Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1896

Directe SpoorwegvcrblndlDgen met GOUDA Wloterdlenst 1896 AangevaogeD 1 October TUd vao Greenwicli OOUDJ R OTTIKDAM 11 18 18 18 18 86 1 89 8 60 3 67 4 60 18 88 4 67 18 89 6 4 18 46 6 11 18 66 1 59 4 8 4 16 6 80 I10TTE8DA U 0 O O D A 10 19 11 50 19 87 1 40 1 44 8 53 6 17 6 87 6 84 r 6 41 6 40 6 47 6 47 RAAG GOUDA 19 08 19 47 8 1 9 1 i 60IISA D£I HlAe Gouda ZereDhuiHu Moerkapelle Zoatanueer ZegirBard Voorburg O 7 80 6 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 46 6 18 6 64 ÏM 7 48 8 47 11 30 18 40 4 57 Z Z 7 68 8 56 11 41 19 61 6 08 T 8 07 9 08 11 66 1 06 6 90 aH 8 18 9 18 10 7 10 48 19 11 46 19 46 1 10 9 18 4 17 6 96 6 69 6 99 Hago 6 11 7 90 7 49 8 88 8 64 9 64 10 8811 6 8 01 10 08 8 19 10 16 8 86 10 97 6 80 7 10 8 819 9 8910 88 U 6 11 46 9 4610 1111 8518 991 35 8 44 3 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 68 9 88 8 1 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 10 43 8 06 5 04 6 89 9 59 10 1610 6419 0619 68 9 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 6 607 488 9810 1010 18 U T B i C H T G O U D A 10 15 10 88 11 38 18 9 8 08 8 68 4 46 8 1410 88 11 66 18 84 4 16 8 84 4 84 10 59 11 1018 11 8 45 4 87 5 17 O O I D A U TIÏCHT Ooada 5 10 1 87 7 18 7 55 8 81 9 89 9 59 10 19 10 67 19 66 9 80 üudaw 5 45 6 64 11 14 9 87 WoerdsD 6 68 7 3 8 18 t IL Ulraekt 6 13 J 7 49 3 98 J 9 54 10 61 11 46 1 97 8 08 Naar imaterdam f Stopt Woenadag t GOUD A A H 8 T E B dIa U Oonda S1 8 91 9 69 10 67 18 10 4 U ijBataidam 0 gt 8 14 9 97 10 68 1 8 l 8 5 15 Stept te Nooldoip LeidiobeDdain en Ble av jk Kntiiwtg en Hekuidorp 8 17 4 41 6 57 6 66 8 31 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 13 6 86 7 89 9 4 11 07 8 00 9 A7 10 84 t 88 10 14 t 8 88 8 98 8 41 9 48 11 10 AHST8BDA H 6 O U D A ABBtardaa Bt 7 16 8 16 9 10 48 8 84 1 88 BmS 7 88 8 18 9 14 10 10 18 11 18 98 8 41 l i Lut te Qoodi BaUigera lii mur aMmt n niet op 46 6 18 7 45 9 48 48 7 48 8t4 11 1 10 17 10 80 11 86 grievend oorecht der preTeoiieve hechtenis Met ntr Simons ia hg vao gevoeien dat de regeliog ran dez qaaestia dringend urgent is Z i kaonen de volgelnde hoofdbeginselen Terbetering in de bestaande wetgeving brengen lo Abiolaie erkenning van het beginsel om Bchadeioos te stellen ieder van wieo door absolreerend ronnia blükt dnt hg ten oorechte in de prereotieve hechienia is geweest 2o Meerdere beperkingen van de gevaÜen waarin prerentiere hechtenis mag worden toegepast en ia oeriag by geheele groepen van delicten b v by aüe die door middel ran TBischeid of uit ongeoorloofd winstbejag zyn gepleegd van Toorloopige ïnTryheidatélling tegen borgtocht 3o Regeling van het rerdedigiogsrecht fan den beklaagde gedarende de instructie Ten slotte geeft mr £ athoreo aan da Haag8che Ct c in overweging doar een adres aan de 9t ten GeneraaI ter teekening U leggen het pabliek in de gelegenheid te stellen van zone sjmpatgie te doen blyken en bij circulaire zich te overtuigen welke en hoeveie juriiteo hetzelfde standpunt innemen Naar men nader verneemt heeft mr C A van der Kemp by brief van 9 Obt jl t aan de Staten van Zoid Holland kennis gegeven dat hg om gesondheidsredenen zjjn ontslag neemt als lid vao Gedeputeerde Staten Het lidmaatschap van Provinciale StaUn zelf heeft hy niet neergelegd Bg de verkiezing te Yenloo ter vervanging van wjjlen den heer mr J H h Hsffmans zgn uitgebracht 2096 geldige stemmen 6eko n ie dr W fl Nolens met 1396 stemmen De beer £ ld Haffmans broeder van den orerledene kreeg 699 stemmen Door de Frankfortsche politie werd onlangs M0 gevaa iyke zwendelcombinatie onschadelijk genaakt Op de vierde pagina van een Pommersch blad kon men week op week het volgende prgsraadfel lezeil Mgn eerste is een voegwoord myn tweede een geldstuk Mgn geheel is een groot man die voor Doitschland veel gedaan heeft c Den inzender der joiste oplossing werd een gondan horloge beloofd mits hy by de oplossing ook 1 mark in postzegels aan Eduard Marre Glaobnrgatraase 34 te Frankfort a M toezond Deze advertentie werd onder de aandacht der politie gebracht sn deze vermoedde terstond dat men hier weer met zwendel te doen had daar dergelgke doorzichtige prijsraadsels c met de oplossing Bismarck of Windhorst reeds jaren geleden onder de lezers van kleine bladen slachtoffers maakten Dit vermoeden werd bevestigd want toen een commissaris van politie Eduard Marre een bsioek brscht harkende hy in hem onmiddellijk een overbekend sajet Qustav Höpfner genaamd dat drie jaar geleden wegens dergeIg e zwendelarijen tot straf veroordeeld was De man is afkomstig nit Eaaen en in zgn gezelschap vond men tyn broeder Oskar een vrouwspersoon en twee gesignaleerde individu s By ds huiszoeking kwamen bergen brieven voor den dag die alle joiste oplossingc van het raadsel en idem looveel aan postzegels bevatten De Kwendelfirraa was eerst sedert het begin van September te Frankfort gevestigd vóór dien tyd exploiteerden de gebroeders Höpfner onder den naam BorDbeimer betzelfde bedryf te Keulen te Essen en Mülheim a d Ruhr De politie schat de inkomsten in ééne maand afgaande op het aantal gevonden brieven op minstens 1200 mark Een nieuw bewys dat de domheid voorlooptg hog de wereld niet uit is I flet uitdiepen van zgkanaal G en het gedoeltelgk verbreeden en hst uitdiepen van de ligplaats or zeeichepeo te Zaandam is opgedragen aan den laagste inschryver den beer A Prins Tz te Sliedrecht voor de som van f 58 600 Qoudt 6 80 ISt 8 0 8 40 9 10 9 86 Hoordrecht 7 99 8 47 Niauwerkerk 7 88 8 84 C pell V 7 46 9 1 Botterdun 7 7 S 8 88 9 1C 9 80 9 40 9 55 aoUerdui 4 55 t S8 6 17 6 61 7 GipelU 6 6 6 8 NieuweTkerk 6 14 6 11 Moordraolit 6 81 6 19 0ottda 6 S7 6 86 7 10 7 De nauwe hala er haven 54 M zal nu eene breedte krygen van 98 M op het smalste punt waarnaast eene breedte van 110 M zal liggen Door bet afgraven van dan uitstekenden hoek aan den ingang zal ook het gevaar ao aanvaren zeer worden verminderd daarby hoopt men dat gevallen van stoomschepen die Zaandam Tieten liggen om te Amsterdam te lossen niet meer zullen voorkomen Tot de dieren in de Rotterdamsche diergaarde die bovenal de algemeene bewondering wekken van de bezoekers behoort de NoordOost Siberische koningütyger een dier van zeldzame pracht en even zeldzame makheid Met een tweetal wyfjes vertoefde hy in hetzelfde bok en het drietal leefde steeds in de beste harmonie Op zekeren dag bemerkte de diereooppasser echter dat de koningstyger ziek was en zoowel eten aU drinken weigerde Hy werd met den dag zwakker en weldra was aftondering noodzakelyk 23 dagen lang bleef hy alle voedsel weigeren terwyl men niet wist wat de oorzaak der ziekte van het zoo krachtige dier kon zgn Intaa chen waa de directeur op het denkbeeld gekomen dat honden en andere niet grasetende dieren juist ais zy ziek zyu wel gras eten en daarbij braken Dit middel werd ook by den zieken tyger beproefd en slaagde werkelyk Het dier at gras braakte en in de excrementen werd baar gevonden Daardoor kwam men op het denkbeeld dat dit hsar de oorzaak van de ziekte moest zyn Zooals bekend zyn de wilde dieren steeds bezig elkander te likken en krygen zy daardoor een kolossale hoeveelheid haar naar binnen Onder gewone omatandigfaeden doet bun dit geen nadeel doch wanneer de maag in ongezonden toestand is vormt die hoeveel hear een klomp in het lichaam van het dier on dat bleek ook by dezen koningstyger het ge al te zijn Het eenige middel was dns de ontlasting te bevorderen Had men voor korten tyd met een dar panters in dit opzicht de schitterendste resultaten verkregen dooi dat dier met olie te bespuiten welke olie het dier dan oplekte en zoo naar binnen kreeg by den tyger slaagde men hierin niet daar bet dier te ziek ec te zwak was om zichzelf af te likken Hier moest dns een andere weg gevolgd worden en men besloot het dier een lavement te zetten en wel een lavement van glycerine Terwyl de directeur de heer Van Bemmelen door voortdurend lief bozen het dier rustig hield voorzeker een gevaarlijk werk slaagde de dierenoppasser er in de operatie te verrichten Tot vyf malen toe gelakte dit volkomen Geen tien minuten na de eerste operatie werden ds Bohoonate resoltaten verkregen en raakte het dier een onnoemlyke hoeveelheid haar kwgt Dit geschiedde tot driemalen toe Van af dat oogenblik trad de genezing in en thans is de tyger weder even levenslustig als voorheen Aandoenlijk was het oogenblik toen de genezen tyger weder in het hok van de twee wijfjes werd gelaten Niet te besohryven was de blydschap waarmede deze hem ontvingen voortdurend waa het likken aaien brommen en dergelyke eitingeu meer Toen het hem te benauwd werd sprong fay op zyn verhevenheid doch ook daar lieten de wyfjes hareu man nog niet met rust Op hunne achterste pooten staande begonnen zy hem opnienw te koesteren en hare blydschap over zyne wederkomst te betuigen na een acfaeidiog van een maand Bet duurde meer dan een uur eer zy tot bedaren kwamen en thans leeft het drietal weder gezellig en vreedzaam als vroeger 11 81 11 88 11 86 11 48 11 51 8 66 10 17 11 89 18 89 9 81 9 61 ff 9 60 10 11 10 87 10 99 10 86 10 48 10 48 5 80 7 51 8 18 Als opvolger van mgr Lorenzelli die benoemd is tot noniius te Münohen is aangewezen als internnntiua by ons hof mgr Tanassi Rsh Gastentoonstellingp te GOUDA m By de inzending van de Ked Gasgloeiliobt Maatscbappg te Amsterdam verder rondziende merken wy eene keurige collectie lampeu op welke allen aan de zoldering hangen en allen hunne lichtstralen op onze hoofden nederzenden Hoe gelukkig toch dat het oiet gov Mo gaslicht is ware dat het gevat de hitte a bier ondragetyk zyn We zien verschillende soorten van lampen kamer en aalonlanipen lampen voor winkels en lokalen Ook in den felsten wind en tocht kan men tegenwoordig het gasgloeilicht toepassen door de doetmi tige conatractie der branders met faunne omgeving We hebben b v het O 94 apparaat dat ook op de atraatlantaarns op den Kleiweg en verder toegepast is Wel geloot ik dat van tyd tot Igd er eentje weigert maar ik meen vernomen te hebben dat de wind nooit oorzaak er van was vooral als de brander van onderen voorzien was van een korf Ook de gaagloeiKchten in den vorm van electrische booglampen zyn byzonder de moeite en onze attentie waard Vooral voor groote lokalen cafe s zalen en wirkelkasten zeer aan te hevelen Indien in dezen ballon van 3 tot 6 pitten gecombineerd worden is bet effect werkelyk frappaiit Menigmaal is bet my in Rotterdam werkelyk overkomen dat ik zelf niet wist of het gasgloeiof electrisch boogliobt was alleen eene nadere beschouwing doet bet ons kenoen daar wy de draden missen en den gasbuis gewaar worden Door het schut gescheiden is het tooneel in 2 deelen verdeeld Het andere deel het recbtsche ia beret door de Gasgloeilicbtmaatachappy Kindermann nit Amsterdam Ook deze firma haodelt enkel in gasgloeilicht maar terwyl de vonge alias nit het bnitenlaud betrekt oi liever gezegd bnn hoofdkantoor heeft ia daze firma de maker van zuiver HoUandach fabrikaat en bekwam daardoor dan ook de Gouden medaile op de gastentoonitelling te Arnhem in 1895 gehoaden en eerediploma op de wereldtputoonatelling te Amaterdam Ook hier merken wy veeï gaagloeilicbt op veracbillende soorten van branders zijn allen op rekken geplaatst en van verschillend gekleurde ballons omgeven Eene specialiteit schynt ook desa firma te zyn in sameogekoppelde branders Zeer praktisch en doelmatig zyn deze ingericht elk aausteekvlammetje heeft zyu eigen kraantje en kan daardoor naar willekeur geregeld worden Een nieuw uitgevonden toestel om lantaarns van gasftloeilicht te ontsteken is mede geëxposeerd Het toestel is zeer eenvoudig en praktisch alleen de praktyk moet leeren welke bezwaren dan nog overwonnen moeten worden en zoodoende komt men tot een volledig uitstekend toestel Het berust in hoofdzaak hierop dat op den bodem van d lantaarn een klep zit als de lantaarnopsteker nu komt om het licht aan den nacht te geven steekt hy zyn stok net lichtje door dat gat licht daardoor die klep op en deze is verbonden met de kranen welke den brander en bet aausteekvlammetje van gaa voorzien By bet blusschen heeft men niets anders te doen dan aan een afhangende bengel te duwen met een haak welke aan den aansteekstok bevestigd is en alles ia weer in z n ouden doen en wacht om den volgenden avond dezelfde manipulaties te ondergaan Na verlaten wy het tooneel en gaan een eindje verder en komeq voor de etalage van een Meteor € In eens is by in ons landje neer komen vallen de gloeilichtmannen dachten reeds au bont de leur latin te zyn maar ziet in eena komt hy bun in hunne rqstige bedrgvigheid storèti 6 19 6 61 6 14 7 17 6 10 3 44 4 7 86 6 80 6 89 9 60 6 89 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 DEN 1 54 8 01 9 08 9 14 S 09 4 04 4 83 0 5 46 7 90 7 48 8 80 9 19 b 6 68 V aHage Voorb Z Zegw6 6 ZeT I 6 17 Ooada 6 88 7 60 3 13 9 18 9 47 Utrecht 6 88 7 50 9 9 88 Woerdea 6 63 8 11 Oadowaler 8 19 Goada 8 88 9 84 10 10 Deze meteoor is de gaagtoeiiichtmaatE chappy van dien naam gevestigd te sGravenbage en alhier vertegenwoordigd dM r da fater Augut F Cohen Da etalage is keurig nat ebique ea met smaak uitgevoerd Rond en boven den spinel we ke reeda sinds jaren gewoon ia daar te bangea is eene draperie aangebracht in Ooateracben trant met palmen en bloemen veraierd Boven den spiegel ia het woord Meteoor eene o te veel ia keurige letters op eenen zaehteo grond van lichte in elkaar vloeiende tinten aangebracht Maar genoeg in een woord wel klein maar fijn ware de Maatschappy niet pai deze week opgericht en hare zaak nog niet eena geopend voorzeker zob de etalage en wat zy ten toon stelten door bet flinke verstandige en bekframe optreden van den heer Cohen nog iets gebael andera te zien geven De gasgloeilichtbrander welke Jeze firma exposeert en hoopt te gaan leveren is iets geheel afwykenda Het knopje op zich zelf niet dooh de constructie van den brander In theorie wordt oamelyk onder vakraaanen algemeen de opinie gahaldigd dat het gas dat zich onder in den brander moet vermengen met de lucht welke zich daarbg begeeft door de groote ronde openingen zich daar niet voldoende mede mengt maar dat het veel waarschyniüker ia dat èn gas dn lacht gezamentlyk naast elkaar in spiralen naar hoven trekt Natuurlgk wil ik hier na niet medeaeggen dat er heelemaal geen gasmengingplaate heelt neen maar wel dat het in elk geval beter kon zyn De betere menging van gaa en tucht aal ten gevolge hebben dat het mengsel dat verbrand gelykmatig verdeeld is in hunae verhouding van lucht tot gas eu hierdoor zal het warmtegevend vermogen van het gas belangrgk verhoogd worden Om dit nn te bevorderen is in den brander eene spiraal van koper geplaatst Hierdoor is bet gas genoodzaakt zich te bewegen en van richting telkens te veranderen Gy de gewone branders toch stygt bet recht op hier echter wordt het voortdurend in andere richting bewogen en daardoor ook telkens met andere Inchtdeelen in aanraking gebracht Myns inziens al werkelyk dat eenvoudige koperen spiraaltje veel invloed uit oefenen Het ei van Colnmbas das Verder is het een groot ongerief en dikwyis een reden het gloeilicht niet aan te schaflen dat telkens als men het glas afoeemt men met den rand tegen het koooje aan stoot en dit daardoor breekt Door bet plaatsen vaneen hoogen allnmioinm ring is deze brander ook in dit opzicht bet toppunt on ver betert gk Verder is deze brander door het aanbrengen van onderen van een rond koperen plaatje dat zich met het allnminium krsufje aansluit voor tocht beveiligd Op ten tafel leggen at deze branders kwistig rondgestrooid terwyl onder eene vitrine de kousjes in alle hunne stadiën te zien zyn die zy doorloopen moet eer het goed en wel afgebrand ia en het zyn Hebt kan doen tintelen Ook de koasjes schyoen byzonder geprepareerd te zyn Zy geven meer licht dan anderen Volgens den beer Cohen zon ban koasje 125 kaarsen geven en de brander 70 pCt gas besparen Doch hoe bet zij of oietzy eene verbetering is deze brander een beslist succes van vernuft en practise be toepassing Volgens de laatste onderzoekingen verkrjjgt men met dezen brander door het gebruik van 0 9 Liter gas 1 Hefner licht terwyl andere branders 1 64 Liter gas daartoe noodig hebbeD Bultenlandsch Overzicht De Franeche Kamer opent 27 October of 3 November tusachen deze beide datums tal beslist worden na overleg van den premier met den voorzitter der begrootingi commiasie Zondag ia te Gotha de partydag van de Duitsche socialisten geopend Ëigenlyk wordt 8 36 8 48 8 61 7 69 7 69 8 6 8 18 8 89 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 11 18 9 3 9 10 7 85 8 6 10 69 6 97 9 37 9 47 9 84 10 01 18 07 IIJO 10 4 7 46 8 85 7 66 10 84 k t ooagrM niet te Gotba gohouden mur in yt dorpje Siebleben op een half uar sfalaDd na de atad In Gotba konden de socialiitec geen lokaal krggen te Sieblehan hebbeu zij er aea gevonden dal maar half foldoet De zaal ii ternanweinood grooc genoeg Toor de gedelegeerden Toor toehoordera ia by Dageen plaata Bedenkt men daarbg dat de afgeiaardigden te Gotha logeeren en daa Tiermaal per dag een weg moeten afleggen van een nnr ongeveer dan zal men gaan inzien dat de aociaaldemocratie in Ooiteohtand weer op weg is de lydende party te worden waarby bet onder Biamarck zoo goed heeft geprofiteerd Singer tot voorzitter gekozen begon me t aiten van een gelnkwenaoh omdat deaocialiitan by de verkiezingen fOOr den Landdag van het hertogdom veracbeiden zetela veroverd hebbeu Hierop werd over t program van werkzaambeden beraadslaagd en Inide klachten werden gealaakt omdat het comité niet den grooten vooroitgang der Duitsche nyvsrheid op de agenda geplaatst bad daar men op dezen grond het vraagatnk van den achtonrawerkdag opnietw aan de orde wensohte te atollen Or Arena nit Berlyn wilde een geheale rij van voorstellen ader den gezamenlyken titel van I werkliedenbescherming vereenigd op het program brengen Hy acbte deze vraag urgent en daarentegen de qnaestie van bet proportioneele kieareoht ondergeschikt De motie Arons werd aangenomen Verder werd lang beraadslaagd over de wjjze van debatteereu in de socialistische pers Tegen ds Vorwarts eu de Nene Welt brachten eenige sprekers ernstige grieven te berde In het jaarverelag door den Berlyoschen afgevaardigde Pfannknoh uitgebracht is o a medegedeeld dat de inkomsten 277 000 Mk de nitgaveu 230 000 Mk bedragen hebbeu fioancieel een gunstig jaar dos Ovarigeus wordt vooral aaogedrcngen op organiaatie de werkatnking in het kleermakersvak te Berlyn heeft alweer bewezen dat men zonder deze niets gedaan krygt Ook behoort meer propaganda gemaakt te worden op het platteland In den nieuwen Hongaarsoben Ryk dag znllen tal van bekende personen geen zitting meer hebbeo Dat Wekerle het parlementaire leven voorloopig vaarwel zegt en preaideut van het administratief gerechtshof wordt is bekend Toen Banfify minister werd geloofde niemand dat hy het op dien post zon nithbndsn Dit vermoeden blykt nu onjoist geweest te zyn Banffj beeft zich zeer des Koniogs gnnst weten te verwerven en zyn positie wordt zoo sterk geacht dat hem een laug ministrisëal leven wordt voorspeld Algemeen is ds meening dat de liberale party zegevierend nit de verkiezingen sal komen eu dat de andere fracties er zoozeer ouder lyden zullen dat de minister president een provisioneel vergelyk met Oostenryk er door zal krygen eu het tractaat dus niet aal behoeven op te zeggen Is dat aan Banffy gelakt dan kau h j jareu lang zeker van zyu poaitie zyn Wekerle echter die de gebenrtenissen had willen afwachten ziet zyn kansen voor den eersten tyd vervlogen en daar by een veel te werkzaam man ie om zich met het beheer vau zyn goed te vergenoegen heeft by den hier bovengenoemdeu post aangenomen Zyn loopbaan als ambtenaar begonnen hebbende keert dns weder tot zyn oude liefde terng Onder degenen die niet meer in het parlement znllen terugkeeren behoort ook Jokai die op zyn ouden dag meer belang stelt in tninbonw eu vrncbteuteelt dan in letterkunde eu politiek Tegen de Koningin die hg laatst in de afdeeliug van vrachten groenteu en bloemen rondleidde reide de gryze romanschrijver dat de cnltnnr van bovengenoemde gewassen nog lyn eenige liefhebhery was Graaf Szaparj dia wegens de kerketyke politieke wetten indertijd de liberale partjj verlaten heeft zal zich evenmin herkiesbaar stallen In de vroegere party kan hy niet meer terng terwyl zyn aanhang zich na de gevallen beslissing verstrooid heeft en uit angst voor de mandaten tot de liberalen wil terngkeeren Szapary heeft zich politiek onmogelyk gemaakt en krggt waarschijnlyk een betrekking oau het hof Om de kaason der clericala Volksparty wordt zaar verschillend geoordeeld Terwyl sommigen beweren dat zg van geen beteekenis is zyu anderen van oordeel dat zy een ernstig g y f voor het keetaande regeeringsatelael By zulke niteenloopende meeniDg zal de waarheid wel il het midden liggen Niet oninteresaant ia het dat in deze verkiezingsdagen een nieuwe party aanhangers tracht Ie winnen Dit is de agrarische die aan alle fracties zouder onderscheid van kleur en richting verzocht heeft om sleohts mannen naar het parlement te zenden die hart hebben voor de belangen van van den landbouw Het laatate internationale landbonwcongres heeft er veel toe bijgedragen om aan die richting aanhangers te bezorgen Het kalmste van alles is de liberale partg die naar den stand der verschillende candidataren kans hooft om 11 ik 15 nieuwe mandaten te winnen De FrauEche Kegeering zal krachtige maatregelen nemen legen de algerijnsche zeeroovers die do Fraasehe brak Prosper Corin hebben overvallen De minister van Marine heeft eaa kruiser en een torpedoboot naar Marokko gezonden en de Franache legatie heeft de uitlevering gevraagd van den kapitein der Prosper Gorins die door de seeroevere wordt gevangen gehouden Men zegt dat de beeprekiugen tosschen lord Salisbnr Cham en den britscheo gezant te Washiogton sir Julian PaDucslots in olie opzichten een gunstig resultaat hebben gehad en dat do gezant die de volgende week naar ds Vereenigde Staten tezogkeert instroctien zal medebrengen tengevolge waarvan een schikking teo opzichte van Veuezaela eu teu aanzien vau een arbitroge verdrflg wellicht reeds tehen het einde van deze maand getroffen zal worden Geleidelgk beginnen alle berichten nit Amerika met vry groote zekerheid de vooruitzichten voor Mc Kiuley als de beste aan te geven Senator Qoaj heeft een acbryven rondgezonden nit naam van het nationale repoblikeioache comité waarin hg zegt dat de verkiezing van Mc Kinley tot president en van Hobart tot vice president ie beachoaweu als volkomen zeker Volgens die berekening zon Mo Kinley 270 stemmen krygen en Brysn IIO de overige 67 stemmen nit zee staten zgu twgfelachtig maar de kana in groot dat ook die 67 stemmen aan de Republikeinen toevallen Doch al zouden ze alle voor Brjao zyn dan krygt hg nog slechts 177 stemmen dns een minderheid van 93 stemmen by Mc Kiolej Volgens een bericht nit New York aan de Daily News heeft da katholieke aartsbisichop van St Paol dr Ireland een open brief gezonden aan da bevolking van het Noordwesten waarin hy het program van Bryan afkeurt omdat het atrgdig is met de belangen van de maatsohappelgke ordinantis en het land met anarchie bedreigt Dit schrgveu moet van grooten invloed zgn daar het de kansen vau Bryaa in een zyner beste districten aauzieulyk vermindert door de Katholieke bevolking tegen deu zilvercandidaat in te nemen MARKTBERICHTEN QOUda 15 October 1896 Over het algemsea heerichte er aan de graaamarict eau ECcr vaite stemming Tarwe Zoeawache 6 90 a 7 90 Mindere dito 6 60 a ƒ 6 76 Af ijkendo 6 76 s ƒ 6 Polder ƒ 6 85 k f 6 5t Bogge Zeeuwache 4 40 i 4 70 Polder f i l 4 10 BuiteolaDdsche por 70 kilogram ƒ 4 ii 4 96 Gerat Winter 4 a 4 40 Zomer 8 90 a 4 96 OhoTallior 6 i 6 60 Haver per heot 8 96 i 3 60 por 100 kilo ƒ 6 60 a 7 Hennepzaad Inlandaeb 6 96 it 6 76 Baitenlandsche 6 50 6 76 Kauariazaad 6 60 tt 7 86 Koolzaad nieuw ƒ 8 50 s 9 26 Ervnen Kookorwton 8 ii 8 60 Niet kokende f a Baitenlandsche voererwten per 80 Kilo ƒ 5 a 6 10 Boonen Bruine boonen 9 76 b 10 60 Witte boonen 10 60 i f 11 Duivenboonen J Faardenbooneo 6 it 6 26 Maia per 100 Kilo Bonte ümerikaanaohe 4 80 a 4 60 Cinqnantine 6 26 l f 6 60 Poianlan 6 60 l f 6 76 Vezmaukt Melkvee goode aanvoer handel en prijzen matig Vette varkena red aanvoer handel vr wel 16 a 18 et per half KG Biggen voor Kngeland rod aanvoer handel vrij wel 14 ü 14 et per half KG Magere biggen goede aanroer handel matig ƒ 0 40 a f 0 90 per week Vette Bohapen goede aanvoer handel dauw ƒ 12 a f 29 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug a Graakalveren groote aanvoor haodel vrü wel 30 a ƒ 70 Pokkalveren 10 i ƒ 18 Aangevoerd 68 partijou kaas Handel zeer vlug Ie ijual ƒ 27 a 20 2e qual 23 a 26 Zwaardere ƒ NoordHollandaohe 28 i f 28 Boter weinig aanvoer handel vlag Goeboter 1 40 a 1 60 Woibotar 1 20 a 1 80 p Kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Get Alberdiua Maartina ouders M de Quant en F Danens 12 Heudricus Johannes eu Johanna Elisabstb ouders J H Neef en D Burner Frauciscns ouders J van der Ring en J H van der Eind Wilhelmus Anthonins ouders M J Boegheim en D de Rijk Catharina Maria ouders H Wynhof eu G M Borst 13 Johannes Lambertns ouders A Zwarte en A Stikker Petronella Wilbelmina ouders J Forrer ea G A Fennet Hendrjca Dorothea ouders A Dam en M Oosten Neeltje ouders W Hofman en N SoSree Dirk onders W Wildschut en G Koedam Maria Adriana ouders W Verboom en M J Nieuwveld OVERLEDEN 14 Oct J P van Kersbergen 2 j Zevenhuizen GEBOREN Cornelie onders H Eameraat en C Nieuwenhuizan GEHUWD A Schmidt en J Koetsier Beeuwljk GEBOREN f Neleue Christine onders J van Frief en Aletta van Os OVERLEDEN A J Vis B j Nieuwe Zending Parapluies A 7jn OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 14 OCTOBER Vrki slotki l a 1 91 100 100 99 99 8S 8 s 84 84 V 86 a 26 63 SS s 98 98 104 67 67 67 19V 19 19 uoV 94 a 42 V 9 96 46 696 i26 lOOV 66V 108 199 139 17V 8V 109 100 135 190 109 93 200 291 10 2 60 637 BS 1661 8 69ll i 78 101 101 100 98 181 11 11 91 Via 42 100 10 114 73 103 26 467 12 199 107 lOBt 101 103 116 121 166 fiy ItipmilND Otrt Nod W S 2V dito dito di o 3 dito dito dito SHoNOla Obl Qbudl 183183 4 iTil Insehrijviug 1888 81 6 OosTBN Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBVtJO L Obl met coupon 3 dito ticket 3 StiSLun Obl Blnnenl 1894 4 dito Geeona 1880 4 dito bü Rolhs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1834 6 Spaws Perp t schuld 1881 4 ToBllij Gopr C mv loon 1890 4 Geo leeniug aerie D Geo Ie nisg aorie C Zuio Av Rzp V obl 1892 6 Meiico Obl Buil Bsh 1890 6 Venmubla Obl 4onhep 1881 Amïibbuam ObliKBtiea 1896 3 BoTIElUH Sted leen 1894 3 Ned N Afr Handeliv aand Arendab Tab Mij Certifioalen DaU Maatiohappij dito Arn Hvpolheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand a Gr Hypotheekb pandbr S j Nederlandache bank aand Nad Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Eolt Hypotheekb pandbr 8V Utr Hypotheekb dito B i OosiSNa o lHong bank amd BüSL Hypotheekbank pandb 4 AmiIKA Equit hypoth pandb 6 Msiw L 6 Pr Ivon oert 6 Nbd HoU J apoorw MiJ aand Mij tot Ezpl V 8t 8pw nand Ned Ind Spoorwegm aand Nsd Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAUB Spoorwl l 887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl SPoLïN Waraohau Weeuen aand 4 Bcsi Gr Buas Spw Mij nH 4l iBatilscho dito aand Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Korak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambbiki Cent Pao Mii oM 6 Ohio Il Horlh W pr O v aand dito dito Win 8t Pelor obl 7 Denverïi Rio Gr Spm cort v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav yaahvillrCert v annd Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Itita Kansoa v 4pct pref aand N ïork OntnrioSi West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col U byp O 6 Canada Can South Cart aand Veh O Rallw Nav Ie h d r O Amaterd Omnibua Mij aanil Eotterd TramwogMiota and NzD Stad Amaterdam aand 3 Stad Boltordam aan 3 BlLoiz Stad Antwerpen 1317 Va Stad Brusael 1886 2 Hono Thoiaa Begullr leaelUch 4 OoaTRNB Staataleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SvANje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bos Hyp Spohl cort Advertentiën ff ttt Rhoumatiek Lenoenp nen kortom fev ftnkerPaw Expeller y A vanden t gea Anker Painlxpeller Ygf BMt du itatda In ieder bniB dc Ezf Ankep Pain ExiiBllB toodaa FcÜa 60 cent 76 oaat an 1 25 de Oaaoh Veorlündeo ia de meeete Apotheken en by F Ai l iohter A Oo te Bottndara Te GOUDA bj A WOLFP Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt flaa Het beflte onachadelykate en ge tt makkelyksfe poetsmiddel voo Heerea en vooral dames en Kinderachoenwerk 1 la de Appretuur van C M Muller Co xmm Jf Berlin Bouth Str 14 Men lelteitood itftÏLW op naam en fabrieksmerk Vflrtrrstaar by H wtfl Wlnktflwi la IMiaeawerk laitnloetaa asarya ilm B iwul D a t y suSaMau SraSa lenbiedeiiet HoofdprUs av MO OW Hark De prtjzeB i n door deu Staat eraraudeerd Uitnooilig ing tot deelneming in lie Kansen van door de deu Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin u er 10 Millloen 746 990 Mark gewüiiuflii moet n worden De prijteu tau deze reel Toorlkel biedende Geldloterij die votgens het plaa ileohts 113 000 loten bevat zy volgenils De hoogste prijs ia efeataeel KOO OOO Mark Premie Tan 300 000 M 1 prga prya priJE D 1 prijs IpriJB Iprya prjja prijzen 1 prijs pr Kon 46 prijzen i 5000 M 200 000 M lOtiprijtoHR 30OO Mit 100 000 M a06 pnjiea k 2000 M a 76 000 M TSSprijsena 1000 M u 70 000 M lS48prÜMQa 400 M a 6S 000U iSprüeeua SOO M 60 000 M 188 pryi uSOO 160 M ii 56 000 M t5337pruEaaii 165 M 60 000 M 8961 pr a 184 104 lOOM 40 000 M 9849prüz v T 45 21M a 20 000 M totaal 66 240 prgzeu Slprgtena 10 000 M eu worden deze in eeuige maaodea ia 7 klaa seu uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie kUsee bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tol 66 000 M ÏD de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M ia de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M iu de 7e tot 200 000 M en met de pramio van 300 000 M erent tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia Taatgesteld kost een geheel origineel lot sleohts Giild 3 50 een half origineel lot sleohts Guld 1 75 een kwart origineel lot sleohts Uuld 0 90 De inleggelden voor de volgende ktsasen xoo als Ie tipt lijat der prijzen zijn uit hetofHoieele trekkingsptan voorzien van het Wapen van den Staat blijkbaar cii verzend ik dozen Plan op aanvrage gratis Tedero deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellyk nu de plants gehad hebbende trekking da otQcieele Irekkingalijat De uitbetaling en verzending van de prijzen geaohiedi door m j direot en prompt aan de winners uu onder de strengste geheimhouding im Iedere bestelling kan men eenvoudig f m per postwiasel opgeven Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbfnde trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 91 OCTOBKH 0 k met vertrouwen tot Samuel llocksclier senr Bankier en Wiasolkautoor iu HAMBURG Dnitachland WK yi liti 1 1 i u Kdilo j O jlol i UI M i W K um trcr iiQ n in il ii liundt l f ktji ifii 111 1 lil M n irim i iw uitvimierö Dr Michdelis ït Tvmniif d op lo b hiü tuaehinun in i ot wen Mhercomde ótabblwHotu ut viin Öebi i Stoilwerck to Keulen elsche J p T12iel28ieli5 Bikcl Cacao in vierkanten busaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor daP jlijksi h gebruik oon it 2 theelepels van t pu der voor een kop Cbooolate Als f oneeskrnobtige drank bij gevail vnn liurihec slei iits met water te gebruikon Verkrljf baar bij do voornaamste H JlApothekers mz Vs K o V i Ko prrofbiiBJos J r iM r a90 c 0 35 Jonorajilvertegcnwoordiger voor Kodcr nnd lulius Mattenktodt Amiitordam Kalici straat 10 1 HennepEnveloppen f ± en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN