samuel Ueckscher senr in Hamburg welke zioli in het nommer van oDze courant bevindt Dit huis heeft zlob door zijn prompte en stllzwygende uitbetaling der hier en in den omtrek gewouueil bedragen eene zoo goede faiQi verdorven dat vg al oozo lezers annbevelea op zijn advertentio acht te geven Kieuwe Zending Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beursi van Amsterdam 18 OCTOBER slotkrs 91 100 99 Vrhrs NlDSanNu Gert Ned W S 8 OU dito dito dito 8 100 dito dito dito 8 99 HoNojR OM Geudl 1881 88 4 Itiuï Insohrgving 1862 81 6 83 84 86 26 OosTENa Ot l in papier 1868 6 81 dito in zilver 1808 6 84 PoETCOiL Obl met oonpon 3 25 dito ticket 3 RlMLiND Obl Binnenl 1894 4 63 dito Goeona 1880 4 98 dito bij Roths 1889 4 98 dito bjj Hope 1839 90 4 98 dito in goud leon 1683 6 dito dito dito 1884 6 104 67 19 Spanje Perp t sohnia 1881 4 57 TuEKEU Gopr Oonv locn 1890 4 87 Geo leening serie D 19 V Geo Ie nizgsorioC 9 i Zuid Afb Rep v oW 1898 6 llO s Mexico Obl Buit B lU 1890 6 94 Venüzijeii O il 4onbop 1881 43 AvsTBHOiM Oblinafeu 189B 3 9l KoTIElBiM Stnd l on 189 3 96 N D N Aft Hando iï asnd 46 Atendsb Tab Mij Corliüjaten 625 Ddli Maatiohappij diti 86 Aïn Hvpoïheokb pandbr 4 100 Call Mij der Voritonl aaud 66 Or Hjpolhaokb pandbr 8 108 NederlandjcUe bank aand 199 Ned Handelmastsob dito 139 48 N W i Pao Hvp b pindbr 6 47 Kolt Hypothoekb pandbr 31 100 l tr Hypjtbookb dito 3l 100 OoSTSNE Oosl Hong bank aind 136 Hvsi Hypithockbaiik pandb 4 120 Ameiika Equ t hypotb pandb 6 Mtiiv L G Pr L on eert 6 Neb Holl J apoor Mij sand 109 M i tol Eipl V at Spw annil 93 l Ned Ipd Spoorwegm and 200 Ned Zuid Afr Spm aand 6 23S dito dito dllo 1891 dito 6 102 ImM Sooor 1 1887 89 A EobI 3 60 i 53 Zuid Ilal Spwioij A H oM 8 68 Poim Wariohan Weonon annd 4 I667 Bosi Gr Batiltülio dilo aand 69 i Faitoïva dito aand 6 78 iwang Dotnbr dilo aand 6 101 Knrsk Cb Azow p kap obl 4 101 dilo dito oblig 4 100 Amebiki Cent d to dito Win 81 Peler obl 7 ISl Deaver RioGrSpm eert v a 11 lUinoi Central obl in goud 4 Ol t IjOuisv VasbnllBCort T aand 42 Meiioo N Spw Mij la byp o 6 100 Miia Kansas v 4pot prsf aand 10 N York Ontariolk West and iHto Fenns Ohio oblig 6 114 Oregon Calif lebyp in goud 5 78 St Panl Minn Manit obl 7 103 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Uhyp OS 26 Canada Can South Cort v aand 46 Ven O Ball Nav lobdc O 12 Amalord Omnibu Mij aand 192 Bolterd Tramweg Maats aand NEn Stad Amilerdam aand S 107 Stad Rottordam aan 3 106 BiLOlE Stad Antwerpen IS 21 1017 Stad Brunei 1886 2 103 HoNO TiioiH Rogullr Ge ollsch 4 116 i Oosten SlaaUleening 1880 5 121 K K Oost B Cr 1880 3 186 SPiNJt Slnd Madrid 3 1868 34V Ned Ver Boz Hyp 8p ibl eert 111 Advertentiën ♦ Voor do vele bewgzen van belangstelUng en deelneming gedurende de ziekte en ua het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader den WelEd Heer JACOBUS GERARDUS BETTINK ondervonden betuigen wij onzen hartelgken dank Mej de Wed J G BETTINK en Kinderen Berg Ambacht 12 October 1890 Het KAITTOOE iniJN lO ILANl is vei plaatst naar Westhaven 187 WII tËhi9EIZOEI 1890 Modes en Confectie Qei VAN DANTZIO Hoogatraat 1X7 hebben da eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste Modellen ames onKinderlioeden Bevelen zich tevens beleefd aan tot het leveren en maken van COSTVMJBS Premie mu SOft ÓOO M 1 pryi 4 2Ö0 000 M l 1 prü a 100 000 M 2pryEen 76 00flM 1 prijs a 70 000 M Iprys a 66 000 M I prys a flO OOO M priji a 56 000 M prysen k 60 000 M l 1 prijs a 40 000 M prijzen a 30 000 M I Slpryienü 10 000 M l en worden deze in eenige maanden in 7 klaa aen uitgeloot De Hoofdprijs ia de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stygt in de Se kl tol 65 000 H in de 8o tot 60 000 M in de 4e tol 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in ds 7e tot 300 000 M en met da premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pryatrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleohts Quid 3 50 een half ongineel iot slechts Quid 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggolden voor de volgende klassen zoo als de tipt lyst der prijzen zyn uit bol ofTiolae o Irekkingsp an voorzien van het Wapen v n den Slaat btykbaar ea verzend ik dozen Plan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking de olBoieele trekkingslijst De uitbetaling en verzonding van de pryzen geschiedt door my direct en prompt an de winners on onder de strengste geheimhouding Êpm Iedere bestelliag kar men eenvoudig IPV per pos issel opgeven Men wende zièh dus mot de aanvraag om toezending van loten voot de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 0 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Ilccltscher senr Bankier en Wiiiolkunloor in HAMBtJBS FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WassclierIJ VAK H OPPE IIEIAlElt 19 KruUhade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Hoofddepot voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeronen Domeagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden doar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieksn zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons gofobrioeerd na ruorochrift van den kon Universiteils Frof Gehm Eo ad Dr Harleu Bonn hebben sedert 50 Jaren ala Tsrzachtend middel tegen hoesten beeschheid en aandoening der ademingsorgmen tiitsteekende diensten bewezen Bij poedigo afwisseliftg van warme en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar