Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1896

Het groote aantal zenuwkwalen MnnwbooMpiJn af tot 4i vnairafKaande kenteekenes vsn apoplaxfe htnanlkataevM ItiL M n noff stoedii allo middelen door üo nifilinoho wntnoaolinii aanEaweno Jient bah Hmm Taa Hnnwboofdp n af tot 4e vnairafKaande kenteekenes seertn nojr stoedii alle middelen door ao mfilinoho wntnoaa tyd komt Ie eer toe dat tij door het gebniik uiaknn van den eenvoudlgitan wev naaaltlk laata dehaid eens pbynkiinglBolie ontdekking K dann heeft die na honderde proeftM Ja ir if t rn wf rrif de Knheele wereld verbreid li en terwyl eIJ In wfltenictiipjieljJkB kringen hotnitii MauttÉlllBC wekt tevena eene weldaad blijkt te xiiti voor da aan eeauwkwalin lljdenda bowSSmiL Daaa KenfleswJjKe li nttfevondsn d or den fawe7en Uffloler van OfiEondhelt Dr B urtMi WalanMBB ta TilMhofen en benut op de ondervlndlni opgedaan in eene fiO jarlge praktUk Bmmw waaaaUM vnu het b aM eaaniMil per diw war l D daartoe ceaelinite ta émmtto kWu iiialddallUkaaBli ta MiwKMt lm d i sdc ld Met das finsaiwljMWttSïa inikZufe obltterende renltatan verkrasen en lU naakte boovmI opnnff dat rta Ma êmm m iéiiS OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE WInterdienst 1896 GOUDi ROTTEKDAH U 18 18 18 18 35 1 89 3 60 3 67 4 60 f 18 88 4 57 18 89 6 4 11 46 6 11 11 88 18 31 11 65 1 59 4 8 4 16 6 80 KOTIXRDA U O U S A 9 81 9 51 10 19 11 60 11 87 1 40 1 44 Aapi evaogeD 1 October TUd vas GreeDwlcb Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 9 86 10 17 9 30 0 40 9 65 10 87 6 17 6 51 7 96 8 htra vaarkamlflB en 8 68 6 17 e 87 84 6 415 40 6 47 47 HAAS GOUDA binnen korten t d raada da Ua drak veraobenen ia DU boekje bevat nlat allMs wmm k pnbUek Tflrataanbara varUulicen omtront het weeën der nlenwera thara LM d7 MjLlj7 iiini in wanhopif gerallan verkregen nitwerkiTig maar ook vindt man dai i wfaM i utiihI 18 08 11 47 7 10 7 45 8 18 9 l OOCDA DEN HAAG Zaetermoer Zegvaard Voorburg S V r Baivano thiratiaUsebt tarMrtlaa vaar aaH loré 334 Oeini vaa Aieheabaob ad tr ts Oarfa Dr iZZmÈ mZtokt niil dr te WienH Dr C B ii aval ta U rürS oS SÏ SL 2 it iamti In Frankrijk en vele andewn irt xnf M na n itn ta Parila rM St Hanori ta Zlrkiittt Okar etabimt ieobf Coniiil Central d ky ièia tt dt n Aan allen wier MKwwMtel meer ornalndar aanKedaaji la r emiwa tl h l lUden waarvan de kenteekentan flju ohrDdiolii koaïdÏMB XKïrTSÏII kanende tMrtaad Tai3ar alle alaken die door leroerte eetroRen we en en nS luïS aJiitT rolfen Muraa aaoala varlaaanlnBen anvirmoBin tot apreïin iwari tenival eaiaui aimM USï tr MwrleMaa Mt vaartdarande eijn ffaatMiijk iwikte viriwakktnp vlntt wun aider naaatodffebehandelfna weeft Jd maardoorde bUkmde mlQen mSiStaJJft en ktnÜwatarköüTwiIJVMt l arfaeeren BtoamJool of roftbaden een niBiil ÏÏjSÏÏStSSS ST keiben en ten ilotte rij die vr e evoelen veor bSI s2fïr£5ï2 redenbebbaiiwafcnaTaraebiJnBelen ali tlab aanhOHdmd angilli veelm virdeovIniTrïZtl i ZSEu atj et Miaa IMkartoflin aa doakir wordin voer di oea d kVmnïl BSi Ll SlS rft iBliia lnaeaerM7ïetvetlaevankHe eHn in het ilaptn nn l Mii uü catetorl van tMmwIUder ala ook aan Jcnji meiit II dinde a U M i bSuShLSi voorkomen weHlt drincend aanjeradsn aioti het boven vermelde wèrkie aan li5 l iMS P aanTTige keitaleei an fraaoe verxonden wordt tloor apiaaw w ABiaterdaDi door H rf f HAM A Va HeilJKewei 8 ttapdan f V MASTRM KOlVf Apotheker KarU HaeMHS L lit l OBHY POKTOM ünder aofit bil de StbngfTvS Li wt ennlscfi medi inaie tentoünitelllnj ia delDr WetawMiMr eS émm i Hrkb 6 7 80 85 9 89 lO lSÏi ini 16 18 16 18 88 1 4 8 47 4 45 i t tM 6 11 7 10 7 49 8 88 8 64 9 64 10 3911 11 ÏM 7 48 8 47 t 11 80 13 40 4 57 Ol i 10 08 2 l 7 58 8 56 11 41 18 61 8 08 8 11 10 16 V 8 07 9 08 11 65 1 06 t 6 80 8 86 10 87 r aH 8 11 li 10 7 10 48 18 11 4511 48 1 10 8 18 4 17 5 15 5 516 88 6 89 7 60 8 819 9 1110 81 U 6 11 4 Rage 5 40 7 307 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 10 4 38 5 11 6 117 18 7 58 9 18 9 68 Tootb 6 58 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 Z Zegw6 S L 10 1 Zor H 6 17 10 48 8 08 6 04 89 9 69 Onuda 8 88 7 60 8 18 9 18 9 4710 1610 5418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 885 15 5 58 8 507 488 8810 1010 18 O T R E O B T G O O D A 10 15 10 88 11 38 18 8 8 08 1 68 4 45 1410 88 11 66 18 84 4 18 8410 46 4 14 10 69 11 1011 11 3 46 4 87 5 17 OUD A B T E E C H T Gouda 5 80 87 7 11 7 65 8 81 9 88 9 68 10 19 10 57 18 66 8 80 Oudaw 5 46 6 54 1114 1 87 Wosrdao 5 68 7 8 8 18 t H 46 VInakt 13 7 48 8 18 9 64 10 51 11 46 1 87 3 08 I Kaar Amiterdam t Stopt Woonadag GOUD A A HSIERZIAM Qouda t n 8 11 9 69 10 57 11 10 4 11 Aaataidaa 0 8t 1 14 17 10 58 1 8 1 18 I Stept ta Nooldoip Udfohosdiiii en Blejaw k Kruuwtg en Hekradorp 8 09 9 07 10 84 9 18 10 14 9 88 8 88 8 41 9 49 11 10 8 17 4 41 5 57 55 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 50 5 13 8 86 7 89 9 4 11 07 AHSTtBAAHGOUDA Amatardam e 8t 7 15 8 15 9 10 48 1 84 I H Smi a 7 18 8 19 9 14 10 10 H ll 18 88 1 45 Laat te Oonda Beiügera uit maar naemt ae niet op 46 18 7 45 9 45 9 T 48 t 4 I1 18 10 17 10 ll ii de ribben waren ingednltt GiifcereoaTODd is hei liohum gekist op ferl ngea der vroaw mar Utrecht rervoerd Wilschut werd onder de roüae vandaan gehaald door een werkman bg de ataataspoor io dienst zekeren Velibaizea die de reis bad medegemaakt docb daar bg in een der derdeklaar tnigen en daa in het achterste deel ran den trein was gezeten geenerlei letsel bad bekomen Wilschut ie na eerst geholpen te zgn door den epoorwegarts dr Namans oit Harderwijk naar bet hospitaal vervoerd waar het bleek dat hy zes diepe boofdvonden tgt op het been kad en zich bqitendien aan borsten rag bad bezeerd Z ne moeder en zuster kwamen bem bezoeken en TAnamen dat by waarscbynlyk in leven zal blgren Van Rooyi de oodste boofdcondootear bg de m ticbappQ in dienst gerechtigd tot het dragen der Nassaumedsitte en die jaiat eerstdaags weder den koninklyken trein zon begeleiden scheen aaovankelyk nlschts een ernstige hoofdwoud te hebben bekomen Hjj stood er op dat men hem naar Utrecht naar boiszop brengen Het werd met bem er niet beter op gedurende die reis Te Utrecht droegen zes man hem op wne draagbaar naar het Sint Andreasgeaticbt waar dr Voöta antwoordde dat drie ribben gebroken waren en borst eo rag op verschillende plaatsen gekneo d waren Ook van Booü echter hoopt men in het leven te znllen behondeh Is het hier vermelde bedroevend genoeg zoo i het toeh wonder dat de ontsporing geen ei r gevolgen beeft gehad In bet eerate compartiment van bet rytoig dat onmiddetlyk achter den tot splinters geslagen bsgagewagen volgde waren drie officieren gezeten dit rijtaig is ait de rails in het zand geloopen en banendien op zyde gevallen Toch bleven de officieren vry van belangryk letsel eeu hunner heeft eene Hobte wonde aan de hand een tweede eene wond vaa geen beteskeuis aan bet been Men riep hnn toe dat zy bet venster van het portier zouden inslaan en toen dit geschied was stak men hnn door de opening een ladder toe waarlangs de heeren naar boven en naar buiten klanterden De overige pass iers onder ie nog een heer ait llotterdam eene dame met twee kinderen en leigraaf opzichter zyu met den schrik en misacbien met verlies van hnnne bagage vrggekomeo en werden in staat gesteld met den sneltrein bnnne reis naar bet noorden te vervolgen De bogagewi en buiten rekeniifg gelaten is de schade aan het materieel veroorzaakt vry gering te noemen Het twsede A B rytui ds postwagen en de overige waggons staan met de wielen ten deele op het blinde spoor ten deele in het omgewoelde zand Onder de heoge spoorwegamb ten aren die op de plaats des onheils kwamen om onderzoek te doen en de noodige maatregelen te nemen waren de heer Van Rees inspecteur van den loopenden dienst de heer Habere ingenieur en de heer Viveen inspecteur van den Rnad vsn Toezicht Het wegruimen der raïne geschiedde onder leiding van den werkmeester Beyer Dat hoofdzakeiyk alloen het bliude spoor versperd was en de sporen voor gaande en komende treinen epoedig vrijgemaakt konden worden zoodat de dagelyksche dienst geeneaanzienlyks vertraging onderging ii reeds medegedeeld Van andere zyde meldt men ons Met de verwonding van deo by bet apoorweg ODgeval te Harderwyk gekwetsten conductear valt het mede zoodat hy binnen enkele dagen bet hospitaal aldaar weder boopt te kannen verlaten om zich naar zijn standplaats Zwolle te begeven Genoemde condncteor sedert 1 September van Utrecht oaar Zwolle overgeplaatst bad daags vóór bet ongeval te Utrecht bij n ouders overnacht en begaf zich met den trein naar Zwolle om daar zyn dienst aan te vangen De eigenlyk by den trein behoorende condactear kon by de kruising der treioea te Erm Io Veldwyk den bagege agea niet meer bereiken waarom hy in een 3e k rytnig plaats nam en heeft het dnaitan 8 40 S 47 8 54 9 1 9 1C 7 15 7 81 7 89 7 46 7 55 80 7 8 88 Gouda Hoordraeht Nieawsrkerk OipeUa BoMerdun 6 58 6 8 6 11 8 19 86 4 55 6 6 5 14 5 81 5 17 Qouda ZeTenhutuQ Moerkapelle Botterdam Oapelle Kiauwaikark Uoordraaht Qouda een toeval te danken dat bg er be lboids is afgekomen Het lyk van den pakmeester werd Zaterdagavond van Harderwyk naar Utrecht overgebracht en verder verroerd naar de woning der weduwe dis met een vyftat kinderen acbterblyft De gewonde hoofdconductear wien in Hurderwjjk bereids de H Sacramenten der Stervenden werd toegediend boopt men blykens aan het St Andreas gesticbt te Utrecht waarheen by vervoerd werd ingewonnen iolicbtingen in het leven te behouden Het Weekblad voor het Notarisambt meldt dat er op bet oogenblik geen enkele notarisplaats in Nederland vacant ia In een korps van 800 ambtenaren mag dat zekar een groote zeldzaamheid genoemd worden Naar men zegt beeft bet geval zich in meer dan 25 jaren niet voorgedaan Ëen verschrikkelyk ongeval trof te Vlaardingen een molenaarsknecht Terwyl by boren in de molen werkzaam was kwam by met de raderen in aaaraking waaruit hg totaal verbryzeld werd te voorschijn gebaald het ongeval werd eerst Opgemerkt doordat de molen bleef stilstaan De ongelukkige was gehnwd en vader van twee kinderen De weduwe D M in de Friesche gemeente Acbtkarspelen wende zich tot den Minister van Oorlog om haar zaon die te Hoorn als milicien in garnizoen is thnia te mogen hebben omdat baar man is overleden en zy nu achtergebleven is met vyf hnlpbehoevends kinders De Minister heeft haar verzoek ingewilligd Het nieuwe kranlizinnigeDgesticbt op £nde teest by Leiden zal waarscbynlyk reeds in Januari gedeeltelyk geopend kunnen worden Te Boaachenhoofd N B bad een moeder baar alapend kind in een wieg dicht by de kachel geplaatst en was daarna eene boodschap gaan doen Vermoedelyk ia de wieg doorvaar nit de kachel in brand geraakt Het kind waa by haar thoiakomst verbrand Gastentoonstellingf te GOUDA IV Tegenover dan heer Pelak viuden wy eene inzending vuurvaste steen van de beeren E Jonker en Zonen Deze worden in alle mdastriën waar men met booge temperatuor moet weiken gebruikt ook in gasfabrieken maar ook io het klein ook by ri die gas verbruiken of cokes branden Hebt g j een vulknchel voor cokes of antbraciet of een gaskachel met asbest kyk dan maar eena vaa achteren of van binnen daar zult ge ze wel zieo die vuurvaste sternen Deze kunnen veel beter tegf n beet en koud worden als gewone sleenen welke springen zooden daarom wordt vuarvast materiaal gebruikt om bet yzsr voor dadelijke aaaraking met de vlam te beschermeo Naast de inzending van de beeren Jonker vinden wy de inzending van den heer C van Berkel bestaande uit gaskachels en haarden en cokesvulkachels welke vooral daar gemakkelyk syn waar bediening lastig te verkrygen ia of hinderlyk b v café a vergader of sohoollokalen trams waohthuizeo enz Hiernaast en ook op de tafels tegenover elkaar vinden wy de Brma W J Sioktia nit Arnhem met eene uitgebreide collectie gaittoestellen voor welk doel ook Kookplaten groot en klein allen voorzien van Wobbe brandprs welke bekend staan door hunne doelmatigheid Deze branders bestaan niet uit een ring met gaatjes maar uit twee ronde schyveo welke zich boven elkaar bevinden hierdoor vormt zich een cirkelvormige spleet en krygen wy een ronde aaneengesloten vlam 11 81 11 38 11 85 11 41 11 51 8 56 10 89 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 5 10 7 11 8 68 Ook groote Wobbebranders voor industrieel gebruik b v voor baanderyen om toaw en snren te kleuren bevinden 7ich er onder Aardige kleins komfoortjes om friseeryzers te heeten en wandbraoketten om keteltjes voor theewater op te zetten tgo er in groote verscbeidenbeid en pryzen aan elk toestelleltje ia de prys opgeacbreven daa daarmede tal ik maar niet al te lastig vallen Koffiebranders strijktoestellen gaskachels met asbest en yzer maar al U veel Indien we eene keuze moesten doen won hei ois bepaald nioeielyk vallen Ook kscb ïs et zoogenaamde stralende hitte vindt men by Sfökvis maar ook by de anderen hier bedenk ik me echter dat ik er nog bet een en ander o er vertellen moet Het verschil tusschen gewone kachels en dié met koperen reflector van onderen welke zoogenaamd licht geeft maar ook warmtestraleu uitzeadt bestaat hieria By de gewone kachels met asbest of yzer wordt by het gas locbt gevoerd hierdoor wordt bet gas niet licbtgevend krygt een blauwe kleur en ontwikkelt veel meer hitte dan een gale vlam Deze blaawe vlam na wordt gebruikt om asbeat of yzer te verbitten en zoo de kamer te verwarmen By deze kachels no wordt feitelyk een deel der omringende lucht sterk verbit maar daar in de lucht altyd microscopiach kleine stofjes vezeltjes eoz zweven zullen deze versebroeieo en daardoor heeft zulke lucht ieta onplezierige en benauwends Verbrandt men echter het gaa op de gewone manier en laat men de afgaande verbranding producten oiet de vlam zelve yzeren of koperen platen verhitten tuaschen welke de omringende buit Dlucht vry kan spelen dan zal die lucht niet zoo sterk verbit worden maar wel veul licht geven Maar oek het licht dat deze vlam geeft straalt warmttf uit zoogeaaamde stralende warmte Door nn dat licht met dien gebogen geribden reflector de kamer in te werpen krygt men stralende hitte in de kamer en jnist op den vloer wat by andere verwarmings methodei maar al te veel oiet het geval ia zelfs zoo dat het hoofd tec warm ia en de voeten byna bevriezen Wie beeft dat nooit eens opgemerkt Na deze korte beschoowing wys ik a nog even op de byzondere soort blaasbalg voor lood en zinkwerkers Van boren wordt bet gaa aangevoerd en door on de blaasbalg te bewegen mengt zich in den balg gaa en luoht gelykmatig en wordt dan weder met geweld er uitgeperst Hieidoor kan men zelfs moeielyk smeltbare metalen met het grootate gemak tót smelten brengen Verder nog een geyser welke in 10 mionteu met een kosten i van 3 centen aan gas een bad klaar maakt Naast Stokvis viodea wij de aitatalhng der beeren Bonman handelende onder de firma de Internationale Machioebandel Wijnstraat 141 Rotterdam Deze heeren zyn voorzien van eene fraaie collectie allumioiam artikelen Al deze artikelen kan men op gas petro leum of cokes eo steenkolen gebruiken dua hel is even doelmatig als andere voorwerpen maar het heeft dit vóór dat het zoo verbazend licht is Oubegrijpelyk en toch sterk het ia een metaal eren zoo goed ala yzer koper euz Potten pannen trechters bekere noepketels vorken alle artikelen worden tegenwoordig van allaminium vervaardigd Ook kookplaten stryktoestellen welke zeer practisch ingericht zyn daar de vlam bit aen door het yzer speelt eo steeds één yzer verwarmd kan worden terwyl men het andere gebrnikt en toch met ééne gasvlam gaskachels en baarden met stralende warmte en een stoombad Dit is een vierkante houten kist met zink bekleed Vsn binnen staat een stoel met roetenbank en onder dien stoel een gascomfoortje dat een bak met water moet verdampen In bet deksel dat in tweeën openslaat is joist eene opening groot genoeg om het hoofd door te steken 6 39 8 50 e lO 6 83 8 44 4 18 7 36 6 10 4 40 4 50 4 57 6 04 5 10 DEN 1 64 8 01 1 08 1 14 3 09 4 04 4 88 Ttreelit S 33 7 60 9 9 38 Woerden 8 68 8 11 üudewater 8 19 t Gouda 8 88 9 84 10 10 Voorts gasdrukregulateren om tussoben de binnenleiding in buizen te schakelen en daardoor onafhankelyk van de drukking in de stad nw gasgloeilicht te kanBen of te lateo iem peeren eompleteeran deze uitgebreide inzeadiog Voor heeren lood en zinkwerkers is w rBcbyolyk ook de pctroleum soldeerlamp niet van belang ontbloot Volgens het vlugschrift bedraagt het verbraik aleohts Ys Hter voor 3 uur werkenstyd aoor 01 n w rle n Lei i en lln rleiding naast elkaar eder van een stevig irdt dat men eerst het water vof het N a nog even de gasbadkacbel van den beer Boeman bezichtigd ie hebbeo walke dit bgzoaders heeft dat door eene allereenvoudigste constructie enkel door het plaatsen van de kranen van gas en en het aanbrengeOj armpje bet uamog f het gaa aansteekt water afzet en het gas vergeet waardoor de ketel zou springen of verbranden Dooi men de gaskraan open dan moet men dat de waterkraan ook doen of door orarbrenging van de gaskraaa openen Slait men de waterkraan dan moet men ook die van het gas afsluiten het moet anders kan bet met Door deze eenvoudige constructie wordt dos bot gevaar van verbranden dat maar al te vaak door vergeetachtigheid voorkomt gehaal opgeheven Boitenlandscb Over lcht De oud minister Rajoal heeft in een politieke redevoering te Bordeaux aldas gesproken over het bezoek van den Czaar Kr ligt eeu onvergetelyke week achter ons Sedert de ver obrikkelgke jaren is niets voorgevallen rnn zalk een groote beteekenis Het ia bet einde van de slaverng van Europa dat sedert onze nederlaag opeolyk lag gekromd onder het juk van Fratsen Wy hebben dit te danken aan onze gematigdheid Wy syn □ iet meer zoo dwaas onze repnblikeinscbe beginselen naar buiten te willen verspreiden De republiek is vredelievend dit beeft Europa begrepen dat is het geheim tan het Russisch verbond Maar daarait outspraiten nieuwe verplichtingen Frankryk moet thans meer dan ooit bet voorbeeld geven van den stryd tegen de beillooze eo barbaaracbe leeren van het socialisme bet parlement moet krachtig optreden legen het omwentelingscollectiviame en de ministeries minder labiel maken Het ministarie dat bet bezoek van den czaar heeft bewerkt heeft aanspraak op de dankbaarheid van bet parlement Bismarck s orgaan de Bambarger Nocfarichteo f bevat een opstel over de verkonding van Duitacbland tot Ruslaod waaria kliurblykelyk als terugslag op de woorden door den Taasr te Cbalons gesproken over de gevoelens van wapenbroederschap der Fransche en RnsaÏFC e legers in herinnering gebracht wordt hoe Daitschland nog niets lang geleden Rasland niet in deo steek beeft gelaten toen het io moeilgke omstaudigheden verkeerde In antwoord op een brief van keizer Wilhelm I aan den Rykskaneelier vol betaigingen van sympathie voor de Rossen die op dat tydsiip Aagustus 1877 door de Turken geslagen waren schreef Bismarck den Hen Augustus uit Varzin dat de onverwachte ovarwinniugen der Turken de kans verminde d badden dat de oorlog een grootere oitbreiding zon krggen teogevolge van Ëogeland s of Oostenrgk s interventie tegenover Rusland De kanselier beaamde intuaschen dat het moeielyk was met gelykmoedigheid kennis te nemen van de rampen die de dappere en bevriende Baasische troepen oor Plevna getroffen hadden of een diplomatische kalmte ie bewaren met bet oog op de wreedbeJen door de Turken op gewonden en weerloozen gepleegd en ik denk sehryft Biamarck dat dit gevoel van verontwaardiging in alle christen staten algemeen moet zijn Vervo guns zegt by 10 40 11 18 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 6i 7 69 8 6 8 18 8 81 8 36 8 43 8 61 11 80 10 4 9 8 9 10 7 86 8 5 10 59 9 87 9 47 9 54 10 01 8 86 10 07 5 87 10 84 7 45 7 66 Misschien sou hei overeenkomeo mei de bedoeling van Uwe Majesteit indien ons ministerie van buitenlandsche zaken zich in dezen zin tot de overige kabinetten richtte en ben nitooodigde om gezamenlyk protest aan te teekenen bjj de Porte Voor de Rassen ligt iarin een liewga dat ig werkelgk in dssen oorlog de roorrechtera zgn van de christelijke beaebnring tegen heidenseben barbnarscbheid Bet verheugt my in bet scbrgTen van Uwe £ ajeeteii de berestiging te zien Tan mgoe orertuiging dat Doifcschland oiet de hand mag leenen tot eenigerlei Ternedering ran Rusland en dat Uwe Majesteit akienr wil bekennen tegenover keizer Alexander d v z een weU willende neutraliteit in acht nemen en bg de nu naar wy vermoeden voortgeachreden vredeaonderbaodeliagen langs diplomatleken weg billgke eischen van Easland onderatennen ook zulke eischen die niet in het algemeen christelgk belang maar ala verklaarbare wenscben van Rusland gesteld zgn Yoor Uwe Majeeteit schgnt in elk geval deze vrucht reeds gergpt te zgn dat in Rusland de openbare meening een goed inzicht verkregen heeft in waarde van Duitacbland a vriendschap Het streven van prins Gortsjakof en andere antiDnitache staatslieden verleden jaar om eerst Ooatenrgk en dan naar believen Frankrgk tegen ons op te zetten en daarentegen L uit8chland in diakrediet te brengen bg het Rnssipche volk en hetRaaeifobeleger is definitief mislukt Wg zyn met Engeland op goeden voet gebleven en de Moskouers vroeger op Duitschland gebeten willen een adrea richten tot Uwe Majeeteit Oostenrgk a vriendschap is door Uwe Majesteit te lacbl bevestigd en zy die tot na toe niet naoeda werden Dottscbland s politieke bedoelingen verdacht te maken vindan met bnnne praatjes over onze oorlogszuchtigheid geen gehoor meer Het Oriekeizersverbond zsl onder de leiding van Uwe Majeeteit met God a hnip ook in de toekomst in staat zyn aan keizer Alexander vrijheid van beweging en aan het overige Europa den vrede te verzekeren c Hat overige van den brief handelt over onderworpen van binnenlaudsche politiek en over Blamarck s gezondheidstoestand De Partijdag der Daitache sociaal democraten ia Vrydag vry onverwachts gesloten De Partgdag werd gehouden te Qotba in zeker opzicht een historische plaats voor de eociaaldemoeratisofae partg elgk de sFrankfnrter Zeitnngc zegt aan welk blad wy tevens enkele byzondarbeden outteenen nit een artikel dat met vry groote zij het dan ook niet algebeele onpartgdigheid want welke politieke parg weet onbevooroordeeld eo absoluut oopartydig de strekking en bet streven eener andere te beoordeelen I een overzicht geeft van wat op de algemeene vergadering der Doitscbe sociaaldemocraten gedaan is Gotha is das voor de Dniteche sociaal democratisohe party een historische plaats In bat jaar 1876 vond daar het congreslplaats waarop de volgelingen van Lassalle en de Eisenachersc zich vereenigden tot de sSociaaldemooratitoha Arbeideraparty van Duitflchland c In de jaren 1876 en 1877 hebben daarna ederom congressen der toen vereenigde party plaata gevonden en een vierde partydag dien men op het oog bad werd alleen door een verbod vanwege de politie gekeerd Maar zegt het vrgzinnige Frankfurter orgaan de historische herinneringen evenmin ala het kort voor den partijdag behaalde sncces der partg bg de Landdagvorkiezingen in Ootha hebben op den dit jaar gehouden partgdag niet an hoogen stempel kunnen drukken Bet grootate gewicht hecht het aan het gavalLiebknecht welke hoofdman der sociaaldemocratische party nog kort geleden in heftig conflict is geraakt met de redactie van de sVorwarta welk conflict erenwel tot een goed einde is gebracht hoewel niet geheel en ai ten gunste van den heer Liebknecht Bianeu enkele dagen zal bet hnwelyk plaats hebben van den priue van Napels met prinses Hiléne van Montenegro van 20 tot 28 October zullen de feeaten duren die ter eere van het hnwalgk van den Italiaanschen kroonprins gevierd wordea en door alle leden van het Huia van Savoye zullen worden bggewoond Den 21en October zal te Bari de plechtige overgang van prinses Helene tot de RoomschKatholieke kerk plaata hebben De vorst van Montenegro is niet alleen een goed jager en een goed schutter maar hy achgnt even handig te zgn mot ds lier als mft het zwaard of om een meer moderne vergelgking te keaigea evengoed verzen te maken als hazen te schieten Hy heeft naar de Müöch Neueste Nachrichteuc mededeelen een aantal gedichten gemaakt hy gelegenheid van de merkwaardige gebeurtenissen in zgn getic en in zgn land Thans ook heeft de verloving zijner dochter hesn geÏQspiraerd tot een zang waarvan een dal strofen ongeveer dus Inidt Hat is niet alles goud wat blinkt berinoer n dit o mgue dochter eo weet dat het geluk nooit een troon tot zetel heeft verkoren Onder de koningakroon zit de doornenkroon eo zelfs in fabelen vinden wg geen gelukkige koningen Zoek daarom uw geluk in een vreemdzaam hoekje van nw huis in werk dat binnen nw kracht ligt en in gehoorzaamheid aan den goddelgken wil c Voor een voraiendochter die aans de koningakroon van ItaliS dragen zal is deze goede raad zakar der oferdanking waard Tolgena de aRomae ion de afstand van £ a8sala aan Engeland in beginsel vastgesteld zgn Engeland zon Italië voor de onkoaten der bezetting schadeloos atetlen Men weet dat een dergelyk bericht maanden geleden ook reeds verapreid werd t Kan echter wel waar wezen vooral nu de Standard c hetzelfde meldt Ik verneem zoo seint de Romeinsche correapondent van dat blad dat sedert het bezetten van Dongota onderhandelingen zgn aangeknoopt over de overgave van Kasiala door lialië aan aan Engeland Ik kan geen waarborg geven voor de details daar ik ze niet uit ofücieele bron nutving Maar er wordt gezegd dat Engeland de occupatie kosten tot heden zal betalen benevens e n vergoeding van de verdedigingswerken die door de Italianen zyn aangelegd en waarvan de waarde zal worden bepaald door een Engelsch ïtaliaansche commissie Engeland zou wordt er verder gezegd een spoorweg willen aanleggen tuaschen Kaaaala en Keren en Italië een Ign tosschen Keren en Masaowah De Eogelsche troepen zouden dan vry transport hebben door Erjhtrea Een en ander els het waar is wyst er wel op dat de Engelachen aan geen ontrniraiog van Egypte denken maar integendeel aan uitbreiding van het door hen tgdelijkc beyette eebied Nieuwe Zending Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 17 OCTOBER Vrkrs slotkrs 91V 91 lOO ls 100 99 99Vs 8iV 8 84 8 l 86 86V 25 681 8 98 98 j 104 67 7 1 67 19V 19 nol 94 1 Vs 96 461 525 26 100 V 66 102 199 189 47V V 100 100 136 180 109 92l 800 88S 103 0 53 V V 155 98 69M 78 101 101 100 98 131 11 11 1 V 42 1007 lO A 114 73 1 103 S5 s Vs i vl 198 107 106 01 103 1161 111 l V i M Nedkbund Cert Ned W S 8 idito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOja Obl Q6adl 1881 88 4 Itai ie InsebrijvLiig 1868 81 5 OüsTRNR Obt in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PouTUQAl Obl met ooupon 3 dito ticket 3 KusL ND Obl Biansnl 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bii Botbi 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito io goud leen 1S8S 8 dito dito dito 1884 6 Spakjï Perp t schuld 1881 4 ToBKEU öepr Oiiav leeo 1890 4 Geo leening soiie D Gec Ie niig serie C ZuiD Am Eip ï obl 1898 8 Meiico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 AMSTBaoAH ObÜKStien 1896 3 Ko nEBDAH Sled loen 1894 3 Ned N Afr HandelaV aand Arendsb Tab Mij Certifloaten Deli Maatiobappij dito Arn Hypotheekb psndbr 4 Colt My der Vorateot aand s Gr Hypolheekb pandbr 31 9 tfoderlaiidsche baok aand Nad Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rett Hypotheekb pandbr 8V1 Ulr Hypotheekb dtlo 8 i OosTiua OoslHong bank aand Kdsl Hypotheekbank pandb 4 i Ahibika Equit faypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lion oert 6 NlD Holl IJ Spoorvr Uij aand My tot Eipl r Bt Spir aand Ned lad Spoonregoi aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAl lE SooorwI 1887 89 A EoW 8 Zuid Itol Spwmfl A H oW 8 PoLlN Warschau Weeuen aand 4 HusL Gr Eusi Spw Mij obl 4VtDatilscho dito aand Faalow dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knralc Ch Azoiv Jp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahekika Cent Pao Bp My ohl 6 Chic k forth W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denverfc Bio Gr Spm eert v a Itlinoii Oeotral obl in good 4 Louiav i f ash rilln Cert v aaad Meiioo N Spw Mg Ie byp o 6 Hi s Kansas v 4pct pref aand N York Onlariot Weat aand dito Penna Ohio oblig Oregon Calif lehyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Vb Pao Hoofdlij n oblig dito dilo Line Col Is hyp O 6 Oa ada Can Boutb Cert v aand Vex C Ballw iNav lohd c O msterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand Nln Stad Amsterdam aand 3 Stad Hotterdam aan 3 BlLoiE Stad Antwerpen I8 7 V Stad Brnssel 1888 8y HoKO Theis EeguUr Graellsch 4 OoariNB Stoatsleeaiag 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanm Stad Madrid S 1868 NiB Ter Bei Hjrp Spobl eert I 111 R E o Xj A 3i i E lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd of borst Schitteringen voor de oogen Hoofdpyn en Verstopping befaooren altyd zorg te dragen voor dagelykscbe ruime darmonllasling De Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van bekende professoren in de medicynen beproefd en aanbevolen zyn het eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en volkomen onschadelijke wyze werkt en dat slechts 3 Centen per dag kost Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAS SANTEN KOLFF Rotterdam Advertentiën Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaata hebben op ZATERDAG 7 NOVEMBER n a en de Ballotnga Lijst op ZATERDAG 24 OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestnur F HERMAN Fz Secrtlarü Gouda 19 October 189Ö Koninklijke AlachliialcValiriek DE mmw VAN H K van Schalk Co gevestigd te Qravenhage tiepplerwtraat XO en 200 naby de Regentesselaan Hoieveranciers VAN Z HL den Koning van België INDIENGijHOESTf g ebi uikt de Allerwege bekrooiule Wcrelillierot nideSiiperior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cte 70 Cts en 1 verkrijgbaar hy P H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATEL AND Boshop B V WIJK Oudeuiaier POIKB OÜDB f 4j SCHIEDAMMER GENEVER Merkt Verkrygbaar b M PEETERS Jz N B hU bewijs van echtheid ii oaohet en kurk iteedi voorziea vaa den naam der Firma P HOPPE NIGHTOAP HennepEnveloppen 2 en 5 dc 1000 met Pimjü bedrukt bij A BltlMKNAX ZN Geen Grijs Haar meerlll weg DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Ëischt op den hals vanen flacon nipoaa Verkrygbaar in flacons van 1 60 £ 0 8S bij T A CdTM London iOOO stuks i it le ralliflte tnaiia Q nar der e e rilt e buiten landflche AtbrinkeB ov r ffenomene too enaamile Leger Paarden Dekens iriotti tegen den tpotprya van fl 2 7B Iitr luk worden uitverkooht Oazt dikke onslljtbare Mkeiis zijn zot warm ala ees pela oa 140X190 om groot dua Wt 1 hecle paard bedokltend met wol opgenanid en 3 hr ede Btreopen voortM om kir Ine Mkrtl wittewolleaeSlaap Dekens fuiot HOXHKI cm wcshiib tout klemt ItichtB door Taklui IjcmerkLare fouten in liet weehel aangeboden ad fl 3 60 perituk Konten anders het dubbele UulilolIJk uuhrovnn tMilelllnfnii worden o i og de TDOrrMil itrakt t en UmenJtnic f iiti bedrar of ondnr remboiiri prompt alt viaaatrioht Groot Staat 81 ae peril t V Het betle onaohadelykate tn JS makkelykate poctsmlddel voor Heerca f rVa en vooral dames en Kf nderschoenwcrki Mf la de Appretuur van C M MUIItr L Ot S Êf yT Berlin Beuth Str 14 Mtn lettaicofd ÜtlS op naam en fabrieksmerk Vsrfcrvibiv by Hierin Wlekelleri In iihainwert lalaatirlw re if yifl iii mi SiflirMl D st by W SarienMB Arabi