Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1896

35ste Jaargang Vrijdeg 16 October 1896 No 7096 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regela è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfionderHjke Nommers VIJF CENTEN Anthraciet In lossing een Wagon PRiin A CoTiffre Anthraciet ae hette BËLU ANTBIiACIËT die tot nog toe geleverd kan worden Groote Mken ƒ 1 3 ft U Kleine Mjes f t 2S per H L vrg te huis Aanbevelend TDRFSINQEL Koninklijke Macliin alcValirl e k DE BONMOEU TAN H N vanSchaik Go gevestigd te s Oravenhage He leritraat 99 en 0 naby de Regentesselaan Epfleveronciers TAN Z U den Honing van België INDIEN GIJ HOEST f gebruikt de iSi Allerwege bekroonde VereldLerocnidcSupcrlor DRUIVEN Borst Honig Extract MEL ANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 TOrkxBgbtiar hjj F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H TIN MILD Veerstal B 126 te 7ouda A BÜDMAN Moordrecht J C RATELAND BoeUop B T WIJK Ottdewalcr OBAND8 AOABXNS DD PiMeiiiss NOUVEAUTÉS ym Tenoeken de Dames die on geJUn nerd mode album Toor het r lo n noch niet ontvangen hebben d willen aanvragen aan II JULES JILUZOTAC Pirh Hetielve wordt dan omgaand gKtIa e fMnoo toegezonden Bestellingen van af 25 franc Tr i van aM kosten aan liuis met 5 verhooging Bih ié iM kaiilo r I Umiiiui IJ SSSSSSSSSSSSSSSSSS BS TANDARTS E CASSÜTO JL1ÜI U lU UUilUUUlUiJl behalve Z OJSDAGS en Gouda Druk van A BRINKMAN 8 ZOON Turfmarkt 171 Gouda tegan Jiobt kortom nal Rheumatiek Lendenpynon v Anker Pain Expeller tegtta len vao Icölai urd y g ia met het kilti nt aan te wenden tegen is rtAnliBPPain ExpBller Terkaudlieid Yf no t du fteeds in ieder hoisgezü d irportllt Anker Palnlxpeller Pm 50 oenl 76 o l en ƒ 1 25 de fleaih Yoorl den ia de meest Apotheken en by F Ai Kohtei t Ou te Rotterdam Te GOÜDA by A WOLFF Markt AUib en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 6000 Siu uit de f n 1 1 1 p m n s n e e n e r der eerite tKuleuiiuiilM lu latnii lit n over p drtin ii M ou i nnin te Leger Paardea Dekens I rjiücleii icpjpn den e l inji tn fl 2 75 1 pt r tuk wortlen uitWT kocht Odd ilikke onslijtbare dekens tijn zoo warm als ee pel ca 14üXl K nm groot lus lu t tft heele pftan licilfkkeiiil met ol l naaid i ii 3 hrt iip Btruei i n voortn iHtii Iil4 ïne pai l li witte woUene Slaap Dekens groot 140X100 cm wpens eeer kleiuu ateohte door raktui beinvikli iu fouten in het wAefael aangebodi n hiI fl 3 50 per stak Kosten indera het iluMjule MT DnldtlUk gMohrevfi be iellinffCD woriISB SM Udc d Toorruul strekt Ui n toeseoillnff m ket Iwdraff of omltr rcmbotm pnmpl ufl gevoerd B Hiurwltz Maaatrioht Groots Stnal SI Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE VAB1KG Hollandsohe uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgfen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PDIKE OÜDE f SCHIEDAMMER GENEVER Merk i NIGHTCAP Vorkrygbaar bij M PEETER8 Jz NB Ala bewys van echtheid is cachet en kurk steeds voortui cri X ij P Firmi CHItuAM p HOPPE Hennep Enveloppi f 2 en 5 de 1000 met l iriïia bedrukt bij A BRINKMAN ZN Gastentoonstelling GOUDA dagelijks van 11 tot 4 en van 7 tot 10 uur Entree DONDERDAG VRIJDAG en ZATERDAG 25 Cents ZONDAG 10 CEMTS iVIAANDAG Leden der Sociëteit Ons Genoegen vrij entree Dames en Kinderen 25 cents HET COMITÉ Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij gfelegenheid van de Najaarsmarkten te Woerden loopt op MAANDAG 19 en WOENSDAG 21 OCTOBER 1896 voor vervoer van 3e kl reizigers onderstaande WOERDEN V 2 uur nam OÜDEWATER A 2 15 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEÜWERÉERK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Met dezen trein kunnen ook Wag ens Paarden en Vee bevracht tegen verhoog d tarief verzonden worden MA7P0LE ZEEP verft goeaeren in alle mite Meuren verschiet niet en tail de handen niet aan Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland België en KoloniënVAIT HEUGEL Co Amsterdam i Kafhrelner s Malzkoffiei8her gezondsfe offletoevoegseji AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MAOmNALB Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom AutomatUehe Walaen Meélfahriek PRIJSVERHOOGING van af Maandagf 12 October 1896 Door de enorm gea agen graan en meelpriJEen evenaU door de belangrijke Verhooging I 1 der prijzen vac krenten on rozijnen zien wij ons genood Jiakt de prijzen van de volgende broodfloorten en pakjoi meel t e verhoogen als hieronder wordt vermeld Fijn gebuild Melli Tarwebrood M av ot lo ci 13 cl 19 oi en 86 cl en idem extra fljn geknipt brood lot 7Vi et lU et en 16 oi Gewoon Krentenbrood lot 9 et ia ci 18 ci 37 oi en 36 et Qewoon I Paaschkrentenbrood tot n ot 16 ot 22 01 83 ot en 44 ot Ongebuild I Brood met Prima Tarwebloem tot 6 ot 12 ot is ot en si ot Munitie brood rond tot 61 cl oa 13 et m lang tot S ot S ot 11 oi 23 ot SSot 44 ot 66 et en 66 et QeWOOn BlankbrOOd tol 81 et 18 ot 17 cl 21 cl en 267 et OeWOOU ROggebroOd tot 8 ot 9 et 12 cl 3 et en 36 el Voerbrood tot 7 oi on 16 ot Zoet Roggebrood lot il ci Roggebrood met Krenten tot 11 et Pakjes Prima Tarwebloem tot 8 et Pakjes I Ordinaire Tarwebloem lot e ot Pakjes Prima Roggebloem tot 8 et NIET VERHOOGD zijn de PRIJZEN van I Prima Wittebrood Fyn gebuild Water Tarwebrood Fijn gebuild Franach Waterbrood Ringbrood Tarwebrood met Kraoten Fijn Paasohkrentenbrood Tulband Kerstbrood en van de disorse soorten kleinbrood BINNENLAND GOÜDA 15 October 1896 De bg het 5e regiment iofanterie benoemde 2fl luit J Kooimaa wordt gepiftalst by de bat ljomi te AmeiBfoort in gamizoeD By de beden gebonden berbesteding van aardappeleu voor de troepen in dit gariiiKgen werd ingeschreven door P Mol Toor f 2 09 A A 0 vao Asch en L Kaptein 2 07 G Kooy 1 99 de HX wegende 65 k Q Beroepen bg de Christelijk Gereformeerde kerlt te Botterdam ds H Minderman alhier De heer H W Bos klerk telegrafiat 2e kl der Staatsspoorwegen teZQtlen isovergeplaatBt naar Oonda Gisteren zgn te Dordrecht geslaagd voor het akte examen in d vrge en ordeoefemDgen der gymnastiek de dames G W Schriek en A M Teeting en den heer M Boogaerdl alten alhier Id een tweetal gemeenten op ZuidBevelandign door de rgkepolitie medicgnen in beslaggenomen afkomstig van een vreemden kwakzalver Als dit heer ergecs Komt informeerthg eerst waar lieken zgn en waaraan zg Igden Hg zoekt hen dan op deelt mede hoe het metden toestand van den zieke is en biedt hetmediogn aan dat tot genezing kan dienen Deman is nog niet ontdekt en schijnt onder verlohillende namen te reizen en zaken Ie doen die hnn met wie hg ze doet meer schade danvoordeel bezorgen M C De joititie te Maastricht werd dezer dagen om den toin geleid door een vroaw die beweerde den moord op den veldwachter te Gulpen gezien te hebben en den dader te kunnen aanwgzen Op haar verklaring heeft de justitie een onderzoek in loco iagesteld waaruit nochtans is gebleken dst de vroaw niets gezien had en haar voorstetUng van het gebeurde ODJnist was Ten overvloede beeft haar man gisteren bg de politie verklaard dat zgn vrouw hem heeft bdiencf alles verzonnen te hebben fEVILLÜTOA DE HYPOTHEEK OP WülSIHSTIIBI 40 Otto verliet hem ia de vestibule oatmoette lij no toevallig Nelly Heeft pspn toegestemd P Geheel en a vMaar dat bezwaar omtrent den erfgenaam Ook dat heb ik uit den weg geruimd vHartelijk dank voor alles mijnheer Ludeman zetde Nelly hem de hand toestekende en Olio nam zoo eerbiedig afscheid ven haar als altoos maai een van beiden hield de handen die sich inédo gesloten hadden wat langer te zanen Als Otto het niet was moest Nelly het geweest zijn maar elk voor zich geloofde dat de ander het had gedaan Wasenitein ts behouden het gevaar was afgewend maar op dien tgd Van spanning voor van Bemhelm was een tjjd vac reaotie gevolgd Zijne fierheid was gebroken nu ze goeu tegenstand meer ontmoette en in weinige maanden was de baron jaren ouder geworden Zijn geheele verleden begon te reageeren en de kraohtvolle man werd een knorrige grijsaard Nelly hield hem meer nog dan vroa ger gezelsebap en nooit zag men hem meer in het publiek dan in elkanders gezelsohap Maar van Berohelm voelde dat agna krachten afaamen dat De Amsterdamsche Echoc achrgft Er is een plekje in onze stad waar ell en vooravond lich jongens bevinden om rapten te vangen of te doodeh Het is namelgk aan den ingang van den kolk onder dan Dam begin Rokin ongeveer op de plaats waar eens een wakkere weeajongen een plan vergdelde om de Beurs door boskruit in de lucht te doen vliegen Daar voor dien kolk ligt een reueachtigen afslniiboom en nu komen heele benden langstaarten uit het riool op dien balk azeu naai wat daar af en aaudrgft Ook Dinsdagnacht gebeurde dit Over de lenning geleund etondeu eenige nachtvogels bekende atraatindividuen te kgken naar twee of drie collega s die van twee puiuschuiten ateenen bfidden gehaald eu daarmede de waterratten bestookten Dit lokte ondanks het late unr veel bekgks Onder die kgkera bevonden zich ook eenige studenten en sportlui Zij beweerden dat de rattenjagers niet veel zouden vangen Wg vangen altgd wat c was het antwoord en dit bleek waar te zgn ook Toen de faseren kort daarna in Polen c za ten bemerkte een hunner de heer v d H uit Utrecht dat door een van de jagers zyn gouden horloge met dito ketting was gevangen De politie werd niet in het geval gemengd De jagers hadden dus een goede jaeht gebad Omtrent hst gebruik van kilometerboekje ia door de Staatsapoorweg maatschappg alsnog bepaald dat leerlingen van kostscholen seminarien enz geacht worden te behooren tot het huisgezin van hunne ouders resp van degenen die daarmede in dit opzicht zgn geIgk te stellen zg behooren du niet tot het huisgezin van den kostschool houder resp president van het seminarium enz noch totdat van hunne medeleerlingen De reizigers vaa trein 4 met bestemming naar Brenkelen kannen in het vervolg in Utrecht reizen en aldaarovergaanop trein 115 Ter kennis van de landmacht ie gebracht dat bg sententie van het Hoog Militair Qe rechtsbof in appèl is veroordeeld tot militaire gevangenisstraf ran een jaar m t ontzegcjiau van het recbt om bg de ge vapende macbt of als militair geëmployeerde te dieoen voor den tgd vsn drie jaren de kspitein kwarliermeester N H M van A van het Ie reg vestingartillerie en zulks ter zake van falsiteit in een administratie of bewind van penningen waariu bg gesteld was hij zoo lang niel meer bij zijne dochter zou zijn en wat zou dan haar lot wezenp Partijen deden zich niet voor haar op Be Watte was de eerste geweest en zou wel de laatste zjjo want voor de Watte was een huwilijk met de erfgename van Wasenstein dat aan zijn goed grensde nog iels waard maar wie ter wereld zou de arme dochter van een arm edelman willen hebben Waarom had bij ook geon guuatiger antwoord aan den ouden de Watte gegeven dan was Nelly bezorgd geweesl en hij kon benen gaan in vrede 1 Maar d Watte was voor haar verloren en hjj had apoedig zijne partij gekozen Freule van Bernhelm had hem refus doen lijden er waren arme freules genoeg op de wereld dacht de jonge de Watte en hü bad de rijke dochter van een koopman ten hawelyt gevraagd die spoedig zgne toestemming had gegeven op ééne voorwaarde dat jonkheer de Watte eene andere betrekking in de maataohappij vervulde dan die van ondergeschikt ambtenaar bij een provinciaal gouvernement Ook daar was wel een middel op te vinden De de Watten hadden zeer veel invloed en nu d jonkheer getoond had dat hy zich tot een ordeiyk en goed leven wilde schikken en de enkele vlagen die hem uit z n studententijd nog waren bijgebleven met de jaren wel zouden ophouden vooral wanneer hij verloofd zou ziJB zou die zaak wel spoedig in orde komen Het was half vier mevrouw Ludeman was ijverig bezig om nog voor het middagmaal een jurkje voor een der jougaten gereed lo maken die dfs avonds naar een kinderbal gaan zou toen de sleutel in de deur werd geitokenf en en oogeablik later Naar het Hbld verneemt hebben de ar bfliders aan de tabakskerververg van den heer O ten 3rnggeDcate te Abcoade te Almelo bet werk gestaakt omdat een hnnner wegens te late komst op het werk werd ontslagen Toen de mailtrein van Ylissingeu naar Oberbaosen giaterenochtend om half zeven te Rozendaal aankwam was het Duitsche postrgtuig warm geloopeo en wel zoodanig dat de vlam er aitsloeg Onmiddellgk werd alles uit hst rgtaig geladen en de wagen zelf oit den trein verwgderJ Nadat de post in een personeurgtaig was overgebracht kon men de reis met eenige vertrag ng voortzettun Zgn tentoonstellingen voordeelig voor de inkenders Deze vraag welke dikwgls gedaan il en enkel met algemeenheden beantwoord koB worden wil meu in Beieren door stellige g evens trachten op te lossen Het bestnar van bet Beiersche bedrgfamuaeum van welk de tentoonstelling te Neurenberg is uitgegaan beeft aan alle inzenders eenige vragen voorgelegd omirent hun omzet voor zoover die in verband staat met de tentoonstelling De me4ededeelingen geschieden geheel vertrouwelgk en er zullen enkel verzametcgfers worden bekend gemaakt De Koninklgke Yereenigiog Het Neder iandsch TooneoU looft een prgs van duizend golden uit voor een norspronkelgk in de Nederlandsche taal gesohreren tooaeelstuk in drie bedrgven dat a nog nimmer door druk of opveering hetlicht heeft gezien b een onderwerp behandelt uit de Nederlaodsehe historie de geschiedenis van hetOranjehuis of het Noderlaudsche volksleven c geschikt blgkt te zgn niet alleen om vuorH M de Koningin ter gelegenheid der kroningt feeaten opgevoerd te worden maar omlater eene plaats te behouden op bet repertoireder Vereeniging en d haar door eene jnr daartoe door denRaad van Beheer uit enoodigd en die zichwelwillend met deze tiiak belast ter bekroningzal worden voorgedragen De meJedingende tchrgvers moetep hunno atukkec inzenden vtSór of op den eersten S pteraber 1897 ten huize van mr M G L van Loghem Parkweg 74 te Amsterdam secretarie der jury De stokken moeten ünidelgk geschreven zgn met een andere hand dan die van de anteur wiens naam niet te lezen mag zgn op het stuk zelf maar opgegeven moet worden in een gesloten briefje van buiten voorzien van Ludeman binnootrad Maak dat jurkje maar niet in orde zeide bij Mimi gaat niet uKt ia toch niets met Mimi gebeurd F vroeg mevrouw Tcraohrikt Neen maar wij zutleu van leveuswija moeten veranderen ik beu bij don gouverneur geweest met Januari krijg ik mijn pensioen ivMgn God Ludeman wat hebt ge gedaan I Niets nieta ter wereld of liever ik heb altijd mijn plicht gedaan ik was een trouw en werkzaam ambtenaar mnar de gouverneur zegt dat ik op jaren kom dat ik naar mijn rust zal verlangen dat jeugdige krachten noodig zgn kortom ik krijg mijn ontslag on de jonge de Watte komt in mijne plaats yMaar die weet er immers niets van 1 l Dat ia ook zoo maar de gouverneur informeerde zich eerat naar hem en daar ik woet dat hy zyn protégé ia meende ik wet te doen met wat goeds van hem te zeggen en teen vroeg zijne excellentie of hij mijn bureau zou kunnen waarnemen en ik heb ja gezegd r Maar mijn hemel Ludeman w t ben je toch onnoozel Och kind lief wat zou het gebaat hebben of ik neen zeido Het was zoo bealist Maar de gouverneur ia een staatsman en die mensohen weten het altijd zoo in te richten dat een ander zelfziju vonnis velt Om een pleister op de wond te leggen beloofde hij dat Otto met Januari bij mijn afdeeling zou worden aangesteld en dat hjj morgen maar aan het bureau moest komen om de zaken te leeren By het heengaan zeide aijae exoeUenti nog ziet een motto of spreuk waarmede ook het stuk gemerkt moet zijn Het bekroonde stuk wordt het eigendom der Vereeniging en al opgevoerd Worden dooV hare artiesten Het zal niet in druk mogen versii gnen dan een jaar na de eerste opvoering De inzenders der niet bekroonde stukken verklaren zich bereid ee aan de vereeniging wanneer deze het verlangt in oitaluitend eigendom af te etaan tegen eene som van e n honderd gulden in eens en één percent per bedrgf van de bruto recette Wat bet bekroonde stuk betreft wordt de uitgeloofde som van duizend gulden beschoowd als minimum van het droit d auteur berekend a één percent per bedrgf der bruto recette De jury is samengesteld nit de heeren H L F Pisuiese en A L H Ising te e Qravttihagt i F Smit Kleine te Haarlem L J Veltman Taco H de Beer M B Mendee da Costa en mr M O L van Loghem te Amsterdam V Op een te Weenen gearrangeerd bal werkte behalve de beroemde kapel van Strauss nog mee oen andere van Zigeuners oit Raab Pas ens op Marrzi zeide graaf H totden dirigent in de puuze Strauss lal strakseen voor hedtpi avond expres gecomponeerdewals spelen Als je die naspeelt krggt ge vanrag 500 ftorgnen 1 Megle8S Méttosag 1 1 tzal geschieden Ëieellentie De wals wordtgespeeld stormachtig toegejuicht ook gebisseerd maiii hoe verandert de blijde stemmingvtn den componist als by het sonper de Zigeuners op bet poduim gegaan de noviteitmet meeslepende vurige kracht in de zaa doen weerklinken Daar hebben die kerels door omkoopergmijne partituur weten te krggen Mair datis onmogelgk want ik ben eerst van morgenvroeg gereed gekomen c roept Strauss tllloMarczi is eerst van avond nit Raab aangekomen zegt lachende graaf H maar stel jegerust meester Sirauss Dat is on eenmaal degaaf van onze Zigeuners niet waar Marczi cEn hy wierp hem de driehonderd florgnen toe waarbg door de overblufte en opgewonden ga teu nog ettelgke andere werden gevoegd Z lfsStraos $ wou meedoen maar zjjn H ingAarsrbecollega verzocht hem alleen om t en hnoddniken een klavier uittreksel om de mnoie waUheel precies te kunnen ioatudeeren In dj Haagsehe Gt c betuigt mr S J Enthoven zgn sympathie met den strgd die thnna opnieuw ondernomen wordt tegen bet ge wel mijnbeer Ludeman dat ik uw zo d niet vergeten heb en toen moest ik hom nog bedanken toe Ijudeman wreef zioh hot voorhoofd a waarop grooto droppelen zweet lagen Dat was dan hot loon voor zijn onvermoeiden dortigjarigen arbeid ten dienste van do provincie t Is schande Ludeman gy moet het er niet bij laten ruaten gij moet aan den kuning achryven Och de koning bemoeit zioh met die dingen niotj dan had hij wel dagwerk Neen vrouw t ia gedaan er is nieti togen to doen dan ona te onderwerpen en dat ia de wijste party want anders loopeo wij nog gevaar dat men hot op Otto verhalen zal In dat opzicht heeft men dan toch gedaan wat ik wenaohte Kn wat zeide de Watte Die is op jacht die kwam vandaag niet En zal dia de afdeeling nu wsaruemonP Ludeman haalde de schouders op het waa zoo beslist Olto zou hel werk doen en do Watte het geld en den titel knjgoii Er was er echter een die zioh met de zienswyze van den staatsman niet vereenigde Otto weigerde de betrekking te aanvaarden Uy had er nooit om gevraagd hij had ze nooit verlangd en alt men bom aanstelde zou let toch maar wezen om hem even als zijn vader in de kracht van ijn leven op zijde te zetten voor den een of anderen gunsteling Kortom hij weigerde onvoorwaardelijk JforJi rêrwlffd