Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1896

No 7097 Zaterdag 17 October J890 35ste Jaargang Maatschappij tot Ezploitatie van Staatsspoorwegen m mm cohmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bij g eleg enheid van de Najaarsinarkten te Woebuen loopt op MAANUAG 19 en WOENSDAG 21 OCTOBER 1896 voor vervoer van 3e kl reizigers onderstaande Ta4Tai De üi gave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aiïonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Cbud Openlare Verkooping te GOUDA ten oTerstaan van den Notaris G C FORTUIJN DUOOGLEBVER op MAANDAG 9 NOVEMBER 1896 des morgena te elf uren in bet Koffiehuis Har uoNiK aan de Markt van No 1 Een goed onderhonden ruim ingericht op goeden stand gelegen WINRELHUIS WOONHUIS SCHUUR eu ËRF aan den Langen Tiendeweg te Gouda wijk D No 40 groot 1 Are 77 Centiaren Het huis T n Gas en Waterleiding Toorzien bevat behalve de Winkel i Kamers Eenken Zolder en vele gemakken Het ia rerliBurd aan de Heeren Poldibuis en Pkiit tot den 31en December 1898 Toor 400 per jaar drieniaandeljka bj Toornitbetaling te Toldoea No 2 Een S jaren geleden geheel vernieuwd en gemakkeiyk ingericht WliMLiWS WOONHUIS een 40 vierkante Metera rnime WERKPLAATS met afzonderljken uitgang aan de Tnrfmarkt te Oouda w k H No 76 groot 1 Are Het huia van Gaa en Waterleiding voorzien bevat behalve de Winkel 3 Kamera Keuken Kelder en Zolder en vele Bedateden Kaateo en verdere gemakken Het ia te aanvaarden 1 Januari 1897 En No 3 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en iERF met BOVENWONING aan de Jeruialematraat te Gouda wjjk F No 4 Verhuurd bu de 3 maanden voor 32 50 De perceelen zfln te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoS taria FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda 6000 Stuks uit Ie falliete maast eener der eerste buitenlandsohe fabrickea over genomene toogenaamde Leger Paarden Dekens tiioütuD tegen den spotprgs Tan 11 2 7S per Htuk worden mtverkoobt Dszfl dikke onalijibare dekeni zijn zoo werm ali een pels oa 140X190 n groot das het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 8 ï r ede streepea voortM een kleine partii witte wolleneSlaapDekens groot HOX190 om wegens seer kleine sleohta door raklui bemerkliAre fouten in bst weefsel aangeboden ad fl S SO peratuk Koaten anders het dubbele MIT Dnldelljk losohreTen beatelllngen vroniBn SM Ung de ToortaAd ilrakt leyen toeaendiuK aD Itsi bedraf of onder rembonri prompt uit t TOerd JB Hnrwltz Maaatrlellt Groots SMat 81 Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandscbe uitgave met 27 atb Pri B 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagfl Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedi ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Rlommestein s Inkt IS ijrüJonder nJelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND LEESBIBLIOTHEEK tol l ut van t Algremeen Departement GOUDA CommissarisBen zullen zitting houden tot inschrijving van lasers in bet Lokaal van de VolkBleeszaal NOODGODSTËËG Zi die den leeftgd van 15 jaren bereikt hebben en door een Lid van bet Departement schriitelyk zgn aanbevolen zullen als Lezers toegelaten wordenIeder Lezer is verplicht zich tegen betaling van 5 Cent van een Catalogus te voorzien Namens de CommiBsarissen J H VAN DSE VOORT Secretaris Koninklijke MaeblualeFabrlek BE nOHMOEU VAN H K van Schaik Co gevestigd te 8 QravenlMigé Keppierttraat 99 en M9 nab de R entesselaan Hofleveranciers VAN Z M den SoaiQg van België INDIEN GIJ HOEST f gebruikt Ae Allerwege bekroonde Jfri l llifro nideSuperior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cta en 1 verkrijgbaar hjj F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda E H viN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN MooTdrmU i C RATELAND Boaloof B V WIJK Oudeaalcr TPJkstxiru aBANDS MAOASINS DU Printemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons gtillofti treerd mode album voor het Wtnt pc l xoen noch niet ontvangen hebben dit U willen aanvragen aan II JULESMLUZOTaC p k Hetzelve wordt dan omgaand gr tl i fpunoo toegezonden Bestellingen van af 25 ancs vrij van attt kosten aan ImiB met 6 7 verhooging gé8xpéilHfiliMtB0r Ie Bwiiidal 1 1 TANDARTS E CASSÜTO behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Druk van A BBINKMAK Si ZOOK Torrmarkt 171 Gouda WOERDEN V 2 uur nam OÜDEWATER A 2 15 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEUWERKERK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Metfdezen trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee bevracht tegen erhoogd tariet jverzonden worden Het groote aantal zenuwkwalen Vtn Mnawboofdpijo f tot d ToortfEaaade kenteekenen van apoplexie binubftMntait te te aenn nog itsodB alle imddelen door de mediaobe wetenschap aangewend Sent au ton awM tijd komt de eer toe dat zij door tiet gebruik maken van den eenvoadlKates wev UBsUlk Ium de linld eoiie phyaWogiache ontdekkinic godaun heeft die na honderde proetaemlnMraui otSk de Kebeele wereld verbreid Is en terwijl eiJ in wetenschappelijke kringen d hnn tX K i iii wekt teveni eene weldaad blijkt te Eijn voor de aan zenuwkwalen liidend mnMÜüB Dmm geneeswijtifl 1b nitgefonden door den gewe en Umoier van Gezondbeit Dr B auii WeteMuw VilBhofen en benut op de ondervinding opgedaan In eene 50 jarlg praktijk IN WMMMkla v n het bo rd esnmaftl per dBK worden dimrtoe veaefalkta ka émiwé t taÖM onml4d lllj i mmn li t nawKeHtcl in deK deeld Met dese geneMwljH vuiM vctlulUc aohlttoFende raanltatan verkrogen n liJ maakte eooveel opgang d t tui mb Ami Am rtllliii t iir Ten IJ QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en genetlHg binnen korten tijd raedi d iU arak veracbenen ii Dit ooekje kevtt niet kUmb t W hit CIMto publiek verstaanban TsrUariMgen omtrent liet wezen der nlenwote therapie en i Auiwkt zeln in waitbopige geTaUea verkregen uitwerking maar ook vindt men dautn wtttosekftVpelUk verbandellngen uit de mediriche bladen die aan deze reneeiwUze gewijd xUb iitinnm useluill VftD lal van getainokrlften van boog eplaatate geneesknndlgen onder weüko P lèrt wM tr r flMOf un da palykltnfek tt Parijt rueRoupflmont 10 Stelnareber aied idr praktlaMrMd Hmilmr tMmlM kranktlnafitn Hatlokt ii Charentan Sanltlterath Dr Cohn ta Stattin eroaamann mtirtr mwi rta tt H umniu uasr iBBiBTii jsoni men or i iieenen ur u üonipivai ia La FarrMrt fXarti j Conaail Central d hyileea et da Sante in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier nnvrseséel meer ofinlndAr aangedaan l raMBBi nnwaabtl h td lijden waarvan de kenteekenen zijn ohranliolia boofdpljn booMpIln blaaaanitran sroota prikkelbaarheid qalasgifbald alBpetoDiheld llohamaltRa aiinat m 1 hagaKjka loaataad verder alle cieken die door bemei te ge longvai moaiaHji aifltkH aOJIkM n gehaugaa m In KiJ 41a TMig ido middelen ontbrarilnnaa rolgen daanwii looala verlammingen onverinoit n tot ipreke der gawrlohtaa met veortdurande pijn plaatielljke zwakte venwakklniL onder geneeBknadlge behandeling geweest ijn maar door de bekende o en kondwaterkaur wrijven electmeeren atoomlooi of zeebaden ff rn innni iiirtf lanlalat hnnmc kwaal geveoda hebben en ten slotte zlJ die vrees grevoelen voor ber er o n iiwtM reden hebban wegens TenohiJnHelen ale iloh aHnhaudand angitlB voelen vardoevlng la btt taiN iMafll p n mat datiaüiliald sakeringan aa donker worden voor de eoaen drukkende pijn adtr M vHlIwffll aulitng In da aorea hal voeten van kriebeling In en het alapen van fhandei en voeten MO al rb oategorlBB v b aaBawIIJderB als ook ann Jonge meisjes lijdende aan blaekHeht aa k ook aan gezooda laKa aan jonga penonen die veel mat het hoold werken en geeataUJka zeitolU i voorkomen worAt dringend aangeraden eiah hPt boven vermelde werkje aan t p aanvrage teatelooa en ft anoo verzonden wonlt door Anaaterdaio door H CI I ItAN A Co Hclligeweg 43 Botterdam F E vim NANFEST KOLFF Apotheker Kart Bo lkt w L eeht LOUllT POKTOK Oudegracht biï de Gaaribmc iTuO Op da vgiennlBoii raodicinale tentoonstelling ib de Dr Welw vljza d or Jnrtj met de Zllvereu Uedullle bekroond AMERSFOORT AKEËRSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfabrieh PRIJSVERHOOGING van ar Maandags I2 October 1896 Door lo enorm gaa egea graan eu meelprjjzcn ovenaU door de belangrijke verhooging 1 der prijzen var krenten en rozijnen zien wg ons genordzaakt de pryzen van de volgende I broodsoorlen en pakjes meel te verhoogen üIb hieronder wordt vtrmeld r FUn gebuild Melk Tarwebrood mi 67 oi 10 oi is oi 19 ot en 2 1 et en idem extra fljn geknipt brood tot 7 ot U 01 eo 11 ot Gewoon Krentenbrood tot 9 et 137 et is et a ot en 36 et Qewoou Paasolikrentenbrood tot u et i ot 22 01 ss cl on 44 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem tot 6 ot 12 ot 18 et en 21 et Hunltle i brood rond lot 61 ot en IS et n lang tot 6 ot 8 el U o 2 ot S3 ol I 44 cl 56 ol en 66 cl OewOOn BlankbrOOd tol s et U et 11 cl 21 i et en 25 cl GewOOn KoggebrOOd tot 6 cl 9 cl 13 ol 24 ol en 36 cl Voerbrood tot 7 ot en 15 ot Zoet Roggebrood tot 11 et Boggebrood I met Krenten tot u ot Pakjes Prima Tarwebloem tot 8 oi Pakjes 1 i Ordinaire Tarwebloem tot 6 et Pakjes Prima Roggebloem tol 8 c NIET VERHOOGD zijn de PRIJZEN van Prima Wittebrood Fgo gebuild VVat r Tarwebrood Fgn gebuild Fraosoh Watarbrobd Eingbrood Tarirebrood met Krooten Fyn Paaschkrentenbrood Tulband Kerstbrood en van de diverse soorten kleinbrood i2i Der ffVOMe Ki folg rtw mtera Ptttent H StoUen I ttrunien hst nU tsi iv W toMedmêt werthlonen Xachafiinuin en gti m Uut kaufa daher unserê ifte M cbar rn H SioUèn nue ton unt tlireot oder in tolchan Ciaenhuidlunta Il dmvi uoiar Plakat fwl § nebanttahandf êuigatiinU lit SS PreiMlisten und Zeufiniaêe imttt mt fimni Warnung Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 16 October 1896 By de boden alhier gebonden Trye paarden iDftrkt waren aangeroerd ongeveer 800 paarden De bAodel was vrij lereodig Toor 5 jar was da prys vao f 350 lot f QOO U jar 250 300 vealeni 70 150 werkpaAfdeo 200 300 hittenwaade 100 200 YerBehillendfl buitenUndsehe kooplieden wa ren aanwezig Meer eo meer neemt deze paardeomarki in ooavang toe en kan zoo doorgaande eerstdaags geran schikt worden onder een der eerste paardenmarkten in ons land Deze markt beeft dit nog voor boven anderen dat een aantal paarden voor de Ter loting worden aangekocht hetwelk op andere marktea bgna niet gesobied De prgzeo der verloting ego te beziobtigen by de Firma Qebr Blom Kleiweg De heer K F Sparoaay is aan de uoiter liteit te Leiden geslaagd roor bet candidaataetamen godgeleerdheid 2e gedeelte Bg reialutie van den Minister van Fiaanciëu 00 met ingang vw Ae Xt NoTemfeer ji i verplaatst de kommiesen by ryksbeiastingen ü Zandvoort van Gouda naar Delft H L üraa van Helleroetilnis naar Goada Laitenant J 3 W Dangerman Grootepae laa t Ie reg veld art wordt overgeplaatst by de marechaosaeei en komt te Leeuwarden in garnizoeD Beroepen by de Ned Herv Qem teGonda da J C Leemana pred te Hoogeveea De Ie luit A van Mens van het 2e reg huzaren wordt 1 November ontheven van zyne detacheering by de ryachool te Amersfoort ea alsdan geplaatst by de eacadrons ia garnizoen te Venlo By het departement van koloniën ia ontvangen het volgende van giateren gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Ned IndiS betreffende de krygaverrichtingen in Atjeh Drie tochten hadden plaats uit Tjot Mantang naar bet gebergte in de XXII Moekims waarbij acht militairen beneden den rang van l EViLLETO DE HYPOTHEEK Op WjHlSSNSTSI l Ka wat zal ik dan aan den gouverneur zeggsa vroeg ludeman die in het overbrengen vao hel bericht nog het groolate bezwaar vond O laat a dat geen zorg wezsn vader ik zal bet hem zelf Wel gaan mededeelen en ham met een da hardheid doen gevoelen om n naar huis te zenden Ge zult het wel latea 1 En welk excuus suit ge aanvoeren vGeen enkel Ik zal bem zegeen dat ik vosr de i r dsr betrekking bedank om de wtinige vooruitzichten Z n da uwe dan heter F Je hebt niets f Ltever niets dan onder de Watte te staan ik heb er na eeo weinigje ondervindini vaa vader wat het ia voor groote lui te werken yJa dost liever niets leide Ludeman ofschoon hy het tegendeel wist maar het deokbseld dat hy een ambtenaar zich verzetten zou tegen eyn ohef maakte ham onbillijk Zulk een ongehoTd feitwaa in de analen van het gouTsraement nog niet voorgekomen en hij een der oudste ambteaaren zou het voorbeeld geven I Den gansehan avond trachtte hy Otto nog van plan te doen veruideren maar U wu Tnohtdoot Nog ein middel lokoot hem ofiBcier gewond werden een van dezen leveDS gevaarlyk sedert overleden In Den HRg is een lywiel gemerkt Exellent ontvreemd dat op 9 Oot verhuurd ia aan een man die er niet mede terugkeerde en die bet laatst gezien is naby de gemeente Leiden Hy is ongeveer 30 jaren noemde zi h Van der Hilst en gaf op te d Oravenhage te wonen in de Heemakerkstraat In een der Uatate nachten is in eene villa aan den Van Stolkweg in de Seheveningscbe boscbj a een brotale inbraak gepleegd De dader of dieven hebben zich door het openschuiven van een keakenraam toegang verschaft tot da woning en in de salons gestolen uit een damesachrijftafel f 80 aan geld nït verschillende kasten verscheidene zilveren voorwerpen beneveua uit den sigarenkoker van den bewoner ééa sigaar De bewoners die bon slftapkamers op de bovenverdieping hebben hoorden van het nachtelijk bezoek niets Voor twee betrekkingen aan de secretarie der gemeente Nymegen jaarwed Icn ƒ 800 en f 900 hebben zich 1G8 sollicitanten aangemeld Men lobryfk uit Sarhnisterveen t De vereenigfng Plaataelp Belang alhier st lt zich ten doel op te komen voor dorpsbelangen Zy ia voor eenige jaren opgericht omdat men meende dat wy hier te ver van Buiteopoit den zetel van het bestaur afwonen voor eene beboorlyke verzorging van de belangen vao ons dorp Gisteren werd door de vergadering besloten de aandacht van B en W van Achtkarspelen te vestigen op het nadeel dat bet onderwys in de Heide ondervindt van de afsluiting van de Boelenslaan by de school Alleen die weinige kinderen kannen in school komen die tusicben de twee hekken of schattingen in wonen ongeveer een dozyn Al de andere zyn genoodzaakt thuis te blyveo en dat in dezen tyd in znlk een streek Men hoopt daarom dat deze ongehoorde zaak spoedig besliat aal worden en dat bet gemeentebestuar van Achtkarapelen maatregelen tot vourzieaiog in de aoo betangryke zaalÉ van het ondernys der jeogd zat nemeo De in de Staatscourant van Woensdag bekend gemaakte uitbreiding van het reservekader wsarby de mogelykbeid is geopend om reserve officier met den rang van laitenant en k8pit iD te worden is inderdaad een maatregel over de tusschenkomst van Vink die op Otto een grooten invloed had Maar de oude heer was blijkbaar blind ÏD zijne genegenheid en stelde den jongen Ludeman io het gelyk irEn dan E jne toekomst mijnheer Viok 1 i Weea daar niet bang voor manheer Ludeman h zal wel terecht koman 1 laX u dnn voor hem lorgen I vroeg Ludeman dit hopelooze argumont aangrypende f Jawel manheer Ludeman ik zal voor hem zorgen antwoordde Vink doodbedaard Ijudemau zag hem verbijsterd aan dil r was geen redeneeren tegen Vink werd oud De ambtenaar sprak geen wvord meer en ging heen f Maar Ludeman waarom zou mijnheer Viuk niet voor Otto zorgen P zeide mevrouw Hij heeft kind nog kraai op de wereld Denkt ge dan dat hy aan mgn kinderen zijn geld zal geven V Wel aan de onze even goed als aan andere ik zie volstrekt niet ia dat bet oo dwaas zou zijn om Otto een deel van zijn vermogen te vermaken Hy geniet hier veel vriendschap en Otto doet alles voor hem Ludeman haalde de schouders op ook met zjjne vrouw viel niet te redeneeren Een onrustigen nacht bracht da oude heer door het vooruitzieht op zijn pensioen maar meer nog dat verzet tegen de hoogsta overheid der provincie waa hem niet uit de gedachten en toen hij den anderen dag op i in bureau zat luiaterde by met angst naar eiken voetstap die zyne deur naderde rreezende dat hy weer by den gouverneur zou worden ontboden n deze bem lou doen boetan voor de weige van groot gewicht die naar wy hopen er niet io geringe mate toe zal bydrageo om het reaervekader meer aantrekkelyk te doen worden Tot dusverre was de hoogste te bereiken graad die van vaandrig eene positie lusscben den jougsten 2en luitenant en den oadsteu onderofficier en daardoor aak minder aangenaam Zoo is bijv voor de vaaudriga de officierswachtkamer een verboden heiligdom en evenmin 18 hunne plaats ia de cantine der onderofficieren pas nog hunne meerderen en leermeesters thans bonne minderen Door do nieawe bepalingen wordt echter de positie van vaandrig teruggebracht tot een tusachentydperk dat by gebleken geschiktheid voor reserveofficier slechts 1 jaar bebobft te duren vao dit jaar moeten mïnatena 2 maanden ooder de wapenen worden doorgebracht Regelen omtrent bevordering ontslag en penaioniering dezer reserve officieren zullen by de wot worden vabtgestetd De gouden krans door den Czaar bestemd voor het graf van Carnot was tydens de feest week oog niet gereed en zat 20 Oct den jaardag van den dood van Keizer Alexander III door de zorgen van de Rossische ambassade np het graf in het Pantheon worden geplaatst De krans beeft een meter middellyu De Bchiedamache achntter die onlange een luitenant der schnttery met zyn bajonet dreigde te steken is tegen 27 Oct a s voorde Rechtbank te Rotterdam gedagvanard ter zake van bedreigiag met een miadryf tegen bet leven gericht of poging daartoe Een meisje van 18 en een jongen van 21 jaren sedert enkele weken gehuwd en gezegend met een kind van eenige maanden kregen twist in de echtelyke woning in ie Poortstraat te Rotterdam De vrouw die met zoo n roziemakerc niet langer wilde leven verliet haar woning doch toen zy daar gisterenocbtend nog niet wedergekeerd was nam baar jeogdige echtvrieod een kort besluit Fluks begaf hy zich near een oitiirnger en bood bem zyn ganicbe hebben en boadeo zooals bet d r stond te koop aan Een niet al te hoog bod gereedetyk gedaan werd terstond aangenomen en woldra verscheen na de koopman met een faandwagen waar de beelen ioboedel opgeladen werd Terwyl men hiermede me oogekenden spoed bezig was zie daar verscheen de verbolgen ecbtgenoote ten tooneele vergezeld van den Bcboonpapa en de scboonmama van baar vermetelen ecbtvriend Gesteund door de buurvrouwen ztftte dit drietal de gebeeloPoortstraat ring van zijn zoon U ij bleef ee kwartier langer dan gewoonlijk op zijne kamer de gouverneur moest hem eens ontbiedee als zyn werk was afReloopen maar geen boodaahap kwam er tot hem Misschien had Otto den moed met gehad of mogelyk was bij tot andere gedachten gekomen Ziet ge wel vader riep hem Otto te gemoet toen hij met een bedrukt hart te huia kwam ffWat zienP Ik ben niet by den gouverneur geweest tflk wol Ik heb hem atlea verteld ik heb gezegd dal wy met ona achten waren dat u van uw tractement moosï leron dat u sterk en vol ijver waart en En wat van je zelf fiO eerst heb ik hew bedonkt voor de onderBchsiding en gezegd dat ik niet tegen een zittend leven bestand waa ffEn itoon P Daar was het mede uit fik begreep er niets van Het is zoo duidelyh als de dag u dacht dat de gouverneur boos zau zy en dat is hy volatrek niet ffiü vond hot heel natuurlijk en zeide ten alotte dal bfj uwe posette in overweging zou nemen Be poèitifl van Ludetoan werd in overweging genomen en besloten bem te doed blijven wat bij waa wat zyn titel zijn geld en zyn werk betrof maar voor jonkheer de Watte een hoogere tttel uit te denken zijn tractement in evenredigheid te vermeerderen en zijn werkkring meer algemeen te maken met volkomen bevoegdheid en alle gelegenheid om te werken zooveel eu wanneer hij lust had Hy erd op die Wfjie opgeleid voor de hoogere be overeind Aan het reeds op deo wagen geladen goed begon men te plakken en te rokken een ieder xocht er wat van Ie halen en de koopman en de 21jarige man kregen het reeaelyk benauwd De politie kwam er by te pas en geen kans riende om dit ttimult op straat te beslechten werden atle belanghebbenden oitgenoodigd mede te gaan naar bet politiebureau in de Witte de Withatraat Aan het verzoek werd gevolg gegeven en de stoet zette zich io beweging de koopman met den verbaisboedel aan het hoofd Nu behoorden by dpu verkochten inboedel eenige meubelstultkea die het jonge eobtpaar in bruikleen had van de schoonouders der vrouw Ea de koopman was allea behalve geneigd deze stukkep goedsmoeds terog te geven hetgeen nu weder een hevig protest van die schoonouders ontlokte tegen de handelingen van bon ontaarden schoonzoon Edoch de politie wist raad Na veel gepraat en geding kregen de achoonondera hun eigendommetje terng en deelden man en vroQW eerlyk de opbrengst van het boeltje De vrouw kreeg het kind op den koop toe en zoo verlieten zy elkander minder dan ooit geneigd tot verzoening en armer dan zy ooit geweest waren Qelyk wy mededeelden werd uit Goes Drenthe aan de Pr Dr en Ass Gt geschreven dat zich daar een geval van cholera had voorgedaan De heer Ö J M van Mook burgemeester van Ooateihaawlap komt on in rmt een ingezonden atak in genoemd blad tegen dit bericht op en schryft Ik acht my als hoofd der gemeente verplicht by deze bekend te maken dat zich te Goes geen geval van cholera aaialica heeft voorgedaan en dat het ook bezyden de waarheid is dat op last van dr Fledderus té Dahn het Igk dadelyk naar het lykenbaiaje op de begraafplnats is vervoerd c Maandagochtend verscheen te Ginneken een jeugdige stukadoor een zware kerel in de vroegte op het karrewei nog niet nacbter van den vorigen dag Hy werd dan ook verwijderd hy ging in dn werkschnur liggen slapen Daar dekte men hem legen de kou oog met wat riet toe Wakker geworden besteeg hy echter ter sluiks weer den steiger twee hoog en kort daarna atortte hy neer Deerlijk verminkt werd by weggedragen en na een etmaal an vreeaelyk lijden is de man stachtoffer van dea draak gestorven Te Belgrado viel dezer dagen een draad der elektrische vrrliohting op deo grond De twee paardon vao een rytuig dat over den tir ti trekkingen Als oude menachen van gewoonten gaan veranderen is hot een reeg teeken De oude heer Vink was nadat hy uit Farys was teruf gekeerd een ander man geworden zyn tevreden humeur had hem tang er boven op gebonden zyn geregeld ec onbezorgd leven h d zyn gestel geapaard maar bij het sterfbed van zyn zoon waren alle oude aandoeningen weder waker gewooden en zijn geest ondermijnende hadden zij ook zyti lichaam gesloopt Eenjaar later stierf hy en niemand die zijn dooilberioht los dat door oen vreemde wat onderteekedd herinnerde zioh den ouden man Slechts zijne weinige sociteitskennisaen die vroeger een paar maal in de week een partijtje mot hem maakten zeiden tegen elkander i Heb je t geboord P het oude Vinkje ia er ook at niet meer t Was zoo n kras man ffJa maar hij was goed in de zeventig Hij zal nog een aardig duitje nalaten Zooveel te beter voor de neefjes en nichtjes Maar de neeQaa en nichtjes voor zooveel zy er op gehoopt baddeo zagen zich teleurgesteld Otto Ludeman waa de eenige erfgenaam reeds bij het leven van Vink was hy in het bezit van diens aanzienlyk fortuin ivWie WO dt daar aangezegd Kelly P vroeg van Bernhelm toen by met zijn cfaamhreeloak In een gemakkelyken stoet op zijne kamer liltendo zich warmde in de zon en met kinderachtige belanglangstelling de betvegiag op straat volgde De oude heer Vink papa Ik heb het giateren verteld Mè i ötf vj