Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1896

MA7P0LE ZEEP vwft goeatren in alle vaste kleuren verschiet niet en tast de handen niet aan Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland Bel s en KoloniSn VAN ÏÏEIGEL Co Amsterdam Aangevaogen 1 October TUd vao Greenwich Wlnterdleost 1896 OOUDA SOTTDRDAM U li 18 18 18 86 1 80 3 50 3 67 4 50 18 81 4 67 18 89 8 4 4 6 11 U 3S 18 88 18 65 1 59 4 8 4 15 5 80 BOTTKÏDi M 0 O D D A 9 81 8 61 10 19 11 50 18 87 1 40 1 44 Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA 9 38 10 17 11 0 10 4 7 86 5 80 0 30 9 40 9 66 10 37 8 17 6 61 7 86 8 8 66 lo i4 6 40 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 9111 60DDA DEN HIAC ZootennosrZogwaard Voorburg DEN HAAS GOUDA aUage 6 46 7 80 7 43 8 60 9 1 46 10 1111 3618 891 85 8 44 8 40 4 10 4 33 6 99 6 197 18 7 58 S8 M Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 8 84 lZ Zegw6 6 10 89 1 56 4 58 6 80 8 48 IZar H 17 10 48 9 06 5 04 6 3 9 69 lOouda 6 98 7 60 8 18 18 8 47 10 1610 6419 0619 69 9 17 8 1 4 08 4 886 15 5 58 6 607 488 8810 1010 88 o 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 98 1 49 8 47 4 45 6 S9 6 64 6 11 7 90 7 4 8 39 8 54 9 64 10 3811 6 ISU 7 49 8 47 11 30 18 40 4 67 8 01 10 06 2 Z 7 68 8 66 11 41 19 51 6 08 f 8 19 10 15 T 07 9 08 11 66 1 05 6 90 8 86 10 97 aH 8 19 1 1 7 10 48 18 11 46 W 46 1 10 8 19 4 17 6 86 6 69 89 6 8 7 60 8 81 9 8 98 10 88 11 6 11 46 D T E E O H T B O ü D A 10 16 10 88 11 88 18 1 8 08 3 69 4 46 8 1410 88 11 66 19 84 4 16 6 8410 46 4 84 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 e O U D A B T R C H T Uouda 6 80 6 87 7 19 7 85 8 91 9 88 69 10 18 10 67 18 66 8 80 Oudov 6 46 54 11 14 9 87 Woerdea 6 68 7 8 8 18 f 11 89 8 46 Utraekt 6 13 7 49 8 98 9 64 10 51 11 46 1 97 8 08 I Kaar inuterdam f Stool Woenidag GOUD A A HSTaBSAH Gouda t 87 8 1 9 89 lO S 19 10 4 11 iaiitardaBi 0 8t 8 14 9 87 10 66 1 8 U8 8 16 Btept t Nootdorp LeidiohendaB eo Bl w jk £ittiamg m Hekmdoir 7 66 8 09 9 07 10 14 98 10 14 f t f 8 98 8 41 9 49 11 10 8 17 4 41 6 67 e 56 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 86 7 80 9 4 11 07 AH8TEBDA H S O D D A Aautardam Bk 7 16 8 16 9 10 49 9 84 eo da 7 1 9 14 10 10 1111 1 8 46 Laat U Qonda £ iiigtra uit maar iia mt iiiti op 9 46 U l 10 80 gedenkt ia utre giftoa den Ned B K Yolkfl faoad en weeat er tad orertaigd dat deze giften folen stenoën eo uelpea die als leden ran den Bond atryden voor God en Kerk Vorstin en Land Het CeDtraal Bestnur Gastentoonstellingf te GOUDA III Linki ran de Meteor vinden wg de exposities ran onze fltadgenooten de beeren Tb en O van Berkel Th van Berkel exposeert eece rgke collectie kookplaten in alle pryzen Ook automatiscde welke zeer voordeelig i n all men eene vergeetachtige meid beeft want zoodra neemt men den ketet of pan er niet af oi door ten hefboompje dat door den ketel naar benedan gedrukt werd springt weer op en sloit daardoor de gaskraan alleen een klein aansteek vlammetje b yft branden zet men na den ketel er weder op dan wordt het hefboompje weer naar beoedeo gedrukt de gaskraan wordt geopend en het gas ontsteekt zich aan het kleine aansteek vlammetje dat bleef branden DoB geen gaaverbroik als het niet noodig is en daardoor voor elkeen zeer geschikt en ook gemakkelijk daar meo niet telkens ait hoeft te draaien en met lacifers hoeft te tobben Ook Kngelsche en Amerïkaansohe in rgke verscheid en beid van de firma Fletcher Co en de Cleveland De beer Q van Berkel Oouwe exposeert med eene mooie collectie kookplaten maar ook verdere gasapparaten zooala mica glazen ballons slang gaskachels en haarden tronen eu vjjn gloeilicht dat compleet f 2 50 kost Het boogje van geel koperen pgp is heel aardig en moeieiyk hg legt daardoor tegeJyk zgne bekwaamheid voor den dag in het lood en zinkwerkera rak Vlak voor bet tooaeel staat een toeatelletje op een drievoet dat by velen wel onbekend zal zgn flet is ook niet voor gasverbrnikeri maar voor gasfabrikanten het is een toestel om gaslekken in straten of gas in eleotrisehe geleidingpatten op te sporen Het is infi ezoaden door den heer CharlesAves te s èravenhage aole agent voor theQas Lighting Improvement Con Ld London De stop aan de slang welke er van onderenaanhangt wordt ia het gat dat men te vorengegraven en door een plaat afgedekt beeft gestoken en met de elastieken ballen doorkngpen de gaiaen opgezogen en geblazen inhet bovenste ronde kokertje dat van vorendoor mica afgesloten is In dit kokertje brandc eane wateratofvlam welke gevoed wordt nit bet roode reservoir er naast Bevindt zich nu in de gaaien Incht is ook gaa ontvlambare dampen dan zal de waterstof deze doen ontbraoden zg verandert van kleur maar en dit is de hoofdzaak zy wordt ook langer en hoe meer brandbaar gaa zich in het opgezogen mengsel bevindt hoe langer da wateratofvlam wurdt De toename ia lengte is eene maat voor het perceutage van brandbaar gas dat zieh inden grond bevind Treft men dos ergens eene plek aan waar gas gevonden wordt dan is daar dns natuarlijk ook een gaslek Het toestel kost geheel compleet met tascfa enz i 150 en is reeds bg vele gasfabrieken in gebruik Rechts van bet tooneol in een kamertje heeft de heer Th van Berkel zinken baden en een geyier ten toon gesteld Iets nienws op dit gebied is de WjegenbadBcbaükel Triumph c Door den bjjzondereD vorm ronden bodem met zgatutten is dil bad beweegbaar ea valt men dit na met water dan kan men door zioh te bewegen het bad been en weder laten wiegen waardoor het water gaat golven en daardoor wordt een rivier of zeebad geïmiteerd 8 40 8 47 8 54 9 1 9 10 7 i 7 7 8 7 46 7 Qouda Moardnckt Nieuwerkeik Oapelle Botterdun 6 6 8 S 8 11 6 86 4 56 5 5 6 14 5 S1 5 S7 Bottardam Cipella jriraverknk Moordnoht Sonda Gouda ZeveDhuiun Moerkapelle Zoo n groot bad kost SO en een kinderbad 10 gulden dus alhoewel door den byzonderen vorm er meerder werk aan is is de prgs toch niet hooger als het zinken bad van gewonen vorm dat ook geëxposeerd itaat en 28 galden kOAt De Lightning Geyer met aotomatisehen gaiafelaiter als het water afgezet wordt beboe ven wg niet nader te vermelden goede waar behoeft geen krans reeds in 1892 op deze zelfde tentounatelliog behaalde deze de gooden me daille Hjj kost i 108 Het kamertje weder oitatappeod komeo wg bg bet tSiriuKtoeatei eene inzending van den he r Hesaeliok oit Waddingsveeo Dit apparaat fabriceert gas door Incbt in innige aanraking te brengen mat gasoline het eerste product der destillatie van oaphta Bierdoor wordt de lacht geoarbarserd eo daardoor lichtgevend Wordt dit gas in een gewone gasgloailicbt brander geleid dan verkrggt mea evenals met steeokolengas uitstekend licht Doch ook in eenen gewoaen argand of leermuisbrander is dit gas te verbruikea en geeft dan ook heel goed licht Daar 1 M lachtgas ± 10 cent kost zal het apparaat natuarlgk tn steden met eene gasfabriek niet veel ingang viaden maar in plaatsen waar deze niet te vinden ii of in villa s bnitenkuizen boerdergen schepen enz zal dit apparaat werkelgk in de behoefte aan goed en goedkoop licht voorzien temeer daar het bgoa geen plaats noodig heeft en geen noemenswaardige bediening Het toestel wordt eens of hoogstens twee maal in de week gernld en het gewicht eenmaal in de 24 aur opgetrokken Alles te samen voor de geheele week 2 nor arbeid nur vullen en een kwartier per dag hoogstens voor het gewicht Onze wandeling met twee passen voortzettend staan wg voor de uitstalling van den heer K F Henneman fabrikant van toestellen voor koffibrandergen Molenstraat 7 a Gravenbage Ook deze heer is ons van de vorige tentoonstelling nog wel bekend maar daar bg sinds dien tgd nog vele en uitstekende verbeteringen aan zgae toestellen aangebracht heeft geloof ik niet te veel te doeo door nogmaals eenigen tgd bg hem rond te zien eo U het aen en ander te vertellan Reed in 1893 verwierf hg alhier een gouden medaille wat zal nu zgn deel zgo Hg verwierf 4 gouden 2 zilveren en 1 eerediploma verder nog een gooden op de wereldtentoonstelling in Antwerpen 1894 en bovendien honderden attesten van volle tevredeaheid ait alle oorden van ons land waaronder eeg van het regiment Grenadiers ea Jagers De gaa koffiebrander welken deze beer hier ten toon stelt wordt gedreven door een gasmotor van Dentz van Vs motor drgft tegslgkeregd een ventilator om de beete gebrande koffieboonen snel af te koeten en de verbrandingsprodactoa der boooen uit den trommel op te zuigen eo door eenen schoorsteen aaar bniteo te drijven en een klem koffimoleotje dat de gebraade koffie ia dieo staat brengt om door de wed van Reedt Dortland afgetrokken en in voor ons hruikbaren staat omgezet te kunnen worden De koffiebrander zelf bestaat uit een cylinder van geperforeerd staalgaas In het midden vaa dezen trommel bevindt zich een gasbraoder welke eene volkomen blauwe zuivere vlam voortbrengt ll Jl 11 98 11 85 11 48 11 61 10 89 10 86 10 43 10 49 9 50 10 11 6 10 7 81 8 86 M 17 11 88 Wordt nu de trommel gedraaid dan zal de koffieboon door deze vlam geworpen worden dichtgeschroeid door de plotielinge beete vlam en dasrdoor tal de aroma de quintesaenoe der koffie behoudeu blijven eu oiet zooala bij andere en oodere syateemeo verloren gaan daar bg die juist bij het roosten de meeste aroma er nït gebraden wordt Het is duidelgk dat de koffie volgens deze methode behandeld altgd gelgkmatig gebraad zal zgo omdat alle boonen door de vlam worden geworpen en over hunne geheele oppervlakte aan dezelfde hitte zga blootgesteld Hat is daidaiyk dat de koffiOf volgens deze metbode behandeld altijd gelgkmatig gebrand zal zgn omdat alle boonen door de vlam worden geworpen en over hnnne geheele oppervlakte aan dezelfde hitte zijn blootgesteld Daar de vlam zieh in het midden van den trommel boviodt zal men zonder eenig nadeel voor de koffie met het draaien kannen ophoadao omdst de boonen door hunne zwaarte natuurlijk onder den brander komen te liggen das oiet in den vlam Hierdoor ia de behandeliag van dit apparaat zoo gemakkelijk ea eeavoudig dat zelfs een kind koffie kan branden terwgl bg het oude jateem alles neer komt op attendhoid routine en ervaring Bi rdoor zga reeia vele huismoeders gebaat ea de velen die nu zelf hunne koffie zgn gaan branden hebben apgt niet eerder er toe over gegaan ta zgn zulke delicieuze koffie zelf te vervasrdigen Bg groota toestellen kan men met 1 M gas 20 K G koffie branden Men kan zich das voorstellen dat de kleinere soorten voor huisboudalgk gebruik eena hoeveelheid gas noodig hebben dat eeavoudig niet in aanmerking komt Bg den heer Breebaart loopen we even aan en koopen een paar stroopwafeltjai of zandtaartjos alles op gas gebakken bg onze koffie van Henneman an kgken bier eren op ons gemak onder het genot van die georiga lafenis naar al die vroolgke drokte eo hewegiag van al die belaogstellende en vragende gezichten en naar de verheugde gezichten der expoaanteo allen zgn ze even vriendalgk beleefd voorkomend tot in de kleinste bgzonderheden leggen zg alles uit en overladen n ten slotte nog met hunne prgscoorantea Na onze Mokka gedronken te hebben stappen wg op den heer N S Polak aao Deze is pas in het vak getreden en doet al zgn best ten spoedigste op de hoogte te komen en clientèle te winnen Hg ia vertegenwoordiger van het nationaal licht Excelsior f 1 50 geheel compleet Ook is zgo tafel vooriien van kronen armen lyra s gaacomforen glazen en verschillende waaronder zeer fraaie ballons Des avonds legt de heer Polak proevea voor geachte eo welwillaade toeschouwers af in bet kousjes branden Het gaat hem heuscb al heel aardig af als men hem er mede ziet rondspringen kan men zich eigentlijk niet verbeelden dat ze zoo teer zgn Bulteniandsch Overzicht De bgee roeping der Kamera ia thaas vastgesteld op 27 October Men vreesde der oppositie een gemakkelgk wapen te geven iadien meu de opening der berftzitting nog langer verschoof maar in werkelgkheid is men met den hoofdschotel dier zitting de begrooting nog lang niet klaar De begroting voor 1997 werd reeds in Februari iagediend maar ingediend maar toen het ministerie Bourgeois viel veranderden zgae apvolgers zoowel aan bet oatwerp dat bet een geheel nieuw voorstel werd Daarop volgden de langdurige berasds agingen over de belastinghervorming welke eindigden met de begrafeais ia partemeatairen vorm van de door deo heer Oochery voorgestelde gesplitsto belasting op de inkomsten ea toen was het vacantia geworden 6 18 5 51 7 17 6 10 6 38 8 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 1 54 9 01 8 08 8 14 8 09 4 04 4 83 trtnoht 6 88 7 60 9 9 89 WoerdoB 6 63 8 11 Oudowater 8 19 Gouda 8 88 9 84 10 10 Onder de Fransohe socialisten begint ten aanzien van Bosland een aadere stemming baan te breken Tot nu toe uitten zich het meest de opportaniston gelijk die te Pargs die vonden dat het belang van de etad wel een beetje versieiing en illuminatie waard was en de ooverzoealgken diedegemakkelgke taak badden te wgzeo op de reusachtige klove welke den Rnssischen autocraat van het democratische souvereioe volk scheidt Thans koirft een darde itroomiog aan het licht Millerand verklaart zioh vóór een FranachRassisch verbond maar wenacbt dat het pariameat volledig worde ingelicht over de door bet land aangegane verplichtingen en over dan steun welken hst zoo noodig zon ontvangen En deze eiscb wordt met kracht en klem gesteld zoodat men na reeda weet uit welken hoek éen der stormen sal komen welke in het begin der volgeade maand het kabinet zullen bedreigen Deze eiscb is aeker ia strgd met de Grondwet welke het aan den president overlaat te beoordeeleo of de opea baar making van een verdrag al dan niet met s landa belang is overeea te brengen Alleen als de rageeriog zich rechtstreeks tot het doen van uitgaven verbonden heeft wordt het budgetrecht der kamer het hoogst gesteld en is haar madewerking onmisbaar Het laatste woord in deze zaak is echter niet gesproken vooral ook omdat hef verbond Fraakrgk kan verplichten op zeker oogonblik de wapens op te vatten zoodat bet recht van oorlog of vrede en bet begrootingsrecht werkelgk aan banden worden gelegd Immers het is niet mogelyk een beide parlgen bindende overeenkomst te sluiten ala ds eene partg op bet oogaoblik dat de tgd voor uitvoering is gekomen zich kan beroepen op haar afhaakelgkheid t d een niet in de zaak gekend ataatslichaam Maar de Franache regeering heeft in deze een zeer slecht voorbeeld gegeven door vroeger bg de onderhandeliogen met lulië den eiscb te stellen dat zg mededeeling zou ontvangen van alle Italië rikende bepalingen van bat drievoudig verbond dat destijds nog even groet geheim was als thans het veelbesproken maar wellicht niet eena bestaande alliantieverdrag Voor de regeeriag is het leker gelukkig dat zg waar het Rnsland geldt niet licht tegenover een combinatie van minderheden zal komen te staan Anders toch zou zg in deze oiet zoo zeker koonen zijn van da overwinning Want de tactiek der socialisten om bet volk to doen twgfeleo aan het bestaan van een vormelgk verbood is wel geschikt om indrnR te maken op het groote publiek Gelgk men weet is bgonze Belgische buren de qnaestie van deo persoonlgken dieostplicht weer op bet tapijt gekomeo Den lOen November heeft de opening der Kamera plaats en dan zal het netelige vraagstuk wel spoedig aan de orde worden gebracht Ala bg eeoe vroegere gelegenheid verwacht man ook thans een feilen atrgd De antimilitariatiscbe bladen zyn echter van gevoelen dat het ontwerp niet eens ia openbare behandeling zal komen De Kamerleden dia tegeu deze hervorming zijn gekant moetan namelgk het plan hebben gemaikt allen deel te nemeu aau de aectie vergaderiagen om daar het ontwerp vaa den minister van oorlog te verpletteren c en zoo dezen te dwingco zgn ootalag te nemen waardoor een algemeeoe crisia zou worden voorkomen De heer Beernaert de ond premier heeft Donderdag van de vorige week toen bg pas van sen groote baitenlaudsche reis was teraggekeerd een lang onderhoud gehad met den koning en sommigen beweren dat tnsacheu dezeo en den voorzitter van de Kamer beraadslaagd is over de middelen om de tactiek te vergdelen Daarentegen verzekert de Courrier de Brnxelles dat de oudminister den koning niet verheeld heeft dat men zich aan een wisse nederlaag bloot zon stellen ala men op t oogenblik het militaire vraagstuk in de Kamer bracht 10 40 1J 13 8 35 8 43 8 51 9 67 10 4 10 11 10 18 10 97 7 68 7 69 8 6 8 13 8 88 9 3 9 10 7 86 8 5 3 63 6 17 6 97 6 84 0 41 6 47 9 87 9 47 9 64 10 01 8 5 10 07 6 97 7 45 7 48 9 88 4 48 6 18 8 4 7 48 Niets voegt het blad er bij nieEs in de laatste verkiezingen of in dea loop der publieke opinie omtrent bet vrgwilligeracfaap geeft aanleiding tot tngfel aaagaande bet lot dat te wachten staat aan een wet die de tegerbsten verzwaart of eenige andere veraadering van beteekenis beoogt De eerste beginselen van Btaatamauswgsheid gebieden geen nutteloos werk te beginnen Men zou daardoor alleen btnilnn d t de denkbMldan dia m n wil dianon tan arnatigata warden gaaehaad En uit het oogpnnt ran dan parlementairea rege riogiTorm tal men nog minder begrepen kunnen T n een rageeriog dat ie dwang wil aanwenden op aen pont dat an oTerwegend belang ia niet enkel voor de meerderheid na de Kamera maar ook blikbaar roor de meerderheid van de natie c De Miniater Tan Oorlog zal daa oor een heel Tonr komen te ataan En heel groot aehgnt zijn kana ran alagen niet Tezelldar tgd blgft ook de qaaeatie der kiaareeht herrorming de gemoederen bezig honden Een deel der Kamer wil erenredige Terteganwoordigiug een ander deel niet Ook orer dit onderwerp aal binnenkort wel atrgd moeten worden geleverd iJaar de persoonigke dienstplioht gaat zeker vódr De Brnuelaohe correapondent van een Vlaamaoh blad leidend orgaan der ijoheldestad achreef er dezer dagen het volgende van en zgn meening ia van beteekenis omdat dikwgla bleek hoe hg nit goede bronnen pat Bet land wu naar bel aehgnt te gelukkig da reohterzgde te aterk het miniiterie ta zeker van den trouwen ateon der meerderheid Het waa voldoende dal het rampzalig ontwerp der legerorganiaatie nit de verrassingadoos te voorachgn kwam om miatronwen en onrnat io de gemoederen te zaaien De Irouwate vrienden van het miniaterie vragen zioh af of zg niet droomen zjj stellen zich de droevigste nitziobten voor Neen het is geen droom het ontwerp van generaal Brassine zal worden ingediend en alle pogingen zullen worden in het werk gesteld worden om den persoonlgken dienstplioht te doen invoeren Alles wat men hopen mag is eo volgena mgne inliobtin gen moet die hoop zeer klein zgn dat de overige ministers niet zooala hon ambtgenoot han lol met het ontwerp zullen verbinden De minster van oorlog zal zgn portefeoille in de waagschaal leggen het is te boopen dat de andere ministers de kabinetsqnaestie niet zallan stellen Ds optimisten zeggen dat bet kabinet te dien opzichte nog vrg is omdat het ontwerp vaa generaal Brassine niet behandeld is in den miniaterraad Zg zien niet in waarom in geval van mislukken bet af treden van den minister van oorlog ook bat aftreden der andere ministers zou moeten na zich sleepen Boe meer de dag der verkieziug in de Vereenigde Staten nadert dea te feller wordt de atrgd In woord ea beeld in proza en poëzie in ernstige vooratellingen en oarricatnren worden de caodidaten beaproken opgehemeld of afgebroken Zooala wg vroeger reeds hebben uiteengezet heeft op den Seo Nov de volksstemming plaat De preeidentsfertiezing geschiedt niet direct door het algemeen stemrecht maar indirect een getrapte verkiezing dns De verkiezing heeft plaats door electors of kiesmannen die door bet volk worden gekozen en wier aantal iu eiken staat overeenkomt met het aantal vertegenwoordigers in hetCoegres dus in Senaat en Representantenbuis te tarnen De electorsverkiezing heeft nu plaats op den 3n November en ia in den regel beslissend voor de preaidentsverkieaiug Want de electors worden streng gekozen naar do partgen en het is duidelgk dat zg als gevolmachtigden der kiezers in bun geest een stem voor den president moeten uitbrengen Het is dan ook regel dat reeds na de Popularvote de nieuwe president al heeft zgn verkiezing nog niet plaats gehad onmiddellgk kan worden aaogegewezen In 1892 werden bg de Popularvotei uitgebracht op democratische electors 5 556 918 op tepnblikeinsche 5 176 108 de overige stemmen waren verdeeld op de Populistische Prohibiiioniatiache en socialistisohe electors Het waa nit de volksstemming reeds duidelgk dat de democratische oandidaat zon gekozen worden en bg de verkiezing kreeg dan ook Cleveland 277 stemmen tegen 145 op Harrison en 22 op Weave den popolistiscben caudidaat Doch reeda dadelgk nadat de uitslag van da Popnilarvota bekend waa kon men Cleveland ala gekozen beschoowen BargerllJke Stand GKBOREN 15 Oct Cornelia onders O van der Wal en M Koppendrager Stientje Ogzina ouders O W KogI en E Venema 16 Neeltje Wilhelmina onders A Hofatede en W A Planken 17 Jacob Hendrikna Baatiaan oadera J H B Spaanderman en L van Egk ONDERTROUWD 16 Oct W H Happal 23 j en M C Snelleman 20 j Q van Schanderen 22 j en M C Verveen 22 j Hoprdrecbt GEBOREN Wfllen ouders P Groeneveld en M Verborg f Dirk ondara C van Mnllem en A Bogs Nieuwe Zending Parapluies A van OS Ai Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 16 OCTOBEK Vrkrs slotkrs Nedebiand Cert Ned W S Ji l s 1 911 dito dito dito 3 100 100 dito dito dito 3 99 997 HoNOiK OU Gbudl 1881 88 4 iTiLls iDSehrijving 1869 81 6 8 OosliNu OU in papier 1868 6 8 84 dito ia lilver 1868 6 8 85 FoHTUOAL Obl met ooopon 3 26 86 dito ticket 3 Rusland Obl Binnanl 1894 4 6 Vls dito Gecons 1880 4 Vs dito bii Eoths 1889 4 98 dito bg Hope 1889 90 4 98 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 104 Spawe Ferp t schuld 1881 4 57 M TuEKElj Gepr Conv Ieon 1890 4 67 Geo IseQÏDg serie D IS s 19 Geo Ie niig serie C 19 V s iioV ZmD AFE zp ï oU 1898 6 Mehco OU Buit Sok 1890 6 ♦ s Venezuela Obl 4 onbep 1881 491 Amsteedah ObliKBtieu 18 5 3 9 BoTTEiDAH Sted lees 1894 3 96 Neu N Afr Handelav aaed 46 Arendsb Tsb Mij Ceitifiosten 525 Dali Maatsahappü dito 196 Am Hvpocheekb psudbr 4 lOOV Colt Mij der Vorstenl aud 66V s Gr Hypolheokb pandbr 3 108 ï ederlandsclie beuk aand 190 Ned Handelmastsch dito 139 N W k Pao Hyp b pandbr 6 8 Kott Hypotheekb pandbr 3Vi 100 l tr Hypotheekb dito S i lOOS OoSTSNa Oost Hong bank afnd 185 RusL HypotheeVbaok pandb H 180 AvaaiKA Equit bypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lien oerlj 6 Nkd Holl IJ apoor Mij asnd 109 Mjj tot Eipl V 81 8pw annd 92 Ned Ind Spoorwegm aand 800 Ned Zuid Afr Spm aand 6 983 dito dito dito 1891 dito 5 109 lTAHE 8Boorwl l887 8 A Eobl 8 O Vl Zuid Ital Bpwnig A H oU 3 63 B3V Polen Warschau Weeuen aand 4 155 BllsL Gr Kuis Spw Mij obl 4Vi 98 Batilsche dito aand 59 l Fastowa dito aand 6 78 Iwansr Dombr dito aand 6 101 Knrsli Ch Azow Jp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 Amewki Cent Pan Sp Mij oljl 6 98V Chic tl Jorlh W pr 0 annd dito dito Win 8t Peter oU 7 181 Denver Kio Gr 8pm cert v a 11 11 Illinois Central obl in goqd 4 i V LouisT fe Ï BshTillfl Gert v aand 42 Mexico N Spw M j Ie byp o 6 100 Miss Kansas v 4pct pref asnd 10 N TorkOntario i West aand dito Penns Ohio oblig 6 114 Oregon Calif lebyp in goud 6 73 St Paul Minn Manit obl 7 1031 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Vs Canada Can South Cert v aand 46 Ven 0 Ballw tïfav Ie h d o O 191 Amsterd Omnibus Mij aand I92V Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdsm aand 3 107 8Ud Bottsrdam aan 3 106 BlLoiE Blad Antwerpen I8 i il 1017 Stad Brussel 1886 9 108 HoNQ Theiss Bognllr Hesellscb 4 1151 OosTBNi ataatsicening 1860 3 191 K K Ooit B Cr 1880 3 166 8FAN1E Stad Madrid 3 1868 3 7 Ned Ver Bei Hyp Spobl eert 1 UI Advertentiën Bevallen van een Zoon L 8PAANDERMAN TAN £ K Gouda 17 October 1896 Opentare Verkooping BEBGAilBAGHT ZATERDAG 31 OCTOBER 1896 des morgens ten 10 nre in het voormalig BechthuU De notitiën der perceelen liggen ter inzage ter plaatse van den verkoop en in het voormalig Recbthnis te Ammtntol Notaris MAHLSTEDE DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen hg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1897 gedurende veertien dagen van 17 tot en met 31 October aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure op do Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrjjgbaar is tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze begroeting binnen acht dagen nadat die ter visie heelt gelegen en dus vóór 8 November aanstaande aan de Vereeaigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 14 November 1896 des voormiddags tcu 11 ure iu eene opeubare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde uegrootiug Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dykgraaf H P UERDENIS VAN BBRLEKOM Secretaris Liidin 10 October 1890 OPEINBARE Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens om op Woensdagen 4 en 11 November 1896 des voormiddags 10 ure ten hnize van P STOPPELENBURG op het dorp Slolwyk in het openbaar ta verkoopen DE KAPITALE BOUWfflANSWONING geteakeud C No 42 benoTens diTerse perceelen WEI Eïï HOOILAND en aanbehooren staande ea gelegen in Benedenkerk onder de gemeente Stolwijk ter grootte van 23 Hectaren 8ï A ren 81 Centiaren Breeder omachreveo by uotitiën e inlichtingen by genoemden Notaria Weder voorhanden EOLPElTin t ZUUH W DE lEÜ Vleesehhouwer LangetienAeweg Hennep Enveloppen f 2 en 5 de 1000 met Hrmi bedrukt bij A BRINKMÜV m l k Het bMte onichadeljrkrta en e tnakkelylcste poetamiddel voor Heereo en vooral dames en Kinderschoen werk r is de Appretuur van C M MUII r k Co Berli Beuth Str 14 AUn lettelgoed ÏLÜ Op naam en fabrlekamerk Veriuytkur ky HiKtn Wlnkeliin In lohowwsrli galantwleii H ery w mu mi wenMl Def et kyi W au AraNa UooMprys MO OOO Mark lenbiedehet De prUzen lUu door den Staat ge nuideerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de deu Slaat Hamburg gewaarborgde groote Geldloteri waarin zeker 10 Millioen 746 990 Mark gewonnen moeten worden Do prlJEon van deee reel voordeel biedende Geldlotery ilie volgen het pUn tleohte 113 000 loten bevat zyn d volgende De hoogete prya is erentueel 500 000 Mark Premie Tan SOO OOO M Iprüs 4 200 000 M 1 pr J8 a 100 000 M 1 prijsen a 76 000 M lpr j 70 000 M Iprij 66 000 M 1 prij i 60 000 M 1 prijs ü 66 000 M prü ou a 60 0011 M 1 pnji a 40 000 M 3 prij7eu i 20 000 M 46prijiani 5000 M lOöprgzena 300ü M Ü06 prijneu a 3000 M 783 pryzen a 1000 M 1848 prijaen a 400 M 43 pruzen IL SQO M 1S8 prüi aSOO IGO M 136337 prgsena 156 M 8961 pr alS4 104 lOOM 9S49pFijï a7 46 31M totaal 56 340 prijzen Slpryteni lO OOOM en worden deze in eenige maanden ia 7 Uas aen uitgeloot De Hoofdprüi io de Ie klasae bedraant Mark 50 000 stggt in de Ss kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de flo tot 76 000 M iu de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot BOO OOO Mark Voor de eerste prijstrel king dia offloieel is vastgesteld kost eeo geheel origineel lot eleohts Guld 3 60 een hnlf origineel lot slechta Guld 1 75 g kwart origineel lot steohta Quid 0 80 1 inieggelden voor de volgende ktaaaen zoo ala uW tipt lijst der prijzen z n uit betofüoiaelo irekkingsp an voarsien van bet Wapen van den Slaat blijkbaar pn verzend ik deun Plan op aanvrage gratia edere deeloetner in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na da plaste gobad hebbende trekking de offioieelo trekkingalyat De uitbetaling on verzoudïnf van de pr sen geaobiedt door my direot en plompt aan de winners on onder de strengste geheimhouding B ledere beatelUng kan msn eenvoudig pi F per postwissel opgeven Men wende zich das met de aanvraag om toezending van loten voer de apoedtg plaats hebbende trekking zoo apoedig mogelyk of uiterlyk tot 90 OCTOBEn 0 k met vertrouwen tot Samuel Ilccksclicr senr Bankier eu Wixol knnloor io HAMBURG DuitBohUud FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ na GheDiische Wosscherlj H ÜPPE UFJMER 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het Btoomen en verren van alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Eindergoederen Bpeciale inrichting voor het Btoomon van plnche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden onn worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelfjlt voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabri ken zgn dt prgxea 25 gedaald Te fltoomen goederea als nieuw afleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week