Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1896

Maandag 19 October 1896 35ste Jaargang No 7098 601IM1HE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst TM 1 5 regels è öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De CJilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 36 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Agentuur by de Firma Wed BOSM4N te GüUda HooMprUs SOO OOtt Hark JeW i eJeer Uitnoodig ng tot deelneming in de Kansen vaD door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waaria zeker 10 Nlllloen 746 990 Mark gdwotmen moeten wordoG De priJEeu Tan deze veel voordeel biedende Geldloter die v lgeni het plan slecht 113 000 loten bevat njn de volgende De hoogste prljj ia eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OOO M i 46 prijzen a 5000 M i 200 000 M ü 100 000 M 75 000 M i 70 000 M i D OOOM il 60 000 M a 65 000 M ü 60 OOI M a 40 000 M a iO OOOM Ipr s 1 prijs S prquD 1 prijs Iprijs Ipnjs prijs prezen 1 prijs S prgson 106 prijzen a SOOO M 206 prijion i 2000 M 7 88 prijzen ü 1000 M 1848 prijzen a 400 M 4 prijzen a 300 M 188prijz 1200 160 M 36S27 prezen a 154 M 8961 pr 4 184 104 lOOM 8249prijz 17 45 1M totaal 86 840 pryzen 21 prijzen a IO OOOM en worden deze in eenige maanden in 7 klas 1sea uitgeloot 1 De Hoofdpriji lu da Ie klasse bedraagt 1 Mark 60 000 lijgl in de 8e kl tot 68 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in do 6e tol 70 000 M in de 8e tot 76 000 M lu do 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pr strekking die officieel is vastgesteld kost Mn geheel origineel lot sleehts Onld 3 50 Mn half origineel lot slechts iuld 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld O 90 De inleggolden voor de volgends klassen zöo als de tipt lijat dor prijzen zijn uit het olfioiee o Irekkingaplan voorzien van het Wapen vun den Staat blykbaar en verzend ik dezen Plan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebI bende trekking de ogicieele trekkingslijat I De mtbetallng en verzending van de prijzen I geschiedt door my direot en prompt aan de I winners en onder de strengste geheimhouding f Mta ledere bestelling kan raon eenvoudig j l v per poetwiasel opgeven I Men wende zich dus met de aanvraag om I toezending van loten voor de spoedig plaats I hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of I uiterlijk tot O OCTOBBR e k I met vertrouwen tot Samuel HecUschcr senr I Bankier en Wiisol kantoor in HAMnUIiG I Doitschland Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet d grgz baren binnen enkele dagen rerdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitTallen en neemt de pelletjes Tan het hoofd iischt op dbn hal van en flaoonL nÉFOsit Verkrygbaar in flacons Tan J AO Ë ƒ 0 8S bg I A C TSfabr de Papiermolen te Goudo Wnf la de baste iBwiuvitlg tegen Jiobt ta Rheumatiek Lendenpijnen kortom M tfigeu minen tu tnïeluid r AnkerPain Expeller Vit il met het Ml mm aan la wenden tegen ü Anker PalniExpeller Wtt In ledsr huiagezij d won e Anker PaiiKExpeller Prija 60 cent 76 cent on t 26 de flossh Voorhanden In de meeate Apothakom n b F At Sioht r t Co t Bottwdtm Te GOUDA bj A WOLFP Markt AU4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt cdtiK PDIKB ODDE wr SCHIEDAMMER GMEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AIb bowys van echtheid iacachet ea kurlt Bteeda voorzien van den naam der Firma P HOPPE Gouda Druk van A BRINKMAN ZOON Een ware Schat Toor de ongel akki e glacbtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 e lfbewaril g Hollandsche uitgave met 27 aih Pr ia 2 gulden Ieder die aan de verBcbrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet hei lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland CHIANDS MAÖAëÏNS DU IiMemps NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Dames dia ons g ln freerd modealbum voor het Winters zoen noch met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan I JULE8JtLUZ0TaC rvh Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 frann TrtJ Tan allt kosten aan huis met B verhooging lléli iéillliek Bliior la Rotinilul I B Koninklijke 1 Machliialeffaliriek BE BOSmOEU I VAN I H V van Schalk Co gevestigd te 8 Gravenhage I Hepplerttraat ZO en 9 nabii de Regentesselaan I Hofleveranciers TAN Z M den Koning van België indieiTgïjFoestT g ebruikt de Allerwege bekrooade EN WereJdki OiDideSuperior DRUIVEN Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en I Terkrflgbaar bü F H A WOLFF I Drogist Markt Gouda E H T4N MILD Veerstal B 126 te Clouda A BOUMAN Moordrecht 3 C RATELAND Bosloop l gU KIIMNüIJJKr SrooMVi KvrRM en Clll llSC lil KASSrHRRT4 B T WIJK Oudtvmlcr f AMERSFOORT ABEESFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuittabriek I stoom Automatische Walsen Meelfabriek Manitiebrood ran 60 Dg eVi at en 130 Dg 13 ot ia voortssn ook in panvorm verkrijgbaar en in vloervorm ook in stuks van 3 Eg 3i et 4 Eg 44 et 5 Eg 55 et en 6 Eg 66 Ot doir de puikato iiilandschfl l rwü blijft dil urood minstoi a 4 dngon rerBcli zonder Ie kruimelen Tarwebrood met Erenten wordt van de puikete sioiten turwe pnmn krentea en rozijoen gefnbnoeerd is bierdoor uitatekend van smaak eo gezond blijft zeer lang Torach 18 oer goedkoop on verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm in stuks van 5 et 10 et 15 et 20 et 30 et 40 et en 60 et en in speciale plaatvormen in stuks van 3 ot 5 ot en 10 ot Gewoon Blankbrood ia ais Tarwebr od met Krenten maar zonder prima I krenten en rozijnen en verkrijgbaar in StUkS Tan 8 Ct 13 Ot 17 Ot 20Vj ot en 25 ot Voerbrood wordt groolandeela van de beate en kraolitigate aoorien rogge en verder Tan stukjes tarwe zadon en andere zuivere boatanddeelen vervaardigd is bierdoor een zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer goedkoop verkrijgbaar l i Eg T l Ct en 3 Eg 15 ct deze gewiohten behalve van Kantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2V ot worden van de fijnato soorten larwejgemuakt en zgu bierdoor onovortrofbaar heerlijk van smaak Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUHSING Te GODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie on franco vraohten der volle en ledijre Icisten Uet vooral op de ECHT jiandteekeaJaif met rood0 s letiars Maatachdppij tot üxploitatie der Victoria Broht gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 5 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij gelegenheid van de Najaarsmarkten te Woebben loopt op MAANDAG 19 en WOENSDAG 21 OCTOBER 1896 voor vervoer van 3e kl reizigers onderstaande WOERDEN V 2 uur nam OÜDEWATER A 2 15 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEÜWERKERK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Met dezen trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee bevracht tegen verhoogd tarief verzonden worden liev arotiae Erfolg hK m ert l atent H StoUen arrungen hat Anhus tu nfuhMentfi wf v Ulotieix Nafhahmungm ga thm Hm kiuff dabir anare stefg svhmfen H S oO rntr ron uns direct odtt Iti tolcha thM lunitltt Ih tfwiw unstr Plaktt wl9 neb§ Ê fÊf hbiittli SZ PreisliMen und ZeugnisMiratS imd fr M Warnung ncthuWm lwJ ilï2 Patent H Stollan BINNENLAND OOT DA 17 October 1896 QiaUren is ua de aniTefsiteit te Leiden het GudidBBteexamco ia de Nederl letteren afgelegd door den heer C Q N de Yooy A DgeDomeD bet beroep bg ds Gereformeerde Kerk t WerliaDdam kerk B door de J Oiiiig te Vitneo Da kapt J F Schenk ran het 4e reg Teit art tfaaoa gedetacheerd aan de pjrolech nisoha werkplaatsen te Delft is bestemd om werkzaam te worden gesteld aan de nieuwe patrodnfabriek aan de Bembrng Men sebrüft nit Ooderkark s d IJael dd 12 Oct In de haden aTond gehouden raadsvergadering die door alle leden werd bygawoood werd lo medegedeeld het besluit ran Gedep Staten tot goedkeoring der gemeente rekening orar het dienstjaar 189 2o aangeboden da gemeente begrooting TOor het dienstjaar 1897 badraganda in ontrangst en nitgasf f 15022 50 met een post tan f 3500 voor koofdeiyken omslag engBli Toor 1896 3o opgara gedaan no da nitkomstan der statistiek Tan het scboolTercnim leopanda van 1 Sept 1895 tot 31 Aug j I dia byzonder bevredigend mogen heeten daar het percentage aan elke school wederom is gedaald Bet willekeurig Terzuim bedroeg aan de lohool in t dorp 1 72 pCt aan die in da Kromme 1 86 pCt en san die in de Ness 2 55 pCt gemiddeld asn ds drie scholen dos slechts 2 04 pCt Niet minder dan 111 laarlingeu Tarzoimden de school geen enkele maal 34 slechts 1 ml 40 2 ml 28 3 ml 34 4 ml 34 5 ml ens enz De genomen raaatragalan mogen in elk opzich doeltreffend haatan mat voldoening werd daarran dau ook io den raad gewaagd S Ct Door da commissie die zich ger rmd bad tot het ophslen Tan gelden met t oog op t a s jnbilenm Tan den heer P Bugs Mzn post en telegraafdirectenr te Oodewater i TO r da bgaongabraohta som een prachtig notenbonten schrgibureau gekocht dat Toorzien is Tan aan zilreren plast met de inscriptie Oudowaters ingezateaen aan P Bugs Mzn 16 Octobsr 1896 c Morgen zal da aanbieding plaats hebbeu Door da baamhta i Tan post en telagraphie alhiar zal dan jahiUris ZEd s portret en buste FEVILLETOM DE HYPOTHEEK WülSBHSTBIN 42 Zoo m isj0 ja dat kan wel wmoq Ia hij einilalgk dood Wel wel hy was zoo oud ala mqn vader en dia bebt ge op tyn best gekend HetEolfde had van Berohelm ook den Torigea dag opgamerkt maar cyn geheugen werd zvak jfNu U Olto Ludeman de eigenaar ran Wsienetein f De eigenaar niet papa Uy heeft de hypotheek er op Ja dat il hetielfde Spreekt ga Otto oog wel twaF Ogaa nooit papa wide Nelly atrak roor cich üosde want hjj had nooit eane gelegenheid renuimd om haar te apreken ea z had hem nooit Termedeo maar die gelegenheden waren loo uld xaam dat zg gemat dat antwoord geren kon Te vriend honden Nelly te vriead houden zaide ran Bemlialm Og t geheel in zgne maoht fHij lal ma niet ongalakkig maken SSou h ni tP Heeft hij u dan gevraagd P Neen papa leide Nelly dan half kicdaohan nuD antwoordende zoo ala tg gewoon was zonder veel aan zgne vragen te hechten f Aadera t ii eene goede partg voor u Nelly en WtMBiteiii lou in oni gwUoht blj lrra laTensgrootte worden aangeboden De beeltenfs is getaekend dooronia stadgenoot den heer A fios wien daarvoor om de schoone afwerking alle eer toekomt H M de Koningin Regentes hseft de geTaogenisstrsf van een dag en eene weak waartoe het gemeenteraadslid H te Maastricht en diens zoon ter zake van Terzet tegen de politie zyn veroordeeld reranderd in een geldboete van duizend galden voor ieder Men herinnert zich dat de rechtbank te Winschoten onlangs een 45 jarige sjouwerman en een 55 jarigen stalknecht aldasr veroor deelde wegens mishandeling van een dier in bet openbaar omdat zij een rat aaneentOQW gebonden met petroleum overgoten in brand gestoken en toen langs de straat getrokken hadden tot het beest dood was msar dat zg er afkwamen met f 5 en f 2 boete omdat de rechtbank aannam dat zij niet badden geweten zoo niet te mogen handelen met een schadelijk dier In hoogar beroep echter heeft nn het gerechtshof te Leeowarden den eersten tot 14 dagen gevangenisstraf en den medeplichtige tot f IS boete veroordeeld Gister werd de ngverhaidetentoonstelliog te Berign plechtig geiloten £ r is een tekort van 1 millioen mark ongeveer 25 pGt vsn bet waarborgfonds Bnitendien zgn verscheidene ondernemingen tot publiek vermaak op het terrein bankroet gegaan Da bnrgemaester van Voorburg vestigt de aandacht op twee onbekende personen zich genoemd hebbende H en F van den Boogsart Ëen Tan hen gaf op te zgn koopman en de andera student Zg zgn gekleed met een zwarte en grijze 2 colbertjas Ëen was herkend als iemand die een vonnis ter zake van diefstal had ondergaan Deze personen hebben in den afgeloopeo nacht gelogeerd in een hotel te Voorburg en zgn vertrokken zonder te betalen Het bgvoegsel der 8t Ct no 244 bevat een stsat van de gevallen van besmettelgke veeziekte in Nederland voorgekomen in September j I De iasschen haakjes geplaatste cgfers duiden het aantal eigenaren aan onder wier TCe de ziekte voorkwam Mond en klauwzeer Noordbrahant804 50 Gelderland 248 71 Zeeland 7 3 in bet Rgk 1059 124 gevallen Zit u niet te veel in de kod papa Wacht ik zal aw atoel wat omkeeran Niet Qoodig kind de zon doet me goed Ze Bohijnt voor iedereen Ei ei is de oude Vink dood Zult ge oen kaartje eenden En ala Oltó hier komt moet ge hem maar ena bij mg laten Ik heb nog t een en ander met hem af te doen Ik heb hem Qog nooit betaald voor Maarten van Eosaum Och papa dat ia hg lang vergetea en u zoudt er ook niet meer aan denken hebt n beloofd O ja ik zou nu gaan denken over het nageilaoht zeide van Berohelm net een onnoozelen glimlach en zat weer een geheele pooa zwggend op ilraat te zien Otto zou een goede partg voor u wezen Nelly zeide hg nog eena en toen raakte hg dat onderwerp niet meor aan ea dacht aan Vink Lodeman noob Wasenatein ïneer Zgn toeatand waa voor geen heratel vatbaar on toen hg eindelgk aan een vernieuwd toeval bezweek zeiden de doktoren dat zij Nellj niet mochten oondoleeren want dat heratel toch baiten de mogelijkheid lag Haar NfUy had allea verloren wat zg op de wereld bezat et voelde zich diep ongelukkig Zg atond alleen op de wereld alleen zelfs voor die treurige formaliteiten die de dood van Laar vader na zich sleepte Sleohta één wai er die haar van dienst zou kannen zgn maar hem juiat kon ze niet doen roepen Maar hg behoefde met geroepen te worden Boeda den anderen moi en meldde zich Otlo Ludeman aan en toen de tijd van den zwaren rouw waa veratreken werd de hypotheekhouder van Waaenstein de eigenaar maar ds heerlijkheid bleef in de vroawol ke linie van h t geilMlit dor na Banhalnu eeziekte Noorbrabant 65 51 Gelderland 52 38 Zaidholland 73 67 Noordholland 17 14 Zeeland 167 148 Utrecht 3 2 Friealand 150 84 Overüael 5 S GroniDgeD 51 31 Drente 2 1 Limburg 10 6 in het Rgk 595 447 Scliarft Zoidholland 65 6 NoordhoUflDd 1 1 Frieeland 228 9 Drente 857 11 heft Ryk 1151 27 Do i materdsmiche politie heelt de hand gelei op een Daitscher die zich had voorgesteld tft Amiterdam het bedryf van fleBBohentrekker met ongewoon auccea te beoefenen De man he t reeds gevangenisstraffen in veraoheidene landen van Europa ondergaan nuemt zich thana na reeds verschillende achoonblinkende nfttten gevoerd te hebben Vod Heyden heeft een kantoor in de Warmoeaatraat gehuurd en bewoonde kamera op den Heereogracbt waar hfi in ataat van weelde leefde Hg had 100 000 ciercutaiBes laten drukken bestemd voor hen dis zioh wellicht zouden laten verlokken om hoeveelheden koffie thee eu aodere koloniale waren op monater van Von Heydon te koopen nft eerat vooraf het gald te hebben gezonden D ioogenaamde monatera waren afkomstig ait gewone Anaterdamscha kruidenienwiokela De nienwate verklaring van Toukoe Oemar a llttl In een partionlier achrgven van een ambtenaar op Samafra aan een gepensionneerd hoofdoflScier in Nederland wordt beweerd zoo vertelt de Amsl Ct dat de reden van Toekoe Oamar s frontverandering moet worden toegeschreven aan de weigering van generaal Deykerhoff om hem de hand van ziJn dochter te geven De RgkBmiddelen zija ook in September rgkeipe b gTBO vloeien en gaven f 578 000 meer dan in dezelfde maand van het vorig jaar een uitkomst welke men aan alle groepen behalve aan de rgka telegraaf dankt Deze bleef ongeveer f 5000 achter maar alle andere liegen de directe belastingen met f 130 0 X de invoerrechten met byna een gelyk bedrag een verschil dat men ditmaal niet aan de verleden jaar ingevoerde nieuwe regeling der heffing maar aan vermeerdering van invoer moet danken De occtjozen gaven f 158 000 meer waartoe f 35 000 door de soiker f 17 000 door den wyn f 82 000 düor het gedistilleerd en f 2d 0Q0 door het geslacht werd bijgedragen alleen het zout bracht belangrgk minder op en wel f98 000 in plaats van f 130 000 De indirecte belastingen stegen f 120 000 terwgl de BtggiDg der andere middelen niet Doemenawaardig was De negen maanden geren een overschot van rnim 4 millioen zoodat men nu reeds byna tot 9 12 der raming ia gekomen iets dat in deo regel eeiat later plaats heeft De ftlgemeene toestand is dus allerminst onbevredigd vooral daar ook de geleidelyke vooruitgang van byna alle groepen bewyst dat algemeene oorzaken hebben saamgewerkt tot de gunstige nitkomat Alleen de stygiog der invoerrechten roim 15 ton is een garolg van wetswyziging De andere verschillen zyn in den regen te klein om aanleiding tot opmerkingen te geven Over de organisatie van den Ned R R Volksbond Reeds ia het voorgekomen dat sommige personen die belang stelden in onze vereeniging hiervan bigk gaven door of by testament of op andere wgze de eene of andere aom aan den Bond te schenken Natourlyk hopen wg dat eene edelmoedige liefde en de erkenning van den hailzamen invloed onzer vereeniging meerdere gegoeden zal aanaporen dit voorbeeld te Tolgei Om echter by mogelykescfaenkingeD iedere vergiasiog te voorkomen kan bet nuttig oga de Tolgende opmerkijigea te makeo opdat zy die geroepen zyn bepalingen te maken of nit ta voeren hiermede rekening kuanea honden De Nad R K Volksbond dan bealaat uit meerdere afdeeliogen die to de verschillende plaatsen gevestigd zya Deae afdeetingen hebben ieder voor zich een bestoar dat do belangen dier afdeelingen behartigt en de orde handhaaft die ondar de laden en dt versebil lende corporatiën van iedere afdeeling moet beataas Uit de verachiltende afdeelingen wordt een Centrale Raad gekozen die nit zooveel afgevaardigden bestaat ala er honderdtallen van leden syn m a w iedere honderd leden zunden êéa afgavaardigde Uit deze afgevaardigden na worden negen personen gekozeu die te zamen het Centraal Bestour nitmakeo en van dit Centrnal Beftluur vormen de prealdent de Secretaris en de Penningmeester bat dagelyksohe CentraalBestnar ËQ ala nn de geheele N B K Volksbond door zyn Centraal beatonr vert enwcordigd rechtaperaoonlykheid heeft door koninklyke bealniten heeft ook iedere afdaoling deronderBcbeidene plaatsen dezelfde reohlapersoonlykhaid ala de geheele Bond Deze zetfataodigheid dar afdeelingen ii doi oersaak dat de finaneiën en de eigendommen der afdeeliDgen nooit met elkander verward knnnen raken en b v noch de eene of andere afdeeling noch het CentraaU Bestnur aaosprakelyk zyn voor de sehalden en lasten van eene afdeeling terwyl ook de gelden of eigendommea van de eene niet knuieB overgaan tot eene andere afdeeling Uit deze organisatie volgt doa dat er by schenkingen legaten enz daidelgk bepaald moet worden of men eens bepaalde afdeeling of wel in bet Centraal Bestaur den gebeelen Bond in al zyne afdeelingen ten gunste wit zyo Zoude er b r bepaald worden dat d eene of andere gave den Ned R K Volksbond zal toebedeeld worden dan behoort deze aaa het CentraalBestuur te worden overgemaakt terwgl de byvoeging d r plaats waar de Bond gevestigd is de schenking niet den geheeiea Bond maar de afdeeling dor genoemde plaats ten voordeele komt Ëene bijzondere opmerking most bier gemaakt worden voor Amsterdam alwaar het dagelgksch Centraal Bestnur geveatigd is en alwaar tevens eene afzonderlyke afdeeling bestaat De uitdrukking b r aan den Nad R K Volksbond te Amsterdam zon aanleiding knn nen geven tot misverstand Men zonde immers met ovenveel reobt het Centraal Bestpor over den gebeelen Bond kunnen aanwyzen ali de afzonderlyke Amsterdamscba afdeeling Ons beleefd verzoek en wij hopen dat er dibwgla aan voldaan zal moeten worden is dus dat onze weldoeners doidelyk znllen uitdrukken of zg bnone schenking snz willen doen aan de afdeeling of wel aan den gebeelen Bond Beleefdelgk ook bidden wy de beeren Notarissen en anderen wien het aangaat by voorkomende omstandigheden aan onze organisatie bonne aandacht te schenken en door duidelyhe uitdrukking van de bedoeling der schenkers onze Bond onaangename moetelykheden te sparen Wy hebben de vryheid genomen deze Volksbaniar aan de WelEd beeren Notarisaea ta zenden omdat wy meenden dat het ons voordeelig en hun zeer gemakksigk is wanneer de verhouding van onzen Bond en zyne afdeelingen doidelyk gemaakt werd Terwyl wy toch dit onderwerp behandelen mogen wg niet nalaten onze meer gegoede Katholieken er op te wyzen dat eene vereeniging als de Nod R K Volksbond zonder financieete kracht met kan werken zoosls da toestanden het eiichen Uit personen bestaandef die met moeite de kleine contributie samenbrengen die ban gevraagd wordt kan de Bond nooit in bloei en kracht toenemen wanneer zgn financiën niet rersterkt worden door hen dja in gunstiger bm stand igbeden verkeeren nooit ook kan een blyvende bron van inkomsten bestaan wanneer niet grootere icbeukingen of legaten ban worden toebedeeld Daarom vooral roepen wy bat onzen geloofsgenooten toe denkt Mn de groote en heilige uak onoer Tereoniging