Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1896

m Woensdag 31 October J896 35ste Jaargang No TIOO Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen lïroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gceschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afïonderiyke Nommers V IJ F CENTEN Te GOUDA b j A WOLFF Markt AI44b en DE LAAT en 7AN SON apotheker Markt Seuda Druk van A BBINKHAN fe ZOON DE VOLHARDINfi VESmET WOEREEN Woensdag 21 October 1896 Van Gouda Dinsdaijiiacht 12 Woerden lerug Woensdag 2 Henbiedebel geluk de hand HooUprUs tr tMw eao lurk De prijzcu z ju door deu Staat feiaraiideerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen VAD door da den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geidloterij wiiarÏQ zeker 10 MillioeD 746 990 Mark gawoDD n moettn worden De priJMQ Taa de reel voordeel biedsDde Geldlotery üie volgena het plan elecbts 113 000 loten bevat cgn do rolgende De hoogatfl pr s is aTeotusel fiOO 000 Mark 46prgzana 5000 M lOfiprgzanH 8000 M 306 prezen a 782 pryzfln a 1848 pryzeo a 43 pryz6D H ISepryz a200 160M S63S7 prijzen a 166 M 8961 pr a 184 104 lOOM B349prijz a7 46 SlM totaal 66 140 priyzen Premie ran SOO OOO M Ipr s 200 000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 1 prgi Ü 100 000 M SprijzaD it 75 000 M 1 pry a 70 000 M Iprüi a 66 000 M Ipt a a 60 000 M IprGa tl 66 000 U i prijzen ii 60 000 M 1 pr gi a 40 000 M 3 prgEen a SO 000 M 31 preien 10 000 M ta worden deze in eenige maanden in 7 IcIbb en aitgeloot Ue Hoofdprijs in de 1 e klasse bedraagt Mark 50 000 atggt in da Se kl tot 65 000 Bl in de 3e tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 U m de 6e tot 70 000 M tn de 6e tot 75 000 M in de 7 toi 300 000 M en met de premie van 800 000 M event tot 500 000 llark Voor de eerale pryatrekking die officieel is Tss fiteld koat een geheel origiuaet lot aleohta Guld 3 50 en half origineel lot slechts Ould 1 75 een kwart origineel lot ateohts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoo ale de tipt lijst der prijzen zijn uit hel oflirlae o trekkingaplan voorzien van het Wapen van den Staat blijkbaar en verzend ik dezen Plan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de loterij ontvanftt ongevraagd oDmiddelUjk na de plaats guhnd höbbende trekking da offioieele trekkingslijst De aitbetaling en verzending van de prijzen geaebiedt door mg direct en prompt aan de winners en onder de atrengste geheimhouding Mta ledere bestelling kan men eenvoudig fP P per postwissel opgeven Uen wende tioh das met de aanvraag om toezending van loten voor de apoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 99 OCTOBER 0 k net rertrouwen tot Samuel Ilcckscher senr Bankier en WisMlkaoloor io HAMBURG Duitsohlaud FEMSCHE STOOMYEEVEEU Chemisclie WassoheriJ H OPPEKHEIMER 19 KruUkade Sotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialilieit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameagarderoben alaook alle Kindeigoederen Speciale iariohting voor hei stoomon van plnohemantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar n 3 dagen te verven goedereu in eeue week TANDARTS E CASSÜTO Torfmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS OBANDS HAOASIMS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wu Toraoeken de Dames die ons gallliia reerd mode aibum voor het Wlntara ao n noch mot ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan I JULES JM UZOT C P h Hetzelve wordt dan omgaaad gputla M fpanoo toogekoDden Bestellingen van af 2S franoi vrij ran alia koeten aan huis met 5 verhooging Een ware Schat Toer de ongelukkige slftchtoffers der Zelfberlekkinff Oiranie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARlKGa HoUandflche uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verscbnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leermg die het geeft redt iaart ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in poetzegelB en in eiken boekhandel in Holland BmaAVINKELfcC KONlINkl UiU Si KHVivi KVi i i in Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Wie zeker zijn mi dj Ichtc I Eikel CaCaO te outvungon tesuiu ngü tol l en na vela praufnemiüfjun in di i handel gekomen oude dun naam dfe uitvinders Dr Michaelis vorvaaidigd 1 op de beste machines in het werelilberoomde ótabblissemeiit van Oebi StoU werck te Kouion eische J pT12iel2acIis Cikel Cacao in vierkanten bussen Boze Kikel Cacao is met melk gekoukt eene aangename gezonde drank voor dagwlijksch gebruik een 4 2 theelepels van t poodcr voor een kop Chooolate Als goneeskracblige drank bij geval van diarrboo slocnts met water te gebruiken Verkrijgbaar hg de voomaamBt H H Apothekers ena i Ko ft Ko prcpfbusjes t 1 80 o 0 90 c 0 35 Oenoraalverlegonwoordiger voer Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvoistraat 103 Wnf ia i baal iiiwrnriii legen Jiolil fff at Riierunahek Leaaenpunen jiortom STvg Anker Palw Expeller Vort dh U Wat noat dia itasdi iZïinolkla d i wordM f koadaa Pi 60 oeni 79 oent ea f 1 26 de fieaidi Tooruaden b de maeete Ipothefcea en bu T AL aoHei Oa e Boltjriam Ifit IsmattutMnnsataatawaadentegea ia ieder hiiapi ie BEMMEMAI S PateDlGas KofiebraDlers iModel 1 9S van af l SO HG I iii 60 KG Inhoud BEKHOOUD met 2 Zilveren Medailles 4 Qouden Medailles 1 Eerediploma Zyn in het gebruik de gemakkelijkste voordeeligste duurzaamste en doèlmatiffste koffiebrandera en veivchaffea in den koristen t f l uitmuntend gebrande koffie van de meeste geur en êm aak Franco toezending g eïllustreerde Prijscourant fW gÊÊÊ I P Tentoonstelling van Verwartnings en Veriieh Ml KF i O oestellen te GOUDA is dageiyka van b avonda 7 uur tot 10 uur een GaskoflSebraoder in werking te zien Tolgens de nieuwste constructie met afkoelingsinrichting en gedreven door eeu kleine Gaamotor en kunnen H H belanghebbenden hun koffie by kleine hoeveelheden in faun tegenwoordigheid daar laten branden Fabriek van Gas Üoffiebranders K F HEITITEMAIT Molenstraat 7 DEN HAAG AHERSFOORT AUERSFOORTSCHS MACHINALE Stoom Brood en BeschuitFabriek Stoom Automatische Walnen Meelfabrlek Munltiebrood van 60 Dg eVi ot en 120 Dg 13 ot 18 voortaan 1 I ook in panvorm verkrijgbaar en in vloervorm ook In ataks van 3 Eg 33 et i Kg 44 et 5 Kg 55 et en 6 Kg 66 ot door de puilceto iulaudsoliQ tnrwo blijft dit brood minstens 4 dagen rorsoli zonder te kruimelen Tarwebrood met Krenten wordt van de puikste sooiten tarwe prima krenten 1 en rozijnen gefabriceerd 19 hierdoor uitatelcend van smaak en gezond biyft zeer lang vorseh ig zeer goedkoop en Verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm I In stuks van 5 et 10 et 15 ot 20 et 30 et 40 ot en 90 et en in speoiale plaatvormen in stuks van 3 et 5 ot en 10 ot OeWOOQ Blankbrood is als Tarwebr od met Krenter maar zonder prima 1 krenten en rozijnen en verkrijgbaar iu Btuks Van S i Ct 13 Ot 17 ot I 20Vi ot en 25 j ot Voerbrood wordt grootendecls van de lieste en itraciitigste soortOD rogge en verder I I van atnlcjes tarwe zaden en andere zuivere beatanddeeten vervaardigd ia hierdoor een zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer goedicoop verkrijgbaar l i Kg T i ot en 3 Kg 16 ct deze gewichten behalve van Kantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2t 9 ct worden von de fijnste soorten tarwe gemaakt I en zyn liiürdoor onovortrofbaar boerlijk van smaak Onze dépötliouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépötliouders welke te lierkennen zijn aan de dépdtborden en de wagens besoliiiderd met de fabriekstiteis en VT H MEUHSING I Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vraonten dor volle en ledige kisten Cet voorai op de ECHT Jiandteelcexillïif met rood0 lettara Oberiahnstein Qvjral Patent H Stollen tw MtiitUrr mti SSt lii l Irountrlti iffiiBjHBM ilitbt mr gunt uilgüit fnolKjg FtiMiii Oer grOHse Erjolu iim ert Patenti oUe errungM htt Aniasi ra m uMutenM werthtoëen Nachahmfinnf n gagtbtn tlëii kMufa iMter umtrt Htet tcbar ffti H SloU m mr nn uttê dlreot o tr In aolohan elsenhardluotM Êê êêtm vntar PUkat wt aalmMêiMad aM thbt lA S FreUlUten und Zeugniaae intk mt Na Warnung Maatschappij tot exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 20 October 1896 Qiiterenavood werd de eerate steen gelegd fOor het gebouw der Ooöperatiere Broodbakkerg Ona VoordeeU aan de Raam te stichten De bouwkaodige alsmede de Voorsitter en een Bestuurslid voerden hierbg het woord Blgkeni eene mededeeling in de Stct c zijn bg het departement van koloniën ontvangen twee vaa 18 en 19 dezer gedagteekende telegrammen van den goDveroeur generaal rsn Nederl ndichIndiê luidende Van Vliet benoemd tot gouverneur van Atjeh Aataeele toestand in Groot Atjeh T rugkeer gevlucht volk biyft roortduren hoofden en bevolking behalve in landstreek van Moeroe tot Selimoen onze mach t betrouwend rekenen op ome bescherming verspreide bendan alleen in gebergten der XXII Moekims Ingeleverd 526 geweren waarvan 190 achterlaad Uit Batavia seint men onder dagtaekening van gisteren aan de N R Ct Twee bataljoDS hebben eeu aanval gedaan op de be n beauiden Biloel De vgand werd verdreven Gewond werden de Ie laitenaDt der infanterie C G Meerburg en 8 minderen gedood 1 mindere Een later telegram luidt Van gODvernementswege wordt bericht dat verspreide benden in de XXII Moekims lusBchen Mampreh en Biloel tut diep in bet gebergte vervolgd werden Alle kampongs en sterkten werden verbrand en verwoest De vgand lepd vrg zware verliezen flet terrein wairop nu geageerd werd en waarait onze vroegere post te Biloel menigmaal werd erontraat ligt aan den voet en tegen de steile hellingen van het 900 meten liooge gebergte dat do vallei ten zuid oosten van Biloel en ten niden van het beruchte Lamkrak afstuit De actie in dit met lang gras en strniken begroeid ateil hellend rotsachtig terrein is zoo afmattend dat van de 200 maoicbappen die daar in Maart 1879 onder kiwitein SIboggers tob 300 meters hoogte een toont ondernamen meer den de helft den volgendln dag onbekwaam waren opnieuw nit te rokluSn De v and wordt dus wel krachtig veVrt$ gd aeHs tot in zyne byoa ontoeganMyke echuilhoeken Om te voorkomen dat ae gnenl labenden zich opnieuw organiseeren en ous te FEVILLETOIM 13 Til Ëenaklaps swseg zü zon ler dat men kon onderscheiden of het uit eigen beweging geschiedde dan of de groote oogen haror moeder die haar alrak aanstaarden haar het BtilzwjjgeQ oplegden Na eene korte pauze begon de oude woder ffJs gü hebt u helaas altq d te weinig aan dien stamboom laten gelej n liggen voor u zelve zoowel als voor uwe familie en uwe kinderen I Gij hadt altijd undere dingen in uw hoofd onrerachillig of ly u en ons Verder kwam ook de matrone niet hare dochter tond eensklaps met een zeker ongeduld zou ik haast zeggen van haren stoel op esae weelderige dook misschien een weinig te krachtige figuur mst veirallen doch nog altoos fraaie gelaatstrekken en ook zij bracht voor den spiegel hare lokken te recht ffMJj dunkt dat moesten wij maar laten rusten mama sprak i daarop op een toon die duid i k te kennen gaf dat het onderwerp des gespreks haar mishaagde Gij moest mij het allerminst verwyten wit op z JD slechtst genomen niets hadnidend tijdverdrijf was en sinds lang tot het verledene behoort Ik heb mq niets meer ts verwijten dan ieder ander voegde zQ ir by terwijl z j weder naar hare moeder rof kMrda machtig worden zooals na de verovering der vallei door generaal Van der Beiiden plaats vond zal er ao onze mobiele colonnes in dn drie sagi s wel nog menigmaal groote krachtinspanning moeten worden gevorderd Het Hbld c ontving van z n Indischen correspondent bet volgende telegraph isc he be richt Zondag hebben twee bataljons infanterie vergezeld vau marechkUBsees een excursie ge maakt naar Mompreb ten zuiden van onze stelling Een mindere sneuvelde negen werden gewond Nienw ingeschreven te Leiden 122 studenten van wie 73 corpsleden te weten 50 juriste 39 corpsleden 34 medici 19 corpsleden 13 theologen 6 corpsleden 13 litterateren 6 corpalsden en 12 philosophen 3 corpsleden Wg lezen in De Kampioene Tollen hoepelen stelten loopen knikkeren alles heerljjke jongensspelen in den tyd dat wg jong waren De tegenwoordige jea d heefteen ander spel dat veel prettiger is waarbg heel wat te lachen va t en dat een groote mate van behendigheid vereischt Het is ons al tweemaal overkomen dat we s avonds rustig oezes weegs rgdeude op een troejje jongens stuitten die op onze nadering uiteen stoven naar beide zgden van den weg Joist zooals t behoort zal men zeggen Js mnar er komt een maar bg Gelukkig reden we beide keeren uiterst iangzaam zoodat we bet gevaar zagen en voor onaangename gevolge kouden oppassen Over den weg lag namelyk een dik touw dat aan beide einde werd vastgehouden met het doel dat ieder wieiryder zich kan denkeu Eenmaal konden we het corpua delicti machtig worden dat we op het politiebureau deponeerden beide malen echter ontkwamen de straatjongens belaas die we andera stellig ook hadden gedeponeerd wear zulks behoort Men zy op zgn hoede Waarscbyuiyk berinneren zich velen nog eeu brochure waarvan ook in de couranten gewag werd gemaakt mede onderteekend door C gewezen bode bg het Zuid Hollandscbe Zieken en Begrafenisfonds in welk vlugschrift deelneming aan bedoeld fonds ontraden werd omdat bet daarbg niet eerlgk zon toegaan Kiet tevreden met op die manier zgn grieven geoit te hebbep zoo de ontslagen bode tvree controlenrs van genoemd fonds hebben beleedigd door hen uit te schelden voor dief en fli S chentrekker daar zg werkten voor een firma Gy moogt vrij de schouders ophalea mama ik reken bet my rolatrekt uiet als zonde toe dal ik mij het ellendige loven dat mg opgedrongen werd 200 dragelijk mogelijk heb gemaakt In atle geval heeft die zonde laij een tijd lang vrooljjkheid en geluk verschaft indien bet al zonde geweest ii en daar ben ik mee tevreden Veel getnk met dieu vrede antwoordde da oude ijskoud zy hftd onveranderd dezelfde houding bewaard de uitdrukking van haar grauw versteend gelaat was dezelfde gebleven en hare duimen draaiden zoo gelijkmatig om elkander heen alsof zij een mechanisch kunstwerk waren Hare dochter was naar haren s ool terug gegaan en nam hare gewone plaats weder in doch zonder achter in den stoel lo leunen zoo als te voren Zij vergenoegde ich met gemakshalve de zijleuning tp gebruiken en boog zich oen weinig naar hare moeder over waarna zy op luchtigen en met oen bjjna goodhartigon glimlach op vriendelijken toon hernam ffLast ons geen ruzie maken mama Indien zjj met die woorden en den tooa waarop zy ze uitgeRprokea had hare moeder had wdleu bevredigen en het gesprek weder aanknoopon dan vond zg zich in hare verwachting bedrogen want de oude matrono antwoordde haar mot onroranderlyke koelhiid wik maak nooit ruzie kind ï a eese kleine pauze zeide de dochter weder op denieifden goedhartigon toon Nu chère mère ik bedoel ook niets anders dan Laat ons over die oude afdwalingen on al dat misverstand zwijgen en vau het tegenwoordige spreken dat voor ons van T el BW belang is Vertel niy het em en ander dia honderdduizend galden sjaari szakte f Klachten over dis beleediging werden ingediend eene vervolging ingesteld en door het O M by de Haagsche rechtbank dientengevolge de veroordeel ing van den ontslagen bode gseischt tot f 50 boete of 20 dageo De verdediger van beklaagde mr deBsnitz pleitte ontsUg vau rechtsvervolging wat betreft de enne vryipraak wal de tweede beleediging atftogaat en deed vooral nitkomeu dat ign cliënt atjeen de firma het fonds tot nut van het algemeen zooals het heet heeft aaagevallsD en volstrekt niet de personen die zich beteedigd achten Voor eeu broer van den voorgsanden be klaagde die zich mede aan beleediging zou hebben scbnldig gemaakt van personen die voor meer genoemd fonds werken vorderde bet O M f 30 boete of 12 dagen Ook in deze zaak wees mr de Uanitz er op dat alleen de bedoeling is geweest zich tegenover een firma te verdedigen die haar ontslagen bedienden belastert Ook iu deze zaïk concludeerde pleiter tot ont Ug van redVts ver volging i Uitspraak 29 dezer Uit Veenhuizen wordt onii dd 18 October gemeld Heden omstreeks half vier ore in den nani dag Tond aan het Ie gesticht alhier een allerdroevigst ongeval plaats De ambtenaren A Smit en A Popken alsmede een 13 jarig zoontje van Popken begaven zich in een booten bak om daarmede over te steken naar de overzgde van het breede kanaal juist voor de woning van den wgkmeester Niezing Reeds meermalen deden zy op deze wgze dien overtocht in verband met de Igatervangst Er moet door den knaap eemge beweging gemaakt zijn waardoor bet kleine vaartuig plotseling omsloeg In hetzelfde oogeoblik verdwenen Popkeo en zgn zoontje in de diepte terwijl Smit zich wist vast te klampen aan hot omgekeerd liggend bakje uit welken beoarden toestand bg werd gered door den heer F VrieaetuB Zoodrn mogetgk werden alle pogingen in het werk gesteld ora vader en zoon op te visschen dat betrekkelgk nog al spoedig gelukte doch helaas te loat went alle middelen der kunst ruim een uur lang aangewend vermochten niet de levensgeesten weder op te wekken Met bet lot dor wedawe en haar 5 kinderen ia ieder bewogen P D en A Ct Omtrent de vereeniging Gymnasiamfonds Utrecht kannen we bet volgende mededeeleo Ilpt bestunr bijstaat tbani uit de hh dr A van de famiho en de omitand gheden van onzen neef ik zeg nog eens ik weet er weinig van en ik beb over zijn rykdom slechts nagepraat wat gg er mij onlangs van verteld hebt Is hg wezenlijk zoo rljkf Ën in wolken graad zijn nij aan hem verwant P Gy begrijpt mama voegde zy er bij dat die vraag voor ons vaa bet moeste belang kan zijn dat willen wg hopen althans De oude dame haalde wedor de schouders op fiZgne grootmoeder zijne ouders zijn sedert lang dood B ragno eigene taute de weduwe van mgn oom Kugenius Maria die omstreeks tien jaren geleden gestorren is Dat is dunkt ing eenvoudig genoeg Gij zoudt dus lu alle geval dispensatie uoodig hebben indien hot zóó tiitliep als gij hoopt voegde zij er schouderophalend bij wik en voor het eerst kwam er eene soort vau beweging in hot strakke gelaat doordien zg de wenkbrauwen een weinig samentrok en hare oogen eene sombere uitdrukking kregen ik heb daar goon hoop op kind ofschoon ik mg óók sedert acht dagen onophoudelijk afvraag Wat wil die jonge mensch hier hg ons V Do dochter schudde met een zorgeloos lachje het hoofd ffHij wil kennis maken met de familie donk ik zeide zij ffmissohien ook zoekt hy eene vrouw wy zullen ons althans moeite gevm om hem cp dat denkbeeld te brengen De strakke oogen vestïgdon zich op hsar en de matrons vroeg op haar eigenaardigen godempten loon Hier of in Hagen LeonoreP Nu lachte de dochter luid Ik ben wsarlgk niet tot lachen gestemd mama sprak sg toen uiaar dat is al te gek I Nioht Emma is minstens édn jaar of twee jaren ouder dan Bobert en boTi dian W Bronsveld te Utrecht voonitter i dr F van Oheel Gildemeeater te a Qravenfaage vioevoorzitter nir M J van Lennep te VGraveland penningm jhr mr J H 0 Martena van Seveubovan te Zatphen en dr J W Gunning Jr te Eerbeek seorebirit De vereeniging beeft ton doel onbamiddelde jongelieden met goeden aanleg te eteanta b $ de gymnasiale voorbereiding tot t bekiMden vau t leeraarsambt in da Ned Herv Kerk In t afgeloopen jaar 1 Sept 1895 l Sept 1896 werden 34 jongelui ondersteand van welken 7 in da 6e kl vaa een gymnasium gezeten waren Dezen slaagden allen bg t eindeiamen zoodat in de 8 Jaren dat deia vereeniging bestaat reeds 26 jongelui dia stenu ontvingen hun gymnasiale loopbaaa voleindigden Nog nooit werd een van de alnmni deser vereeniging afgewezen by htt eindexamen Vgf en twintig nieuwe aanvragen zgn ingekomen doch op bet oogenblik kan men slechtsde bestaande beurzen contiBueeren en goon nieuwe hulp verleenan i B D t Men sobrgft uit Sttrhnistarvaen d d 17 Ooi Betreffende de versperring van den weg in de Heide kan worden gemeld dat de kinderao thans weder iu da school konden komen en dat twee van de opposanten naar den burgemeester sijn goweait om in ondarhandoUng ta treden De 24 jarlge dochter van den wiiselwachler Vin der Veeke aan den overweg van den spoorweg aan deu Dubbeldamfohenwog t Dor drecbt is Zondagavond door den trein die to half 7 van daar naar Antwerpen vertrekt overreden Terwgl haar moeder de boomen van den overweg sloot had de dochter de onvoArzichtigbeid kort vÓór den trein den weg over te steken De trein was echter reeus ta dicht by haar zg werd door de locomotief gegrepen en eau eind weegs meegesleurd Men vond baar op geruimen afstand tuiscben ds rails liggen vreeselgk verminkt De ongelukkige is nog in leven doch haar toestand is cear zorgeiyk De algemeene vergadering van den Nederl Protestantenbond den 27n en 28n deaer te Rotterdam te bonden zal bggewooad worden door den predikant Hoepffnsr te Straatiibarg als afgevaardigde vaa de Union protestanto hbérala d Alsaca at de Lorraine Volgana ingekomen berichteo is bat Zob dag zeer onstuimig geweest op de Noordsee Dit weder giog met sneeuwitormao gepaard wil ik u eens beschri Jven boe zij er uitziet mama f Maar dat behoeft niet eens die concurrentie sullen Hermina en Constance wel doorstaan denk ik Ook in het oog van tante Marianne dunkt u P vroeg de grgze vrouw en ditmaal klonk er iels als spot in hare stom een spot die Leonore veel pijnlijker loheen te treffen dan si die koele hardheid want haar gelaat werd eensklaps hoawsl slechts voor een enkel oogsnbhk donkerrood Gy zgt wel is waar ten eononmale onbtskend met die menschen herbam hare moeder maar gg zult u toch nog wel herinneren dat en hoe de grootmoeder van dien jongen mensch de oude Marianne zioh aan ous onttrokken heeft inzonderheid aan u kind herinner u dftt maar eens fllla 1 antwoordde licoiiore op dan veraobtelyksten toon dien zij kon aannemen Wat gaat mg de goede of de kwade wil aan van eene oude verre Isndo kwozelaarstor I Wier kleinzoon gij mst uwe dochter wilt laten trouwen viel de onde baar droogjes ia de rede ea dat nog wol een kleinzoon dien zjj opgevoed heeft on dio oven stork aan haar en hare uitspraken hangt als gewoonlijk kinderen aan die hunner etgeoe ouders doen Ik zeg nog eens gg houdt u nu alsof gg van dat alles niets wist en drgtt dien soh a van onwetendheid zoo ror dat het mij verdacht voorkomt ofschoon ik uw doel niet hegi p Kn de houding der oude dame werd soo st f hsar gelaat stond zoo versteend als ooit en de duimen harvatten weder do gelgkmstige beweging van te voren ilTordt ttrtotfi