Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1896

Dinsdag 20 October 1896 35ste Jaargang No WOO U7a4 ia dt böite faiirrïTfn J l ttl Hhoumatiei Lenoenpguou urHim £ Ankerf ain Expeller 1 Jicht mpgneD kortom METEOR 55 ygt IsmeHuttMnnmuiitoweiiileniegaii Wat 4 dan wonlai ffr itMAi in iedv haia zi aRAKDS MAOASINB DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WQ verzoeken de Dames di ons g llliw reerd mode atbum voor bet Wlnt rM M zoen noch tet oniTangen bebben dit to willen aanvrai en aan JULES JILOZtiïiC Ptrii Hetzelve wordt dan omgaand gratis M franco toegezonden Bestellingen van af SS ft aaea rry ran tl Icoaten aan hsis met B verhooginK ix iédltiikiitnr tt üaniiJtil 1 TANDARTS E CASSUTO Torfniarkt 171 Gouda NieuwS en Adverpêntieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitjionderipg van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfaonderHjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd a w4JWf J t X 40 da Liter B ooaxtAJo mt aoia van d SofliéÜ AnonTiiiei wordt salsTcrd In r raeB lda MiiiHid fl Mhs ran B Iiiter Itihettd voondan ▼ au hst attMl Tan Dr P r VAN HAUCTBI BOOS ProamsMh 4 f 1 80 UiMaltwl TMkrt lMM feUi P H J y WANKUM J M£LK£RT OosifaaTM Pi 60 wnt 75 oent an 1 26 de Stwili Toorhsndea in d msMta Apotliefc Q n b T AiVRiditet t Co te Bottardam Te GOUDA b A WOLFF Markt A144b en DS LAAT en VAN SON apotheker Markt D S4NS0M GOIDA ROOTE KEUZE m SAIIES EN EINBES ËN JAPONSTOFFEN met bSbehoorende 6ABSBESIJSGSN ran de goedkoopste tot de beete aoorten tot de nteest coneurreerende pryzen OPENBARE VERKOOPING TA eenen netten en goed ondethonden waaronder gewerkt Goud en Zilver en Juweelen op DINSDAG 27 OCTOBER 1896 dee morgens te 9 oren ten sterfhniae ran Merronwde Wed tan ESSEN geboren Coluwijii aanhet Bnurtje Tan den Tnrfsingel wp PNo 34 Daags te voren van d tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTOIJN DROOGLBEVER te Gouda THAI S U n het Tabak en SigarenmagaxIJn LASOB IimSDBWMG D ÜS een Sigaar verkr gbaar gesteld tegen den concorreerenden pry Tan 9 cent welke uit mnnt boTen alles wat wj tot heden toe in dien prgs gelererd hebben VRAAG HET MERK EXPRESS Te 2ien Id de Étalage POIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt Verkrijgbaar bij M PEETEES Jz N B AU bewijs van echtheid iacachet eo kurlc ateeda voorfüic ftAU P flo Firm CmCPAM p HOPPE Cognae fio Bois firma Wod B U4 Gouda Ooudi Druk van A BRINKMAN ZOON NIGELTGAP 55 irw Gasgloeilichtbrander overtreft alle bestaande stelsels PRIJS 3 75 Voor GOUDA verkrijgbaar bij den heer Th A van Berkel Kleiweg 98 Kafhreiner iMalzkoifieisherj gezondste offieloevoegseli behaWe ZONDAGS en WOENSDAGS HoUandsche Haatscliappij van Landbouw Afdeelin GOUDA n OMSTREKEN in 9e etxiotina Gij aeleaen4ei9 9eZ iijc aa dcnmaz tf te § ouda op VRIJDAG 16 OCTOBER 1896 Fkus LOT 1 yvuKiv Pe js Nüiim KVMMEa F a IJ 2 K N KVUHSB Pani 15 4 Zwarte Rnin 3i jair 4127 27 Reisdekeo 182 74 Veiligheidslamp 4454 66 Paard dek 363 63 Pik urstascb 4477 18 Braioe Ruin 1 jaar 369 54 Zweep met zilver gemouteerd 4493 25 Bellauhauger 497 68 Paardedek 4652 48 Toinbank 761 51 Haardkleed Voa 4699 32 Rytuigborloge 928 73 Stalklok 4852 35 Eeu Schaap No 2 955 81 Paraploiebua 4898 89 Tafeltje 1006 29 Barometer 4934 47 T vee Lantaarns UU 100 Velocipede 4935 98 Alluminium Braadpan met Melkkan 1183 70 Een Schaap No 9 5017 52 Jardioièrf 1320 8 Bruine Merrie 21 jaar 5055 61 Reisdekeo 1488 39 Koffer 5061 22 Zwart Veulen Merrie kleine Wrtvoel 1544 65 Eeo Schaap No 8 5204 96 Melkemmer steUel Kriebel 1587 85 Voetenzak 5334 2 Dogcart Bespannen 1600 93 Veeschaar 5366 24 Hooihark 1640 42 Pot Roomboter 5 K G 5411 7 Zweetvos aftands 1718 87 StatlaDtaarn 5450 75 Een Schaap No 10 1732 56 Kamerschnier 5724 28 Régulateur 1789 23 Tuig 5733 71 Stoel 1858 21 Zwart Veulen Merrie 5815 38 Tafel Nikkel 1877 53 Turfbak 5827 6 Donkerbruine Merrie 3 jaar 1976 46 Twee Lantaarns 6027 16 Vos Merr e Kol 1 jaar 1981 57 Vt aterstoef koper 6198 78 Twee Bloemantafeltjes 2124 12 Zwarte Merrie 1 i jaar 6233 91 Trees met bit 2132 lU Vos Ble Merrie 2 jaar 6255 72 Baleinen Zweep met Zilver 2171 13 Zwarte Merrie H jaar 6439 94 Broodmea 2203 19 Siekelharige Hil 2 j r 6524 36 Vogelkooi met standaard 2361 60 Een Sehaap No 7 6539 62 RÜsingel riem met tengels 2405 U Bruine Merrie 1 jaar 6562 44 Flanellen Zomerdek t 2407 67 Paardedek 6595 76 Schaak en Damspel 2526 55 Een Schaap No 6 6608 80 Geldkistje 2595 83 Bordenwarmer 6612 17 Zwarte Merrie 1 jaar 2752 99 Leidsels 6638 9 Zwarte Merrie 2 jaar 2828 15 Bruine Merrie 1 jaar 6840 84 Parapluie tandaard i i iw 2905 31 Inktkoker met zilver gemouteerd 6962 50 Ben Schaap No 5 i f 1 s 2925 79 GanglaotaarD 6966 43 Petiolenmtoeatel 3176 77 Theepot met Komfoor 6982 26 Carrillon 3196 95 Hooigraaf Een Schaap No 3 7008 3 Donkerbruine Kol 6 jaar 3199 40 7261 5 Doukerbruine Merrie 5 jaar 3339 1 Otrechtsch Wagentje Bespannau 7283 97 Paardedek 3425 33 Bascule l O K G 7443 88 Stallantaarn 3440 82 HooizBBg en Draagrork 7534 37 Twe Lantaarns 3517 49 Bouitloire 7640 46 Twes Schilderjjen 3530 20 Stekelharige Hit Blee IV jur 7716 45 Sohaap No 4 3564 50 Reisdekeo 7741 G9 Voetenzak 3692 90 Wiokelbascule 7748 86 Twee Emmers 3717 92 Schop Kiek en Hooivork 7769 30 Een Sohaap No 1 3844 41 Pot Roomboter 5 K G 7826 14 Broine Merrie 1 jaar 3918 34 Twee Lantaarns 1 7854 58 Engelich Petrolenmtoeatel Namens bat Beaiuor der HollaBdiohe Maatschappy ran Landbouw De Secretaris A VAN VEEN BINNENLAND GOl DA 19 October 1896 OiiterenaTOod werd het Comité voor de QaateDtoonitelIing en het daar aaaweiige pabliek aangenaam rerrast door de Mosiekfereenigiog Harmonie alhier die geheel gratis eene aitroeriDg gaf dia tot alter gaooegen werd uitgeToeidi getoigeade van flioke itndie en Torderingen Het i jammer dat genoemde rereeniglng DOg ta weinig bekend is ongetwyfeld zallen Talen na deze kenniimakiDg bg roorkomende geleginhadeB dit korps oitnoodigen bnuBefeeS tetykhedeo op ie laistereo De etatistiek der aterftan over Juni 1896 aan datin Zuid Hollaod met eeoe bavolkiog van 1 061 828 inwonen het aantal overleden met levenlooi aangegeven op 1000 iawoners per jaar bedraag 18 76 Op 1000 inwonen komen in die statistiek de volgende gemeenten voor Delft m t 22 46 overledenen Dordrecht 15 17 Goada 21 50 Den Haag 17 36 Leiden lï 86 RotUrdam 17 61 Bcbiedara 18 55 Tot leden van het beitnar van den Algemeenen NederUndacben Wielrgdersbond zgn gekozen voor Zaid Hollnnd A Qoekoop mr A B Haantjes J H L M van Hoek £ H Krnyff Lzn J P Hooftman dr van Ererdingeu De nieawbenoemde boogleeraar aan de Utreebtscho Universiteit dr W Q Julias aanvaardde Zaterdag aldaar zgn ambt met een rede ten onderwerp hebbende crttiek io de nataQrkacde € daarmede niet bedoetende bet streven naar waarheid beschonwd als van ondergeschikt belang het siften en wikken en wegen van denkbeelden met bet doel onl de waarde die zg voor de wetenschap bezitten te bepalen en hnipmiddel dns tot den opboow onzer phjsisofae kennis dat naast de zintnigeIgke waarneming en naast de logische dedeetie agn plaats bekleedt In zyne toespraak tot de caratoren zeide de hdbgleeraar dat hoezeer hg te Amsterdam met klimmende ingenomenheid werkzaam was het vooral de betere hnlpmiddelen waren welke in het Utrechtsehe laboratorium den fxperi FEVILLETOK 1 Het versleten gordijn voor de deur bewoog liob nog men kon den voetstap van hem die het vertrak verlaten bad op don bauwvalligen trap van tree tot tree hooren afdalen Nu was de heengaande beneden de zware haladsar ging aet krakend geUïd open en viel met een zwarec slag weder tegen het ledaren kunen taroft bgaa ia hsltelfde oogenblik zeide een jong meisje dat meer op eeu stoel wipte dan zat en haar aangezicht tegen de kleine doffe miten gedrukt had op levendigen toon jfWat ia die neef aan knap en aangenaam manacb Van hem mag ds dominé gerust zeggen als hij bem tronwt yEn hij zat uw heer zgn Dat ia hemwal aan te zien Zoudt gy dat ook nog vinden als kg aw beer sens werd f Want daar zondt gy niet tegen hebben naar het sehgnt vroeg hare faster die op den tweeden stoel in de vensternis zat en ook thaoa niet van haar tapisseriewerk opkeek De stem klonk onbesohi faiyk zocht voor da scherpe vraag Üqn heer F Och waarom niotT vroeg de eerste en er vloog eeo bgna overmoedig laobja over het levenslustige gelaat My dunkt hg ia altoos meer waard dan oase gewone badendaagschs apen en beeren Hy ia noot jonj van adel r k is hg mentator ten dienste staan die hem hebben doen besloitsn naar Utrecht te komen De bevestiging van H M de Koningin is bepaald op aanst Zaterdag 24 dezer des voormiddagd 11 nnr ia de beoedezasl van het koninklgk paleis te s Gravenhage Tynan weigerde een der talrgke reporters die hem bij bet verlaten van de gevangenis te Boulogne opwachtten te woord te staan Bs S l S Q vriend naar Pargs om een adrokaat te raadplegen en zon heden via Cherbourg naar Amerika gaan Bell verscheen gister weer voor den politierechter te Londen De zaak werd een week verdaagd om nieawe gotnigen te hooren De rechtbank te s HertogeDbosch heeft dr W M K W gemeentegenpeaheer te Os vrggesprokeu van de beschuldiging gpgrond op het weigeren van verloskandige hulp aan eene behoeftige rronw Naar men meldt heeft het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht het vonnis van dan krggaraad te Leeuwarden tegen den van het Ie reg inf te Assen gedesarteerden en te Amsterdam gearresteerden 2e luitenant Weehnjzen geteterjeeteerd Men zegt dat de heer Van der Linden directeur van de Koninklrjke Mil kapel van bet regiment grenadiers en jagers weldra wegens ziekte den dienst met pensioen zal verlaten De commissaris van politie in de 2e sectie te Amsterdam bnrean J D Meijerpleio verzoekt namens de ouders Montefiorepark 18 aldaar opsporing en bericht omtrent Kaatje Muller tamelgk lang voorhoofd hoog haar en wenkbr donker gebogen neus met litteeken mond gewoon tanden gaaf lippen en kin gewoon aangezicht rood litteeken aan de rechterpols gekleed roet blanw katoenen japon met witte stipjes zwarte sloffen rok lichten mantel met zes paarlemoeren knoopen grgze omslagdoek kamgaren damesbottines vrouwenzak met zeep en kam ondergoed vermoedelgk gemerkt M of K M grgze Jaeger kousen blaaw baaien rok en witte rok Daar zg sedert 5 October jl vermist ii vreest men dat baar eeo ongeluk overkomen is Op 5 Sept 1896 is te sGravenhage in de gemeentebank van leening een zilveren re rijk mamaP weaddo ij ziob esnskliipi tot de dame die zoo diep In een leunstoel bij het kanapétafeltje gedoken zat dat men van de plaats waar bet vragende meisje bg het venster zat nauwelyka iets van hara gestalte zien kon vBg k F klonk h t tarng op een toon die het midden hield tnaaohan bitterheid en malanofaoHe jrkiad uwe grootmoeder noemt zgn jaarlijksch inkomen eene som die ons voor goed uit den nood zou helpen irDan is het goed riep het jonge meisje en wipte met eene Hohta bevallige beweging van dan stoel op eu voor den spiegel die boven de eoniole hing Zg schoof hare donüare lokken terug dis zich verder dnn noodig was op hel blanke voorhoofd en de rozenklenrige wangea gedrongen hadden en kmkte haar beeld in den spiegel met een nieuwen overmoedigen glimlach toe fÏD orde mama 1 Die rents willen wij niet voor éÓDs maar voor aitgd hebbeo gij grootmama Uermine o rogno luster en zij wendde zich tot deze laatste eo vervolgde op pathetiachon toon de ontluikende bloem uwer liefde zal onder zulk een hemeldauw vVergeet u zelve niat viel de borduurater haar io de rede op wier voorovergebogen gelaat bij de laatste woorden barer zuster eeu sombere trek gekomen wai 0 wees dsu niet bang voor Mgne belooniog zsl bestaan io het geluk dat ik voor u allen zie bloeien eene rgke ti el een prachtig toilet zaligheid in de arman van den geliefde au tot oog toe onbereikbare Hier werd de spreekster van twee kanten te geiyk niontoir horloge gemerkt 44258 met vergulde randen patentglas koperen cnvet porseleinen wgxerploat met Romeinsche en gewone cgfers vergolde minuntwgzers en dito secondewgzer beleend De minuten worden aangeduid met Teigstdo stippen De buitenkaat is voorsien van een effen schild waarom eenigloiwerk Het horloge is geborgen in een hoornen kast waarin ligt een rood laken lapje waarin geprikt staan de letters T O Op deozetfden datum is voorwaaidelgk verkocht in een huis van verkoop met recht van wederiukoop een echilders diamant bestainde nit eeu bruinbonten steel met koperen voetstuk gemerkt K K Beleen en verkoopbrisfje zgn in bet bezit gevonden van Willem Cornelis Beekman geboren te Utrecht 7 Mei 1868 dis zich bevindt in het hois van bewaring te sGravenhsge aU verdoobt van diefstal vsn verschillenda gereedschappen en horloges op bouwwerken te sGravenhage geple gd De commissaris van politie der 2e afleeling versoekt dringend de opsporing van den eigenaar van de hierboven vermelde voorwerpen en bg ontdekking bericht daarvan Zaterdagmorgen is op twintig meter afstand Tan het atntion Harderwijk de trein der Nederlandsche Centraal spoorwegmaatacbappg die to 6 uur 22 van Utrecht vertrok ontspoord I t ongeval geschiedde bg het binnenrgden op het hart van een der wissels De locomotief bloef in de rails doch de bagagewagen werd er uitgeworpen en geheet verbijzeld terwgt twee gemengde rgtnigen Ie eh 2e klasse en naar men ons van enkele zgden meldt ook een rgtuig 3e klasae evenals het postrgtnig erg beschadigd werden Id den bagagewagen bevonden zich de postmeester Gunther die terstond gedood werd de hoofdcoodncteur Van Roog eo de eooductear Wildachut zy en de machinist Van Louteren werlen zwaar verwond De hoofdcondncteur werd per trein naar Utrecht vervoerd en daar met den trein brancard raar het St Andreasgesticht gedragen de beide andere gewonden zgn opgenomen in het faoapitaal te Harderwijk Enkele onzer berichtgevers melden dat ook passagiers licht gekwest werden andere deelen mee dat de reizigers ongedeerd bleven De stand van de wissels en de weg moet na technisch onderzoek in orde zgn geweest voor het ongeluk plaats had Aangezien er voor het station Harderwgk drie spoorbanen liggBDi en de ruïne slechts een der Ignen verspert is de stoornia in het verkeer gering De sneltrein uit Utrecht volgende op die Tan G uur 22 bracbt de passagiers in de richting Zwolle bg aaokomst aan dat station bleek ie hare rede gestoord hnre Kustor greop met driftiga bund hsastig haar werk bg elkander Btoiid plotseling van haren stoel op en liep met vunrroode wangen naar de deur en middelerwijl aprsk eene ateuwo stem die vau de kanapé kwam droog en bard ffKind uwe étonrderie wordt mij lastig Ik geloof dat het voegcaam voor u zgn zal dat gg in uwe kamer tot bedaren komt en leert inzien wat u voor u zelve en uwe familie past Adieu mon enfaut Zg die deze strafpredikatie hield sa wier atem wij xaoals gezegd is nog niel gehoord hadden was eene zeer lange oude dame die in bet oogloopend recht in den hoek der kanapé zat Zg gebruikte de rugleuning dor kanapé in het geheel niet on de zgteuning slecbti door er haar puntigen elleboog op te laten rusten uie tusschen de opgeslagen kanten barer moan en do lange zwart igden mÜainei te voorschgn ïwam terwijl zij met de banden op den schoot bare duimen on elkander been liet draaien Dat pa werd ook onder het uilipreken van bovengemeld woorden niet gestaakt en er viss geane andere beweging in baar ta zien dan dat zg hare tot nog toe voor ziob uitstarende groots donkerbruine oogen mat eene harde kouda uitdrukking op het jonge meisje Het vallan Die blik bleef toen de oude dame reeds wedor zweeg onraraoderd dezelfde uitdrukking bewaren volgde het jonge meisje dat hoewel pruttelend zonder tegenstand of tegenspraak da kamer verliet en bleef op de deur rustea totdat deze gesloten was en het gordgn er weder oubewegelgk voor hing Toen eerst sloeg zg hare oogen weder neer en hat laat au de bonding der dame namen weder de onhewsgel kheid aan die aan de vertraging 45 miouten te zgn De sneltrein der N C S M die te 10 nor 29 te Utrecht moet aankomen arriveerde daar eerst te 10 unr 57 De eerste trein van Zwolle naar Utrecht had enkele minuten te voren ta Srmelo Veldwgk den Utrechtacben trein gekrniit en kwam op tgd te Utrecht aan Daar de trein van 6 nur 22 bg het bianenrgden te Harderwgk geen snellen gang meer had is een ernstiger ongeluk waarvan de gevolgen niel loaden agn te overzien voorkomen Men schrgft nader omtrent de ontsporing van trein 165 te Harderwgk De trein bestond nit eeu locomotief een bagagewagen twee rgtnigen eerste en tweedeklas een poitrgtoig twee derde klasrgtuigen en een goederen wogen De locomotief volgde het juiste spoor doek de bagagewagen sprong nit de rails met hek gevolg dat het overig deel van den trein ton deele op het naastbggelegen blind spoor ten deele met de wielen in het zand torechtkwani De verbreking dor koppeling tussohen den locomotief en den bagagewagen bracht da Westinghottse rem torstond in werking zoodak de locomotief eenige meters verder automatisoh stopte en bet machine personeel met den schrik vrg kwam Het ODgalok is waarschgnUjk veroorzaakt door een defect aan bel ouderstol van den bagagewagen het middelsto der drïe paar wielen geraakte los en veroorzaakte alzoo de ontsporing Dit paar wielen is in bet zand teruggevonden dicht bg de plek waar de untsporing begonnen moet zgn Het wiaselicuk in de onmiddellgka nabgbeid is volkomen gaaf gebleven zoodat moet aangenomen worden dak de wissel meti roet bet ongeval te maken beeft gehad trouwens de wispel lag naar behooren en leidde op bet juiste spoor Van den bagagewagen is bet onderstel vernield het bovenstuk aan splinters gealaseo De hoofdconducteur van Roog en de beide conducteurs tjluntber en Wilschut sge tusschen bet bont bekneld geraakt men vond hen letteriyk onder het puin en half onder het zand begraven Gunther de pakmeester niet de postmeestor zooals wg hiervoren melden bleek onmiddeltgk gedood te zgn zyne rechtfrband hield nog do rem omklemd die hg dadelgk most bebben aangevat zoodra hg den schok der ontsporing gevoelde Zgn lyk werd naar het bagagelokaal gedragen en later door hos pitaalsoldaten van hst zand en stof ontdaan bet bleek toen dat de ongelukkige man dia eeu Trouw en 5 kinderen achterlaat eene diepe wüode achter het oor had bekoir en en dat bem een sleeueu boold deed deuken zooals men za somtijds op oude graron Kiot uitgehouwen Hot was zoo doodstil io het vertrek alsof het door geen starveling beloond was Kr tikte nïat ena eene pandule en van da straat zoo min als uit het huis zelf kwam het geringste geluid de doodsoho stilte storen Kerst na aan betrekkelijk langen tgd klonk er weder eana sten en ditmaal wos bat dia van de dame dia naast da kanapé in aen armstoel zat an die even als de oude matrone hare houding onveranderd bewaard had Ik neem het u niet kwalgk mama zeide tg op denzalfden half bitte en half treurigen toon als te voren dat gg Constance aana kleine tereobtwytiDg gegeven hebt haar mond spreekt somtgds dingen die men inderdaad nauwelgks kan aanboorent Overigens achgot zg de zaken helaas precies in te zien zooals z ign het eeoiga onderscheid bestaat hierin dat wij slechts denken wat zg hardop gezegd heeft Ats het met onzen neef wezenlgk zoo geschapen staat ats men zugt De oude vrouw haalde da schouders op iGeschapao staat zooala man zegt F Dat ia al heel zonderling kiod antwoordde zij en weder werd fn bare atem die koele bardvochligheid hoorbaar waarmede zg zoo straks hare klaiodocbter tierispt had Dat kondt gg toch duokt mg even goed weten als iedfr ander Niat geheel en al mama wjjl ik my nooit om al de twijgjes eu bladeren van onsen stamboom bekommerd heb bat loof ia te dicht al syn armeer dorre dan groene bladenen en